• English
  • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2018 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

Към момента „Еквилибриум“ управлява 11 услуги в община Русе и община Бяла:

Център за обществена подкрепа, работи с над 105 деца в риск и техните семейства всеки месец, Център за работа с деца на улицата, работи с над 15 деца ежедневно и Център за настаняване от семеен тип за 12 деца и младежи с увреждане. Трите услуги са обединени в Комплекс за социални услуги – най-дълго управляваната от нас социална услуга или както го наричаме помежду си: кораба-майка.

Звено майка и бебе, което работи с 4 майки, които нямат подкрепяща семейна среда и с техните деца, Дневен център за деца с увреждане, който работи с около 30 деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за 8 деца с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа, които управляваме комплексно като Обединени детски услуги „Слънчо“.

Центрове за настаняване от семеен тип предимно за младежи с тежки интелектуални увреждания и психотично поведение, познати като къщи „Надежда“ и „Любов“. Грижим се за 25 младежи и девойки с тежка умствена изостаналост и психиатрични диагнози, проблемно поведение и тежки институционални синдроми.

Център за настаняване от семеен тип за 8 деца без увреждания, изведени от закрити в района институции и Център за социална рехабилитация и интеграция за 20 деца с увреждане и техните семейства в град Бяла, като акцентираме върху мобилната работа – кинезитерапия, медицинска помощ и други в дома на семействата. Помагаме и за тяхната социализация.

  • Център за права на децата в конфликт и контакт със закона, който обхваща около 20 деца с противообществени прояви, отхвърлени от всички системи, на които помагаме да развиват позитивните си страни чрез интензивни занимания по интереси – музика, спорт, графити, кулинария и др., така че да придобият по-добра самооценка за себе си и пренасочат енергията си към градивни дейности и да преодолеят емоционалните си дефицити, които обикновено са в основата на тяхното проблемно поведение.

През 2018 г. продължихме да развиваме иновативната универсална услуга – първият в страната Семеен център по проект „Творческо родителство: създаване на първия в България интерактивен център „В света на ранното детство“ – в подкрепа на родители, педагози и социални работници“, финансиран от Фондации Велукс. Над 170 семейства са участници в историята на центъра от неговото откриване през септември 2017 г. Играта на децата и взаимодействието деца-родители са едни от основните принципи, на които стъпва Семейният център. През 2018 г. бе направена външна оценка на дейностите по проекта и резултатите от него. Външната оценка бе направена от д-р Весела Банова, която отчита различния подход в работата с родителите с акцент върху автономността на децата и способността им да се справят самостоятелно с различни ситуации, които им помагат да се учат и откриват света. Контактът със специалистите в центъра е неформален и необременен от йерархични или бюрократични бариери.

През март 2018 г. приключи проектът на „Еквилибриум“ „Подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на безлихвени заеми за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”. Той разширяваше и надграждаше подходът на организацията спрямо уязвимите групи за активна семейна подкрепа. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Подслон за човечеството“ – „Хабитат“. Подкрепени бяха 38 семейства с ниски доходи в Община Русе и Община Сливо поле, отглеждащи деца, с безлихвени заеми за ремонтни дейности в домовете им, което да осигури по-добро място за живот и развитие на децата и родителите. Осигурени от Фондация „Подслон за човечеството“ бяха 3 безплатни обучения за групата от заемополучатели от общините Русе и Сливо поле, които не са задължителни, но са особено ефективни и полезни. Темите са „Финансова грамотност и умения за семейно бюджетиране“; „Енергийна ефективност или как да използваме ефективно енергийните ресурси“ и „Решения за подобрения в дома – практически съвети за често извършвани жилищни ремонти“. Безлихвените заеми бяха в размер от 200 до 1000 лева и се изплащаха на малки месечни вноски в срок до 1 година. Събраните вноски се връщат в местния Фонд за жилищни подобрения и се предоставят на следващите нуждаещи се семейства. Всички семейства, които успяха да се възползват по тази програма са и потребители на „Еквилибриум“ и получиха многообразни социални услуги като: семейно консултиране, обучения, курсове за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много други. Кандидатите бяха селектирани от съвместна Комисия по подбор, съставена от представители на Фондация Хабитат – „Подслон за човечеството“ България и „Еквилибриум“.

В периода септември 2017 – август 2018 г. бе реализиран малък проект – BYMBE – „Връщане на младите майки към образованието“ („Bringing young Mothers back to Education“). Проектът бе финансиран по програмата „Еразмус +“ – Основна ос 2 – Стратегически партньорства за обучение на възрастни на Европейската комисия. Проектът имаше за цел да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите, за да се помогне на младите майки на възраст между 15 и 25 години, да се завърнат отново в училище или на работа, получавайки необходимото им образование. Обучени бяха 5 майки от целевата група по проекта от Русе. Върнати към образованието бяха 5 майки от целевата група. Младите майки, участвали в дейностите се включиха в обучителен процес, който им помогна в техния личен и професионален растеж, като им се предостави достъп до обучителни семинари, ориентиране и консултиране със социални работници и обучители и връщане в образователната система.

През 2018 г. бяха сключени 2 договора с Община Силистра:

  1. Организиране и провеждане на обучения и супервизия на персонала от социалните слуги в общността от резидентен тип: ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, ЦНСТ за деца без увреждания 1, ЦНСТ за деца без увреждания 2, ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост, ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства“. По този проект бяха проведени: 1 надграждащо обучение на 12 специалисти от резидентните услуги в гр. Силистра; 1 надграждащо обучение на 35 детегледачи и болногледачи от ЦНСТ; 1 групова супервизия на 12 специалистите; 1 групова супервизия на 35 детегледачи и болногледачи; индивидуални супервизии на 12 специалисти; индивидуални супервизии на 35 детегледачи и болногледачи.

  2. Бе продължен договора с Община Силистра по проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-C01. При реализирането на дейностите по проекта бяха проведени: 6 индивидуални супервизии на 20 приемни семейства по Проекта от област Силистра, в които има настанени деца; 6 специализирани обучения на ОЕПГ Силистра; 3 специализирани обучения на членовете по приемна грижа към РДСП – Силистра; 12 групови супервизии на ОЕПГ и ОЗД Силистра; 6 индивидуални супервизии на ОЕПГ Силистра.

През юни 2018 година приключи и проект „Училището като център в общността“, финансиран от Национална мрежа за децата. Целта на проекта бе развиване на училище „Христо Ботев“, гр. Кубрат като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център. „Еквилибриум“ чрез излъчен свой модератор подкрепи училището в развиването и прилагането на философията на работа, съдейства за развиването на ресурсните материали по проекта и допринесе за координацията и мониторинга на дейностите в избраните училища. Бяха постигнати следните резултати: децата и педагогическият персонал в училището постигнаха възможно най-добрите резултати; „Еквилибриум“ подпомогна пряко и чрез модератора развитието и приложението на философията и ценностите за общностно училище. Изигра важна роля в комуникацията между заинтересованите страни в местната общност и подкрепи училището в постигане на индивидуалните му цели, разписани в дългосрочните планове за развитие. Насърчи взаимодействието между училищата и организациите-членове на Мрежата, и спомогна за популяризиране на общностните училища чрез своите контакти и комуникационни канали. „Еквилибриум“ проведе обучения на педагози и на родители на първокласници, както и представи на специално събитие Театър на сенките, който изработи с деца от 7-ми клас, в който те по артистичен начин представиха мнения и желания, свързани с образованието и общуването с възрастните.Модераторът, излъчен от „Еквилибриум“ подпомогна процеса на изготвянето на план за работа на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат. Съвместно с училищния екип, родители, ученици и други заинтересовани страни бяха избрани най-подходящи допълнителни обучения и обменни визити на училищно ниво.

Проект „Гласът на децата“ бе реализиран от януари до декември 2018 година. Целта на проекта бе трансфериране но социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от дейности на община Кастелфидардо, Италия. Социалните иновации, които бяха трансферирани са 3, обвързани методически в 1 иновационен модел (фокус групи, мотивационно интервюиране, иновационни методи за ранна намеса). Обхваната бе пряка целева група по проекта от 30 родители с деца от 0 до 5 години. Непряката целева трупа бяха всички заинтересовани страни (местни власти, институции, НПО, доставчици на социални услуги), които работят и провеждат политики за социално-икономическа интеграция. Изработени по проекта са: База данни/регистър с населението на обособения ромски квартал в Средна кула; Филм „Гласът на децата“, показващ дейностите, целите и въздействието на проекта; Методика и ръководство за работа с 3-те социални иновации с родители и деца от ромска общност. Проведени са общо 10 фокус групи с 30 родители от ромска общност; 10 мотивационни интервюта с тях; проведени са 20 сесии с деца и родители в клуб „И аз бях дете“ и 20 сесии с деца и родители „Библиотека за играчки“.

През 2018 година „Еквилибриум“ беше организатор и участник в редица значими събития на регионално и национално ниво.

През месец април се проведе традиционната Годишна конференция на „Еквилибриум“. Конференцията се проведе в зала „The Hub” в Къщата на гражданските организации в центъра на София, като наш фасилитатор беше Лора Саркисян, колега и приятел. За нас беше чест въвеждащата реч да бъде произнесена от Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, която добре познава работата на „Еквилибриум“. Тя ни поздрави за постиженията ни в контекста на националната политика, свързани с благосъстоянието на деца и семейства. Представихме три аспекта от нашата работа:

– Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в град Бяла представихме чрез най-новото ни издание посветено на центъра „Отвътре навън“ с автор Надежда Петрова и чрез филма „Цветя от Рая“, показващ мнения на децата от ЦНСТ и хората, които се грижат или работят с тях;

– Новаторската ни работа със семейства с малки деца, водеща в посока на универсална семейна подкрепа. Представихме начините, по които нашият семеен център работи паралелно със социалните услуги, които управляваме, за да развием нови методи на подкрепа за семейства с малки деца. С финансовата подкрепа на Фондации Велукс и адаптирайки модели, които видяхме в Швеция и Шотландия, „Еквилибриум“ предава послание на семейства, педагози и колеги професионалисти за това как да усъвършенстваме ученето и развитието на децата преди те да достигнат училищна възраст. Част от нашата стратегия за комуникация включва съвместимо със смартфоните информиране на съвременния родител, който е зает, стресиран и разсейван от множество дразнители. Заедно с дългогодишните ни партньори от Арена медия създадохме серия от кратки видеа, разкриващи част от науката, която стои зад игривия ни стил и неформален подход, които представихме на конференцията.

– Обединени детски услуги „Слънчо“ в Русе: ЦНСТДМУ (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания), ЗМБ (Звено майка и бебе) и ДЦДУ (Дневен център за деца с увреждания). Директорът на на „Слънчо“ представи 3-те услуги. След затварянето на ДМСГД, Русе през 2016 г. сградата e преобразувана, за да може да осигурява алтернативни услуги за деца и родители. Представихме задълбочен поглед върху един от най-трудните и болезнени аспекти на националната програма за деинституционализация – осигуряването на директна грижа (включително палиативна грижа) за деца и младежи със сериозни медицински и неврологични проблеми и осигуряване на подкрепа за семействата на деца с увреждания.

За втора поредна година проведохме информационна конференция и в гр. Бяла. Представени бяха отново постиженията на ЦСРИ и ЦНСТ – Бяла под управлението на „Еквилибриум“. Децата от ЦНСТ взеха активно участие в конференцията.

Моделът ни „Отвътре навън или за смисъла на човешкото присъствие – опитът на сдружение „Еквилибриум“ в управлението на ЦНСТ за деца без увреждане“ бе представен на конференция в Търговище

На 15.11.2018 г., по покана на НАСО и Община Търговище, Галя Бисет и Надя Петрова взеха участие в национална научно-практическа конференция „Иновации в социалната работа в общността. Съвременни терапевтични и обучителни методи и подходи.” Събитието имаше за цел да създаде пространство и възможности за трансфер на знания и иновации в социалната практика в България за повишаване на професионалните компетенции на специалистите, предоставящи социална подкрепа в общността. „Еквилибриум“ представи поуките от двугодишния си опит в управление на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в град Бяла, с презентацията „Отвътре навън или за смисъла на човешкото присъствие – опитът на сдружение „Еквилибриум“ в управлението на ЦНСТ за деца без увреждане“.

Сдружение „Еквилибриум“, съвместно с 6 НПО, в партньорство с ОПРЧР на Министерство на труда и социалната политика проведоха Семинар за резидентната грижа в София. На 13 ноември 2018 г. в Зала №2 на хотел „Рила“ в гр. София „Международна социална служба – България“ и още 5 НПО -фондация „Конкордия – България“, фондация „Сийдър“, сдружение „SOS Детски селища – България“, сдружение „Дете и пространство“ и сдружение „Еквилибриум“ организираха и проведоха Семинар на тема: „Модели/педагогически концепции на резидентна грижа, които се прилагат в ЦНСТ за деца с и без увреждания, управлявани от НПО“. Събитието бе осъществено в партньорство с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като част от Националната кампания на ОПРЧР „Мисията е възможна“ в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в България. Семинарът бе открит от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Приветствие към участниците поднесоха д-р Събина Събева, Изпълнителен директор на МСС-България и г-н Валери Йорданов, Заместник председател на ДАЗД. Всяка от 6 НПО, организатори на семинара, представи своя модел/подход/концепция за работа. Тези презентации бяха последвани от дискусии за същността на даден модел, бяха зададени редица въпроси, касаещи теоретичната база на моделите, тяхната приложимост в ЦНСТ, управлявани от общините, бе търсена връзката на приложимостта на подхода с гарантиране на подкрепата за децата, настанени в ЦНСТ, от страна на останалите заинтересовани страни по места- училища, детски заведения, полиция, лични лекари и др. Направените изводи и предложения бяха представени в последствие на държавните институции, за да се подкрепи процесът на разработване на нови стандарти за качество на резидентната грижа, които да са фокусирани основно върху нейната ефективност за развитието и социализацията на децата и младежите.

Признание за „Еквилибриум“

През 2018 година ДАЗД връчи I-во място на „Еквилибриум“ в категорията „Успешна промяна“ в знак на признание за работата ни по ранна интервенция за деца. Под наслов „Аз гарантирам щастливо детство“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за първа година награди организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, за изключителното качество на тяхната работа по защита на правата на децата. „Еквилибриум“ беше номиниран от две общини. Община Русе подкрепи работата ни в семейния център за ранно детско развитие, докато местната власт в Бяла реши, че услугите, които управляваме там – Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция – заслужават отличие.

Еквилибриум“ получи награда и за своя ефективен модел за фондонабиране. На състоялата се международна конференция „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“ в Златни пясъци, „Еквилибриум“ получи награда за своя ефективен модел за фондонабиране от Националния алианс за социална отговорност. Престижните годишни награди за добри практики в сферата на социалните услуги се връчват всяка година за принос на общини, доставчици или персонални заслуги. „Еквилибриум“ беше номиниран през 2018 година от Община Русе за добавената стойност, която носи към качеството на социалните услуги, които предоставя чрез своите благотворителни кампании и събития и чрез привличането на дарители и спонсори, които имат огромна заслуга за високото качество в услугите, предоставяни от русенската организация.

Лицензи – нови

През 2018 година „Еквилибриум“ получи лиценз от МОН като доставчик на обучения за педагогически специалисти. Министерството на образованието одобри 3, разработени от „Еквилибриум“ програми за обучение, които влизат в националния регистър на одобрените програми.

Еквилибириум“ разработи и въведе система за управление на качеството. През месец април получихме Сертификат по ISO 9001:2015 от ТЮФ Рейнланд – България – орган за сертификация на системи за управление на качеството.

Фондонабиране

В резултат на постоянните ни усилия за набиране на средства с цел подобряване качеството на грижите в социалните услуги и оказване на подкрепа на децата и семействата от уязвими групи и през 2018 години бяха набрани не малко финансови средства и дарения в натура. Успяхме да привлечем нови спонсори и да задържим контактите с утвърдени наши съмишленици. Чрез спонсори бяха направени множество подобрения на материалната база в ЦНСТДМУ ПМГ: Вяра и Тодор Димови – Климатици-2бр.; Децата от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ пари за аспиратор; Бозмов ЕООД за аспиратор; ЕТ Бедрос Пехливанян – Галенос за електростимулатор за ЦСРИ – Бяла; Теодор и Десислава Пеневи -новогодишни подаръци; Рокерските клубове – подаръци; Дунарит АД – гастростоми; Дунарит АД – хранителни продукти и лекарства; БЧК- Операция 2 – хранителни продукти; Муса Мусов – хранителни продукти; Ивелин Бозмов – хранителни продукти; Стоянка Атанасова –Тити – сапуни, шампоани, препарати; Свилен Стойчев- хранителни продукти; Иво КГ ООД хранителни продукти; 2 бр. климатици от Неторкс на стойност; 2 бр. климатици от Ди ейч ел. на стойност; Кислороден аспиратор; Бактерицидни лампи 2 бр.; Терапевтичен стол; Стол за баня; „Надежда и домове за децата – клон България“ – памперси, млека и хранителни добавки. И много други.

Проведени бяха и традиционните за „Еквилибириум“ благотворителни събития: Коледен благотворителен базар без аналог в МОЛ Русе; Мартенски благотворителен базар; Великденски базар на децата от Център за работа с деца на улицата; Благотворителна вечеря, посветена на Деня на християнското семейство., този път домакинствана от ресторант „Стейшън хол“ в Русе.

Събитията са разпознаваеми от русенци и привличат все повече поддръжници и дарители.