• English
 • български
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2022 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и пълнолетни лица и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Към момента „Еквилибриум“ управлява  8 социални услуги в община Русе, до август 2022 и в община Бяла.

 

През 2022 година „Еквилибриум“ приключи дейностите по проект „Гласовете на уязвимостта“, финансиран от Фонд „Мечтата на Таня“ за периода 1 юни 2021 – 30 септември 2022 година.

Основни цели на проекта бяха: Планирането на социални услуги не може да бъде адекватно, ако нашето разбиране за местните общности и развитието на семейните/социалните предизвикателства са слабо разбрани. На първо място, този проект е предназначен да даде възможност на хората, засегнати от процеса на деинституционализация (възрастни и деца), да действат като самозастъпници, така че ясно да изразят своите нужди и стремежи. След това тези лица ще бъдат насърчавани и подкрепени да предприемат инициативи в своите общности, предназначени да насочат вниманието към важни проблеми за тях самите. По този начин доставчиците на услуги ще могат да ползват конкретна информация за своите клиенти и общностите, в които работят. Това ще послужи за планиране и развитие на услуги за подкрепа на семейството. Целта е вземането на решения от институциите да става по-близко до социалните нужди на хората.

БАЛАНС

БАЛАНС

През месец юли 2022 година бяха проведени поредица от заключителни събития с партньорите ни проекта в София, Видин, Русе, Шумен и Пловдив.

Финалната външна оценка на Проект „Гласът на уязвимостта“ бе осъществена в периода юни-август 2022 г., с участието на екипа на Сдружение „Еквилибриум“, ръководители на партньорски организации в пет пилотни области на страната (Видин, Пловдив, Русе, София и Шумен), ментори и хора, чиито гласове се чуват – деца, младежи и родители, включени в проекта поради потребност от подкрепа от системата за закрила на детето, социални услуги и програми. Екип оценители на ИСУО Консулт проведе интервюта на място и онлайн и направи анализ на теоретични, методически и приложни документи, разработени и прилагани в проекта. Към екипа се присъединиха консултантите Даниела Янева и Радка Младенова, които работиха на терен в две области. Екипът посети две публични събития за обща дискусия на резултатите.

За хората и продуктите: В края на проекта, събрахме мненията на общо 58 участника от 7 населени места в 5-те пилотни области. 29 деца, младежи и родители се срещнаха с оценителите и споделиха „от първа ръка“ кой е чул техния глас и как това вслушване им въздейства. Разговаряхме – на живо и дистанционно – с 19 ментора и с 6 мениджъра на партньорските организации в страната. Задълбочихме мненията с рефлексията на 4-ма членове на екипа на „Еквилибриум“ – за контекста на проекта, ролята на метода на личните истории и перспективите за развитие на активността и социалния капитал. Запознахме се с ноу-хау документи на проекта (методология, инструменти за записване и анализ на личните истории, обучителни материали, обратни връзки, онлайн платформа, публикации) и други документи на екипа за работа със семейства, помагащи и вземащи решения.

За анализа и изводите: Анализирахме вълнуващи, искрени, задълбочени мнения:

На децата, младежите и родителите: за ценността на слушането и окуражаването на личното мнение и активност – в семейството, в защитената среда на социалните услуги, в общността.

На менторите, партньорите и екипа на проекта: за потребността и силата на свободното човешко общуване, което следва разказа на споделящия, проучва ресурсите  на разказвача и на помагащите с идеи за ресурсите, възможните решения и стъпки за промяна.

Запомнящите се основни изводи са свързани с:

Участието на уязвимите.„Гласът на уязвимостта“ е  е уникален за България проект, насочен към трайни социо-културни нагласи, които поставят бариери пред активността на хората и ги задържат в уязвимо или пасивно състояние, силно зависимо от достъпа до подкрепа.  С участието си в проекта, всяко дете, млад човек и родител извървява, с подкрепата на ментор,  собствен път – от ролята на „уязвимо лице“  към ролята на „разказвач“ на лична история, „съавтор“ на общо знание за трудностите пред семействата  и член на група за взаимна подкрепа. По този път участниците развиват уменията си, увеличават вярата в собствените сили, търсят решения и съмишленици.

Ученето на професионалистите от личната история и опита. Вслушването в разказите на деца и семейства – оригинален метод на екипа на „Еквилибриум“ – повишава компететността на менторите, помагащите и организациите-партньори, които учат отсподелените трудности на семействата в конкретния град.  Събраните 385 истории носят автентично знание за проблеми и възможни решения в основните области на живот: семейна подкрепа, образование, здраве, социална подкрепа и услуги, жилище, заетост, транспорт, отдих и свободно време.

Личните истории-„компас“ за качество. „Еквилибриум“ и организациите-партньори прилагат личните истории като инструмент за оценка на  качеството на получената от семействата подкрепа. Напредъкът се открива в разказите за промяна – за личността и семейството.

Споделяне и овластяване. Преходът от споделяне на лични истории към овластяване е процес на непрекъснато развитие – на личността и групите. Това е продължаващ път с много стъпки и с подкрепа чрез менторство, обучение,  подготовка за застъпничество. Участниците в проекта са извървели различен брой стъпки заедно. Заедно пътят продължава!

Линк към пълния текст на доклада от външаната оценка на проекта:

http://eq-bg.org/wp-content/uploads/2022/10/Final-Evaluation-Report_Voices-of-Adversity-Project_01.09.2022.pdf

 

През 2022 година продължи работата и по проекта, осъществяван в партньорство с Община Русе „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”.

В рамките на проекта през 2022 г. е извършено следното по дейности:

Ø Дейност 1 – Активиране на икономически неактивни лица

Целта на дейността е активиране и включване на пазара на труда на уязвими групи на територията на общината, вкл. неактивни и обезкуражени лица и младежи до 29 г. (25 родители), които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, и на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в ДБТ и насърчаване на включването им в обучение и в заетост.

До момента в ДБТ са регистрирани 15 лица /10 мъже и 5 жени/. Екипът споделя наблюдения, че жените са по-мотивирани от мъжете да работят. Изключително съдействие екипът получава от:

– трудовия медиатор в ДБТ Мая Генчева, коятое съдействаща, обръща внимание на хората и им дава алтернативи;

– здравен медиатор на община Русе Р. Христова, която насочва екипа, съдейства за договаряне на срещи, а при възможност заедно обикалят ромските квартали, където я разпознават.

Информация за потенциални потребители екипът получава от обиколките си по кварталите, от учители за безработни родители. Освен мотивиране и регистрация в ДБТ специалистите съдействат и за интервюта за работа, осигурява се и транспорт.

Ø Дейност 3 – Връщане към образование на млади майки, отпаднали от училище

Дейността е насочена към подпомагане на 10 млади майки от настанените в социалните жилища, застрашени от бедност и социално изключване поради ранно майчинство и отпадане от училище, на възраст между 15 и 29 години, да се завърнат отново в училище и да подобрят степента си на образование с цел по-добра трудова реализация

Екипът среща предизвикателства при мотивиране и записване в училище на млади майки, отпаднали от образователната система по няколко причини:

– Преди 2 години е отпаднала вечерната форма на обучение и сега съществува само самостоятелна /споделено и от педагози/;

– Убеждаването на представителите от ромския етнос да завършат определена образователна степен. Мотивацията е възпрепятствана от общността – ако девойката се върне в училище, ще се провали семейния ѝ живот. Престижно е ромските жени да не работят. Случват се нещата, ако има осъзнатост и мъжете не са роми. Тези, които живеят в чужбина, по принцип не посещават училище, но учат език.

Двете върнати към образованието млади майки са го прекъснали в 12 клас. Едната е представител на турския етнос, другата – на ромския. И двете имат вече по две деца. Записани са в ПГО и в ПГ по механотехника. Мотивацията на едната майка е да покаже снимка на децата си дипломата, снимала се е пред училището.

Ø Дейност 6 – Организиране на събития, инициирани от представителите на уязвими групи в общността и от настанените в социалните жилища за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи от сегрегрираните райони

Целта на дейността е популяризиране и представяне на силните страни и положителни примери от представители на уязвимите общности. С настанени в социалните жилища, в кв. Селеметя и в кв. Средна кула ще се проведат по 3 фокус групи, като на база изведени от самите представители на уязвимите групи силни страни и значими примери ще се реализират 3 публични събития, които да ги представят в положителна светлина.

Осъществени са общо 6 фокус групи и 2 публични събития в двата квартала – кв. Средна кула и кв. Селеметя, като участниците във фокус групите са 20 и 80 от публичните събития.

По желание и идеи на участниците от кв. Средна кула на публичното събитие са представени традициите на ромския етнос на двата празника – Едерлези /Гергьовден/ и Прошка, а в кв. Селеметя са представени традиции, празници, сватби и традиционна кухня в общността. На публичните събития се раздават торбички с логото на проекта, чаша с лого, тефтер, химикал.

И в двата квартала дейностите се подпомагат от медиатори, които са разпознаваеми в общността и им се има доверие.

През м. декември 2022 г. е проведена подготовка за фокус групи в социалните жилища.

Ø Дейност 10 – Комплексна оценка на потребностите на настанените в социалните жилища лица/деца/семейства

Целта на тази дейност е да се извърши комплексна оценка на потребностите  в домакинствата на настанените в социалните жилища в няколко ключови области на благосъстояние. Комплексната оценка ще се направи на базата на разработени от експерти индикатори в 6 области на благосъстояние на домакинствата и скала за измерване на промяната. Оценяването ще се извърши два пъти – в началото и в края на проекта. Първоначалните оценки ще подпомогнат идентифицирането на различните целеви групи по различните дейности. Вторият кръг от оценки в края на проекта ще постигне две цели: 1) ще покаже въздействието от приложените действия – резултатите от работата на всички специалисти на „Еквилибриум“ в отделните дейности по направления; 2) ще покаже в какви направления следва да се развиват бъдещите дейности – принос за формиране на политики на общинско ниво.Резултатите ще бъдат обобщени в заключителен анализ, който ще включва и препоръки за бъдещи политики.

През 2022 г. екипът специалисти е изготвил оценки на потребностите на 38 лица и 57 деца /25 семейства/.

Настанените семейства в социалните жилища са целева група за почти всички дейности по проекта и именно затова работата с тях стартира с изготвянето на оценки на техните потребности /в няколко области/. На база на изведените потребности екип от община Русе изготвя планове за работа, като се организират съвместни срещи, на които специалистите от „Еквилибриум” представят съгласуваните оценки с потребителите и се договаря изпълнението на заложените в плановете дейности. В края на проекта екипът от СНЦ „Еквилибриум” ще изготви реоценки, за да се проследят постигнатите резултати. Поддържа се връзка със социалните работници в жилищата и се работи съвместно с тях за договаряне на срещи и обмен на информация.

 

 

 

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

– Благодарение на съвместната работа на СНЦ „Еквилибриум”, организациите „Надежда и домове за децата”, „Направи добро за непознат” и „Ангели за България” през 2022 г. едно дете на 5 г. с Дг „Вродена глаукома” три пъти пътува с грижещите се за него до болница „Мурфийлдс” в Лондон за провеждане на интервенции;

– създадохме първата по рода си стая за терапия с плюшени играчки на пострадали от войната в Украйна, както и на други деца и възрастни, преживели загуба на близък, насилие, изоставяне, да преодолеят психологическите травми;

– продължаваме да подкрепяме дете, настанено в приемно семейство, с изключително рядко заболяване;

– едно дете с девиантно поведение повярва в своя талант и с подкрепата на русенския художник Огнян Балканджиев и екипа направи първата си изложба от рисунки в КСУДС;

-с подкрепата на екипа тринадесетгодишно наркозависимо дете получи адекватна помощ в специализирано ЦНСТ в София;

– с подкрепата на СНЦ „Еквилибриум“ едно дете с увреждане намери своето приемно семейство в друга област;

 – 4 деца намериха своите постоянни семейства у нас и в чужбина –  3 деца са осиновени в страната и едно в чужбина. При стартиране на процедура по осиновяване на деца, настанени в приемни семейства, които са потребители на услуги в Комплекс от услуги (ЦОП) се подхожда с особено внимание към техните нужди. При децата на по-висока възраст за първата им среща с кандидат–осиновители се ползва специализираното помещение „Синя стая“ в КСУДС, като по този начин и за двете страни се осигурява емоционален комфорт, а при неуспешен процес се избягват чувствата на детето за отхвърленост и провал;

– през годината са проведени четири задължителни обучения за кандидат – осиновители, в които са включени 18 потребители. Към Комплекс от услуги (ЦОП)  продължава да функционира група за взаимопомощ на КОС, осиновители и осиновени деца, която се събира веднъж месечно и в нея са се включили 30 кандидат – осиновители и родители, както и 12 осиновени деца. През годината се проведоха традиционните за Комплекс от услуги (ЦОП)  детски празник „Щъркелов ден“,  седмици на осиновяването, по инициатива на БАОО и годишна среща „Приятели на осиновяването“;

– проведени са четири щадящи разпита на деца, свидетели или жертви на престъпление в специализирано помещение „Синя стая”.

Други:

Ø Във връзка с подадена до НМД информация за прилагане на мярка „Задържане под стража” на непридружени деца – бежанци в гр. Русе, на 26.07.2022 г. в КСУДС е извършена проверка и проведена работна среща с директор дирекция „Права на детето” Ева Жечева и гл. експерт от дирекция „Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека” Ивелина Велкова към Омбудсмана на Р България, директор ДСП – Русе Д. Матева, гл. социален работник от ОЗД – Русе М. Савова, началник отдел „Мониторинг и контрол – северен” на ДАЗД Г. Атанасова, началник отдел „Здравни дейности” Р. Пейкова и главен експерт в отдел „Социални дейности“ към община Русе Ина Георгиева, директор БЧК – Русе Ант. Ябанозова.

Ø Оказване на материална и емоционална подкрепа, съдействие за уреждане на различни въпроси, за избор на ОПЛ и др. на украински семейства – бежанци от Украйна.

Ø КСУДС бе сборен пункт за събиране на дарения за гр. Тараклия за бежанци от Украйна, по инициатива на община Русе.

Ø Екип от КСУДС бе ангажиран на 28.12.2022 г. в посрещането на 80 деца, евакуирани от Украйна, като на ГКПП „Дунав мост“ – Русе, заедно със служители от община Русе, ОД на МВР, БЧК, ДСП, ДАЗД, Регионална дирекция „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците, специалистите им раздадоха терапевтични плюшени играчки, улесниха и осмислиха престоя на децата, докато им се урежда статута на временна закрила в България.

Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ)

– Благодарение  на оказаната подкрепа едно от децата завърши успешно образователна степен и бе прието за студент в РУ;

– успешна адаптация на дете от украински произход;

-подобрение в поведението на две от децата и адаптирането им в училище;

-участието на децата в конкурси на други организации, спечелено първо място на едно от децата в конкурс за най-креативна Валентинка;

– добро сътрудничество с други институции – ПИЦ, МКБППМ и включване на децата – потребители на комплекса от услуги (ЦРДУ) в техните летни програми;

– успешно организирана работа в услугата с децата през летния период (дори и с намален състав на екипа);

 – добро взаимодействие в екипа;

– Организирани и проведени празници с деца и техните родители – 1 юни, Хелоуин, Коледа, при приключване на лятната програма.

 

Ø Предизвикателства в работата:

– трансформирането на старите социални услуги към новите, според ЗСУ, и прилагането на новите нормативни уредби и изисквания;

– работата с недоброволни и несъдействащи родители/грижещи се;

– все повече психичноболни родители и такива със зависимост /наркотици, алкохол, хазарт/, вкл. и деца, употребяващи ПАВ, и просещи.

 

Център за настаняване от семеен тип „Розовата къща“ – резидентна грижа за деца и младежи с увреждания (РГДМУ)

От края на м. 05.2022 г. с децата и младежите в ЦНСТДМУ „Розовата къща“ се провеждат занимания със специализирания софтуер за деца и младежи/лица с увреждания – Комуникатор 5. Устройството – лаптоп/таблет с екран, позволяващ работа с докосване, е осигурено от СНЦ „Еквилибриум” по проект, финансиран от фонд „Мечтата на Таня“. Някои от децата и младежите са изключително активни и удовлетворени, когато се работи с тях, дори сами инициират с жестове, че искат да се занимават с лаптопа. Благодарение на разнообразните възможности на комуникатора, потребителите работещи с него развиха както познавателните си способности и умения, така и своите реакции, речеви ресурси, също и активизираха и усъвършенстваха моториката на ръцете си.

От гледна точка на екипа, полагащ грижи за децата и младежите, положителното е запазването му като цялост, липсата на текучество и приемствеността.

Предизвикателство пред екипа е порастването на децата и младежите, с това и настъпващите физиологични и хормонални промени, оказващи влияние върху поведението им и емоционалното им състояние. Както и съжителството им заедно. Предизвикателство, но не и проблем се оказва това, защото целият екип сме наясно, че единсвеното нещо, от което се нуждаят децата и младежите е да бъдат обградени от обич, топлина, разбиране, приемане.

 

 

Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Надежда“ и „Любов“ – резидентна грижа за младежи с увреждания (РГМУ)

– Активно взаимодействие между потребителите при групова работа;

– Включване на всички потребители в разнообразни терапевтични и образователни дейности;

– Придобиване на нови двигателни, когнитивни и социални умения;

– Повишаване самостоятелността на потребителите, чрез включването им в домакински дейности;

– Включване на потребителите в разнообразни инициативи в и извън територията на ЦНСТМУ – участие в лични празници и тържества, конкурси за рисунка, изработване на картички, Монтесори работилници, ателиета за изработване на мартеници и картички;

– Младежите показват голям интерес и видимо развитие в областта на ДАК;

– Доброто здравословно състояние на младежите и липсата на хоспитализации;

– Често провеждане на екипни срещи;

– Осигуряване на подкрепящи индивидуални и общи супервизии;

Предизвикателства:

– Недостатъчен персонал;

– Овладяване и търсене на алтернативни начини за справяне с тежко автоагресивно поведение на младеж;

– Неподходящи реакции на болногледачите, поради междуличностни конфликти и незаинтересованост;

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)

Най-добри постижения:

 • Задвижване на постоянни родителски групи;
 • Откриване на сензорна стая – ензорна стая бе открита на 04.11.2022 година в Обединени детски услуги „Слънчо“, управлявани от „Еквилибриум“. „Отдавна си мечтаехме за такава сензорна стая и това стана възможно блатгодарение на благотворителния жест, който направиха четирите Лайънс клуба в Русе – Lion’s Club Русе, Lion’s Club Русе-Север и Lion’s Club Сексагинта Приста“, сподели днес при откриването Директорът на социалните услуги Милена Неделчева. Стаята е изключително необходима и важна при работата с над 50 деца с увреждания в Дневния център на „Слънчо“, тя дава възможност децата, които имат сензорни нарушения и изпитват затруднения в приемане на информация с различните си сетива да компенсират тези дефицити и да се чувстват спокойни и щастливи в това кътче. Там с тях ще работят подготвени специалисти от услугата на „Еквилибриум“. Организацията ни изказва искерна благодарност на нашите благодетели и гости днес Владислав Симчев – Паст Дистрикт управител на Лайънс клубовете в България, който преряза и лентата на новата стая, Наталия Константинова – екс президент на Lion’s Club Сексагинта Приста, д-р Розина Мирчева – настоящ президент на Lion’s Club Сексагинта Приста, Петка Русинова – член на Лайънс клуб. На откриването приветствие, от името на кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков, поднесе госпожа Катя Петрова, Директор дирекция „Хуманитарни дейности“ в общината, а също така и госпожа Милена Влахова, Директор Регионалана дирекция „Социално подпомагане“ Русе. Партньори и съмишленици на „Еквилибирум“ уважиха днес тържественото откриване на стаята.
 •  
 • Изграждане на мултисензорна градина, в партньорство с Фондация „Карин дом“;
 • Организиране на тържество с куклен театър в двора на ОДУ „Слънчо“ тържества за Баба Марта, Великден, 1-ви юни, Еньовден, Коледа, рождени и имени дни.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (ЦНСТДМУ – ПМГ)

 • Децата от ЦНСТДМУ-ПМГ участваха в изнесен лагер на море. За първи път от откриването на  Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа – “Слънчо”, деца участваха в изнесен летен лагер в Тюленово. „Еквилибриум“ управлява тази изключително тежка интегрирана здравно-социална услуга от 2016 година. Полагаме огромни усулия децата, които се настаняват в нея с лоши прогнози и тежки заболявания и увреждания да получават най-доброто качество на грижи, така че да увеличим шансовете им за живот. Морсикят лагер, за първи път тази година, е поредната стъпка в тази посока. Решението не беше лесно, но беше съобразено с всички медицински показания на децата и техните терапии. Екип от няколко смели служители в услугата, начело с д-р Христова и директорът на услугата Милена Неделчева, поеха предизвикателството и заведоха няколко деца от „Слънчо“ на море. На децата са проведени слънчеви и водни процедури, които се отразиха много добре на състоянието им като цяло. Слънцето, водата и пясъка промениха децата до неузнаваемост и екипът беше изключително щастлив да проследи тези промени. Проведена е и екскурзия до нос Калиакра. Всички деца се чувстват прекрасно след завръщането си в Русе, а с донесената морска вода се направиха процедури и на останалите деца в Центъра. Гордеем се с успеха на това начинание, което ни дава кураж, че вървим в правилната посока за тези деца и правим най-доброто, на което сме способни.
 • Едно от децата е реинтегрирано в биологичното си семейство;
 • За българско дете от Украйна – осигурихме с ресурсите на „Еквилибриум“ ис подкрепата на ДАЗД и „Надежда и димове за децата – клон България“ медициско лице, което заедно с представител на ОЗД Русе взе детето от конфликтната зона в Украйна. Направихме контакт с бологичното семейство на детето и осигурихме необходимите грижи за него, благодарение на нашите усилия стартира работа по реинтеграция на детето в неговото семейство.

Предизвикателства – пандемията и осигуряването на 24 часа медицински персонал; много тежките диагнози при някои от децата.

Звено „Майк и бебе“  (ЗМБ)

 • На една от майките и детето й бе осигурена работа, социално жилище, детето е записано на ясла, включена е в проект за подкрепа след напускане на институция и стипендия;
 • На друга потребителка е изваден акт за раждане на детето;
 • Оказано бе съдействие е на бременна майка в процес на реинтеграция за едното от децата й.

Фондонабиране

В резултат на постоянните ни усилия за набиране на средства с цел подобряване качеството на грижите в социалните услуги и оказване на подкрепа на децата и семействата от уязвими групи и през 2022 година бяха набрани не малко финансови средства и дарения в натура. С благодарност сме приели дарения от Версус Констракшънс ООД – холов ъглов диван за децата от Розовата къща, Вите ауто мотив  ЕООД – камера, микрофон, слушалки боксова круша и др. за децата от ЦРДУ както и сушилня Миеле за ЦНСТ Любов и ЦНСТ Надежда, фирма Леброн  – столове, Националната мрежа за децата- материали, БЧК – хранителни продукти, Фондация Хип България- хранителни продукти, ЗЕАД Булстрад ВИГ ГА Русе – бебешка везна и ръстомер, Капка България ООД Русе- хидромасажна вана, Дроксик ООД – якета, СУПНЕ Фр. Шилер, Свободни мотористи и фирма Дениз 91 ЕООД хранителни продукти, ПГЕЕ -материали, Константин Кънев – абсорбатор, съдомиялна и играчки за ЦНСТ Розова Къща и пакетирани хр. Продукти за ЦНСТ Любов и Надежда, Велислав Павлов –чаршафи, Доцент Лебедова,Тони Енчев- Деница и Лулчо Георгиеви, Зорница Ганева, Христина Георгиева Енчева, Милен Петков-парични средства, Наталия Драгозова подаръчни кутии за ползвателите на услугите на КСУДС, Дарение за ДЦ Слънчо получихме от Бурак Бейтула Пехливанов – шатра за двор и дрехи, Антоанета Иванова – хр. Продукти, Галя и Теодор Гатеви –детски играчки, Себле Гакчиева – детски играчки и пособия за рисуване. За нуждите на децата от ЦНСТ ПМГ дарени ни бяха -бягаща пътека от Петя Кашукеева, Камен Филипов, Николай Николов, а от Георги Христов Георгиев- инвалиден стол и инвалиден стол за къпане.

Бяха организирани Мартенски, Великденски и Коледен базар. Поканени бяхме и на Римски благотворителен базар Сексагинта приста. В мероприятията си включиха много приятели и съмишленици на Сдружението.

 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ (Сдружението) е регистрирано през септември 2004г. със следните основни дейности:

 1. Проектиране и управление на социални услуги.
 2. Предоставяне на социална подкрепа на деца, младежи ( в неравностойно положение) и техните родители.
 3. Консултантски и обучителни услуги и супервизии.
 4. Организиране на културни, образователни, социални събития.
 5. Развиване на конкретни социални програми и проекти за подпомагане на населението в съответствие с нуждите му.

 

След съставянето на годишния финансов отчет на СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ за 2022 година е видно, че  сдружението  е реализирало приходи, в размер на 2616 хил.лв.от нестопанска дейност, а от стопанска дейност 23 хил. лв  в сравнение с 2021г. сдружението е имало приходи в размер на 2408 хил.лв от нестопанска дейност, а от стопанска 19 хил. лв.

              За 2022 година сдружението е реализирало отрицателен финансов резултат в размер на 191 хил .лева. (2021г. – положителен финансов резултат в размер на 88 хил .лева) от нестопанска дейност.

 За 2022 година сдружението не е реализирало  печалба (2021г. не е реализирало  печалба) от стопанска дейност.

През периода 2022г. са извършени разходи  в размер на 2807 хил. лв (2021г. –  2320 хил.лв.) от нестопанска дейност,  от стопанска дейност за 2022г -23 хил лв. (2021г. –  19 хил.лв.)

 

Разходи

2022г.

Относителен дял(%)

2021г.

Относителен дял(%)

 

в хил.лв.

 

в хил.лв.

 

1.Разходи за регламентираната дейност  

328

11,69

193

8,32

2.Административни разходи

2479

88,31

2127

91,68

2.1. Материали:

46

1,86

39

1,68

2.2. Разходи за външни услуги:

421

16,98

392

16,90

2.3 Заплати

1668

67,29

1401

60,39

2.4 Осигуровки:

325

13,11

281

12,11

2.5 Други разходи

19

0,76

1

0,04

Амортизации

17

0,69

13

0,56

Общо:

2807

 

2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за стопанската дейност общо:

23

 

19

 

Разходи за външини услуги

23

100,00

19

100,00

Разходи за данъци

 

 

 

 

Разходи от амортизации

 

 

 

 

 

 

Най-голям дял в разходите по елементи се пада на административните разходи през периода.

 

Социална политика

В края на отчетния период Сдружението има  наети 111 лица по трудови правоотношения . Има сключени 12 граждански договори към 31.12.2022 г.

 

Политика по опазване на околната среда

Сдружението не извършва дейности, които оказват влияние върху околната среда.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет

Сдружението няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет.

Вероятното бъдещо развитие на сдружението

Сдружението ще насочи усилията си към предоставяне на социални услуги, свързани с основната си дейност.

Управителен съвет

Членове на управителния съвет на СНЦ Еквилибриум са Елена Петкова Петкова, Галина Тодорова Пурчева – Бисет и Марияна Марчева Великова. Председател на УС е Елена Петкова Петкова.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сдружението има обекти извън мястото на регистрация – в гр.Бяла, обл. Русе. Когато се налага оперативен контрол извън мястото на управление на Сдружението,  председателя или друг служител се изпращат в командировка.

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

 1. Рискове, свързани с финансовите инструменти

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Сдружението е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са финансов риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Сдружението се осъществява от Председателя. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци.

Вследствие на използването на финансови инструменти, Сдружението е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Сдружението.

 

 • Анализ на финансовия риск
  • Валутен риск

По-голямата част от сделките на Сдружението се осъществяват в български лева, а при извършване на чуждестранни сделки за основна валута се използва евро.

 • Лихвен риск

Политиката на Сдружението е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2021 г. Сдружението не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като Сдружението не ползва привлечени кредитни средства.

1.3. Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск представлява рискът Сдружението да не може да погаси своите задължения. Сдружението посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Сдружението държи пари в брой и по банкови сметки, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни.

 

 

ПРЕДВИДЕНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2023 г.

 1. Привеждаме организацията на социалните услуги, съгласно ЗСУ и Наредбата за качество на социалните услуги, ППЗУ, Наредбата за заплащане на труда на специалистите, работещи в социалните услуги (въпреки, че това е изключително трудно поради липса на актуализиция на бюджетите и повишаването на минималната работна заплата);
 1. Продължаваме работата по проекта в партньорство с Община Русе, свързан с меки мерки по ОПРЧР в следствие на построяването на социални жилищав Русе;
 1. Текущ, но много важен план е да запазим високо качеството на социалните услуги за деца и семейства, които предоставяме в Русе – услугите са тежки и изискват много усилия, отговорност, последователност и генериране на много допълнителни ресурси;
 1. Да продължим активната си работа и членство към НМД, Коалиция „Детство 2025“, Национален алианс за социална отговорност, Национален съвет за развитие на гражданското общество към МС и Постоянната експертна работна група към ДАЗД, както и към работните групи към МТСП за изготвяне на поднормативната база на ЗСУ. Членове сме на КЕС. Участваме в работна група за промени в Наредбата за приемна грижа – предстои приемане на стандарти за грижа в приемнат грижа, както и приключване на проект „Приеми ме 2015“, т.е. изготвяне и на финансов стандарт за нея, както и синхорнизиране с ППЗЗД.
 1. Да продължим участието си в списването на Бележник на правителството на НМД, където отговаряме традиционно за главата, посветена на процеса на деинституционализация;
 1. Да продължим работата си по подкрепа на екипа и приемните семейства в Силистра по проект „Приеми ме 2015“ (имаме дългосрочни договорни отношения), както и да осъществим качествено работата си по същия проект с Община Русе, с която сключихме договор за 2023 г.
 1. Да реализираме традиционните си благотворителни кампании за набиране на допълнителни ресурси в подкрепа на децата и семействата, които подкрепяме, както и кампаниите, свързани с подкрепа на Групата за взаимопомощ на осиновители и кандидат осиновители „Приятели на осиновяването“, която съществува от 2007 г.;

 

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Сдружението към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2022 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

 

Дата Подпис:

                                                                          Елена Петкова

Председател на УС

на СНЦ Еквилибриум