• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „РОЗОВАТА КЪЩА”  КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ ЗА 2019 г.

СНЦ  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и администрира 10 социални услуги в гр. Русе и гр. Бяла, както и е сертифицирано по системата за качество ИСО 9001 – 2015.

За управлението на ЦНСТДМУ „Розовата къща” има преиздадени: лиценз от ДАЗД № 1276/06.06.2018 г. и удостоверение от АСП № 00191-0006 – Заповед №РД1-235/14.06.2018 г.

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦНСТДМУ

През 2019 година потребители на социалните услуги в ЦНСТДМУ са:

Ø Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

Ø Лица от 18 до 35-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

 ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

 Социалната услуга ЦНСТДМУ се предоставя съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.

Дейност 1

 Организационно изграждане на ЦНСТДМУ към КСУДС

Изготвяне на Годишен план за развитие на ЦНСТДМУ; План за развитие на персонала на ЦНСТДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопастност в ЦНСТДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори за работата в ЦНСТДМУ; Процедура за управление на кризисно поведение в ЦНСТДМУ; Преглед и актуализиране на  индивидуалните Оценки на риска на потребителите и мерки за предотвратяване.

Тези дейности са реализирани в началото на 2019 г. През м. януари 2019 г. бяха извършени атестации на персонала, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране.

Дейност 2

         „Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦНСТДМУ към КСУДС, който се следва.

На 28 и 29 март 2019 г. ръководителят на ЦНСТДМУ взе участие в Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности“, организиран и проведен в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

През м. април 2019 г. /18.04. – 19.04.2019 г./, м. май /16.05. – 17.05.2019 г./ и м. октомври /02.10. – 03.10.2019 г./ част от екипа на ЦНСТДМУ „Розовата къща“ взе участие в обучение на Русенския университет „Ангел Кънчев” по проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие” със съдействието на Клуба на социалния работник и Фондация „Русе – град на свободния дух по обучителни модули: „Да общуваме без бариери (усвояване на основите на жестомимичния език)“, „Да оказваме подкрепа и помощ компетентно (усвояване на знания и умения за използване на психотерапевтични подходи в помагащите дейности)” и „Как да разпознаем симптомите на психично страдание”.

През м. юни /10.06. – 12.06.2019 г., 12.06. – 14.06.2019 г. и 17.06. – 19.06.2019 г./ целият екип на ЦНСТДМУ „Розовата къща” поетапно премина тридневно обучение, проведено в гр. Русе, по проект на АСП „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Преминалите обучението получиха Сертификат от фирмата осигуряваща логистика за провеждане на специализирани обучения „Атлас Травелс” ЕООД.

През м. ноември 2019 г. /04., 05. и 06.11.2019 г./ ръководителят и психологът на ЦНСТДМУ взеха участие във втора международна конференция – „Допълваща и алтеранативна комуникация” в гр. София, организирана от фондация „Асист – помагащи технологии”.

На 29.11.2019 г. доктор Дикова изнесе здравна беседа на персонала на ЦНСТДМУ, като темите касаят заболяването Шизофрения, както и гастродуодеалните проблеми, свързани с храносмилането на децата и младежите в къщата.

Дейност 3

Супервизия на персонала”

Груповите супервизии за екипа на ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на КСУДС – Русе.

На 11.03.2019 г., 20.05.2019 г., 27.09.2019 г. и 03.12.2019 г. са проведени групови супервизии на екипа на ЦНСТДМУ със супервизор Надежда Петрова. На 20.05.2019 г. бе проведена една индивидуална супервизия от Н. Петрова.

Дейност 4

Предоставяне на услуги в ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе”

Описание на дейностите:

 • Основни дейности в ЦНСТДМУ „Розовата къща”
 • Задоволяване ежедневните потребности на децата и младежите – постоянна грижа;
 • Задоволяване здравните нужди на децата и младежите;
 • Психологическа подкрепа;
 • Възпитателни дейности;
 • Обучителни дейности;
 • Терапевтични дейности;
 • Медицинска рехабилитация;
 • Социално включване.

В ЦНСТДМУ „Розовата къща” има настанени 12 деца и младежи /5 деца и 7 младежи – към м. декември 2019 г./.

През 2019 г. услугите в ЦНСТДМУ „Розовата къща” се предоставяха съгласно Детайлизираната програма, предоставена на Община Русе и Плана за развитие на услугата за 2019 г., в следните направления:

Базисни и здравни грижи:

Децата и младежите получават ежедневни грижи, съобразени с индивидуалните им потребности. Осигурени са: здравословна и питателна домашно приготвена храна, подходящо облекло, лични вещи.

Здравословното състояние на децата и младежите се наблюдава освен от медицинската сестра /ежедневно/ и от д-р Дикова – педиатър, която веднъж седмично, а при нужда и по-често извършва прегледи на място в ЦНСТДМУ „Розовата къща”. Осигурен е редовен прием на поддържащите им медикаментозни терапии.

 • След проведеното медикаментозно лечение на К. по повод наличието на „Хелико-бактер пилори”, установено през месец 12.2018 г., на 22.01.2019 г. бе проведено повторно изследване. Резултатът е отрицателен.
 • На 07.02.2019 г. С. и Ив. са минали диспансерен неврологичен преглед. Няма промяна в терапията им.
 • На 02.04.2019 г. Ст. бе на консултативен преглед при гастроентеролог, по повод на по-продължителните периоди без дефекация. Назначена е и започната терапия.
 • На 04.04. и на 06.04.2019 г. децата С. и М. бяха приети в Педиатрично отделение на УМБАЛ „Канев” АД”, с диагноза „Бронхопневмония”, вследствие на усложнение от респираторно заболяване. Изписани са на 11.04.2019 г. с подобрение.
 • На 24.04.2019 г. Н. бе на консултативен преглед при психиатър по повод на предстоящо зъболечение под обща анестезия.
 • На 28.05.2019 г. Н. бе на консултативен преглед при психиатър по повод явяването й на ТЕЛК.
 • На 13.06.2019 г. Ст. Д. бе на консултативен преглед при психиатър по повод явяването му на ТЕЛК.
 • На 07.08.2019 г. К. бе изследван за Хеликобактер пилори. Пробата се оказа положителна. Предписана е терапия, която стриктно се изпълнява.
 • На 11.11.2019 г. на М. бе направена проба Манту /съгласно имунизационния календар на Р България/ – отчетена 6 мм.
 • През 2019 г. един младеж – С. /13.05.2019 г./ и три от децата Ст. Д. /26.06.2019 г./, Ст. /25.10.2019 г./ и С. /06.12.2019 г./ са преосвидетелставни от ТЕЛК, а М. /31.05.2019 г./ бе представен пред ТЕЛК по повод на предстоящо закупуване на специализирана инвалидна количка.
 • Всички деца са преминали профилактични стоматологични прегледи през 2019 г., а две деца – Н. /16.05.2019 г./ и К. /08.10.2019 г./ са били на зъболечение под обща анестезия в Дентална клиника „Света Аполония” в гр. Русе.

Образование:

През 2019 г. децата Ст. /7 кл./, С. /4 кл./, М. /3 кл./ и Ф. /5 кл./ бяха записани в СУ „Йордан Йовков” – Русе и успешно завършиха учебната 2018/2019 г. в Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Русе, където се обучават. Детето Ст. Д. завърши 8 клас в СУ „Йордан Йовков”. Н., В., К. и Кр. завършиха 10 клас в Професионална гимназия по облекло „Н.И. Лазарова”, специалност „Шивачество” в паралелка за деца със специални образователни потребности.

През новата учебна 2019/2020 г., децата С., М. и Ф. продължават да посещават учебните занятия в ЦСОП – Русе. Сава е в 5 клас с ръководител паралелка г-жа Миглена Стоянова, М. е в 4 клас с ръководител паралелка г-жа Катя Кочева, а Ф. е в 6 клас с ръководител паралелка г-н Константин Коев и посещават учебните занятия без придружител. Единствено Ф. е необходимо да бъде придружавана от човек от персонала по време на престоя й в ЦСОП.

Децата Ст. Д. – 9 клас и Ст. – 8 клас през учебната 2019/2020 г. са записани и посещават редовно СУ „Йордан Йовков” – Русе, където ползват услугите на ресурсен учител и логопед.

Децата К., Н., Кр. и В. през новата учебна 2019/2020 г. продължиха образованието си в Професионална гимназия по облекло „Н.И. Лазарова” – 11 клас, специалност „Шивачество”, като не е необходимо някой да ги придружава по време на учебните часове. Техен класен ръководител е г-н Дечев. Децата Н. и В. /редуваща се с К./ посещават ежедневно учебното заведение и с желание участват в заниманията на класа. Кр. посещава училище според състоянието му. Продължаването на образованието им с още един клас стана възможно съгласно запитване до Министерството на образованието и науката от страна на учебното заведение и положителен отговор от Заместник – министъра на образованието и науката с писмо №18-318 /18.07.2019г./ до директора на ПГО „Н. И. Лазарова”.

Терапевтични и социализиращи дейности:

С цел получаване на подкрепа от различни специалисти и по-добрата им социализация и интеграция, през 2019 г. пет от децата два пъти седмично са ползвали услуги в Дневен център за деца с увреждания – Седмична грижа (ДЦДУ СГ) „Мечо Пух”, един младеж – два пъти седмично  е посещавал Дневен център за младежи с увреждания седмична грижа (ДЦМУ СГ) и една девойка – Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи (ЦСРИН). През годината продължиха също и посещенията на четири от децата в ДЦДУ „Слънчо”, където получават психологическа, кинезитерапевтична и логопедична терапия. Честотата на посещенията им се съобразява със здравословното им състояние и метеорологичните условия.

Най-малко два пъти седмично (когато метеорологичните условия позволяват (не вали дъжд, не духа силен вятър и не е прекалено горещо), всяко от децата / младежите се извеждат на разходка от отговарящия персонално за тях възрастен или дежурната детегледачка.

През цялата година персоналът продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета. Всички деца имат напредък в развитието си, някои дори помагат на персонала – отсервират посудата след храна, сгъват изпраните дрехи, придружават възрастния, когато пазарува до близкия магазин, като по този начин се чувстват полезни и обградени с внимание.

Рехабилитация:

И през 2019 г. кинезитерапевтът в ЦНСТДМУ извършва ежедневна рехабилитация на всички деца и младежи, нуждаещи се от подпомагане на двигателното им развитие – М., С., Кр., Ст., Ст. Д., С., Ф., В., Ив. и Р. Рехабилитацията се провежда три пъти седмично при Кр., С., М. и С.. На С. и М. им се прилагат дренажни масажи и позиции, позицониране на вертикализатор, а през зимните месеци ежедневно и се позиционират на модули с цел отхрачване и незадържане на секрети в белите дробове. При Кр. се акцентира на масажи на долните крайници, стречинг, поставяне на шини на краката и позициониране на вертикализатор. При останалите деца и младежи рехабилитацията е по два пъти седмично и включва масаж на долни крайници, стречинг, общоразвиващи и активни упражнения. Рехабилитацията на Ст. се състои главно в масаж на долните крайници, стречинг, активни упражнения за крайниците, упражнения за таза и корема, общоразвиващи упражнения. При Ст. и Р., освен масажите и стречинг упражненията, добър резултат имат и ежедневните им разходки за слизане и качване по стълбите. Наблюдава се напредък в развитието на Кр., Р. и Ив. – обемът на подвижност на ставите е повишен. Мускулният им тонус е задоволителен. При С. не може да се каже, че има някакъв реален напредък, но не се наблюдава и регрес в състоянието му.

Други дейности:

Всички деца и младежи са извеждани ежедневно на двора, в сензорната градина, а според възможностите и състоянието им – на разходки, пазар и др.

 • Със съдействието на фирма „Ера” , на 31.01.2019 г. ЦНСТДМУ бе посетен от г-н Ил. Русев – треньор по плуване и председател на фондация „Александър Русев”, която предоставя безвъзмездно подпомагане развитието на плувните спортове и най-вече на водно-рехабилитационната дейност за деца с увреждания. Той се запозна с децата и заболяванията им и придоби представа за кого би била полезна водната рехабилитация. Договорено бе включването на Ст. Д., Н. и Кр. в занимания на басейна в Спортното училище. От м. февруари до м. юни 2019 г. децата са посетили общо 11 пъти плувния басейн и им е проведена водна рехабилитация. Кр. се чувства особено добре, когато е във водата, прави опити да движи ръцете и краката, смее се сглас и не спира да издава радостни звуци. Мускулите на краката са значително по отпуснати и поставянето на шините за вертикализатор от кинезитерапевта става по-лесно.
 • През месец юли /06.07.2019 г. – 13.07.2019 г./ шест деца – Ф., М., Н., С., Ст. и Ст. Д., придружени от шест детегледачки и медицинската сестра бяха на летен оздравителен лагер  в Еко – център „Родни простори” гр. Приморско. Там децата, младежите и придружителите им от екипа, освен че преживяха незабравими летни приключения, се радваха и на топлото и приветливо отношение на персонала и другите летуващи деца в еко – центъра. А по време на Нептуновата вечер и организираните ежедневни забавления от аниматорите, нашите деца и младежи бяха обект на специално внимание, давайки им възможност първи да се изявят и да бъдат поощрени с награди.
 • През месец август /19.08.2019 г. – 23.07.2019 г./ шест деца и младежи – Ф., К., В., Кр., Р. и С., придружени от три детегледачки и ръководителя на ЦНСТДМУ бяха на летен морски лагер  в село Тюленово, общ. Шабла. Те имаха възможност да се впуснат в дългоочакваните летни приключения и да сбъднат морските си мечти. Добро настроение и весели моменти съпътстваха всички, не се мина разбира се и без Нептунова вечер, в която бяха провъзгласени морските Крал и Кралица.  А когато времето не бе подходящо за плаж, децата и младежите с помощта на придружителите си посетиха и разгледаха местните забележителности в с. Тюленово и гр. Шабла, както и Двора на Кирилицата в старопрестолна Плиска и нос Калиакра.
 • На 26.09.2019 г. ЦНСТДМУ бе посетен от г-жа Г. Бисет – изпълнителен директор на СНЦ Еквилибриум, доц. д-р М. Гринберг, д-р Е. Христова, г-жа Ел. Петрова и г-жа П. Стефанова от фондация „Асист – Помагащи технологии”. Посещението им бе свързано с реализирането на проект „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол на поглед” по договор № BG05M9OP001-2.009-0022-C01, по ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме”. След проведеното обследване от тях, Ст. Д., К., Ст., М. и Н. бяха включени в едногодишната програма за провеждане на занимания с устройството за контрол на погледа. През месеците октомври, ноември и декември 2019 г. г-жа Ел. Петрова и г-жа П. Стефанова посетиха „Розовата къща” общо 12 пъти и проведоха занимания със Ст. Д., Ст., К. и М. с комуникатора и устройството за контрол на погледа. Н. не прояви интерес към заниманията, въпреки усилията на специалистите за ангажиране на вниманието й.
 • На 26.09.2019 г. Ст. Д., Р. и Ф. посетиха тактилната работилница, която СНЦ Еквилибриум организира в Историческия музей, като по този начин имаха възможност да опознаят различни произведения на изкуството и забележителносит в гр. Русе.
 • На 22.10.2019 г. в Семейния център на СНЦ „Еквилибриум“ се състоя представянето на най-новото издание на сдружението – „Малка история за любовта“ – посветено на децата от Могилино, настанени преди малко повече от 10 години в първия център от семеен тип в страната – ЦНСТДМУ „Розовата къща”. Авторът на книжката – Надежда Петрова, дългогодишен ръководител на ЦНСТДМУ, разказа историята на децата, техния огромен напредък и най-вече за нежната грижа от страна на целия екип на центъра, който дарява децата с много любов.

Събитието бе уважено с присъствие на представители от дирекция „Здравни и социални дейности” към община Русе, РДСП – Русе, ДСП – Русе, от други социални услуги, предоставяни в общността, от учители, граждани и спомоществователи на центъра, а специален гост на събитието беше д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето. Тя поздрави гостите и най-вече децата от „Розовата къща”, които бяха главните виновници за събитието и взеха активно участие в него, според възможностите си. Те получиха и специални подаръци от д-р Лилова – книжки от деца от пловдивско училище с мили послания от децата към техни връстници в уязвима ситуация. Накрая всички гости и участници залепиха сърца с позитивни послания към децата и екипа на „Розовата къща” на специално подготвената за това картина, чийто автор е русенският художник Огнян Балканджиев.

 • През месец октомври – на 24.10.2019 г. Ст. Д., Н. и Ст. взеха участие в тържество по случай петия рожден ден на ДЦДУ СГ „Мечо Пух”, където ползват социална услуга.
 • На 19.12.2019 г. Ст. Д., Н. и Ст. взеха участие в Коледно празненство в ДЦДУ „Мечо Пух”.
 • В ЦНСТДМУ и през 2019 г. всички рождени дни на децата и младежите бяха отпразнувани тържествено, с много настроение, подаръци и лакомства.

Въпреки навършването на пълнолетие през 2019 г. от Кристиян, Наталия, Венцислава и Калоян, мярката им за закрила не бе променена, защото те все още са ученици.

 • По подобаващ начин бяха отбелязани и официалните празници Баба Марта, Първа Пролет, Великден, Коледа и Нова Година, а атмосферата в къщата е като в едно голямо семейство.
 • Едно от децата продължава да поддържа редовни регламентирани контакти с родител. Бащата на Ст. го е посещавал в ЦНСТДМУ ежеседмично през цялата 2019 г., според регламента на ОЗД. Не го е извеждал на разходка извън ЦНСТДМУ.
 • На 19.02.2019 г. ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе посетен от група специалисти по ранно детско развитие от САЩ и от България. В групата имаше представители и на съдебната власт. Целта на визитата им бе да се запознаят с функционирането на ЦНСТДМУ.

Екипът на „Розовата къща” насърчава посещения и гостувания на доброволци и студенти, които се занимават персонално с децата ЦНСТДМУ, разхождат ги, люлеят ги на люлките в двора.

През 2019 г. ЦНСТДМУ са посетили общо 137 студента от РУ „Ангел Кънчев”:

 • Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Ерготерапия” – 19 студента;
 • Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Кинезитерапия” – 15 студента;
 • Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Социални дейности” – 16 студента;
 • Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Медицинска сестра” – 35 студента;
 • Факултет „ Природни науки и образование” със специалност „Социална педагогика” – 52 студента.

Дейност 5

Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации, участие в обучителна програма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

През март 2019 г. екипът на ЦНСТДМУ се включи в мартенския базар, проведен в МОЛ – Русе с изработка на мартеници, цветя и картички.

През 2019 г. в ЦНСТДМУ бяха получени следните дарения:

 • На 01.03.2019 г. ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе посетен от представители на фирма „Ера”, които подариха на децата мартенички, сладки неща, сокчета и много весело настроение.
 • На 05.03.2019 г. ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе посетен от г-жа Пламена Миронова, която дари от нейно име от името на семейството й три кашона с книги и сумата от 100 лв.
 • На 18.04.2019 г. бяха получени хранителни продукти на стойност 580.70 лв. от БЧК по Опеартивна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
 • На 25.04.2019 г. г-н И. Бозмов – собственик на верига магазини „Бозмов” дари на децата и младежите от „Розовата къща” 10 кг агнешко месо.
 • На 27.04.2019 г. ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе посетен от проф. Ангел Смрикаров от РУ „Ангел Кънчев”, който подари на децата 5 великденски козунака.
 • На 14.11.2019 г. в ЦНСТДМУ бе получено дарение на хранителни стоки и продукти в размер на 100 лв. от близки на детегледачка от „Розовата къща”.
 • На 04.12.2019 г. бе получено дарение от ДЗИ Русе – индивидуални подаръци за децата.
 • На 14.12.2019 г. от Операция „Плюшено мече” индивидуално за всяко дете и младеж бе получен празничен подарък, съдържащ дрехи, лакомства и играчки.
 • На 16.12.2019 г. ЦНСТДМУ бе посетен от две момчета – наши съседи, които донесоха на децата и младежите 12 броя шоколадови календари.
 • На 17.12.2019 г. семейство Ненови дариха от името на дъщеря си Силвана и съпруга й Рене ван Дебруген хранителни стоки и лакомства за децата и младежите в „Розовата къща”.
 • На 19.12.2019 г. проф. Ангел Смрикаров от Русенския Университет „Ангел Кънчев” посети ЦНСТДМУ и подари на децата 12 броя коледни торбички.
 • На 20.12.2019 г. ученици от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” посетиха ЦНСТДМУ и подариха на всички деца и младежи индивидуални коледни торбички.
 • На 21.12.2019 г. дядо Коледа със своята помощничка Снежанка посетиха ЦНСТДМУ по поръчка на една голяма приятелка на децата и младежите от „Розовата къща” – кака Галя. Тя, с помощта на един ангел, които е вече на небето – кака Виктория, му разказали, че нашите деца са най-добрите и послушни и заслужават още и още подаръци и забавления и се бе постарала всички деца и младежи да получат индивидуални коледни подаръци, играчки и много лакомства. Празничният ден завърши с почерпка за всички и естествено с торта, а за празничното настроение и веселие в къщата се постараха от сърце аниматорите от Детски център „Веселяците”, както и изкусните майстори от сладкарница „Мариела Сони”, гр. Русе.

Дейност 6

Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”

Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения. През 2019 г. специалисти от КСУДС оказват експертна подкрепа по проект „Приеми ме 2015“, в който има участие психолога от ЦНСТДМУ Н. Петрова, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № 2017-021 от 27.03.2017 г., сключен между СНЦ „Еквилибриум” и Община Силистра. На 12.03. и 10.09.2019 г. Н. Петрова е провела групова супервизия на общинския екип по приемна грижа и на екип от ОЗД – Силистра.

Дейност 7

         Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на ЦНСТДМУ са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе – отдел „Закрила на детето“ и отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги”, РДСП – Русе, УМБАЛ „Канев” – Русе, Център за специална образователна подкрепа – Русе, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, СУ „Йордан Йовков” – Русе, Детско юношески център за психично здраве, общопрактикуващите лекари и др.

Дейност 8

         „Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“ – материалната база).

Контролни дейности, свързани с организацията на дейността са:

 • Екипни срещи на персонала в ЦНСТДМУ – провеждат се ежемесечно, организират се, водят се и се документират от съответния ръководител направление;
 • Ръководител ЦНСТДМУ участва във всички сбирки на Групата за управление на социалните услуги, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум”, както и в общите събрания на КСУДС;
 • За служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДМУ се изготвят графици от ръководител ЦНСТДМУ, които се съгласуват с оперативния счетоводител и директора на КСУДС. Контрол по спазването на графиците се осъществява от ръководител ЦНСТДМУ;

Контролни дейности, гарантиращи качеството и ефективността на предоставяните социални услуги:

 • Директорът на КСУДС осъществява периодичен контрол върху документацията в досиетата на потребителите, която удостоверява развитието на случая, постигнатите резултати и степента на изпълнение на плана за предоставяне на социалната услуга;
 • Ежемесечно ръководителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на директора на КСУДС технически отчет, а директорът на КСУДС изготвя и предоставя тримесечен технически доклад към Община Русе. Той е разделен на статистическа и информационна част, която съдържа: резултати, постижения и събития през месеца; мониторинг на изпълнението на годишния график на дейностите; публикации и подготвени проектни предложения; включени доброволци и стажанти в програмата; предоставени консултации и обучения на други организации; търсено/получено финансиране за допълнителни дейности и получени дарения; ефективна партньорска мрежа; срещнати трудности и начини за преодоляването им; потърсено съдействие от община Русе за решаване на текущи въпроси;
 • В ЦНСТДМУ „Розовата къща“ са разработени допълнителни инструменти за мониторинг –„Аз-профили“ за всяко едно от децата/младежите, Система за самоконтрол на качеството на услугата, която е разработена на основа индикатори за самооценка на ЦНСТДМУ. Те са разработени от НПО „Надежда и домове за децата“ и са адаптирани за български условия от Коалиция „Детство 2025“. Индикаторите за оценка качеството на услугата се преразглеждат на всеки шест месеца и се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа;
 • В ЦНСТДМУ е въведена книга за жалби и оплаквания, която е прономерована и прошнурована, като потребителите на социалната услуга, законните им представители, близки, роднини, референтният им възрастен или членове на персонала на ЦНСТДМУ могат да подават жалби, оплаквания, мнения или предложения до Ръководителя на ЦНСТДМУ или чрез него, до Председателя на УС на СНЦ „Еквилибриум“, ДСП – Русе, РДСП – Русе, АСП, ДАЗД, относно вида, качеството и съответствието на предоставяните социалните услуги, за защита от насилие, злоупотреби и тормоз. Към настоящия момент няма подадени жалби и оплаквяния в ЦНСТДМУ от потребители или техни близки и роднини, както и няма регистрирани инциденти, свързани с потребителите на социалната услуга.
 • През 2019 г. експерти от Дирекция „Здравни и социални дейности” към община Русе периодично са провеждали мониторинг в ЦНСТДМУ – на 28.02.2019 г., 20.06.2019 г. и на 09.10.2019 г.
 • .
 • На 12.06.2019г. ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе посетен от инспектор от РЗИ – Русе, а на 19.06.2019 г. последва Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидeмични мерки и отстраняване на повредата и теча от покрива на сградата, както и измазване и пребоядисване на засегнатите от влагата стени.
 • На 14.06.2019 г. ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе посетен от представител на общинското звено по мониторинг и г-н Камен Кръстев – младши експерт в техническа инфраструктура и инвеститорски контрол към община Русе по повод на изпратената докладна записка до кмета на община Русе за проблемните зони по сградата и на-вече теча от покривната конструкция.
 • На 21.06.2019 г. бе получен писмен отговор от кмета на община Русе относно докладната записка до него и последвалия оглед на сградата на ЦНСТДМУ „Розовата къща” от експерти. От отговора става ясно, че съгласно договора на СНЦ Еквилибриум с община Русе за възлагане управлението на социалната услуга, ремонтно-възстановителните работи следва да се извършат от доставчика на услугата.
 • На 26.08.2019 г. директор КСУДС извърши проверка в ЦНСТДМУ относно хигиената и състоянието на спалното помешение на Наталия и Росица, във връзка с необходимост от изпълнение на предписание от РЗИ – Русе.
 • На 17.10.2019 г. ЦНСТДМУ бе посетен от инспектор от Втора Районна служба по противопожарна безопасност и защита на населението – гр. Русе. В резултат на извършената проверка и връчено Разпореждане № ПР –ПБЗН-РС26-49/21.10.2019 г. за дооборудване на първия и втория етаж с по 1 брой пожарогасител, същите бяха закупени и позиционирани на съответните оказани места.
 • На 20.11.2019 г. ЦНСТДМУ бе посетен от г-жа Периха Хасан – главен инспектор към Агенция за социално подпомагане, която извърши проверка по сигнал съгласно Заповед РД 01 -2132 /20.11.2019 г. на АСП.
 • На 02.12.2019 г. ЦНСТДМУ бе посетен от г-жа Д. Матева – директор на ДСП – Русе, г-н Цв. Симеонов – заместник директор ДСП – Русе и г-жа Н. Димитрова – началник отдел ИОХУСУ към ДСП – Русе. Те извършиха проверка на сградата и помещенията и на документацията на пълнолетните лица.
 • На 11.12.2019 г. ЦНСТДМУ бе посетен от г-жа Милена Влахова – директор РДСП – Русе, която извърши мониторинг на центъра.
 • На 16.12. и 17.12.2019 г. ЦНСТДМУ бе посетен от г-жа Х. Палабуйкова и Г. Петкова – главни инспектори в отдел „Мониторинг и контрол – район северен” – Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето. Те извършиха планова проверка съгласно тяхна Заповед РД – 11 -355 /16.12.2019 г./.
 • През 2019 г. ръководителят на ЦНСТДМУ осъществява периодични проверки съгласно Процедурата за вътрешен контрол и плана за извършване на проверки в „Розовата къща” на следните области: даване на лекарства; медицинска документация; дейности с децата и младежите; хигиена на центъра и дезинфекция; социална документация.

 

„Напредък и развитие на децата и младежите в ЦНСТДМУ”

През 2019 г.  персоналът продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета, разходки на открито. При всички деца и младежи се наблюдава напредък в развитието им.

Н. продължава да помага на персонала при отсервиране след храна, както и да води за ръка Росица, когато е помолена за това. От известно време памперсите при нея бяха заменени с памперс – гащи, и тя прави опити сама да се обслужва, под наблюдението на възрастен. Когато времето позволява, Наталия придружава член от персонала, който пазарува до близкия магазин.

Ив. е усмихната, доволна и по-спокойна, когато е седнала на дивана, заглежда се в детските филмчета по телевизията, харесват й също разходките с количка на открито.

К. вече е много по-спокоен, компанията на другите деца в много редки случаи го напряга, предпочита да е сред тях. Понякога сам слиза на първия етаж в сградата, сяда на дивана във фоайето и се усмихва.

В. посещава училище с желание, и се мръщи, когато бива прибирана на обяд от там. Не е особено контактна с другите деца, но компанията им не я притеснява, усмихната и весела е през деня, често повтаря срички, наподобяващи „бдаа-вдаа”.

С. не престава да е изключително любопитен и посещава офиса, където наблюдава работата на компютъра на социалния работник, а когато му доскучее, сам си тръгва.

Ст. продължава да ходи с голямо желание на училище и сутрин буквално тича, за да се качи в колата, а когато е вече вътре, сам си затваря в вратата, с което със сигурност иска да ни подкани да тръгваме по-бързо. Все така усмихнат е и лъчезарен и отговаря със звучното „Да” на всичко, за което е запитан.

При Ф. проявите на автоагресия продължават да са изключително редки. Тя е все така общителна, лесно влиза в контакт с възрастен и често се усмихва. През по-голямата част от деня е в добро настроение, често се смее с глас, може да танцува – много добре усеща ритъма на музиката и поклаща тялото си в такт; може да рита топка при изричане на „гоол” от възрастен; когато е попитана: „Колко си гладна?”, започва да гали стомахчето си с длан; с жестове показва как кинезитерапевта й прави масаж.

Р. е спокойна, очаква с желание кинезитерапевтичните процедури, но качването и слизането по стълбите й се струва толкова трудно, че на всяко стъпало повтаря „край”. Присъствието на другите деца и младежи й е приятно, а Фейдан се задържа сгушена в нея продължително време.

С. и М. продължават да се усмихнати и да предпочитат компанията на другите деца, както и с интерес да слушат приказки, които детегледачките им четат.

Кр. продължава да е усмихнат и закачлив. След храна е толкова весел, че издава радостни звуци като мелодия и барабани по бюрото, пред което стои обикновено.

Ст. Д. не престава да ни изненадва с неговите шегички – няколко дни всички в къщата търсихме служебният телефон, но никъде не го намирахме. В крайна сметка апаратът се оказа в шкафчето за обувки, в близост до стаята му, сложен прилежно в една обувка и затрупан с други такива. Когато една от детегледачките го намерила и попитала Стефан защо е скрил телефона там, нашето момче дяволито се усмихнало и посегнало отново да вземе апарата с думите: „Ало – ало”.

Това е един от многото моменти, случващи се в къщата, заради които си струва да сме тук, които изпълват сърцата ни с умиление и ни карат отново и отново да желаем да виждаме искричките все така живи, закачливи и бляскащи в детските очи.

 

 

 

Изготвил:              

Тотко Вълков – ръководител ЦНСТДМУ

08.01.2020 г.