• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

КЪМ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ УСЛУГИ „СЛЪНЧО“ ЗА 2018 Г. –

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ С ПОТРЕБНОСТ ОТ ПОСТОЯННИ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ (ЦНСТДМУ -ПМГ) ; ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДМУ) И ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 0720 / 18.05.2012г., за управлението на: ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум”е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦНСТДМУ – ПМГ

Деца и младежи с тежки функционални дефицити на органи и/или системи с потребност от медицински грижи, за които техните семейства по различни причини не са способни да осигурят необходимата грижа за здравето на децата в домашна среда, която състоянието на детето изисква, поради болест или увреждане, независимо от причината за възникване;

Деца и младежи с увреждания и с тежки функционални дефицити на органи и/или системи, лишени от родителска грижа, за които няма възможност да бъдат отглеждани в семейството на близки и роднини или в приемно семейство към момента на настаняване.

Организационно изграждане на ЦНСТДМУ-ПМГ

През 2018 г. СНЦ „Еквилибриум“ продължи да изпълнява заложените дейности в Детайлизираната програма на сдружението за управление на ЦНСТДМУ-ПМГ – Русе на основание сключен договор с Община Русе за предоставяне на услуги. Актуализирани са изготвените оценки на риска, произтичащ от средата и са предприети действия за отстраняването на рискове, свързани с използването на ел. уреди и инсталации. Подобрени са битовите условия, касаещи приготвянето на храната за децата. През 2018 г. със съдействието на дарители са монтирани два климатика за осигуряване на нормална температура в помещенията при повишаване на сезонните температури.

След реконструкцията на Дома за медико-социални грижи за деца е променен статута на сградата. Тя не е сграда с висок риск и електроразпределителното дружество няма задължение да осигурява непрекъснато електрозахранване при аварии. Провеждат се обсъждания между представители на община Русе и ръководството на СНЦ” Еквилибриум” за възможните варианти за осигуряване на непрекъснато електро подаване към ЦНСТДМУ. Същевременно е изготвен план за действие от страна на екипа на ЦНСТДМУ – ПМГ в случай на продължително прекъсване на електро подаването.

Изготвен е План-график на дейностите за 2018 г.и Оценка на риска, произтичащ от средата.

Подбор и назначаване на персонал

Към момента щатното разпределение на ЦНСТДМУ е запълнено.

Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет.

В ЦНСТДМУ – ПМГ е изготвен и се изпълнява Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала на СНЦ „Еквилибриум“ за 2018 г.

Супервизия на персонала:

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола веднъж на шест месеца или извънредна супервизия при възникнал проблем.

Предоставяне на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

През 2018г. услуга в ЦНСТДМУПМГ са ползвали общо 10 деца с потребност от постоянна медицинска грижа. Минималната заетост на капацитета през 2018 г. на центъра е 6 потребителя. Причината за намаляване на броя на настанените деца е успешната реинтеграция на три от децата.

Децата са на възраст от 1 месец до 12 години с различни по вид и степен увреждания – Хипоксично-исхемична енцефалопатия, ДЦП, Гастро-езофагеален рефлукс, Синдром на Даун, Сърдечна недостатъчност, Вътрешна хидроцефалия, Инопарабилна хидроненцефалия, Псевдобулбарна парализа, Вродена сърдечна малформация – междупредсърден и междукамерен дефект, с лицево-челюстни малформаци, с вродена малформация на червата.

Дейностите в ЦНСТДМУ-ПМГ са насочени към настанените 6 деца (основни потребители).

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в две основни направления:

Осигуряване на място за живот и пълноценно развитие на децата/младежите в условия и подходи за грижа максимално близки до домашните, в това число:

Грижа за сигурността и безопасността;

Грижа за храненето;

Грижа за хигиената;

Грижа за емоционалното и психическо развитие;

Грижа за физическото развитие;

Развлечения и занимания съобразно възрастта и потребностите;

Мониторинг на развитието на детето / младежа, отчитайки всички показатели на физическото, психическо, когнитивно, емоционално, психологическо и социално развитие и напредъка по тях.

Осъществяване на постоянна медицинска грижа, денонощно, от специализиран персонал (медицински специалисти), съгласно Методиката за осигуряване на постоянни медицински грижи за деца / младежи, с потребност от такива, настанени в ЦНСТДМУПМГ:

Провеждане на предписаното лечение в извън болнични условия и провеждане на свързаните с него медицински дейности и манипулации и координация със здравните специалисти и лечебни заведения;

Организиране на необходимото наблюдение от здравни специалисти и предписаните терапевтични или рехабилитационни дейности според нуждите на детето;

Организиране превеждането и придружаване на детето в подходящо болнично заведение при необходимост от продължаване на наблюдението и лечение в болнични условия;

Всяко настанено дете има избран общопрактикуващ лекар, който оказва съдействие при необходимост от допълнителни изследвания и специализирана консултативна помощ;

Тясно взаимодействие с МБАЛ-Русе по силата на заповедите на МЗ (коментирани по-горе);

Гарантирана свързаност с Център за спешна медицинска помощ.

На потребителите на услугата е осигурено качествено медицинско обслужване. Задоволени са базисните потребности от храни, лекарства, дрехи, индивидуална грижа. Основна грижа на доставчика е осигуряване на благоприятни условия за отглеждането на настанените деца.

В услугата работи кинезитерапевт на пълно работно време, с цел осигуряване на ежедневна рехабилитация на всички деца.

Три от настанените деца ползват почасови услуги в Дневен център за деца с увреждания към Обединени детски услуги „Слънчо“. Съобразно изготвената оценка на потребностите и приетия план за предоставяне на услугата в дневния център с детето работят логопед и психолог.

От началото на годината ползвалите на услугата 10 деца, родителите на 7 от тях поддържат постоянни контакти с тях. Екипът осигурява всички необходими условия на родителите, за да прекарват повече време заедно със своите деца. Родителите са включени в дейностите, които касаят децата им и получават информацията, която ги интересува – за състоянието им, за развитието им, за предстоящи прегледи, лечебни процедури и т.н.

Всеки работен ден децата са преглеждани и наблюдавани от педиатъра на ЦНСТДМУ – ПМГ. Те получават редовно поддържащите си терапии, при необходимост се осигуряват необходимите медикаменти, предписани от педиатъра на услугата или личния лекар.

Консултант – педиатър, определен от Управителя на МБАЛ-Русе, преглежда децата веднъж месечно, като изготвя карта с препоръки и насоки за медицинския персонал от ЦНСТДМУ-ПМГ.

Организирани са и са проведени профилактични прегледи при личния лекар на всички деца. Личният лекар на децата е поставил съответните имунизации според Имунизационния календар в Р. България.

Организирани са и са проведени лекарски консулти с:

Детски диетолог

Детски хирург

Детски кардиолог

Детски гастроентеролог

Детски офталмолог

Ортопед – травматолог

Пулмолог

Изготвени са рапорти до Управителя на МБАЛ-Русе с искане на специализиран транспорт, който бе осигурен. Децата бяха придружени от своите майки и от медицинска сестра от ЦНСТДМУ – ПМГ до УМБАЛ „Св.Георги“ гр. Пловдив, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен.

Основната цел в работата на екипа на ЦНСТДМУ – ПМГ е оказване на цялостна подкрепа на настанените деца, на техните семейства, разширения семеен кръг и на водещите случаите на децата специалисти от отделите за закрила на децата за осигуряване на възможност за отглеждане на децата в семейна среда.

Екипът на ЦНСТДМУ-ПМГ оказва съдействие за реализиране на планираните дейности за реинтеграция и осигуряване на грижа в семейна среда за едно от настанените деца, вписано в Регистъра за международно осиновяване. Между детето и кандидат-осиновителят се проведоха опознавателни срещи в ЦНСТДМУ – ПМГ, след които кандидат-осиновителя взе решение да осинови детето. Екипът на ЦНСТДМУ – ПМГ представи в отдел „Закрила на детето“ доклад с отразени наблюдения от протичането на срещи и актуалната информация за здравословното състояние на детето от Национална кардиологична болница. Представено е становището и дадените препоръки от здравните експерти за подготовката и пътуването на детето до новото семейство.

Въпреки разписаната възможност в Закона за здравето за провеждане на лечение на деца, настанени в резидентни услуги след положително становище на отделите за закрила на детето, екипът на ЦНСТДМУ – ПМГ не изключва мнението на биологичните родители и изисква тяхното информирано съгласие за провеждане на лечение дори в случаите, в които те са подписали декларации за даване на съгласие за пълно осиновяване на децата.

Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДМУПМГ:

Организиране на информационни кампании – тематични и регулярни; публично представяне на текущите резултати – годишни и тематични пресконференции; работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др.; организиране на събития: рождени дни на ЦНСТДМУПМГ, детски празници; специални празници в ЦНСТДМУПМГ; кръгли маси, семинари и работни срещи; регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ЦНСТДМУПМГ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други.

През м. юни в сайта на СНЦ „Еквилибриум“ е публикувана информация за отбелязването на Деня на дето в ОДУ „Слънчо“.

За периода 27.02.– 01.03.2018 г. е организиран Базар за мартеници в МОЛ – Русе, изработените от децата.

През отчетения период в сайта на СНЦ „Еквилибриум“, в Русе Инфо и Арена медия е публикувана информация за дейността на ЦНСТДМУПМГ.

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“ цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Ваканционни програми и клубна дейност:

През 2018 г. предвид здравословното състояние на децата в ЦНСТДМУ – ПМГ и наложилите се чести хоспитализации и консулти децата са включвани само в дейности, организирани в ДЦДУ към ОДУ „Слънчо“ – празнуване на рождени дни, пролетна забава, денят на детето, хелоуийн и Коледно тържество.

През м. януари, на 15.01.2017 г. е организирано празнуването на рождения ден на едно от децата в ЦНСТДМУ

През м. февруари на 02.02.2018г. е организирано празнуването на рождения ден на А.Я. и на 17.02.2018г. е отпразнуван рождения ден на Б.Б. За децата бяха осигурени торти и индивидуални подаръци.

През м. март е отпразнуван прощъпулник на детето Н.Б.

На 01.06.2018 г. (Ден на детето) екипът на ОДУ „Слънчо“ организира тържество за всички свои потребители. Здравословното състояние на останалите потребители не позволява присъствието им.

На 03.07.2018г. беше отпразнуван вторият рожден ден на ОДУ „Слънчо“. На празника присъстваха потребители от ЦНСТДМУ-ПМГ. Празникът се отбеляза с песнички, танци, лакомства и игри. Гости на Рождения ден на ОДУ „Слънчо“ бяха: Община Русе, дарители, потребители на други социални услуги, родители и роднини.

На 24.09.2018г. е организирано детско парти по случай рождения ден на едно от децата в ЦНСТДМУ – ПМГ.

На 02.12.2018г. бе организирано детско парти по случай рождения ден на едно от децата в ЦНСТДМУ – ПМГ.

На 17.12.2018г. бе организирано Коледно детско парти за децата в ЦНСТДМУ ПМГ, които получиха индивидуален подарък.

Обмяна на опит:

През м. март – на 22.03.2018г. е проведена работа среща за обмяна на опит с представители на социални услуги в Дания.

На 29.03.2018г. е проведена фокус група и посещение на д-р Емили Барон, посветена на семейно ориентиран подход и ранна интервенция.

На 17.07.2018г. бе проведена среща с цел обмяна на опит с работещи в сферата на социални услуги от Молдова.

На 26.07.2018г. бе проведена обмяна на опит с представители на социални услуги от гр. Козлодуй.

На 05.09.2018г. социалната услуга ЦНСТДМУ ПМГ бе посетена от представители на Български хелзинкски комитет.

Поддържане на ефективна партньорска мрежа:

Основни партньори на ЦНСТДМУПМГ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

Мониторинг на дейностите и резултатите:

Мониторингът на дейността в ЦНСТДМУПМГ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДМУПМГ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

През 2018г. е извършена проверка на водената документация за работа по случаите на настанените деца от директора на ОДУ „Слънчо”. Констатациите са отразени в протокол, с който са запознати съответните служители срещу подпис.

Ежемесечно директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУПМГ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

През 2018 г. при доставчика не е постъпвала информация за случаи на насилие и злоупотреба с потребители на социалните услуги в ЦНСТДМУ-ПМГ. Няма инциденти и травми на потребители по време на престоя им ЦНСТДМУ-ПМГ. Не са регистриране , случаи на инфекциозни заболявания на децата. Не са извършени бягства на деца/младежи и няма случаи на отсъствие на дете от ЦНСТДМУ- ПМГ без причина и без разрешение на екипа и ръководството на услугата.

През 2018 г. не са регистриране случаи на инфекциозни заболявания при децата. Считаме, че това е резултат от въведените ефективни практики на екипа по отношение на дезинфекция, начин на приготвяне и съхранение на храните, използване на индивидуални предпазни средства и спазване на процедурите за достъп на външни лица в услугата. Съществена роля имат и новопридобитите знания в проведеното обучение на екипа за поддържане на сондите за хранене на децата.

През 2019 г. следва да се направи актуален анализ на риска и да се поддържа постоянен контрол за изпълнение на планираните дейности в необходимия обем и качество с цел запазване на високото ниво на грижа за потребителите. Усилията на ръководството ще бъдат насочени към развиване на професионалните знания и подготовка на хората, включени пряко в обгрижването на потребителите за въвеждане на нови консумативи и съвременните практики, както по отношение на медицинската грижа, така и на общуването с потребителите и техните семейства.

Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе:

Изготвени са и са представени 4 технически доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе и финансови доклади от оперативен счетоводител в СНЦ „Еквилибриум“.

Партньори и други форми на сътрудничество:

Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в ЦНСТДМУПМГ.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на РДСП – Русе, ДСП – Русе и МБАЛ – Русе в четиристранно споразумение за съвместна работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение;

Партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България. Тази организация оказва финансова подкрепа за закупуването на адаптирани млека и скъпоструващи ентерални храни, необходими за храненето на децата с екстремно ниско тегло.

Подписано е партньорско споразумение с Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ) за съвместна дейност. В ЦНСТДМУПМГ се провежда индивидуална ерготерапия.

Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”.

Изготвил:

Милена Неделчева

Директор ОДУ „Слънчо“

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДМУ) – РУСЕ

2018 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 1034 / 20.05.2016 г., за управлението на: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Работата на екипа на сдружението е насочена към развитие и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно израстване на децата, младите хора и техните родители. Основната ни цел е да им предоставя социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазма за бъдещето.

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ДЦДМУ

Целевите групи на услугата ДЦДМУ са:

• Деца от 0 до 18 г. с увреждания – вродени и придобити малформации и заболявания на опорно-двигателния апарат, деца с увреждания на централната и периферна нервна система и др.

• Деца от 0 до 18г. с генерализирани разстройства на развитието (аутизъм, синдром на Рет и др.)

• Деца от 0 до 18 г. със забавяне в нервно-психическото и когнитивното развитие.

• Деца от 0 до 18 г. със сензорни увреждания

• Деца от 0 до 18 г. с тежки / комплексни увреждания, отглеждани в семейна среда или в услуга от резидентен тип;

• Родители/грижещи се за гореизброените целеви групи деца;

ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДЦДМУ ПРЕЗ 2018г.

Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

Социалните услуги в ДЦДМУ гр. Русе са предоставяни съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за възлагане на управлението на услугата на доставчика и се осъществиха спрямо изготвения График на дейностите за 2018 г.

Дейност 1: Организационно изграждане на ДЦДМУ

(Прилагане на политика за управление на човешкия ресурс в ДЦДМУ; годишно стратегическо планиране и изготвяне на годишен план-график на дейностите; Оценка на риска, произтичащ от средата;)

През м. януари е изготвен Годишен план-график на дейностите в ДЦДУ за 2018 г. Актуализирана е оценката на риска, произтичащ от средата и неблагоприятните фактори, влияещи на оперативната работа.

През м. февруари е извършено атестиране на изпълнението на служебните задължения на работещите в ДЦДУ. Изготвени са индивидуални работни планове и планове за развитие за предстоящия атестационен период.

Целогодишно се води нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ДЦДМУ.

От 03.09 до 05.09.2018 г. в ДЦДМУ е извършена тематична планова проверка от ДАЗД. Целта на проверката е да бъде обследвано качеството и ефективността на услугите, предоставяни на децата с увреждания в ДЦДМУ към ОДУ“Слънчо“.

В хода на проверката е установено, че базата в техническо и функционално отношение е в отлично състояние. Наличният сграден фонд, обзавеждане и оборудване изцяло отговаря на нуждите на потребителите. В услугата работи екип от специалисти с необходимото образование, опит и умения за работа с деца. Установена е грижа на много добро ниво и резултати, както за децата, така и за техните родители.

В хода на проверката е установен следния пропуск:1. Доставчика на услугата не оценява ежегодно качеството на трудовото изпълнение на служителите; 2. Предоставената Методика не е актуализиранаспрямо промените на целевата група „Дневен център за деца имладежи с увреждания“; 3. Индивидуалните планове не са съгласувани с родителите и представител на ОЗД. Издадено е задължително предписание и методическо указание за отстраняване на допуснатите пропуски. Задължителното предписание е изпълнено и пропуските са отстранени като е създадена съответната организация.

През м. декември съответно с писма № 259 от 20.12.2018 г. и №260 от 20.12.2017 г. е предоставена информация в ДАЗД и Община Русе за изпълнението на задължителните предписания от проверката на ДАЗД.

Планиран брой лица, обхванати от дейността – По дейност „Прилагане на политика на доставчика за управление на човешкия русурс“ в Детайлизираната програма на ДЦДМУ са заложени 11,5 щатни бройки.

През 2018 г. здравословното състояние на децата се проследява от педиатър, назначен на граждански договор от 01.10.2016 г. Работата на специалистите в ДЦДМУ през годината се ръководи от експерт- методист от СНЦ „Еквилибриум“.

През 2018 г. не се наложи промяна в длъжностното разписание по отношение на специалистите, ангажирани в работата с децата. Въпреки трудностите – текучество на кадри и недостиг на специалисти, желаещи да работят с деца с увреждания, през 2018 г. СНЦ „Еквилибриум” успя да обезпечи работата на дневния център с необходимия брой специалисти със съответната професионална подготовка и опит в работата с деца с увреждания.

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

1. Работни планове.

2. Планове за развитие на служителите

3. Органограма.

Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал – събеседване с настоящия персонал и предоговаряне; сключване на договори с избраните кандидати; инструктаж на назначения персонал; предоставяне на детайлизирана програма.

През м. януари 2018 г. в ДЦДУ няма напуснали и няма назначени нови служители.

През м. февруари 2018 г. в ДЦДУ няма напуснали и няма назначени нови служители.

През м. март от 08.03.2018 г. напусна ерготерапевтът. Няма назначени нови служители.

През м. април 2018 г. в ДЦДМУ няма напуснали служители. Назначен е ерготерапевт на пълно работно време.

През м. май 2018 г. в ДЦДМУ няма напуснали и няма назначени нови служители.

През м. юни 2018 г. в ДЦДМУ от 29.06.2018 г. напусна ерготерапевта. Няма назначени нови служители.

През м. юли 2018 г. в ДЦДМУ няма напуснали служители и няма назначени нови служители.

През м. август 2018 г. в ДЦДМУ няма напуснали и няма назначени нови служители.

На 12.09.2018 г. напусна Вяра Георгиева – директор, като работа бе поета от Несрин Инджева – ВИД Директор.

През м. октомври 2018 г. в ДЦДМУ няма напуснали служители и няма назначени нови служители.

През м. ноември 2018 г. в ДЦДМУ напусна сътрудник социална работа с деца. Няма назначени нови служители.

През м. декември 2018 г. в ДЦДМУ няма напуснали служители и няма назначени нови служители.

Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – 11,5 щатни броики

През 2018 г. СНЦ „Еквилибриум” е наел персонал над определения в Програмата за управление на Дневен център за деца и младежи с увреждания, представена в конкурсната документация пред Община Русе. Този допълнителен финансов ресурс е ангажиран с цел осигуряване на висококачествена и всеобхватна подкрепа на потребителите на услугите в центъра. Работата на така сформирания екип получи висока оценка от родителите на децата. Оценката е изразена при проведено анкетно проучване за удовлетвореност от ползването на услугите в ДЦДМУ от експерти на ДАЗД. В анкетите родителите заявяват, че услугите в дневния център способстват не само за подобряване на уменията на техните деца, но те са в полза и на родителите, които имат подобрени възможности за трудова реализация и за себеразвитие.

Материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

Щатно разписание; трудови договори; уведомления за сключване на трудови договори. Инструктажна книга и служебни бележки за проведен начален инструктаж.

Дейност 3: Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет – анализ на потребностите от обучение; планиране на обученията за персонала; реализация на вътрешни и външни поддържащи обучения; въвеждащо обучение за нов персонал – (провеждат се регулярно по утвърдена програма ); включване на членовете на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността

През м. януари в ОДУ „Слънчо“ е изготвен анализ на потребностите от обучение и е разработен Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала за 2018 г.

През м. декември има проведено обучение по програма Импакт.

Дейност 4: Супервизия на персонала – индивидуална супервизия; групова супервизия.

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола на ДЦДМУ веднъж на шест месеца или извънредна супервизия при възникнал проблем.

През 2018 г. не са постъпили заявки за провеждане на индивидуални и групови супервизии.

Дейност 5: Предоставяне на услугата Дневен център за деца с увреждания

През 2018 г. в ДЦДУ са предоставени социални услуги на 33 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на дългосрочна социална услуга. През периода 7 деца са били ползватели на дневна форма, 8 деца – полудневна и 18 – почасова форма на предоставяне на социална услуга.

Психологът в ДЦДМУ е изготвил индивидуални терапевтични планове за работа с децата. През периода специалистът е работил за изграждане на схема и образ на тялото, концентрация на вниманието, овладяване на проблемно поведение, подготовка в предосиновителния период, подобряване на паметовите способности, за социализация и подкрепа в адаптационния период. С всички деца са извършени, както индивидуални, така и групови сесии според заложените дейности в терапевтичните им програми.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил за обучение в самостоятелно ходене, ходене по подвижна опора и самостоятелна локомоция, укрепване на опорно-двигателния апарат (ОДА) и профилактика на контрактурите. За задържане в седнало положение за по-дълго време и поетапна вертикализация до неподвижна опора, за преминаване в седеж, пълзене, обучение в заемане на стоеж, ходене по успоредка, подобряване контрола на главата, обръщане и седеж, заемане на седеж с опора и подобряване на моторното развитие и засилване на мускулатурата.

Ерготерапевтът е изготвил индивидуални терапевтични планове за работа с децата, като е била фиксирана целта на работа с всяко едно дете: двигателна активност, подобряване на фина моторика, познавателни умения, подобряване на захвата и тактилна стимулация. Провеждани са групови занимания, съчетани с кинезитерапет.

Логопедът в ДЦДМУ е работил за развиване на пасивен и активен речник, постановка, диференциация и артикулиране на звукове. Обогатяване на активен речник, ограмотяване и емоционално развитие чрез реч, формиране на правилна реч, като е използвал артикулационни упражнения, метроритмична и дихателна гимнастика и др. Провеждани са групови занимания с психолог.

Посочените специалисти са изготвили индивидуални терапевтични програми за работа с потребителите на социалната услуга. Взели са участиее в изготвянето на Оценката на детските потребности, след което са планирали подходящи по вид дейности за работа с всяко едно дете. Следвали са заложените дейности в плана на социалната услуга, участвали са в последващи реоценки на всеки три месеца и са излагали работата си в синтезиран вид в изготвените тримесечни и/или заключители доклади за работата по случая до ДСП – Русе.

Актуален брой участници, обхванати от дейността

През м. януари 24 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ ( 1 договор е прекратен през месеца, поради изпълнение на заложените цели и са подписани 3 нови договора).

През м. февруари 23 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ ( няма сключени нови договора за предоставяне на социална услуга и 5 прекратени, поради промяна в обстоятелствата)

През м. март 23 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (1 прекратен договор поради изпълнение на заложените цели и 3сключени договора за нови потребители).

През м. април 23 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (няма прекратени договори, подписани 2 нови договора).

През м. май 23 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ ( има сключени 3 нови договора за предоставяне на социалната услуга, 1 прекратен, поради промяна в обстоятелствата и един поради изпълнение на заложените цели)

През м. юни 25 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (5 прекратени договора поради изпълнение на заложените цели и 9 нови сключени договора).

През м. юли 27 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (има сключени 4 нови договора за предоставяне на социалната услуга, 4 прекратен, поради изпълнение на заложените цели)

През м. август 29 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ ( има сключени 4 нови договора за предоставяне на социалната услуга, 3 прекратени, поради изпълнение на заложените цели)

През м. септември 30 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ ( има сключени 4 нови договора за предоставяне на социалната услуга, 1 прекратен, поради изпълнение на заложените цели и 2 поради промяна в обстоятелствата.)

През м. октомври 27 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (има сключени 1 нов договор за предоставяне на социалната услуга, 3 прекратени, поради изпълнение на заложените цели)

През м. ноември 27 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ ( има сключени 2 нови договора за предоставяне на социалната услуга)

През м. декември 27 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ.

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

Досиета на потребителите на услугата в ДЦДУ – 33 бр. (27 досиета на потребители, които в момента ползват услугата и 6 досиета по приключени случаи)

Дейност 6: Осмисляне на свободното време, отдих и развлечения за децата

През 2018 г. децата, потребители на социалната услуга са включвани в групови и ндивидуални занимания по интереси – слушане на детски песни, гледане на приказки. Организирани и провеждани са детски партита за рождени дни, като е осигуряван и индивидуален подарък. Организирано бе и парти за децата по случай Великденските празници.

Организирано е отпразнуването на Денят на детето 1 юни с тържество в двора на ОДУ“Слънчо“. За празника с помощ от родителите всяко дете изработи своя картичка.

На 03.07.2018 г. бе организирана и отпразнувана втората годишнина от откриването на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ към ОДУ „Слънчо“.

На 25.09.2018г. екипът на социалната услуга организира и придружи децата на цирково представление, на гостуващия цирк „Балкански“.

На 30.10.2018 г. е организирано детско парти по случай Хелоуйн. За децата имаше игри, лакомства и бонбони.

. На 21.12.2018г. бе организирано Колено тържество, на което потребителите на социалната услуга получиха индивидуален подарък.

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

• Снимки

Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ДЦДМУ.

публично представяне на текущите резултати – годишни тематични пресконференции; работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи и др.; регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ДЦДМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау центъра на НБУ и други.

За периода 27.02– 01.03.2018 г. е организиран Базар за мартеници в МОЛ – Русе, изработените от децата.

През м. юни е публикувана информация за проведения празник на детето в ОДУ „Слънчо“ на сайта на СНЦ “Еквилибриум“.

През м. юли е публикувана информация за проведения празник на ОДУ „Слънчо“на сайта на СНЦ “Еквилибриум“.

През м. октомври и м. декември 2018г. е публикувана информация за проведения празник на ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо“ на сайта на СНЦ “Еквилибриум“.

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност.

1. Брошура

2. Информация в сайта

Дейност 8: Доброволчество

В ДЦДУ все още не работят доброволци. Доставчикът има политика за привличане на такива.

В ДЦДМУ през м. юни работи 1 доброволец.

Дейност 9: Обмяна на опит

На 06. – 07.03.2018г. Наталия Лакова – психолог участва в двудневна среща за обмяна на опи между български и румънски специалисти по различни цели с общ интерес, свързани със социалните услуги за деца с увреждания. На 22.03.2018г. е проведена работа среща за обмяна на опит с представители на социални услуги в Дания.

На 29.03.2018г. е проведена фокус група и посещение на д-р Емили Барон посветена на семейно ориентиран подход и ранна интервенция.

На 17.07.2018г. бе проведена среща с цел обмяна на опит с работещи в сферата на социални услуги от Молдова.

На 26.07.2018г. бе проведена обмяна на опит с представители на социални услуги от гр. Козлодуй.

Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ДЦДМУ са Община Русе и Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността в ДЦДМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ДЦДМУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечно, директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ДЦДМУ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

През м. януари, м. април, м. юли и м. октомври 2018 г. са изготвени и представени технически доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за съответните тримесечия на годината. В Община Русе са представени и 4 финансови доклади, изготвени от М. Великова – оперативен счетоводител в СНЦ „Еквилибриум“.

Описание на всички възлагания и сключени договори, възложени чрез процедури (за строителни работи, доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на дейностите през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността, приложената процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя .

СНЦ „Еквилибриум“ има извършени следните доставки по сключени договори

През м. януари – Зовест ООД по договор от 01.04.2017 г. асансьорни услуги за периода – 01.2018 г. са платени 60,00 лв.

През м. февруари – Дезинфекционна станция Русе ЕООД- договор от 13.07.2016 за дезинфекционни обработки – 72 лв.

Боби Фрутс ООД – договор от 01.03.2017 г. за кетъринг – 994,90 лв.

Антеа Консулт ЕООД – Служба по трудова медицина по договор от 01.04.2016 г.-299,16 лв.

През м. март – Зовест ООД по договор от 01.04.2017 г. асансьорни услуги за периода – платени 60 лв. М. април – на Зовест ООД са изплатени 60 лв. абонамент за извършена асансьорна услуга по договор от 01.04.2016 г. На Боби Фрутс ЕООД са изплатени 533,70 лв. за извършен кетаринг по договор от 07.07.2016г. На Абанос 55 ЕООД по договор от 03.01.2017 г. за извозване и унищожаване на

опасни отпадъци – 120 лв.

М. май на ДД1 по договор от 09.03.2018г. за дезинфекция и дезартрация са заплатени 48 лв.

М. юни. на Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. за кетъринг – 830,40 лв.

Данък за автомобил Фолксваген пасат с № Р4696PC – 21,38 лв. С автомобила

се извършват дейности, свързвани с изпълнение на социалните услуги в ОДУ

„Слънчо“.

Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 794,20 лв

Абанос 55 ЕООД – договор от 03.01.2017 г. – извозване и унищожаване на опасни отпадъци -120 лв

ДД1 – Договор за дезинфекция и дезирификация – от 09.03.2018 г. – 36 лв.

По граждански договори са изплатени следните суми:

На Милена Петрова Влахова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за оказвне на техническа и методическа подкрепа на директора на ОДУ „Слънчо“ и членовете на екипите, за оказване на стратегическо развитие, въвеждане на професионални и етични стандарти, организационно развитие, интегриране на добри практики са изплатени 453,06 лв.

На Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

През м. юли по граждански договори са изплатени следните суми:

На Милена Петрова Влахова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за оказване на техническа и методическа подкрепа на директора на ОДУ „Слънчо“ и членовете на екипите, за оказване на стратегическо развитие, въвеждане на професионални и етични стандарти, организационно развитие, интегриране на добри практики са изплатени 453,06 лв.

На Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

През м. август по граждански договори са изплатени следните суми:

На Милена Петрова Влахова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за оказване на техническа и методическа подкрепа на директора на ОДУ „Слънчо“ и членовете на екипите, за оказване на стратегическо развитие, въвеждане на професионални и етични стандарти, организационно развитие, интегриране на добри практики са изплатени 453,06 лв.

На Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

През м.септември по граждански договори са изплатени следните суми:

На Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

През м. октомври е направено плащане на Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 549.20 лв .

През м. ноември е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 63 .

През м. декември е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв. и на Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 610,00 лв

Описание на механизмите, които са създадени от доставчика за проверката на извършените дейности и целеви групи. Опишете констатирано ли е финансиране по друга общностна или национална програма.

Финансиране по друга общностна или национална програма няма.

На потребителите се издават служебни бележки за времето на престои в ДЦДМУ и работата със специалисти с цел да не се допуска дублиране на дейности.

Приносът на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Предоставянето на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания способства за реализирането на дейностите по Преоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 год., специфична цел 1.3. „Предоставяне на социални услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания“, дейност 1.3.1.1. Осигуряване на устоичивост и продължаване на предоставяните услуги на Комплекса от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе.

Предоставяме надеждна увереност, че социалните услугите са реално предоставени от персонал с численост над договорения от 8,5 щатни бройки. За броя на потребителите, ползвали социални услуги в ДЦДМУ сме предоставии месечни справки в ДСП – Русе.

Справките са приложени към техническите отчети към Община Русе за 2018 г.

Партньори и други форми на сътрудничество

СНЦ „Еквилибриум” администрира ДЦДУ самостоятелно.

Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в КСУДС.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

Дългогодишно е партньорството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор.

Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

През м. февруари е получено следните дарение от Тити ООД -107,29 лв –перилни и почистващи препарати

През м. май – Оперативна програма за храни – Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ – 376,61 лв.

м. декември е получено дарение във вид на дидактични материали на стойност 600.00 лв от Мото клубове от гр. Русе.

Информация и публичност

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“ цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

Родителите, членове на разширеното семейство и полагащите грижи за децата, които посещават ДЦДУ са информирани за ползваното финансиране от услугата като държавно делигирана дейност.

Печатните информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) изготвени и представени за периода на отчета:

Проведени информационни събития за местните и/ или национални медии в периода на отчитане

Екипът на ДЦДМУ участва в Годишна конференция на СНЦ «Еквилибриум

Във фоайето на ДЦДМУ на видно място е поставено табла с актуална информация, свързана с предоставянето на услугата.

Изготвил доклада:

Милена Неделчева – директор ОДУ“Слънчо“

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ (ЗМБ) – РУСЕ

2018 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 1004/ 25.03.2016 г., за управлението на: ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Основна цел в нашата работа е насърчанане на развитието и утвърждаването на единното физическо и духовно личностно израстване на младите хора и децата. Предоставяме им социална подкрепа и рехабилитация за укрепване на личните ресурси и придобиване на увереност в собствените възможности за приемане и справяне с предизвикателствата на самостоятелния живот.

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЗМБ

Целевите групи на услугата ЗМБ са:

 1. Майки с деца на възраст 0-3 год., при които има риск от настаняване извън семейството (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено семейно и социално положение, подложени на насилие и др.);

 2. Деца над 3 годишна възраст, постъпващи със своите майки в ЗМБ, за които се работи също в посока превенция на раздялата с майката;

 3. Майки с деца в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато дете е било настанено извън биологичното семейство и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може то отново да се интегрира в семейната среда.

 4. Бременни в последният триместър на бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;

ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ЗМБ ПРЕЗ 2018г.

 1. Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

Социалните услуги в ЗМБ гр. Русе са предоставяни съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурса за доставчик на социалната услуга и се изпълниха спрямо изготвения График на дейностите за 2017 г.

Дейност 1: Организационно изграждане на ЗМБ

(Сключен договор с Община Русе и предоставяне на услугите от СНЦ „Еквилибриум“; прилагане на политика за управление на човешкия ресурс в ЗМБ; годишно стратегическо планиране и изготвяне на годишен план-график на дейностите; Оценка на риска, произтичащ от средата)

През м. януари е изготвен Годишен план-график на дейностите в ЗМБ за 2018 г. Актуализирана е оценката на риска, произтичащ от средата и неблагоприятните фактори, влияещи на оперативната работа.

През м. февруари е извършено атестиране на изпълнението на служебните задължения на работещите в ЗМБ. Изготвени са индивидуални работни планове и планове за развитие за предстоящия атестационен период.

През м. юли бяха проведени функционални разговори с членовете на екипа на ЗМБ. Води се нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ЗМБ.

През м. август продължи провеждането на индивидуални работни срещи за обсъждане на изпълнението на служебните задължения от служителите.

Целогодишно се води нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ЗМБ.

Планиран брой лица, обхванати от дейността – По дейност „Прилагане на политика на доставчика за управление на човешкия русурс“ в Детайлизираната програма на ЗМБ са заложени 2,5 щатни бройки. За останалите дейности е неприложимо. Здравословното състояние на потребителите са наблюдава от лекар, назначен на граждански договор. На граждански договор е ангажиран 1експерт- методист от СНЦ“Еквилибриум“, който оказва методическа помощ на екипа на ЗМБ.

През м. януари в ЗМБ работят директор – ¼ ОДУ, ¼ сътрудник социална работа с деца, ¼ координатор социални и здравни дейности, ½ медицинска сестра и ½ психолог;

м. февруари в ЗМБ работят директор – ¼ ОДУ, ¼ сътрудник социална работа с деца, ¼ координатор социални и здравни дейности, ½ медицинска сестра и ½ психолог;

м. март ЗМБ работят директор – ¼ ОДУ, ¼ сътрудник социална работа с деца, ¼ координатор социални и здравни дейности, ½ медицинска сестра и ½ психолог;

През м. април, м. май и м. юни в ЗМБ работят директор ОДУ- 1/4, ½ сътрудник социална работа с деца, ½ координатор социални и здравни дейности, ½ медицинска сестра и ½ психолог.

На граждански договори за периода м. април – м. юни са назначени 1 експерт-методист и 1 счетоводител. През м. април на граждански договор е бил назначен 1 работник поддръжка и ремонт на газова инсталация.

През м. юли, август, септември, ноември и декември в ЗМБ работят 1 директор ОДУ, ½ сътрудник социална работа с деца, ½ координатор социални и здравни дейности, ½ медицинска сестра и ½ психолог;

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 1. Работни планове – 5 бр.

 2. Планове за развитие на служителите – 5 бр.

 3. Органограма – 1 бр.

Дейност 2: Подбор и назначаване на персонол: – събеседване с настоящия персонал и предоговаряне; сключване на договори с избраните кандидати; инструктаж на назначения персонал; предоставяне на детайлизирана програма.

През м. септември – На 12.09.2018г. напусна Вяра Георгиева – директор на ОДУ „Слънчо“ и работата бе поета от Несрин Инджева – ВИД Директор на ОДУ „Слънчо“.

 • Планиран брой лица, обхванати от дейността – 2.5 щатни броики

 • Актуален брой участници, обхванати от дейността – 2.5 щатни бройки

 • Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност.

 1. Щатно разписание – 2 бр.

Дейност 3: Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет

(Aнализ на потребностите от обучение; планиране на обученията за персонала; реализация на вътрешни и външни поддържащи обучения; въвеждащо обучение за нов персонал (провеждат се регулярно по утвърдена програма ); включване на членовете на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността).

В ЗМБ е изготвен и се изпълнява Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала на ЗМБ за 2017 г.

През м. януари – обучение на тема „Пожарна безопасност“

През м. юни 2018 г. на 08.06.2018г. сътрудник социална работа с деца Н. Инджева премина обучение в гр. София на тема“Да върнем младите майки в обучението“.

На 03 – 04.09.2018г. Несрин Инджева участва в българо – румънски квалификационни сесии, арт терапия за деца с увреждания в гр.Констанца, Румъния.

През м. декември 2018 г. проведено обучение по програма Импакт

Дейност 4: Супервизия на персоналаиндивидуална супервизия; групова супервизия.

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола на ЗМБ веднъж на шест месеца или извънредна супервизия при възникнал проблем.

През 2017 г. не са провеждани индивидуални супервизии, тъй като няма постъпили заявки за извършване на тови вид супервизия.

Дейност 5: Предоставяне на услугата Звено „Майка и бебе“.

Oсигуряване на подслон за бременни жени и майки с деца и условия за задоволяване на базисните им потребности; предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаност между нея и детето/децата и за развитие на родителските и умения; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешно интегриране на двойката майка –дете

През м. март – С направление за ползване на социална услуга № НП/Д-РР-К-018 / 06.03.2018г. изготвено от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кубрат в Звено“Майка и бебе“ е настанена майката Х.И. и детето й М.К.

През м. април със заповед за ползване на социална услуга № ЗД/Д-ЕН-К-011 / 18.04.2018 г. издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кнежа в Звено“Майка и бебе“ е настанена непълнолетната бременната – А.Б. След направено проучване е установено, че родителите на А.Б. не полагат грижи за нейното отглеждане и възпитание, както и не се интересуват от състоянието й. На този етап не са установени близки и/или роднини на непълнолетната, които да имат желание и възможност да полагат грижи за нея. Бременната е настанена в самостоятелна стая със собствен санитарен възел. Подсигурени са й всички необходими консумативи. Доставчикът на услугата подсигурява хранителни продукти, изцяло съобразени с предпочитанията на бременната.

Със съдействието на екипа на ЗМБ, бременната е записана в пациентската листа на д-р Д. Йорданова. Бременността й се проследява от д-р А. Кунев – гинеколог. Здравословното състояние на бременната Андреа Борисова ежедневно се проследява от педиатър в ЗМБ д-р В. Христова. Непълнолетната е консултирана относно правилното хранене, дават й се съвети и насоки свързани с протичането на бременността.

На 25.04., 22.05., 18.06.2018 г. са направени ежемесечните консулти на бременната при гинеколога – д-р А. Кунев. Той констатира, че бременността протича нормално. Към м. юни А.Б. е в 7-мия месец от бременността. Терминът й е определен за края на м. август 2018 г.

На 27.04.2018 г. на бременната са направени изследвания на ПКК и урина. Установени са ниски стойности на желязо – анемия. Назначен е прием на медикаменти.

С помощта на екипа на ЗМБ са направени необходимите изследвания преди раждане: Кръвна група, Сифилис, Спин.

През м. април 2018 г. с подкрепата на екипа на ЗМБ бременната премина в самостоятелна форма на обучение. Успя да се яви и вземе всички изпити от юнската си сесия и завърши успешно 9-ти клас в училище ПГМСТ „Христо Смирненски“ – гр. Кнежа.

Екипът на ЗМБ и ОЗД – гр. Кнежа съдействаха за подаването на документите за непълнолетната за издаване на лична карта. Осигурено бе присъствието на майката и законен представител на Андреа с право на подаване на документи за издаване на личната карта.

За пътуванията до гр. Кнежа за подаване на документи за лична карта и явяване на изпити СНЦ „Еквилибриум“ осигури транспорт и служители за придружаване на непълнолетното момиче.

От 09.05.2018 г. до 14.05.2018 г. бременната е хоспитализирана в АГ Болница – гр. Русе в Отделение по Патологична бременност с болки в корема. Изписана е в подобрено общо състояние, без болки.

През м. май няма настаняване на нови потребители в ЗМБ.

През м. юни с направление за ползване на социална услуга № НП/Д-Р-204 / 04.06.2018 г. .издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Русе в Звено“Майка и бебе“ е настанена майката Й.И. и детето й М. Г. Майката и детето се нуждаят от защитена и сигурна среда, тъй като са влошени отношенията й с биологичния баща на детето. Майката е била принудена да напусне обитаваното жилище. Й.И.и синът й са настанени в самостоятелна стая със собствен санитарен възел. Подсигурени са им всички необходими консумативи. Доставчикът на услугата подсигурява подходящо адаптирано мляко, дрехи, памперси и консумативи за детето, както и хранителни продукти, съобразени с предпочитанията на майката.

Детето е записано в пациентската листа на д-р Ю. Желязкова. По нейни данни то е здраво, развива се в норма за възрастта си, няма хронични заболявания. Със съдействието на екипа на ЗМБ на детето се провеждат ежемесечните профилактични прегледи и му се поставят имунизации съобразно Имунизационния календар. На 05.06.2018 г. е направен профилактичен преглед на детето от ОПЛ д-р Ю. Желязкова. Поставена му е ваксина против Ротавирус. На 26.06.2018 г. е направен профилактичен преглед на детето от ОПЛ д-р Ю. Желязкова и му е поставена Шесткомпонентна ваксина – ДТК + Хепатитна.

През м. юли потребителите в ЗМБ са: А.А.Б. непълнолетна бременна в 7-мия месец и Й.И.с детето си на 5 месеца.

През м. август – няма промяна в потребителите в ЗМБ. Социалната услуга продължава да бъде ползвана от– непълнолетната бременна в 8-мия месец и Й.И. с детето си на 6 месеца. На 23.08.2018 г. бе прекратена предоставената социална услуга в ЗМБ на майката Й.И.и детето й.

През м. септември – има 2 потребителяА.А.Б., която на 18.09.2018 г. роди първото си дете по оперативен механизъм.

През м. октомври:

Майка А.А.Б. и детето й.

Майката бе регистрирана в пациентската листа на д-р Д. Йорданова с адрес на практика гр. Русе.

На 18.09.2018 г. роди своят син. Детето е настанено в Звено „Майка и бебе“ с Направление №НП/Д-Р-341 / 25.09.2018г. на Дирекция „Социално подпомагане“-гр. Русе

Новороденото бебе бе регистриран в пациентската листа на д-р Боряна Тодорова с адрес на практика: гр. Русе, кв. Дружба, бл.10.

На 26.09.2018г. направен преглед на бебето от ОПЛ – д-р Б. Тодорова

В началото на м. октомври бе извършен профилактичен преглед от ОПЛ – д-р Д. Йорданова на майката. Тя констатира, че същата е в добро общо състояние, оперативната рана е зараснала първично.

На 11.10 и 25.10.2018г. бяха проведени два профилактични прегледа на новороденото от ОПЛ – д-р Б. Тодорова и поставена ваксина – Engerix.

На 15.10.2018 г. координатор социални и здравни дейности Ел. Рускова придружи майката и биологичният баща на детето до община Русе и оказа съдействие на клиентите за стартиране на процедурата по припознаване на бебето.

На 18.10.2018г. бе проведена мултидисциплинарна среща, с участието на екипа на социалната услуга, непълнолетната майка и водещ случая ОЗД – Русе за обсъждане на извършената работа до момента, като се взе решение произтичащо от изтичане срока на предоставената социална услуга в ЗМБ на 18.10.2018г. същата да се продължи на основание на издадена нова Заповед №ЗД/Д-Р-105/19.10.2018г. от директора на Дирекция,,Социално подпомагане‘‘- гр. Русе, с което срокът й е удължен с 6 месеца. Залегнатата цел обхвана необходимостта от развиване на подходящи умения и навици в грижите за новородено и намиране на подслон, сигурна и безопасна среда за непълнолетната и синът й.

През периода на предоставяне на социалната услуга д-р Веска Христова – педиатър ЦНСТДМУПМГ проследяваше ежедневно състоянието на бебето, като даваше конкретни съвети и насоки на младата майка по отношение на правилно отглеждане на дете в ниска възраст.

През отчетеният период майката и детето й се чувстваха добре и бяха в добро здравословно състояние.

В резултат на проведената целенасочена работа се стигна до реинтеграция на новороденото в семейната му среда заедно с майката. Считано от 26.10.2018г. предоставената социална услуга на детето бе преустановена.

През м. ноември

Майка Н.С.А. и дете Е.А. на 1,5 месеца

С Направление №НП/Д-РР-200 / 16.11.2018 г. издадено от Дирекция „Социално подпомагане“-гр. Разград в Звено „Майка и бебе“ е настанена майката Н.С.А. с детето си. На 07.12.2018г. направен преглед на майката с психиатър – д-р Минков, назначена е медикаментозна терапия. Медикамента е закупен от ресурса на социалната услуга.

Майка К.Т.Г. – бременна в 6-тия месец, която е настанена с дъщеря си И.В.Г. на 3 год.

С Направление №НП/Д-Р-400 / 28.11.2018 г. издадено от Дирекция „Социално подпомагане“-гр. Русе в

Звено „Майка и бебе“ е настанена майката – бременна в 6-тия месец с детето си на 3 год. – в срок за 6 месеца. Семейството се нуждае от съдействие и подкрепа по отношение осигуряване на базовите потребности и да бъде проследявана бременността на майката.

На 29.11.2018г. и 21.12.2108г. са направени прегледи на бременната от акушер гинеколог проследяващ бременността й – д-р Боян Иванов

На 04.12.2018г. направени необходимите за раждане изследвания на бременната.

На 06.12. и 11.12.2018г. направен преглед и проведено лечение на бременната със специалист стоматолог от Клиника „Света Аполония.“ – д-р Върбанова.

През м. декември – На 17.12.2018г. с протокол е мултидисциплинарна среща е прекратена предоставената социална услуга на майка Н.С.А. и детето й, поради изтичане срока на услугата и постигане на заложените цели.

Дейност 6: Осмисляне на свободното време, отдих и развлечения за децатa.

През 2018 г. децата от ЗМБ са включвани в групови и ндивидуални занимания по интереси – слушане на детски песни и приказки. С тях са организирани и проведени детски партита за рождени дни, като са осигурени индивидуални подаръци за децата от услугата.

Организирано е отпразнуването на Денят на детето – 1 юни с тържество в двора на ОДУ “Слънчо“. За децата бяха осигурени индивидуални подаръци от присъстващите на тържеството гости от „Дунарит“ .На 30.10.2017 г. е организирано детско парти по случай Хелоуйн. За децата имаше игри, лакомства и бонбони.ана 20.12.2018г. за децата е организирано коледно тържество с много подаръци и изненади.

Mатериали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Снимки

Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ЗМБ

На 03.07.2018г. ОДУ „Слънчо‘ отпразнува своят 2-ри рожден ден. Празникът се отбеляза с песнички, танци, лакомства и игри. Гости на Рождения ден на ОДУ „Слънчо“ бяха: Община Русе, дарители, потребители на други социални услуги, родители и роднини.

Дейност 8: Доброволчество

В ЗМБ все още не работят доброволци. Доставчикът има политика за привличане на такива.

Дейност 9: Обмяна на опит

На 29.03.2018г. е проведена фокус група и посещение на д-р Емили Барон посветена на семейно ориентиран подход и ранна интервенция.

На 17.07.2018г. бе проведена среща с цел обмяна на опит с работещи в сферата на социални услуги от Молдова.

На 26.07.2018г. бе проведена обмяна на опит с представители на социални услуги от гр. Козлодуй.

На 05.09.2018г. социалната услуга Звено „Майка и бебе“ бе посетена от представители на Български хелзинкски комитет.

Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЗМБ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата. Това са Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността в ЗМБ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЗМБ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечно директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЗМБ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

През м. януари, април, юли и октомври 2018 г. са изготвени и представени в срок техническите и финансови доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе.

Описание на механизмите, които са създадени от доставчика за проверката на извършените дейности и целеви групи. Опишете констатирано ли е финансиране по друга общностна или национална програма.

Предоставянето на услугите в ЗМБ се извършва по план за грижи, в който не се планира дублиране на дейности, финансирани от различни източници.

Приносът на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Предоставянето на социалната услуга Звено „Майка и бебе“ способства за реализирането на дейностите по Преоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 год., дейност 1.1.2.2. Осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето непосредствено след раждането в Звено „Майка и бебе“.

Предоставяме надеждна увереност, че социалните услугите са реално предоставени от персонал с численост 2, 5 щатни бройки. За броя на потребителите, ползвали социални услуги в ЗМБ сме предоставии месечни справки в ДСП – Русе.

Партньори и други форми на сътрудничество

СНЦ „Еквилибриум” администрира ЗМБ самостоятелно. Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват бременни жени и майки и за ползване на услуги в ЗМБ.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на РДСП – Русе, ДСП – Русе и МБАЛ – Русе в четиристранно споразумение за съвместна работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение;

Поддържаме партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Дългогодишно е сътрудничеството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор;

Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”.

Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

През м. май от Оперативна програма за храни, Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“, директно раздадени на клиентите на услугата срещу списък на стойност 94,15 лв.

На 17.08.2018 г. е проведена благатворителна инициатива в център Велукс, на стойност 355 лв.

На 30.08.2018 г. Мариела Димитрова направи дарение за Звено „Майка и бебе“ във вид на играчки и дрехи на стойност 100 лв

През м. декември -хранителни пакети от Ротари клуб.

Информация и публичност

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“ цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

Родителите, членове на разширеното семейство и полагащите грижи за децата, които посещават ЗМБ са информирани за ползваното финансиране от услугата като държавно делигирана дейност.

Информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) изготвени и представени за периода на отчета:

През м. март е разработена брошура, която съдържа информация за услугата.

През м. юни е предоставена разработена брошура, която съдържа информация за услугата на участниците в кръгла маса, проведена в ОДУ „Слънчо“ в периода 13-14 юни 2017 г.

Издадени са сертификати на служителите в ЗМБ – директор и психолог за преминато обучение за провеждане на разпит на деца.

Издаден е сертификате на психолога в ЗМБ от Медицински университет – Варна.

Информационни събития за местните и/ или национални медии.

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“ цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

Изготвил доклада: Милена Неделчева – директор ОДУ “Слънчо“