• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

„НАДЕЖДА“ И „ЛЮБОВ“ – РУСЕ

2019 г.

 

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 08.05.2015г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ);  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): 1277/ 06.06.2018; 00191-0001 от 16.09.2009, 09.05.2012, 22.05.2015, 15.06.2018 (ЦОП), 0720/ 18.05.2015; 00191-0004 от 16.09.2009, 09.05.2012, 22.05.2015 – прекратен със заповед Заповед № РД1-242/18.06.2018 (Приемна грижа); 1278/ 06.06.2018 00191-0002 от 16.09.2009, 17.05.2012, 22.05.2015, 15.06.2018 (ЦРДУ) и  1276/ 06.06.2018 00191-0006 от 15.03.2016, 15.06.2018 (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

СНЦ „Еквилибриум“ управлява ЦНСТМУ „Надежда“ съгласно договор № 3848/30.03.2018 г. и ЦНСТМУ „Любов“ съгласно договор № 3847/30.03.2018 г. за 5 годишен период до 30.03.2023 г.

Със заповед №РД01-2518/14.12.2018 г. е променен вида на социалната услуга в общността – резидентен тип в „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания“. Считано от 01.01.2019 г. център „Надежда“ е ЦНСТМУ “ Надежда“.

Със заповед №РД01-2517/14.12.2018 г. е променен вида на социалната услуга в общността – резидентен тип в „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания“. Считано от 01.01.2019 г. център „Любов“ е ЦНСТМУ „Любов“.

 

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

СНЦ „Еквилибриум” администрира ЦНСТМУ самостоятелно.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

= Лица от 18 до 35-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот;

Капацитетът на ЦНСТМУ „Надежда“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на младеж в риск от общността. Към 31.12.19 г. в ЦНСТМУ „Надежда“ са настанени 13 потребители, всички над 18 годишна възраст – 8 мъже и 5 жени. Единадесет младежи са настанени по съдебен ред от РРС /за срок от три години/, тъй като са поставени под пълно запрещение.  Един младеж е настанен с административна заповед на директора на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП. На 06.06.2019 г. се проведе среща с представители на ОЗД и отдел ХУСУ във връзка с пренастаняване на момче, което навърши пълнолетие през м. август 2018 г. До 30.06.19 г. бе учащ. На 01.07.2019 г. бе издадена Заповед № ЗД/Д-Р-054/01.07.2019 г. за прекратяване настаняването му във връзка с чл. 30, ал.1, т. 5 от ЗЗД. Със Заповед № СУ/Д-Р/542/02.07.2019 г. младежът е настанен в ЦНСТМУ „Надежда“. През м. септември 2019 г. са подадени документи в Русенски окръжен съд за двамата младежи на основание: чл.336 ал.1 от ГПК във връзка с чл.153 ал.1 от СК с искане за поставяне под пълно запрещение на лицата.

През 2019 г. в ЦНСТМУ „Надежда” няма новонастанени потребители или напуснали социалната услуга, преместени, реинтегрирани или настанени в приемно семейство.

Капацитетът на ЦНСТМУ „Любов“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на младеж в риск от общността. Към 31.12.19 г. в ЦНСТМУ „Любов“ са настанени 12 потребители, от които 12 лица – 8 мъже и 4 жени. Всички младежи са настанени по съдебен ред от РРС /за срок от три години/, тъй като са поставени под пълно запрещение. През 2019 г. в ЦНСТМУ „Любов”, няма новонастанени и напуснали потребители.

 

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Социалната услуга в ЦНСТМУ се предоставя съгласно утвърденото Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТМУ и Указание по водене на документацията в социалните услуги от общността за лица. Дейностите се реализират съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за доставчик на Община Русе и се изпълняват през 2019 г.

 

Дейност 1

          „Организационни дейности в ЦНСТМУ”

– Прилагане на политиката за управление на човешкия ресурс в ЦНСТМУ: Прилагане на политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс, годишното стратегическо планиране се извършва в началото на всяка година (м. януари 2019 г.). През м. януари и м.февруари 2019 г. бяха извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. През 2019 г. има промяна в органограмата и щатното разписание на услугата. От 02.01.2019 г. е налична длъжността „Главен счетоводител“ (1/2 щат за двата центъра). Назначени са експерт връзки с обществеността и оперативен счетоводител на пълен щат на трудов договор, считано от м.12.2019 г.  в „Любов“ и ½ оперативен счетоводител на трудов договор, считано от м.12.2019. в „Надежда“. От 01.04.19 г. лекар – педиатър е на граждански договор. През м. юли 2019 г. е назначен ертогерапевт на граждански договор.

Подбор и назначаване на персонал: Съгласно политиката за управление на човешкия ресурс и предвид тежестта на заболяванията и уврежданията на потребителите, ниския финансов стандарт (който позволява единствено минимални заплати на персонала в Центъра), както и направената от доставчика Оценка на риска, текучеството може да бъде сведено до минимални проценти, но не и да бъде елиминирано напълно. През 2019 г. има новоназначени 2 служители на трудов договор и 4 на граждански договор. Напуснали са 5 служители на трудов договор и 2 на граждански договор. Поради намалена численост на персонала от 01.03.2018 г. до 30.06.2019 г. трима служители на СНЦ „Еквилибриум“ /детегледачи в „Спешен прием“/ оказваха подкрепа на ЦНСТМУ „Любов“;

– Преглед на индикаторите за оценка качеството на услугата и изготвяне на план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните: Преглед на индикаторите за оценка на качеството на услугата се извършва веднъж годишно). През м. януари 2019 г. е изготвена вътрешна самооценка на качеството на услугата;

Преглед и актуализиране на Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа (ИОПП), Индивидуален план за подкрепа (ИПП) на лицата и Формуляр за изграждане профил на младежа /сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на младежите: С Постановление № 246 от 02.11.2017 г., ДВ бр. 89 от 07.11.2017 г., в сила от 01 януари 2018 г., Министерски съвет прие изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). С оглед на промените, индивидуалните планове за подкрепа на младежите се преразглеждат при необходимост, но не по-късно от 12 месеца. През месец март 2019 г. бяха изготвени ре оценки на потребностите от подкрепа на потребителите, анализи на информацията и се актуализираха индивидуалните планове за подкрепа. Оценката и планът, подписани от мултидисциплинарния екип  бяха предоставени по официален път на ДСП – Русе в 3-дневен срок. През годината няма обстоятелства, които да са наложили провеждането на извънаредни прегледи на планове за подкрепа. Сравнителния анализ за развитието и напредъка на младежите е извършен през м. април 2019 г.;

– Годишно планиране и изготвяне на план – график на дейностите в ЦНСТМУ за 2019 г.: Годишния план се изготвя в началото на всяка календарна година. За 2019 година е изготвен актуалния годишен план, който е поставен на видно място в антрето.

Изготвяне на  доклад за извършените дейности от координатор социални дейности на ЦНСТМУ „Надежда“ и ЦНСТМУ „Любов“: Съгласно изискванията на Стандарт 18 от Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТМУ, утвърден от Изпълнителния директор на АСП и Председателя на ДАЗД, е разработена Процедура за вътрешен контрол. Настоящата процедура има за цел осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за Социално подпомагане, Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТМУ и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Всеки месец координатор социални дейности на ЦНСТМУ „Любов“ и „Надежда“ предоставя на управителя доклад за извършените дейности;

Изготвяне на справка за заетите и свободни места в ЦНСТМУ и предоставяне на ДСП – Русе: Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТМУ. За 2019 г. са предоставени 12 справки;

Изготвяне на справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието и предоставяне на ДСП – Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТМУ изготвя и предоставя на ДСП-Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието. За 2019 г. са предоставени 4 справки;

– Изготвяне на технически отчет и предоставяне на Община Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет. За 2019 г. са предоставени 4 отчета;

– Преглед на оценката на риска, произтичащ от средата: Прегледът на оценката на риска, произтичащ от средата се актуализира в началото на всяка календарна година (м. януари). През м. януари 2019 г. е актуализирана оценката на риска, произтичащ от средата;

 

Дейност 2

           Обучение на персонала”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦНСТМУ, който се следва.  

 • Вътрешни обученияза развитие професионалния капацитет на персонала: Съгласно политиката за развитие на професионалния капацитет на персонала СНЦ „Еквилибриум” осигурява обучения на служителите си съобразно техните нужди. В Годишния план на ЦНСТМУ са заложени следните обучения:
 • „Техника за обезопасяване на възникнали проблеми с цел опазване живота и здравето на децата и младежите и персонала – Iмодул” – проведено на 29.11.2019 г.;
 • „Обучение за долекарска помощ”– ежегодно;
 • „Видове общности“ – проведено на 05.12. 2019 г.;

 Встъпителни обучения за нов персонал: При назначаване на нови служители се провеждат задължителни встъпителни обучения на служителите по утвърдена програма на доставчика. На 18.09.2019 г. се проведе въвеждащо обучение на новоназначения персонал;

 • Други специализирани обучения според заявените нужди в плановете за обучение и развитие на персонала: На 16 и 17.05.19 г.– екип от ЦНСТМУ участва в двудневно обучение за усвояване на знания и умения за използване на психотерапевтични подходи в помагащите дейности, организирано по проект: „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“, реализиран от Клуб на социалния работник към Русенски университет „Ангел Кънчев“; От 10 до 12 юни и от 12 до 14 юни 2019 г.  пет болногледачи от ЦНСТМУ „Надежда“, медицинската сестра и координатор социални дейности, участваха в обучение по тема „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца“; На 25 и 26.09.19 г. управителя на ЦНСТМУ участва в двудневно обучение на членовете на мултидисциплинарните екипи за прилагане на разработения инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на децата настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ. Обучението бе организирано от АСП и в него взеха участие експерти на Община Русе, РДСП – Русе и психолог от сдружение „Дете и пространство“.
 • Обмяна на опит с други  услуги: През 2019 г. няма обмяна на опит с други услуги;

 

Дейност 3

„Ваканционни програми“

СНЦ „Еквилибриум” държи много ежедневието на младежите да е разнообразно, полезно и здравословно. Именно поради това ежегодно в Годишния план са заложени летни лагери за отдих.

 • Летен отдих за младежите от ЦНСТМУ в  Лесопарк „Липник” бе осъществен в периода 19.08.19 г. до 26.08.19 г.. („Любов“) и 12.08.19 г. до 19.08.19 г. („Надежда”), благодарение на предоставената възможност от Община Русе;http://eq-bg.org/bg/lyubov-i-nadezhda-na-lager-v-gorata/
 • Летен отдих за младежите от ЦНСТМУ  на  почивната база на СНЦ „Еквилибриум” с. Тюленово бе се осъществи през м. септември 2019 г. В периода 01.09.19 г. – 08.09.19 г. трима младежи от къща „Надежда“  и 3 младежи от къща „Любов“ усетиха за поредна година морския бриз и морето;http://eq-bg.org/bg/ako-moreto-mozheshe-da-govori-chast-vtora/

 

Дейност 4

„Медицински дейности“

Медицинските сестри на центровете всекидневно следят здравословното състояние на потребителите. Осигуряват им необходимите медикаменти, придружават лицата при консулти с различни специалисти. Поддържат ежемесечен контакт с личния им лекар и психиатър. Регулярно измерват кръвното налягане на младежите, а при необходимост и телесната температура. Медицинската сестра на центровете описва в приходно-разходна книга и проследяват медикаментите в спешния шкаф. През 2019 г. са извършени консулти със специалисти при възникнала необходимост. 

Предвид тежкото здравословно състояние на потребителите, които са с множество увреждания, медицинските дейности заемат водеща роля в грижата за тях. През цялата 2019 г. д-р Дикова посещава регулярно центъра, проследява здравословното състояние на младежите и оказва подкрепа на медицинските сестри.

 • Провеждане на задължителните медицински профилактични прегледи на всички ползватели на социална услуга: Ежегодно се провеждат профилактични прегледи на всички младежи. В Годишния план е заложено да се проведат профилактични годишни прегледи от личния лекар.На 25.07.19 г. бе проведен годишен профилактичен преглед и направена електрокардиограма на младежите от личния лекар д-р Кожухаров. Не бяха установени здравословни проблеми;
 • Паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени в центъра:Ежегодно се извършват паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени центъра. През м. април и м. май 2019 г. се взеха проби за профилактично паразитологично изследване на потребителите, резултатите са отрицателни.

През отчетната година Ивелин Цонков бе хоспитализиран във Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Канев“ в периода 10.08.19 г. до 19.08.19 г. Диагноза: Полисегментна пневмония вдясно. При изписването младежът е с подобрение и назначена терапия за продължаващо домашно лечение. На 02.09. и 16.09.2019 г. са проведени контролни прегледи, като заключението от тях е, че младежът е излекуван. Същия младеж бе хоспитализиран в ЦПЗ – Русе в мъжко отделение на 29.11.19 г. – изписан на 02.12.19 г. за стабилизиране на психоемеционалното му състояние.

Една девойка регулярно постъпва в УМБАЛ „Медика“ – Русе за рехабилитация.

През 2019 год. на десет младежи от ЦНСТМУ „Надежда“ и единадесет ат ЦНСТМУ „Любов“ бе проведено зъболечение в стоматологична клиника „Света Аполония“.

 

Дейност 5

„Социално включване на децата/младежите“

 • Подкрепа на децата и младежите в подобряване на техните умения и социални навици за постигане на всичките им права и пълноценно социално включване:

= На 01.03.2019 г. всички младежи бяха закичени с мартеници за здраве и благоденствие. Организирано им бе тържество и почерпка;

= По стар български обичай на 25.04.2019 г. младежите боядисаха яйца, а на 28.04.19 г. отпразнуваха Великден с козунаци и се чукнаха с яйца за здраве;

= = На 14 май 2019 г. тържествено бе отпразнувано, завършването на образователния етап на младежите завършващи 12 клас на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – един от център „Надежда“ и трима от център „Любов“. Абитурентите посрещнаха много гости и приятели. Празникът бе уважен от г-жа Катя Петрова и г-жа Радост Пейкова от Дирекцията на Община Русе, г-жа Ани Венкова – ръководител на проекта на общината за двете къщи през 2014 г., нашите партньори от Дневния център на сдружение „Дете и пространство“, г-жа Стефка Върбанова от платформата „Приятели, ПОМАГАЙТЕ“; http://eq-bg.org/bg/izklyuchitelno-valnuvasht-praznik-za-nashite-spetsialni-mladezhi-abiturienti-ot-lyubov-i-nadezhda/

= празнуване на личните им празници: Всички рождени дни се отпразнуват по различен начин с любими на рождениците дейности, така че да усетят, че това е техният ден. За центъра се осигурява почерпка и на останалите младежи и тържествата продължават с много песни, игри и танци. Младежите са много щастливи от разходката и от индивидуалните подаръци, които получават.

= разходки в Парка на младежта и по кея: В свободното си време младежите се придружават на разходки в близост до къщата, посещават детски площадки в квартала;

= във връзка с проект на клуб по конен спорт и коневъдство „RuseHorse” за деца и младежи с увреждания са заявени младежи, които да бъдат включени: Посещенията на конната база не са уточнени поради независещи от доставчика на социалната услуга причини;

= включване в публични събития и детски празници на СНЦ „Еквилибриум“ и Комплекса за социални услуги;

= посещение на обществени места – екомузей, театър, кафе, библиотека, фризьорски салон, цирк;

= 25 младежи посещават Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе. Младежите участват в различни ателиета там и придобиват знания и умения. На 24.10.19 г. Стефан и Митко участваха в тържество на ДЦПЛУ; ;

= От 20.10.18 г. до 10 май 2019 г. две девойки от център „Любов“ са обхванати от проект „Възможност за теб“, който се фокусира върху младежите, пребивавали, като деца в Домове за деца лишени от родителски грижи и които към настоящия момент ползват услуги за резидентна грижа. Целта е да се окаже подкрепа и помощ на младите хора за по-добро социализиране. В различни дейности, чрез групови и индивидуални занимания, младежите ще изградят познания и начални умения свързани със социални и комуникативни умения; живот и сътрудничество с другите; възможност да планираш живота си; способност да живееш с другите; основни практически умения, основни битови умения; умения за самостоятелен живот; нашите права и задължения като граждани и др. Предвидено е и Обучение по дигитална компетентности. Младежите ще имат възможност да се запознаят с операционната система MS Windows и текстообработващата програма MS Office и работа с интернет. В курса на обучение ще са заложени теми свързани със организация на работното пространство;  създаване и работа с документи; въвеждане на текстове и форматиране; вмъкване на картинки, графики; съхраняване и изтриване на документите; отпечатване на документи и работа с периферни устройства; работа с интернет; създаване и работа с електронна поща и други. Друга дейност, която ще се осъществява е „Развитието на интереси и таланти чрез арт занимания“. Тази дейност предвижда включването на участващите в проекта млади хора, ползващи резидентни услуги, да се докоснат до артистични занимания като театрално и танцово изкуство, както и различни форми на приложни изкуства – квилинг, декупаж, апликация и др.

= От м. април 2019 г. трима потребители от център „Надежда“ посещаваха сесии в продължение на 6 месеца по проект „Открий ме за света, открий света за мен“, където участваха в различни дейности – клуб „Латино танци“, ателие „Приложни изкуства“ и клуб „Опознавам Родината, опознавам света“. Дейностите се провеждаха три пъти в седмицата;

= На 11 юли 2019 г. група младежи от двата центъра бяха гостоприемно приети от домакините на био градината – Апостол Апостолов, ръководещ фондация „Ботаника Лайф” и неговите колеги. Фондация „Ботаника Лайф” реализира проект „Създаване на обучителен център и производствена база за младежко участие и устойчиво земеделие”, който има за цел да насърчава ученето на младите хора в областта на устойчивото земеделие, да им помага да придобият знания и умения, с които да продължат образованието си, да си намерят работа или да стартират собствен бизнес. Началото бе поставено с wellcome drink – билков чай от био градината на домакините. След което, с голям интерес младежите изслушаха г-жа Галина Пенчева, която увлекателно им разказваше за вълшебството, което е дело на природата, а именно пътят на едно семенце, преминало през всички етапи и достигнало до нас, като продукт. След „теоретичните знания”, дойде време и за практическо обучение, при което младежите засадиха семенца на лук, краставица и боб. Така, те оставиха своята следа в био градината…; http://eq-bg.org/bg/letnite-priklyucheniya-na-mladezhite-ot-nadezhda-i-lyubov-startiraha/

= На 28 август 2019 г. се състоя събитие под надслов „Пет години напредък с децата и младежите от „Вяра“, „Надежда“ и „Любов“, организирано от сдруженията „Еквилибриум“ и „Дете и пространство“ с любезното домакинство на Историческия музей. Събитието събра над 50 участници и гости от Регионалната дирекция за социално подпомагане, отдел „Закрила на детето“, Община Русе, Дирекция „Контрол по правата на детето“. Поздравителен адрес изпрати д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето. Много от младежите и девойките от трите къщи също бяха на събитието. По разбираеми причини за тях бе по-интересно да посетят Екомузея с аквариум за среща с косматия мамут и обитателите на речните дълбини. http://eq-bg.org/bg/pet-godini-napredak-s-detsata-i-mladezhite-ot-vyara-nadezhda-i-lyubov/?fbclid=IwAR1RHFs4MvqvfF_c8JkggDdviOkA3aDFTGa1Kt9BpiPBurqmHLgK231erwM

= На 04.12.2019 г. група младежи участваха в Коледен концерт на деца и младежи, потребители на социалните услуги в Русе по проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“, реализиран от Клуб на социалния работник към Русенски университет „Ангел Кънчев“ в партньорство с Община Русе и финансиран от Фондация „Русе – град на свободния дух“ В концерта взеха участие всички потребители на социални услуги и студенти от специалност „Социални дейности“ на Русенски университет. Песни, танци, етюди – изключително богата програма от деца и младежи с увреждания и без увреждания от социалните услуги изпълниха с искреност и автентичност Пленарна зала на общината. Събитието беше открито от координатора на проекта – доц. Сашо Нунев, преподавател в РУ, който предаде щафетата на проф. Белоев – ректор на университета и на г-н Енчо Енчев – заместник кмет по „Хуманитарни дейности“, който поднесе приветствие от кмета г-н Пенчо Милков. Децата и младежите от всички социални услуги в Русе, в това число и децата и екипа на „Еквилибриум“, които взривиха залата със своето изпълнение, направиха истински спектакъл под мотото „Русе – минало, настояще и бъдеще“;

= На 17 декември 2019 г. за младежите от двата центъра бе организирано Коледно тържество. Още в началото на м. декември, нетърпеливите младежи украсиха центровете с коледна украса. С много желание и нетърпение всички очакваха появата на Дядо Коледа. Изпяха за него, вълшебни коледни песни, рецитираха стихчета и танцуваха. Всеки един получи своя подарък, а тържеството продължи с почерпка и голяма забава;

= През учебната 2019/2020 г. трима от потребителите на центровете посещават ежедневно училище. Един младеж е ученик в XI клас в масово училище – ПГО „Недка Иван Лазарова“. Двама младежи са ученици в  ОУ „Тома Кърджиев“ и посещават Център за специална образователна подготовка (преди ПУ „Д-р П. Берон“).

 

Дейност 6:

„Прилагане на алтернативни методи за подобряване общото състояние на децата/младежите“

През месеците януари и февруари 2019 г. клиничен психолог провежда сесии с потребителите, включващи интерактивни упражнения, движение, сензорно стимулиране и вербална подкрепа, биофийдбек, звуково стимулиране, сензорно стимулиране, наблюдаване на картинки, серия от картинки и др. От м. март 2019 г. дейностите на клиничен психолог с потребители са преустановени. От м. май 2019 г. кинезитерапевт, служител на СНЦ „Еквилибриум“ провежда рехабилитационни дейности с четирима младежи от център „Надежда“ и един младеж от „Любов“.

Включване на нови потребители в сесии по Биофийтбек и продължаване на работата с досегашните, по преценка на психолога. От м. март 2019 г. дейностите на клиничен психолог, извършващ сесиите по Биофийтбек с потребители са преустановени.

 

Дейност 7:

„Прилагане на алтернативни  практики за работата с децата/младежите“

– Потребителите участват активно в поддържане на дворното пространство – засаждат цветя и билки и се грижат за тях. В център „Надежда“ младежите си отглеждат домашен любимец – котето Зара е непрекъснато сред тях и те се грижат за нея – хранят я, слагат й вода. Грижата за животното се отразява много благоприятно върху  емоционалното състояние на младежите;

 

Дейност 8:

„Информиране на гражданите и професионалната общност за практиките и дейностите в ЦНСТМУ“

 • Работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др.През 2019 г. се излъчиха репортажи и публикации свързани с дейността на ЦНСТМУ и отразяващи напредъка на младежите в центъра;

 http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=38949&fbclid=IwAR15bVD36_D0QtJjWj81lssKtGghFVa9fQd_heWvRKGmM1IeyJOdIMcQYEk

 • Популяризиране на дейностите в центровете– по време на Традиционният мартенски благотворителен базар на „Еквилибриум“ в МОЛ Русе под наслов „Мартенички с мисия“ с изработването на мартеници и сувенири. Средствата, набрани от базара /1780 лева/ ще бъдат използвани за подкрепа на децата и семействата, за които организацията полага грижи в Русе. http://eq-bg.org/bg/1780-leva-e-rezultatat-ot-martenicki-s-misiya-na-ekvilibrium/, както и по време на Коледния базар организиран от „Еквилибриум“, който събра сумата от 2500 лв. http://eq-bg.org/bg/2500-leva-sa-nabranite-sredstva-ot-koledniya-bazar-na-ekvilibrium/;

 

 • Регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ЦНСТМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други– През 2019 г. не са правени публикации, касаещи дейността на ЦНСТМУ;

 

Дейност 9:

Супервизия на персонала”

Съгласно Политика за управление и развитие на човешкия ресурс на ЦНСТМУ, персоналът на ЦНСТМУ получава подкрепа, супервизия и напътствия с оглед предоставяне на услуги с високо качество. Супервизията се извършва от доставчика или упълномощено от него лице, като се следва принципа, че лицата, определени да извършват супервизия, трябва да имат минимум 3 години професионален опит. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на СНЦ „Еквилибриум“. През 2019 г. на всяко тримесечие се провеждаха групови супервизии, а при необходимост и по-често. През календарната година не са постъпвали заявки за индивидуални супервизии от служителите.

 

Дейност 10:

„Изграждане на ефективна партньорска мрежа“

Идентифициране и привличане на нови потенциални партньори в общността; поддържане на добри взаимоотношения на сътрудничество и взаимопомощ при вече създадени партньорства; поддържане на установени контакти с национални и международни партньори; активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата; участие в тематични работни срещи за предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка, за обсъждане на проектодокументи към АСП, ДАЗД, МЗ, МОМН и промени в нормативната база.

 • Идентифициране и привличане на нови партньори в общността: Основни партньори на ЦНСТМУ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“, отдел ХУСУ, УМБАЛ „Медика“ и УМБАЛ „Канев“ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.
 • Активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата;„Еквилибриум“ представи Национална мрежа за децата на семинар в Румъния; http://eq-bg.org/bg/ekvilibrium-predstavi-natsionalna-mrezha-za-detsata-na-seminar-v-rumaniya/; „Еквилибриум“ част от националната кампания на НМД за това кой поема отговорността за политиките за деца и семейства в България http://eq-bg.org/bg/ekvilibrium-chast-ot-natsionalnata-kampaniya-na-nmd-za-tova-koj-poema-otgovornostta-za-politikite-za-detsa-i-semejstva-v-balgariya/;
 • Участие в тематични работни срещи и предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка по проектодокументи към МТСП, МЗ, МОН, ММС – Във връзка със Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги,СНЦ „Еквилибриум“ предостави Становище 954-01-76 от 06.11.2019 г. http://eq-bg.org/bg/stanovishte-po-zakonoproekt-za-otmyana-na-zakona-za-sotsialnite-uslugi-954-01-76-ot-06-11-2019-g/
 • Други участия:На 21 и 22 март 2019 г. управителя на центъра участва в Национален форум „Инвестицията в кадрите – инвестиция в бъдещето на социалните услуги“, който се проведе в гр. Разград и бе посветен на деня на социалната работа. Във форума взеха участие изпълнителния директор на АСП, г-жа Румяна Петкова, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев, кмета на Община Разград и административното ръководство на общината, както и ръководители на социални институции. На 28 и 29 март 2019 г. управителя на центъра и координаторите социални дейности участваха в Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности“. Тема на форума бе: Професията „Социален работник“ през XXI век – предизвикателства и възможности за развитие. На 17 септември 2019 г. сдружение „Еквилибриум“, в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, откри първата по рода си тактилна изложба на най-емблематичните за града културно-исторически паметници. Експозицията е със социални функции и е подготвена по проект на сдружението „Тактилна работилница за равни възможности в общността“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund“.    https://darikradio.bg/ekvilibrium-otvara-taktilna-rabotilnica-v-istoricheski-muzei-ruse.html?fbclid=IwAR0K2U8uKwrkUxVlAzwvA8lSI40sTvG60tCH7v-l67-yhnXGhcGRc6cVqT4

 

Дейност 11:

„Мониторинг и оценка на дейностите и резултатите по програмата“

Мониторингът на дейността в ЦНСТМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика. Използват се индикатори за оценка качеството на услугата като на всеки шест месеца се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. През през м. януари 2019 г. се направи ре оценка на индикатори за оценка качеството на услугата. Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТМУ; проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Проверка на досиетата по активните случаи – съгласно методиката и годишния план на дейностите на СНЦ „Еквилибриум“ се извършва периодична проверка на досиетата по активните случаи;

Извършвани проверки на ЦНСТМУ „Любов“ през 2019 г.

На 21.02.19 г. бе извършена проверка от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ и Дарина Данева – младши експерт в отдел „Обществено здраве“ Дирекция „ЗСД“.  В резултат на извършената проверка няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки.

На 14.06.19 г. бе извършена проверка от Ина Георгиева – главен експерт и Гергана Пашева – старши експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ – няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки.

На 03.10.2019 г. е извършена проверка от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ и Захари Симеонов – младши експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ Община Русе. В резултат на извършената проверка няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки.

На 03.12.19 г. е проведен мониторинг от ДСП – Русе.

Извършвани проверки на ЦНСТМУ „Надежда“ през 2019 г.

На 21.02.19 г. бе извършена проверка от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ и Дарина Данева – младши експерт в отдел „Обществено здраве“ Дирекция „ЗСД“.  В резултат на извършената проверка няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки.

На 22.04.19 г. бе извършена проверка от РЗИ – няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки.

На 14.06.19 г. бе извършена проверка от Ина Георгиева – главен експерт и Гергана Пашева – старши експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ – няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки.

На 20.08.19 г. бе извършена проверка от РЗИ – няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки.

На 03.10.2019 г. е извършена проверка от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ и Захари Симеонов – младши експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ Община Русе. В резултат на извършената проверка няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки;

На 27.11.19 г. бе извършена проверка от РЗИ – няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки;

На 03.12.19 г. е проведен мониторинг от ДСП – Русе.

 

Дейност 12:

Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе”

          Ежемесечно управителят на ЦНСТМУ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТМУ. На всяко тримесечие управителят на ЦНСТМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет, а на ДСП – Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

 • Изготвяне на месечни финансови доклади ежемесечно. За 2019 г. са предоставени 12 бр.;
 • Изготвяне на тримесечни технически доклади – изготвени и предоставени са 4 бр. технически отчети за2019 г.;
 • Изготвяне на годишен доклад – анализ за дейността на ЦНСТМУ, включващ и информацията за  жалби, инциденти и сигнали, както и предприетите мерки в тази посока – годишния доклад се изготвя и предоставя по официален път на Община Русе в началото на календарната година, до края на м. март;

 

Дейност 13:

„Поддържане на сградния фонд“

През 2019 г. за поддържане на сградния фонд са предприемани своевременно дейности за отстраняването на различни проблеми свързани с техниката и инвентара в центровете. Бе предприет вътрешен ремонт и освежаване с латекс на спалните помещения, както и на общите помещения в център „Любов“. Бе осигурено дарение (боя) от дарители за освежаване на част от помещенията в ЦНСТМУ „Надежда“.

 

 

 

 

Изготвил:

Пл. Стефанова – управител ЦНСТМУ