• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „НАДЕЖДА“

И

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ЛЮБОВ“ 

ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ ЗА 2016 г.И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТ 24 ЗА УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП ОТ НАРЕДБАТА ЗА КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

 

         Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца. Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

         Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ управлява двата центъра /ЦНСТДМУ „Любов“ и ЦНСТДМУ „Надежда“/, съгласно договори с община Русе № 2362/30.03.2015 г. и № 2361/30.032015 г. за срок от 3 години, до 01.04.2018 г.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Да развиваме и утвърждаваме единно физическо и духовно личностно израстване на деца, млади хора и техните родители; да предоставяме социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето

 

        

         Материална база

         Сградите са построени, обзаведени и оборудвани по Междинен Компонент: „Нова социална инфраструктура”, по схемата за безвъзмездно финансиране „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” към ОП „Регионално развитие”, в подкрепа на проект „Детство за всички“, управляван от ДАЗД, в партньорство с АСП и МЗ.

         Сградите не са проектирани и съобразени със специфичните нужди на потребителите /преобладаваща остъклена част, два етажа, общо помещение за готвене, хранене и занимания/ – физически силни, активни, а в същото време с тежка умствена изостаналост, психотични и с други увреждания. Ниска ограда, несъобразена с евентуалните поведенчески проблеми на бъдещите й ползватели. Съществува риск за живота на двама от потребителите, склонни към бягства (провокирани от психотичното им състояние и проблемното поведение, развито в СИ). За предотвратяване на евентуални инциденти е необходимо издигането на допълнителна част /ажурна ограда/, което изисква финансови средства, а допълнителен проблем представлява невъзможността за предприемането на промени по сградния фонд, включително и външни, 5 години след началото на проекта (въпреки, че по информация на други общини, общината може да направи аргументирано предложение до управляващия орган за промени във височината на оградата); Влага в сградата, която не е козметичен проблем и влияе върху здравето на потребителите. За отстраняване на проблема е необходимо разрушаване на горния слой и поетапно полагане на нова мазилка. Предприемането на конкретни действия по отстраняването на проблема създава трудност, тъй като изисква преместване на потребителите в друга сграда. Неработещи канали водят до редовни наводнения на сутерена при повече дъждове. Влагата влияе на електрическите мрежи и съответно на уредите, които захранват. Наводнения и падане на предпазители създават редовни затруднения в работата. Някои от кухненските уреди (микровълнова, съдомиялна) не работеха още при приемането на сградата. В двата центъра имаше поставени абсорбатори, които бяха като декоративни, тъй като липсваше отвод. След поемане на управлението на двата центъра, СНЦ „Еквилибриум” отстрани този проблем и абсорботарите започнаха да се използват по предназначение.

В следствие на некачественото строителство и поради не осъществяване на текущ ремонт от страна на Общината в проектната фаза (вероятно поради ограниченията на 5 годишната гаранция, която обаче не покрива дефектите/пропуските в строителството) в строителството, къщите бяха приети в лошо състояние, което беше описано на 01.04.2015 от представител на Общината. В резултат от внесена докладна с наш изх. № 151/31.08.2015 г. и вх. № 63–54-7/08.09.2015 г. в Община Русе, беше изпратена комисия, която констатира описаните от нас проблеми по сградния фонд, но реални действия не се предприеха до края на 2015 година. Това наложи през м. февруари отново да внесем докладна с наш изх. № 42/25.02.16 г. и вх. № 63-54-4/29.02.16 г, тъй като получихме и предписание от РЗИ. През март 2016 г. получихме отговор от кмета, че част от описаните проблеми със сградния фонд, попадат в определението „текущ ремонт“, съгласно §5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията и са наша отговорност, без да се има предвид факта, че описаните проблеми и повреди са от периода, в който Общината е управлявала услугата. Според отговора на кмета за отстраняване на проблеми, свързани със строителството, носи отговорност строителната фирма. Може да се обобщи, че сградите не бяха предадени на доставчика в годен вид за предоставяне на услугите и общината не предприема никакви мерки за оказване на съдействие.

На 20.09.16 г. бе извършена проверка от Управляващия орган за устойчивост по проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе“. На 04.10.16 г. представител на Община Русе направи външен оглед на центровете и описа щетите за отстраняване. На следващия ден строителна бригада, отстрани щетите по външната част на сградата – падналите дървени летви от покрива и разкачените улуци на къщите. СНЦ „Еквилибриум“ предприе извършването на вътрешен ремонт в санитарните помещения в източната част на двете къщи, тъй като не могат да се ползват по предназначение, поради теч по стената на кухненската част на първия етаж /в трапезарията/. 

Във връзка с проблем свързан с паркирането на чужди автомобили пред центровете, което касае безопасността на потребителите настанени в ЦНСТДМУ „Любов” и „Надежда“, потърсихме съдействието на кмета на Община Русе и Комисията по организация и безопасност на движението. Като резултат бе поставен пътен знак В27 „Забранени са престоят и паркирането“ и допълнителна табела Т17 с текст: „Не важи за МПС с пропуск“, издаден е пропуск на служебния транспорт на ЦНСТДМУ „Любов“ и „Надежда“.

 

Целева група:

 • Лица до 18 – годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 29 – годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

  Потребители на социални услуги

 

         Капацитетът на ЦНСТДМУ „Надежда“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете/младеж в риск от общността.

         През 2016 г. в ЦНСТДМУ „Надежда”, няма новонастанени потребители. Общият брой потребители, които са ползвали услугата през 2016 г. е 12, от тях 11 младежи и 1 дете. Всички младежи са настанени с административна заповед на директора на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП. Настаненото дете е с административна заповед на ДСП  – Русе на основание чл.27, ал. 1 и чл. 25, ал.1, т.2 и със Съдебно решение № 1642 /04.11.2014 г. От тях, изведени от ДДМУИ – 9, 2 са дошли от ДДЛРГ и 1 от биологичното семейство.

         През м. май 2016 г. една девойка напусна социалната услуга и бе реинтегрирана в биологичното семейство. На проведена среща с отдел ХУСУ, майката на девойката, заяви, че  желае да се грижи за дъщеря си в семейна среда. По време на престоя в ЦНСТДМУ /м. септември 2015 г. – м. май 2016 г./, девойката е посещавана редовно от майка си. Жената заплаща всички необходими такси и осигурява необходимото облекло и памперси на дъщеря си. С оглед съществуващата силна емоционална връзка между майка и дъщеря, както и заявеното, писмено желание на майката, да полага грижи за девойката в семейна среда се взе решение договорът за ползване на социална услуга в ЦНСТДМУ да се прекрати. Майката изказа благодарност към екипа полагал грижи за дъщеря й и за подкрепата, която е получила от всички в услугата през цялото време на престоя на дъщеря й и при вземането на решението на семейството да отглежда девойката в къщи.

         През м. октомври 2016 г. една от девойките в ЦНСТДМУ „Надежда“ навърши 30 годишна възраст. Тъй като по проект центровете са за деца и младежи до 29 годишна възраст, екипът полагащ грижи за девойката покани на среща представители на Община Русе и отдел ХУСУ към ДСП – Русе, да се обсъди възможността, девойката да продължи да ползва услуга ЦНСТДМУ. Различните занимания в ЦНСТДМУ, посещението на Дневен център, организираните летни лагери, отношението на персонала и добрите условия за пълноценен живот допринасят за големия напредък на девойката и нейното добро физическо и емоционално развитие. Предвид това, екипът на ЦНСТДМУ изрази мнение, че в най-добър интерес за девойката е да продължи да живее в центъра. Като резултат и след обсъждане с присъстващите представители на институциите се взе решение настаняването на девойката да се продължи поради постигната степен на автономност, топлата семейна среда в която живее и стабилното й физическо и емоционално състояние.

         Капацитетът на ЦНСТДМУ „Любов“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете/младеж в риск от общността. През 2016 г. в ЦНСТДМУ „Любов”, няма новонастанени потребители. Общият брой потребители, които са ползвали услугата през 2016 г. е 13, от тях 13 лица. Всички младежи са настанени с административна заповед на директора на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП. От тях, изведени от ДДМУИ – 10, 2 са дошли от ДДЛРГ и 1 от биологичното семейство. Реинтегрирани в биологичното семейство – 1 девойка.

         През месец юли 2016 г. е проведена мултидисциплинарна среща с представители на Община Русе и ДСП – Русе, относно заявеното желание на девойка, да се върне да живее в семейството си. Съгласно Правилника за устройството и дейността на ЦНСТДМУ, всеки потребител има право на три месечен домашен отпуск, който е възможно да се ползва през различно време на календарната година. Целта на годишния отпуск е да има период на адаптация за ползвателя на услугата преди да се прекрати Договора за ползване на социална услуга. От 05.05.16 г. до 10.07.16 г. девойката бе в домашен отпуск. Малко преди изтичането на този период, тя подаде писмена молба за прекратяване настаняването си в ЦНСТДМУ „Любов“. На срещата, девойката сподели, че се чувства добре при семейството си, което бе видно и за участниците. Считано от 11.07.2016 г. бе издадена заповед за прекратяване настаняването в ЦНСТДМУ „Любов”.

         Към 31.12.2016 г. в ЦНСТДМУ „Надежда“ са настанени 11 потребители, от които 1 дете и 10 лица – 6 от мъжки пол и 5 от женски.

Към 31.12.2016 г. в ЦНСТДМУ „Любов“ са настанени 12 потребители, от които 12 лица – 8 мъже и 4 жени.

През м. март 2016 г. трима от младежите, които до този момент се самопредставляваха се явиха на дела в Окръжен съд – Русе, на основание чл.336 ал.1 от ГПК във връзка с чл.153 ал.1 от СК за поставяне под пълно запрещение и назначаване на настойнически съвет. През м. май 2016 г. те са поставени под пълно запрещение и им е назначен настойнически съвет. Във връзка с тази промяна са сключени нови договори за ползване на социална услуга ЦНСТДМУ и ДЦМУ с назначения настойник.

 

Основни дейности в ЦНСТДМУ „Надежда”и ЦНСТДМУ „Любов”

 

 1. Организационни дейности в ЦНСТДМУ

– Прилагане на политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс, годишното стратегическо планиране се извършва в началото на всяка година (м. януари). През 2016 г. няма промяна в органограмата и щатното разписание на услугата.

– Подбор и назначаване на персонал: Съгласно политиката за управление на човешкия ресурс и предвид тежестта на заболяванията и уврежданията на потребителите, ниския финансов стандарт (който позволява единствено минимални заплати на персонала в Центъра), както и направената от доставчика Оценка на риска, текучеството може да бъде сведено до минимални проценти, но не и да бъде елиминирано напълно. Динамиката в движението на персонала изисква допълнителни усилия и натоварване на „старите“ служители и преките ръководители за тяхното въвеждане и обучение. През календарната 2016 година в двата центъра са назначени общо 7 нови служители, а са напуснали 8 служители. Към 31.12.2016 г. в двата центъра работят: 1 управител, , социален работник, ½ оперативен счетоводител, 2 медицински сестри, ½ кинезитерапевт, 1 шофьор, 1 техник поддръжка сгради и 18 детегледачки и 1 детегледач почасово на граждански договор.

– Преглед на индикаторите за оценка качеството на услугата е извършен през м. януари и м. юли 2016 г. 

– Преглед и актуализиране на Формуляр за изграждане профил на детето/младежа /сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа: Съгласно Методическото ръководство за социалната услуга ЦНСТДМУ, индивидуалните планове за грижа на младежите се преразглеждат на всеки шест месеца. През 2016 г. през м. април и м. октомври са направени ре оценки на потребностите на всички потребители, изготвени са анализи на информацията. Проведени са мултидисциплинарни срещи (екип ЦНСТДМУ, ДЦМУ) с участието на самите потребители, според техните възможности и са актуализирани Индивидуалните планове за грижа на младежите в ЦНСТДМУ, съобразно отчетения напредък и нуждата от подкрепа в областите на развитие.

– Годишно планиране и изготвяне на план – график на дейностите в ЦНСТДМУ е изготвен през м. януари 2016 г.

– Изготвяне на  доклад за извършените дейности от социалният работник на ЦНСТДМУ „Надежда“ и ЦНСТДМУ „Любов“: Съгласно изискванията на Стандарт 18 от Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ, утвърден от Изпълнителния директор на АСП и Председателя на ДАЗД, е разработена Процедура за вътрешен контрол. Настоящата процедура има за цел осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за Социално подпомагане, Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Всеки месец социалният работник на ЦНСТДМУ „Любов“ предоставя на управителя доклад за извършените дейности през изминалия период. През 2016 г. са предоставени 12 доклада.

– Изготвяне на справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ и предоставяне на ДСП – Русе: Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ. За 2016 г. са предоставени 12 справки.

– Изготвяне на справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието и предоставяне на ДСП – Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

– Изготвяне на технически отчет и предоставяне на Община Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

– Преглед на оценката на риска, произтичащ от средата: Прегледът на оценката на риска, произтичащ от средата бе актуализиран през м. януари 2016 г.

 

 1. Обучение на персонала

– Вътрешни обучения за развитие професионалния капацитет на персонала: Съгласно политиката за развитие на професионалния капацитет на персонала СНЦ „Еквилибриум” осигурява обучения на служителите си съобразно техните нужди. В Годишния план на ЦНСТДМУ са заложени следните обучения:

 • „Практически насоки за заболяванията на децата/младежите в ЦНСТДМУ” – проведено през м. юни 2016 г.;
 • „Хигиена на храненето и как да съхраняваме хранителните продукти” – проведено през м. юли 2016 г.;
 • Програма „IMPAСT” – в периода 12 – 15 септември 2016 г. се проведе обучение ИМПАКТ – 2;
 • Встъпителни обучения за нов персонал: При назначаване на нови служители се провеждат задължителни встъпителни обучения на служителите по утвърдена програма на доставчика.
 • Други специализирани обучения според заявените нужди в плановете за обучение и развитие на персонала: През 2016 г. не са провеждани специализирани обучения на персонала извън планираните.

Обмяна на опит с други  услуги: През м. декември 2016 г. е проведено обучение от представители на „Еквилибриум“ на персонала на 2 ЦНСТ в гр. Габрово по покана на Община Габрово. Обучението беше проведено с финансовата подкрепа на „Надежда и домове за децата“ – клон България. По време на обучението бяха обменени добри практики от работата в ЦНСТДМУ „Любов“ и „Надежда“ – Русе. Персоналът беше супервизиран и насърчен за прилагане на инструментите, използвани  от „Еквилибриум“ при справяне с агресивно и проблемно поведение на потребителите;

 

 1. Ваканционни програми

СНЦ „Еквилибриум” държи много ежедневието на младежите да е разнообразно, полезно и здравословно. Именно поради това, ежегодно в Годишния план са заложени летни лагери за отдих.

От 02.07.2016 г. до 09.07.2016 г. и от 15.08.16 г. до 19.08.16 г. потребителите от двата центъра бяха на летен лагер сред природата в Лесопарк „Липник“ в с. Николово. Някои от младежите за втора поредна година посещават това приказно място, други за първи път. Всички младежи бяха много спокойни и щастливи. Там, те се чувстват по различен начин – поспиват си до по-късно, наслаждават се на природата, тишината и чуруликането на птичките. Летните лагери сред природата, тишината и спокойствието се отразяват много добре на младежите. Те са спокойни и не изпитват емоционално напрежение. Своевременно писмено са уведомени съответните институции и е направена необходимата организация.

           От 03.09.2016 г. до 08.09.2016 г. и от09.09.16 г. до 14.09.16 г. се проведе летен лагер в морската база на СНЦ „Еквилибриум“ в с. Тюленово. Общо 11 деца и младежи за втора поредна година усетиха мириса на море. Всички младежи бяха много щастливи. Солената и безкрайна синя вода им доставя удоволствие, много положителни емоции и огромно спокойствие. Повече подробности и снимки могат да се намерят на сайта на „Еквилибриум“: http://eq-bg.org/bg/morski-otkrivateli-stanaha-i-mladezhite-s-uvrezhdaniya-ot-kashti-lyubov-i-nadezhda/http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1606977

 1. Медицински дейности

Предвид тежкото здравословно състояние на потребителите, които са с множество увреждания, медицинските дейности заемат водеща роля в грижата за тях. Медицинските сестри на центровете всекидневно следят здравословното състояние на потребителите. Осигуряват им необходимите медикаменти, придружават лицата при консулти с различни специалисти. Поддържат ежемесечен контакт с личния им лекар. Консултите с психиатъра д-р Б. Иванов са ежемесечни или при необходимост. Специалистът своевременно е информиран за състоянието на потребителите. При срещите с него, той изготвя протоколи за осигуряване на психотропната терапия, а при необходимост извършва прегледи и коригира терапията на младежите. Регулярно медицинските сестри измерват кръвното налягане на младежите, а при необходимост и телесната температура. Медицинските сестри на центровете описват в приходно-разходна книга и проследяват медикаментите в спешния шкаф.

– През м. април 2016 г. са преразгледани здравните планове на всички потребители. Отчетени са извършените дейности, планирани се нови такива за предстоящата година, свързани с профилактика на здравето им, контролни прегледи, образна диагностика, корекции в терапиите им, зъболечение и пр.

– Провеждане на задължителните медицински профилактични прегледи на всички ползватели на социална услуга: Ежегодно се провеждат профилактични прегледи на всички младежи. През м. юли 2016 г. на 23 потребителя са проведени профилактичните годишни прегледи.

– Паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени в центъра: Ежегодно се извършват паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени центъра. Профилактичните паразитологични изследвания се извършиха през м. март и м. април 2016 г. През м. юни и м. юли 2016 г. бяха направени извънредни изследвания поради възникнала вирусна инфекция в център „Любов“.

През зимния период бяха предприети и противогрипни мерки от страна на управленския екип. Осигурени бяха етерични масла – чаено дърво, канела, карамфил, джинджифил, мента и евкалипт. Направен бе разтвор с посочените масла, с който всички помещения бяха третирани. Беше осигурен и имуностимулиращ чай. В резултата на мерките и без да се ограничава социалния живот на младежите, нито един потребител не е боледувал от грип.

През 2016 година е проведено зъболечение на 3 младежи в стоматологична клиника „Света Аполония“, а за един е направен консулт.

Подновени са ТЕЛК Решения на 3 потребителя.

 

Извършени консулти със специалисти през 2016 година:

През изминалата 2016 г. екипът на СНЦ „Еквилибриум“ прилага множество алтернативни методи за справяне с кризисното поведение на младеж от ЦНСТДМУ „Любов“. Зачестилите автоагресивни прояви на младежа бяха причина да се проведат множество изследвания, консулти и срещи за обсъждане на причините за автоагресията, както и да се предприемат различни действия за снижаване на напрежението у младежа. Клиничен психолог провежда невробиофийдбек сеанси, закупена бе биоптронна лампа с която ежедневно се провеждат сесии, направени са редица медицински изследвания, случаят е консултиран с д-р Хадат, както и с д-р Николай Попов – психиатър от Пловдив.

Във връзка с приемането на тежка психотропна терапия, някои младежи са с ниски стойности на хемоглобин. Това е причината да се извършва консулт с хематолог и да се спазват неговите препоръки и прием на терапия за повишаване стойностите на хемоглобина.

През м. февруари, м. април и м. май 2016 г. младеж и девойка от ЦНСТДМУ „Любов“ са хоспитализирани профилактично в МБАЛ „МЕДИКА“ за провеждане на физиотерапивтични процедури. Разнообразието и физиотерапията се отразяват много добре на девойката. Младежът не харесва престоя в отделението и съобразно неговото желание и мнение, екипът преустанови насочването му към този тип медицинска услуга. Той е включен в програмите за развитие на грубата моторика (групови упражнения) от кинезитерапевта в услугата. През м. август девойка от центъра отново бе на физиотерапевтични процедури в „Медика“.

Поради спад в теглото на две девойки от ЦНСТДМУ „Надежда“ и един младеж от ЦНСТДМУ „Любов“ управленския екип предприе своевременно действия. През месеците януари, февруари и март медицинската сестра на ЦНСТДМУ „Надежда“ ежедневно им даваше протеини, мултивитамини и коластра. Предприетите действия дадоха положителен резултат и въпросните потребители качиха на тегло. Въпреки това, обаче се предприеха редица медицински изследвания за установяване причината за спада на тегло. В началото на месец януари на едната девойка са направени изследвания на кръвните показатели. Резултатите отчетоха ниски стойности на хемоглобина. Девойката е консултирана с гастроентеролог и гинеколог. През месец януари на другата девойка от ЦНСТДМУ „Надежда“ са й направени контролни изследвания, поради ниския хемоглобин, който имаше в предишен период – резултатите са в норма. Направена й е компютърна томография на главен мозък – няма патологична находка. Проведен е консулт с гинеколог (04.04.16 г.) и ендокринолог (12.04.16 г.) Резултатите и от двата прегледа сочат, че девойката е в добро здраве и няма причина, която да води до спадане на телесната маса. Продължава приема на допълнителни хранителни добавки (протеини и коластра).

През месец април младеж от къща „Любов“ и девойка от къща „Надежда“ преминаха преглед при физиотерапевт, който препоръча провеждане на физиотерапевтични процедури в УМБАЛ – Русе два пъти седмично. Кинезитерапевта ги придружава по време на процедурите и в последствие следва дадените от специалистите препоръки.

На 20.06.2016 г. шестима младежи от къща „Любов“ постъпиха за лечение в Отделение по инфекциозни болести. Девет от общо единадесетте, живущи в центъра имаха повръщане и разстройство. Младежите вземат лекарства, чийто странични ефекти са хронично ниско кръвно налягане и нисък хемоглобин, за това и най-малкото обезводняване може да доведе до критично ниски нива на кръвното им налягане, поради което е изключително важно да са под лекарско наблюдение. Причината за хоспитализацията на младежите беше ниското им кръвно налягане в резултат от повръщането. Медицинската сестра на къща „Любов“ осъществи контакт с ОПЛ д-р Орлин Кожухаров, за да го уведоми за състоянието на младежите и да консултира дали е подходяща терапия с Деган, който е наличен в къщата. Д-р Кожухаров одобри тази терапия и към нея добавя Тасектан – саше. При двама от младежите състоянието бързо се влоши, което наложи подаването на сигнал към тел. 112. Успоредно с подаването на сигнал към 112, управителят на центъра отново потърси личния лекар на младежите с молба да дойде и да окаже нужното съдействие като  прецени дали имат нужда от хоспитализация, но той отказа, защото бил зает. Медицинските специалисти на ЦСМП прегледаха всички младежи и девойки и оказаха долекарска помощ. По тяхна преценка поетапно транспортираха до УМБАЛ – Русе трима младежи и две девойки. Младежите бяха придружени от членове на персонала, управителя и медицинска сестра от услугата. За хоспитализираните в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Русе младежи и девойки бе подсигурен персонал от центъра, който да ги обгрижва. В следобедните часове на същия ден още един младеж от къща „Любов“ бе хоспитализиран в ОИБ на УМБАЛ – Русе.

На петимата младежи, които останаха в центъра, медицинската сестра постави инжекционно Деган и им бяха дадени сашетата предписани от личния лекар. След което младежите не са повръщали и състоянието им постепенно се нормализира.

От наша страна бяха предприети всички необходими мерки по съществуващите в услугата процедури.

По препоръка на ОДБХ, двете детегледачки, които са били на нощна смяна преди възникването на здравословните проблеми с младежите бяха отстранени от работа преди още да им бъдат взети проби от фецис и бяха насочени към лабораторията на РЗИ за даване на такива проби, до излизане и на резултатите от взетите от ръцете им натривки, гърлен секрет и микробиологично изследване.

На 24.06.16 г. излязоха резултатите от микробилогичните изследвания на шестимата младежи, които бяха приети в Инфекциозното отделение на УМБАЛ-Русе със симптоми на хранително натравяне. Изследванията показват, че става дума за бактериална инфекция, причинена от бактерията Стафилококусауреус (Staphylococcusaureus), известна още като златист стафилокок. На 24.06.16 г. бяха изписани 4 потребители, на 27.06.16 г.– 1 и на 28.06.16 г. – 1.

На 01.07.2016 г. излязоха резултатите от окончателния доклад на екипа от РЗИ и ОДБХ, относно възникналите  на 20 юни 2016 г. остри гастроентерологични симптоми при 11 младежи от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Любов“, довели до хоспитализацията на 6 от тях.

Нито храната, нито нейното съхранение са причина за инфекцията, а по-скоро храната ВЕРОЯТНО (не  е потвърдено) е заразена при приготвянето на закуската от детегледачките на смяна, които са дали положителни проби за Стафилококосауреус, но са без симптоми и са с актуални здравни книжки.

Най-вероятният източник на зараза са двете детегледачки, които са носители на Стафилококусауреус. Вероятен фактор на заразяване е храната, а вероятен път на предаване на инфекцията е хранителен. От взетите проби (прясно мляко, извара и яйца, проби от ръцете на двете детегледачки и отривки от посуда) не се изолират патогенни микроорганизми, съгласно представените от инспекторите на ОДБХ-Русе копия на протоколите от изследвания на акредитираната лаборатория в гр. Варна. Персоналът, който работи в ЦНСТДМУ “Любов” има редовни ЛЗК.“ – от доклада на РЗИ и ОДБХ.

 

 1. Социално включване на децата/младежите

– Подкрепа на децата и младежите в подобряване на техните умения и социални навици за постигане на всичките им права и пълноценно социално включване:

Организиране на тържества през 2016 година: На 01.03.2016 г. младежите и девойките с увреждания от двата центъра за настаняване от семеен тип „Любов“ и „Надежда“ бяха закичени по стар български обичай с мартенички по случай Баба Марта от представители на Младежката организация на СДС и г-н Милан Николов, които уважиха както младежите и девойките, така и грижещите се за тях. Пенсионерски клуб в кв. Здравец, също зарадваха младежите ни, като заедно с персонала организираха тържество по случай Баба Марта в двете къщички. С много положителни емоции бяха съпроводени Великденските празници за младежите и девойките от центровете. Екипът на СНЦ „Еквилибриум“ благодари на директора на фондация АДРА – Мариян Димитров и представителят за гр. Русе – Христо Кудинов, които на 27.04.16 г. подариха на младежите великденски кутии пълни с лакомства, играчки, книжки и др. Фондацията реализира проект : „Деца помагат на деца!“ и всички кутии са подготвени от дечица конкретно за младежите от центъра. Младежите в центъра бяха доволни и щастливи от получените подаръци и новите гости.     В навечерието на Великден, младежите бяха посетени и зарадвани с боядисани яйца и топли козунаци от пенсионерски клуб от кв. Здравец. Същите представители уважиха нашите младежи и за 1 юни – Денят на детето, като им дариха почерпка и много балони. Екипът на услугата се надява, че това ще прерасне в постоянно партньорство и приятелство с младежите. На 17.09.16 г., когато се почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, СНЦ „Еквилибриум“, направи водосвет за здраве и благоденствие на децата и младежите настанени в Центрове за настаняване от семеен тип „Надежда“ и „Любов“. Тържеството ни бе уважено от представители на Община Русе – К. Петрова – Началник отдел „Социални дейности“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“, И. Георгиева – главен експерт отдел „Социални дейности“, А. Венкова – главен експерт отдел „Обществено здраве“ и ръководител на проекта „Нашите деца са нашата отговорност разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе”. Екипът на СНЦ „Еквилибриум“ получи поздравителен адрес от кмета на Община Русе за успешната работа и грижите, които полага за повишаване качеството на живот на младежите. Центровете получиха като подарък ръчно изработена икони, които бяха осветени.

Празнуване на личните им празници: Всеки рожден ден се отпразнува по различен начин с любими на рождениците дейности, така че да усетят, че това е техният ден – разходка в Парка на младежта, разходка по кея или сред природата. За центъра се осигурява почерпка и на останалите младежи и тържествата продължават с много песни, игри и танци. Младежите са много щастливи от разходката и от индивидуалните подаръци, които получават.

Разходки в Парка на младежта и по кея: В свободното си време младежите се придружават на разходки в близост до къщата, посещават детски площадки в квартала.

Организирани посещения на клуб по конен спорт и коневъдство „RuseHorse”: Посещенията на конната база са съобразени с ангажиментите на домакините от клуб „RuseHorse”. Това е причината през изминалата година да не са осъществени посещения.

Включване в публични събития и детски празници на СНЦ „Еквилибриум“ и Комплекса за социални услуги: На 26.11.16 г. пет младежи от център „Любов” участваха във фестивала „Светът е за всички”, като се представиха с музикалния спектакъл „Цар Лъв“. Младежите се чувстваха спокойни. За доброто си представяне участниците получиха награди и грамота от Областния управител на гр. Русе; 

Посещение на обществени места – еко музей – аквариум, театър, кафе, библиотека, фризьорски салон, цирк. На 27.05.2016 г. девойка от къща „Любов“ съвместно с детегледачка посети цирк „София“. Девойката бе впечатлена и разказва за него с удоволствие, тъй като това й се случва за първи път в живота.

23 младежи посещават Дневен център за младежи с увреждания, а едно дете посещава Дневен център за деца с увреждания „Мечо Пух”. През месеците април и май 2016 г., персоналът на ДЦМУ организира разходка сред природата до лесопарк „Липник“ в с. Николово. След връщането си от там младежите бяха много щастливи и доволни. В края на месец септември се проведе мултидисциплинарна среща с екипа на ДЦМУ за младежа от ЦНСТДМУ „Любов“, който е със силна автоагресия, на която се взе решение за прекратяване на услугата към момента, поради влошеното му емоционално и физическо състояние.

През 2016 г. акцент в дейностите на ЦНСТДМУ беше работата с близки и роднини.

         В началото на м. януари 2016 г. управителя на центровете осъществи среща с майката на девойка от ЦНСТДМУ „Любов”. В продължение на месец жената, не се отзоваваше на насрочените срещи. При контакта бе показана снимка на дъщеря й, обяснено е къде се намира центъра в който тя живее, персонала който полага грижи, условията в центровете, както й как преминават дните на девойката. Майката бе объркана и заяви, че не е виждала момичето от бебе. Заяви, че желае да я посети, но изрази притеснения, че дъщеря й може да не я приеме. Жената бе успокоена, че има подкрепата на целия екип и насърчена да осъществи срещата с девойката. Въпреки обещанията, че в началото на м. февруари ще я посети, до момента среща не се е осъществила.

         Девойката от ЦНСТДМУ „Надежда”, чиято майка е в Гърция и бе уведомена по телефона (през м. декември 2015 г.), къде е настанена дъщеря и обеща да я посети през м. февруари 2016 г., когато очаква да се върне в България за кратко, все още не е осъществила контакт с нея.

         Със съдействието на РДСП и районите на ДСП – Русе, през периода бяха направени опити за осъществяване на контакт с близките на още двама младежи от ЦНСТДМУ „Любов”. Майката на единия младеж е починала. Предоставен е телефонен номер на мъжа с когото е живеела, но той не отговаря. На другия младеж майката е с психични отклонения. Направени са многократни опити да бъде осъществен телефонен разговор, но безуспешни. Потърсена е сестрата на момчето, която е с адрес в гр. Русе. При посещение на място се оказа, че къщата е празна и обявена за продан.

         През м. май 2016 г. бяха разпратени официални писма до дирекции на „Социално подпомагане“ с молба за съдействие, относно предоставянето на подробна, актуална информация за местонахождението на близките и роднините към настоящия момент на девет потребители от център „Надежда“ и на седем потребители от център „Любов“, както и проучване на нагласите им за осъществяване на контакт с тях.

         До края на м. юни 2016 г. са получени отговори за три девойки и двама младежи. Информацията, с която ОЗД при ДСП – Никопол разполага е, че майката на момичето не си е идвала на постоянния адрес близо десет години. Близките и роднините на втората девойка, категорично не желаят да осъществят контакт с нея, а майката на третата девойка от дълги години живее във Франция.  За единия от младежите ДСП – Казанлък е осъществила контакт с роднини по майчина линия (брат и сестра на биологичната майка и двете сестри на младежа). По информация на роднините, майката от дълги години живее и работи в чужбина. Сестрите никога не са виждали брат си и не са заявили желание за контакт с него. Роднините на майката са информирани за местонахождението на племенника си и за възможността да осъществят контакт с него, но те категорично са отказали. Няма информация за местонахождението на бащата. За втория младеж получената информация е, че родителите не са открити на посочения адрес, но им е оставено уведомително писмо да се явят в ДСП – Казанлък. До изготвянето на информацията, родителите не са се отзовали на поканата на ДСП – Казанлък.

         Майката на девойка, която живее във Франция откри във Facebook управителя. Проведен бе изключително емоционален интернет разговор. Жената сподели, че от дълги години живее и работи в Германия, там е и цялото й семейство – съпруг и две деца. Силно развълнуваната тя, задава много въпроси, на които в годините е търсила отговор. Управителят подробно разказа, къде е настанено момичето, при какви условия живее, кой се грижи за нея, как се чувства емоционално и физически. С горчивина майката сподели, че когато преди години е искала да види детето си в специализираната институция, директорът на социалното заведение не я е допуснал. В разговора майката сподели, че  мъжът с когото живее в Германия е биологичният баща на девойката и двамата искат да си я отглеждат за в бъдеще. Пожела да й бъде изпратен снимков материал на дъщеря й, което бе сторено. По нейни думи предстои да се върнат в България през м. август, когато обеща, че ще се обади и посети дъщеря си. Разговорът приключи, като майката бе изключително благодарна, удовлетворена и много по-спокойна за детето си.

         През м. юни 2016 г. бе осъществена среща с майката на единия от младежите, която живее в с. Червена вода. Жената силно се развълнува, когато разбра, че посещението ни касае нейният син. Майката е с психично разстройство, но може да се проведе смислен разговор с нея. Жената обеща да посети сина си и осъществи това на 16.06.2016 г.

         Относно контактите с близките на другия младеж, чиято майка е починала, също бе предприето пътуване до с. Семерджиево, тъй като мъжът с когото тя е живеела приживе не отговаря на позвъняванията. На посочения адрес бе открит природеният брат на младежа, който сподели, че баща му е на работа. Момчето заяви, че баща му не е баща на младежа и не желае да поддържат контакти с него. Въпреки това бяха оставени координати и телефонен номер, за да може мъжът да осъществи контакт с управителя на услугата, но такъв не е осъществен.

         На 08.08.16 г. девойка от центъра бе посетена от своите родители и двамата й братя. В началото на лятото майката откри управителя чрез Facebook и обеща при връщането си през м. август в България да посети дъщеря си. Срещата бе изключително емоционална, не само за семейството и девойката, а и за персонала на къщата. Родителите споделиха, че имат желание да се грижат за нея, но обстоятелствата в момента не го позволяват, тъй като живеят в чужбина и затова ще я посещават винаги когато се прибират в България. Броени дни след тяхната среща, девойката замина на летен лагер в Лесопарк „Липник“ с. Николово. Там, тя често повтаряше думата „мама“. След връщането си от лагера и преди заминаването на близките й отново в Германия, те отново я посетиха. Майката трудно се сбогува с дъщеря си, но обеща, че като си дойде отново ще я посети. Впоследствие жената търси регулярно информация от управителя за здравословното състояние на дъщеря си, както и за емоционалното й състояние. Предоставяни са снимки от ежедневието и от тържествата на центъра.

         През м. октомври 2016 г. бяха разпратени повторно писма към ДСП, които не дадоха официален отговор на поисканата през м. май информация за местонахождението на родителите. Получена е официална информация от дирекция на „Социално подпомагане“ за местонахождението на близките и роднините на трима младежи и едно дете от ЦНСТДМУ „Надежда“. За родителите на детето информацията е, че бащата работи извън страната, а майката живее от две години в гр. Добрич, но никой не може да посочи точния й адрес. Майката на едната девойка няма нагласа да осъществи контакт с детето си. Родителите на единия младеж дълги години живеят и работят в Германия, заедно с другия си син На 25.10.16 г. управителя предприе пътуване до гр. Плевен за осъществяване на контакт с майката на една девойка от къща „Надежда“. При пристигане на адреса в гр. Плевен, ж.к. Дружба № 222, вх. Б, ет. 1, ап. 3, не бе открита майката на Гергана. От проведения разговор с живущи в блока стана ясно, че от много години, жена с такова име, не живее във входа.

         През м. октомври 2016 г. бе получена официална информация за местонахождението на близките и роднините за двама младежи от център „Любов“ За бащата на единия младеж няма данни за неговото местонахождение. За майката е получен доклад от който става ясно, че майката, сестра й и техните родители са с умствено изоставане. Майката е изразила желание да види сина си, при предоставена такава възможност. Информацията за майката на другия младеж е, че не живее на посочения адрес и местонахождението й е неизвестно.

         На 21.10.16 г. управителя предприе пътуване до с. Давидово, общ. Търговище. С вх.№ 04/02.06.16 г. е получено писмо от ДСП – Търговище относно местонахождението на родителите и близките на девойка от център „Любов“. От него става ясно, че родителите на момичето от дълги години работят и живеят във Франция, а брат й, не е открит на адреса и не е разговаряно с него. При пристигане на управителя на адреса в с. Давидово на ул. „Младост“ № 27 бе осъществен контакт със съпругата на брата. Жената изрази желание, че иска да осъществят контакт с девойката, така както посещават другите брат и сестра в институцията, но не знае къде се намира гр. Русе. Предоставени са координати за връзка, а също така е отправено предложение управителя да доведе момичето в селото при връщането на брат й от чужбина.

         На 25.10.16 г. е посетено с. Полско Косово с цел осъществяване на среща с майка на младеж от център „Любов“. При пристигане на адреса, бе проведен разговор лелята на момчето. По нейна информация майката е в Белгия от няколко години и с нея се чуват по Skype. Лелята категорично отказа да посети племенника си, но пое ангажимент да информира майка му, когато осъществят контакт.

         На 27.10.16 г. управителя предприе пътуване до с. Васил Левски с цел осъществяване на среща с бащата на девойка от център „Любов“. Възрастният човек /74 г./ се разплака след като разбра целта на посещението. Показвайки снимката на дъщеря му, той силно зарида и помоли да я запази за себе си. Бащата устно заяви, че желае да види дъщеря си. Тъй като разстоянието до гр. Русе е голямо, а той е на възраст и няма възможност да пътува, предложено му бе да доведем момичето в дома му. Бащата се зарадва за възможността, която му бе предоставена и благодари.

         На 27.10.16 г. управителя посети с. Чернолик, общ. Дулово с цел осъществяване на среща с майката на младеж от център „Любов“. След като на майката й бе обяснена, целта на посещението тя се развълнува, очите й се напълниха със сълзи, виждайки сина си на снимка. Разказа, че не е виждала сина си от раждането му, а той й е единствено дете. Наложило се е да го изостави, тъй като мъжа й я изоставил, а тя нямала възможност да се грижи сама за бебето. Жената помоли да задържи снимката на сина си и изяви желание да се види с него. Тъй като няма финансова възможност да пътува до Русе, на майката й бе предложено да й доведем момчето в селото за осъществяване на среща.

 

Обучителни/образователни дейности

Шестима младежи от ЦНСТДМУ „Любов“ и двама потребители от ЦНСТДМУ „Надежда“ са обхванати от образователната система.

През учебната 2016/2017 година от център „Надежда“ продължават своето образование двама потребители. Един младеж е в четвърти клас на ПУ ‚Д-р П. Берон“. Детето настанено в центъра е ученик в 10 клас на ПГО „Недка Иван Лазарова“.

От център „Любов“ през учебната 2016/2017 година са учащи общо шестима младежи. Трима от тях продължават образованието си в ПГО „Недка Иван Лазарова“, като двамата младежи с в 10 клас, а единия е в 9 клас. Учащите трима младежи в ПУ ‚Д-р П. Берон“ са съответно: двама в 8 кл. и 1 в четвърти клас .

На всички учащи са осигурени необходимите ученически консумативи и пособия. Ежедневно, те се извозват с транспорт на ЦНСТДМУ до училище и се прибират след приключване на занятията. Всекидневно учениците в ПГО „Недка Иван Лазарова“ се придружават от детегледач.

 

 1. Прилагане на алтернативни методи за подобряване общото състояние на децата/младежите

Клиничен психолог провежда сесии с потребителите на двата центъра, включващи интерактивни упражнения, движение, сензорно стимулиране и вербална подкрепа, биофийдбек, звуково стимулиране, сензорно стимулиране, наблюдаване на картинки, серия от картинки и др. Цел на работата с младежите е наблюдаване и стимулиране на психоемоционалното състояние, подобряване на  комуникативността – вербална и невербална,  контролиране на  хиперактивността и напрежението.

Клиничният психолог – г-жа Дамянова продължава провеждането на сесиите по метода биофийдбек за младежа от ЦНСТДМУ „Любов”, който е със силна автоагресия. С останалите потребители са провеждани групови сесии с младежите за сензорно стимулиране чрез звук, картинка и реч, песни и анимация. Младежите вокализират, имитират говор, припяват. Някои се опитват да кажат първи думи. Показват, че имат потребност да общуват. Радват се на гости. Опитват се да  кажат какво ги вълнува. Какво харесват. Какво са правили, къде са ходили. Обясняват с интонация, звукоподражание и жестомимика.

– Провеждане на сесии от кинезитерапевта на центъра с биоптронна лампа на младежа със силна автоагресия, която се отразява благоприятно на здравословното му и емоционално състояние. От м. октомври се прилагат нови схеми на облъчване с биоптрона.

 

 1. Прилагане на алтернативни практики за работата с децата/младежите

– Потребителите се включват в засаждане на цветя и билки в двора и в тяхното отглеждане, бране, ползване;

– Прилагане на аромо и цвето терапия;

       – Създаване и работа чрез личните истории на живота на девойките и младежите.

 

 1. Информиране на гражданите и професионалната общност за практиките и дейностите в ЦНСТДМУ

Работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др. –   През м. юни 2016 г. подадената от Инфекциозно отделение и съответно PR на УМБАЛ Русе некоректна информация, търсеща сензация, към медиите за хоспитализираните младежи от къща „Любов“ предизвика медиен интерес на местно и национално ниво. Бяха поднесени данни и информация, които не отговарят на реалната ситуация и всичко беше представено като „хранително отравяне“ преди да са известни резултатите от изследванията, пробите и съответно становището на комисията по случая (РЗИ и ОДБХ). По инициатива (настояване) на „Еквилибриум“ се включихме в планираната от УМБАЛ Русе пресконференция (без доставчика да е информиран за това, съответно и Община Русе) във връзка с хоспитализираните младежи, за да отговорим обективно на поставените от медиите въпроси. В края на 2016 година Изпълнителния и Програмния директор участваха в репортажи на регионалните медии (БНТ 2, Радио Шумен, ТВН и др.) във връзка с промените в чл. 36 (2) т.4 в ППЗСП. Популяризиране на дейностите в центровете по време на Благотворителните базари в МОЛ Русе.

Регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ЦНСТДМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други.

Публикувани материали: http://eq-bg.org/bg/mladezhite-ot-kashti-lyubov-i-nadezhda-kato-lavovete-na-festivala-svetat-e-za-vsichki/

 

http://nmd.bg/istoriyata-na-bobi-v-za-silata-na-grizhata-i-lyubovta/

http://nmd.bg/ako-moreto-mozheshe-da-govori-v/

Други събития:

На 29 януари 2016 г. се състоя вечер на Робърт Бърнс в Комплекса за социални услуги е денят. Целият екип на Сдружение „Еквилибриум“ се забавлява заедно, а всеки присъстващ трябваше да има елемент на шотландско каре по себе си или нещо, което символизира Шотландия.

На 29.01.16 г. е направена сесия за детско/младежко участие и изразяване на мнение, в която взеха участие общо 12 потребителя от двата центъра. Предварително младежите бяха подготвени, че това не им се случва в действителност, а е игра. На фона на „страшни“ звуци бяха заснети техните реакции на уплах, страх от неизвестното и неочакваното. След това бяха въведени в светла, цветна и тиха среда с аромати, музика и сладкиши като отново бяха заснети реакциите им на удоволствие, усмивките и спонтанното им пеене. Сесията бе заснета от оператор и има учебна цел.  Краткото клипче бе показано на Годишната конференция на СНЦ „Еквилибриум“.     

На 10 март 2016 г. в зала „Батенберг“ на Регионален исторически музей – Русе се проведе Годишна информационна конференция на „Еквилибриум“. На нея бяха представени успехите и предизвикателствата през 2015 година, най-новите и успешни практики и модели на работа с децата, семействата и общностите. Специално участие взе младеж от ЦНСТДМУ „Надежда“, който беше придружен от дядо си, с когото осъществяват контакт ежеседмично. Дядото разказа за ранното детство на момчето и сподели огромната си радост от това, че отново може да вижда внука си, той да му гостува и да имат общи занимания и емоции. Бяха сложени в папките на гостите брошурите за услугата и се излъчи филм за живота на потребителите, направен в края на 2015 г.

На 30 март 2016 г.  в гр. Велико Търново се проведе среща на която бяха представени резултатите от реоценката на децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ. ДАЗД представи резултатите от проведения мониторинга на същите услуги. Проведе се дискусия по отношение направените по време на оценката изводи, повдигнати бяха за обсъждане трудности, които срещат доставчиците при управлението на услугите.

 

 1. Супервизия на персонала

Съгласно Политика за управление и развитие на човешкия ресурс на ЦНСТДМУ, персоналът на ЦНСТДМУ получава подкрепа, супервизия и напътствия с оглед предоставяне на услуги с високо качество. Супервизията се извършва от доставчика или упълномощено от него лице, като се следва принципа, че лицата, определени да извършват супервизия, трябва да имат минимум 3 години професионален опит. Индивидуалните супервизии се провеждат след предварително подадена заявка от служител по конкретен проблем.

– Групови супервизии на персонала на ЦНСТДМУ – през 2016 година са проведени четири супервизии;

– Индивидуални и/или групови супервизии за персонала на ЦНСТДМУ – през изминалата година не са провеждани индивидуални супервизии, тъй като няма постъпили заявки за индивидуална супервизия.

 

 1. Изграждане на ефективна партньорска мрежа

Идентифициране и привличане на нови партньори в общността: Основни партньори на ЦНСТДМУ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и УМБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

СНЦ „Еквилибриум“ предоставя възможност на студенти от РУ “Ангел Кънчев“ да провеждат стажантската си практика в ЦНСТДМУ. В тази връзка на 29.08., 30.08., 19.10 и 26.10. центъра бе посетен от студенти на РУ „А. Кънчев“,  специалност „Социални дейности“ – първи курс. На 02.09 и 09.09. две студентки специалност „Социални дейности“  – втори курс също посетиха центровете и бяха запознати с дейността на ЦНСТДМУ, документацията и вътрешните правилници и процедури.

Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”. В периода 19-23 декември 2016 г. се проведе традиционният Коледен благотворителен базар без аналог на „Еквилибриум“, в който потребителите и служителите от центъра взеха активно участие. Събраните средства (2330 лева) ще създадат възможност организацията да осигури още по-качествена грижа за децата, младежите и семействата, които подкрепя в 10 социални услуги в Русе и Бяла.

Активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата: През м. март 2016 г. получихме покана от НМД да представим добри практики и истории на деца/семейства, на които сме помогнали чрез нашата пряка работа. Историите са публикувани през м. април в специална платформа на сайта на НМД.

Участие в тематични работни срещи и предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка по проектодокументи към МТСП, МЗ, МОН, ММС –Провеждане на консултации и общо становище във връзка с промените в ППЗСП с координацията на „Еквилибриум“ между Коалиция „Детство 2025“ и НМД. Подадени становища към националните и Европейските институции, както и открито писмо към медиите. Становищата изразяват несъгласието на „Еквилибриум“ и други доставчици на социална услуга ЦНСТДМУ с промените, свързани с местене на деца и младежи с увреждания по възрастов признак. В резултат от тези усилия е насрочена среща по проблема от МТСП на 05.01.2017 г.

През изминалата година управителя и експерти от СНЦ „Еквилибриум“ взеха участие в:

= 31.10.2016 г. – работна среща на Неправителствените организации – доставчици на социални услуги;

= 08.11.2016 г. – заседание на Звеното по мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 2016 – 2020 г.

= 18.11.2016 г. – работна среща с Неправителствените организации, предоставящи социални услуги от резидентен тип на Община Русе съвместно с експерти от Областна дирекция по безопасност на храните.

 

 1. Мониторинг и оценка на дейностите и резултатите по програмата

Мониторингът на дейността в ЦНСТДМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика. Използват се индикатори за оценка качеството на услугата като на всеки шест месеца се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДМУ; ежеседмични срещи на управител ЦНСТДМУ, социален работник, медицински сестри, шофьор и домакин за планиране и преглед на изпълнението; проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечна проверка на досиетата по активните случаи – съгласно методиката и годишния план на дейностите на СНЦ „Еквилибриум“ управителя извършва ежемесечна проверка на досиетата по активните случаи.

Във връзка с осъществяване на контрол на качеството на услугата, по препоръка на кмета на общината, се извършват внезапни проверки в центъра, през почивните дни, в различни часове на денонощието. Проверяващият, описва в рапортната тетрадка, дата и часа на посещението, нивото на хигиена в центъра, спазването на менюто, качеството на сготвената храна, състоянието на продуктите, които предстоят да се ползват, както и състоянието на потребителите.

Управителят на услугата търси ежедневна обратна връзка от персонала и специалистите в услугата, проследява написаното в рапортната тетрадка и индивидуалните дневници на младежите за проследяване на изпълнението на дейностите, съобразно индивидуалните потребности на младежите. Доставчикът се информира както за възникнали затруднения, така и за напредъка на младежите в центъра.

СНЦ “Еквилибриум“ продължава да прилага своя вътрешна политика за повишаване качеството на услугата. Актуализират се изготвените:

= Аз-профили на всички потребители, които се актуализират при всеки преглед на плана;

= Процедура за управление на кризисно поведение на потребителите в полза на персонала – индивидуално описание на кризисно поведение, вероятни причини и какво да се прави и да не се прави за овладяването му, задаващо рамката на доставчика за приемливи начини за справяне с емоционално-поведенчески кризи на потребителите;

= Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, които се актуализират на всеки шест месеца /сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа/.

Съгласно Методиката за оценка и управление на риска е направена оценка на двата центъра и има изготвен план за управление на риска. Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“.

През периода януари-март 2016 г. бяха направени оценки на потребителите от „Лумос“ – сравнителен анализ с оценките им в институциите преди извеждането. Резултатите бяха позитивни както за напредъка на потребителите, така и за общата организация на услугата.

В началото на 2016 г. услугата участва в апробирането на методика за оценка на качеството на Ноу-Хау Центъра към Нов Български университет по проект „Дете-центриран подход в системата за закрила и услуги“.

На 11 и 12 юни 2016 г. в с. Черни Вит се проведе годишното общо събрание на СНЦ „Еквилибриум“. Експертите и мениджърите на сдружението направиха отчет за изминалата 2015 г., планираха дейности и събития за 2016 г. и обсъдиха какво може да се прави по-добре в социалните услуги, управлявани от „Еквилибриум“, вкл. ЦНСТДМУ. Бяха взети решения за подобряване на организацията на логистиката, предвид увеличилият се обем дейности, обхвата на услугите и нуждите на потребителите.

 1. Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

Ежемесечно управителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ. На всяко тримесечие управителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет, а на ДСП – Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

Изготвяне на месечни финансови доклади представени са 12 бр. финансови доклади за 2016 г.;

Изготвяне на тримесечни технически докладиизготвени са 4 бр. технически отчети за 2016 г.;

Изготвяне на годишен доклад – анализ за дейността на ЦНСТДМУ, включващ и информацията за  жалби, инциденти и сигнали, както и предприетите мерки в тази посокагодишния доклад се изготвя в началото на всяка календарна година (до м. март).

 

 1. Поддържане на сградния фонд

– Изграждане на външни простири, сенници/тенти, боядисване на оградата в свежи цветове с участието на младежите, като тези дейности ще да бъдат осъществени единствено при намиране на целево спонсориране. През м. декември 2016 г. се изгради сенник в дворната част и простир. Относно безвъзмездното осигуряване на материали за боядисването на оградата на центровете е отправена молба към Изпълнителния директор на „Оргахим“ АД, но до момента няма отговор.

 

 

Наименование на услугата:

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания ”Надежда”

Точен адрес на предоставяната услуга:

(област, град/село, ул. №)

Област Русенска

Община Русе

гр. Русе, 7000

ул. „Котовск“№ 12 А

Телефон /E- mail:

 

0884 614 378 / cnstdmu@eq-bg.org

Лице за контакт:

 

Пламена Стефанова – управител на ЦНСТДМУ ”Надежда”

Капацитет на услугата:

12 +2

Целеви групи:

 

Лица до 18 – годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

Лица от 18 до 29 – годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Общ брой деца, ползвали услугата през 2016г.:

От тях:

Услугата е предназначена за деца и младежи           (до 29г.), но към момента настанените потребители са общо 12, от тях имаме едно дете под 18 г. и 11 младежи..

     –      брой деца/младежи, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение:

Настанени са с административни заповеди на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП. Настаненото дете е с административна заповед на ДСП  – Русе № ЗД РД – 0111/28.08.14 г. на основание чл.27, ал. 1 и чл. 25, ал.1, т.2 и със Съдебно решение № 1642 /04.11.2014 г.

     –      брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2016г.:

От тях:

0

      –     брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП:

0

     –     брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП:

0

      –    брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

           Общ брой потребители на услугата / всички клиенти  през годината :

12

       Общ брой случаи, по които е работено през годината:

От тях:

12

     –   брой затворени/ приключени случаи  през 2016 г. поради изтичане на срока за работа с клиента:

1

     –   затворени/ приключени случаи през 2016 г. поради отказ на клиента да сътрудничи:

0

    –   брой затворени/ приключени случаи  през 2016 г. с положителен ефект:

От тях:

1

– работата е довела до отпадане на риска

1

– работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето

0

–  друго / моля, опишете/

 

Услугата се предоставя:

( един верен отговор)

 

а)  самостоятелно от доставчика;  

б)  в партньорство с общината;

в)  в партньорство с друга НПО;

г)  друго………

Финансиране на услугата:

(възможен е повече от един отговор)

 

а) делегирана от държавата дейност;

б) общински средства;

в) собствени средства на организацията;

г) проект;

д) дарения; /фондонабиращи акции/

е) друго

Обща стойност на финансовите разходи по услугата за 2016г.:

130 480 лв.- бюджетна субсидия 

9 508 дофинансиране от Община Русе

1731,48 в брой – дарения в натура

Извършвана ли е през 2016 г. промяна в екипа на услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  при кои длъжности и опишете причините/: Щатното разпределение не е променяно през 2016 г. В ЦНСТДМУ работи следния персонал: 1 /2 управител: 1 /2 соц. работник; 1 мед. сестра; кинезитерапевт – 1 /4 ; работник поддръжка сгради – 1 /2 бр.; шофьор 1 /2 бр.; оперативен счетоводител 1 /4. и 10 бр. – детегледачи. Има голямо текучество на персонала, тъй като работата е много специфична и трудна, а заплащането за работа с деца и младежи със специални потребности е ниско и поради този факт има текучество на персонал и следователно не толкова качествени кадри.

Новоназначен персонал:

  Детегледачи – 6 бр.

Социален работник – 1 бр.

Напуснал персонал: 6 бр. детегледачи и 1 бр. социален работник

б) не

Услугата има ли утвърден за 2016 г. план за обучение на персонала:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  кога е утвърден плана и от кого/:

План за развитие на персонала в ЦНСТДМУ „Надежда”  – изготвен е след атестацията на служителите в началото на 2016г. от управителя на услугата.

б) не /посочете причините

Провеждани ли са през 2016г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

 

 

 

 

 

а) да /посочете  колко бр.

1. „Практически насоки за заболяванията на децата/младежите в ЦНСТДМУ” – проведено през м.юни 2016 г.;

2. „Хигиена на храненето и как да съхраняваме хранителните продукти” – проведено през м. юли 2016 г.;

3. Програма „IMPAСT” – в периода 12 – 15 септември 2016 г. се проведе обучение ИМПАКТ – 2;

б) не /посочете причините

Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата.

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да – посочете броя на  проведените супервизии /индивидуални и групови/ и броя на обхванатите специалисти/:бр. на груповата супервизия – 13 бр. и индивидуална супервизия – 10 бр.

Проведени са общо  4 групови супервизии за целия персонал. Обхванатите специалисти са 12 бр.

б) не – причини

 

 

 

Наименование на услугата:

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания ”Любов”

Точен адрес на предоставяната услуга:

(област, град/село, ул. №)

Област Русенска

Община Русе

гр. Русе, 7000

ул. „Котовск“№ 10

Телефон /E- mail:

 

0884 614 378 / cnstdmu@eq-bg.org

Лице за контакт:

 

Пламена Стефанова – управител на ЦНСТДМУ ”Любов”

Капацитет на услугата:

12 +2

Целеви групи:

 

Лица до 18 – годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

Лица от 18 до 29 – годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Общ брой деца, ползвали услугата през 2016г.:

От тях:

Услугата е предназначена за деца и младежи           (до 29г.), но към момента всички потребители са над 18 г., т.е. младежи.

     –      брой деца/младежи, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение:

Настанени са с административни заповеди на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП.

     –      брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2015г.:

От тях:

0

      –     брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП:

0

     –     брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП:

0

      –    брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

           Общ брой потребители на услугата / всички клиенти  през годината :

13

       Общ брой случаи, по които е работено през годината:

От тях:

13

     –   брой затворени/ приключени случаи  през 2016 г. поради изтичане на срока за работа с клиента:

1

     –   затворени/ приключени случаи през 2016 г. поради отказ на клиента да сътрудничи:

0

    –   брой затворени/ приключени случаи  през 2016 г. с положителен ефект:

От тях:

1

– работата е довела до отпадане на риска

1

– работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето

0

–  друго / моля, опишете/

 

Услугата се предоставя:

( един верен отговор)

 

а)  самостоятелно от доставчика;  

б)  в партньорство с общината;

в)  в партньорство с друга НПО;

г)  друго………

Финансиране на услугата:

(възможен е повече от един отговор)

 

а) делегирана от държавата дейност;

б) общински средства;

в) собствени средства на организацията;

г) проект;

д) дарения; /фондонабиращи акции/

е) друго

Обща стойност на финансовите разходи по услугата за 2016г.:

130 480 лв.- бюджетна субсидия 

9 508 дофинансиране от Община Русе

1731,48 в брой – дарения в натура

Извършвана ли е през 2016 г. промяна в екипа на услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  при кои длъжности и опишете причините/: Щатното разпределение не е променяно през 2016 г. В ЦНСТДМУ работи следния персонал: 1 /2 управител: 1 /2 соц. работник; 1 мед. сестра; кинезитерапевт – 1 /4 ; работник поддръжка сгради – 1 /2 бр.; шофьор 1 /2 бр.; оперативен счетоводител 1 /4. и 10 бр. – детегледачи.

Новоназначен персонал:

Детегледачи – 0 бр.

Напуснал персонал:

Детегледачи – 1 бр.

б) не

Услугата има ли утвърден за 2016 г. план за обучение на персонала:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  кога е утвърден плана и от кого/:

План за развитие на персонала в ЦНСТДМУ „Любов”-изготвен е след атестацията на служителите в началото на 2016 г. от управителя на услугата.

б) не /посочете причините

Провеждани ли са през 2016г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

 

 

 

 

 

а) да /посочете  колко бр.

1. „Практически насоки за заболяванията на децата/младежите в ЦНСТДМУ” – проведено през м. юни 2016 г.;

2. „Хигиена на храненето и как да съхраняваме хранителните продукти” – проведено през м. юли 2016 г.;

3. Програма „IMPAСT” – в периода 12 – 15 септември 2016 г. се проведе обучение ИМПАКТ – 2;

б) не /посочете причините

Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата.

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да – посочете броя на  проведените супервизии /индивидуални и групови/ и броя на обхванатите специалисти/:

Проведени са общо  4 групови супервизии за целия персонал. Обхванатите специалисти са 12 бр.

б) не – причини

Извършвана ли е проверка на услугата от служители на ДАЗД през отчетния период

(моля,  подчертайте верния отговор и пояснете)

а) да /посочете  по какъв повод 

б) не

 

 

 

Проблеми и предизвикателства при управлението на услугите

 1. Проблеми свързани с поведението и здравето на потребителите:

Въпреки всички проведени прегледи през 2015 г. и предприетите алтернативни мерки за поддържане на доброто им общо състояние са възможни непредвидени кризи и рискове за здравословното състояние на децата/младежите. Влиянието, което различните медикаменти от психотропната терапия оказват върху здравето им и цялостното функциониране на органите им, представлява сериозен проблем и крие риск от рязко влошаване на здравето им. Вследствие на това те бързо се обезводняват и стойностите на кръвното им налягане спада.

През изминалата 2016 г. екипът на СНЦ „Еквилибриум“ прилага множество алтернативни методи за справяне с кризисното поведение на младеж от ЦНСТДМУ „Любов“. Зачестилите автоагресивни прояви на младежа бяха причина да се проведат множество изследвания, консулти и срещи за обсъждане на причините за автоагресията, както и да се предприемат различни действия за снижаване на напрежението у младежа. Клиничен психолог провежда невробиофийдбек сеанси, закупена бе биоптронна лампа с която ежедневно се провеждат сесии, направени са редица медицински изследвания, случаят е консултиран с д-р Хадат /детски психиатър/, както и с д-р Николай Попов – психиатър от Пловдив.

 1. Проблеми свързани със сградния фонд:

Проблемът с ниската ограда, която не е съобразена с евентуалните поведенчески проблеми на ползвателите. все още е неразрешен и продължава да стои, като сериозен рисков фактор за живота на един от потребителите, склонен към бягства. За предотвратяване на евентуални инциденти е необходимо издигането на допълнителна част /ажурна ограда/, което изисква финансови средства, а допълнителен проблем представлява невъзможността за предприемането на промени по сградния фонд, включително и външни, 5 години след началото на проекта; Влага в сградата, която не е козметичен проблем и влияе върху здравето на потребителите. За отстраняване на проблема е необходимо разрушаване на горния слой и поетапно полагане на нова мазилка. Предприемането на конкретни действия по отстраняването на проблема създава трудност, тъй като изисква преместване на потребителите в друга сграда;

На 20.09.16 г. бе извършена проверка от Управляващия орган за устойчивост по проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе“. На 04.10.16 г. представител на Община Русе направи външен оглед на центъра и описа щетите за отстраняване. На 05.10. и 06.10. строителна бригада, отстрани щетите по външната част на сградата. СНЦ „Еквилибриум“ предприе извършването на вътрешен ремонт в санитарно помещение в източната част на къщата. Помещението не може да се ползва по предназначение, тъй като тече вода по стената на кухненската част на първия етаж.   

 1. Други:

– Трудност при подбора на персонал, тъй като кандидатите за тази тежка и нископлатена работа са ограничени; Динамиката в движението на персонала изисква допълнителни усилия и натоварване на „старите“ служители преките ръководители за тяхното въвеждане и обучение; Само детегледачките са на сменен режим на работа при сумарно работно време през почивните дни. На смяна има по две дежурни детегледачки. Това води до по-голямо натоварване за детегледачките през почивните дни.

– Проблеми, свързани с паркирането пред центъра: В резултат на наше писмо адресирано до кмета на Община Русе и на вниманието на Комисията по организация и безопасност на движението, относно предприемане на мерки, касаещи безопасността на потребителите настанени в ЦНСТДМУ „Надежда”, получихме отговор /изх. № 63-54-6-1/26.04.16 г./. В резултат е поставен пътен знак В27 „Забранени са престоят и паркирането“ и допълнителна табела Т17 с текст: „Не важи за МПС с пропуск“, издаден е пропуск на служебния транспорт на ЦНСТДМУ „Надежда“.

 

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРЕЗ 2016 г.

В началото на 2016 г. бе направена ре оценка и се изготви нов план за управление на риска, съгласно Методика за оценка и управление на риска. Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“. Съвместно с персонала са набелязани мерки за предотвратяване или минимизиране на рисковете. Оценката на риска се преразглежда и актуализира на 6 месеца.

 

 

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЦНСДТДМУ. ДАДЕНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДПИСАНИЯ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ.

= На 18.02.2016 г. е направена текуща проверка от Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Русе в ЦНСТДМУ „Любов“ – без предписание.

= На 16.05.2016 г. е направена текуща проверка от Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Русе в ЦНСТДМУ „Надежда“– без предписание.

         = На 20.06.16 г. в ЦНСТДМУ „Любов“ бе извършена проверка от д-р Живков и д-р Георгиев от Областна дирекция по безопасност на храните – по сигнал от Инфекциозно отделение на УМБАЛ, във връзка с хоспитализираните 6-ма младежи от центъра. Специалистите провериха здравните книжки на персонала и установиха, че всички здравни книжки са налични и актуални. Направиха оглед на помещенията, хладилниците, фризерите и кухненския бокс, провериха документацията за храните и не констатираха нередности. Взеха проби от храните, които последно са консумирали младежите за закуска същия ден. На 21.06.16 г. същите представители дойдоха отново и взеха 30 бр. яйца, проби от повърхностите на мебелите, взеха натривки от ръцете на детегледачките били на смяна при приготвянето на закуската на младежите предния ден и ги насочиха за микробиологични изследвания –  гърлен секрет и фекална проба. Проверяващите дадоха предписание до излизане на техните резултати да бъдат отстранени от работа; Издаден е протокол от проверката.

= На 20.06.16 г. към 17:30 ч. екип на Община Русе направиха проверка в ЦНСТДМУ „Любов“ Бяха прегледани всички процедури, формуляри и цялата документация, касаеща създалата се ситуация. Не бяха открити пропуски и нередности в документацията и процедурите. /публикация за резултатите от проверката в сайта на Община Русе http://www.ruse-bg.eu/bg/events/185/1/11224/index.html

= На 21.06.2016 г. в ЦНСТДМУ „Любов“ е извършена проверка от Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция – Русе, относно дезинфекционния режим в центъра. Дадени са следните препоръки: 1. Да се извърши микробиологично изследване на фекална проба на  останалите петима младежи; 2. Да се извърши изследване на гърлен секрет на двете детегледачки били на смяна по време на закуската на 20.06.16 г. Препоръките са изпълнени. Предстои излизане и обобщение на резултатите (в следващия отчетен период).

= На 11.08.2016 г. екип на Община Русе извърши проверка във връзка с изпълнението на дадените от кмета препоръки за подобряване организацията на работата в ЦНСТДМУ. Официално е предоставена писмена информация до кмета на Община Русе за предприетите от СНЦ „Еквилибриум”, действия /изх. № 164/16.08.16 г./.

= На 20.09.2016 г. е направена текуща проверка от Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Русе в ЦНСТДМУ „Надежда“– без предписание.

ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ИНЦИДЕНТИ

През 2016 г. в ЦНСТДМУ не са постъпвали  жалби и оплаквания от потребители. Не са регистрирани случаи на насилие, злоупотреба и инциденти.

 

През м. януари 2016 г. зачестиха кризите с тежко самонараняване (удряне на главата в стената) на младеж от къща „Любов“, вследствие на което момчето бе с травми по черепа. Управленският екип на „Еквилибриум“ и оперативният екип към ЦНСТДМУ, предприеха всички необходими действия:

 1. Проведен консулт с хирург на 11.01.2016 г. поради наличието на външен хематом и рани по главата от самонараняване;
 2. Консулт с неврохирург на 11.01.2016 г.;
 3. Направено медицинско изследване – скенер на 12.01.2016 г. с цел изясняване на настоящото състояние на младежа и по-конкретно изключване на възможността за наличие на вътрешни хематоми;
 4. На 13.01.2016 г. е проведена екипна среща с персонала на ЦНСТДМУ „Любов“ на която беше поканена и г-жа Емилия Дамянова – клиничен психолог и специалист в метода неврофийдбек. Целта бе изясняване на цялата картина около състоянието на Мирослав – проследяване на историята на кризите при него, честотата и изследване на евентуалните причини, които провокират тези кризи; анализ и мерки за предотвратяване/овладяване на кризите. Г-жа Дамянова сподели, че до момента е провела 20 индивидуални занимания – биофийдбек тренинги с Мирослав. Като цяло състоянието на младежа е променливо и в зависимост от много вътрешни състояния и външни условия. Съвместно с целия екип беше направена оценка на Мирослав по Скалата на Дуранд, която би следвало да покаже каква е мотивацията (функцията), която стои зад това проблемно поведение на момчето. Беше обсъдена и промяната в терапията му: Конвулекс хроно е намален от 5 до 3 таблетки на ден /от 29.12.15 г./; Халоперидолът е спрян /от 23.12.15 г./ поради големия тремор, но психиатърът д-р Бойко Иванов е предупредил, че вероятно ще се увеличи автоагресията му; Акинестатът не е променен – 2 табл. дневно. На срещата се обсъди план за следващи действия, който включва: изключване на наличие на някаква физическа болка при момчето, за което ще се предприемат прегледи, в кратък порядък, при  стоматолог, отоларинголог, вкл. преглед на синусите. Набелязаха се примерни действия от страна на персонала, които да се изпробват, а именно да го докосват и милват по-често.
 5. От 13.01.2016 г. започнаха сесии с биоптронна лампа на Мирослав – основна терапия, цветотерапия, както и терапия на хематомите по главата (по 10 минути на травма с основната светлина на лампата, която е подобна на слънчевата, без ултравиолетовите вълни и облекчава болка, ускорява зарастване на рани, засилва имунитет);
 6. На 16.01.2016 г. при посещението за провеждане на 4-та сесия с лампата, детегледачките споделят, че през деня Мирослав е бил неузнаваем в положителен смисъл. Присъединил се е за кратко към другите, седял е сам, без да вижда възрастен наоколо и без да се удря, наподобявал е стъпки и поклащане като танцуване, усмихвал се е. Не се е удрял нито веднъж за целия ден! Според всички, за първи път го виждат в такава добра светлина, от както е в къщата. Най-значимото за всички е, че при Мирослав драстично са намалели кризите, свързани с тежко самонараняване, които застрашаваха живота и здравето му.
 7. Клиничният психолог – Емилия Дамянова наблюдава и анализира състоянието на Мирослав преди, по време и след използването на уреда биоптрон. Становището на специалиста е, че използването на уреда биоптрон съдейства за общото успокояване и подобряване цялостното състояние на Мирослав Румянов. Синхронизират се наблюдаваните показатели, подобрява се емоционалността и положителните емоции, намалява и почти изчезва автоагресията.
 8. На 04.02.2016 г. е проведено зъболечение под пълна анестезия в стоматологична клиника „Света Аполония“. Извадени му бяха 12 зъба, направени 8 кариеса, състоянието на зъбите му е много лошо. Въведените комплексни мерки за ограничаване на моментите на автоагресия при Мирослав /нагряването с лампа, провеждането на сесии по метода биофийдбек от г-жа Дамянова, закупуването на боксови ръкавици и боксова шапка, както и третиране на раните му с йодасепт и алое/ дават положителен и устойчив резултат. Една седмица след зъболечението, обаче състоянието на момчето се влоши и той започна отново да се самонаранява. На 11.02.16 г. е посетен хирургичен кабинет в МБАЛ „Медика“ във връзка с рана на главата, която е обработена, поставени са три шева. На 18.02.16 г. отново е  извършен преглед от хирург поради наличие на хематом в дясната страна на главата. Издадено е направление за неврохирург, който назначи скенер. Становището на неврохирурга е, че няма данни за фрактура на черепа и неврохирургични усложнения, поради което ни насочи отново към хирургичен кабинет на МБАЛ „Медика“. На 19.02.16 г. Младежът е хоспитализиран в хирургично отделение. Извършена е интервенция, чрез малък разрез е източена течност с количество 300 мл. Лекуващият лекар – д-р Ганев изрази мнение, че последващ удар може да е фатален за младежа. Именно това наложи свикването на междуинституционална среща на 23.02.16 г., която имаше за цел обсъждане и информиране на институциите относно здравословното състояние, свързано с моментите на силна автоагресия и самонараняване на младежа и вземане на решения за справяне с проблема. След изписването от МБАЛ „Медика“, младежът продължи да прави опити за самонараняване и в тази връзка медицинските сестри на центровете се консултираха с психиатъра д-р Б. Иванов. Същият посети ЦНСТДМУ „Любов“ за да установи състоянието на младежа и добави нов медикамент /Xanax от 23.02.2016 г. / в терапията докато емоционалното и физическото състояние на младежа се стабилизира. След изписването на младежа от болничното заведение са спазени двата контролни прегледа – на 26.02.2016 г. и 14.03.16 г.
 9. С цел изключване на физиологичен здравословен проблем, който може да е причина за автоагресивните прояви у младежа, екипа на ЦНСТДМУ и управленския екип на СНЦ „Еквилибриум“, заедно с всички присъстващи на междуинституционалната среща взеха решение да се направи преглед от специалист уши, нос и гърло и консулт с ортопед във връзка с наличната информация за предишни проблеми с дясна подбедрица с цел изключване на причина за болка от там.
 10. На 29.02.2016 г. младежа е прегледан от специалист офталмолог д-р Радославов, който констатира, че няма отклонения от нормата.
 11. На 29.03.2016 г. е направена рентгенография на дясна подбедрица, отново без отклонения от нормата.
 12. На 13.05.2016 г. младежът премина преглед при неврохирург – д-р Игнатов, поради самонараняване и образуване на подкожен хематом. Д-р Игнатов установи, че състоянието не е притеснително и насрочи контролен преглед за 20.05.2016 г. По време на контролния преглед, специалистът съобщи, че хематомът се е разнесъл.
 13. На 03.06.2016 г. се проведе среща инициирана от СНЦ „Еквилибриум“, която имаше за цел да представи резултатите от проведената с д-р Фади Хадат (американски детски психиатър) консултация по случая на младежа. Целта на екипната среща на 03.06.2016 бе да се обсъдят и съгласуват с психиатъра на младежа д-р Бойко Иванов препоръките на американския специалист. На срещата се взеха следните решения: да се направят изследванията – ЯМР; ЕЕГ (ако се съгласи специалист да го направи); да се направи консулт с д-р Мечкунова за оценка на аутизма при Мирослав; да се променят дозите на някои лекарства; да се актуализира Здравния план на Мирослав, съгласно взетите решения от изготвения протокол.
 14. На 22.07.16 г. е направена Магнитно-резонасна томография на главен мозък на младежа. Заключението на д-р Джендова е „МР находката отговаря на промени в резултат на перинатално действала аноксична-исхемична нокса. Липсват МР данни за вътремозъчни посттравматични състояния /остри или хронични/
 15. На 03.09.2016 г. след поредно самонараняване от страна на младежа се получи разкъсване на скалпа, с обилно кръвотечение. В тази връзка е придружен до МБАЛ „Медика“ за преглед. Направени са му шест шева и превръзка на главата, след което му е направена снимка. Консултиран е с неврохирург, който назначи скенер на главата. След излизане на резултата от скенера, доктора установи, че няма нараняване на черепа и не е необходимо, младежа да бъде хоспитализиран.
 16. През м. ноември 2016 г., управленският екип на СНЦ „Еквилибриум“ направи консулт за младежа с д-р Николай Попов – психиатър от Пловдив. Същият изготви становище за неговото състояние, което е приложено към досиетата на младежа. Психиатърът е на мнение, че за предотвратяване на риска от силни наранявания при постоянните кризи и моменти на автоагресия на младежа, освен назначената терапия, той трябва да бъде и физически ограничаван.
 17. На 18.11.2016 г. вечерта, след пореден удар (в момент на автоагресия, характерна за състоянието на младежа) на младежа в теракота на пода в дневната, се получи разкъсна рана на скалпа в дясната страна над ухото. При създалата се ситуация персонала, следвайки вътрешните процедури и правила, уведоми управителя и ръководството на СНЦ „Еквилибриум” и се предприеха адекватни мерки. Медицинската сестра на центъра спря кръвотечението. Програмния директор на СНЦ „Еквилибриум“ – Е. Петкова незабавно се отзова и посети центъра, като потърси съдействието на д-р Кожухаров – хирург. Специалистът, обработи раната и постави два конеца. Изписа спрей за пръскане, с който ежедневно медицинската сестра да обработва шевовете за по-бързо зарастване. Извършен бе контролен преглед, при който конците бяха свалени, а по мнение на хирурга, раната зараства добре.

Специфичното състояние на младежа бе причина СНЦ „Еквилибриум“ да наеме специалист – хирург, който да се отзовава в центъра, в случаите на нужда, тъй като е невъзможно момчето да чака в болничните заведения да бъде прегледан.

През м. юни 2016 г. шестима младежи от къща „Любов“ постъпиха за лечение в Отделение по инфекциозни болести. Девет от общо единадесетте, живущи в центъра имаха повръщане и разстройство. Младежите вземат лекарства, чийто странични ефекти са хронично ниско кръвно налягане и нисък хемоглобин, за това и най-малкото обезводняване може да доведе до критично ниски нива на кръвното им налягане, поради което е изключително важно да са под лекарско наблюдение. Причината за хоспитализацията на младежите беше ниското им кръвно налягане в резултат от повръщането. Резултатите от микробилогичните изследвания на шестимата младежи, показват, че става дума за бактериална инфекция, причинена от бактерията Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus), известна още като златист стафилокок.

На 01.07.2016 г. излязоха резултатите от окончателния доклад на екипа от РЗИ и ОДБХ, относно възникналите  на 20 юни 2016 г. остри гастроентерологични симптоми при 11 младежи от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Любов“, довели до хоспитализацията на 6 от тях.

Нито храната, нито нейното съхранение са причина за инфекцията, а по-скоро храната ВЕРОЯТНО (не  е потвърдено) е заразена при приготвянето на закуската от детегледачките на смяна, които са дали положителни проби за Стафилококосауреус, но са без симптоми и са с актуални здравни книжки.

„Най-вероятният източник на зараза са двете детегледачки, които са носители на Стафилококусауреус. Вероятен фактор на заразяване е храната, а вероятен път на предаване на инфекцията е хранителен. От взетите проби (прясно мляко, извара и яйца, проби от ръцете на двете детегледачки и отривки от посуда) не се изолират патогенни микроорганизми, съгласно представените от инспекторите на ОДБХ-Русе копия на протоколите от изследвания на акредитираната лаборатория в гр. Варна. Персоналът, който работи в ЦНСТДМУ “Любов” има редовни ЛЗК.“ – от доклада на РЗИ и ОДБХ.

От страна на СНЦ „Еквилибриум“ бяха предприети всички необходими мерки по съществуващите в услугата процедури. Своевременно бяха уведомени Община Русе и ДСП – Русе. Екипа на ЦНСТДМУ оказа необходимото съдействие на всички проверяващи инстанции.

 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

Дарения

През изминалата година СНЦ „Еквилибриум“ насочи усилия в търсене на дарители, които да подпомогнат безвъзмездно двата центъра с предоставяне на хранителни продукти. Причината да се търсят активно дарения в натура на храна е недостига на бюджета от 1 януари 2016 г. вследствие на значителното повишаване на минималната работна заплата спрямо малкото увеличение на финансовия стандарт на услугата. Получава се бюджетен дефицит от 6000 лв. за годината за двете къщи, който много трудно може да се преодоле без да се влоши качеството на грижа и социален живот на потребителите.

Направени са дарения от:

 • „Пилко” ЕООД – пилешко месо;
 • „Димитър Маджаров-2” ЕООД – кашкавал, сирене и луканка;
 • „Победа” ЕООД – кроасани;
 • „Филаделфия” – хляб до м. юни 2016 г.;
 • Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД – кости;
 • „Чипита“ България АД- кроасани до м. септември 2016 г.;

По повод коледните празници получихме много дарения от:

Физически лица:

 • Светлана Димитрова, Ирина Велкова, сем. Велислав и Даниела Серафимови, Михаела Михайлова – хранителни продукти /макарони, лютеница, крекери, кроасани, пастет, солети, мед, вафли/;
 • Сем. Деневи – кроасани, захар, сол, боб, леща, макарони, ориз, чай
 • Глория Йорданова и Виктор Василев – пуканки, дрехи /употребявани/;
 • Даниела Петрова и Камелия Янкова от гр. Ипсуич Великобритания, чрез Антоанета Райкова – спортен екип – 10 бр., ябълки – 2 кг.
 • Учениците от 6 кл. на СУ „Христо Ботев“ – обувки зимни – 1бр., дрехи
 • Родители от СУ „Фридрих Шилер“ – картина „Коледен венец“ закупена на благотворителен бал на училището – картината е рисувана от ученици от 2 „г“ клас;
 • Татяна Петрова Петрова – чорапи;
 • Театрална трупа МГ „Баба Тонка“ – дрехи /употребявани/, играчки, обувки;
 • Детелина Кръстева – детски велосипед; трактор с педали; кракомобил; играчки;

Фирми:

 • ПИЛКО ЕООД – пилешки бут – 50 кг. и пиле – 51 кг.;
 • Аптеки „Астра-2“ – Здравец – хранителни продукти /боб, ориз, леща/, вафли, пасти, пуканки, дрехи /употребявани/, играчки /плюшени/;
 • БЧК – хранителни продукти;
 • Божия църква и англичани – Сан Тейлър и Джон Неолу – мандарини, кроасани, 2 бр. питки и 2 бр. вити баници;
 • Д и Д Детски свят ЕООД – Сладкарници Златните рибки – 2 бр. торти;
 • Сдружение „Операция Плюшено мече“ – пижами, раници, спортни комплекти, сешоар, грейки, козметичен несесер, чорапи, домашни чехли, блузи дълъг ръкав;
 • ПГ по туризъм „Ив. П. Павлов“ – ароматизатор, прах за пране, омекотител, плодове, лакомства;
 • ПП ГЕРБ, които за поредна година предоставиха две прекрасни коледни елхи за къщичките от семеен тип;

 

 

Развитие на услугите и дейностите през 2017 г.

При управлението си на двата центъра, през 2017 г. СНЦ „Еквилибриум“ планира да осъществи следните дейности:

 1. Ще проведем задължителните медицински профилактични прегледи на всички ползватели на социална услуга.
 2. Ще се направят паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени в двата центъра.
 3. Ще продължим да подкрепяме децата и младежите в подобряване на техните умения и социални навици за постигане на всичките им права и пълноценно социално включване: като им организираме тържества, празнуване на личните им празници, разходки в Парка на младежта и по кея, разходки сред гората в лесопарк „Липник“; включване в публични събития и детски празници на СНЦ „Еквилибриум“; в други публични събития; посещение на обществени места – еко музей, кафе, библиотека, фризьорски салон, цирк, други.
 4. Ще организираме лагери в лесопарк „Липник“ и на базата на СНЦ „Еквилибриум“ в с. Тюленово.
 5. Ще продължи работата с потребителите на двата центъра, в сесии по Биофийтбек.
 6. Ще продължи работата с потребители и ще се включат нови, по преценка на кинезитерапевта, в терапевтична работа с биоптронна лампа.
 7. Потребителите ще бъдат включени в засаждане на цветя и билки в двора и в тяхното отглеждане, бране, ползване.
 8. Необходимо е боядисване на оградата в свежи цветове с участието на младежите, като тези дейности могат да бъдат осъществени единствено при намиране на целево спонсориране.