• English
 • български

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и младежи – издадени лицензи от Агенция за качество на социалните услуги (АКСУ) с  № Л-3129-246/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Информиране и консултиране“ с целева група по чл.14, ал. 2, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7 и ал. 3 от Закона за социалните услуги; № Л-3129-247/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Застъпничество и посредничество“ с целева група по чл.14, ал. 2, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7 и ал. 3 от Закона за социалните услуги; № Л-3129-248/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Общностна работа“ с целева група по чл.14, ал. 2, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7 и ал. 3 от Закона за социалните услуги; № Л-3129-249/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Терапия и рехабилитация“ с целева група по чл.14, ал. 2, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7 и ал. 3 от Закона за социалните услуги; № Л-3129-250/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Обучение за придобиване на умения“ с целева група по чл.14, ал. 2, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7 и ал. 3 от Закона за социалните услуги; № Л-3129-251/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Придобиване на трудови умения“ с целева група „Деца и пълнолетни лица с увреждания“; № Л-3129-252/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Дневна грижа“ с целева група „Деца и пълнолетни лица с увреждания“; № Л-3129-253/31.05.2021 г. за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Резидентна грижа“ с целева група „Деца и младежи до 25-годишна възраст с трайни увреждания, с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа“; № Л-3129-254/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Осигуряване на подслон“ с целева група „Бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето“; № Л-3129-255/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Резидентна грижа“ с целева група „Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето – деца до 18 г., а ако учат – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст“; № Л-3129-256/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Резидентна грижа“ с целева група „Младежи до 25-годишна възраст с трайни увреждания“; № Л-3129-257/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Резидентна грижа“ с целева група „Деца и младежи до 25-годишна възраст с трайни увреждания“;

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010 г., Булстат: 117622997.

СНЦ „Еквилибриум“ управлява социална услуга „Резидентна грижа“ с целева група „Младежи до 25-годишна възраст с трайни увреждания“ – „Надежда“ съгласно договор № 3848/30.03.2018 г. и социална услуга „Резидентна грижа“ с целева група „Младежи до 25-годишна възраст с трайни увреждания“ – „Любов“ съгласно договор № 3847/30.03.2018 г. за 5 годишен период до 30.03.2023 г.

 

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

СНЦ „Еквилибриум” администрира РГМУ самостоятелно.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

= Младежи до 25-годишна възраст с трайни увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот;

Брой потребители в РГМУ „Надежда“ – 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване. Към 31.12.2021 г. в РГМУ „Надежда“ са настанени 12 потребители, всички над 18 годишна възраст – 7 мъже и 5 жени. Тъй като младежите са поставени под пълно запрещение, през 2021 г. поради изтичане на тригодишния срок за настаняване в резидентната грижа, бяха насрочени дела за пренастаняване от РРС. До края на 2021 г. девет младежи са пренастанени от РРС за срок от три години. През 2021 г. в РГМУ „Надежда” няма новонастанени потребители. Един потребител почина на 23.07.2021 г. след продължително и тежко боледуване.

Брой потребители в РГМУ „Любов“ – 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване. Към 31.12.2021 г. в РГМУ „Любов“ са настанени 11 потребители, всички над 18 годишна възраст – 8 мъже и 3 жени. Тъй като младежите са поставени под пълно запрещение, през 2021 г. поради изтичане на тригодишния срок за настаняване в резидентната грижа, бяха насрочени дела за пренастаняване от РРС. До края на 2021 г. десет младежи са пренастанени от РРС за срок от три години. През 2021 г. в РГМУ „Любов”, няма новонастанени потребители. Във връзка с издадена временна Заповед № СУ/Д-Р/411/07.01.2021 г. на ДСП – Русе за настаняване на девойка от РГМУ „Любов“ в социална услуга Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е прекратен Договора за предоставяне на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Любов“ – Русе, считано от 04.02.2021 г.

 

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Същността на услугата „Резидентна грижа“, съгласно чл. 15 от ЗСУ и параграф 1, т. 15 от Допълнителна разпоредба на ЗСУ е: дейност за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

Услугата „Резидентна грижа“ се предлага в съответствие с Глава втора от ЗСУ, като е специализирана (съгласно чл. 12 ал. 3 от ЗСУ) и подкрепяща (съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗСУ) без това да противоречи на стандартите за качество на социалните услуги за деца, действащи към момента.

Социалната услуга „Резидентна грижа“ не може да се предоставя като комплекс, тъй като има за цел задоволяване на ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще дублира дейности за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Съгласно ЗСУ в РГМУ (като външна услуга) може да се предоставят следните социални услуги: Информиране и консултиране; Застъпничество и посредничество; Терапия и рехабилитация, Обучение за придобиване на умения.

Услугата „Резидентна грижа“ се предоставя самостоятелно в специализирана среда и се финансира от държавния бюджет.

Дейностите се реализират съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за доставчик на Община Русе и се изпълняват през 2021 г.

   Основни дейности, които се осъществяват интегрирано с услугите по чл. 15 от ЗСУ – „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество “, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, „Общностна работа“: 

 

 • Осигуряване  на  възможности  за  посрещане  на  основни жизнени потребности;
 • Грижи за здравето;
 • Психологическа подкрепа;
 • Възпитателни дейности;
 • Образование;
 • Жизнени умения за самостоятелен и независим живот,  отдих и свободно време;
 • Медицинска рехабилитация;
 • Работа с общността, други институции и организации;
 • Работа с родители и семейства

 

Дейност 1

          „Организационни дейности в РГМУ”

– Прилагане на политиката за управление на човешкия ресурс в РГМУ: Прилагане на политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс, годишното стратегическо планиране се извършва в началото на всяка година (м. януари 2021 г.). През м. януари и м.февруари 2021 г. бяха извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. През 2021 г. има промяна в органограмата и щатното разписание на услугата. Назначен е трудотерапевт в екипа, който да оказва почасова подкрепа (граждански договор).

Подбор и назначаване на персонал: Съгласно политиката за управление на човешкия ресурс и предвид тежестта на заболяванията и уврежданията на потребителите, ниския финансов стандарт (който позволява единствено минимални заплати на персонала в Центъра), както и направената от доставчика Оценка на риска, текучеството може да бъде сведено до минимални проценти, но не и да бъде елиминирано напълно. През 2021 г. има новоназначени 9 служители на трудов договор. Напуснали са 8 служители на трудов договор и 1 на граждански договор. Поради намалена численост на персонала служители на СНЦ „Еквилибриум“ /детегледачи в „Спешен прием“/ оказваха подкрепа на РГМУ „Любов“;

– Преглед на индикаторите за оценка качеството на услугата и изготвяне на план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните: Преглед на индикаторите за оценка на качеството на услугата се извършва веднъж годишно). През м. януари 2021 г. е изготвена вътрешна самооценка на качеството на услугата;

Преглед и актуализиране на Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа (ИОПП), Индивидуален план за подкрепа (ИПП) на лицата и Формуляр за изграждане профил на младежа /сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на младежите: Индивидуалните планове за подкрепа на младежите се преразглеждат при необходимост, но не по-късно от 12 месеца. През месец март 2021 г. бяха изготвени ре оценки на потребностите от подкрепа на потребителите, анализи на информацията и се актуализираха индивидуалните планове за подкрепа. Оценката и планът, подписани от мултидисциплинарния екип  бяха предоставени по официален път на ДСП – Русе в 3-дневен срок. През годината няма обстоятелства, които да са наложили провеждането на извънаредни прегледи на планове за подкрепа. Сравнителния анализ за развитието и напредъка на младежите е актуализиран през 2021 г.;

– Годишно планиране и изготвяне на план – график на дейностите в РГМУ за 2021 г.: Годишния план се изготвя в началото на всяка календарна година. За 2021 година е изготвен актуалния годишен план, който е поставен на видно място в антрето.

Изготвяне на  доклад за извършените дейности от координатор социални дейности на РГМУ „Надежда“ и РГМУ „Любов“: Съгласно нормативните изисквания е разработена Процедура за вътрешен контрол, която има за цел осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с Правилника за прилагане на закона за социални услуги и всички поднормативни актове. Всеки месец координатор социални дейности на РГМУ „Любов“ и „Надежда“ предоставя на управителя доклад за извършените дейности;

 – Изготвяне на справка за заетите и свободни места в РГМУ и предоставяне на ДСП – Русе: Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в РГМУ. За 2021 г. са предоставени 12 справки;

Изготвяне на справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието и предоставяне на ДСП – Русе: На всяко тримесечие управителя на РГМУ изготвя и предоставя на ДСП-Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието. За 2021 г. са предоставени 4 справки;

– Изготвяне на технически отчет и предоставяне на Община Русе: На всяко тримесечие управителя на РГМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет. За 2021 г. са предоставени 4 отчета;

– Преглед на оценката на риска, произтичащ от средата: Прегледът на оценката на риска, произтичащ от средата се актуализира в началото на всяка календарна година (м. януари). През м. януари 2021 г. е актуализирана оценката на риска, произтичащ от средата. Считано от 15.03.2020 г. в структурните звена на „Еквилибриум“ е изготвена „Оценка на риска за нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID -19;

 

Дейност 2

           Обучение на персонала”

          Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в РГМУ, който се следва.  

 • Вътрешни обученияза развитие професионалния капацитет на персонала: Съгласно политиката за развитие на професионалния капацитет на персонала СНЦ „Еквилибриум” осигурява обучения на служителите си съобразно техните нужди. В Годишния план на РГМУ са заложени следните обучения:
 • „Техника за обезопасяване на възникнали проблеми с цел опазване живота и здравето на децата и младежите и персонала – I и IIмодул”;
 • „Обучение за долекарска помощ”– ежегодно;

Поради епидемичната обстановка в страната, с цел опазване здравето на служителите и младежите не са провеждани обучения. Заложените обучения за повишаване на компетенциите ще се реализират след отмяна на епидемичната обстановка.

 Встъпителни обучения за нов персонал: При назначаване на нови служители се провеждат задължителни встъпителни обучения на служителите по утвърдена програма на доставчика. На 18 юни 2021 г. всички новоназначени служители преминаха встъпително обучение;

 • Други специализирани обучения според заявените нужди в плановете за обучение и развитие на персонала:
 • На 02.2021г. ерготерапевта участва в онлайн обучение на тема: “Работа с биографични методи в социалната сфера – Книга на живота“, с обучител Дашенка Кралева.
 • На 03.2021 г.двама служители на СНЦ „Еквилибриум“ – управителя на ЦНСТМУ и директора на КСУДС, участваха в практически обучителен семинар за експерти/служители от социални услуги, Общини, НПО – ръководители и др. в гр. Велико Търново. Тема на семинара бе: „Методически насоки за  уеднаквяване практиката и координация при прилагане на ЗСУ и Правилника за неговото прилагане. Подходи, ред и координация при предоставяне на социални услуги, свързани с изпълнението на законодателната рамка: действия на доставчика при насочване, интегрирано предоставяне, изготвяне на оценка и план, договори“ с лектор Поля Каньова;
 • На 06.2021г. Координаторите социални дейности участваха онлайн в Семинар „Учим заедно“. Семинара бе воден от г-жа Стели Петева. Участваха специалисти от различни социални услуги от цялата страна и партньори от Франция и Финландия. Темата беше „Развитие на умения за самостоятелност на хора с увреждания“.
 • На 28 и 29 юни 2021г. в гр. София, ерготерапевта участва в обучителен семинар „Обучение за развитие на трудови умения при хората с интелектуални затруднения“ към Фондация „Светът на Мария“.;
 • Обмяна на опит с други  услуги: През 2020 г. няма обмяна на опит с други услуги;

 

Дейност 3

„Ваканционни програми“

СНЦ „Еквилибриум” държи много ежедневието на младежите да е разнообразно, полезно и здравословно. Именно поради това ежегодно в Годишния план са заложени летни лагери за отдих. СНЦ „Еквилибриум“ има желание и възможност да осъществи лагери за младежите през 2021 г., но само в случаите, когато това е безопасно за здравето на младежите и при пълно спазване на въведените в страната противоепидемични мерки. От 25.08.2021 г. до 31.08.2021 г. група младежи от РГМУ „Надежда“ и „Любов“ бяха на летен лагер в с. Тюленово, обл. Добрич. При спазване на всички противоепидемични мерки се проведоха занимания на открито, посетиха „Зелен образователен център“ в гр. Шабла и преживяха много морски приключения;

 

Дейност 4

„Медицински дейности“

Предвид тежкото здравословно състояние на потребителите, които са с множество увреждания, медицинските дейности заемат водеща роля в грижата за тях. През цялата 2021 г. д-р Дикова посещава регулярно центъра, проследява здравословното състояние на младежите и оказва подкрепа на медицинските сестри. 

Медицинските сестри в двете резидентни услуги поддържат непрекъснат контакт с личния лекар и психиатъра на потребителите. Регулярно измерват кръвното налягане на младежите, а ежедневно телесната температура. Медицинските специалисти описват в приходно-разходна книга и проследяват медикаментите в спешния шкаф. Всекидневно следят здравословното състояние на потребителите. Осигуряват им необходимите медикаменти, придружават лицата при консулти с различни специалисти. През 2021 г. са извършени консулти със специалисти при възникнала необходимост. 

Предвид епидемичната обстановка  във връзка с коронавирус, работата в РГМУ „Надежда“ и „Любов“ е оптимизирана максимално. Спазват се всички противоепидемични мерки, въведените заповеди и препоръките на РЗИ. На всички болногледачи, преди започване на дежурство се измерва температурата. Измерването става, като дежурните на смяна измерват температурата на служителите, които предстои да застъпят на смяна и уведомяват медицинската сестра за стойностите, която има ангажимента да ги нанесе в температурния лист на персонала. В случай на отчитане на висока телесна температура, незабавно се уведомява управителя и служителят не се допуска до работното място. Медицинските сестри, ежедневно /сутрин/ измерват телесната температура на младежите. През почивните дни, телесната температура се измерва от дежурните болногледачи на смяна. Стойностите се отразяват в температурен лист за съответния ден, единствено от отговорното лице – медицинската сестра. В случаите на отсъствие на медицинската сестра /почивни, празнични дни/, дежурните болногледачи уведомяват медицинското лице, което ги отразява в температурния лист и при необходимост предприема мерки. В центъра продължава да се извършва засилена дезинфекцията. Увеличена е двойно концентрацията на използваните за дезинфекция препарати за почистване на помещенията. Дезинфекцията на помещенията и повърхностите се извършва в  9:30 ч.; 13 ч.; 16:30 ч.; 21:30 ч. По двама служители във всяка услуга извършват допълнителна дезинфекция по Проект „Патронажна грижа +“ на Община Русе. Редовно се дезинфекцират критичните точки в сградата – дръжките на входните и интериорните врати, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. Критичните точки се третират четирикратно на ден, разпределени в следните часове: 9:30 ч.; 13 ч.; 16:30 ч.; 21:30 ч. Преди влизане в сградите, служителите дезинфекцират ръцете си с препаратите оставени на входа, събуват се от вън и използват чехли и други дрехи /не тези с които са дошли до работа/, когато са на смяна. Помещенията в услугата се третират с разтвор от етерични масла, които влияят положително на имунната система и намаляват риска от разпространение на вируси и бактерии. През есенно-зимния период, младежите пият ежедневно чай Цистус и приемат Витамин D3. В центъра са разлепени постери за правилно извършване на личната хигиена и дезинфекция, предоставена е папка с пълна информация, касаеща коронавирус. Изготвен е „План за действие в условията на COVID-19 и прилагане на противоепидемични мерки за превенция на потребителите в РГМУ „Надежда“ и „Любов“ управлявани от СНЦ „Еквилибриум“. Разработена е Процедура за пропускателния режим в сградата на РГМУ и посещения от външни лица в условията на епидемично разпространение на COVID-19, съгласно която се забранява достъпа на външни посетители, които не са в родствени отношения с младежите, в това число журналисти, служители на различни институции и услуги, кандидати за работа и др. в условията на епидемично разпространение на COVID-19, до отмяна на епидемичната обстановка. Изключение се допуска в случаите, когато се касае за представители на различни контролни органи от Министерство на здравеопазването и РЗИ във връзка с извършване на проверки/мониторинг, касаещи контрол на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19. Утвърден е Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в РГМУ „Надежда“ и „Любов“ в условията на епидемично разпространение на COVID-19. Проведен е Инструктаж на персонала на РГМУ „Надежда“ и „Любов“ за правилна хигиена на ръцете и за правилно носене на лицева маска в условията на епидемично разпространение на COVID-19 съгласно Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, Приложение № 2 към т. 1, буква „в“ и Приложение № 3 към т. 5 от горепосочената Заповед.

През изминалото тримесечие РЗИ – Русе ваксинираха, част от персонала на РГМУ „Любов“  (първа доза на 08.03.2021 и втора доза на 18.05.2021).  На 21.06.2021 г. и на 17.11.2021 г. са направени тестове за антитела на всички младежи и на служителите, които не са ваксинирани.

През 2021 година една девойка и един младеж бяха хоспитализирани. На 22.06.2021 г. младежът бе хоспитализиран в УМБАЛ „Канев“ в Отделение за интензивно лечение на заболявания с хирургична насоченост, с работна диагноза „Емпием“. След продължително  и тежко боледуване, младежът почина. В съобщението за смърт, като причина са посочени: Асистолия; Полиорганна недостатъчност; Сепсис. На 27.09.2021 г. след проведен консулт с д-р Дикова девойката е насочена към Спешно отделение, а впоследствие и хоспитализирана в отделение по Инфекциозни болести. Диагноза: Двустранна пневмония. Направени са й тестове – в деня на постъпване, антигенен тест за COVID-19 – отрицателен. На 29.09.2021 г. направен PCR – отрицателен. На 01.10.2021 г. направен PCR – отрицателен. На 04.10.2021 г. кръвно изследване за антитела – IgM – положителен.

 • Провеждане на задължителните медицински профилактични прегледи на всички ползватели на социална услуга: Ежегодно се провеждат профилактични прегледи на всички младежи. В Годишния план е заложено да се проведат профилактични годишни прегледи от личния лекар.На 10.08.2021 г. д-р Орлин Кожухаров направи годишен профилактичен преглед и ЕКГ. Направени са кръвни изследвания – ПКК, на част от младежите са пуснати изследвания на урина;
 • Паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени в центъра:Ежегодно се извършват паразитологични изследвания на младежите, настанени центъра. През м. април, м. май и м. юни 2021 г. се взеха проби за профилактично паразитологично изследване на потребителите, резултатите са отрицателни.

През 2021 г. 9 младежи от „Любов“ преминаха стоматологични прегледи и интервенции в стоматологична клиника „Света Аполония“.

 

Дейност 5

„Социално включване на децата/младежите“

 • Подкрепа на децата и младежите в подобряване на техните умения и социални навици за постигане на всичките им права и пълноценно социално включване:

= Всички рождени дни се отпразнуват по различен начин с любими на рождениците дейности, така че да усетят, че това е техният ден. Осигурява се подарък за рожденика и почерпка за младежи и тържествата продължават с много песни, игри и танци. Младежите са много щастливи от емоцията и индивидуалните подаръци, които получават;

= На 1 март си разменихме мартенички за здраве и успех. Баба Марта е един от най-чаканите и тачени празници за всички нас! Той носи предчувствие за пролет и надежда за по-добър живот! Този ден беше още по-пъстър, усмихнат и нестандартен за нашите младежи, които посетиха Регионалната библиотека за да си направят селфи за спомен с библиотечната Марта, която ги дари с усмивка и добро настроение;

= По стар български обичай, младежите боядисаха яйца за Великден на Велики четвъртък и отпразнуваха с козунаци и чукане с яйца, християнския празник;

= На 1 юни беше организирано тържество по случай празника на детето. Младежите изработиха украса, с която украсиха къщата;

= разходки в Парка на младежта и по кея. В свободното си време младежите се придружават на разходки в близост до къщата, посещават детски площадки в квартала. Изключително вълнуваща бе разходката на младежите в Розариума;

= разходки сред гората в лесопарк „Липник“ – Младежите се чувстват спокойни и щастливи сред прохладната зеленина. Често отпразнува и рождени дни сред природата;

= включване в публични събития и детски празници на СНЦ „Еквилибриум“ и Комплекса за социални услуги;

= посещение на обществени места – екомузей, театър, кафе, библиотека, фризьорски салон, цирк;

= 23 младежи посещават Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе. Младежите участват в различни ателиета там и придобиват знания и умения. Графика на посещенията е ограничен, съобразен с епидемичната обстановка за да не се смесват младежите с други потребители /от общността или други центрове/. Преди да ги вземат, служителите от ДЦПЛУ измерват телесната температура и едва тогава ги допускат. След връщането на младежите от Дневния център и преди влизане в РГМУ, задължително всички се дезинфекцират с дезинфектанта в антрето. Превантивно няколко пъти през годината се преустановяваха посещенията на младежите в ДЦПЛУ с оглед опазване на здравето;

= На 16.12.2021 г. за младежите от две услуги бе организиран Коледен празник с подаръци от Дядо Коледа и вкусна почерпка. Още в началото на м. декември, нетърпеливите младежи участваха в работилнички за изработване на Коледни елхи, 3Д снежинки и снежни топки с които украсиха къщичката. С много желание те пуснаха своите писма до Дядо Коледа, а в деня на тържеството го посрещнаха и изненадаха с коледни песни, таци и стихове.  Всеки един получи своя подарък, а тържеството продължи с почерпка и голяма забава.

 

Дейност 6:

„Прилагане на алтернативни методи за подобряване общото състояние на децата/младежите“

През 2021 г. кинезитерапевт, служител на СНЦ „Еквилибриум“ продължи да провежда рехабилитационни дейности с трима младежи от център „Надежда“ и един младеж от „Любов“.

През изминалата 2021 г. ерготерапевт продължи да работи с младежите от двете услуги. Провеждани са дейности по отношение на базови умения за самообслужване – затвърждаване на вече усвоени умения за самообслужване – по време на рутинните дейности като миене на ръце, хранене, преобличане; обучение в разпознаване на частите на дрехите и частите на тялото; обучение в правилно обличане на горни и долни дрехи; обучение в правилен захват; обучение за равномерен темп на хранене и достатъчно загребване на храна и нейното сдъвкване. Провеждани са разговори за поддържане на спретнат вид и хигиенни навици; Моторика – Груба моторика – обиколки на територията на услугата, подхвърляне и улавяне на голяма топка с две ръце, търкаляне на малка топка, подскачане, упражнения на тренажор за развиване на мускулна сила на горните крайници, каране на колело и упражнения на степер, извършване на леки физически упражнения и танци, подвижна игра „Джуджета и великани“, игра с ластици за заучаване и затвърждаване частите на тялото, чрез нанизването им на различни части от тялото; Фина моторика – упражнения на тренажори за развиване на фини двигателни умения като закопчаване и откопчаване на обикновено копче и копче вид „‚тик – так“, закопчаване на цип и нанизване на вързанка, намачкване и накъсване на хартия, прелистване на страници, оцветяване, залепяне, прегъване на дребни детайли, нанизване на капачки, сортиране на флумастери и капачки по цвят, вграждане в кутия на цветни пръчици, извършване на пръстова гимнастика, игра с ластици за заучаване на частите на тялото, чрез нанизването им на различни части от тялото, работа с пластилин, сортиране по форма, цвят и големина на части от Лего, капачки на флумастери, навиване на прежда около китката, игри със сензорни и антистрес играчки – средство за пръстова гимнастика, интерактивен куб, пинарт, релефен конструктор, мултисензорна топка, терапевтична топка. Емоционално развитие – с помощта на картинков материал, на който са изобразени различни емоции се предоставя възможност на младежите да назоват или имитират емоционалните състояния, които виждат. Обсъжда се влиянието на собствените емоции върху поведението на другите. Провеждат се кинезиологични упражнения за лицева експресия с някои младежи, с цел забавление и стимулиране на положителни емоции. С помощта на пластилин се оформят части на тялото и се избразяват емоционални състояния върху предварително нарисувано лице. Слушане на музика  и повтаряне на ритъм и звуци от природата – шум на вятър, река, вода, дъжд, птичи звуци, с цел формиране на положителни емоции. На Комуникатор имат възможност да посочат конкретна емоция и да опишат как се чувстват при различните емоционални състояния. Имат възможност да разкажат кое ги кара да се радват и кое ги кара да са тъжни. Провеждат се игри на пинарт “Открий предмета“ и театър с плюшени играчки, с цел формиране на положителни емоции и чувства. За повишаване удовлетвореността от собствените умения и насърчаване на тактилния опит, с младежите и девойките са проведени арт работилнички за изработване на торбички и портмонета от хартия, есенни апликации от природни материали (листа и клонки) и на Коледна украса. Развитие на реч и комуникация –  провеждат се сесии с Комуникатор 5 под формата на индивидуална работа с част от потребителите. Някои от тях разпознават и посочват изображения на обекти от заобикалящата ги среда и външния свят. Повтарят думи и броят до шест в прав ред, като свързват цифрите до 6 с количественото им измерение. Успешно да образуват изречения на Комуникатора с готови фрази: “Искам да ям….“, „Искам да пия….“, „Искам да облека…“,“Искам да отида…“ Една от девойките предпочита занимания, които са свързани с проследяване на изображения, както и музикални занимания. Започна да проявява интерес към изображенията на животни и звуците, които издават. Друг младеж посочва правилно и се опитва да назовава някои плодове, зеленчуци и домашни животни. Започна успешно да образува изречения с готови фрази от програмата: “Искам да ям…“, „Искам да облека…“. Други младежи посочват някои изображения, но все още с оказване на значителна подкрепа. Справят се много добре със занимателните задачи и тези за развиване на координация око – ръка. По иницииране на двама потребители са създадени нови страници с теми и думи по техен избор. Създадени са страници с Коледно стихотворение, което единия младеж научи наизуст. Голям интерес трима от младежите проявяват към комуникационния албум. Старателно разучават значенията на изображенията от основния речник. Една девойка проявява интерес към музикалните занимания на Комуникатора и по-конкретно към създаване на собствена, импровизирана мелодия, чрез натискане на клавиши. Друга девойка пише изречения, които след това слуша от синтезиран глас. Един младеж проявява интерес към заниманията с Комуникатор 5, с диви животни и рибки, които при докосване издават звуци. Той предпочита занимания със звуци от природата – вода, животни. Все още не посочва целенасочено изображенията, но се позиционира на стол и оставя ръката му да бъде водена. Под формата на групова работа се провежда слушане на аудио приказки и аудио театър, пеене на песни и повтаряне на ритъм, чрез пляскане или щракане на пръсти. Всички потребители са силно привлечени от атрактивните дублажи и звуци. Социално развитие/социално включване – провеждат се групови занимания за оцветяване, прегъване, изрязване на детайли. Младежите и девойките все по – добре взаимодействат в група, подават и си разменят предмети, изчакват се. Проведени са работилнички за изработване на Коледни елхи, 3Д снежинки, топки с които украсиха къщите. С някои младежи се работи индивидуално за научаване частите на тялото и включване в двигателни и конструктивни дейности. Това се случва под игрова форма с топка или слагайки в дланта части на конструктор. Използвани са и ластици за заучаване частите на тялото като се поставя по един ластик на определена част и след това самостоятелно трябва да се премахне. Работи се също и за равномерен темп на хранене и загребване на достатъчно количество храна с лъжица. С младеж, който е незрящ се работи индивидуално за укрепване на общата мускулатура и усещане на тялото в пространството, чрез обиколки на къщата и ритмично люлеене на барбарон. С други потребители се работи индивидуално за развиване на речеви способности, зрително – моторна координация, фина моторика – на Монтесори сортер, включване на двете ръце в игрови дейности, чрез нанизване на ластици на всяка ръка, които се движат нагоре-надолу и след това самостоятелно се премахват. Работи се за развиване на зрително – моторната координация и фината моторика и моторно планиране, чрез навиване на прежда около китката, подреждане на части от конструктор в определена последователност, разлистване на страници. С младежът, който е вербален се работи индивидуално за обогатяване на речниковия запас, за развиване на мускулната сила на ръцете и включване на дясната (с пареза) ръка в дейности като поддържаща, чрез игрови дейности, „блокирайки“ здравата ръка и включване на дясната. Работи се на Монтесори сортер за развиване и поддържане на зрително – моторни умения, фина моторика, обогатяване на речниковия запас. С една девойка са провеждани разговори за различните професии, за облеклото и поведението й. Работено е индивидуално с нея на интерактивна игра, развиваща умения за обличане, поддържане вида на прическата и са провеждани индивидуални сесии на Монтесори сортер. Всички потребители се включват в заниманията със сензорни и антистрес играчки. С потребителите са извършвани са дейности по създаването на „Книга на живота“, която има за цел да акцентира върху силните им страни и положителните моменти от биографията им, а не на други аспекти от пътя им досега. Провеждани са дейности и за създаване на албум „Моите творчески и трудови умения“, в които са събрани изработените от тях колажи, рисунки, апликации, картички и др. Образователни потребности – Продължава работата с младежите по отношение обогатяване на активния и пасивния речник, стимулиране на вербалната и невербалната комуникация. Част от младежите се включват в извършването на домакински, ежедневни дейности и инструментални дейности за самообслужване. Работи се върху подобряване на пространствената и времевата ориентация. Обучават се в релаксиращи методи с цел снижаване на вътрешното напрежение.

 

Дейност 7:

„Прилагане на алтернативни  практики за работата с децата/младежите“

– Потребителите участват активно в поддържане на дворното пространство – засаждат цветя и билки и се грижат за тях. В РГМУ „Надежда“ младежите си отглеждат домашен любимец – котето Зара е непрекъснато сред тях и те се грижат за нея – хранят я, слагат й вода. Грижата за животното се отразява много благоприятно върху  емоционалното състояние на младежите;

 

Дейност 8:

„Информиране на гражданите и професионалната общност за практиките и дейностите в РГМУ“

 • Работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др.През 2021 г. не са излъчвани репортажи и публикации свързани с дейността на РГМУ;
 • Популяризиране на дейностите в центровете– по време на всички събития, организирани от „Еквилибриум“ и чрез електронния сайт;
 • Регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на РГМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други– През 2021 г. не са правени публикации, касаещи дейността на РГМУ;

 

Дейност 9:

Супервизия на персонала”

Съгласно Политика за управление и развитие на човешкия ресурс на РГМУ, персоналът на РГМУ получава подкрепа, супервизия и напътствия с оглед предоставяне на услуги с високо качество. Супервизията се извършва от доставчика или упълномощено от него лице, като се следва принципа, че лицата, определени да извършват супервизия, трябва да имат минимум 3 години професионален опит. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на СНЦ „Еквилибриум“. През 2021 г. са проведени 5 групови супервизии.

 

Дейност 10:

„Изграждане на ефективна партньорска мрежа“

Идентифициране и привличане на нови потенциални партньори в общността; поддържане на добри взаимоотношения на сътрудничество и взаимопомощ при вече създадени партньорства; поддържане на установени контакти с национални и международни партньори; активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата; участие в тематични работни срещи за предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка, за обсъждане на проектодокументи към АСП, ДАЗД, МЗ, МОМН и промени в нормативната база.

 • Идентифициране и привличане на нови партньори в общността: Основни партньори на РГМУ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „ХУСУ“, УМБАЛ „Медика“ и УМБАЛ „Канев“ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.
 • Активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата;Екипите на „Еквилибриум“ се включиха в Националната кампания на Национална мрежа за децата „Заедно за децата“. Гривнички и книжката на „Еквилибриум“ „Пътеводител в страната на доброто родителство“ получиха и децата и учителите от НУ „П. Р. Славейков“, СУ „П. Волов“, ДГ „Стадиона“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Бяла, както и представителите на Отдел „Закрила на детето“ Русе и Бяла, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ДГ „Русалка“,  РАЛИЗ, РЗИ, ДГ „Здравец“, ОУ „Ал. Константинов“. Целта на кампанията е да ангажира възможно най-много родители и активни граждани към общата ни кауза –  всяко дете да има щастливо детство. http://eq-bg.org/bg/natsionalnata-kampaniya-na-natsionalna-mrezha-za-detsata-zaedno-za-detsata-zaednozadetsata-prodalzhava-v-ruse-i-byala/

Сто и четири семейства получиха отново подкрепа по проект на „Еквилибриум“, финансиран от програма „Ирис“ Проектът е финансиран по програма „ИРИС“, която подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от Covid-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. http://eq-bg.org/bg/sto-i-chetiri-semejstva-poluchiha-otnovo-podkrepa-po-proekt-na-ekvilibrium-finansiran-ot-programa-iris/

 • Участие в тематични работни срещи и предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка по проектодокументи към МТСП, МЗ, МОН, ММС – СНЦ „Еквилибриум“ има участия в тематични работни срещи по отношение разработването на Наредба за качеството на социалните услуги и обсъждане на нормативни документи, касаещи функционирането на социалните услуги в страната

Други участия:

От 1 юни 2021 г. стартира нов проект на СНЦ „Еквилибриум“ – Voice of Adversity (Гласове на уязвимостта). Основни цели на проекта са: развиване на компетентност за подемане и поддържане на активизъм (кохерентно, фоkусирано себеизразяване) сред жертви на множество кризи и / или трайно семейно неблагополучие с оглед генериране на данни, насочени към подобряване на качеството на услугите за деца и семейства в България, както и да се осигури устойчиво, творческо, доброволно сътрудничество (в групи от общността), което допълва и информира институционалното планиране и предоставянето на обществени услуги;

През м. август 2021 г. Община Русе стартира проект Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе” в партньорство със Сдружение „Еквилибриум”, детски градини, УМБАЛ „Канев”, Сдружение „Център Динамика”, Сдружение „Развитие на социалния капитал” и др. Проектът развива т.нар. меки мерки, допълващи функционирането на новите социални жилища, построени по първия компонент от него от Община Русе. http://eq-bg.org/bg/sdruzhenie-ekvilibrium-v-podkrepa-integratsiyata-na-uyazvimi-grupi/

 

Дейност 11:

„Мониторинг и оценка на дейностите и резултатите по програмата“

Мониторингът на дейността в РГМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика. Използват се индикатори за оценка качеството на услугата като на всеки шест месеца се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. През през м. януари 2021 г. се направи ре оценка на индикатори за оценка качеството на услугата. Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на РГМУ; проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Проверка на досиетата по активните случаи – съгласно методиката и годишния план на дейностите на СНЦ „Еквилибриум“ се извършва периодична проверка на досиетата по активните случаи;

Извършвани проверки на РГМУ „Любов“ през 2021 г.

На 03.09.2021 г. е извършена инспекция във връзка с епидемичната обстановка в страната от РЗИ – Русе  – държавен здравен инспектор Аксиния Стефанова. Не са констатирани нарушения.

На 29.09.2021 г. проведен мониторинг от ДСП – Русе – главен социален работник Милена Кънева и Община – Русе – главен експерт Ина Георгиева. Не са констатирани нарушения.

Извършвани проверки на РГМУ „Надежда“ през 2021 г.

На 11.05.2021 г. е извършена инспекция във връзка с епидемичната обстановка в страната от РЗИ – Русе  – държавен здравен инспектор Симеонка Дамянова. Не са констатирани нарушения.

На 29.09.2021 г. проведен мониторинг от ДСП – Русе – главен социален работник Милена Кънева и Община – Русе – главен експерт Ина Георгиева. Не са констатирани нарушения.

 

Дейност 12:

         Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе”

          Ежемесечно управителят на РГМУ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в РГМУ. На всяко тримесечие управителят на РГМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет, а на ДСП – Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

 • Изготвяне на месечни финансови доклади ежемесечно. За 2021 г. са предоставени 12 бр.;
 • Изготвяне на тримесечни технически доклади – изготвени и предоставени, електронно са 4 бр. технически отчети за2021 г.;
 • Изготвяне на годишен доклад – анализ за дейността на РГМУ, включващ и информацията за  жалби, инциденти и сигнали, както и предприетите мерки в тази посока – годишния доклад се изготвя до края на м. март;

През 2021 г. в СНЦ „Еквилибриум” и в частност в РГМУ „Надежда” и „Любов“ не са постъпвали сигнали или жалби свързани с дейността по предоставяне на социалната услуга и грижата за потребителите, както и информация за случаи на насилие. В съответствие с изготвения график за извършване на проверки са изпълнени предвидените дейности за 2021 г. Наблюденията са протоколирани, дадени са съответните препоръки с които проверяваният служител е запознат.

През календарната година няма инциденти и травми на потребители по време на престоя им резидентните услуги. Не са извършени бягства от младежите и няма случаи на отсъствие на младеж от центъра без причина и без разрешение на екипа и ръководството на услугата.

През 2021 г. в „Любов“ не са регистрирани случаи на инфекциозни заболявания. В РГМУ „Надежда” девойката, която е хоспитализирана в ОИБ на УЧБАЛ „Канев“ е с окончателна диагноза: „COVID-19 – неидентифициран“. Въведените ефективни практики на екипа по отношение на дезинфекция, начин на приготвяне и съхранение на храните, използване на индивидуални предпазни средства и спазване на процедурите за достъп на външни лица в услугата, дават своя положителен резултат.

Дейност 13:

„Поддържане на сградния фонд“

Сградите и помещенията в резидентните услуги отговарят на изискванията на АКСУ (при издаване на лицензите за предоставяне на услугите) и на разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове в областта на достъпност на сградата и помещенията (Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (МРРБ), санитарно-хигиенни изисквания и осигуряване на безопасност при пожар.

Извършени ремонтни дейности и подобрения по сградния фонд през 2021 г.

РГМУ „Любов“:

– По цялата ограда беше монтиран изкуствен плет с височина 150 см. Целта бе да се вдигне нивото на оградата, за да не може младежите да я прескачат и да се освежи дворното пространство. Дворното пространство бе облагородено с нови цъвтящи растения;

– Във връзка със съществуващ проблем с пътеката от портата, към беседката, имаше голямо пропадане на тротоарните плочки и водата от дъждовете навлизаше в основите на къщата. СНЦ „Еквилибриум“ предприе отстраняване на проблема. Фирма, изготви проект и стартира ремонтни дейности на 29.09.2021 г. Премахнати бяха тротоарните плочки, изкопа се цялата пътека, при което се установи, че има големи пропадания. Укрепи се с допълнителен материал, изравни се и се трамбова, след което се заля с бетон, под наклон;

– Ежедневната и непрекъсната експлоатация на кухнята в продължение на 7 години доведе до изгниване и износване на шкафовете и плотовете. Поради това СНЦ „Еквилибриум“ предприе подмяна на кухненската част с нова. През м. декември 2021 г. в „Любов“ бе монтирана нова кухня, с нови котлони, аспиратор и фурна за вграждане;

РГМУ „Надежда“:

– Частично по ограда беше монтиран изкуствен плет с височина 150 см. Целта бе да се вдигне нивото на оградата, за да не може младежите да я прескачат и да се освежи дворното пространство. Дворното пространство бе облагородено с нови цъвтящи растения;

– През м. октомври 2021 г. бе осигурена нова съдомиялна машина.  

 

Изготвил:

Пл. Стефанова – управител РГМУ