• English
  • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДУ) – РУСЕ КЪМ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ УСЛУГИ „СЛЪНЧО”

2016 г.

 

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 1034 / 20.05.2016 г., за управлението на: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум”е:

Да развиваме и утвърждаваме единно физическо и духовно личностно израстване на деца, млади хора и техните родители; да предоставяме социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ДЦДУ

Целевите групи на услугата ДЦДУ са:

  • Деца от 0 до 18 г. с увреждания – вродени и придобити малформации и заболявания на опорно-двигателния апарат, деца с увреждания на централната и периферна нервна система и др.
  • Деца от 0 до 18г. с генерализирани разстройства на развитието (аутизъм, синдром на Рет и др.)
  • Деца от 0 до 18 г. със забавяне в нервно-психическото и когнитивното развитие;
  • Деца от 0 до 18 г. със сензорни увреждания;
  • Деца от 0 до 18 г. с тежки / комплексни увреждания, отглеждани в семейна среда или в услуга от резидентен тип;
  • Родители/грижещи се на гореизброените целеви групи деца.

ПОСТИЖЕНИЯ  В  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЦДУ ПРЕЗ  2016г.

Организационно изграждане на ДЦДУ

         По-голяма част от заложените дейности в Програмата за организационно изграждане на ДЦДУ са планирани и изпълнени през юни 2016 г. непосредствено след  сключения договор за управление на услугата ДЦДУ с Община Русе. Въведена е организация за предоставяне на социалната услуга в комплекс с още две социални услуги, упрявлявани от СНЦ „Еквилибриум“ – ЦНСТДМД – ПМГ и ЗМБ . През м. юни 2016 г. са изготвени оценките на риска, произтичащ от средата. Бяха предприети действия, свързани с отстраняването на рискове, свързани с използването на ел. уреди и инсталации, подобрявяване на хигиенно-битовите условия, касаещи приготвянето на храната на децата и др. През юни 2016 г. бе извършено цялостно преоборудване на помещението, определено за разпределяне и подготвяне на храна (разливочно) за потребителите в ДЦДУ. Монтирани са нови шкафове и две мивки. Подадени са документи в Агенция по храните за регистриране на обекта. Дооборудвани са кабинетите на специалистите, които ще провеждат терапевтична работа с децата. Поставени са електрически бойлери в две от баните и климатици в стаите за децата.

         Със средства от дарения бяха поставени комарници на вратите и прозорците в дневните за работа с децата, осигурени са постелъчен инвентар и играчки за децата.

         През този месец е въведена нормативно изискуемата документация – ригистри, журнали и т.н. Разработени са правилниците и процедурите, регламинтиращи извършването на дейности по предоставяне на услугата.

         Направен е избор на доставчици на храна за децата. Първоначално СНЦ „Еквилибриум“ сключи договори с два доставчика на готова храна: с Детска кухня „Усмивка“, за доставка на храна за деца от 0 до 3 години  и „Радилон“ – фирма за кетъринг за децата над 3 години. Фирма „Радилон“ се отказа от ангажимента за доставка на храна поради малкия брой на потребителите и финансова нерентабилност за фирмата-доставчик. Детска кухня „Усмивка” пое доставката на храна за всички потребители. За децата е осигурено индивидуално меню с различен грамаж и консистенция съобразно възрастта на всяко дете. За децата с алергии към определени хранителни продукти се предлага отделно меню. 

         СНЦ „Еквилибриум” както през 2016, така и през 2017 г. продължава да инвестира средства в закупуване на уреди и извършване на приспособителни дейности с цел материалната база да се приведе в съответствие с изискванията на държавните институции, контролиращи предоставянето на социални услуги и функционирането на обекти с обществено предназначение – Агенция по храните, Регионална здравна инспекция, ПАВ и др. Една част от дейностите на практика са неизпълними предвид наложеното изискване от МЗ на Община Русе в рамките на гаранцията на ремонтните дейности, свързани с рекунструкция на закрития ДМСГД да не извършва промени в сградата и оборудването. Сериозно затруднение представлява осигуряването на топла вода в санитарните помещения през периодите, в които не работи парното. Има помещения, нап. перално, баня към дневна зала, където няма техническа възможност за поставяне на бойлери, а целогодишното използване на парната инсталация е нерентабилно за бюджета на услугата.

         В част от използваните помещения в ДЦДУ се появиха течове през зимния сезон, за които ръководството на ДЦДУ своевремено информира община Русе. Наложи се да се ограничи използването на тези помещения и да се прекъсне електрозахранването към тях. До края на 2016 г. няма предприети действия за отстраняване на конструктивния дефект на помещенията, който е причина за теча. Със средства на СНЦ „Еквилибриум” са поставени външни козирки по сградата с цел отвеждане на водата и снега, тъй като няма поставени водопроводи между отделните етажи на сградата.

         Община Русе ангажира с гаранционен ремонт фирмата изпълнител, но  идвършените допълнителни дейности са частични и проблемите от констуктивен характер не са отстранени трайно.

            През 2016 г. в работата с децата не е включена водна рехабилитация. Използването на помещението за провеждането им е ограничено в рамките на отоплителния сезон. През останалата част от годината няма възможност за затоплянето му и за осигуряване на вода с небходимата температура. Въпреки тези затруднения ръководството на СНЦ „Еквилибриум” се ангажира да обучи специалист за прилагане на този вид терапия като успоредно с това ще се търсят възможности за извършване на освежителен ремонт в коридорите водещи до помещението за хидротерапия.