• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2023 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и пълнолетни лица и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

Към момента „Еквилибриум“ управлява  8 социални услуги в община Русе.

 

През 2023 година „Еквилибриум“ стана член на няколко работни групи (РГ) към ръзлични министерства и агенции на централно ниво, като това участие беше свързано с изключителен принос в тяхната работа и промени, касаещи грижата за децата в България.

Работните групи, в които „Еквилибриум“ участва са:

 

 1. РГ за промени в ЗЗД – в момента се правят анализи от МТСП/АСП и се предлагат готови анализи от участниците.
 2. РГ за промени в Наредбата за качеството на социалните услуги (основният текст + всички стандарти). Има 4 подгрупи: за резидентните услуги; за подслоните; за дневната грижа и за консултативните услуги, като „Еквилибриум“ сме членове на всички малки подгрупи. Очаква се промените да бъдат факт до края на юни месец 2024 г.
 3. РГ за Стратегия за детето и семейството към Съвета за закрилана на детето към ДАЗД – там се действа предпазливо, за да не стане като с предишната и се търси широко обсъждане и консенсус какво да включва. Процесът започна юли в рамките на МРГ към НСЗД. Според приетата пътна карта се предвижда да е готова до края на януари. В момента текат консултации с институции, ГО, семейства, деца, експерти какво да залегне.
 4. Постоянна Междуведомствена РГ за планиране и координиране наполитиките за ранно детско развитие (участваме през Алианса за ранно детско развитие). Две подгупи:План за РДР през 2024 г. и Визия 2030. В момента се работи по проектоплана като по-спешна задача. Има основа, която се допълва.
 5.  Членове сме на Централното звено на Съвета за закриване на 4-те ДМСГД – Съвет за подпомагане на процеса по извеждане на децата, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца във Варна, Кърджали, Плевен и Стара Загора и предотвратяване на настаняването на деца в тези домове – експертно консултативно звено към министъра на труда и социалната политика. Има 5 РГ, като едната още не се е събирала. Стъпва се на Плана на МЗ за закриване на ДМСГД-тата, разработен преди сформирането на съвета от 2 РГ в МЗ, в които също участваме.

В подкрепа на изпълнението на плана за закриване приоритетно на ДМСГД Кърджали (до края на 2023) и ДМСГД Стара Загора (до средата на 2024 г.), „Еквилибриум“ съвместно с „Надежда и домове за децата- клон България“ и независими педиатри оцени отново всички деца и направи препоръки за извеждането на всяко едно от тях, което да доведе до закриването на двете институции. Успоредно бяха оценени и децата в съществуващите 8 центъра от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа. Препоръча се децата, които са преодолели медицинския риск да бъдат изведени в семейна среда, за да се освободят места за деца от Кърджали и Стара Загора с потребност от постоянна медицинска грижа.

 1. Участвахме активно в разработването на първия двугодишен оперативен план по Детската гаранция – преборихме се за повечето неща, но останаха и общи формулировки по някои теми с недостатъчно добри индикатори, но като цяло крайният продукт е добър, дейностите са измерими и изпълними до края на 2024, а не общи и пожелателни изявления.
 2. Участвахме в малка експертна работна група към НМД, която разработи предложения за промени в Наредбата за приемната грижа, както и стандарти за приемна грижа. Предложенията са изпратени до МТСП, но до момента не е ясно какво се случва с тях.
 3. Участвахме в малка работна група към АКСУ за разработване на критерии за описание на добри практики в социалните услуги. Критериите влизат в сила с тазгодишните отчети към АКСУ.
 4. По заявка на правителството „Еквилибриум“ и „Надежда и домове за децата – клон България“ проведохме индивидуални оценки на 133 деца и младежи в 11 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Индивидуалните оценки на децата бяха фокусирани върху възможностите за извеждане в приемна грижа, а за младежите – в подкрепен независим живот в общността. Бяха изведени препоръки към МТСП и АСП.
 5. „Еквилибриум“ продължи работата си и като член на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, но поради нестабилната политическа ситуация, там нещата не се случват според очакванията на орагнизациите – членки.
 6. Като член на Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД „Еквилибриум“ взе участие в разработването на Национална програма и План за превенция на насилието над деца, които вече се изпълняват.
 7. Поради нашата реакция във връзка с представянето на новата Интегрирана информационна система на АСП (която според първоначалното й педставяне, предполага огромно допълнително административно натоварване на социалните услуги), в нея трябва да влязат всички социални услуги, беше създадена работна група за промени в нея, така че тя да отговаря на нуждите на доставчиците и държавата. Благодарение на нашата реакция нейното въвеждане беше отложено за 2025 г. Очаква се новата система да се администрира от АСП и имаме обещание да има период на тестване и чак след това да стартира официално.
 8. През 2023 г. участвахме в редица срещи във връзка с новите нормативни промени в сферата на социалните услуги с МТСП (Дирекция „Социално включване“), така че имахме възможност да окажем влияние върху редица промени, които да влязат в сила и редица, чието влизане в сила осуетихме, поради тяхната неадекватност на практика.

 

През 2023 година продължи работата и по проекта, осъществяван в партньорство с Община Русе „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”.

В рамките на проекта през 2023 г. е извършено следното по дейности:

ДЕЙНОСТ 1-Активиране на икономически неактивни лица

Дейност 1 продължи с мобилна работа на терен в кварталите „Средна кула“, “Селеметя“ и “Тракция“. При срещите с представители на местната общност се провеждаше информиране и консултиране относно възможности за трудовата им заетост. На 17 лица бе оказано съдействие за регистрация в бюрото по труда. В някои от тези случаи записаните там потребители са придружавани до работодатели.

 

ДЕЙНОСТ 3 – Връщане към образование на млади майки, отпаднали от училище

При мобилната работа на терен в кварталите Средна кула, Тракци и Селеметя са заявили желание да продължат образователното си развитие шест участнички, попадащи в целевата група. Две от тях са записани в ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова” и в СУ „Йордан Йовков“.

Провеждани са мултидисциплинарни срещи с директори на училища, със здравен медиатор, управител на ЦОП „Т. Сойер” и класни ръководители, срещи с потенциални участнички по проекта, които не са се включили, а са имали желание – поради несъдействие от страна ръководствата на училищата. Друга съществена трудност е записването на желаещите в училищата, поради определени в образователната система срокове. От срещите с ръководствата на посетените училища в гр. Русе и в малките населени места стана ясно, че срока за подаване на заявление за самостоятелна форма на обучение е двадесет дни преди началото на изпитната сесия, което е приблизително през м. септември или октомври на всяка учебна година. Ученици, които са учили в професионална гимназия е трудно да продължат образованието си в СУ и обратно, което също затруднява изпълнението на индикаторите. В училищата на малките населени места липсва самостоятелна форма на обучение, което също е пречка за записване на участнички в тези райони. Осъществени са информационни срещи с кандидатки, които отговарят на критериите по проекта, но не желаят да продължат образованието си поради предстоящото им заминаване в чужбина, несъгласие на партньорите им и родителите им, липса на мотивация и др.

Специалистите не успяват да изпълнят индикаторите си, поради затруднения в работата с представителите на местната общност, попадащи в целевата група.

Представителите от местната общност трудно допускат да бъдат интервюирани и често липсва съдействие от тяхна страна да предоставят лични данни. Техните етнически предразсъдъци затрудняват работата на специалистите и внедряването в някои квартали. Много от лицата, попадащи в целевата група, генерират доходи извън страната и пребивават непостоянно в Р. България.

 

Дейност 6 – Осъществяване на събития, инициирани от представители на уязвими групи в общността и от настанени в социалните жилища за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи от сегрегрираните райони

 

През месеците януари, февруари и март 2023 г. са проведени три фокус групи в Социалните жилища, в които се включиха 10 майки. На  участниците са раздадени – прах за пране, течен сапун, веро, крем „Здраве”, детски шампоани, мокри кърпи и памперси за бебетата /. През м. април 2023 г. е проведено заключителни събитие, на което присъстваха 26 човека – обитатели на Социалните жилища. Участниците от фокус групата представиха различни закуски и десерти /напр. кексове, баници и др./ Раздадени са им 26 бр. брандирани торбички, чаши с лога на проекта, тефтер, химикал.

Дейност 10 – Комплексна оценка на потребностите на настанените в социалните жилища лица/деца/семейства

Тъй като периодично се настаняват семейства в Социалните жилища, работата на екипа по извършване на оценки не е прекъсвана, а бе планирана да е само през първите три месеца след започване на проекта, а реоценки да се извършат през последните три месеца – от м. юли до м. септември 2023 г.

През 2023 г. екипът извърши:

Ø Оценки на 9 новонастанени семейства – 15 лица и 16 деца = общо 31 оценки

Ø Реоценки на 15 семейства – 21 лица и 29 деца = 50 реоценки

Формулярите на оценките и реоценките са съгласувани с живущите в социалните жилища и с представители на община Русе.

 

Награда от ДАЗД „Посланник на доброто“ за „Еквилибриум“

На 28 февруари 2023 година сдружение „Еквилибриум“ получи признание за усилията си да подкрепя децата дори в най-рисковите ситуации – отличителен знак „Посланик на доброто“ 2022 г. на Държавната агенция за закрила на детето.

Наградата се връчва за четвърта поредна година и бяха отличени 12 посланици на доброто, лица и организации.

Пет сърца туптяха като едно за завръщането на малко момиченце от Украйна в родината му. Посланици, държавни институции и неправителствени организации обединиха усилия и ресурси детето да получи най-добрата грижа в сигурна и емоционално топла среда, след времето прекарано в болници и институции в условията на война.

Респект към Детелина Кирилова от ОЗД Русе и Марийка Иванова, медицинска сестра от „Еквилибриум“, които придружиха детето от украинската граница и на Милена Неделчева, директор на центъра от семеен тип на „Еквилибриум“, поела грижите за детето до събирането му със семейството.

В церемонията по награждаването участваха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, заедно със заместник-министрите Надя Клисурска, Наталия Ефремова и Емил Мингов. За случая бяха отличени обединените усилия на „Еквилибриум“, на изпълнителния директор на „Надежда и домове за децата”- клон България“ Георги Симеонов, на председателя на фондация „А21“ Моника Николова и временно управляващия посолството на България в Украйна Теодор Савов. „С огромните усилия, които сте положили, показвате, че заедно можем да постигнем повече и по-добри резултати в името на по-добрата съдба на едно дете“, каза Лазаров при награждането.

Но най-голямото постижение, плод на усилията на екипа, но най-вече на Милена Неделчева, е че успяхме да върнем детето на родителите му, въпреки съпротивите от страна на институциите и то сега живее с родителите и сестричката си и се радва на любов и грижи.

Награда за „Еквилибриум“ от НПО портал

На 12.10.2023 година на специална церемония  „Еквилибриум“ спечели трета награда от НПО портала за най – четена статия през 2022 година, а именно статията за откриването на иновативната детска площадка в Детска градина „Братя Грим“ в София“. Площадката беше съзадена по проект на „Еквилибриум“, съвместно с Виа колидж – Дания. Ние инициирахме модернизация на българското образование в ранна детска възраст „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“. Бяха пилотно включени две детски градини – „Снежанка“ – Русе и „Братя Грим“ – София.

На 8 юни Галя и Дейвид Бисет бяха домакини на кратка церемония в детска градина „Братя Грим“ в София.

Отношенията с детската градина се развиват в продължение на почти 4 години и включват проучване на датската практика за преподаване в ранна детска възраст, представена от екип от университетския колеж VIA.

На кратката церемония връчихме специално учреденета награда на „Еквилибриум“ – „Храм на играта“ на директорката Петя Йосифова – признание за създаването на педагогическа среда, в която свободната игра се цени заради приноса ѝ за ученето и развитието на децата в детска градина „Братя Грим“.

Членовете на екипа гледаха кратки филми, създадени от медийните ни партньори Арена Медия, които показват съчетание от игра и педагогика, случващи се до голяма степен в модернизираната площадка за игра на открито, която беше частично финансирана от „Еквилибриум“ по проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“, реализиран с финансовата подкрепа на Фондация Villum, Дания.

 

Американски експерт представи темата за травмата при децата

На 11.05.2023 година „Еквилибриум“, със съдействието на Община Русе и Ан Тодоров организира обучение на тема „Родителство на деца с травма на развитието, физически увреждания, когнитивни забавяния и объркващо поведение“ с лектор Дарън Кагнън от САЩ.

В обучението взеха участие 40 човека – приемни родители, осиновители, за които тази тема е изключително важна, както и социални работници и психолози от социални услуги и институции от Русе и Бяла.

Темата е винаги актуална и грижата за децата, преживели травма особено трудна задача с много предизивикателства. Всяко дете изоставено от биологичните си родители, независимо на каква възраст носи тази травма в „раничката на гърба си“ цял живот. Децата преживели развод на родителите си, прежвели насилие, независимо от неговата форма, като най-тежката според лектора е травмата при децата преживяващи неглижиране от своите родители или грижещи се са обикновено с проблемно или предизвикателно поведение, като то се влошава оособено в годините на пубертета и това е огромно предизвикателство за приемните родители, осиновителите, а и за специалистите от социалната сфера.

В обучението се получиха интересни и вълнуващи дискусии по конкретни казуси и Дарън Кагнън представи различни подходи за справяне с тези трудности.

Дарън Кагнън е съосновател и президент на „Lost Sparrows“ („Изгубени врабчета“), организация с нестопанска цел в САЩ, която предоставя подкрепа на семействата и обучение за последиците от травмите в детството. Дарън е президент на „Lost Sparrows“ от 3 години и съчетава близо 20-годишен преподавателски опит с дългогодишен опит в отглеждането на деца от трудности в развитието, породени от различни видове травми. Дарън е обучил хиляди приемни родители, учители и възпитатели в САЩ и Източна Европа. Дарън и съпругата му Стейси имат 7 деца – две биологични и пет осиновени. Две от осиновените му деца са от голям дом за сираци в България и са с увреждания. Годините, през които Дарън е бил приемен баща (повече от 10 години), както и опитът му като учител в средното училище, му дават уникална перспектива и способност да разбира и предава последиците от травмата в детството.

Румънско посещение в Комплекса за социални услуги

На 30 ноември Ани Попова от Русенския университет „Ангел Кунчев“ посети Комплекса за социални услуги, придружена от двама представители на Политехническия университет в Букурещ – Университетски център, Питещи, Румъния – лекарите Диана Раду и Лучия Неагое. Домакини на посещението бяха Галина и Дейвид Бисет.

Преди да разгледат заедно обекта, групата разговаря обстойно за предоставянето на услуги за деца и семейства както в България, така и в Румъния. Заслужава да се отбележи, че румънските посетители бяха чували за „Еквилибриум“ преди посещението си в Русе, докато „Еквилибриум“ беше запознат с някои аспекти от работата на неправителствените организации, с които Диана и Лучия са били свързани. Това познанство провокира дълъг приятелски разговор, който доведе до ангажимент да се поддържат контакти и да се търсят възможности за тристранно сътрудничество с участието на университетите в Питещи и Русе и „Еквилибриум“.

Диана, Лучия и Ани си тръгнаха с публикации на „Еквилибриум“ на английски език, като с особено удоволствие получиха нашия подробен преглед на процеса на деинституционализация в България, изготвен за фондация „Велукс“ – „Деинституционализацията в България: да направим системната промяна работеща“. Книгата сравнява българската програма с програмите, действащи в Румъния и Молдова, и е известно, че е цитирана в редица научни доклади и статии в различни страни.

През месец декември – украинска делегация посети услуги на „Еквилибриум“

През месец декември на посещение в социланите услуги, управлявани от „Еквилириум“ бе делегация от Украйна,  по препоръка на Европейската комисия и на УНИЦЕФ Украйна, с цел обмяна на опит в процеса на реформа в грижите за децата и опита на община Русе в деинституционализацията/закриване на ДМСГД и ДДЛРГ.

Участници в делегазцията бяха  20 души от МЗ, МТСП, от 2 областни управи, от новата структура под патронажа на г-жа Зеленска – Координационен център за семейно възпитание и развитие на грижите за деца и от УНИЦЕФ Украйна. Учебното посещение беше организирано от УНИЦЕФ България. Представихме им националната и регионалната перспектива в грижите за децата в България.

Делегацията посети Дневния център, ЦНСТДМУ с потребност от постоянна медицнска грижа и Комплекса за социални усулги за деца и семейства на „Еквилибриум“. Гостите бяха впечатлени от грижата за децата и експертизата на екипите в услугите. В последствие получихме суперлативна обратна връзка от участниците в делегацията, които си тръгнаха и с много публикации на „Еквилибриум“, от които също ще почерпят опит за реформата на грижите за децата в Украйна.

Международно сътрудничество

„Еквилибриум“ е един от най-активните членове на група организации, обединени в рамките на програма, ръководена от фонда „Мечтите на Таня“, чиято цел е да помогне на България да се превърне в страна, в която всички деца растат в семейства и имат необходимата подкрепа, за да се развиват.

В този контекст „Еквилибриум“ си сътрудничи с няколко британски организации с широкоспектърно ноу-хау, посветени на предотвратяването на разделянето на деца от техните семейства. В този контекст си струва да се споменат три проекта:

Проект на Фондация Nexial Systems

Тази организация създаде системна карта, която показва сложната среда, която заобикаля уязвимите семейства в България, със специален акцент върху риска от разделяне на децата от техните родители. Системното картографиране има за цел да осигури опростено концептуално разбиране на една сложна система, като създаде визуално изображение на системата, показвайки взаимовръзките, структурата и границите.

С помощта на „Еквилибриум“ и други български организации картата беше усъвършенствана и подобрена. Същата група взе участие в разговори, които подготвят почвата за сътрудничество в цялата система и споделяне на знания и прозрения.

Няколко служители на „Еквилибриум“ са обучени в тълкуването и практическото използване на картата.

Frameworks Institute

Тази организация е специализирана в създаването на комуникационни стратегии, основани на доказателства, и „Еквилибриум“ участва в разработването на стратегическа комуникация относно реформата за разделяне на децата в България, за да може да повлияе по-добре на заинтересованите страни и широката общественост.

„Еквилибриум“ участва в срещи, организирани от ФРГИ за изработване на национална програма за насърчаване на родителски активизъм за превенция на раздялата.

Еквилибриум се включи и в проект на Ноу Хау Центъра за алтернативна грижа за картографиране на родителския активизъм в България.  Родители-активисти от мрежата на организацията участваха в срещи и дискусии за очертаване на параметрите на родителски активизъм и перспективите пред неговото развитие за оказване на натиск върху системата за закрила и грижа.

Експерт на Еквилибриум участва в проекта ReFAB на Университета в Бирмингам, Великобритания. В 4 подкаста за приемната грижа за деца с увреждания в България тя сподели опита си от самото начало на развитие на приемната грижа от 2003 г., в контекста на деинституционализацията на грижата за децата, и очерта какво трябва да се промени, за да може  приемната грижа да отговаря на потребностите на системата и децата към днешна дата.  Подкастите са споделени на сайта на университета и на сайта на Еквилибриум.

 

Успехи  и предизвикателства в социалните услуги, управлявани от „Еквилибриум“ през 2023 г.:

Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения „Любов“ и „Надежда“ (ЦНСТДМУ):

Успехи:

Поемане на ангажимент на лекар от АСК Токуда в гр. София за оперативно лечение на младеж от ЦНСТМУ „Любов“, който загуби зрението си (катаркта);

– Включване в индивидуална и групова терапевтична дейност на потребители с най – предизвикателно поведение, т.е. пасивни, не мотивирани и  трудно осъществяващи социален контакт;

– Увеличаване на времето, интензитета и разнообразието на терапевтични и рехабилитационни дейности за всички потребители;

– Включване на младежите в разходки както сред природата, така и на културно – обществени места;

– Успешно използване на мултимодална ДАК – комуникационни тетрадки, табла, Комуникатор 5 и C – Board;

– Провеждане на обучения както на потребителите, така и на служителите.

Предизвикателства:

Хроничен недостиг на персонал, поради тежкия и не добре заплатен труд (неактуализиран държавен финансов стандарт). Работата се усложнява и от това, че служителите трябва да ползват годишен отпуск или болнични;

– Трудно се намират лекари/специалисти, които да приемат и работят с хора с психични увреждания. Във връзка с прогресивно влошаване на зрението на младеж от ЦНСТМУ „Любов“ са предприети множество действия за намиране на специалисти, които да откликнат на разрешаването на здравословния му проблем. Получени са откази от множество болници в страната и чужбина;

– С израстване на потребителите се наблюдава промяна (влошаване) в психичното им състояние;

– Не пълно предаване (премълчаване) от специалистите на Дневен център на информацията за състоянието/поведението на потребителите по време на престоя им при тях;

– Незаинтересованост/ не разбиране на поведенческите прояви и състоянията на потребителите, на някои служители, което води до погрешни решения и реакции;

– Междуличностни конфликти сред персонала;

– Липса на подходящо място за индивидуална и групова рехабилитационна и терапевтична работа в ЦНСТМУ „Любов“;

– Оформяне на малки общества между слижителите, недопускащи сред тях новодошли служители, което води до конфликти и текучество на кадри.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Център за обществена подкрепа

На 03.10.2023 г. КСУДС отбеляза своето пълнолетие, като потребители от комплекса от услуги (ЦРДУ) и служители се поздравиха със стихове и песни.

КСУДС осигурява достъп за провеждане на обучения, практики и стажове на студенти, като за целите на обучителния процес осигурява специалисти – наставници с необходимото образование и квалификация, под чието менторство се провежда студентската практика/стаж /на база Договор за съвместна дейност на община Русе с Русенски университет „Ангел Кънчев” №95СДО-7/02.05.2023 г./. През 2023 г. в услугите на КСУДС са преминали 306 студента на практика от специалностите „Социална педагогика”, „Социални дейности”, „Ерготерапия” и „Медицинска сестра”. В подкрепа на дейностите в КСУДС са се включили и трима доброволци.

ЦОП:

През 2023 г. е работено по 208 случая, като са приключени през годината 133. Освен по стария ред, са предоставени следния брой услуги: „Информиране и консултиране” – 96; „Терапия и рехабилитация” – 119; „Обучение в придобиване на умения” – 90; „Застъпничество и посредничество” – 98; „Общностна работа” – 11 и „Осигуряване на подслон за деца, преживели домашно насилие, и деца – жертви на трафик” – 21.

Специалистите от Комплекса от услуги (ЦОП) през годината са работили по четири случая с широка медийна известност, като в два от тях бе необходима информация за съда.

През м. декември 2023 г., по молба на Община – Русе, психолог от Комплекс от услуги (ЦОП) проведе кризисна интервенция на терен с две деца, по повод на инцидент с майката и самоубийство на бащата. В последствие майката е заявила писмено, че желае децата ѝ да ползват психологическа подкрепа в КСУДС.

Постижения:

 1. През 2023 г. са предоставени 21 услуги „Осигуряване на подслон за деца, преживели домашно насилие, и деца – жертви на трафик”, като 5 от децата при преминаване на границата са установени нередности или са обявени за издирване в Шенгенската информационна система, което наложи по случаите съвместна работа с полиция, ОЗД, ДАЗД, Германия, Франция и Турция. Две от децата са непридружени бежанци от Сирия, две деца са изведени от приемно семейство заради насилие и експлоатация, едно дете е останало сирак след смъртта  на майка си, четири деца са изведени от биологичните си семейства заради силно неглижиране, насилие и наркозависимост, едно дете е изоставено от майка си. Осем от децата са върнати в биологичните си семейства, две са настанени в ЦНСТ, две в приемни семейства, две – в Регистрационно – приемателен център – София, а работата продължава с три от децата.

Екипът от Комплекса от услуги (ЦОП) продължи и през 2023 г. да подкрепя дете с Дг „Вродена глаукома” и грижещите се за него, като м. май 2023 г. бе четвъртото посещение на болница Мурфийлдс  в Лондон за интервенция и контролен преглед.

 

През 2023 г се проведоха 4 задължителни обучения кандидат-осиновители, в които са включени 19 кандидат – осиновители

В Комплекса от услуги (ЦОП) продължава да функционира групата за взаимопомощ на кандидат – осиновители, осиновители и осиновени деца, като в месечните сбирки се включиха 35 кандидат – осиновители и осиновители, както и 12 осиновени деца. На 13.05.2023 г. в КСУДС – Русе бе организиран детски празник „Щъркелов ден” за осиновените деца и всички участници в групата за взаимопощ за кандидат – осиновители, осиновители и осиновени деца. За веселото настроение на празника се погрижиха танцьорите и аниматорите на Фламинго шоу, а СНЦ „Еквилибриум” осигуриха торта за децата. В празника се включиха 12 възрастни и 8 деца, както и екипът от Комплекса от социални услуги (ЦОП). По покана на БАОО /Българска асоциация на осиновени и осиновители/ през м. октомври 2023 г. екипът се включи в Националните седмици на осиновяването с различни инициативи. На 17.12.2023 г. се проведе и „Коледна работилничка”, в която децата заедно с родителите изготвиха коледни сувенири, които да украсят празника в семействата им.

Продължи работата на специалистите с шест украински семейства, като подкрепата бе предимно в посока на децата и разведените им родители.

Специалисти от Комплекса от услуги (ЦОП) през 2023 г. работиха и подкрепиха 15 деца, настанени в приемни семейства. Съдействаха за осъществяването на контакти на две деца с увреждания с осиновители от САЩ.  

През 2023 г. оказана психологическа подкрепа и  подготовка на 1 дете за изслушване в специализирано помещение „Синя стая”, с което са проведени два разпита от РРС и РС – Тутракан със съдействието на специалист на КСУДС – Русе .  

През 2023 г. е оказана подкрепа на седем пълнолетни жени в неравностойно положение, заявили желание за съдействие в посока поставяне на вътрематочна спирала. Медицинска сестра от услугата придружава и оказва съдействие за провеждане на медицински преглед от гинеколог – специалист и извършване на процедурата,  които се  заплащат от СНЦ „Еквилибриум”.

Предизвикателства:

Насочването и срокът на услугата „Осигуряване на подслон за деца, преживели домашно насилие, и деца – жертви на трафик” определят социалната услуга в общността вече като резидентна и променят философията ѝ – децата за кратък период да са извън семейството си и в спешен порядък да се търсят варианти за връщането им при биологичните родители или друга алтернатива. Опитът показва /на база настаняванията на деца през 2023 г./ трудности при предприемане на последваща мярка за закрила след толкова дълъг период – децата се привързват към екипа и настояват да бъдат отглеждани или осиновени от специалистите. Предвид продължителния престой на децата в услугата, учениците имат нужда и от джобни средства,  планирани в стандарта, но при запитване в АСП, отговорът бе, че това не е резидентна услуга и децата нямат право на джобни средства.

През 2023 г. към Комплекса от услуги (ЦОП) са насочени потребители от други общини и области – Две могили, Тутракан /чрез Районен съд – Тутракан/, поради желание на семействата или спецификата на проблемите.

Все още липсва разбиране за насочването към социални услуги на деца, въвлечени в родителски конфликти, да е с направления на ДСП, тъй като се касае за деца в риск /„съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие”/.

Притеснителен е факта, че все повече деца, употребяващи наркотици, се насочват към услуги за подкрепа в Комплекс от услуги /ЦОП/, като се отчита, че те се нуждаят от специализирана помощ  и терапия, както и отделяне от вредната за тях среда. В държавата липсват специализирани звена за подкрепа за зависимите деца и техните родители, които да са достъпни за тях / безплатни/.  

В работата по случаи на деца, които се отглеждат от наркозависими или от родители с психически заболявания, няма единно разбиране на ангажираните институции за рисковете, свързани с грижата за децата, като се разчита единствено на ресурса на социалните услуги.

Текучеството на специалисти в ОЗД води до затруднения в съвместната работа по случаите.

Център за работа с деца на улицата

Успехи  

– Децата посещават комплекса от услуги с желание.

– След дългосрочна подкрепа и преодоляване на множество кризи един от случаите беше успешно приключен с устойчиви резултати.

–  В резултата на работата се наблюдава позитивна промяна при повече от децата. Деца, които имаха значителни образователни пропуски и проблемно поведение в училище, компенсираха част от образователните дефицити, наблюдава се и подобрение на поведението в училищна среда.

– В резултат на оказаното съдействие, застъпничество и посредничество на четири от децата бе проведено дентално лечение, като едното с пълна анестезия.

– В резултат на проведеното информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, придружаване адекватно се задоволяваха здравните нужди на децата, като се закупуваха и предписани медикаменти на деца, чиито родители нямат възможност.

– Дете – бежанец от Украйна и неговата майка бяха подкрепени в период на криза. В края на годината майката направи дарение на КСУ(ЦРДУ) лакомства за всяко от децата и сума пари (200.00 лв.), с които децата – потребители бяха заведени на боулинг.

– Организираните интересни ваканционни програми, по време на които съчетавайки полезното с приятното децата развиваха умения, научаваха нови знания.

– Забавни и познавателни празници по случай „Баба Марта”, „Първи юни”, „Приключване на лятната ваканционна програма”, „Хелоуин”, „Коледа”, в които децата бяха не само присъстващи, но и участници с предварително подготвени изяви. Децата бяха включени и в изготвянето на сценариите, украсата, което обогатяваше техния опит и знания.

– Макар и за краткосрочни периоди майка на едно от децата, която няма трудови навици започваше работа.

– Включване на децата в проекти на други организации, включително и в екскурзия;

– Ползотворно сътрудничество с РЗИ, РИОСВ, ПИЦ, СНЦ „Дунавско сияние”, запази се контакт с дарител, който осигури сума от 150. 00 лв. за посещение на децата на басейн.

– Децата активно се включиха в подготовката на изделия за благотворителните базари.

– Успешна реализирана работилничка „Хартиени чудеса” в РИМ като част от програмата на малка нощ в музея.

– Продължена традиции за реализиране на благотворителна Коледна кампания в 4 русенски училища.

Предизвикателства

– Организиран е погребение на майката на едно от децата;

– Отношението на повече от родителите, които поставят на първо място своите си нужди и неглижират нуждите на децата си;

– Отказ на родители да съдействат;

– Отказ на класни ръководители да съдействат в работата по случая;

– Деца с предизвикателно поведение;

– Деца без мотивация за учене и възрастни, които да ги насърчават в семейна среда.

 

Резидентна грижа за деца и младежи с увреждания „Розовата къща“

Повечето деца, сега вече пораснали младежи, са настанени в „Розовата къща” преди 15 години – през 2008 г. Някои от тях не са можели да вървят, да се хранят самостоятелно, да извършват елементарни дейности от ежедневието, изпитвали са страх, неувереност и напрегнатост при общуване с възрастен, самонаранявали са се, предпочитали са да се усамотят в стаите си, не са можели да контролират физиологичните си нужди, не са говорели или произнасяли срички. И въпреки разнообразието и тежестта на уврежданията на децата и младежите, те бавно, но постоянно ни радват с наглед малките стъпки, с които бележат напредък, но за тях, както и за нас като екип, това може да се сравни с истински подвиг. Защото само си представете, например, да се движиш дори и в позната обстановка със завързани очи. Ето така се  чувства една от девойките при нас, която е на 28 г., незряща е по рождение, но която отлично се ориентира в къщата – може да се качва и слиза сама по стълбите, може да се храни напълно самостоятелно, съдейства при обличане и събличане, сама си обува вътрешните чехли, изпитва удоволствие при къпане. Друго едно момиче, може да се похвали не с едно и две неща като постижения – има периоди, в които контролира тазови резервоари – съобщава за физиологични нужди – самостоятелно ползва тоалетна. Съобщава (показва), че има нужда да и бъде сменен памперса. Мие ръцете преди и след хранене под наблюдението на възрастен. Храни се самостоятелно, като може да контролира количеството загребвана храна. Задължително трябва да има салфетка, за да се почиства сама, ако се е изцапала. Съдейства по време на къпане – прави опити да се измива сама. Облича се и се съблича самостоятелно. Помага в домакинството. Прави опити и произнася срички „ба-ба-ба”. И още много, много такива „мънички” неща се случват с децата и младежите в „Розовата къща”, радващи ни и изпълващи ни с надежда.

Предизвикателство за нас е порастването на децата и възрастовата разлика от най-малките на 15 и 16 г. до 28 г. – 31 г. и намирането на отговарящи на потребностите им подходи за общуване. Едно от момичетата, което ни е слабост и болка, е на 17 години, редува моменти на напрегнатост и автоагресия и по-рядко на спокойствие и желание за взаимодействие, но всички в „Розовата къща” се надяваме отново да видим усмивка на лицето ѝ, стремейки се да обгръщаме децата и младежите с внимание, съпричастност, умения, огромно търпение и безкрайна любов, за да могат те да се почувстват като част от едно голямо задружно семейство, където са приети и ценени, такива каквато са.

В положителна посока се развива и отношението към децата и младежите в „Розовата къща” от обществеността. През м. ноември 2023 г. девет от младежите преживяха щастливи моменти и получиха своите свидетелства за Свето Кръщение. То бе извършено в къщата от иконом Светослав Георгиев от православен храм „Св. Архангел Михайл”, както и от русенския Митрополит Наум. Кръстници на младежите станаха известни личности в нашия град, приели присърце идеята да подарят не само подаръци, но и много усмивки и топлина на децата и младежите.

През м. декември 2023 г. г-жа Милена Попова – експерт англоезични дейности в РУ „Ангел Кънчев” организира благотворителен базар в университета специално за нуждите на децата и младежите от „Розовата къща”. Със събраните средства са дарени протектори, чаршафи с ластик и лакомства.

Също през м. декември 2023 г. персоналът на магазин Кауфланд, кв. Дружба, със събрани собствени средства направи голямо дарение в къщата на хранителни продукти и чаршафи с ластик. И още много други малки жестове, но значещи много за нас, бяха направени от граждани, съседи и хора съпричастни с детските съдби.

Обединени детски услуги „Слънчо“

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа

Успехи:

-В. е настанен в приемно семейство, въпреки съпротивите на ОЗД Шумен, което адекватно задоволява потребностите му;

-Реинтеграцията на Д. в биологичното й семейство;

– За близначките С. и М.  стартира процес на опознаване с подходящо ППС;

– Децата Н. и К. са посещавани редовно от ресурсните си учители и се работи с тях.

Всички деца са обхванати от образователната система.

Предизвикателства:

-Борбата с институциите за настаняването на В. в ППС;

– Ежедневното посещение на децата в ДЦДМУ;

– Децата от ДМСГД-Варна – М. и С. да започнат да се хранят с лъжица, а не с биберон.

Звено „Майка и бебе“

Успех:

И. К. продължава да полага грижи за децата си след прекратяването на услугата.

Предизвикателство:

Работата по повишаване родителските умения на майките в ЗМБ.

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Успехи:

Ежемесечно провеждане на родителски групи за взаимопомощ;

– Участието на децата като отбори в спортни инициативи проведени от Община Русе;

– Отбелязване и отпразнуване на всички празници – лични, национални, свързани с традиции и др.;

– ОДУ „Слънчо“ придобива все по-голяма популярност и добра репутация;

– ОДУ „Слънчо“ е домакин на вече традиционното тържество за откриване на лятото, което се провежда в мултисензорната градина на Слънчо със съдействието на Общината и участието на всички социални услуги от гр.Русе.

Предизвикателства

 

– Покана от ръководството на 15 ясла за провеждане на беседа с родителите на тема „Екранните деца и аутизъм“;

– Партньорство и участие в проекти на „Карин дом – Варна“, които изискват много време и ресурси, но в същото време водят и до важни придобивки и резултати за децата;

– Децата са включени в проект за изследване на храненето на деца с ДЦП и аутизъм на Медицински университет – Варна;

– Броят на децата, ползващи социалната услуга е почти три пъти над капацитета без да се влошава качеството на услугата.

Фондонабиране

В резултат на постоянните ни усилия за набиране на средства с цел подобряване качеството на грижите в социалните услуги и оказване на подкрепа на децата и семействата от уязвими групи и през 2023 година бяха набрани не малко финансови средства и дарения в натура. С благодарност сме приели дарение от Версус Констракшън ООД- вана,SFA Retal EАД- микровълнова печка, кана за вода, Септона България АД-бебешки мокри кърпи тампони за лица, Виваком  България ЕАД, Великова ООД и Моника Даниел –хранителни продукти и хигиени материали, Еспресо Вендинг ООД и Мартин Емилов Борисов – памперси,  СД 206 Русчук при СФС МВР – гр. Русе -два телевизора, Дениз Мехмед Хасанова-телевизор, стойка за телевизор и пробиотик Био Гая, Д-р Виолета Ламбева -оптик рамки за очила и диоптрични стъкла, Русеви РД ООД – боти, ботуши, гумени сандали, Мартин Емилов Борисов, Таня Цветкова Иванова и Любчо Енчев-медицинско ортопедично електрическо легло и вафли боровец, от Кръстниците на децата в ЦНСТ Розова Къща получихме дарение фритюрник, Деница Великова – дариха грунд и латекс. Дунарит АД боядисаха и освежиха част от помещенията в ОДУ Слънчо ,Диана Валентинова Русева-дрехи и обувки, АС Строй ЕООД –въртележка, която е  монтирана в двора на ОДУ Слънчо.

Деница Николова Георгиева дари средства за да заведем децата потребители на социалните услуги на басейн, а с помощта на Алла Радиева, заведохме децата от ЦРДУ на боулинг. Кафланд България ЕООД ЕНД КД ни дариха хранителни продукти. Получихме коледни подаръци за децата потребители на услугите от СНЦ Дунавско сияние и СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“ и СУ Кирил Философ. От Сороптимист Интернешънъл –чаршафи и протектори за легла, Професор А. Смрикаров – пити, лакомства и празнични торбички.

Голями дарители са ни и фирма Марковски Солюшънс, които направиха дарение на стойност 6500 лв.  средствата бяха използвани за  Голям конструктор от 22 бр. меки модули, 2 батута, светеща маса, 32 бр -3Д панели за стена и 2 лепила- момент експрес фикс, игра с цветни щипки Матрикс  и детски дъски за бродиране, Детска къща за игра с пюсъчник, памперси и хранителни продукти и материали за работа с децата  Фирма Ергодизайн ООД  ни дари фотьойл  и две канапета.

От операция Плюшено мече получихме хладилник с фризер Sharp 288-1 и Вертикална прахусмуачка Gorenje.

 Бяха организирани Мартенски, и Коледен базар. Поканени бяхме и на Римски благотворителен базар Сексагинта приста. В мероприятията си включиха много приятели и съмишленици на Сдружението.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ (Сдружението) е регистрирано през септември 2004г. със следните основни дейности:

 1. Проектиране и управление на социални услуги.
 2. Предоставяне на социална подкрепа на деца, младежи (в неравностойно положение) и техните родители.
 3. Консултантски и обучителни услуги и супервизии.
 4. Организиране на културни, образователни, социални събития.
 5. Развиване на конкретни социални програми и проекти за подпомагане на населението в съответствие с нуждите му.

 

След съставянето на годишния финансов отчет на СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ за 2023 година е видно, че  сдружението  е реализирало приходи, в размер на 2827 хил.лв.от нестопанска дейност, а от стопанска дейност 5 хил. лв  в сравнение с 2022г. сдружението е имало приходи в размер на 2616 хил.лв от нестопанска дейност, а от стопанска 23 хил. лв.

              За 2023 година сдружението е реализирало отрицателен финансов резултат в размер на 41 хил .лева. (2022г. – отрицателен финансов резултат в размер на 191 хил .лева) от нестопанска дейност.

 За 2023 година сдружението не е реализирало  печалба в хиляди лева (2022г. не е реализирало печалба в хил. лв.) от стопанска дейност.

През периода 2023г. са извършени разходи  в размер на 2868 хил. лв (2022г. –  2807 хил.лв.) от нестопанска дейност,  от стопанска дейност за 2023г -5 хил лв. (2022г. –  23 хил.лв.)

 

 

Разходи

2023г.

Относителен дял(%)

2022г.

Относителен дял(%)

 

в хил.лв.

 

в хил.лв.

 

1.Разходи за регламентираната дейност  

280

09,76

328

11,69

2.Административни разходи

2588

90,24

2479

88,31

2.1. Материали:

34

01,31

46

1,86

2.2. Разходи за външни услуги:

288

11,13

421

16,98

2.3 Заплати

1884

72,80

1668

67,29

2.4 Осигуровки:

360

13,91

325

13,11

2.5 Други разходи

22

0,85

19

0,76

Амортизации

19

0,73

17

0,69

Общо:

2868

 

2807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за стопанската дейност общо:

19

 

23

 

Разходи за външини услуги

19

100,00

23

100,00

Разходи за данъци

 

 

 

 

Разходи от амортизации

 

 

 

 

 

 

Най-голям дял в разходите по елементи се пада на административните разходи през периода.

 

Социална политика

В края на отчетния период Сдружението има  наети 115 лица по трудови правоотношения .

 

Политика по опазване на околната среда

Сдружението не извършва дейности, които оказват влияние върху околната среда.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет

Сдружението няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет.

Вероятното бъдещо развитие на сдружението

Сдружението ще насочи усилията си към предоставяне на социални услуги, свързани с основната си дейност.

Управителен съвет

Членове на управителния съвет на СНЦ Еквилибриум са Елена Петкова Петкова, Галина Тодорова Пурчева – Бисет и Марияна Марчева Великова. Председател на УС е Елена Петкова Петкова.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сдружението има обекти извън мястото на регистрация – в гр.Бяла, обл. Русе. Когато се налага оперативен контрол извън мястото на управление на Сдружението,  председателя или друг служител се изпращат в командировка.

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

 1. Рискове, свързани с финансовите инструменти

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Сдружението е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са финансов риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Сдружението се осъществява от Председателя. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци.

Вследствие на използването на финансови инструменти, Сдружението е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Сдружението.

 

 • Анализ на финансовия риск
  • Валутен риск

По-голямата част от сделките на Сдружението се осъществяват в български лева, а при извършване на чуждестранни сделки за основна валута се използва евро.

 • Лихвен риск

Политиката на Сдружението е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2023 г. Сдружението не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като Сдружението не ползва привлечени кредитни средства.

1.3. Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск представлява рискът Сдружението да не може да погаси своите задължения. Сдружението посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Сдружението държи пари в брой и по банкови сметки, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни.

 

 

ПРЕДВИДЕНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2024 г.

 1. Предстоят ни конкурси, като доставчик пред Община Русе за предоставяне на социалните услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания, Звено „Майка и бебе“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа;
 2. Текущ, но много важен план е да запазим високо качеството на социалните услуги за деца и семейства, които предоставяме в Русе – услугите са тежки и изискват много усилия, отговорност, последователност и генериране на много допълнителни ресурси, вкл. да ги разработим в контекста на новото законодателство;
 3. Да продължим активната си работа и членство към НМД, Коалиция „Детство 2025“, Национален алианс за социална отговорност, Национален алианс за ранно детско развитие, Национален съвет за развитие на гражданското общество към МС и Постоянната експертна работна група към ДАЗД, както и към работната група към АКСУ за за промени в НКСУ, в работните групи  и Централното звено към Съвета на министъра на МТСП за закриването на последните 4 ДМСГД, в работната група за промяна на ЗЗД, в работната група към Съвета за закрила на детето ДАЗД за създаване и приемане на нова Стратегия за детето;
 4. Да продължим участието си в списването на Бележник на правителството на НМД, където отговаряме традиционно за главата, посветена на процеса на деинституционализация;
 5. Съвместно с Община Русе и НАСО да организираме национална конференция „Деинституционализацията на грижата за децата в България – успехи и нови предизвикателства“;
 6. Да реализираме традиционните си благотворителни кампании  за набиране на допълнителни ресурси в подкрепа на децата и семействата, които подкрепяме, както и кампаниите, свързани с подкрепа на Групата за взаимопомощ на осиновители и кандидат осиновители „Приятели на осиновяването“, която съществува от 2007 г.;
 7. Да привелечем нови спонсори и дарители, чрез позицията на нов мениджър – фондонабиране.
 8. 8. Да внедрим нов метод за получаване на автентична обратна връзка от потребители, съгласно изискванията на НКСУ. Методът е разработен по проект  „Гласовете на уязвимостта“, реализиран от „Еквилибриум“, който апробира този метод. Ще бъде внедрен в ЦОП, ЦРДУ, ДЦ и ще бъде описан като добра практика към годишния отчет към АКСУ.
 9. Участие като пъртньор в порект, реализиран от Коалиция „Детство 2025“ за изследване на причините на раздялата между деца и семейства анализът, от който ще посрлужи за застъпничество за промяна на политики на национално и европейско ниво.
 10. Включване на възможно най-много специалисти от услугите на „Еквилибриум“ в обучение в системен подход, основан на интерактивната карта „Децата в семейства“, разработена от Фондация „Нексиал Системс“, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и заинтересовани страни и експерти от цялата система, благодарение на подкрепата на Фонд „Мечтата на Таня“. Тя е замислена като инструмент за задействане на ефективна системна интервенция, помагайки на различни заинтересовани страни да се ориентират в съвкупността от елементи, заобикалящи детето и семейството.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Сдружението към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2023 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

 

Дата Подпис:

                                                                          Елена Петкова

Председател на УС

на СНЦ Еквилибриум