• English
  • български

Еквилибриум

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 08.05.2015г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ);  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): 1277/ 06.06.2018; 00191-0001 от… Continue reading

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2019 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

 

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;… Continue reading

„Еквилибриум“ сме пионери в реформата на домовете за медико-социални грижи (ДМСГД). През 2009-2011 г., съвместно с британската организация „Надежда и домове за децата“ закрихме първия от общо 32 дома за бебета в град Тетевен, в който се отглеждаха 34 деца от 0 до 3 г.

Въведохме програма за активна семейна подкрепа, с която да предотвратим нови настанявания. Оценихме настанените деца и издирихме семействата им: 12 от тях върнахме вкъщи, 20 бяха осиновени и 2 деца бяха временно настанени в приемни… Continue reading

ПРИНОСЪТ НА СНЦ „ЕКВИЛИБРИУМ“ ПРЕЗ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ „ВИЗИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

 

  1. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ В СЕМЕЙНА СРЕДА

 

Мярка 1: Разширяване на мрежата от услуги за превенция на изоставянето на деца и раздялата им с техните биологични родители и семействата 

  1. Прилагане на целенасочена програма за превенция на изоставянето и разделянето на децата от семействата… Continue reading

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2018 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна… Continue reading