• English
 • български

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  1421  от 04.06.2019г., за управлението на: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 

Работата на екипа на сдружението е насочена към развитие и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно израстване на децата, младите хора и техните родители. Основната ни цел е да им предоставя социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазма за бъдещето.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ДЦДМУ

Целевите групи на услугата ДЦДМУ са:

 • Деца от 0 до 18 г. с увреждания – вродени и придобити малформации и заболявания на опорно-двигателния апарат, деца с увреждания на централната и периферна нервна система и др.
 • Деца от 0 до 18г. с генерализирани разстройства на развитието (аутизъм, синдром на Рет и др.)
 • Деца от 0 до 18 г. със забавяне в нервно-психическото и когнитивното развитие.
 • Деца от 0 до 18 г. със сензорни увреждания
 • Деца от 0 до 18 г. с тежки / комплексни увреждания,  отглеждани в семейна среда или в услуга от резидентен тип;
 • Родители/грижещи се за гореизброените целеви групи деца;

 

ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДЦДМУ ПРЕЗ  2020г.

Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

 

Социалните услуги в ДЦДМУ гр. Русе са предоставяни съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за възлагане на управлението на услугата на доставчика и се осъществиха спрямо изготвения График на дейностите за 2020 г.

Дейност 1: Организационно изграждане на ДЦДМУ

(Прилагане на политика за управление на човешкия ресурс в ДЦДМУ; годишно стратегическо планиране и изготвяне на годишен план-график на дейностите; Оценка на риска, произтичащ от средата;)

Въвеждане на документация – правилници, процедури, регистри, книги, журнали, трудова медицина, ППБ и т.н.

През м. януари 2020 е изготвен Годишен план-график на дейностите в ДЦДМУ за 2020 г. Актуализирана е оценката на риска, произтичащ от средата и неблагоприятните фактори, влияещи на оперативната работа. Извършено е атестиране на изпълнението на служебните задължения на работещите в ДЦДМУ. Изготвени са индивидуални работни планове и планове за развитие за предстоящия атестационен период.

Целогодишно се води нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ДЦДМУ.

 

Планиран брой лица, обхванати от дейността – По дейност „Прилагане на политика на доставчика за управление на човешкия русурс“ в Детайлизираната програма на ДЦДМУ са заложени 10,5 щатни бройки.

През 2020 г. здравословното състояние на децата се проследява от педиатър, назначен на граждански договор.

През 2020 г. не се наложи промяна в длъжностното разписание по отношение на специалистите, ангажирани в работата с децата. Въпреки трудностите, свързани с възникналата пандемия и епидемиологична обстановка, недостиг на специалисти, желаещи да работят с деца с увреждания, през 2020 г. СНЦ „Еквилибриум” успя да обезпечи работата на дневния център с необходимия брой специалисти със съответната професионална подготовка и опит в работата с деца с увреждания.

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 1. Работни планове.
 2. Планове за развитие на служителите
 3. Органограма.

Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал – събеседване с настоящия персонал и предоговаряне; сключване на договори с избраните кандидати; инструктаж на назначения персонал; предоставяне на детайлизирана програма.

През м. януари 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. февруари 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали служители. Назначен е 1 сътрудник социална работа с деца.

През м. март 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали служители.Кинезитерапевта е в дългосрочен болничен.

През м. април 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. май 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. юни 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. юли 2020г. в ДЦДМУ е прекратен граждански договор на служител, назначен на длъжност психолог и е сключен трудов договор със служител на длъжност психолог.

През м. август 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. септември 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители..

През м. октомври 2020г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. ноември 2020г. в ДЦДМУ е прекратен трудов договор на служител с длъжност кинезитерапевт, няма новоназначени служители.

През м. декември. в ДЦДМУ е назначен служител на длъжност кинезитерапевт, няма напуснали служители.

 

Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) –  10,5 щатни броики

През 2020 г. СНЦ „Еквилибриум” е наел персонал с цел осигуряване на висококачествена и всеобхватна подкрепа на потребителите на услугите в центъра. Работата на така сформирания екип получи висока оценка от родителите на децата. Оценката е изразена при проведено анкетно проучване за удовлетвореност от ползването на услугите в ДЦДМУ. В анкетите родителите заявяват, че услугите в дневния център способстват не само за подобряване на уменията на техните деца, но те са в полза и на родителите, които имат подобрени възможности за трудова реализация и за себеразвитие.

Материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

Щатно разписание; трудови договори; уведомления за сключване на трудови договори. Инструктажна книга  и служебни бележки за проведен начален инструктаж.

Дейност 3: Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет – анализ на потребностите от обучение; планиране на обученията за персонала; реализация на вътрешни и външни поддържащи обучения; въвеждащо обучение за нов персонал – (провеждат се регулярно по утвърдена програма ); включване на членовете на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността

 

През м. януари в  ОДУ „Слънчо“ е изготвен анализ на потребностите от обучение и е разработен Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала за 2020 г.

През м. юни – на 25 и 26 юни сътрудник социална работа с деца участва в Уебинар с международен консултант за застъпничество по темата за ранна интервенция и семейно-ориентиран подход организиран от НМД.

 

Дейност 4: Супервизия на персонала – индивидуална супервизия; групова супервизия.

 

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола на ДЦДМУ веднъж на шест месеца или извънредна супервизия при възникнал проблем.

През м. март е проведена една групова онлайн супервизия.

През м. август са проведени 1 групова и 2 индивидуални супервизии.

През м. септември са проведени 1 групова и 3 индивидуални супервизии.

През м. октомври са проведени 1 групова и 2 индивидуални супервизии.

През м. ноември е проведена 1 групова супервизия

 

Дейност 5:  Предоставяне на услугата Дневен център за деца с увреждания

 

През 2020 г. в ДЦДУ са предоставени социални услуги на 46 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на дългосрочна социална услуга. През периода 8 деца са били ползватели на дневна форма, 8 деца – полудневна и 30 – почасова форма на предоставяне на социална услуга.

Психологът в ДЦДМУ е изготвил индивидуални терапевтични планове за работа с децата. През периода специалистът е работил за изграждане на схема и образ на тялото, концентрация на вниманието, овладяване на проблемно поведение, подготовка в предосиновителния период, подобряване на паметовите способности, за социализация и подкрепа в адаптационния период. С всички деца са извършени, както индивидуални, така и групови сесии според заложените дейности в терапевтичните им програми.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил за обучение в самостоятелно ходене, ходене по подвижна опора и самостоятелна локомоция, укрепване на опорно-двигателния апарат (ОДА) и профилактика на контрактурите. За задържане в седнало положение за по-дълго време и поетапна вертикализация до неподвижна опора, за преминаване в седеж, пълзене, обучение в заемане на стоеж, ходене по успоредка, подобряване контрола на главата, обръщане и седеж, заемане на седеж с опора и подобряване на моторното развитие и засилване на мускулатурата.

Ерготерапевтът е изготвил индивидуални терапевтични планове за работа с децата,  като е била фиксирана целта на работа с всяко едно дете: двигателна активност, подобряване на фина моторика, познавателни умения, подобряване на захвата и тактилна стимулация. Провеждани са групови занимания, съчетани с кинезитерапет.

Логопедът в ДЦДМУ е работил за развиване на пасивен и активен речник, постановка, диференциация и артикулиране на звукове. Обогатяване на активен речник, ограмотяване и емоционално развитие чрез реч, формиране на правилна реч, като е използвал артикулационни упражнения, метроритмична и дихателна гимнастика и др. Провеждани са групови занимания с психолог.

Посочените специалисти са изготвили индивидуални терапевтични програми за работа с потребителите на социалната услуга. Взели са участиее в изготвянето на Оценката на детските потребности, след което са планирали подходящи по вид дейности за работа с всяко едно дете. Следвали са заложените дейности в плана на социалната услуга, участвали са в последващи реоценки на всеки три месеца и са излагали работата си в синтезиран вид в изготвените тримесечни и/или заключители доклади за работата по случая до ДСП – Русе.

 

Актуален брой участници, обхванати от дейността

През м. януари 2020 г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 44 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на дългосрочна социална услуга. През периода, 9 деца са били ползватели на дневна форма, 6 деца – полудневна и 29 – почасова форма на предоставяне на социална услуга. В рамките на м. януари  2020г. има 3 прекратени договора поради изтичане на срока им.  В същия период от време са подписани 6 договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе. Стартира период на проучване и изготвяне на оценка на детските потребности на 6 деца – потребители на социалната услуга, 4 от които са стари потребители на ДЦДМУ. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности на 5 деца, реоценки на 10 потребителя, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

Психологът в ДЦДМУ е участвал в изготвянето на Анализ на детските потребности на 5 деца. Работил е с 5 деца за проучване на нуждите и потребностите им. Участвал е и в процеса на реоценка на 10 случая, като е актуализирал плана си за работа. Работил е с 8 деца за повишаване обема на внимание,  с 9 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, както участие в диадни игри, с 7 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния, с 9 за разширяване интереса на децата към различни игрови занимания, с 8 за развиване на уменията за концентрация и мислене. С всички деца са извършени, както индивидуални, така и групови сесии  според заложените дейности в терапевтичните им програми.

За посочения месец, логопедът в ДЦДМУ е работил със 5 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 6 деца за постановка на звук, с 12 деца за правилна артикулация, за обогатяване на пасивния речник с 6 деца, с 10 деца за обогатяване на активния речник, ограмотяване със 7 деца, с 2 метроритмични упражнения и правилно дишане.  Участвал е и в процеса на реоценка на 10 случая, като е актуализирал плана си за работа.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил с 5 деца за проучване на нуждите и потребностите им,  5 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 5 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 4 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка и обучение в самостоятелно ходене.

Ерготерапевтът е работил с 5 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 16 деца за осъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 5 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. февруари 2020г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 45 деца, като 9 от тях са ползватели на дневна форма, 6 деца – полудневна и 30 – почасова форма на предоставяне на социална услуга. В рамките на месеца има един подписан нов договор за предоставяне на социална услуга. Прекратени са 3 договор, поради изтичане на срока. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности на 5 деца, реоценки на 9 потребителя, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата. Проведени са 5 мултидисциплинарни срещи за приемане на План за предоставяне на социална услуга, и 8 мултидисциплинарни срещи с участието на екипите на ОЗД – Русе и родители за преглед на План за предоставяне на социалната услуга.

Психологът е участвал в проучване на нуждите и потребностите на 5 деца. С 11 деца работи за подобряване на когнитивните умения – памет и концентрация, 9 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния с 11 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, с 9 деца за формиране на нови понятия и опознаване на заобикалящия свят, като в сесиите се включват сензорна стимулация.

За посочения месец логопедът в ДЦДМУ е продължил работата си с 5 деца за постановка на звук, с 12 деца за правилна артикулация, обогатяване на пасивния речник със 10 деца, с 11 деца за обогатяване на активния речник, 2 деца – метроритнични упражнения и правилно дишане, ограмотяване със 7 деца.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил с 5 деца за проучване нуждите и потребностите им, с 5 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 5 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 5 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка, и обучение в самостоятелно ходене.

Ерготерапевтът е работил с 5 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 16 деца за осъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 5 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. март 2020 г. ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе работи с 36 деца, като 9 от тях са ползватели на дневна форма, 6 деца – полудневна и 21 деца – почасова форма на предоставяне на социална услуга. В същия период са прекратени 9  договора, поради изтичане на срока им . Не са подписвани нови договори за предоставяне на социална услуга. Изготвени са 12 реоценки, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата. Проведени 2 мултидисциплинарни срещи за приемане на План за предоставяне на социална услуга с участието на екипите на ОЗД – Русе и родителите на децата-потребители на социалната услуга.

Психологът е работил е с 7 деца за повишаване обема на внимание, с 11 деца работи за подобряване на когнитивните умения – памет и  концентрация, с 9 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, както участие в диадни игри, с 7 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния, с 7 за разширяване интереса на децата към различни игрови занимания. С всички деца са извършени, както индивидуални, така и групови сесии според заложените дейности в терапевтичните им програми.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е продължил да работи с 5 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 5 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 6 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка, и обучение в самостоятелно ходене.

Логопедът в ДЦДМУ е продължил работата си с 5 деца за постановка на звук, с 12 деца за правилна артикулация, обогатяване на пасивния речник с 14 деца, с 14 деца за обогатяване на активния речник, 2 деца – метроритмични упражнения и правилно дишане, ограмотяване с 7 деца.

Ерготерапевтът е продължил работата си с 16 деца за осъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 5 за тактилна и сензорна стимулация.

Във връзка с издадена Заповед на председателя на УС на СНЦ „Еквилибриум“ от 16.03.2020 г. е направена реорганизация на работата в ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“. Създадени са групи за онлайн комуникация на екипа на ДЦДМУ за осъществяване на ежеседмични екипни срещи, които се протоколират. Специалистите от ДЦДМУ изготвят опростен план със седмични задачи въз основа на ангажиментите си като член на мултидисциплинарния екип и съгласно плана за предоставяне на социалната услуга. Този план се предоставя по електронен път на ръководителя на услугата в ден понеделник, а в края на седмицата се отчита изпълнението на планираните дейности. Специалистите от ДЦДМУ провеждат разговори и консултации с потребителите /деца и родители/ по телефона или друг удобен начин за комуникация по електронен път, като  се ангажират с алтернативен подход на грижи в извънредна кризисна ситуация към клиентите си. Екипите получават периодична обратна връзка има ли заболеваемост в семейството, спазва ли се карантината, съществува ли риск от семейно насилие, оказване на кризисна подкрепа в случаи на необходимост от лекарства или други неща от първа необходимост.Изготвя се необходимата текуща документация по работата по случаи. При необходимост се предоставят хранителни продукти, памперси, лекарства и др. на семействата в криза. На служителите на  ДЦДМУ е проведен извънреден инструктаж във връзка с предприетите мерки по време на извънредното положение в страната, както и са запознати с оценка на риска за нов биологичен агент КОРОНАВИРУС SARS – COV – 2, причиняващ заболяване COVID – 19. Актуализирани са оценките на риска на социалните услуги и ДЦДМУ. По време на работния процес от специалистите в ДЦДМУ се спазват предписанията за дезинфекция, лична хигиена и лични предпазни средства. Всяко дете в ДЦДМУ има изготвена индивидуална програма/график за онлайн работа на специалистите в периода на извънредната ситуация, с която децата, родителите/грижещите са запознати по телефона и с тях е уточнено как ще се осъществяват и тяхната честота. Съгласно изготвените програми/графици с децата и родителите, специалистите провеждат видео или телефонни образователни, психологически и социални консултации.

През м. април 2020г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 40 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на дългосрочна социална услуга. През периода с всички деца потребители на услугата са проведени онлайн сесии със специалистите по изготвени графици. В рамките на м. април  2020г. има 2 прекратени договора поради изтичане на срока им.  В същия период от време са подписани 6 договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе. Стартира период на проучване и изготвяне на оценка на детските потребности на 6 деца – потребители на социалната услуга, 6 от които са стари потребители на ДЦДМУ. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности на 2 деца, реоценки на 5 потребителя, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

Психологът в ДЦДМУ е участвал в изготвянето на Анализ на детските потребности на 2 деца. Работил е с 6 деца за проучване на нуждите и потребностите им. Участвал е и в процеса на реоценка на 3 случая, като е актуализирал плана си за работа. Работил е с 9 деца за повишаване обема на внимание,  с 9 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, както участие в диадни игри, със 7 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния, с 8 за разширяване интереса на децата към различни игрови занимания, с 6 за развиване на уменията за концентрация и мислене. С всички деца са извършени, както индивидуални, така и групови сесии  според заложените дейности в терапевтичните им програми.

За посочения месец, логопедът в ДЦДМУ е работил със 6 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 8 деца за постановка на звук, с 13 деца за правилна артикулация, за обогатяване на пасивния речник с 5 деца, с 11 деца за обогатяване на активния речник, ограмотяване с 5 деца, с 2 метроритмични упражнения и правилно дишане.  Участвал е и в процеса на реоценка на 1 случай, като е актуализирал плана си за работа.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил с 6 деца за проучване на нуждите и потребностите им,  3 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 3 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 2 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка и обучение в самостоятелно ходене.

Ерготерапевтът е работил с 6 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 13 деца за осъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане), с 8 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. май 2020г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 38 деца. През периода с всички деца потребители на услугата са проведени онлайн сесии със специалистите по изготвени графици. В рамките на месеца има подписани 2 нови договора за предоставяне на социална услуга. Прекратени са 6 договора, поради изтичане на срока им и 1 договор по желание на родителите. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности на 6 деца, реоценки на 4 потребителя, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата. Не са провеждани мултидисциплинарни срещи за приемане на План за предоставяне на социална услуга.

Психологът е участвал в проучване на нуждите и потребностите на 2 деца. С 11 деца работи за подобряване на когнитивните умения – памет и концентрация, 9 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния с 11 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, с 12 деца за формиране на нови понятия и опознаване на заобикалящия свят, като в сесиите се включват сензорна стимулация.

За посочения месец логопедът в ДЦДМУ осъществи работа със 7 деца за постановка на звук, с 11 деца за правилна артикулация, обогатяване на пасивния речник с 9 деца, с 11 деца за обогатяване на активния речник, 2 деца – метроритнични упражнения и правилно дишане, ограмотяване с 5 деца.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил с 2 деца за проучване нуждите и потребностите им, с 4 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 4 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 3 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка, и обучение в самостоятелно ходене.

Ерготерапевтът е работил с 2 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 14 деца за осъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 7 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. юни 2020 г. ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе предостави социални услуги на 39 деца. През периода 01.06.2020г. – 14.06.2020г. с всички деца потребители на услугата са проведени онлайн сесии със специалистите по изготвени графици. От 15.06.2020г. започна поетапно възстановяване на пряката работа с деца в центъра – само почасови сесии със специалисти. В графика за посещения в центъра са включени 17 деца, а с останалите, по желание на родителите, работата продължи дистанционно.

В рамките на същия месец юни са прекратени 3 договора, поради изтичане на срока им и са подписвани 7 нови договори за предоставяне на социална услуга. Изготвени са 6 реоценки, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата. Проведена е 1 мултидисциплинарна среща за приемане на План за предоставяне на социална услуга с участието на родителите на децата-потребители на социалната услуга.

Психологът е работил е с 12 деца за повишаване обема на внимание, с 11 деца работи за подобряване на когнитивните умения – памет и  концентрация, с 9 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, както участие в диадни игри, с 7 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния, с 7 за разширяване интереса на децата към различни игрови занимания. С всички деца са извършени, както индивидуални, така и групови сесии според заложените дейности в терапевтичните им програми.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е продължил да работи с 5 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 5 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 6 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка, и обучение в самостоятелно ходене.

Логопедът в ДЦДМУ е продължил работата си с 5 деца за постановка на звук, с 12 деца за правилна артикулация, обогатяване на пасивния речник с 14 деца, с 14 деца за обогатяване на активния речник, 2 деца – метроритмични упражнения и правилно дишане, ограмотяване с 7 деца.

Ерготерапевтът е продължил работата си с 16 деца за осъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 5 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. юли 2020г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 37 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на дългосрочна социална услуга. През периода 19 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, а с останалите работата продължи дистанционно. В рамките на м. юли  2020г. има 9 прекратени договора, 7 поради изтичане на срока им, 1 поради навършване на пълнолетие и промяна мярката за закрила и 1 по преценка на родителите след подадено заявление.  В същия период от време са подписани 7 договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе. Стартира период на проучване и изготвяне на оценка на детските потребности на 7 деца – потребители на социалната услуга, 6 от които са стари потребители на ДЦДМУ и един нов потребител. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности на 7 деца, реоценки на 6 потребителя, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

Психологът в ДЦДМУ е участвал в изготвянето на Анализ на детските потребности на 7 деца. Работил е с 9 деца за проучване на нуждите и потребностите им. Участвал е и в процеса на реоценка на 4 случая, като е актуализирал плана си за работа. Работил е с 13 деца за повишаване обема на внимание,  с 6 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, както участие в диадни игри, със 3 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния, с 8 за разширяване интереса на децата към различни игрови занимания, с 8 за развиване на уменията за концентрация и мислене. С всички деца са извършени индивидуални сесии  според заложените дейности в терапевтичните им програми.

За посочения месец, логопедът в ДЦДМУ е работил със 9 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 4 деца за постановка на звук, с 7 деца за правилна артикулация, за обогатяване на пасивния речник с 12 деца, с 8 деца за обогатяване на активния речник, ограмотяване с 4 деца, с 2 метроритмични упражнения и правилно дишане.  Участвал е и в процеса на реоценка на 3 случая, като е актуализирал плана си за работа.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил с 9 деца за проучване на нуждите и потребностите им,  3 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 6 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 2 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка и обучение в самостоятелно ходене.

Ерготерапевтът е работил с 9 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 12 деца за усъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане), с 8 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. август 2020г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 37 деца. През периода 23 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, а с останалите работата продължи дистанционно. В рамките на месеца има подписани 3 нови договора за предоставяне на социална услуга. Прекратени са 3 договора, 2 поради изтичане на срока им и 1 договор по преценка на родителите след подадено заявление. Стартира период на проучване и изготвяне на оценка на детските потребности на 3 деца – потребители на социалната услуга, 1 от които стар потребител на ДЦДМУ и 2 нови потребители. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности и План за предоставяне на социалната услуга на 7 деца, реоценка на 1 потребител, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

Психологът е участвал в проучване на нуждите и потребностите на 3 деца. С 14 деца работи за подобряване на когнитивните умения – памет и концентрация, 7 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния с 10 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, с 16 деца за формиране на нови понятия и опознаване на заобикалящия свят, като в сесиите се включва сензорна стимулация.

За посочения месец логопедът в ДЦДМУ осъществи работа със 6 деца за постановка на звук, с 11 деца за правилна артикулация, обогатяване на пасивния речник с 9 деца, с 11 деца за обогатяване на активния речник, 2 деца – метроритмични упражнения и правилно дишане, ограмотяване с 4 деца.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил с 3 деца за проучване нуждите и потребностите им, с 3 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 6 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 4 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка, и обучение в самостоятелно ходене.

Ерготерапевтът е работил с 3 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 14 деца за усъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 7 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. септември 2020г. ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе предостави социални услуги на 35 деца. През периода 21 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, а с останалите работата продължи дистанционно.  

В рамките на същия месец юни е прекратен 3 договор, поради изтичане на срока им, няма сключени нови договори. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности и План за предоставяне на социалната услуга на 3 деца, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

Психологът в ДЦДМУ е участвал в изготвянето на Анализ на детските потребности на 3 деца. Работил е с 12 деца за повишаване обема на внимание, с 9 деца работи за подобряване на когнитивните умения – памет и  концентрация, с 9 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, както участие в диадни игри, с 7 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния, с 7 за разширяване интереса на децата към различни игрови занимания. С всички деца са извършени индивидуални сесии според заложените дейности в терапевтичните им програми.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е продължил да работи с 3 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 5 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 6 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка, и обучение в самостоятелно ходене.

Логопедът в ДЦДМУ е продължил работата си с 5 деца за постановка на звук, с 12 деца за правилна артикулация, обогатяване на пасивния речник с 14 деца, с 14 деца за обогатяване на активния речник, 2 деца – метроритмични упражнения и правилно дишане, ограмотяване с 7 деца.

Ерготерапевтът е продължил работата си с 16 деца за осъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 5 за тактилна и сензорна стимулация.

 

През м. октомври 2020г. в ДЦДМУ са предоставени социални услуги на 34 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на дългосрочна социална услуга. През периода 22 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, а с останалите работата продължи дистанционно. В рамките на м. октомври 2020г. има 3 прекратени договора, поради изтичане на срока им. В същия период от време са подписани 3 договора за предоставяне на социална услуга, след получено направление от ДСП – Русе. Стартира период на проучване и изготвяне на оценка на детските потребности на 3 деца – потребители на социалната услуга, 2 от които са стари потребители на ДЦДМУ и един нов потребител. Няма изготвени първоначални Оценка и анализ на детските потребности, изготвени са реоценки на 6 потребителя, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

Психологът в ДЦДМУ работи с 3 деца за проучване на нуждите и потребностите им. Участвал е и в процеса на реоценка на 4 случая, като е актуализирал плана си за работа. Работил е с 15 деца за повишаване обема на внимание,  с 5 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, както участие в диадни игри, с 3 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния, с 9 за разширяване интереса на децата към различни игрови занимания, с 8 за развиване на уменията за концентрация и мислене. С всички деца са извършени индивидуални сесии  според заложените дейности в терапевтичните им програми.

За посочения месец, логопедът в ДЦДМУ работи с 3 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 5 деца за постановка на звук, с 8 деца за правилна артикулация, за обогатяване на пасивния речник с 13 деца, с 6 деца за обогатяване на активния речник, ограмотяване с 4 деца, с 2 метроритмични упражнения и правилно дишане.  Участвал е и в процеса на реоценка на 5 случая, като е актуализирал плана си за работа.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил с 3 деца за проучване на нуждите и потребностите им,  4 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 6 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 2 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка и обучение в самостоятелно ходене.

Ерготерапевтът е работил с 3 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 14 деца за усъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане), с 9 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. ноември 2020г. екипът на ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе  предостави социални услуги на 36 деца. През периода 21 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, а с останалите работата продължи дистанционно. В рамките на месеца има подписани 2 нови договора за предоставяне на социална услуга след получено направление от ДСП – Русе. Няма прекратени договори. Стартира период на проучване нуждите на детето и изготвяне на оценка на детските потребности на 2 деца – потребители на социалната услуга, 1 от които стар потребител на ДЦДМУ и 1 нов потребител. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности и План за предоставяне на социалната услуга на 3 деца, реоценка на 2 потребители, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

Психологът е участвал в проучване на нуждите и потребностите на 2 деца. С 12 деца работи за подобряване на когнитивните умения – памет и концентрация, 8 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния с 9 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, с 13 деца за формиране на нови понятия и опознаване на заобикалящия свят, като в сесиите се включва сензорна стимулация.

За посочения месец логопедът в ДЦДМУ осъществи работа със 3 деца за постановка на звук, с 9 деца за правилна артикулация, обогатяване на пасивния речник с 8 деца, с 9 деца за обогатяване на активния речник, 2 деца – метроритмични упражнения и правилно дишане, ограмотяване с 3 деца.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил с 2 деца за проучване нуждите и потребностите им, с 4 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 5 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 3 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка, и обучение в самостоятелно ходене.

Ерготерапевтът е работил с 2 деца за проучване на нуждите и потребностите им, с 12 деца за усъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 6 за тактилна и сензорна стимулация.

През м. декември 2020г. ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“ – Русе предостави социални услуги на 35 деца. През периода 20 деца посещаваха дневния център на място в услугата като им бе предоставяна пряка работа със специалисти – почасово, а с останалите работата продължи дистанционно.  

В рамките на същия месец декември е прекратен 1 договор, поради изтичане на срока му, няма сключени нови договори. Изготвени са Оценка и анализ на детските потребности и План за предоставяне на социалната услуга на 2 деца, като извършената работа на мултидисциплинарния екип е изложена в тримесечните доклади по случаите на децата.

Психологът в ДЦДМУ е участвал в изготвянето на Анализ на детските потребности на 2 деца. Работил е с 10 деца за повишаване обема на внимание, с 11 деца работи за подобряване на когнитивните умения – памет и  концентрация, с 8 деца за приучаване на споделено внимание с възрастен, както участие в диадни игри, с 8 деца за разпознаване и назоваване на емоционални състояния, с 8 за разширяване интереса на децата към различни игрови занимания. С всички деца са извършени индивидуални сесии според заложените дейности в терапевтичните им програми.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ работи с 4 деца за поддържане на двигателното развитие и предпазване от задълбочаване на наличните дефoрмитети, с 5 деца за засилване на мускулите на тялото, нормализиране на мускулния тонус, обучение в стоеж и подготовка за поетапна локомоция, 5 деца за ранна интервенция – работа за изграждане контрол на главата, обучение в обръщане, пълзене и подготовка за седеж, стимулиране движенията на горния крайник и фините двигателни умения на пръстите, заемане на седеж за по-дълго време, колянна опора и стоеж, ходене в успоредка, и обучение в самостоятелно ходене.

Логопедът в ДЦДМУ работи си с 3 деца за постановка на звук, с 10 деца за правилна артикулация, обогатяване на пасивния речник с 13 деца, с 12 деца за обогатяване на активния речник, 2 деца – метроритмични упражнения и правилно дишане, ограмотяване с 5 деца.

Ерготерапевтът е продължил работата си с 13 деца за осъвършенстване на фина моторика и дейности, свързани с ежедневието (хранене, обличане, събличане) с 5 за тактилна и сензорна стимулация.

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 

Досиета на потребителите на услугата в ДЦДМУ – 46 бр. (37 досиета на потребители, които в момента ползват услугата и 9 досиета по приключени случаи)

 

Дейност 6: Осмисляне на свободното време, отдих и развлечения за децата

През 2020 г. децата, потребители на социалната услуга са включвани в групови и ндивидуални занимания по интереси – слушане на детски песни, гледане на приказки. Организирани и провеждани са детски партита за рождени дни, като е осигуряван и индивидуален подарък. Организирано бе и парти за децата по случай Великденските празници.

През м. януари  потребителите са включвани в групови и ндивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, гледане и четене на приказки, рисуване, подвижни игри. Проведено е тържество за отпразнуване на 10-тия рожден ден на дете потребител на дневния център.

През м. февруари потребителите са включвани в групови и индивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, четене на приказки, рисуване, подвижни игри, тихи игри. През този месец бе организирана работилница, в която децата, заедно с персонала от ДЦДМУ изработиха мартеници за благотворителния щанд на СНЦ „Еквилибриум“. Отпразнувани са рождените дни на двама потребители на услугата.

През м. март потребителите са включвани в групови и индивидуални занимания по интереси – слушане и пеене на детски песни, четене на приказки, рисуване, подвижни игри, тихи игри, моделиране с пластилин, оцветяване. На 02.03.2020г. в Дневния център се проведе тържество по случай Баба Марта, която закичи всички потребители на услугата и персонала с мартенички. Също така е направено тържество-ритуал „Прощапулник“ на дете ползвател на услугата, което направи първите си самостоятелни стъпки в центъра. Отпразнуван е и първия рожден ден на едно от децата, като беше осигурена почерпка за децата.

През м. април  потребителите са включвани в онлайн  групови и индивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, гледане и четене на приказки, рисуване, подвижни игри.

През м. май потребителите са включвани в онлайн групови и индивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, четене на приказки, рисуване, подвижни игри, тихи игри.

През м. юни потребителите са включвани в онлайн групови и индивидуални занимания по интереси – слушане и пеене на детски песни, четене на приказки, рисуване, подвижни игри, тихи игри, моделиране с пластилин, оцветяване. От 15.06. стартира и работа на специалистите с децата, на място в дневния център по определен график.

През м. юли  потребителите са включвани в онлайн  групови и индивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, гледане и четене на приказки, рисуване, подвижни игри.

През м. авгут потребителите са включвани в онлайн групови и индивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, четене на приказки, рисуване, подвижни игри, тихи игри.

През м. септември потребителите са включвани в онлайн групови и индивидуални занимания по интереси – слушане и пеене на детски песни, четене на приказки, рисуване, подвижни игри, тихи игри, моделиране с пластилин, оцветяване.

През м. октомври работата с по-голямата част от потребителите се осъществи на място в услугата, като веднъж седмично децата са включвани в допълнителни развлекателни дейности. За децата, чиито родители са избрали дистанционен модел на работа, са организирани онлайн  групови и индивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, гледане и четене на приказки, рисуване, подвижни игри.

През м. ноември работата с по-голямата част от потребителите се осъществи на място в услугата, като веднъж седмично децата са включвани в допълнителни развлекателни дейности. За децата, чиито родители са избрали дистанционен модел на работа, са организирани онлайн  групови и индивидуални занимания по интереси  – слушане и пеене на детски песни, гледане и четене на приказки, рисуване, подвижни игри.

През м. декември за потребителите, които посещават на място дневния център, са организирани индивидуални занимания на двора със сняг и участие в направата на снежни човеци. За всички потребители на социалната услуга са осигурени коледни подаръци, като раздаването им се осъществи индивидуално, съгласно всички противоепидемични мерки – Дядо Коледа, Снежанка, еленът Рудолф и едно от джуджетата на Дядо Коледа лично раздадоха подаръците на децата. Всяко дете има снимка с Дядо Коледа, като всички кадри са предоставени на родителите.

 

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Снимки

 

Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ДЦДМУ.

публично представяне на текущите резултати – годишни тематични пресконференции; работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи и др.; регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ДЦДМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау центъра на НБУ и други.

През м. февруари 2020г. е публикувана информация  на фейсбук страницата на сдружението за отпразнуваните рождени дни на потребителите на услугата.

През м. март 2020г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния Мартенски базар в мол Русе, както и материали за проведения празник по случай Баба Марта

През м. декември 2020г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния Коледен базар в мол Русе, както и материал за коледното тържество в ОДУ „Слънчо“

 

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност.

 1. Брошура
 2. Информация в сайта

Дейност 8: Доброволчество

В ДЦДУ  все още не работят доброволци. Доставчикът има политика за привличане на такива.  

 

Дейност 9: Обмяна на опит – предвид пандемичната и епидемиологична обстановка не са провеждани дейности по обмяна на опит

 

 

Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ДЦДМУ са Община Русе и Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др. През м. март се постави началото на сътрудничество с „Алекра“ ЕООД, „Берк Ес“ ООД, сладкарница „Юлина“. 

През м. май се постави началото на сътрудничество с аниматорна къща „Веселяците“, „Йовис Дони М“ ЕООД, „Филикон“ ЕООД,  ЕТ „Филаделфия“.              

 

Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността в ДЦДМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ДЦДМУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечно, директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ДЦДМУ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

 

Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

 1. През м. януарие изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.10.2019г. – 31.12.2019 г.
 2. Финансов доклад – 1 бр. (изготвен и предаден от М. Великова – оперативен счетоводител от СНЦ „Еквилибриум“)
 3. През м. априле изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.2020г. – 31.03.2020 г.
 4. През м.юли  е изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.04.2020г. – 30.06.2020 г.
 5. Финансов доклад – 1 бр. (изготвен и предаден от М. Великова – оперативен счетоводител от СНЦ „Еквилибриум“)
 6. През м.октомври  е изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.07.2020г. – 30.09.2020 г.

 

Описание на всички възлагания и сключени договори, възложени чрез процедури (за строителни работи, доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на дейностите през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността, приложената процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя . 

 

СНЦ „Еквилибриум“ има извършени следните доставки по сключени договори

През м. януари е направено плащане на Зовест ООД по договор от 01.04.2016 г. За обслужване на асансьор – 60 лв.

През м. февруари е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване наасансьор- 60лв. ДДД – 1 ООД – по договор от 09.03.2018 г. за дезинсекция и дератизация – 36 лв

Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 – кетъринг 147 лв.

През м. март е направено плащане на Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 196.00 лв. Направено плащане на Зовест ООД по договор от 01.04.2016 г. За обслужване на асансьор – 60 лв.

През м. април е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  60 лв.

През м. май е направено плащане на Абанос 55 ЕООД – договор от 03.01.2017 г. – извозване и унищожаване на опасни отпадъци -120 лв. ; Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  60 лв.; Нетуоркс България ООД- По договор от 07.01.2013 г.-123.20 лв- Договор за интернет.

    През м. юни е направено плащане на Д.Д.Д -1 ООД – по д-р от 09.03.2018 Г. за дезинсекция и дератизация -36 лв

По граждански договори са изплатени следните суми:

През м. юли 2020г. е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  60 лв.

През м. август е направено плащане на е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  60 лв   

 През м. септември е направено плащане на е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  60 лв 

През м. октомври е направено плащане на Антеа Консулт ЕООД -служба по трудова медицина по договор от 01.11.2019 г. – 518,54 лв 

През м. ноември е направено плащане Тюф Рейланд-България ЕООД -Съответствие със сертификат по Тюф  по договор 2473-1/05.11.2020 г.-1854,13
Русе Консулт -41 ЕООД -Одит за подаване на сертификацията по ИСО/Система за управление на качеството/ 1560лв.
ДДД – 1 ООД – по договор от 09.03.2018 г. за дезинсекция и дератизация – 36 лв

    През м. декември е направено плащане на на  Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  60 лв

 

По граждански договори са изплатени следните суми:

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,05 лв.

Вероника Владимирова Пашова ОДУ Слънчо №83/28.06.2019 психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга  524,65 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 375,85 лв.

Методи Йорданов Андреев ОДУ Слънчо №29/15.01.2018 поддръжка, ремонт на газова инсталация 610,00 лв

Пламен Емилов Кожухаров ОДУ „Слънчо“  по гр. договор 01/03.05.2016 г. за специализирана консултативна медицинска помощ по детска хирургия – 43.24 лв.

През м. февруари 2020 са изплатени следните суми на:

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,05 лв.

Методи Йорданов Андреев ОДУ Слънчо №29/15.01.2018 поддръжка, ремонт на газова инсталация 610,00 лв.

Вероника Владимирова Пашова ОДУ Слънчо №83/28.06.2019 психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга  472,41 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 496,68 лв.

Пламен Емилов Кожухаров ОДУ „Слънчо“  по гр. договор 01/03.05.2016 г. за специализирана консултативна медицинска помощ по детска хирургия – 43.24 лв.

През м. април е изплатена следната сума на:

ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВА ПАШОВА ОДУ Слънчо №83/28.06.2019 психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга  373,10

ДЕТЕЛИНА НАДКОВА ТРОАНСКА ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 295,32

Методий Йорданов Андреев ОДУ Слънчо №29/15.01.2018 поддръжка, ремонт на газова инсталация 261,45

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,05 лв.

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ КОЖУХАРОВ ОДУ Слънчо №01/03.05.2016 специализирана консултативна медицинска помощ по детска хирургия 43,24

 

През м. май са изплатени следните суми на:

 Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,05 лв.

Вероника Владимирова Пашова ОДУ Слънчо №83/28.06.2019 психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга  582,20 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 651,05лв.

През м. юни са изплатени следните суми на:

Вероника Владимирова Пашова ОДУ Слънчо №83/28.06.2019 психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга  578,10 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 644,34лв.

Марияна Марчева Великова ОДУ Слънчо №1/01.07.2016 опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” . 453,05 лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – ГД № 72/01.04.2019 – специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи – 1243,20лв.

През м. юли е изплатена следната сума на:

ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВА ПАШОВА по гражданси договор №83/28.06.2019 за психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга са изплатени  369,00лв.

ДЕТЕЛИНА НАДКОВА ТРОАНСКА по граждански договор №65/01.02.2019 за логопедични услуги на потребителите са изплатени 425,09лв.

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,05 лв.

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ КОЖУХАРОВ по граждански договор №01/03.05.2016 за специализирана консултативна медицинска помощ по детска хирургия са изплатени 86,49лв.

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА по граждански договор №72/01.04.2019 за специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи са изплатени 1398,60 лв.

ТЕОДОСИ НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВпо граждански договор за независим финансов одит на ГФО 2019 г. са изплатени 749,73 лв.

 

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА ОДУ Слънчо №72/01.04.2019 специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи. 453,05

 

През м. август са изплатени следните суми на:

 Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,05 лв.

Вероника Владимирова Пашова по граждански договор №83/28.06.2019 за психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга са изплатени 94,30 лв.

Детелина Надкова Троанска по граждански договор №65/01.02.2019 за логопедични услуги на потребителите са изплатени 248,34лв.

БЛАГОСЛОВИНА МИРОНОВА НЕНОВА по граждански договор №179/01.07.2020г. за придружаване на потребители на ЦНСТДМУПМГ в болнично заведение в гр.София са изплатени 57,34 лв.

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА по граждански договор №72/01.04.2019 за специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи са изплатени 1429,68 лв.

 

През м. септември са изплатени следните суми на:

Марияна Марчева Великова ОДУ Слънчо №1/01.07.2016 опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” . 777,00 лв.

Д-р Веска Христова Пенкова – по гаждански договор № 72/01.04.2019 за специализирана консултативно-медицинска помощ и консултативни прегледи са изплатени 453,05лв.

 

През м. октомври е изплатена следната сума на:

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 307,63 лв

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА ОДУ Слънчо №72/01.04.2019 специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи 1367,52 лв.

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,05 лв.

Милена Александрова Неделчева -ОДУ Слънчо №189/01-09-2020 организиране и провеждане на благотворителна кампания – 111.87 лв.

През м. ноември са изплатени следните суми на:

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 413,90лв.

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА ОДУ Слънчо №72/01.04.2019 специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи 1647,24 лв.

Георги Борисов Симеонов ОДУ „Слънчо“  гр. договор № 193/01,10,2020г. – индивидуални и групови супервизии- 2000 лв.

Недка Антонова Дикова ОДУ „Слънчо“ №1/01.02.2017г. – специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи 783,06 лв.

Пламен Емилов Кожухаров ОДУ „Слънчо“ гр. договор № 18/20,09,2017 г. – специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи 129,73 лв.

 

През м. декември са изплатени следните суми на:

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 385,94лв.

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА ОДУ Слънчо №72/01.04.2019 специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи 1243,20 лв.

Методи Йорданов Андреев ОДУ „Слънчо“  гр. договор № 29/15,01,2018г. – поддръжка ремонт на газова инсталация – 610 лв.

Недка Антонова Дикова ОДУ „Слънчо“ №1/01.02.2017г. – специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи 750,0 лв.

Пламен Емилов Кожухаров ОДУ „Слънчо“ гр. договор № 18/20,09,2017 г. – специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи 86,49 лв.

Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 397,13лв.

ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕНКОВА ОДУ Слънчо №72/01.04.2019 специализирана консултативно- медицинска помощ и консултативни прегледи 1243,20 лв.

Методи Йорданов Андреев ОДУ „Слънчо“  гр. договор № 29/15,01,2018г. – поддръжка ремонт на газова инсталация – 610 лв.

 

Описание на механизмите, които са създадени от доставчика за проверката на извършените дейности и целеви групи.  Опишете констатирано ли е финансиране по друга общностна или национална програма.

Финансиране по друга общностна или национална програма няма. 

На потребителите се издават служебни бележки за времето на престои в ДЦДМУ и работата със специалисти с цел да не се допуска дублиране на дейности.

 

Приносът на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Предоставянето на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания способства за реализирането на дейностите по Преоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 год., специфична цел 1.3. „Предоставяне на социални услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания“, дейност 1.3.1.1. Осигуряване на устоичивост и продължаване на предоставяните услуги на Комплекса от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе.

Предоставяме надеждна увереност,  че социалните услугите са реално предоставени от персонал с численост над договорения от 8,5 щатни бройки. За броя на потребителите, ползвали социални услуги в ДЦДМУ сме предоставии месечни справки в ДСП – Русе.

Справките са приложени към техническите отчети към Община Русе за 2018 г.

 

Партньори и други форми на сътрудничество

СНЦ „Еквилибриум” администрира ДЦДУ самостоятелно.

Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в КСУДС.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

Дългогодишно е партньорството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор.

Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

м. март –  Дарение в натура – маски от Община Русе, г-жа Оваджиева и Десислава Димитрова

м. октомври – 3 бр Лаптопи от Вите Аутомотив България ЕООД

м. декември –  фондация „Операция Плюшено мече“ – коледни подаръци за всички деца потребители на социалната услуга, организация „ХИП“ – рождественски кутии за децата потребители на услугата

 

Информация и публичност

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“  цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

 

Родителите, членове на разширеното семейство и полагащите грижи  за децата, които посещават ДЦДУ са информирани за ползваното финансиране от услугата като държавно делигирана дейност.

 

Печатните информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) изготвени и представени за периода на отчета: 

 

Проведени информационни събития за местните и/ или национални медии в периода на отчитане

 

Във фоайето на ДЦДМУ на видно място е поставено табла с актуална информация, свързана с предоставянето на услугата.

 

Име на лицето изготвило доклада: Милена Неделчева – директор ОДУ“Слънчо“

 

Подпис: ………………………………

Утвърдил: Е. Петкова – председател на УС СНЦ „Еквилибриум“

 

Място на изпълнение: Дневен център за деца с увреждания – ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“