• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2021 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

Към момента „Еквилибриум“ управлява  11 услуги в община Русе и община Бяла.

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

През 2021 година ЦОП е работил с 247 деца в риск, 336 родители,  35 бременни и родилки по сигнали от ОЗД – Русе, 73 бременни и родилки от еднократна информационна услуга, 202 осиновители и кандидат осиновители  от осиновителска група, извършени 312 консултации в еднократна информационна услуга в Семеен център.

Служителите на ЦОП са преминали следните обучения кръгли маси, семинари и конхференции:

На 11.02.2021 г. специалисти от ЦОП участваха в обучение на ФИЦЕ на тема: „Работа с биографични методи в социалната работа „Книга на живота“, за което получиха ресурсни материали и сертификати.

На 18 и 19.02.2021 г. социални работници психолози от ЦОП се включиха в обучение  на тема: „Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране и директна работа за подкрепа и възстановяване”, проведено от фондация „Асоциация Анимус” по проект „БОДРОЗИ (BODROZI) – реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво”. Участниците получиха ресурсни материали и удостоверения от проведеното обучение.

На 21.02.2021 г. специалисти от ЦОП се включиха в онлайн уебинар на тема „Осиновени деца”, проведен от Академия за родители с лектор психотерапевтът Людмил Стефанов.

На 26 – 28.02.2021 г. социални работници от ЦОП се включиха в онлайн хакатон на тема „Икономическо овластяване на жени, жертви на домашно насилие”, организирано и проведено съвместно от РУ и НПО „Център за развитие на устойчиви общности – ЦРУО”.

На 04.03.2021 г. директор КСУДС и ръководителите на ЦОП и ЦРДУ участваха в онлайн работна среща с Мариян Дянков, директор Развитие програми в SOS Детски селища България, относно проект за младежи, напускащи алтернативна грижа, които могат да кандидатстват за подкрепа чрез социалната услуга „Подкрепа за самостоятелен живот”. Настоящата процедура за подбор на кандидати за получаване на подкрепа за самостоятелен живот се организира в рамките на проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, изпълняван от Сдружение SOS Детски селища България и финансиран от Фонд Активни Граждани България по ФМ на ЕИП.

На 04 и 05.03.2021 г. специалист от ЦОП взе участие в онлайн събитие, посветено на статията „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как”, проведено от Фондация „Бернард ван Лейр” и международната асоциация „Стъпка по стъпка”.

На 18.03.2021 г. специалисти от ЦОП участваха в конференция на тема: „Обучителни игри за деца и младежи с дислексия”, организирана от „Асоциация – дислексия – България” в рамките на проект DYS2GO.

На 19.03.2021 г. екипите на ЦОП участваха в организирано от СНЦ „Еквилибриум” онлайн обучение на тема: „Системен подход в социалната работа. Разглеждане на каузси” с водещ Людмил Стефанов – психолог и психотерапевт.

На 28.04.2021 г. специалисти от ЦОП се включиха в кръгла маса: „Застъпничество: предизвикателства и успехи”, организирана от ФРГИ с подкрепата на фондация „Лъчезар Цоцорков”.

На 08.06.2021 г. в КСУДС – Русе се проведе среща с посланика на Швейцария Н. Пр. Мюриел Берсе Коен с участието на представители от Община – Русе и СНЦ „Еквилибриум“, с цел обсъждане на работата с уязвими общности в Община Русе и устойчивостта на Българо – швейцарската програма за сътрудничество.

На 17.06.2021 г. е проведено въвеждащо обучение на новопостъпили служители от ЦОП.

На 08.07.2021 г. специалисти от ЦОП участваха в онлайн семинар, организиран от Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа и Ноу-хау център на тема: „Насилието в училището – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му?”.

На 19.07.2021 г. екипът на ЦОП участваха в обучение на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – първа част, на тема „Ментализация” с водещ Ина Радкова – психолог от ЦОП. На 09.08.2021 г. бе проведена втората част от това обучение на тема: „Работа с екипа”, а на 24.09.2021 г. – третата част на тема: „Работа с екипа”.

На 05.08.2021 г. медицинската сестра от КСУДС се включи в онлайн обучение на тема: „Повишаване компетентността на медицински специалисти относно ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата, начина на съобщаване на родителите за увреждането на детето и за предоставяне на новите здравни и интегрирани здравно-социални услуги”, организирано от АСП и „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, а на 11.08.2021 г. Координаторът от Семейния център участва в същото обучение.

На 27.08.2021 г. бе проведен тиймбилдинг за екипите на ЦРДУ и ЦОП на Къпиновския манастир.

На 29 и 30.09.2021 г. специалисти от ЦОП се включиха в уебинар на тема: „Нови подходи в работата с жертви на домашно насилие в условията на Covid – 19”, организирано от Сдружение „Асоциация НАЯ“.

На 18.10.2021 г. екипът  на ЦОП  участваха в обучение на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – четвърта част с водещ Ина Радкова – психолог от ЦОП.

На 19.10.2021 г. и 20.10.2021 г. специалисти от ЦОП се включиха в обучение, проведено в гр. Русе и организирано от фондация „Анимус”, на тема: „Интегриран и мултидисциплинарен подход към децата, жертви на домашно насилие, центриран към техните нужди и най-добър интерес”.

На 21.10.2021 г. ръководител ЦОП и социален работник от ЦОП взеха участие в Регионален форум по Проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”, реализиран от „Клуб на нестопанските организации”, СНЦ „Жажда за живот”, „Национална мрежа на здравните медиатори” и СНЦ ”Ларго”.

На 15.11.2021 г. екипът на ЦОП участваха в обучение на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – тренировъчен ден 5, на тема „Учим на работа”.

На 25.11.2021 г. социални работници от ЦОП участваха в уебинар на тема: „Споделяне на международни практики в областта на ранното детско развитите” с лектор Дейвид Бисет- СНЦ „Еквилибриум” .

На 26.11.2021 г. социални работници от ЦОП се включиха в онлайн обучение на тема: „Как съвременните технологии влияят върху психичното здраве на децата в ранна възраст” с лектор Веселина Йорданова от Сдружение „Дете и пространство”.

На 30.11.2021 г. специалисти от ЦОП участваха в онлайн семинар на тема: „Децата на първо място: за по-ефективни местни услуги, ориентирани към правата на децата – свидетели на насилие”, организирано от център „Динамика” – Русе съвместно с „Център за развитие на устойчиви общности” – София.

На 02.12.2021 г. и на 03.12.2021 г. социални работници от ЦОП взеха участие в онлайн обучение на тема: „Зовът на децата зад затворените врати”, организирано от фондация „Анимус” и ИСДП.

На 13.12.2021 г. екипът на ЦОП участва в обучение на тема: „АМБИТ” – адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход – тренировъчен ден 6, на тема: „Упражнение на инструменти”.

На 16.12.2021 г. специалисти от ЦОП присъстваха на онлайн уебинар на тема: „Несъзнаваните връзки между поколенията. Учението на Берт Хелингер за семейната система”, представена от психолога Людмил Стефанов.Добра практика ЦОП 1:

Специалисти от ЦОП провеждат задължителното обучение на кандидат-осиновители в КСУДС. Доброто сътрудничество в тази насока с ДСП и РДСП прерасна в добра практика на всяко от обученията да присъства гост от РДСП – директор РДСП или старши експерт „Закрила на детето” в РДСП, които също запознават кандидат-осиновителите с процедурите и процеса по осиновяване, както и отговарят на конкретни въпроси от участниците.

Обосновка на добрата практика:

По този начин кандидат-осиновителите затвърждават знанията и уменията си, изградени по време на обучението, както и имат възможност да научат от първо лице за работата на Съвета по осиновяване, за процедурата по избор на подходящо семейство за конкретно дете, за информационната среща на кандидат-осиновителите, когато им се предлага дете за осиновяване и т.н.

Добра практика ЦОП 2:

При предоставянето на социални услуги по превенция на изоставянето в ЦОП се прилага методът на активна семейна подкрепа, чрез който се оказва краткосрочна и специфична подкрепа на потребителите, според техните конкретни нужди и специфика на семейството. В работата по случаите се мобилизират  ресурси от местната общност – лични лекари, педагози, кмет, служител ГРАО, роднини, съседи и др., които съвместно с услугата подкрепят семейството, за да се справи с трудностите и да преодолее кризисния период. За потребители от отдалечени населени места, които срещат финансови трудности и най–вече семейства, които се грижат за деца в ранна детска възраст се предоставя мобилна подкрепа от екипа на ЦОП в дома им. Обосновка на добрата практика:

Моделът на активна семейна подкрепа обхваща най – уязвимите групи деца, тези при чиито семейства социалната изолация е най – изразена, а достъпът до услуги е затруднен или напълно прекъснат. Тези семейства се нуждаят от материална подкрепа и специализирана помощ /информиране, консултиране, придружаване, практическа подкрепа за постигане на договорени цели и застъпничество/. Чрез прилагането на модела в социалната работа със семейството, то получава помощта, от която се нуждае, както и да се свърже с подходящи услуги и да установи своя мрежа от неформална подкрепа в общността.

Добра практика ЦОП 3:

Сътрудничество между РДСП, ДСП, УМБАЛ „Канев” Русе и КСУДС – Русе, изградено на базата на дългогодишната работа на социалната услуга и подписано споразумение при осъществяване на съвместни дейности по превенция на изоставянето на ниво родилен дом.

Обосновка на добрата практика:

 Необходимостта от оказване на навременна и адекватна подкрепа на непълнолетни или жени в риск, или заявили желание да изоставят децата си, бе в основата на изграждането на сътрудничество между РДСП, ДСП, УМБАЛ „Канев” Русе и КСУДС – Русе официализирано чрез писмено споразумение, подписано от всички страни. Благодарение на общите усилия част от родилките успяват да преосмислят нагласите и да поемат грижите за децата си, подкрепяни от подходяща социална услуга в ЦОП.

Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ)

ЦРДУ е подкрепил 26 деца в риск, от целевите групи на Центъра. Служителите на ЦРДУ през 2021 година са взели участие в 12  обучения, семинари и форуми. Проведено е 1 въвеждащо обучение на трима нови служители (1 сътрудник социален случаи деца и 2- координатор „Учебни дейности”).

Добра практика ЦРДУ 1:

Мотивиране на децата да постигат успехи чрез попълване на „Книга на моите успехи” и  стимулиране на позитивно отношение към света  и себе си чрез „пълнене” на „Бурканче за щастие” .

Обосновка на добрата практика:

 Всяко дете в ЦРДУ „пише” своята „Книга на успеха”. Вътре поставят удостоверения, грамоти, копия от бележници с оценки, за които много са работили, снимки, рисунки и колажи, собствените си истории..

Всяко дете «пълни» «Бурканче за щастие» – всяка положителна постъпка, моменти, когато  се е почувствало важно, значимо, можещо и щастливо, когато е проявило грижовност и съпричастност към другите, записва на лист хартия и си го пуска в бурканчето.

 Децата получават своите книжки и бурканчета след приключване на услугата, на специално организирано изпращане, при което участват всички деца, потребители и екипа на услугата.

Добра практика ЦРДУ 2: В ежедневната работа в ЦРДУ се стимулира детското участие. Децата в услугата се насърчават да са активни в планирането на собствените си програми за развитие, да правят избор на дейностите, в които да участват, да споделят мнения, дават предложения. Участват и в срещите за приемане и преразглеждане на плановете, заедно с техните родители, представители на КСУДС и ОЗД,  където се насърчават да дават мнения и предложения, да заявят в какви дейности желаят да се включват, за да се развиват, дава им се възможност да бъдат чути. Насърчава се детското участие в организирани дейности на СНЦ „Еквилибриум”.

Обосновка на добрата практика: За екипа е важен гласът на децата – когато те са участвали в обсъждането на програмите си, след това са по-активни при изпълнението им.

Добра практика ЦРДУ 3: Специалистите работят с децата индивидуално и чрез включването им в група. С децата се провеждат социални, психологически и педагогически консултации в зависимост с установените нужди и индивидуалния план за подкрепа. Участват и в групова работа –  клубове по интереси, провеждат се тематични интерактивни сесии, посещават различни забележителности или културни мероприятия в града, отбелязват се международни  и световни дни, участват в конкурси, екскурзии, участват в проекти.

Обосновка на добрата практика: Съчетаването на индивидуалната и груповата работа дава по-добри резултати.

Добра практика ЦРДУ 4:

Включване на родители/грижещи се  и близки в индивидуални и групови дейности с децата в услугата.

Родители /грижещи се се включват в пряка индивидуална образователна подкрепа с детето им,  по време на което имат възможност да видят как специалистите работят с детето, да усвоят различни подходи за работа с  него, за да могат да го подкрепят и в къщи. Включват се и в организирани празници заедно с децата си.

Обосновка на добрата практика: чрез практиката се насърчава взаимодействието на възрастните и децата им, родителите виждат успехите на своите деца, а децата са щастливи и горди, че техния труд е оценен от най-близките им хора.

Добра практика ЦРДУ 5:

Изнесена социална, педагогическа и психологическа работа със семейството

Обосновка на добрата практика: В някои от случаите поради отдалечеността на живеене или други причини /невъзможност родителят да придружава децата си в услугата, поради трудова ангажираност или грижа за по–малки деца/ се използва служебен транспорт и придружаване до услугата/училище/дома за придвижването на децата, в други – с децата и техните родители се работи в дома на семейството или в училище. В резултат на доброто сътрудничество с училищните ръководства, се използва предоставено пространство в училището за реализиране на заложените дейности в индивидуалния план за подкрепа.

Център за настаняване от семеен тип „Розовата къща“ – резидентна грижа за деца и младежи с увреждания (РГДМУ)

През 2021 година в РГДМУ са полагани грижи за посрещане на базисните потребности и развитие на потенциала на 12 деца и младежи.

Служителите са взели участие в 1 семинар, 1 информационна среща, 1 въвеждащо обучение за нови служители и 1 здравна беседа.

Добра практика РГДМУ 1:

По отношение на дейностите и работата с децата и младежите, екипът използва различни иновативни музикални играчки, панорамни книжки, пъзели за вгнездяване, конструктори и др., а при рехабилитацията им, в помощ на кинезитерапевта са разнообразни модули, лежанки, както и два вертикализатора, единият от които е иновативен позициониращ стол – вертикализатор тип „Далматинец”.

Обосновка на добрата практика:

Децата и младежите имат възможност да развиват познавателните си ресурси, моториката и двигателното си състояние. Разнообразява се ежедневието им.

Добра практика РГДМУ 2:

През 2018 г. и 2019 г. три от децата и младежите бяха водени от персонала на водна рехабилитация в плувния басейн на Спортното училище при г-н Ил. Русев, който е и основател на фондация «Александър Русев», подпомагаща деца и младежи с увреждания. Поради възникналата пандемия през 2020 г. посещенията бяха преустановени, но към момента има предпоставки, тази така полезна дейност за децата и младежите да продължи.

Обосновка на добрата практика:

Децата и младежите се чувстваха много добре по време на водните занимания. Развиха  нови умения за правилно позициониране и координирани движения във водата. Дори един от младежите, който е неподвижен, под контрола и поддръжката на г-н Русев, бе изключително активен във водата, като движеше ръце и крака и значително подобри двигателното си състояние.

Добра практика РГДМУ 3:

От 2019 г. до м. юни 2021 г. пет от децата и младежите бяха включени в проект на фондация „АСИСТ – помагащи технологии” за работа с устройство за контрол на погледа. В последствие бе установено, че двама от тях имат по-изявени ресурси за развитие и реагират адекватно на поставените задачи. С тях работиха асистенти на организацията на място в РГДМУ.

Обосновка на добрата практика:

Чрез работата с устройството за контрол на погледа, потребителите развиват познавателните си способности, имат възможност и се насърчават да усвояват умения за концентриране и разпознаване на различни предмети, животни, природни явления и др. Потребителите очакваха с нетърпение заниманията, справяха се много добре с разнообразните упражнения и бяха в отлично настроение.

Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Надежда“ и „Любов“ – резидентна грижа за младежи с увреждания (РГМУ)

През 2021 г. са полагани грижи за общо 23 младежи с тежки увреждания – умствена изостаналост и психични заболявания.

На 11.03.2021 г. двама служители на СНЦ „Еквилибриум“ – управителя на РГМУ и директора на КСУДС, участваха в практически обучителен семинар за експерти/служители от социални услуги, Общини, НПО – ръководители и др. в гр. Велико Търново. Тема на семинара бе: „Методически насоки за  уеднаквяване практиката и координация при прилагане на ЗСУ и Правилника за неговото прилагане. Подходи, ред и координация при предоставяне на социални услуги, свързани с изпълнението на законодателната рамка: действия на доставчика при насочване, интегрирано предоставяне, изготвяне на оценка и план, договори“ с лектор Поля Каньова. Проведено е 1 въвеждащо обучение за нови служители. На 11.02.2021 г. ерготерапевта участва в онлайн обучение на тема: “Работа с биографични методи в социалната сфера – Книга на живота“, с обучител Дашенка Кралева.

На 10.06.2021 г. Координаторите социални дейности участваха онлайн в Семинар „Учим заедно“. Семинара бе воден от г-жа Стели Петева. Участваха специалисти от различни социални услуги от цялата страна и партньори от Франция и Финландия. Темата беше „Развитие на умения за самостоятелност на хора с увреждания“.

На 28 и 29 юни 2021 г. в гр. София, ерготерапевта участва в обучителен семинар „Обучение за развитие на трудови умения при хората с интелектуални затруднения“ към Фондация „Светът на Мария“.

 

Добра практика РГМУ 1:

Програма ИМПАКТ

Обосновка на добрата практика:

Предизвикателствата в управлението на услугите, желанието за подобряване качеството на грижата, както и развиването и усъвършенстването на собствените знания и умения са причина доставчика непрекъснато да проучва, апробира и прилага добри практики както от страната, така и от чужбина. Убедени сме, че инвестицията в обучението и развитието на човешките ресурси в двете услуги дават добри резултати. Специалисти на „Еквилибриум“ преминаха специализирано обучение по една от най-добрите програми за предотвратяване на проблемно поведение на хора с аутизъм, институционални синдроми и психиатрични заболявания, а именно – програма ИМПАКТ. Това е международно изпитана програма, в основата на която стои вярването, че хората със специални нужди могат да се учат и да израстват, и да бъдат приемани като ценни членове на общността си. Като последователи и практици на програмата, ние прилагаме на практика подходите и инструментите, философията и принципите на ИМПАКТ в резидентната услуга. В резултат от прилагането на програма ИМПАКТ се наблюдават видими подобрения в състоянието и поведението на младежите (с тежки психиатрични диагнози, невербални, с тежка умствена изостаналост, институционални синдроми и пр.). Преодолени са тежки пристъпи на агресия и автоагресия, проблемни поведения от всякакво естество, развити са умения за самостоятелност и не на последно място е облекчена работата на персонала в услугите.

Добра практика РГМУ 2:

Communicator 5 (Tobii Dynavox)

Обосновка на добрата практика:

Средствата за допълваща и алтернативна комуникация представляват „гласът“ на лица, които не могат да говорят. Те имат роля в процеса на общуване и при обучението на лица със специални потребности. Communicator 5 (Tobii Dynavox) е софтуер, който предоставя огромни възможности за обучение за деца и възрастни и помага на хора с комуникационни затруднения да имат по-високо ниво на независимост. Комуникацията се осъществява чрез текст и символи с глас за синтезирана реч. Такъв софтуер позволява хората със затруднения да общуват с околните, замествайки експресивната реч със синтезирана от системата. Използвайки многобройни обучителни материали, Communicator 5 помага на децата и възрастните да бъдат обучавани на основни понятия или категории, които способстват на образователното и когнитивно развитие. Софтуера може да се използва както с тъч екрани, така и с устройство за контрол с поглед (за хората с физически увреждания).

Като новатори и силни привърженици на иновативните методи, ние от „Еквилибриум“, осигурихме таблети и закупихме софтуер Communicator 5 и работим с нашите младежи. Дейностите с Communicator 5 се осъществяват индивидуално, според възможностите и потребностите на потребителите. Младежите и девойките научават наименованията на обектите от обкръжаващата ги среда, техните характеристики, външни белези и функции. Разпознават ги и ги посочват.

Ето и резултатите за този кратък период:

Н. успешно се справя с разпознаването и посочването на някои плодове, зеленчуци и домашни животни. Неговият речник ежедневно се обогатява с нови думички. Прави опити за звукоподражание. С радост имитира звуците, които чува.

Г. с голямо желание и любопитство застава пред Communicator. Тя предпочита музикалната част, която означава, че задачата е изпълнена успешно.

С. разпознава и посочва всички плодове, зеленчуци, домашни и диви животни. Описва техните основни характеристики. Успешно успява да преброи обектите до 5. Правилно посочва някои букви. Намира еднакви обекти по определен признак.

Р. намира и посочва освен предметите от обкръжаващата я среда, но и много добре се справя с посочването на букви и цифри. Много е любопитна към света, което улеснява процеса на работа, защото тя непрекъснато иска да научава нови неща .

П. успешно се справя с повечето задачи, свързани с намирането и посочването на обекти, букви и цифри. Работата с нея се състои в обогатяване на речника й с нови думи и изрази. Правилно построяване и структуриране на изречения.

А.,К. и М., привлечени от звуците, също изпитват интерес към Communicator. Те винаги присъстват на индивидуалните занимания на приятелите си, наблюдават и много се радват.

Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)

През 2021 г. ДЦДМУ е подкрепило 46 деца с увреждания и техните родители.

Проведени са четири обучения за служителите на ДЦДМУ:

На 11.02.2021г. обучение на тема Работа с биографични методи в социалната работа „Книга на живота“ към ФИЦЕ-България.,

На 19.02.2021г. обучение на тема „Директна работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие.“ към фондация „Анимус“.

На 18.03.2021г. обучение на тема Обучителни игри за деца и младежи с дислексия, организирано от Асоциация Дислексия,

На 19.03.2021г. обучение на тема „Системен подход в социалната работа. Разглеждане на казуси.“ към Надежда и домове за децата – клон България.

Проведено е въвеждащо обучение на четирима служители.

Проведени са 6 надграждащи обучения на персонала от външни организации.

Добра практика ДЦДМУ 1:

Стимулиране в максимална степен развитието на потенциалните възможности на децата, ранна интервенция при увреждане и/или задръжка в развитието;

Социална интеграция на децата с увреждания.

Гъвкаво предоставяне на социални услуги за деца, независимо от ниската възраст и тежестта на увреждането;

Осигуряване на достъп до социални услуги за децата с тежки увреждания от ЦНСТДМУ-ПМГ, с цел подкрепа от повече и различни специалисти и социализация;

Активно включване на семействата, като партньори в процеса на работата с децата – семейно ориентиран подход.

Оказване подкрепа на родителите в полагането на най-добри грижи за децата със специални нужди.

Превенция на изоставянето на деца с увреждания и отглеждането им извън семейството.

Тъй като делегираните бюджети не достигат, особено за надграждащи услугите дейности, и за развитието на ДЦДМУ доставчикът търси допълнителни средства за дофинансиране на услугата чрез проекти и фондонабиране

Обосновка на добрата практика:

Всички деца, преминали през ДЦДМУ към Обединени детски услуги „Слънчо“ в посочения период, бележат прогрес, както във физическото си, така и в менталното си развитие,  поведение, емоционално и социално развитие. Изключение правят между 2 и 4 деца, които имат множество увреждания и при тях целта на ползване на услугата е недопускане на регрес в състоянието им, което също е факт.  На много от родителите на деца с увреждания, екипът на ДЦДМУ е дал нужната информация за процедурата, свързана с явяване на ТЕЛК и им е оказано съдействие за набавяне на необходимата документация.

В работата с децата се прилагат елементи от методиката на Монтесори, Пекс, педагогиката на Фрьобел, IMPACT и др. Доставчикът разшири дейността на ДЦДМУ, чрез предоставяне на услуги по ранна интервенция при недоносени бебета и деца с увреждания. За целта е сформиран мобилен екип, който да работи в домовете на семействата.

В центъра се прилага семейно ориентиран подход, който цели развиване капацитета на родителите и заемането на основно и ключово място от тяхна страна в рехабилитацията, физическо, ментално, емоционално и социално развитие на децата им. Родителите на децата потребители в ДЦДМУ имат възможност всеки път да наблюдават работата на специалистите и при желание от тяхна страна да бъдат обучени. Освен това, те се подпомагат и с  консултации от специалистите в центъра, както е заложено в плана на детето за ползване на социалната услуга и/или когато заявят нуждата си от подкрепа.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (ЦНСТДМУ – ПМГ)

През 2021 г. в ЦНСТДМУ – ПМГ са полагани грижи за 10 деца с изключително тежки увреждания и лоши прогнози.

За служителите Проведени са четири обучения: На 11.02.2021г. обучение на тема Работа с биографични методи в социалната работа „Книга на живота“ към ФИЦЕ-България. На 19.02.2021г. обучение на тема „Директна работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие.“ към фондация „Анимус“.

На 18.03.2021г. обучение на тема Обучителни игри за деца и младежи с дислексия, организирано от Асоциация Дислексия,

На 19.03.2021г. обучение на тема „Системен подход в социалната работа. Разглеждане на казуси.“ към Надежда и домове за децата – клон България.

Проведено е въвеждащо обучение на трима служители.

Проведени са 6 надграждащи обучения на персонала от външни организации.

Добра практика ЦНСТДМУ – ПМГ 1:

Доставчикът е Осигурил условия за активно участие на родителите във всички елементи на грижата за детето;

 • Осигурени са условия за престой и общуване с детето;
 • Включване на родителите в извършването на грижата за здравето и състоянието на детето и подготовка за поемане на специфични медицински по естеството си манипулации (които не изискват задължителна здравна специализация).

В следствие на тази практика от 2016 г. до настоящия момент в семейна среда са изведени 20 деца.

Звено „Майк и бебе“  (ЗМБ)

През 2021 г. през ЗМБ са преминали 4 потребители (да се има предвид, че капацитет на услугата е 4 и продължаващата пандемия).

Служителите на ЗМБ са преминали обучения: На 11.02.2021г. обучение на тема Работа с биографични методи в социалната работа „Книга на живота“ към ФИЦЕ-България. На 19.02.2021г. обучение на тема „Директна работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие.“ към фондация „Анимус“. На 18.03.2021г. обучение на тема Обучителни игри за деца и младежи с дислексия, организирано от Асоциация Дислексия,

На 19.03.2021г. обучение на тема „Системен подход в социалната работа. Разглеждане на казуси.“ към Надежда и домове за децата – клон България.

Проведено е въвеждащо обучение на един служител.

Проведени са 6 надграждащи обучения на персонала от външни организации.

Добра практика ЗМБ 1:

Изграждане на умения за участие на децата в реализиране на правата си. Насърчаване на интерес и умения за социално предприемачество (начинания и инициативи) у младите хора, за да разгърнат потенциала си и да променят живота и света около себе си, помагайки на други, които са в уязвимо положение. Повишаване на чувствителността и активизиране на общността да се грижи за по-уязвимите си членове. Превенция на  изоставянето и настаняването извън семейството на деца от 0 до 3 години, като в същото време се предотвратяват ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им. В случаите, когато се настаняват майки с повече от едно деца, някои от които на възраст над три години, се подпомага превенцията на изоставянето и на по-големите деца.

Предоставянето на социалната услуга Звено „Майка и бебе“ способства за реализирането на дейностите по Приоритетно направление : Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 год.

Добра практика ЗМБ 2:

Осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето непосредствено след раждането в Звено „Майка и бебе“.

Обосновка на добрата практика: Превенция на неглижиране и насилие на децата чрез подобряване на разбирането на родителите за ранното детство, познаване на философията и техниките на позитивното родителство и правата на децата.

Осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете.

Активна подкрепа за майките, за да бъдат достатъчно добри родители на децата си.

Осигуряване на подслон за бременни жени и майки с деца и условия за задоволяване на базисните им потребности; предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаност между нея и детето/децата и за развитие на родителските и умения; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешно интегриране на двойката майка –дете.

Център за настаняване от семеен тип за здрави деца (ЦНСТ) – гр. Бяла

През 2021 г. през ЦНСТ са преминали 14 потребители (в това число деца – бежанци), за които са изпълнени всички, заложени в плана им цели. Едно от момичетата завърши успешно образованието си и бе прието в РУ „Ангел Кънчев“, осигурено й е общежитие и работа в Русе.

Служителите са преминали  1 обучение  и 1 въвеждащо обучение за нови служители.

Добра практика ЦНСТ 1:

Подходът ни „От вътре на вън” е метод на работа в ЦНСТДБУ и касае смисълът на човешкото присъствие – означава, че приоритетите ни са свързани предимно с „живота” вътре. Фокусът е от една страна е върху личността на децата, които живеят в Центъра за настаняване от семеен тип, а от друга върху личността на възрастните, които се грижат за тях. Полагаме усилия да им създадем увереност и самочувствие; да им дадем умения, които те да предадат на децата, така че те (последните) да приемат себе си като личности, а не като обекти на грижа. Да изградят децата като  хора с правото да получават и със задължението да дават.

От момента на поемане на управлението на услугата нашата цел беше не да направим „децата по-добри”, или да ги накараме да зачитат и спазват „правилата в къщата”,а да бъдат създадени условия за изграждане и поддържане на усещане за свързаност и принадлежност към една изкуствено създадена среда, която наричаме от семеен тип. Имаме четири посоки на въздействие. От една страна, усилията са насочени към децата и техните взаимоотношенията; от друга страна, към детегледачите и техните  взаимоотношенията; от трета страна – взаимоотношенията между децата и детегледачите; и от четвърта страна, но не на последно място, взаимоотношенията между екипа за управление и децата и детегледачите.  Това трябва да се разбира от една страна, като всичко онова, което има отношение към вътрешните психични процеси, емоции и душевни преживявания, както на децата, така и на възрастните, и от друга страна, всичко онова, което има отношение към чисто битовата сфера на живота вътре в къщата. Допускаме, че за всички е ясно, че когато имаме нарушени взаимоотношения на различни нива, не е възможно да се постигне усещане за принадлежност и свързаност! Защо за нас е изключително важно да постигнем това? Нека да насочим вниманието си към децата (може би не е много правилно да ги наричаме деца, тъй като момичетата и момчетата или бяха на прага на юношеството или юношеството вече ги беше поело във водовъртежа си с тази малка особеност, че никой от тях нямаше и минимална опора, която да го държи и да му дава известна сигурност).

С какво се срещнахме и за какво трябва си даваме сметка? Опитът ни с деца и младежи, чиято по-голяма част от живота им по една или друга причина беше преминал в институционален тип грижа, ни помагаше да се ориентираме до известна степен в причините за реакциите и поведенията на момичета и момчетата в различни ситуации. Не случайно използваме думата „ориентираме”, а не разбираме, тъй като в началото изобщо не бяхме в състояние да разбираме – и сега ни е трудно да разбираме, по-скоро можем само да предполагаме, тъй като ние изобщо не познаваме индивидуалностите на момичетата и момчетата, тъй като те непрекъснато се променят. Трябваше да помогнем и на възрастните, и на децата да преобърнат представите за себе си и за функциите им в семейния тип грижа. Оказа се изключително трудно да превключат от институционалния към семейния тип грижа. И едните, и другите се съпротивляваха и саботираха новото всеки по свой собствен начин. Причината се оказа една – страх да разкриеш себе си, за да не бъдеш наранен.

Отвътре навън – това е философията, която следваме.

Отвътре навън означава, че приоритетите ни са свързани предимно с живота вътре. „Вътре“ е всичко онова, което има отношение към  вътрешните психични процеси, емоции и душевни преживявания, както на децата, така и на възрастните и от друга страна – всичко онова, което има отношение към чисто битовата сфера на живот вътре в къщата.

Отвътре навън – не означава че не ни интересуват живота, връзките и взаимоотношенията на децата в общността, но приоритетите ни са леко преобърнати.

Резултатите: Децата започнаха до голяма степен да спазват правилата в къщата (изготвени заедно с тях); да се съобразяват с труда на детегледачките – пряко грижещи се за тях 24 часа в денонощието; приключиха противообществените прояви в града, извършвани от децата от ЦНСТ; започнаха да ходят на училище редовно и подобриха успеха си; започнаха да планират бъдеще, свързано с продължаване на образованието, работа, самостоятелен живот и пр.; включиха се в различни допълнителни занимания – спорт, градинарство и др.; вече имаме първата абитуриентка и студентка във Русенски университет, специалност „Социална педагогика“, която и работи, за да се издържа – продължаваме да я подкрепяме.

 

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) – гр. Бяла

През 2021 г. в ЦСРИ са подкрепени 29 потребители, за които са изпълнени всички заложени в Плановете им цели.

Служителите са преминали 2 обучения, 1  въвеждащо обучение за нови служители и 1 надграждащо обучение.

Добра практика ЦСРИ 1:

Програма ИМПАКТ

Обосновка на добрата практика:

Предизвикателствата в управлението на услугите, желанието за подобряване качеството на грижата, както и развиването и усъвършенстването на собствените знания и умения са причина доставчика непрекъснато да проучва, апробира и прилага добри практики както от страната, така и от чужбина. Убедени сме, че инвестицията в обучението и развитието на човешките ресурси дават добри резултати. Специалисти на „Еквилибриум“ преминаха специализирано обучение по една от най-добрите програми за предотвратяване на проблемно поведение, а именно – програма ИМПАКТ. Това е международно изпитана програма. Като последователи и практици на програмата, ние прилагаме на практика подходите и инструментите, философията и принципите на ИМПАКТ в резидентната услуга. В резултат от прилагането на програма ИМПАКТ се наблюдават видими подобрения в състоянието и поведението на децата. Преодолени са проблемни поведения от всякакво естество, развити са умения за самостоятелност и не на последно място е облекчена работата на персонала в услугите.

Добра практика ЦСРИ 2:  

Благотворителните инициативи с участието на децата от ЦСРИ и децата от ЦНСТДБУ в гр. Бяла чрез които, освен че се набират средства, които се използват за дофинансиране на социалните услуги, управлявани от „Еквилибриум“, се популяризира дейността на двата центъра и се повишава положителната оценка за децата в двата центъра (особено за децата от ЦНСТДБУ, които преди управлението на „Еквилибриум“ са извършвали множество противообществени прояви и общността ги порицаваше и осъждаше).

Провеждат се Мартенска и Коледна блоготворителена кампания. Кампания съвместно с Национална мрежа за децата „Заедно за децата“ и др.

Добра практика ЦСРИ 3:

Сътрудничество между ОЗД към  ДСП- Бяла, община Бяла, МБАЛ „Ю. Вревска”- гр. Бяла, РУ- Бяла,  ЦНСТДБУ – Бяла и ЦСРИ , изградено на базата на дългогодишната работа на социалната услуга.

Проекти „Еквилибриум“ 2021 година:

Спечелихме и продължихме работа по няколко проекта.

Проект „Устойчиви семейства 2“. Период на изпълнение: януари 2021 –  август 2021, финансиран по Програма „Ирис“. Програма, създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Конкретни цели:  Да подкрепим общо 355 човека, от които 90 семейства, 195 деца. Подкрепа на 90 семейства, при които съществува риск от изпадане в бедствено положение, предотвратяване риска от раздяла с децата, подобряване на психо-емоционалното им състояние и информираността им за предпазване от Коронавирус. Проектът ще подкрепи семейства, изпаднали в нужда на територията на Община Русе и община Сливо поле, вкл. и малките населени места от общините.

 

Да се разработи и издаде брошури за отглеждане на бебета на възраст 0-1 години и за ранно детско развитие, чрез които ефектът от проекта да достигне до много повече семейства в цялата страна.

Резултати: Проектът е продължение на дейностите в подкрепа на засегнати от Covid -19 семейства, като в периода януари 2021 г. – август 2021 г. е оказвана помощ на 104 семейства – 421 човека /222 деца, 84 мъже и 115 жени/. Програма „Ирис” дава възможност за своевременна реакция при кризисни моменти, следствие на пандемията, и оказване на конкретна подкрепа, от която има нужда семейството. Затова подкрепата е индивидуална и различна  – от хранителни продукти, от адаптирано мляко, памперси и бебешки консумативи, дърва, различни медицински изследвания, прегледи при АГ специалист, поставени 6 вътрематочни спирали след направен информиран избор, заплатено дентално лечение на дете, закупени две печки, два таблета за образователни нужди на три деца, тетрадки, канцеларски материали, раздадени лични предпазни средства и хигиенни консумативи. Оказана е и подкрепа чрез заплащане на режийни разходи на някои семейства /електроенергия и вода/, както и на специфични услуги – специализирана подкрепа по дислексия и логопед. Раздадени са два вида разработени от екипа брошури – за начините за предпазване от Covid-19 и брошура за  ранно детско развитие за деца от 0 до 1 г. за най-важните грижи, които трябва да се полагат от родителите в този най-уязвим и важен период за децата. По време на проекта са реализирани и 80 психологически консултации за намаляване на тревожността, за преодоляване на семейни проблеми, за предизвикателствата в грижата за децата, както и за трудности, свързани с Covid кризата в страната, социалната изолация и др. Зад цялата изредена подкрепа – материална и консултативна, стоят различни човешки истории, обединени от желанието на родителите да се справят с кризите и от постоянния им стремеж да дадат най-доброто на децата си.

С благодарности от екипа на „Еквилибриум” към програма „Ирис”, към които отправяме и част от пожеланията на участниците в проекта „Устойчиви семейства -2”: „Винаги да продължават да помагат на хора в нужда и беда”; „Продължавайте да правите добро!”,„Да бъдат все така тактични, отзивчиви, човечни. Бъдете такива, каквито сте – хора с големи сърца!”

Проект „Гласовете на уязвимостта“, финансиран от Швейцарската фондация за благотворителност (чрез програмата „Мечтата на Таня“ в България).

Основни цели: Планирането на социални услуги не може да бъде адекватно, ако нашето разбиране за местните общности и развитието на семейните/социалните предизвикателства са слабо разбрани. На първо място, този проект е предназначен да даде възможност на хората, засегнати от процеса на деинституционализация (възрастни и деца), да действат като самозастъпници, така че ясно да изразят своите нужди и стремежи. След това тези лица ще бъдат насърчавани и подкрепени да предприемат инициативи в своите общности, предназначени да насочат вниманието към важни проблеми за тях самите. По този начин доставчиците на услуги ще могат да ползват конкретна информация за своите клиенти и общностите, в които работят. Това ще послужи за планиране и развитие на услуги за подкрепа на семейството. Целта е вземането на решения от институциите да става по-близко до социалните нужди на хората.

Резултати: работим с партньори в няколко области на страната – София, Видин, Шумен, Пловдив, Община Садово и Русе.

Проведено бе въвеждащо обучение за менторите, които ще работя с целевите групи.

Оформиха се 31 целеви групи. Генерирани са над 260 автентични истории, разказани от представители на целевите групи. Подготвят се събития, които ще се проведат на следващ етап, които са в резултат на общностния активизъм. Изготвена е методика за работа и се прави анализ на въпросите/проблемите, предизвикателствата пред които са изправени уязвимите групи, участници по проекта.

 

 

 

Въпреки трудната година продължи реализирането и на проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“, финансиран от Фондация Villum, Дания. Ние сме местен партньор на VIA University College, Факултет по образование и социални изследвания, Дания.

Общата цел е да се стимулира националната информираност за важността на високото качество в образованието в ранно детство. Това ще бъде постигнато чрез създаване на модерна педагогика и среда за учене в детските градини, избрани за реформиране и създаване на осведоменост сред ключовите заинтересовани страни и националните медии. Действията по проекта ще доведат до трансформация на педагогическия подход и учебна среда в софийската детска градина „Братя Грим“. Също така, русенската детска градина „Снежанка“ ще се възползва от обученията, провеждани в София от експерти от Виа колеж, Дания.

Очаквани резултати:

– Трансформация на педагогическия подход на базата на обучение и развитие на компетентността по време на работа в рамките на съществуващите учебни програми и регулаторни рамки;

– Обширно ремоделиране и обновяване на вътрешни и външни площи и инвестиции в ново оборудване в двете пилотни детски градини;

– Привличане на родителска подкрепа;

–  Създаване на конкретен модел за демонстрация пред правителството и други заинтересовани страни

Резултати:

Педагогика

Започвайки през март 2020 г., карантинните мерки, свързани с COVID 19, направиха невъзможно датските обучители да посещават български детски градини. Екипът на проекта обаче е измислил нова формула. Кратките лекции се изнасят от разстояние (онлайн) и се увеличава акцента върху практическата групова работа.

Проектиране и обновяване

При работа с деца, е съвсем естествено много дейности да се извършват на нивото на пода или земята. Освен това, детските градини обикновено са оборудвани със специални мебели за деца и това изисква възрастните да се навеждат или приклякат, за да работят на „детско ниво“. Много възможности за обучение обаче се случват на „нивото на възрастни“. Например, предлагането на храна на детско ниво е неестествено в западния социален контекст.

Високи столове, произведени от български занаятчии ще дадат възможност на малките деца да се изкачат до нивото на възрастните, където те могат да се научат да си помагат в различни дейности и да споделят опит в по-естествен контекст.

Постигнато е споразумение с местната власт в София за озеленяване на големи части от зоната за игра на открито в детска градина „Братя Грим“. В рамките на програма, ръководена от LATT – Landscape & Architecture, ще бъдат инсталирани нови съоръжения, които предоставят неограничени възможности за въображението, приключенски игри, социалното, когнитивното и двигателното развитие на малките деца.

През 2021 година „Еквилибриум“ взе участие в редица работни групи на национално ниво. Най-значим е приносът на експерти на организацията в разработване на поднорамтивната база на Закона за социалните услуги. Нашите специалисти взеха активно и ключово участие в разработването на стандартите за качество в новата Наредба за качеството на социалните услуги.

Двама социални работници – ръководител на социални услуги на „Еквилибриум“ бяха отличени с наградата „Социален работник на годината“ от МТСП по случай празника на социалния работник.

Фондонабиране

В резултат на постоянните ни усилия за набиране на средства с цел подобряване качеството на грижите в социалните услуги и оказване на подкрепа на децата и семействата от уязвими групи и през 2021 години бяха набрани не малко финансови средства и дарения в натура. Успяхме да привлечем нови спонсори и да задържим контактите с утвърдени наши съмишленици. От фондонабиращите ни кампании бяха събирани средства на стойност 1125,29 ст. От други наши съмишленици и приятели получихме следните дарения- „Радостни звуци“ 186 лв, Велислав Христов 400 лв, Здравка Димитрова 100 лв., Пламенка Иванова 100 лв, Жулиета Недкова 200 лв., Севдалина Балова 300 лв., 150 лева бяха дарени от Илия Алексиев и Зорница Ганева. Средства предоставиха Янка Янкова 120 лв. и Елица Сашева 500 лева, които се използват за потребителите в услугата  с необходимост от постоянна медицинска грижа за хранителни добавки, адаптирани млека и др. „Ин Мюзик“ предостави 1000 лева за нуждите на СНЦ Еквилибриум.

Гражданската инициатива „Ангелите на България“ дариха 8300 лева за нуждите на потребителите на Център за обществена подкрепа.

Получихме дарения и в натура от Богдан и Стефка Йорданови в размер на 740 лева, които са използвани за закупуване на спални комлекти, препарати и др. консумативи. Получихме перилни препарати за нуждите на ЦОП в размер на 2648 лв от Хенкел, уред за пречистване на въздух за ЦНСТ Розова къща дарен ни от Отец Милен, от Фирма „Пийк Импортс“ ООД средства за лична хигиена на стойност 136 лв, хр. Продукти  от СУПНЕ Фр. Шилер. Евелина Петкова е дарила спални комплекти шалтета и др. Вите Аутомотив България ЕООД дариха тетрадки моливи и др. за нуждите на децата от ЦОП и ЦРДУ, както и 4 броя хладилници „Весо“ на стойност 1729,56 лв за ЦНСТ Розова Къща. Пламен Пенчев дари за ЦНСТ Любов и ЦНСТ Надежда дрехи, обувки играчки и раница. „Монтюпе“ ЕООД дари 90 броя осветителни луминисцентни  тела.

Община Русе дари компютри, мултифункционално устройство и таблет на стойност 1414,80 лв

Фирми и физически лица се отзоваха, като дариха дезинфектанти, маски и и др. защитни средства против Корона вирус.

Неизброими са жестовете на много хора и фирми, които допринасят за по-доброто качество на услугите, които предоставяме.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ (Сдружението) е регистрирано през септември 2004г. със следните основни дейности:

 1. Проектиране и управление на социални услуги.
 2. Предоставяне на социална подкрепа на деца, младежи ( в неравностойно положение) и техните родители.
 3. Консултантски и обучителни услуги и супервизии.
 4. Организиране на културни, образователни, социални събития.
 5. Развиване на конкретни социални програми и проекти за подпомагане на населението в съответствие с нуждите му.

 

След съставянето на годишния финансов отчет на СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ за 2021година е видно, че  сдружението  е реализирало приходи, в размер на 2408 хил.лв.от нестопанска дейност, а от стопанска дейност 19 хил. лв  в сравнение с 2020г. сдружението е имало приходи в размер на 2039 хил.лв от нестопанска дейност, а от стопанска 14 хил. лв.

              За 2021 година сдружението е реализирало положителен финансов резултат в размер на 88 хил .лева. (2020г. – положителен финансов резултат в размер на 136 хил .лева) от нестопанска дейност.

 За 2021 година сдружението не е реализирало  печалба (2020г. е реализирало печалба в размер на 3 хил. лв.) от стопанска дейност.

През периода 2021г. са извършени разходи  в размер на 2320 хил. лв (2020г. –  1906 хил.лв.) от нестопанска дейност,  от стопанска дейност за 2021г -19 хил лв. (2020г. –  11 хил.лв.)

 

Разходи

2021г.

Относителен дял(%)

2020г.

Относителен дял(%)

 

в хил.лв.

 

в хил.лв.

 

1.Разходи за регламентираната дейност  

193

8,32

         234

12,28

2.Административни разходи

2127

91,68

1672

87,72

2.1. Материали:

39

1,68

35

1,84

2.2. Разходи за външни услуги:

392

16,90

313

16,42

2.3 Заплати

1401

60,39

1085

56,93

2.4 Осигуровки:

281

12,11

217

11,39

2.5 Други разходи

1

0,04

6

0,31

Амортизации

13

0,56

16

0,84

Общо:

2320

 

1906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за стопанската дейност общо:

19

 

11

 

Разходи за външини услуги

19

100,00

11

100,00

Разходи за данъци

 

 

 

 

Разходи от амортизации

 

 

 

 

 

 

Най-голям дял в разходите по елементи се пада на административните разходи през периода.

 

Социална политика

В края на отчетния период Сдружението има  наети 125 лица по трудови правоотношения .

 

Политика по опазване на околната среда

Сдружението не извършва дейности, които оказват влияние върху околната среда.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет

Сдружението няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет.

Вероятното бъдещо развитие на сдружението

Сдружението ще насочи усилията си към предоставяне на социални услуги, свързани с основната си дейност.

Управителен съвет

Членове на управителния съвет на СНЦ Еквилибриум са Елена Петкова Петкова, Галина Тодорова Пурчева – Бисет и Марияна Марчева Великова. Председател на УС е Елена Петкова Петкова.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сдружението има обекти извън мястото на регистрация – в гр.Бяла, обл. Русе. Когато се налага оперативен контрол извън мястото на управление на Сдружението,  председателя или друг служител се изпращат в командировка.

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

 1. Рискове, свързани с финансовите инструменти

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Сдружението е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са финансов риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Сдружението се осъществява от Председателя. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци.

Вследствие на използването на финансови инструменти, Сдружението е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Сдружението.

 

 • Анализ на финансовия риск
  • Валутен риск

По-голямата част от сделките на Сдружението се осъществяват в български лева, а при извършване на чуждестранни сделки за основна валута се използва евро.

 • Лихвен риск

Политиката на Сдружението е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2021 г. Сдружението не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като Сдружението не ползва привлечени кредитни средства.

1.3. Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск представлява рискът Сдружението да не може да погаси своите задължения. Сдружението посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Сдружението държи пари в брой и по банкови сметки, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни.

 

 

ПРЕДВИДЕНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 г.

 1. Предстои ни конкурс, като доставчик пред Община Бяла за предоставяне на социалните услуги в Център за за социална рехабилитация и интеграция, и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания.

 

 1. Получихме лицензиране на всичките ни услуги по новия ред на ЗСУ от новата Агенция по качеството на социалните услуги към МТСП – труден процес;

 

 

 1. Стартирахме два проекта: единият е в партньорство с Община Русе и е свързан с меки мерки по ОПРЧР в следствие на построяването на социални жилищав Русе и вторият е на национално ниво, свързан с приобщаването на уязвими общности, като се очаква ние да им помогнем инициативите да са техни;

 

 1. Текущ, но много важен план е да запазим високо качеството на социалните услуги за деца и семейства, които предоставяме в Русе и Бяла – услугите са тежки и изискват много усилия, отговорност, последователност и генериране на много допълнителни ресурси;

 

 1. Да продължим активната си работа и членство към НМД, Коалиция „Детство 2025“, Национален алианс за социална отговорност, Национален съвет за развитие на гражданското общество към МС и Постоянната експертна работна група към ДАЗД, както и към работната група към МТСП за изготвяне на поднормативната база на ЗСУ (очаква се да бъде изработена ключовата Наредба за качеството на социалните услуги);

 

 

 1. Да продължим участието си в списването на Бележник на правителството на НМД, където отговаряме традиционно за главата, посветена на процеса на деинституционализация;

 

 1. Да продължим работата си по подкрепа на екипа и приемните семейства в Силистра по проект „Приеми ме 2015“ (имаме дългосрочни договорни отношения), както и да подкрепяме екипа на Центъра за обществена подкрепа на Община Роман;

 

 1. Да реализираме традиционните си благотворителни кампании  (ако пандемичната обстановка позволи) за набиране на допълнителни ресурси в подкрепа на децата и семействата, които подкрепяме, както и кампаниите, свързани с подкрепа на Групата за взаимопомощ на осиновители и кандидат осиновители „Приятели на осиновяването“, която съществува от 2007 г.;

 

 1. Бихме искали да реализираме и информационна кампания за силата и ролята на НПО както на местно, така и на национално ниво, предвид негативните тенденции, свързани с местната власт в Русе, а силните анти настроения на национално ниво;

 

 1. Тече трета година от реализирането на мащабния ни проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“, реализиран в партньорство с VIA University College, Факултет по образование и социални изследвания, Дания. През тази година продължават обученията на екипите на двете пилотни детски градини „Снежанка“ – Русе и „Братя Грим“ – София от датски педагози. През тази година се очаква да финализираме облагородяването по датски модел на дворното пространство в ДГ „Братя Грим“, така че да отговаря на иновативните подходи за свободна игра на децата  навън през всички сезони;

 

 1. Финализиране на проект „Устойчиви семейства 2“, реализиран с финансовата подкрепа на програма „Ирис“, чиято основна цел е оказване на материална подкрепа (харнителни продукти, лекарства, памперси, адаптирано мляко, таблети за дистанционно обучение на децата, покриване на сметки за ток, вода и др.) на семейства с деца в силно уязвима ситуация в следствие на Ковид 19. До момента по първия проект сме подкрепили 313 членове на семейства със 171 деца, а по вторият проект, който ще приключи август 2021 сме подкрепили общо 275 човека, от които 145 деца.

 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Сдружението към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2021 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

 

Дата Подпис:

Елена Петкова

Председател на УС

на СНЦ Еквилибриум