• English
 • български

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 08.05.2015г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ);  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): 1277/ 06.06.2018; 00191-0001 от 16.09.2009, 09.05.2012, 22.05.2015, 15.06.2018 (ЦОП), 0720/ 18.05.2015; 00191-0004 от 16.09.2009, 09.05.2012, 22.05.2015 – прекратен със заповед Заповед № РД1-242/18.06.2018 (Приемна грижа); 1278/ 06.06.2018 00191-0002 от 16.09.2009, 17.05.2012, 22.05.2015, 15.06.2018 (ЦРДУ) и  1276/ 06.06.2018 00191-0006 от 15.03.2016, 15.06.2018 (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

СНЦ „Еквилибриум“ управлява ЦНСТМУ „Надежда“ съгласно договор № 3848/30.03.2018 г. и ЦНСТМУ „Любов“ съгласно договор № 3847/30.03.2018 г. за 5 годишен период до 30.03.2023 г.

Със заповед №РД01-2518/14.12.2018 г. е променен вида на социалната услуга в общността – резидентен тип в „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания“. Считано от 01.01.2019 г. център „Надежда“ е ЦНСТМУ “ Надежда“.

Със заповед №РД01-2517/14.12.2018 г. е променен вида на социалната услуга в общността – резидентен тип в „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания“. Считано от 01.01.2019 г. център „Любов“ е ЦНСТМУ „Любов“.

 

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

СНЦ „Еквилибриум” администрира ЦНСТМУ самостоятелно.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

= Лица над 18 годишна възраст с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот;

Капацитетът на ЦНСТМУ „Надежда“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на младеж в риск от общността. Към 31.12.2020 г. в ЦНСТМУ „Надежда“ са настанени 13 потребители, всички над 18 годишна възраст – 8 мъже и 5 жени. Тринадесет младежи са настанени по съдебен ред от РРС /за срок от три години/, тъй като са поставени под пълно запрещение.  През м. септември 2019 г. са подадени документи в Русенски окръжен съд за двама младежи на основание: чл.336 ал.1 от ГПК във връзка с чл.153 ал.1 от СК с искане за поставяне под пълно запрещение на лицата. На 22.11.2019 г. в открито заседание РОС разгледа гражданско дело № 641 по описа за 2019 г. относно поставяне под пълно запрещение на единия младеж. На 05.12.2019 в закрито заседание, РОС разгледа гражданско дело № 642 по описа за 2019 г. относно поставяне под пълно запрещение на другия. След влизане в сила на Решенията бе назначен настойник и настойнически съвет от Органа по настойничество на Община Русе на двамата младежи. Към 31.12.2020 г. всички лица са поставени под пълно запрещение и настанени по съдебен ред. През 2020 г. в ЦНСТМУ „Надежда” няма новонастанени потребители или напуснали социалната услуга, преместени, реинтегрирани или настанени в приемно семейство.

Капацитетът на ЦНСТМУ „Любов“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на младеж в риск от общността. Към 31.12.2020 г. в ЦНСТМУ „Любов“ са настанени 12 потребители, от които 12 лица – 8 мъже и 4 жени. Всички младежи са настанени по съдебен ред от РРС /за срок от три години/, тъй като са поставени под пълно запрещение. През 2020 г. в ЦНСТМУ „Любов”, няма новонастанени и напуснали потребители.

 

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Социалната услуга в ЦНСТМУ се предоставя съгласно утвърденото Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТМУ и Указание по водене на документацията в социалните услуги от общността за лица. Дейностите се реализират съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за доставчик на Община Русе и се изпълняват през 2020 г.

 

Дейност 1

          „Организационни дейности в ЦНСТМУ”

– Прилагане на политиката за управление на човешкия ресурс в ЦНСТМУ: Прилагане на политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс, годишното стратегическо планиране се извършва в началото на всяка година (м. януари 2020 г.). През м. януари и м.февруари 2020 г. бяха извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. През 2020 г. има промяна в органограмата и щатното разписание на услугата.

Назначени са психолози и ерготерапевт на трудов договор. За повишаване качеството на грижата и организацията в социалната услуга почасово са оказвали подкрепа, трима служители на граждански договор, съответно: на основание обучение за ефективна комуникация и координация за работа в екип; консултантски услуги за стратегическо планиране на организацията; анализ на рисковете и протективните фактори за функционирането на ЦНСТ в условия на пандемия.

Подбор и назначаване на персонал: Съгласно политиката за управление на човешкия ресурс и предвид тежестта на заболяванията и уврежданията на потребителите, ниския финансов стандарт (който позволява единствено минимални заплати на персонала в Центъра), както и направената от доставчика Оценка на риска, текучеството може да бъде сведено до минимални проценти, но не и да бъде елиминирано напълно. През 2020 г. има новоназначени 14 служители на трудов договор и 1 на граждански договор. Напуснали са 7 служители на трудов договор и 1 на граждански договор. Поради намалена численост на персонала от 01.02.2020 г. г. до 31.10.2020 г. служители на СНЦ „Еквилибриум“ /детегледачи в „Спешен прием“/ оказваха подкрепа на ЦНСТМУ „Любов“;

– Преглед на индикаторите за оценка качеството на услугата и изготвяне на план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните: Преглед на индикаторите за оценка на качеството на услугата се извършва веднъж годишно). През м. януари 2020 г. е изготвена вътрешна самооценка на качеството на услугата;

Преглед и актуализиране на Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа (ИОПП), Индивидуален план за подкрепа (ИПП) на лицата и Формуляр за изграждане профил на младежа /сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на младежите: Индивидуалните планове за подкрепа на младежите се преразглеждат при необходимост, но не по-късно от 12 месеца. През месец април 2020 г. бяха изготвени ре оценки на потребностите от подкрепа на потребителите, анализи на информацията и се актуализираха индивидуалните планове за подкрепа. Оценката и планът, подписани от мултидисциплинарния екип  бяха предоставени по официален път на ДСП – Русе в 3-дневен срок. През годината няма обстоятелства, които да са наложили провеждането на извънаредни прегледи на планове за подкрепа. Сравнителния анализ за развитието и напредъка на младежите е извършен през м. април 2020 г.;

– Годишно планиране и изготвяне на план – график на дейностите в ЦНСТМУ за 2020 г.: Годишния план се изготвя в началото на всяка календарна година. За 2020 година е изготвен актуалния годишен план, който е поставен на видно място в антрето.

Изготвяне на  доклад за извършените дейности от координатор социални дейности на ЦНСТМУ „Надежда“ и ЦНСТМУ „Любов“: Съгласно изискванията на Стандарт 18 от Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТМУ, утвърден от Изпълнителния директор на АСП и Председателя на ДАЗД, е разработена Процедура за вътрешен контрол. Настоящата процедура има за цел осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за Социално подпомагане, Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТМУ и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Всеки месец координатор социални дейности на ЦНСТМУ „Любов“ и „Надежда“ предоставя на управителя доклад за извършените дейности;

 – Изготвяне на справка за заетите и свободни места в ЦНСТМУ и предоставяне на ДСП – Русе: Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТМУ. За 2020 г. са предоставени 12 справки;

Изготвяне на справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието и предоставяне на ДСП – Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТМУ изготвя и предоставя на ДСП-Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието. За 2020 г. са предоставени 4 справки;

– Изготвяне на технически отчет и предоставяне на Община Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет. За 2020 г. са предоставени 4 отчета;

– Преглед на оценката на риска, произтичащ от средата: Прегледът на оценката на риска, произтичащ от средата се актуализира в началото на всяка календарна година (м. януари). През м. януари 2020 г. е актуализирана оценката на риска, произтичащ от средата;

 

Дейност 2

           Обучение на персонала”

          Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦНСТМУ, който се следва.  

 • Вътрешни обученияза развитие професионалния капацитет на персонала: Съгласно политиката за развитие на професионалния капацитет на персонала СНЦ „Еквилибриум” осигурява обучения на служителите си съобразно техните нужди. В Годишния план на ЦНСТМУ са заложени следните обучения:
 • „Техника за обезопасяване на възникнали проблеми с цел опазване живота и здравето на децата и младежите и персонала – IIмодул”]
 • „Обучение за долекарска помощ”– ежегодно;
 • „Видове общности“]

 Встъпителни обучения за нов персонал: При назначаване на нови служители се провеждат задължителни встъпителни обучения на служителите по утвърдена програма на доставчика;

През 2020 год. поради въведеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19 и последвалата епидемична обстановка, с цел опазване здравето на служителите и младежите не са провеждани обучения. Заложените обучения за повишаване на компетенциите ще се реализират след отмяна на епидемичната обстановка.

 

 • Други специализирани обучения според заявените нужди в плановете за обучение и развитие на персонала:На 18 и 19 юни управителя на ЦНСТМУ и двама представители на СНЦ „Еквилибриум“ участваха в организирано обучение от Българско училище за политика „Димитър Паница“ на Нов български университет в гр. Велико Търново. Обучението беше на тема: „Професионално прегряване и стратегии за справяне“ и „Стратегическо планиране на информационни кампании за детски политики“; От 10.2020 г. до 18.10.2020 г. управителя участва в онлайн обучение PECS (Система за общуване чрез размяна на картинки) Ниво 1. Водещи на обучението бяха Елеана Логотети и Елени Скурис, Гърция;
 • Обмяна на опит с други  услуги: През 2020 г. няма обмяна на опит с други услуги;

 

Дейност 3

„Ваканционни програми“

СНЦ „Еквилибриум” държи много ежедневието на младежите да е разнообразно, полезно и здравословно. Именно поради това ежегодно в Годишния план са заложени летни лагери за отдих. 

 • Летен отдих за младежите от ЦНСТМУ в  Лесопарк „Липник” и с. Тюленово бяха планирани, но предвид извънредното положение въведено в страната от 13.03.2020 г., касаещо усложнената пандемиологична обстановка от коронавирус, не се осъществиха;

 

Дейност 4

„Медицински дейности“

Предвид тежкото здравословно състояние на потребителите, които са с множество увреждания, медицинските дейности заемат водеща роля в грижата за тях. През цялата 2020 г. д-р Дикова посещава регулярно центъра, проследява здравословното състояние на младежите и оказва подкрепа на медицинските сестри. 

Медицинските сестри на центровете всекидневно следят здравословното състояние на потребителите. Осигуряват им необходимите медикаменти, придружават лицата при консулти с различни специалисти. Поддържат ежемесечен контакт с личния им лекар и психиатър. Регулярно измерват кръвното налягане на младежите, а при необходимост и телесната температура. Медицинската сестра на центровете описва в приходно-разходна книга и проследяват медикаментите в спешния шкаф. През 2020 г. са извършени консулти със специалисти при възникнала необходимост. 

Създалата се усложнена ситуация във връзка с коронавирус наложи оптимизиране на работата в ЦНСТМУ „Любов“и „Надежда“. Преди влизане в сила на извънредното положение бе проведено извънредно събрание на ръководството на СНЦ „Еквилибриум“ на 09.03.2020 г. за предприемане на превантивни мерки. Проведен е извънреден инструктаж на служителите – 09.03.2020 г. Спазват се всички противоепидемични мерки, заповеди и препоръки на РЗИ, както и въведените вътрешни правила и заповеди. Медицинската сестра проследява стриктно здравословното състояние на потребителите и персонала, като при наличие на симптоми има ангажимента да уведоми личния лекар на младежите и да не допуска до работното място служителя. На всички болногледачи, преди започване на дежурство се измерва температурата, а медицинската сестра има ангажимента да ги нанесе в температурния лист на персонала. В случай на отчитане на висока телесна температура, незабавно се уведомява управителя и служителят не се допуска до работното място. Медицинската сестра на центъра ежедневно /сутрин/ измерва телесната температура на младежите. През почивните дни, телесната температура се измерва от дежурните болногледачи на смяна. Стойностите се отразяват в температурен лист за съответния ден, единствено от отговорното лице – медицинската сестра. В случаите на отсъствие на медицинската сестра /почивни, празнични дни/, дежурните болногледачи уведомяват медицинското лице, което ги отразява в температурния лист и при необходимост предприема мерки.

За младежите са осигурени имуностимуланти /чай „Цистус, витамини, рибено масло, Кармолис и пчелен прашец и витамини/. С цел опазване здравето на служителите бяха предприети мерки, касаещи здравето на персонала който ги обгрижва. На всеки служител са осигурени лични предпазни средства /маска и ръкавици/, личен дезинфектант, имуностимуланти /чай „Цистус“, Кармолис и витамини/. В центъра е засилена дезинфекцията. Увеличена е двойно концентрацията на използваните за дезинфекция препарати за почистване на помещенията. Като допълнителен ресурс бяха включени служители от другите социални услуги, които извършваха щателна дезинфекция всекидневно в часовете от 8 ч. до 10 ч. Дезинфекцията на помещенията и повърхностите се извършва по часове 9:30 ч.; 13 ч.; 16:30 ч.; 21:30 ч. На всеки 2 часа се дезинфекцират критичните точки в сградата – дръжките на входните и интериорните врати, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. и се отразява в чех лист. На 05.11.2020 г. фирма „Санси“ извърши еднократно основна дезинфекция /бактирицидна и вирусоцидна/ на спалните и общите помещения на двата центъра. Преди влизане в ЦНСТ служителите дезинфекцират ръцете си с препаратите оставени на входа, събуват се от вън и използват чехли и други дрехи /не тези с които са дошли до работа/, когато са на смяна. Помещенията в центъра се третират с разтвор от етерични масла, които влияят положително на имунната система и намаляват риска от разпространение на вируси и бактерии. В центъра са разлепени постери за правилно извършване на личната хигиена и дезинфекция, предоставена е папка с пълна информация, касаеща коронавирус. Изготвен е „План за действие в условията на COVID-19 и прилагане на противоепидемични мерки за превенция на потребителите в ЦНСТМУ „Надежда“ и ЦНСТМУ „Любов“ управлявани от СНЦ „Еквилибриум““. Разработена е Процедура за пропускателния режим в сградата на ЦНСТМУ и посещения от външни лица в условията на епидемично разпространение на COVID-19, съгласно която се забранява достъпа на външни посетители, които не са в родствени отношения с младежите, в това число журналисти, служители на различни институции и услуги, кандидати за работа и др. в условията на епидемично разпространение на COVID-19, до отмяна на епидемичната обстановка. Изключение се допуска в случаите, когато се касае за представители на различни контролни органи от Министерство на здравеопазването и РЗИ във връзка с извършване на проверки/мониторинг, касаещи контрол на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19. Утвърден е Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в ЦНСТМУ „Надежда“ и ЦНСТМУ „Любов“ в условията на епидемично разпространение на COVID-19.Проведен е Инструктаж на персонала на ЦНСТМУ „Надежда“ и ЦНСТМУ „Любов“ за правилна хигиена на ръцете и за правилно носене на лицева маска в условията на епидемично разпространение на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, Приложение № 2 към т. 1, буква „в“ и Приложение № 3 към т. 5 от горепосочената Заповед.

През изминалата 2020 г. младежите бяха в добро здравословно състояние, не е имало боледували от коронавирус. На 27.05.2020 г. РЗИ – Русе направи тестове за антитела на персонала за коронавирус, а на 01.07.2020 г. бяха обследвани и младежите. Всички служители и потребители имат отрицателни резултати от тестовете. На 28.10.2020 г РЗИ – Русе направиха повторни тестове за антитела на персонала и младежите за коронавирус. Всички с отрицателни стойности.

 

 • Провеждане на задължителните медицински профилактични прегледи на всички ползватели на социална услуга: Ежегодно се провеждат профилактични прегледи на всички младежи. В Годишния план е заложено да се проведат профилактични годишни прегледи от личния лекар.На 11.08.2020 г. бе проведен годишен профилактичен преглед и направена електрокардиограма на младежите от личния лекар д-р Кожухаров. Не бяха установени здравословни проблеми;
 • Паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени в центъра:Ежегодно се извършват паразитологични изследвания на младежите, настанени центъра. През м. април, м. май и м. юни 2020 г. се взеха проби за профилактично паразитологично изследване на потребителите, резултатите са отрицателни.

През 2020 година няма хоспитализирани младежи от двата центъра.

Една девойка регулярно посещава в УМБАЛ „Медика“ – Русе за рехабилитация.

През 2020 год. на единадесе младежи от ЦНСТМУ „Надежда“ бе проведено зъболечение в стоматологична клиника „Света Аполония“.

 

Дейност 5

„Социално включване на децата/младежите“

 • Подкрепа на децата и младежите в подобряване на техните умения и социални навици за постигане на всичките им права и пълноценно социално включване:

= На 1 март 2020 г. по стар български обичай, младежите бяха закичени с мартеници за здраве и благоденствие. Дамите от пенсионерски клуб „Калина“ ги уважиха за празника и ги почерпиха, а младежите им изпяха песнички и рецитираха стихчета;

= По стар български обичай, младежите боядисаха яйца за Великден на Велики четвъртък и отпразнуваха с козунаци и чукане с яйца, християнския празник;

= празнуване на личните им празници: Всички рождени дни се отпразнуват по различен начин с любими на рождениците дейности, така че да усетят, че това е техният ден. За центъра се осигурява почерпка и на останалите младежи и тържествата продължават с много песни, игри и танци. Младежите са много щастливи от разходката и от индивидуалните подаръци, които получават.

= разходки в Парка на младежта и по кея: В свободното си време младежите се придружават на разходки в близост до къщата, посещават детски площадки в квартала. Изключително вълнуваща бе разходката на младежите в Розариума;

= разходки сред гората в лесопарк „Липник“ – Младежите се чувстват спокойни и щастливи сред прохладната зеленина;

= На 24 юни бе отпразнуван Еньовден. Девойка от ЦНСТМУ „Любов“ беше преобразена, като Еньова булка и заедно с младежите браха билки, които си отглеждат в двора на центъра. Останалите младежи бяха закичени със здравец;

= включване в публични събития и детски празници на СНЦ „Еквилибриум“ и Комплекса за социални услуги;

= посещение на обществени места – екомузей, театър, кафе, библиотека, фризьорски салон, цирк;

= 25 младежи посещават Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе. Младежите участват в различни ателиета там и придобиват знания и умения. От 06.03.2020 г. във връзка с обявена грипна епидемия /вирус тип В/, а впоследствие и поради въвеждането на извънредното положение в страната, посещенията бяха преустановени. Дейностите се осъществяваха дистанционно. Специалистите от ДЦПЛУ предоставиха програми с включени дейности, които да се изпълняват от служителите на ЦНСТ. Служителите на ЦНСТМУ срещаха затруднения по изпълнението на дейностите, тъй като липсва човешки ресурс за реално постигане на резултати, няма обособени пространства и възможност за отделяне на младежите в групи по „ателиета“, едни дейности се отразяват положително върху част от младежите, но предизвикат остра реакция в други, липсват подходящи уреди и консумативи и др. От 15.06.2020 г. се възобновиха посещенията в ДЦПЛУ. Графика на посещенията е съобразен с епидемичната обстановка и младежите от центъра не се смесват с други потребители /от общността или други центрове/. Преди да тръгнат, медицинското лице на центъра и служителите от ДЦПЛУ измерват телесната температура и едва тогава ги допускат. Всички младежи имат лични маски и вътрешни чехли за Дневния център. След връщането на младежите от Дневния център и преди влизане в ЦНСТ, задължително всички се дезинфекцират с дезинфектанта в антрето. Превантивно, от 20.10.2020 г. отново бяха преустановени посещенията на младежите в ДЦПЛУ с оглед опазване на здравето;

= На 22 декември 2020 г. за младежите от центъра бе организирано Коледно тържество. Още в началото на м. декември, нетърпеливите младежи украсиха къщичката с коледна украса. С много желание и нетърпение всички очакваха появата на Дядо Коледа. Изпяха за него, вълшебни коледни песни, рецитираха стихчета и танцуваха. Всеки един получи своя подарък, а тържеството продължи с почерпка и голяма забава;

= Двама от потребителите на център „Любов“ продължиха образованието си през учебната 2019/2020 година. Единият бе ученик в 11 клас на ПГО „Недка Иван Лазарова“. На 17.06.2020 г. имаше държавен изпит, през м. юли 2020 г. втори държавен изпит и приключи обучението. Другият младеж бе 6 клас на ОУ „Тома Кърджиев“ и посещава Център за специална образователна подготовка (преди ПУ „Д-р П. Берон“), през 2020/2021 учебна година е 7 клас. 

През учебната 2019/2020 година един младеж от център „Надежда“ бе ученик в 7 клас в ОУ „Тома Кърджиев“ и посещава ЦСОП. На 04.05.2020 г. бе подадено заявление към РЦПППО – Русе за насочване на младежа след завършен 7 клас. На 04.06.2020 г. настойника на младежа участва в среща с представители на  РЦПППО – Русе. В официално писмо с изх. № РД-24-249/02.07.2020 г. Директор РЦПППО уведоми, че с оглед представените документи, вземайки предвид здравословното състояние, спецификата на заболяването и възрастта на младежа и спазвайки нормативната уредба, регламентираща предучилищното и училищното образование, младежът не може да бъде записан в 8 клас през учебната 2020/2021 година.

Дейност 6:

„Прилагане на алтернативни методи за подобряване общото състояние на децата/младежите“

През 2020 г. кинезитерапевт, служител на СНЦ „Еквилибриум“ провежда рехабилитационни дейности с четирима младежи от център „Надежда“ и един младеж от „Любов“.

От м. юли 2020 г. с един младеж от „Любов“ и 1 девойка от „Надежда“ се работи с Communicator 5 (Tobii Dynavox). Communicator 5 (Tobii Dynavox) е софтуер, който предоставя огромни възможности за обучение за деца и възрастни и помага на хора с комуникационни затруднения да имат по-високо ниво на независимост. Комуникацията се осъществява чрез текст и символи с глас за синтезирана реч. Такъв софтуер позволява хората със затруднения да общуват с околните, замествайки експресивната реч със синтезирана от системата. Използвайки многобройни обучителни материали, Communicator 5 помага на децата и възрастните да бъдат обучавани на основни понятия или категории, които способстват на образователното и когнитивно развитие. Софтуера може да се използва както с тъч екрани, така и с устройство за контрол с поглед (за хората с физически увреждания).

От м. септември 2020 г. ерготерапевт работи с младежите от центъра. Провеждани са дейности по отношение на базови умения за самообслужване – затвърждаване на вече усвоени умения за самообслужване – по време на рутинните дейности като миене на ръце, хранене, преобличане; обучение в разпознаване на частите на дрехите и частите на тялото; обучение в правилно обличане на горни и долни дрехи; обучение в правилен захват; обучение за равномерен темп на хранене и достатъчно загребване на храна и нейното сдъвкване. Провеждани са разговори за поддържане на спретнат вид и хигиенни навици; Моторика – Груба моторика – разходки в дворното пространство и обиколки на центъра, подхвърляне и улавяне на голяма топка с две ръце, търкаляне на малка топка, танцуване; Фина моторика –  намачкване и накъсване на хартия, прелистване на страници, оцветяване, залепяне, прегъване на дребни детайли, нанизване на капачки, сортиране на флумастери и капачки по цвят,вграждане в кутия на цветни пръчици, извършване на пръстова гимнастика под формата на игра“Долната плясва горната“, работа с пластелин, сортиране по форма, цвят и големина на части от Лего, капачки на флумастери. Емоционално развитие – С помощта на картинков материал, на който са изобразени различни емоции се предоставя възможност на младежите да назоват или имитират емоционалните състояния, които виждат. Обсъжда се влиянието на собствените емоции върху поведението на другите – проведени са разговори с две девойки. Проведени са кинезиологични упражнения за лицева експресия. Развитие на реч и комуникация –  Проведени са 10 сесии с Комуникатор 5 под формата на индивидуална или групова работа. В него бяха включени трима младежи. И тримата младежи разпознават и посочват изображения на обекти от заобикалящата ги среда и външния свят. Повтарят думи и звукоподражават. С удоволствие слушат приказки и песни. Социално развитие/социално включване – Проведени са десет сесии под формата на групова работа – игри с топка, подаване и улавяне с една и две ръце, ритане на топка към цел, съвместно оцветяване, разглеждане на книжки, назоваване на обекти и техните характеристики, слушане на песни, изпълнение на леки физически упражнения и танцови движения. Във връзка с предстоящите Коледни празници бяха изработени коледни картички. Активно участие взеха петима младежи. Всички младежи с голямо желание и нетърпение се включиха в украсяването на центъра с коледна украса. С трима младежи е работено индивидуално за развиване на фини двигателни умения, зрително-моторни умения, развитие на комуникативните способности. С една девойка са провеждани разговори за различните професии, за облеклото и поведението й. С Петя са провеждани разговори за поведението й спрямо потребителите. С един младеж е работено индивидуално за груба моторика и баланс под формата на самостоятелно ходене, без инвалидна количка. Правени са му масажи с тактилна топка. Образователни потребности – Продължава работата с младежите по отношение обогатяване на активния и пасивния речник, стимулиране на вербалната и невербалната комуникация. Част от младежите се включват в извършването на домакински, ежедневни дейности и инструментални дейности за самообслужване. Работи се върху подобряване на пространствената и времевата ориентация. Обучават се в релаксиращи методи с цел снижаване на вътрешното напрежение.

От м. ноември 2020 г. с младежите от центъра работи психолог. Провеждана е терапевтична и консултативна работа под формата на ателиета. Основните дейности се провеждат като групова работа, в която се формират умения за изразяване и усъвършенстване на речта и комуникативните умения на младежите според способностите им. В ателиетата младежите се насърчават, да съобщават за желанията си с мимики и жестове. Всички занимания са съобразени с тяхното здравословно състояние, психо-емоционална нагласа, особености, мотивация, потребности и възможности на всеки поотделно. Повечето младежи са обичайно спокойни, но в определени моменти се наблюдават прояви на негативни емоции – гняв, раздразнение, тъга, или пък силно изразени положителни емоции. Декември премина в очакване на Дядо Коледа, съпроводено с палитра от емоции. Темата беше застъпена в работата на ателиетата и песничките. Всички занимания, както и разговорите, или кукления театър, помагаха на младежите да изразят емоциите си по социално приемлив начин.

 

Дейност 7:

„Прилагане на алтернативни  практики за работата с децата/младежите“

– Потребителите участват активно в поддържане на дворното пространство – засаждат цветя и билки и се грижат за тях. В център „Надежда“ младежите си отглеждат домашен любимец – котето Зара е непрекъснато сред тях и те се грижат за нея – хранят я, слагат й вода. Грижата за животното се отразява много благоприятно върху  емоционалното състояние на младежите;

 

Дейност 8:

„Информиране на гражданите и професионалната общност за практиките и дейностите в ЦНСТМУ“

 • Работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др.През 2020 г. не са излъчвани репортажи и публикации свързани с дейността на ЦНСТМУ;
 • Популяризиране на дейностите в центровете– по време на благотворителната коледна кампания на Сдружение „Еквилибриум“ – Коледен Дар;
 • Регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ЦНСТМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други– През 2020 г. не са правени публикации, касаещи дейността на ЦНСТМУ;

 

Дейност 9:

Супервизия на персонала”

Съгласно Политика за управление и развитие на човешкия ресурс на ЦНСТМУ, персоналът на ЦНСТМУ получава подкрепа, супервизия и напътствия с оглед предоставяне на услуги с високо качество. Супервизията се извършва от доставчика или упълномощено от него лице, като се следва принципа, че лицата, определени да извършват супервизия, трябва да имат минимум 3 години професионален опит. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на СНЦ „Еквилибриум“. През 2020 г. са проведени 6 групови супервизии и 9 индивидуални супервизии на служителите.

 

Дейност 10:

„Изграждане на ефективна партньорска мрежа“

Идентифициране и привличане на нови потенциални партньори в общността; поддържане на добри взаимоотношения на сътрудничество и взаимопомощ при вече създадени партньорства; поддържане на установени контакти с национални и международни партньори; активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата; участие в тематични работни срещи за предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка, за обсъждане на проектодокументи към АСП, ДАЗД, МЗ, МОМН и промени в нормативната база.

 • Идентифициране и привличане на нови партньори в общността: Основни партньори на ЦНСТМУ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“, отдел ХУСУ, УМБАЛ „Медика“ и УМБАЛ „Канев“ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.
 • Активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата;„Еквилибриум“ представи Национална мрежа за децата на семинар в Румъния; http://eq-bg.org/bg/ekvilibrium-predstavi-natsionalna-mrezha-za-detsata-na-seminar-v-rumaniya/; „Еквилибриум“ част от националната кампания на НМД за това кой поема отговорността за политиките за деца и семейства в България http://eq-bg.org/bg/ekvilibrium-chast-ot-natsionalnata-kampaniya-na-nmd-za-tova-koj-poema-otgovornostta-za-politikite-za-detsa-i-semejstva-v-balgariya/;
 • Участие в тематични работни срещи и предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка по проектодокументи към МТСП, МЗ, МОН, ММС – СНЦ „Еквилибриум“ изрази позиция по обобщения доклад за второ четене на поправки в ЗСУhttp://eq-bg.org/bg/ne-na-protivokonstitutsionni-promeni-v-zakona-za-sotsialnite-uslugi/

 

Дейност 11:

„Мониторинг и оценка на дейностите и резултатите по програмата“

Мониторингът на дейността в ЦНСТМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика. Използват се индикатори за оценка качеството на услугата като на всеки шест месеца се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. През през м. януари 2020 г. се направи ре оценка на индикатори за оценка качеството на услугата. Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТМУ; проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Проверка на досиетата по активните случаи – съгласно методиката и годишния план на дейностите на СНЦ „Еквилибриум“ се извършва периодична проверка на досиетата по активните случаи;

Извършвани проверки на ЦНСТМУ „Любов“ през 2020 г.

На 10.02.2020 г. е извършена проверка от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе и Геновева Дарашка – младши експерт в отдел „Обществено здраве“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе. Дадена е следната препоръка: Да се допълни разработения план за действия при бедствия, аварии и други критични ситуации, като се разработят правила за действие при случаи на заразни и инфекциозни заболявания – срок 20.03.2020 г. Препоръката е изпълнена;

На 18.02.2020 г. г-жа Катя Петрова – Директор Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе посети ЦНСТМУ „Любов“ във връзка с постъпил устен сигнал спрямо девойка от центъра и предприети действия по процедурата за установяване и налагане на дисциплинарно наказание, на основание чл. 193 ал. 1 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и във връзка с извършено дисциплинарно нарушение изразяващо се в неспазване на чл. 19 от Етичния кодекс и Процедурата за възпитание и разрешаване за прилагане на дисциплинарни и ограничителни мерки спрямо младежи в ЦНСТМУ на доставчика „Еквилибриум. Г-жа Петрова проведе разговор със служителя относно извършеното деяние и установените нарушения. На 24.02.2020 г. бе извършена проверка по повод гореописаното от ДСП – Русе;

На 05.06.2020 г. във връзка с епидемичната обстановка в страната е извършена проверка от РЗИ – Русе  – държавни здравни инспектори Симеонка Дамянова и Искрен Монев. Не са констатирани нарушения. По време на проверката бе връчено Предписание № 759/22.05.2020 г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки;

На 13.10.2020 г. във връзка със спазването на противоепидемичните мерки е извършен мониторинг от експерти на отдел „Социални дейности“ Дирекция „Хуманитарни дейности“. В резултат на проверката няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки;

 

Извършвани проверки на ЦНСТМУ „Надежда“ през 2020 г.

На 10.02.2020 г. е извършена проверка от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе и Геновева Дарашка – младши експерт в отдел „Обществено здраве“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе. Дадена е следната препоръка: Да се допълни разработения план за действия при бедствия, аварии и други критични ситуации, като се разработят правила за действие при случаи на заразни и инфекциозни заболявания – срок 20.03.2020 г. Препоръката е изпълнена;

На 05.06.2020 г. във връзка с епидемичната обстановка в страната е извършена проверка от РЗИ – Русе  – държавни здравни инспектори Симеонка Дамянова и Искрен Монев. Не са констатирани нарушения. По време на проверката бе връчено Предписание № 758/22.05.2020 г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки;

 

На 13.10.2020 г. във връзка със спазването на противоепидемичните мерки е извършен мониторинг от експерти на отдел „Социални дейности“ Дирекция „Хуманитарни дейности“. В резултат на проверката няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки;

 

Дейност 12:

         Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе”

          Ежемесечно управителят на ЦНСТМУ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТМУ. На всяко тримесечие управителят на ЦНСТМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет, а на ДСП – Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

 • Изготвяне на месечни финансови доклади ежемесечно. За 2020 г. са предоставени 12 бр.;
 • Изготвяне на тримесечни технически доклади – изготвени и предоставени, електронно са 4 бр. технически отчети за2020 г.;
 • Изготвяне на годишен доклад – анализ за дейността на ЦНСТМУ, включващ и информацията за  жалби, инциденти и сигнали, както и предприетите мерки в тази посока – годишния доклад се изготвя и предоставя по официален път на Община Русе в началото на календарната година, до края на м. март;

 

Дейност 13:

„Поддържане на сградния фонд“

През 2020 г. помещенията в ЦНСТМУ „Любов“ бяха пребоядисани. Подменени бях интериорни врати на три спални помещения и PVC врата в интерактивната зала. Осигурени бяха нова съдомиялна и сушилня. Дворното пространство бе облагородено с нови цъвтящи растения, зеленчукови разсади и дръвчета, райграс. Пейките, беседката и люлката пребоядисани, а външната фасада на центъра измита.

През 2020 г. дворното пространство на ЦНСТМУ „Надежда“ бе облагородено с нови цъвтящи растения и зеленчукови разсади. Пейките, беседката и люлката пребоядисани, а външната фасада на центъра измита. Осигурени бяха нова сушилня и стъклокерамичен плот.  

 

 

 

 

Изготвил:

Пл. Стефанова – управител ЦНСТМУ