• English
  • български

На 30-ти май, 2017 г. се състоя официалното откриване на нова социална услуга в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Русе.

Част от втория етаж на комплекса е артистично трансформирана и включва музикална стая, фитнес, арт стая и „ВИП зона“, както и офиси за екипа от специалисти, който ще работи с младежи с противоправни прояви.Стаите са осигурени със съдействието на Община Русе, които са и официални партньори по реализирането на начинанието. Основната целева група са деца от 10 до 18 години, експертите на „Еквилибриум“ ще работят с младежите индивидуално и в групи. Родители и близки на децата ще бъдат активно включени в намирането на решения на проблемите, с които младежите се сблъскват.

Това ново начинание на „Еквилибриум“ е част от четири пилотни програми, създадени по проект на Национална Мрежа за Децата и финансирани от Фондации Велукс, Дания.

Мариела Личева, Директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе запозна аудиторията с начина, по който общинската власт насърчава тясното сътрудничество между съдебните и социалните услуги, за да може новата услуга да се утвърди и разрастне, осигурявайки смислена подкрепа на уязвими младежи, чиито съдби могат да бъдат трансформирани и осмислени, ако всички работим заедно в сферата на превенция, закрила и социална рехабилитация. Кметът на Русе, Пламен Стоилов изпрати поздравителен адрес, изразявайки своята подкрепа.

 От името на „Еквилибриум“ презентации изнесоха Галина (Изпълнителен директор), Валерия (Социален работник в Центъра), Траян (Директор на новата услуга) и Дейвид (Председател на управителния съвет на „Еквилибриум“/ Директор обучения). Аудиторията, състояща се от работни партньори на сдружението – юристи, председателя на адвокатската колегия в Русе, Районна прокуратура, председателя на МКБППМН, РУ на МОН, педагогически съветници от русенски училища, представители на ученически парламент от немската гимназия ,РДСП, ДСП, ОЗД, ДАЗД – Русе, бяха запознати накратко с основните компоненти на работата, която ще се извършва с тази целева група. В допълнение, Галина и Дейвид обясниха сложните психологически фактори и тези, свързани със средата, които трябва да имаме предвид, изготвяйки обстоен профил на всеки младеж, като използваме рамка, заимствана от Обединеното кралство и модерни техники  от когнитивната терапия. Значимостта на причините за поведението на децата, които се крият в най-ранното детство, за които всички професионалисти трябва да си дават сметка.

Ключът към успеха е в способността ни да създадем приветлива среда, която насърчава доверието и взаимното уважение.

Гостите бяха поканени да разгледат стаите, които ще бъдат използвани за новия проект и които бяха благословени по каноните на Българската православна църква.  Паралелно със събитието се провеждаха арт-работилничка и демонстрация по бойни изкуства, част от дейностите и пространствата, които ще привлекат децата и младите хора и ще им дадат възможност да планират с оптимизъм своето по-добро бъдеще, по-добра перспектива, стъпваща на силните страни и потенциала им.