• English
  • български

Начинания

Ние от „Еквилибриум“ вярваме, че качествената ранна грижа и образование е от решаващо значение за развитието на децата в посока независими и компетентни възрастни. Създавайки през 2017 г. първия Семеен център за ранно детско развитие в Русе в подкрепа на родители, възпитатели и социални работници, ние инициирахме модернизацията на детското и предучилищното образование в България чрез нашия нов проект: „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“.
Период на изпълнение: януари 2019 …

folded-arrow1

Период на изпълнение: април 2020 г. –  декември 2020 г.

Източник на финансиране: Фондация ОУК, Международни социални служби

Роля на организацията: подизпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим 5 центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ): ЦНСТ за младежи с увреждания „Любов“ и „Надежда“ гр. Русе; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания „Розовата къща“ гр. Русе, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа „Слънчо“ гр. Русе, ЦНСТ за здрави деца гр. Бяла.…

folded-arrow1

Период на изпълнение: март 2020 г. –  юли 2020 г.

Източник на финансиране: Фондация „Америка за България“ и посолството на САЩ в България

Роля на организацията: изпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим семейства, изпаднали в криза в резултат на извънредното положение и кризата в следствие на Ковид 19. Да обезпечим нуждите от лични предпазни средства и дезинфектанти и неща от първа необходимост в социалните услуги, управлявани от „Еквилибриум“.

Резултати:  Средствата бяха използвани за оказване на…

folded-arrow1

Период на изпълнение: юли 2020 –  ноември 2020

Източник на финансиране: Програма „Ирис“. Програма, създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Роля на организацията: изпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим общо 245 човека, от които 60 семейства, 110 деца. Подкрепа на 60 семейства, при които съществува риск от изпадане в бедствено положение, предотвратяване риска от раздяла с децата, подобряване…

folded-arrow1

„Еквилибриум“ вярва, че качествената ранна грижа и образование са от решаващо значение за превръщането на децата в независими и компетентни възрастни. Създавайки през 2017 г. първия в България Семеен център „В света на ранното детство“ в Русе, в подкрепа на родители, възпитатели и социални работници, чрез най-новия ни проект: „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“, ние стартирахме модернизацията на детското образование в България.

Период на изпълнение: януари 2019 г. до декември 2021 г.…

folded-arrow1

Проект 1. „Тактилна работилница за равни възможности в общността“
Период на изпълнение: април 2019 – април 2020
Източник на финансиране: Програма на Виваком и Български център за нестопанско право
Роля на организацията: изпълнител
Обща цел на проекта:
Подобряване на социалното включване на уязвими членове на общността чрез разширяване на социалната им опитност и досега с изкуството и културно-историческото наследство на Русе. Подобряване на чувствителността на хората от общността от най-ранна възраст чрез преживяване на личен опит и осъзнаване и приемане…

folded-arrow1

Проект „Гласът на децата“

Период на изпълнение: януари 2018 – декември 2018

Източник на финансиране: По процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Партньор по проекта: ЕНФАП – Италия

Постигнати резултати:

Трансферирани социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от дейности на община Кастелфидардо, Италия. Социалните иновации, които бяха трансферирани са 3,…

folded-arrow1

Проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-C01

Период на изпълнение: март 2018 – декември 2020 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Роля на организацията: подизпълнител, съгласно Договор за услуга №2018-У-19/13.03.2018 г.  с Община Силистра

Очаквани резултати:

  • Проведени 6 Индивидуални супервизии на приемните семейства по Проекта от област Силистра, в които има настанени деца;
  • Проведени 6 специализирани обучения на ОЕПГ Силистра;
  • Проведени 3 специализирани обучения на членовете на по…

    folded-arrow1

Проект BYMBE – „Връщане на младите майки към образованието“ („Bringing young Mothers back to Education“) – приключил

Период на изпълнение:  септември 2017 – август 2019г.

Източник на финансиране: програмата „Еразмус +“ – Основна ос 2 – Стратегически партньорства за обучение на възрастни на Европейската комисия

Роля на организацията: партньор

Конкретни цели:  Проектът цели да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите, за да се помогне на младите майки на възраст между…

folded-arrow1

Период на изпълнение: Януари, 2019 – декември, 2020 

Източник на финансиране: Фондации „Велукс“

Роля на организацията: Български партньор на VIA University College, Дания

Очаквани резултати:

Провеждане на начални действия в ДГ „Братя Грим“, София

Провеждане на следващи действия в ДГ „Снежанка“, Русе

  • Провеждане на 24 обучителни курса, всеки в продължение на 4 дни, за персонала на детското заведение
  • Осигуряване на препоръки за реновиране на сградите, където се помещават детските заведения и подкрепа за първите стъпки по…

    folded-arrow1