• English
  • български

children-photl-com-Studio-Cl-Art-Необходимо е  Европейската комисия да увеличи вниманието и анагжираността на държавите-членки към реформи в процеса на деинституционализация

Кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“ обяви публикуването на нов доклад, направен след консултация с граждански организации, нейни национални координатори от 8 държави-членки на ЕС. Това са България, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Румъния. Документът разглежда как тези държави-членки на ЕС са използвали Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕИСФ), за да осъществят реформи в системите за закрила на децатa с фокус подкрепа на семействата и прекратвяване на грижата в институции.

Координатор на кампанията за България е Национална мрежа за децата. На официалното събитие за представяне на доклада в Брюксел, от името на организацията участва Александрина Димитрова, управител „Стратегическо планиране“ на Фондация „Сийдър“.

Резултатите от консултацията показват обнадеждаваща тенеднция. Процесът на деинституционализация остава инвестиционен приоритет и е изрично посочен в Споразуменията за партньорство и Оперативните програми в 8-те страни, участващи в изследването, с изключение на Гърция.

България и Румъния като цяло са страните, които са удовлетворени от поставения фокус  върху деинституционализацията в Споразуменията за партньорство и Оперативните програми на ЕС.

По отношение на процеса на деинституционализация в България, към момента основните проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове приключват. Ако не се адресират възникналите нужди при тяхното изпълнение, както и предизвикателствата, изведени от ежегодните мониторингови доклади, направените реформи ще останат разпокъсани интервенции без устойчиви и цялостни резултати, включително могат да доведат до спиране на реформите със сериозен риск за благосъстоянието на децата и семействата.

Като приоритетна мярка в тази посока, Национална мрежа за децата предлага да бъдевключена процедура за „Осигуряване на съпътстващо и надграждащо обучение, супервизия и подкрепа“  на изгражданите в момента услуги по проект „Детство за всички“ и Проект „Посока: семейство“, насочени към подкрепа на процеса на деинституционализация и развиване на алтернативни услуги и грижи за деца и младежи с увреждания като центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища и др.

Организациите – членове на Мрежата за децата се застъпват и за незабавно стартиране на процеса по актуализация на Плана за действие към Визията за деинституционализация на децата в Р България, с оглед разработване и приемане на нови цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение в широка консултация с родители, неправителствени организации, местни власти и други заинтересовани страни и обвързване на пилотните проекти, които ще се финансират през новия програмен период, с приоритетите изведени в новия/актуализиран План за действие, който да продължи процеса на деинституционализация за постигане на предвидвиденото във Визията до пълното закриване на всички институции за деца в България до 2025 г.

В останалите 6 държави са налице притеснения относно ограничения подход към процеса на деинституционализация в Споразуменията за партньорство и Оперативните програми на ЕС.

Новият доклад  на кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“ призовава Европейската комисия да приеме политическа позиция, която да увеличи вниманието и анагжираността на държавните-членки към реформи в процеса на деинституционализация. Необходимо е тя да подчертае как преминаването към услуги на общинско ниво и семейна грижа ще допринесат за по-доброто усвояване на публичните средства в дългосрочен план.

Европейските средства са много подходящи да подкрепят тези разходи за преход в политиките за грижа. След приключване на процеса на деинституционализация, цялото бреме на публичните разходи ще бъде равно или дори по-малко от това за грижи в система от институции, но с много по-големи ползи за децата и семействата.

За кампанията „Да отоврим врати за децата на Европа“: 

Кампанията „Да отоврим врати за децата на Европа“ има за цел да подобри качеството на живот на децата и младите хора в риск от влизане или напускане на институционална грижа в цяла Европа чрез насърчване на преминаването от институционална към грижа, основаваща се на семейството, наречена  още деинституционализация. Чрез координирани застъпнически действия на национално и европейско ниво тя се стреми да подкрепя реформите, които ще предотвратят раделянето на децата с техните семейства и ще предложат качествени алтернативи. „Да отоврим вратите за децата на Европа“ се ръководи от Юрочайлд и Надежда и домове за децата.

Национални координатори на кампанията: 

Националните координатори на кампанията са граждански организации, които я ръководят на национално ниво.

Проучването беше проведено сред националните координатори на кампанията: България –Национална мрежа за децата, Естония – Igale Lapsele Pere, Гърция – Център за изследвания (Roots Research Center), Унгария – Асоциация за семейства, деца и младежи (Family, Child, Youth Association), Латвия – СОС Детски селища (SOS Children’s Villages), Литва – СОС Детски селища  Литва  (SOS Children’s Villages), Румъния – Надежда и Домове за децата (Hope and Homes for Children).

Кампанията също се провежда в 4 страни, извън ЕС – Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова и Украйна. Тъй като тези страни не са бенефициенти на ЕСИФ, консултацията на проучването не включва техните национални координатори. Въпреки това ценни уроци могат да бъдат научени от Инструментите за пред-присъединяване (IPA) и Еврпейски инструмент за съседство (ENI).

Доклад – резюме (PDF, 2 MB)

Снимка: photl.com/Studio Cl Art