• English
  • български

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 18.05.2012г., за управлението на: ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум”е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦНСТДМУ – ПМГ

Деца и младежи с тежки функционални дефицити на органи и/или системи с потребност от медицински грижи, за които техните семейства по различни причини не са способни да осигурят необходимата грижа за здравето на децата в домашна среда, която състоянието на детето изисква, поради болест или увреждане, независимо от причината за възникване;

Деца и младежи с увреждания и с тежки функционални дефицити на органи и/или системи, лишени от родителска грижа, за които няма възможност да бъдат отглеждани в семейството на близки и роднини или в приемно семейство към момента на настаняване.

Организационно изграждане на ЦНСТДМУ-ПМГ

През 2020г. СНЦ „Еквилибриум“ продължи да изпълнява заложените дейности в Детайлизираната програма на сдружението за управление на ЦНСТДМУ-ПМГ – Русе на основание сключен договор с Община Русе за предоставяне на услуги. Актуализирани са изготвените оценки на риска, произтичащ от средата и са предприети действия за отстраняването на рискове, свързани с използването на ел. уреди и инсталации. Подобрени са битовите условия, касаещи приготвянето на храната за децата и в стаите в които се отглеждат децата. През 2020 г. са подобрени битовите условия и в стаите на децата, като са поставени детски килимчета. В пералното помещение е осигурена нова пералня, а в коридора е поставена детска закачалка.   

След реконструкцията на Дома за медико-социални грижи за деца е променен статута на сградата. Тя не е сграда с висок риск и електроразпределителното дружество няма задължение да осигурява непрекъснато електрозахранване при аварии. Провеждат се обсъждания между представители на община Русе и ръководството на СНЦ ” Еквилибриум” за възможните варианти за осигуряване на непрекъснато електро подаване към ЦНСТДМУ. Същевременно е изготвен план за действие от страна на екипа на ЦНСТДМУ – ПМГ в случай на продължително прекъсване на електро подаването.

Изготвен е План-график на дейностите за 2020 г.и Оценка на риска, произтичащ от средата.

Подбор и назначаване на персонал

Към момента щатното разпределение на ЦНСТДМУ е запълнено.

Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет.

В ЦНСТДМУ – ПМГ е изготвен и се изпълнява Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала на СНЦ „Еквилибриум“

Супервизия на персонала:

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола ежемесечно или извънредна супервизия при възникнал проблем.

Предоставяне на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

През 2020 г. услуга в ЦНСТДМУПМГ са ползвали общо 9 деца с потребност от постоянна медицинска грижа. Минималната заетост на капацитета през 2020 г. на центъра е 6 потребителя. Причината за намаляване на броя на настанените деца е успешна  реинтеграция  .

Децата са на възраст от 0 месеца до 13 години с различни по вид и степен увреждания – Хипоксично-исхемична енцефалопатия, ДЦП, Гастро-езофагеален рефлукс, Сърдечна недостатъчност, Вътрешна хидроцефалия, Инопарабилна хидроненцефалия, Псевдобулбарна парализа, Вродена сърдечна малформация – междупредсърден и междукамерен дефект, с лицево-челюстни малформаци, с вродена малформация на червата, Синдром на Даун.

Дейностите в ЦНСТДМУ-ПМГ са насочени към настанените 8 деца (основни потребители).

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в две основни направления:

Осигуряване на място за живот и пълноценно развитие на децата/младежите  в условия и подходи за грижа максимално близки до домашните, в това число:

Грижа за сигурността и безопасността;

Грижа за храненето;

Грижа за хигиената;

Грижа за емоционалното и психическо развитие;

Грижа за физическото развитие;

Развлечения и занимания съобразно възрастта и потребностите;

Мониторинг на развитието на детето / младежа, отчитайки всички показатели на физическото, психическо, когнитивно, емоционално, психологическо и социално развитие и напредъка по тях.

Осъществяване на постоянна медицинска грижа, денонощно, от специализиран персонал (медицински специалисти), съгласно Методиката за осигуряване на постоянни медицински грижи за деца / младежи, с потребност от такива, настанени в ЦНСТДМУПМГ:

Провеждане на предписаното лечение в извън болнични условия и провеждане на свързаните с него медицински дейности и манипулации и координация със здравните специалисти и лечебни заведения;

Организиране на необходимото наблюдение от здравни специалисти и предписаните терапевтични или рехабилитационни дейности според нуждите на детето;

Организиране превеждането и придружаване на детето в подходящо болнично заведение при необходимост от продължаване на наблюдението и лечение в болнични условия;

Всяко настанено дете има избран общопрактикуващ лекар, който оказва съдействие при необходимост от допълнителни изследвания и специализирана консултативна помощ;

Тясно взаимодействие с МБАЛ-Русе по силата на заповедите на МЗ (коментирани по-горе);

Гарантирана свързаност с Център за спешна медицинска помощ.

 

На потребителите на услугата е осигурено качествено медицинско обслужване. Задоволени са базисните потребности от храни, лекарства, дрехи, индивидуална грижа. Основна грижа на доставчика е осигуряване на благоприятни условия за отглеждането на настанените деца.

В услугата работи кинезитерапевт на пълно работно време, с цел осигуряване на ежедневна рехабилитация на всички деца.

Три от настанените деца ползват почасови услуги в Дневен център за деца с увреждания към Обединени детски услуги „Слънчо“. Съобразно изготвената оценка на потребностите и приетия план за предоставяне на услугата в дневния център с детето работят логопед и психолог.

От началото на годината от ползвалите услугата 11 деца, родителите на 4 от тях поддържат постоянни контакти с тях. Екипът осигурява всички необходими условия на родителите, за да прекарват повече време заедно със своите деца. Родителите са включени в дейностите, които касаят децата им и получават информацията, която ги интересува – за състоянието им, за развитието им, за предстоящи прегледи, лечебни процедури и т.н.

Всеки работен ден децата са преглеждани и наблюдавани от педиатъра на ЦНСТДМУ – ПМГ. Те получават редовно поддържащите си терапии, при необходимост се осигуряват необходимите медикаменти, предписани от педиатъра на услугата или личния лекар.

Консултант – педиатър, определен от Управителя на МБАЛ-Русе, преглежда децата веднъж месечно, като изготвя карта с препоръки и насоки  за медицинския персонал от ЦНСТДМУ-ПМГ.

Организирани са и са проведени профилактични прегледи при личния лекар на всички деца. Личният лекар на децата е поставил съответните имунизации според Имунизационния календар в Р. България.

Организирани са и са проведени лекарски консулти с:

Детски диетолог

Детски хирург

Детски кардиолог

Детски невролог

Детски гастроентеролог

Детски офталмолог

Ортопед – травматолог

Пулмолог

Детски стоматолог

Кожен лекар

Изготвени са рапорти до Управителя на МБАЛ-Русе с искане на специализиран транспорт, който бе осигурен. Децата бяха придружени от своите майки и от медицинска сестра и детегледачка от ЦНСТДМУ – ПМГ до УМБАЛ „Св.Георги“ гр. Пловдив,   УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен,   СБАЛ по детски болести „проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – София.

Основната цел в работата на екипа на ЦНСТДМУ – ПМГ е оказване на цялостна подкрепа на настанените деца, на техните семейства, разширения семеен кръг и на водещите случаите на децата специалисти от отделите за закрила на децата за осигуряване на възможност за отглеждане на децата в семейна среда.

В ЦНСТДМУ – ПМГ е изготвен и се изпълнява Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала на СНЦ „Еквилибриум“ за 2020 г.

Екипът на ЦНСТДМУ-ПМГ оказва съдействие за реализиране на планираните дейности за реинтеграция и осигуряване на грижа в семейна среда.

От м. януари  до м. март 2020г. четири от настанените деца ОЮ и МИ, ББ и БТ, ползват почасови услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания към Обединени детски услуги „Слънчо“. Съобразно изготвените оценки на потребностите и приетия план за предоставяне на услугата в дневния център, с тях работят почасово логопед, психолог, кинезитерапевт и ерготерапевт.

       Родителите на децата ББ, и БТ  поддържат постоянни контакти с децата си. Екипът осигурява всички необходими условия, за да прекарват повече време заедно. Те са включени в дейностите, които касаят децата им и получават информацията, която ги интересува – за състоянието им, за развитието им, за предстоящи прегледи и лечебни процедури и т.н.

       Майката на детето МЕ осъществи три контакта с детето на територията на социалната услуга.

       Във връзка с обявените предепидемична грипна обстановка в област Русе през м.01.2020 г. и извънредно положение за цялата страна заради корона вирус, считано от 13.03.2020 г., до края на годината, посещенията на територията на социалната услуга са временно преустановени. След обявяване на епидемичната обстановка и извънредното положение в България, родителите на трите деца ББ, БТ и МЕ поддържат постоянни контакти с децата си чрез видеовръзки в социалните мрежи Месинджър и Вайбър и получават информация за тях.

Всеки работен ден децата са преглеждани и наблюдавани от педиатъра на ЦНСТДМУПМГ – д-р Веска Христова. Осигуряват им се своевременно лекарствата за провеждане на поддържащите терапии в т.ч. и реимбурсираните от НЗОК.

       При необходимост се осигуряват необходимите медикаменти, предписани от педиатъра на услугата, от личния лекар или лекар специалист.

       Началник ПО към УМБАЛ „Канев“ д-р Ева Цонкова всеки месец провежда прегледи на децата на място в центъра в рамките на Програмата на МЗ и дейностите за изпълнение в Здравно консултативния център по детско и майчино здраве към УМБАЛ „Канев“ АД – Русе.

        Организирани са и са проведени профилактични прегледи при личните лекари на всички деца.

        През отчетния период, няма деца, подлежащи на имунизация според Имунизационния календар в Р. България. След консулт с детски невролог, за детето БТ временно са преустановени имунизациите. Случаят на детето е представен пред комисия в РЗИ за освобождаване от имунизации.

През м. януари са проведени следните консулти:

–  БТ е консултиран  на 02.01.2020 г. с детски гастроентеролог по повод съмнения за дискинизия на хранопровода;

–   БТ е консултиран  на 21.01.2020 г. с детски ортопед по повод изследване на ОДА.

– БТ е консултиран  на 23.01.2020 г. с детски невролог по повод временни противопоказания за провеждане на имунизации за срок от 3 месеца;

През м. февруари са проведени следните консулти:

– ББ е консултиран с детски хирург по повод поставена гастростома, през която продължава храненето на детето с ентерални храни.  

През м. март са проведени следните консулти:

–  На 09.03.2020 г. за детето МЕ, 8 мес. направен консулт с  неонатолог от УМБАЛ „Канев“ АД – Русе и изследване – ТФЕ по повод установена антенатално вътрешна хидроцефалия, за което бе опериран в лечебно заведение в гр. София през м.10.2019 г.;

–  ББ е консултиран с детски хирург по повод установени окултни кръвоизливи;

–  МИ е консултирана на 30.03.2020 г. с детски невролог по повод терапевтично уточняване;

  • През м. април са проведени следните консулти: консулт с доктор Кожухаров за детето ББ по повод положителен резултат за окултни кръвоизливи.

През м. май са проведени следните консулти:

  • На 28.05.2020г. консулт с доктор Кожухаров за детето ББ по повод повторен положителен резултат за окултни кръвоизливи.

През м. юни са проведени следните консулти:

  • На 02.06.2020г. консулт с доктор Георгиев личен лекар на децата МИ, ОЮ и ББ.
  • На 04.06.2020г. консулт с доктор Петрова относно поставяне на ТАП на детето ОЮ.
  • На 25.06.2020г. консулт с доктор Кожухаров поради смяна на гастростома на детето ББ.

През м. юли са проведени следните консулти: консулт с д-р Алексиева – педиатър невролог, за детето МИ. Детето СВ  и ОЮ са консултирани в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД-София – клиника по генетика и ендокринология.са хоспитализирани

През м. август са проведени следните консулти: консулт с д-р Кожухаров – детски хирург, за детето ОЮ.

През м. септември са проведени следните консулти: консулт с д-р Главанова – офталмолог, за детето МЕ.

Консулт с д-р Петрова – детски кардиолог, за детето СВ по повод сърдечен порок.

Направени са следните изследвания на децата настанени в ЦНСТДМУПМГ:

През м.02.2020г. за детето МЕ, 7 мес.,  е направено изследване на кръвните показатели, установяващо положителен тест за хепатит С.

През м.03.2020 г. всички деца от социалната услуга са изследвани за чревно заразоносителство, като не са установени положителни фекални проби.

На 04.03.2020г. за детето МЕ, 7 мес.,  е направено УЗД изследване на коремни органи – б.о.;

На 17.03.2020 г. за детето ББ е направено изследване: ПКК, СУЕ, КАС;

На 17.03.2020 г. за детето БТ е направено изследване: ПКК, КАС; 02.04.2020г.- Изследване ПКК и окултни кръвоизливи на детето Божидар Боянов.

27.04.2020г.- Изследване ПКК, билирубин- общ  и директен, чернодробни ензими, урина и С-реактивен протеин на детето БТ.

26.05.2020г.- Изследване ПКК и окултни кръвоизливи на детето ББ.

09.06.2020г.- Изследване на детето ББ за окултни кръвоизливи.

18.06.2020г.- Изследване на детето ББ за чернодробни ензими и валпроева киселина, на детето МИ за чернодробни ензими.

29.06.2020г. Изследване за COVID-19 на всички деца настанени в ЦНСТДМУ-ПМГ.

На 17.07.2020г. – Изследван носен секрет на детето ББ.

На 03.08.2020г.- Изследване на ПКК и серумно желязо на детето ББ.

На 06.08.2020г.- Изследван билирубин на детето СВ.

На 13.08.2020г.- Изследване на ПКК, утайка и КАС на детето БТ.

На 27.08.2020г.- Изследване на ПКК на детето МИ.

На 11.09.2020г.- Изследване на ПКК, КАС, чернодробни ензими, време на кървене и време на съсирване на детето БТ

На 14.09.2020г.- Изследване на ПКК на детето ОЮ.

На 16.09.2020г.- Фекални проби и Перианални проби на всички деца в ЦНСТДМУ-ПМГ.

През октомври– Изследвания на Божидар Пламенов Боянов – пълна кръвна картина, чернодробни ензими и СУЕ.

През ноември– Изследвания на Бонислав Христомиров Тафров- пълна кръвна картина, СУЕ, газов анализ и чернодробни ензими.

През декември– Изследвания на Николина Тодорова Хараламбиева – пълна кръвна картина, СУЕ.

 

В ЦНСТДМУПМГ  до обявяването на пандемията потребители на Дом за стари хора „Възраждане“ посещават потребителите на ЦНСТДМУ – ПМГ, като им четат приказки, говорят, пеят песнички и т.н.

 

Екипът на ЦНСТДМУ-ПМГ оказва съдействие за осигуряване на грижа в среда близка до семейната – ползване на услугата приемна грижа за едно от настанените деца, вписано в Регистъра за международно осиновяване. Между детето и професионалния приемен родител се проведоха опознавателни срещи в ЦНСТДМУ – ПМГ, след които детето беше настанено в приемното семейство.

Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДМУ-ПМГ:

Организиране на информационни кампании – тематични и регулярни; публично представяне на текущите резултати – годишни и тематични пресконференции; работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др.; организиране на събития: рождени дни на ЦНСТДМУПМГ, детски празници; специални празници в ЦНСТДМУПМГ; кръгли маси, семинари и работни срещи; регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ЦНСТДМУПМГ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други.

През м. май 2020г. е отпразнуван рожденият ден на детето ОЮ с  потребителите на ЦНСТДМУ-ПМГ в ОДУ „Слънчо“.

През м. юни  в сайта на СНЦ „Еквилибриум“ е публикувана информация за отбелязването на Деня на дето в ОДУ „Слънчо“.

През м. септември 2019г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния щанд на ежегодния Римския пазар Сексагинта Приста в Русе.

През м. ноември 2019г. е публикувана информация  на фейсбук страницата на сдружението за проведения есенен карнавал в ОДУ „Слънчо“.

През м. декември 2019г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния Коледен базар в мол Русе, както и материал за коледното тържество в ОДУ „Слънчо“

През отчетения период  в сайта на СНЦ „Еквилибриум“, в Русе Инфо и Арена медия е публикувана информация за дейността на ЦНСТДМУПМГ.

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“  цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като  привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Ваканционни програми и клубна дейност:

През 2020 г. предвид здравословното състояние на децата в ЦНСТДМУ – ПМГ и наложилите се чести хоспитализации и консулти децата са включвани само в дейности, организирани в ДЦДУ към ОДУ „Слънчо“  – празнуване на рождени  дни, пролетна забава, денят на детето, хелоуийн и Коледно тържество.

През м. януари, на 13.01.2020 г. е организирано празнуването на рождения ден на едно от децата в ЦНСТДМУ

През отчетения период  в сайта на СНЦ „Еквилибриум“, в Русе Инфо и Арена медия е публикувана информация за дейността на ЦНСТДМУ-ПМГ.

Отпразнуван е рождения ден на детето МЕ.

На 23.12.2020г. е отпразнуван празникът Рождество Христово. Дядо Коледа, Снежанака и помощникът им елф донесоха подаръци на всички деца потребители на социалната услуга. Отпразнуван е рожденият ден на детето НХ.

 

Поддържане на ефективна партньорска мрежа:

Основни партньори на ЦНСТДМУПМГ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.        

Мониторинг на дейностите и резултатите:

Мониторингът на дейността в ЦНСТДМУПМГ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДМУПМГ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Използват се индикатори за оценка качеството на услугата като на всеки шест месеца се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните.

Разработена е процедура във връзка с COVID-19. Изготвен е План за действие в условията на   COVID-19 и прилагане на противоепидемични мерки за превенция на потребителите в Обединени детски услуги „Слънчо“  

Ежемесечно директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ-ПМГ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет, а на ДСП – Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

       Резултатите от работата с потребителите на социални услуги в ЦНСТДМУ-ПМГ са отразени в  тримесечни доклади към ДСП – Русе.

През 2020 г. е извършена проверка на водената документация за работа по случаите на настанените деца от директора на ОДУ „Слънчо“ .

През 2020 г. при доставчика не е постъпвала информация за случаи на насилие и злоупотреба с потребители на социалните услуги в ЦНСТДМУ-ПМГ. Няма инциденти и травми на потребители по време на престоя им ЦНСТДМУ-ПМГ. Не са регистрирани, случаи на инфекциозни заболявания на децата. Не са извършени бягства на деца/младежи и няма случаи на отсъствие на дете от ЦНСТДМУ- ПМГ без причина и без разрешение на екипа и ръководството на услугата.

През 2020 г. не са регистрирани случаи на инфекциозни заболявания при децата. Считаме, че това е резултат от въведените ефективни практики на екипа по отношение на дезинфекция, начин на приготвяне и съхранение на храните, използване на индивидуални предпазни средства и спазване на процедурите за достъп на външни лица в услугата. Съществена роля имат и новопридобитите знания в проведеното обучение на екипа за поддържане на сондите за хранене на децата.

През 2021 г. следва да се направи актуален анализ на риска и да се поддържа постоянен контрол за изпълнение на планираните дейности в необходимия обем и качество с цел запазване на високото ниво на грижа за потребителите. Усилията на ръководството ще бъдат насочени към развиване на професионалните знания и подготовка на хората, включени пряко в обгрижването на потребителите за въвеждане на нови консумативи и съвременните практики, както по отношение на медицинската грижа, така и на общуването с потребителите и техните семейства.    

Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе:

Изготвени са и са представени 4 технически доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе и финансови доклади от оперативен счетоводител в СНЦ „Еквилибриум“.

СНЦ „Еквилибриум“ има извършени следните доставки по сключени договори за периода м. юли– м. септември 2020 г.

м. август  Абанос 55 ЕООД – договор от 03.01.2017 г. – извозване и унищожаване на опасни отпадъци -120 лв. 

м. ноември  –  Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  60 лв

 

Партньори и други форми на сътрудничество:

Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в ЦНСТДМУПМГ

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на РДСП – Русе, ДСП – Русе и МБАЛ – Русе в четиристранно споразумение за съвместна работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение;

Партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България. Тази организация оказва финансова подкрепа за закупуването на адаптирани млека и скъпоструващи ентерални храни, необходими за храненето на децата с екстремно ниско тегло.

Получени помощи и дарения

Ротари Круб – памперси – на стойност 118,20 лв
ЛК Сексагинта приста  – 2 туби по 10 литра дизенфектант
Дими Райз ЕООД – постелъчно бельо и консумативи за баня.
1000 лева Мартенски Базар
Фрезобин Ванилия – 4 опаковки, Фризолак на стойност 794,88 от Неторкс – България ЕООД

Благотворителен базар Сексагинтаприста-668,65лв.

Дарение от Жулиета Чавдарова -200 лв за нуждите на потребителите на услугата.

Фондация „Операция Плюшено мече“ – коледни подаръци (играчки) за всички деца от услугата

 

Дарение от детските градини:

Яйца 360бр.;Кисело мляко 60бр.; моркови 8,3кг.; целина глави – 3кг.; ябълки – 15 кг.; портокали – 25 кг; извара – 2,1 кг.

 

 

Подписано е партньорско споразумение с Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ) за съвместна дейност. В ЦНСТДМУПМГ се провежда индивидуална ерготерапия.

Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”.

 

 

 

Изготвил:

Милена Неделчева

Директор ОДУ „Слънчо“

Утвърдил: Е. Петкова – председател УС СНЦ „Еквилибриум“