• English
  • български

Наименование

 

Създаване на среда за грижа и обучение на деца в детски градини, която насърчава развитие на автономността и отразява международните стандарти по отношение на обучителни практики, подходящи за съответната възраст

 

Предназначена за

 

Учители предучилищно образование

Кратко описание на програмата

 

Програмата осигурява допълнително обучение за учители, работещи в детските градини и/или в предучилищни групи, за педагози в детски ясли в област, която има ключово значение за качеството на предоставяната грижа и образование в ранна детска възраст.

• Определяне на подходящи практики за развитие, въз основа на международните научни изследвания

• Основни концепции – 1. Осигуряване на среда за подпомагане на самостоятелността за малките деца 2. Определяне значението на свободната игра, изследването и взаимодействието

• Основни характеристики на играта

• Как играта насърчава развитието на устойчивост (резилианс)

• Как децата развиват вътрешна мотивация чрез игра и откривателство

• Изследване на връзката между вътрешната мотивация и способността за мислене и личностен растеж

• Определяне на връзката между игра и развитието на самосъзнание, емоционална интелигентност и самооценка

• Изследване на концепцията за заучен оптимизъм

• Подходи за сравнение и контраст – Фрьобел, Монтесори, Щайнер, Реджио Емилия

• Как реагират малките деца на преподаването – наблюдения от психология на развитието и когнитивната психология. Независимост и лична отговорност.

• Фактори в съвременния живот, които ограничават достъпа до богата и разнообразна среда за игра

• Влиянието на лишаване от игра

• Насърчаване на евристичната игра

• Значение на играта с „джунжурии“ от бита

• Проектиране на среда за учене, ориентирана към игра, която подкрепя автономността на детето

• Поведението на възрастните в такава среда

 

Цели на обучението

Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти по отношение на знания, умения и отношения, както следва:

·         да актуализират професионалната си осведоменост и да развият знанията си за:

–          Ключовите компоненти на практики, подходящи за грижа и обучение в ранна възраст;

–          Ключовите компоненти на екологичния дизайн, евристичната игра и професионалното поведение, чрез които се прилагат подходящи за етапа на детско развитие практики;

–          Ключовите компоненти на играта в контекста на практики, подходящи за грижа и обучение в ранна детска възраст

 

·         да развият уменията си за:

–          Проектиране на среда за учене, ориентирана към самоинициирана от детето игра, която подкрепя неговата автономност

 

·         Да променят отношението си към:

–          Поведението на възрастните в такава среда – които основно показват, задават въпроси, моделират, предлагат алтернативи и насърчават осмисляне на опита, както и внимателно отклонява детето от по-рискови експерименти

 

Методи на обучение

 

Програмата се прилага в присъствена форма и приключва с проект, който се разработва и предоставя неприсъствено.

Форми на обучение:

Мултимедийни презентации, филми, групови и индивидуални задания, информация в електронен и хартиен формат

Методи на обучение:

Лекция, дискусия, практическа демонстрация, разработване на проект

 

Индикатори за очаквани резултати

 

·           повишени и актуализирани знания за:

–          Международните стандарти в прилагане на практики на грижа и обучение в ранна детска възраст, подходящи за етапа на развитие на детето

–          Водещата роля на играта при тази възрастова група – че сензорното, когнитивното и лингвистичното развитие у малките деца зависи основно от играта, изследването и стила на общуване и взаимодействие, който играта осигурява

 

·         усъвършенствани умения за:

–          Създаване на богата, разнообразна и развиваща учебна среда, която съответства на ключовите компоненти на  практики, подходящи за индивидуалността на детето и за етапа на неговото развитие и която насърчава развиване на автономност

 

·         променени нагласи за ролята на възрастния в такава среда

–          Способни са да анализират и модулират своето лично представяне при прилагане на практики, съответстващи на етапа на детско развитие – (напр. те могат да устоят на тенденцията на възрастните да инструктират или да се намесват)

 

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата

Програмата ще се предоставя в учебна зала с пълно оборудване в Семеен център „В света на ранното детство“ на ул. Доростол 22, гр.Русе, собственост на сдружението. Семейният център ще се използва като лаборатория за практика по програмата. Семейният център е универсална услуга със свободен достъп за семейства с деца 0-6 г.

 

Семейният център разполага с библиотека със специализирана литература: брошури, книжки, специализирани издания в подкрепа на темите на програмата. Ще бъдат предоставени учебни материали – папки, учебни помагала и други специфични дидактически средства и материали.

 

Съотношение между теоретична и практическа част

 

Теория (14 ч.) – присъствено

Практически сесии (8 ч.) – присъствено

Проект (10 ч.) – неприсъствено

 

Компетентности, които ще бъдат придобити                                         

 

Педагогическа

Комуникационна

 

Форма на обучение

 

Частично присъствена

Продължителност

 

32 часа

Бр. кредити

 

Два

Начин на завършване на обучението:

 

o защита на проект,

o тест,

o презентация

 

 

 

Информацията е налична в сайта на МОН