• English
  • български

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 18.05.2012г., за управлението на: ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум”е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦНСТДМУ – ПМГ

Деца и младежи с тежки функционални дефицити на органи и/или системи с потребност от медицински грижи, за които техните семейства по различни причини не са способни да осигурят необходимата грижа за здравето на децата в домашна среда, която състоянието на детето изисква, поради болест или увреждане, независимо от причината за възникване;

Деца и младежи с увреждания и с тежки функционални дефицити на органи и/или системи, лишени от родителска грижа, за които няма възможност да бъдат отглеждани в семейството на близки и роднини или в приемно семейство към момента на настаняване.

Организационно изграждане на ЦНСТДМУ-ПМГ

През 2021г. СНЦ „Еквилибриум“ продължи да изпълнява заложените дейности в Детайлизираната програма на сдружението за управление на ЦНСТДМУ-ПМГ – Русе на основание сключен договор с Община Русе за предоставяне на услуги. Актуализирани са изготвените оценки на риска, произтичащ от средата и са предприети действия за отстраняването на рискове, свързани с използването на ел. уреди и инсталации. Подобрени са битовите условия, касаещи приготвянето на храната за децата и в стаите в които се отглеждат децата.

След реконструкцията на Дома за медико-социални грижи за деца е променен статута на сградата. Тя не е сграда с висок риск и електроразпределителното дружество няма задължение да осигурява непрекъснато електрозахранване при аварии. Провеждат се обсъждания между представители на община Русе и ръководството на СНЦ ” Еквилибриум” за възможните варианти за осигуряване на непрекъснато електро подаване към ЦНСТДМУ. Същевременно е изготвен план за действие от страна на екипа на ЦНСТДМУ – ПМГ в случай на продължително прекъсване на електро подаването.

Изготвен е План-график на дейностите за 2021 г.и Оценка на риска, произтичащ от средата.

Подбор и назначаване на персонал

Към момента щатното разпределение на ЦНСТДМУ не е запълнено. Срещаме много големи трудности с набирането и осигуряването на медицински персонал.

Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет.

В ЦНСТДМУ – ПМГ е изготвен и се изпълнява Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала на СНЦ „Еквилибриум“

Супервизия на персонала:

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола ежемесечно или извънредна супервизия при възникнал проблем.

Предоставяне на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

През 2021 г. услуга в ЦНСТДМУПМГ са ползвали общо 10 деца с потребност от постоянна медицинска грижа. Минималната заетост на капацитета през 2021 г. на центъра е 7 потребителя. Причината за намаляване на броя на настанените деца е успешна  реинтеграция  .

Децата са на възраст от 0 месеца до 11 години с различни по вид и степен увреждания – Хипоксично-исхемична енцефалопатия, ДЦП, Гастро-езофагеален рефлукс, Сърдечна недостатъчност, Вътрешна хидроцефалия, Инопарабилна хидроненцефалия, Псевдобулбарна парализа, Вродена сърдечна малформация – междупредсърден и междукамерен дефект, с лицево-челюстни малформаци, с вродена малформация на червата, Синдром на Даун, Синдром на Кофин Лаури, левкемия

Дейностите в ЦНСТДМУ-ПМГ са насочени към настанените 8 деца (основни потребители).

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в две основни направления:

Осигуряване на място за живот и пълноценно развитие на децата/младежите  в условия и подходи за грижа максимално близки до домашните, в това число:

Грижа за сигурността и безопасността;

Грижа за храненето;

Грижа за хигиената;

Грижа за емоционалното и психическо развитие;

Грижа за физическото развитие;

Развлечения и занимания съобразно възрастта и потребностите;

Мониторинг на развитието на детето / младежа, отчитайки всички показатели на физическото, психическо, когнитивно, емоционално, психологическо и социално развитие и напредъка по тях.

Осъществяване на постоянна медицинска грижа, денонощно, от специализиран персонал (медицински специалисти), съгласно Методиката за осигуряване на постоянни медицински грижи за деца / младежи, с потребност от такива, настанени в ЦНСТДМУПМГ:

Провеждане на предписаното лечение в извън болнични условия и провеждане на свързаните с него медицински дейности и манипулации и координация със здравните специалисти и лечебни заведения;

Организиране на необходимото наблюдение от здравни специалисти и предписаните терапевтични или рехабилитационни дейности според нуждите на детето;

Организиране превеждането и придружаване на детето в подходящо болнично заведение при необходимост от продължаване на наблюдението и лечение в болнични условия;

Всяко настанено дете има избран общопрактикуващ лекар, който оказва съдействие при необходимост от допълнителни изследвания и специализирана консултативна помощ;

Тясно взаимодействие с МБАЛ-Русе по силата на заповедите на МЗ (коментирани по-горе);

Гарантирана свързаност с Център за спешна медицинска помощ.

На потребителите на услугата е осигурено качествено медицинско обслужване. Задоволени са базисните потребности от храни, лекарства, дрехи, индивидуална грижа. Основна грижа на доставчика е осигуряване на благоприятни условия за отглеждането на настанените деца.

В услугата работи кинезитерапевт на пълно работно време, с цел осигуряване на ежедневна рехабилитация на всички деца.

Четири от настанените деца ползват полудневна услуга в Дневен център за деца с увреждания към Обединени детски услуги „Слънчо“. Съобразно изготвената оценка на потребностите и приетия план за предоставяне на услугата в дневния център с детето работят логопед, ерготерапевт и психолог.

От началото на годината от ползвалите услугата 11 деца, родителите на 6 от тях поддържат постоянни контакти с тях. Екипът се старае да осигурява всички необходими условия на родителите, за да прекарват повече време заедно със своите деца, но предвид епидемичната обстановка в по-голямата си част контактите се провеждат онлийн. Родителите получават пълна информацията, която ги интересува – за състоянието на децата им, за развитието им, за предстоящи прегледи, лечебни процедури и т.н.

Всеки работен ден децата са преглеждани и наблюдавани от педиатъра на ЦНСТДМУ – ПМГ. Те получават редовно поддържащите си терапии, при необходимост се осигуряват необходимите медикаменти, предписани от педиатъра на услугата или личния лекар.

Консултант – педиатър, определен от Управителя на МБАЛ-Русе, преглежда децата веднъж месечно, като изготвя карта с препоръки и насоки  за медицинския персонал от ЦНСТДМУ-ПМГ.

Организирани са и са проведени профилактични прегледи при личния лекар на всички деца. Личният лекар на децата е поставил съответните имунизации според Имунизационния календар в Р. България.

Организирани са и са проведени лекарски консулти с:

Детски диетолог

Детски хирург

Детски кардиолог

Детски невролог

Детски гастроентеролог

Детски офталмолог

Ортопед – травматолог

Пулмолог

Детски стоматолог

Кожен лекар

Изготвени са рапорти до Управителя на МБАЛ-Русе с искане на специализиран транспорт, който бе осигурен. Децата бяха придружени от медицинска сестра и детегледачка от ЦНСТДМУ – ПМГ до УМБАЛ „Св.Георги“ гр. Пловдив,   УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен,   СБАЛ по детски болести „проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – София.

Основната цел в работата на екипа на ЦНСТДМУ – ПМГ е оказване на цялостна подкрепа на настанените деца, на техните семейства, разширения семеен кръг и на водещите случаите на децата специалисти от отделите за закрила на децата за осигуряване на възможност за отглеждане на децата в семейна среда.

Екипът на ЦНСТДМУ-ПМГ оказва съдействие осигуряване на грижа в среда близка до семейната – ползване на услугата приемна грижа за три от настанените деца, вписани в Регистъра за международно осиновяване. Между децата и професионалните приемени родители се проведоха опознавателни срещи в ЦНСТДМУ – ПМГ, след които децата бяха настанени в приемните семейства.

Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДМУ-ПМГ:

Организиране на информационни кампании – тематични и регулярни; публично представяне на текущите резултати – годишни и тематични пресконференции; работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др.; организиране на събития: рождени дни на ЦНСТДМУПМГ, детски празници; специални празници в ЦНСТДМУПМГ; кръгли маси, семинари и работни срещи; регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ЦНСТДМУПМГ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други.

През м. март 2019г. е публикувана информация за проведения празник на 25.03.2019 г.на ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо“ на сайта на СНЦ “Еквилибриум“ и на фейсбук страницата на сдружението.

През м. април 2019г. е публикувана информация за проведения празник по случай Благовещение в ОДУ „Слънчо“ на сайта на СНЦ “Еквилибриум“ и на фейсбук страницата на сдружението.
            През м. май 2019г. е публикувана информация в местната преса,  на сайта на СНЦ “Еквилибриум“ и на фейсбук страницата на сдружението относно дарените кислороден концентратор и ултразвук за нуждите на потребителите на ЦНСТДМУ-ПМГ в ОДУ „Слънчо“.

През м. юни  в сайта на СНЦ „Еквилибриум“ е публикувана информация за отбелязването на Деня на дето в ОДУ „Слънчо“.

През м. септември 2019г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния щанд на ежегодния Римския пазар Сексагинта Приста в Русе.

През м. ноември 2019г. е публикувана информация  на фейсбук страницата на сдружението за проведения есенен карнавал в ОДУ „Слънчо“.

През м. декември 2019г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния Коледен базар в мол Русе, както и материал за коледното тържество в ОДУ „Слънчо“

През отчетения период  в сайта на СНЦ „Еквилибриум“, в Русе Инфо и Арена медия е публикувана информация за дейността на ЦНСТДМУПМГ.

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“  цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като  привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Ваканционни програми и клубна дейност:

През 2021 г. предвид здравословното състояние на децата в ЦНСТДМУ – ПМГ и наложилите се чести хоспитализации и консулти децата са включвани само в дейности, организирани в ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“  – празнуване на рождени  дни, пролетна забава, денят на детето, хелоуийн и Коледно тържество.

През м. януари, на 13.01.2018 г. е организирано празнуването на рождения ден на едно от децата в ЦНСТДМУ

През м. февруари на 02.02.2019г. е организирано празнуването на рождения ден на А.Я. и на 17.02.2019г. е отпразнуван рождения ден на Б.Б. За децата бяха осигурени торти и индивидуални подаръци.

През м. март на 24.03.2019г. е отпразнуван рожден ден на детето О.Ю.

През м. май е отпразнуван рождения ден на друго дете потребител на услугата

На 01.06.2019 г. (Ден на детето) екипът на ОДУ „Слънчо“ организира тържество за всички свои потребители.

На 23.12.2021г. бе организирано Коледно детско парти за децата в ЦНСТДМУ ПМГ, които получиха индивидуален подарък от Операция „Плюшено мече“.  

Поддър. жане на ефективна партньорска мрежа:

Основни партньори на ЦНСТДМУПМГ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.        

Мониторинг на дейностите и резултатите:

Мониторингът на дейността в ЦНСТДМУПМГ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДМУПМГ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

През 2021 г. е извършена проверка на водената документация за работа по случаите на настанените деца от директора на ОДУ „Слънчо”. Констатациите са отразени в протокол, с който са запознати съответните служители срещу подпис.

Ежемесечно директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУПМГ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.   

През 2021 г. при доставчика не е постъпвала информация за случаи на насилие и злоупотреба с потребители на социалните услуги в ЦНСТДМУ-ПМГ. Няма инциденти и травми на потребители по време на престоя им ЦНСТДМУ-ПМГ. Не са регистрирани, случаи на инфекциозни заболявания на децата. Не са извършени бягства на деца/младежи и няма случаи на отсъствие на дете от ЦНСТДМУ- ПМГ без причина и без разрешение на екипа и ръководството на услугата.

През 2021 г. не са регистрирани случаи на инфекциозни заболявания при децата. Считаме, че това е резултат от въведените ефективни практики на екипа по отношение на дезинфекция, начин на приготвяне и съхранение на храните, използване на индивидуални предпазни средства и спазване на процедурите за достъп на външни лица в услугата. Съществена роля имат и новопридобитите знания в проведеното обучение на екипа за поддържане на сондите за хранене на децата.

През 2022г. следва да се направи актуален анализ на риска и да се поддържа постоянен контрол за изпълнение на планираните дейности в необходимия обем и качество с цел запазване на високото ниво на грижа за потребителите. Усилията на ръководството ще бъдат насочени към развиване на професионалните знания и подготовка на хората, включени пряко в обгрижването на потребителите за въвеждане на нови консумативи и съвременните практики, както по отношение на медицинската грижа, така и на общуването с потребителите и техните семейства.    

Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе:

Изготвени са и са представени 4 технически доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе и финансови доклади от оперативен счетоводител в СНЦ „Еквилибриум“.

Партньори и други форми на сътрудничество:

Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в ЦНСТДМУПМГ

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на РДСП – Русе, ДСП – Русе и МБАЛ – Русе в четиристранно споразумение за съвместна работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение;

Партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България. Тази организация оказва финансова подкрепа за закупуването на адаптирани млека и скъпоструващи ентерални храни, необходими за храненето на децата с екстремно ниско тегло.

Подписано е партньорско споразумение с Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ) за съвместна дейност. В ЦНСТДМУПМГ се провежда индивидуална ерготерапия.

Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”.

 

 

 

Изготвил:

Милена Неделчева

Директор ОДУ „Слънчо“

Утвърдил: Е. Петкова – председател УС СНЦ „Еквилибриум“