• English
  • български

yhЕквилибриум винаги е поддържал тесни връзки с Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе от самото му създаване през 2005 г. и е предоставял техническа подкрепа, обучения за персонала, организирал е детски празници и събития.

От 1 юли 2009 г. ние поехме управлението на Комплекса като доставчик на социални услуги за деца в риск и организатор на система от превантивни дейности в общността. Ние работим в партньорство с Клуб Отворено Общество – Русе и съвместно започнахме осъществяване на амбициозна програма от обучения, мерки за развитие на персонала, подобряване на материалната база и разширяване на основния пакет от услуги, с цел създаване на център на най-добра практика.

phЧаст от КСУДС е Розовата къща – Център за настаняване от семеен тип, на ул. „Неофит Рилски” 66. Това е новият дом на 7 деца и младежи, прехвърлени от Дом за деца и младежи с умствено изоставане в с. Могилино, който стана печално известен след телевизионно излъчване на филм във Великобритания през 2007 г. Сега Еквилибриум се грижи за младите хора, управлявайки холистични индивидуални планове за грижа, които включват физическа рехабилитация, обучение и социална интеграция и целят максимизиране потенциала на всяко дете.