• English
  • български

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз

Кръгла маса на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“ се проведе на 19 април 2019г. в зала „Св. Георги“ на Община Русе. В заключителното събитие по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“ взеха участие представители на всички партниращи си организации. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз. Включиха се и представители на здравни, образователни и социални институции, неправителствени организации, които доставят социални услуги. Г-жа Ирина Файон – ръководител на Звеното за управление на програмата, изтъкна голямата роля на Програма ЗОВ и мисията й за България, в подкрепа усилията на българското правителство по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., която цели осигуряване на по-лесен достъп до услугите, най-вече в сферата на здравеопазването и образованието, както и укрепването на културната и социалната им интеграция. Г-жа Мариела Личева, водещ координатор на проекта, представи реализираните дейности и постигнатите резултати, сред които:модернизиране на занимални и класни стаи в детски градини и в училища; проведени консултации с родители;обучения за повишаване професионалните умения на педагогическите специалисти и др. От голямо значение е ролята на действащите педагогически медиатори в учебните заведения, като целта е и след приключването на проекта те да останат да работят в тях и да бъдат полезни както на децата, така и на техните родители. Постижение е и намалелият брой на отпадналите от училище ученици; подобрен е достъпа до медицинските услуги, като заслугата е на представителите на МЦ „Медика Експрес“ ЕООД и Сдружението на ОПЛ – Русе. Полезна е дейността на Сдружение „Център Динамика“ с проведените от него кампании, засягащи човешките права, сексуалното и репродуктивното здраве. Медицинските и педагогическите специалисти от Сдружение „Еквилибриум“ през изминалия период са постигнали много чрез дейностите си със здравно неосигурените бременни майки, проследявайки бременността им;работили са и по превенция изоставянето на деца. Интересна за децата се оказа Програмата „Teenkichen“, по която работи Сдружение БРТИМ. Тя им даде възможност чрез готвене да се ангажират в нетрадиционната за тях среда, която доведе и до поведенческо активиране и създаване на устойчив интерес към училището. Г-жа Галина Бисет, изпълнителен директор на СНЦ „Еквилибриум“ и анализатор на добри практики на организацията, анализира чрез създадена Платформа за оценяване на добри практики, реализираните като такива за първи път, в рамките на проекта, със средства по Програма ЗОВ, ръководейки се от водещите за Сдружението принципи – информираност на общността и споделена отговорност и работа в най-добрия интерес на младите хора като личности.

Източник: http://www.ruse.utre.bg