• English
 • български

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 1004/ 25.03.2016 г., за управлението на: ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 

Основна цел в нашата работа е насърчанане на развитието и утвърждаването на единното физическо и духовно личностно израстване на младите хора и децата. Предоставяме им  социална подкрепа и рехабилитация за укрепване на личните ресурси и придобиване на увереност в собствените възможности за приемане и справяне с предизвикателствата на самостоятелния живот.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЗМБ

Целевите групи на услугата ЗМБ са:

 1. Майки с деца на възраст 0-3 год., при които има риск от настаняване извън семейството (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено семейно и социално положение, подложени на насилие и др.);
 2. Деца над 3 годишна възраст, постъпващи със своите майки в ЗМБ, за които се работи също в посока превенция на раздялата с майката;
 3. Майки с деца в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато дете е било настанено извън биологичното семейство и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може то отново да се интегрира в семейната среда.
 4. Бременни в последният триместър на бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;

ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ЗМБ ПРЕЗ  2021г.

 1. Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

 

Социалните услуги в ЗМБ гр. Русе са предоставяни съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурса за доставчик на социалната услуга и се изпълниха спрямо изготвения График на дейностите за 2021 г.

Дейност 1: Организационно изграждане на ЗМБ

(Сключен договор с Община Русе и предоставяне на услугите от СНЦ „Еквилибриум“; прилагане на политика за управление на човешкия ресурс в ЗМБ; годишно стратегическо планиране и изготвяне на годишен план-график на дейностите; Оценка на риска, произтичащ от средата) 

През м. януари  е изготвен Годишен план-график на дейностите в ЗМБ  за 2021 г. Актуализирана е оценката на риска, произтичащ от средата и неблагоприятните фактори, влияещи на оперативната работа. Води се нормативно   изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ЗМБ.

През м. февруари  се води нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ЗМБ.

През м. март се води нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ЗМБ.

Във връзка с обявената епидемична обстановка и извънредно положение в страната  изготвена оценка на риска и разработена Процедурата за действие в случай, че на работното място е имало човек, за когото се подозира или е потвърден за COVID-19 в ОДУ „Слънчо“ – Русе.

 

Планиран брой лица, обхванати от дейността – По дейност „Прилагане на политика на доставчика за управление на човешкия русурс“ в Детайлизираната програма на ЗМБ са заложени 2 щатни бройки. За останалите дейности е неприложимо. Здравословното състояние на потребителите са наблюдава от лекар, назначен на граждански договор.

През м. януари в ЗМБ работят: директор ОДУ- 0,25, координатор здравни и социални дейности – 0,5, 0,5 детегледачка, 0,5 медицинска сестра.

м. февруари в ЗМБ работят: директор ОДУ- 0,25,– координатор здравни и социални дейности 0,5, детегледачка 0,5,  0,5 медицинска сестра;

м. март в ЗМБ работят: директор ОДУ- 0,25, сътрудник за социална работа с деца – 0,5, 0,5 детегледачка, 0,5 медицинска сестра

 

 

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Работни планове – 4 бр.
 • Планове за развитие на служителите – 4 бр.
 • Органограма – 1 бр.

Дейност 2: Подбор и назначаване на персонол: – събеседване с настоящия персонал и предоговаряне; сключване на договори с избраните кандидати; инструктаж на назначения персонал; предоставяне на детайлизирана програма.

 • Планиран брой лица, обхванати от дейността –  2 щатни броики
 • Актуален брой участници, обхванати от дейността– 2 щатни бройки
 • Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност.
 1. Щатно разписание – 2 бр.

Дейност 3: Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет

(Aнализ на потребностите от обучение; планиране на обученията за персонала; реализация на вътрешни и външни поддържащи обучения; въвеждащо обучение за нов персонал – (провеждат се регулярно по утвърдена програма ); включване на членовете на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността).

През м. януари  няма проведени обучения.

През м. февруари

На 11.02.2021г. е проведено обучение на тема Работа с биографични методи в социалната работа „Книга на живота“ към ФИЦЕ-България., на 19.02.2021г. е проведено обучение на тема „Директна работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие.“ към фондация „Анимус“.

През м. март

На 18.03.2021г. е проведено обучение на тема Обучителни игри за деца и младежи с дислексия, организирано от Асоциация Дислексия,

На 19.03.2021г. е проведено обучение на тема „Системен подход в социалната работа. Разглеждане на казуси.“ към Надежда и домове за децата – клон България.

 

 

 

През м. април и юни  двама служители се включиха в обучение на тема „Храненето през първите 1000 дни“.

През м. юни 2019 г. проведено тридневно обучение от Агенция Социално Подпомагане на персонала на ДЦДМУ – „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца“

През м. септември  новоназначенят персонал на ЗМБ премина през въвеждащо обучение на СНЦ „Еквилибриум“ .

 

Дейност 4: Супервизия на персонала – индивидуална супервизия; групова супервизия.

 

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола на ЗМБ веднъж на шест месеца или извънредна супервизия при възникнал проблем.

През 2019 г. не са провеждани индивидуални супервизии, тъй като няма постъпили заявки за извършване на тови вид супервизия.

януари – март  2021г. са проведени 1 групова супервизия.

През м. януари няма проведени супервизии.

През м. февруари няма проведени супервизии.

През м. март е проведена една групова супервизия

 

 

Дейност 5: Предоставяне на услугата Звено „Майка и бебе“.

 

Oсигуряване на подслон за бременни жени и майки с деца и условия за задоволяване на базисните им потребности; предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаност между нея и детето/децата и за развитие на родителските и умения; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешно интегриране на двойката майка –дете

През 2021 г. услугата е ползвана от две майка с по едно дете, като едната майка с детето са ползвали услугата през цялата календарна година.

Дейност 6: Осмисляне на свободното време, отдих и развлечения за децатa.

През 2021 г. децата от ЗМБ са включвани в групови и ндивидуални занимания по интереси  – слушане на детски песни и приказки. С тях са организирани и проведени детски партита за рождени дни, като са осигурени индивидуални подаръци за децата от услугата. През м. февруари е направен ритуалът „Прощъпулник“ на детето потребител на услугата по повод първите му стабилни крачки.

През м. март Баба Марта посети ЗМБ на 01.03 и завърза мартенички на потребителите на услугата.

Организирано е отпразнуването на Денят на детето – 1 юни с тържество в двора на ОДУ “Слънчо“. За децата бяха осигурени индивидуални подаръци.

 

Mатериали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Снимки

 

Дейност 7:  Информиране на обществеността за услугите в ЗМБ

 

Дейност 8: Доброволчество

 

В ЗМБ  все още не работят доброволци. Доставчикът има политика за привличане на такива.  

 

Дейност 9: Обмяна на опит

 

Предвид епидемичната обстановка в страната, не са организирани дейности по обмяна на опит.

 

Дейност 10:  Поддържане на ефективна партньорска мрежа

 

Основни партньори на ЗМБ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата. Това са Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.  

 

Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

 

Мониторингът на дейността в ЗМБ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЗМБ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечно директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЗМБ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

 

Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

 

През м. януари, април, юли и октомври 2021 г. са изготвени и представени в срок техническите и финансови доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе.  

 

Описание на механизмите, които са създадени от доставчика за проверката на извършените дейности и целеви групи.  

Предоставянето на услугите в ЗМБ се извършва по план за грижи, в който не се планира дублиране на дейности, финансирани от различни източници.

 

Приносът на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

 

Предоставянето на социалната услуга Звено „Майка и бебе“ способства за реализирането на дейностите по Преоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 год., дейност 1.1.2.2. Осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето непосредствено след раждането в Звено „Майка и бебе“.

Предоставяме надеждна увереност,  че социалните услугите са реално предоставени от персонал с численост 2 щатни бройки. За броя на потребителите, ползвали социални услуги в ЗМБ сме предоставии месечни справки в ДСП – Русе.

 

Партньори и други форми на сътрудничество

 

СНЦ „Еквилибриум” администрира ЗМБ самостоятелно. Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват бременни жени и майки  и за ползване на услуги в ЗМБ.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на РДСП – Русе, ДСП – Русе и МБАЛ – Русе в четиристранно споразумение за съвместна работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение;

Поддържаме партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Дългогодишно е сътрудничеството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор;

Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”.

 

 

Информация и публичност

 

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“  цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

Родителите, членове на разширеното семейство и полагащите грижи  за децата, които посещават ЗМБ са информирани за ползваното финансиране от услугата като държавно делигирана дейност.

 

 

 

 

Изготвил доклада: Милена Неделчева – директор ОДУ “Слънчо“

 

Подпис: ………………………………

Утвърдил: Ел. Петкова – председател на УС СНЦ „Еквилибриум“

 

Място на изпълнение: Звено „Майка и бебе” – ЗМБ към ОДУ „Слънчо“