• English
  • български

presentationЗа практиките в КСУДС – в синхрон с национални и регионални политики можете да научите повече от нашата презентация.

  • —Изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“;
  • —Областна и общинска стратегии за развиване на социалните услуги и преход от институционална грижа към грижа в семейна среда и общността;
  • —Проект „ПОСОКА: семейство“, който включва закриване на ДМСГД Русе;
  • —Проект “Детство за всички” – за деинституционализацията на деца и младежи с увреждания;
  • —Проект “И аз имам семейство” , който включва развитие на приемната грижа в Община Русе;
  • —Проект “Чуй детето” на ИСДП – за реформа в правосъдната система за щадящо изслушване на деца жертви или свидетели на престъпления;