• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА (ЦРДУ) КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ  ЗА 2019 ГОДИНА

СНЦ  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и администрира 10 социални услуги в гр. Русе и гр. Бяла, както и е сертифицирано по системата за качество ИСО 9001 – 2015.

За управлението на Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) има преиздадени: лиценз от ДАЗД № 1278/06.06.2018 г. и удостоверение от АСП № 00191-0002 от 14.06.2018 г.

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;

Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

 

Съгласно ППЗСП „Център за работа с деца на улицата“ (ЦРДУ) е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения” (Допълнителни разпоредби, §1 т.31 ППЗСП).

 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

Дейности и резултати

Социалната услуга ЦРДУ към КСУДС – Русе е предоставяна съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите са реализирани съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м.януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.

            Дейност 1

 1. Наименование на дейността:„Организационно изграждане на ЦРДУ”
 2. Описание на дейността: Преглед на Годишния график на дейностите и изработване на нов; Изготвяне на Годишен план за развитие на услугата ЦРДУ; Преглед и актуализиране на Оценка на риска, произтичащ от средата.

Тези дейности бяха реализирани в началото на 2019 г. През м. януари 2019 г. бяха извършени атестации на персонала на ЦРДУ – Русе, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. Преразгледана бе оценката на риска, изготвен бе и нов Годишен план за развитие на услугата и график на дейностите за 2019 г. В началото на месец юли и през м. август (за новопостъпили специалисти) се проведоха функционални разговори с членовете на екипа и бе извършена междинна атестация.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността:В дейността се включва екипът на ЦРДУ към КСУДС – Русе.
 2. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност:

Работен план, план за развитие и атестационни доклади на служителите; план за развитие на ЦРДУ и график на дейностите; Актуална оценка на риска на ЦРДУ.

 

Дейност 2

 1. Наименование на дейността: Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”
 2. Описание на дейността:През м. януари бе отчетено изпълнението на План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦРДУ за 2019 г. и бе изготвен нов.

През годината се осъществяват: Реализация на планираните за 2019 г. вътрешни и външни обучения; Провеждане на въвеждащи обучения за нов персонал (по утвърдена програма); Включване на членове на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността. Презентиране на нашия опит и постижения.

          През годината персоналът на ЦРДУ участва в следните обучения, работни срещи, семинари:

На 07.02.2019 г. двама специалисти от ЦРДУ се включиха в обучение на СНЦ „Еквилибриум” на тема „Създаване на подкрепяща среда за обучение на деца, която насърчава развитие и автономност. Обучителни практики, подходящи за съответната възраст”.

На 12.03.2019 г. е проведено вътрешно обучение на екипа на ЦРДУ на тема: „Особености на тийнейджърската възраст. Работа с деца в тийнейджърска възраст” с водещи психолог и социален работник.

На 26.03.2019 г. директор КСУДС и ръководителите на трите услуги в КСУДС преминаха обучение по международния стандарт ISO 9001:2015, проведено от г-н Илиев, магистър по управление на качеството.

На 23.04.2019 г. е проведено вътрешно обучение на екипа на ЦРДУ на тема: „Работа с деца с ниска мотивация за учене и включване в различни дейности. Работа с деца със СОП” с водещи координатор „Учебни дейности” и социален работник.

На 16.05.2019 г. член от екипа присъства на прожекция на филма „Азбука” и последвалата след това дискусия.

На 16 и 17.05.2019 г. двама служители от ЦРДУ се включиха в обучителен модул за усвояване на знания и умения за използване на психотерапевтични подходи в помагащите дейности по проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие” на Русенски университет.

На 28.05.2019 г. е проведено вътрешно обучение на ЦРДУ на тема: „Видове насилие. Разпознаване” с водещи Ст. Петева – ръководител екип и Ал. Панайотов – психолог.

На 29.05.2019 г. е проведено обучение на служителите от ЦОП и ЦРДУ на тема: „Работа с малолетни и непълнолетни с противообществени прояви – МКБППМН” с водещ Симона Балканска – секретар на МКБППМН.

През м. юни 2019 г. всички служители от ЦРДУ преминаха тридневно обучение на АСП на тема: „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца” по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Преминалите обучението получиха сертификати от фирмата, осигуряваща логистика за провеждане на специализирани обучения „Атлас Травелс” ЕООД.

На 26.07.2019 г. директор КСУДС и ръководител ЦРДУ взеха участие във втора работна среща на Община – Русе, ДСП и НПО във връзка със Закона за личната помощ.

На 18.09.2019 г. бе проведено въвеждащо обучение на новоназначения персонал в СНЦ „Еквилибриум”, в което взеха участие новите служители от ЦОП и ЦРДУ.

На 26.09.2019 г. бе проведено вътрешно обучение на екипа на ЦРДУ на тема „Разводи и работа с деца на разведени родители”. Обучението бе водено от психолога на услугата.

На 26 и 27.09.20 19 г. двамата координатори „Учебна дейност” от ЦРДУ участваха в обучение на тема: „Обучение в усвояване на знания и умения за използване на различни типове интелигентности като инструмент за работа в социалните услуги” по проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“, реализиран от „Клуб на социалния работник” към РУ „Ангел Кънчев”.

На 15.10.2019 г. психолог от ЦРДУ участва в кръгла маса на тема „Популяризиране на младежкото доброволчество в гр. Русе. Възможности за развитие”, организирана от Младежки дом – Русе.

На 17.10.2019 г. екипите на ЦОП и ЦРДУ участваха в уъркшоп в КСУДС на тема „Инструменти за проследяване на ранното детско развитие“, организиран от сдружение „Еквилибриум“ и Фондация „За Нашите Деца“.

На 26.10.2019 г. трима специалисти от ЦРДУ се включиха в семинар на РУ «Ангел Кънчев» – „Възпитанието и регулацията на емоциите и чувствата в съвременната образователна среда и социално педагогическо дело” по проект „Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образователната и социално-педагогическата сфера” на РУ „Ангел Кънчев” – факултет „Природни науки и образование”.

На 25.11.2019 г. бе проведено вътрешно обучение на ЦРДУ на тема: „Общуване и професионални граници при работа с деца”, водено от психолога от екипа, подкрепен от координатор учебни дейности.

 1. Актуален брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо):Планираният брой

лица, включени в дейността, е специализирания персонал на ЦРДУ – Русе, който работи пряко с потребителите (ръководител, социални работници, психолог, координатори „Учебни дейности”).

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност:

Изготвени доклади от специалистите, участвали в дейността.

 

Дейност 3

 1. Наименование на дейността:Супервизия на персонала”
 2. Описание на дейността:Груповите супервизии за екип ЦРДУ са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството.

През 2019 година се провеждаха ежемесечно групови супервизии от Дейвид Бисет. В ЦРДУ не са постъпвали заявки да индивидуални супервизии.

 1. Актуален брой лица, обхванати в дейността:6 специалисти от ЦРДУ.
 2. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност:

Месечни доклади от групови супервизии на служителите от ЦРДУ и присъствени листи.

Дейност 4

 1. Наименование на дейността:„Предоставяне на услуги в ЦРДУ”
 2. Описание на дейностите:

Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения;

Работа с родителите за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават детето; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми;

Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки според сезона, санитарно-хигиенни услуги;

Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на децата;

Психологическа подкрепа на децата и техните семейства;

Дневни грижи за деца на улицата, деца, които не са започвали училище, отпаднали и застрашени от отпадане от училище, включващи образователни и ограмотяващи занимания, спортни дейности, творчество и изкуство, социални дейности, насочени към социална интеграция; информиране на децата за техните права и застъпничество;

Училищна подкрепа и съдействие за получаване на образование – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, професионално ориентиране и пред-професионална подготовка – насочване към различни професионални курсове;

Арт  и трудотерапевтични занимания за децата, клиенти на ЦРДУ;

Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на способностите на всяко дете;

Мобилна работа (социална работа на терен).

     През 2019 г. в ЦРДУ са предоставяни социални услуги в следните направления:

 • „Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, за задоволяване на базисните потребности”

Услугите по това направление са насочени към деца в риск от неглижиране и социална занемареност. Чрез предоставянето на почасова грижа в ЦРДУ им се осигуряват условия за равен достъп до здравни, социални услуги и образование. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя в ЦРДУ са определени, съобразно индивидуалните потребности на детето, училищната ангажираност, трудовата заетост на родителите. При посещенията на децата в ЦРДУ, съгласно плановете им за предоставяне на социална услуга, се провеждат социални и психологически консултации, оказва им се образователна подкрепа, включват се групова арт и трудотерапевтични дейности, участват в организирани социализиращи дейности в и извън центъра, в дейности по интереси, работи се за усвояване и развиване на хигиенни навици, самостоятелност, поемане на отговорности. На децата в ЦРДУ се осигурява топъл обяд, проследява се здравословното им състояние – физическо и психическо. Осъществяват се разговори с класните ръководители, ресурсни учители и училищно ръководство, лични лекари, при необходимост се придружават за медицински преглед или се оказва съдействие на родителите за контакт или преглед с различни специалисти.

През годината услугата е работила по 15 случая, от които 5 от 2018г. Получени са 10 нови направления от ДСП, от които за две деца за втора година, а за едно – за трета година. В края на годината активни са 8 случая.

През годината екипът извършваше изнесена работа с пет деца и техните семейства в с. Ново село, поради невъзможност клиентите да посещават услугата в гр. Русе. Ежеседмично се провеждаше мобилна работа до с. Ново село и с. Хотанца за срещи с децата, техните семейства и учителите им. Родителите им интензивно бяха подкрепяни с пакетирани хранителни продукти, дрехи, обувки, канцеларски материали за децата.

Успоредно с работата с децата се провежда индивидуална работа с родителите /грижещите се за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават децата си; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми, използване на позитивни методи на възпитание, осигуряване на сигурна и спокойна семейна среда, насърчаване образователното развитие на децата, подобряване на влошени взаимоотношения дете-родител. Родителите/грижещите са насърчавани да стимулират образователното развитие на децата си, да проявяват интерес към това което учат, да ги хвалят и поощряват да постигат успехи, заедно да извършват съвместни образователни дейности. Давани са практически насоки как да помагат на децата си при усвояването на конкретни знания и компенсиране на пропуските, които имат.

На една майка е оказано съдействие за записване на час за операция на детето ѝ в гр. София. С подкрепата на екипа на ЦРДУ за нея бе договорен безплатен престой в болничното заведение по време на хоспитализацията на детето. За друго дете бе оказано съдействие за записване на час за зъболечение в клиника „Света Аполония”, както и придружаване и съдействие за извършване на необходимите изследвания и след това за провеждане на интервенцията. На един родител е оказано съдействие и е придружен за подаване на документи за регистриране в Д „БТ” и Жилфонд, а на други – за търсене на работа, чрез интернет или печатни издания.

Родителите на всички деца периодично са подкрепяни с дарения на дрехи, обувки, хранителни продукти, транспортни разходи за децата, закупуване на лекарства. Интензивно с хранителни продукти и дрехи се подкрепяха родителите на децата от с. Ново село с цел адекватно задоволяване на базисните потребности. Част от работата по случаите бе провеждане на домашни посещения, като за случаите от с. Ново село това се случваше ежеседмично.

През годината е работено с 21 родители/грижещи се. В резултат на оказаната подкрепа родителите успяваха да задоволят базисните потребности на децата си в семейна среда.

 • „Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, застрашени от отпадане от училище и попадане на улицата”

Основната работа по това направление е насочена към превенция на отпадането от училище, чрез интензивна педагогическа/учебно-възпитателна подкрепа за деца, при които е установен риск да бъдат изключени от образователната система. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя на децата в ЦРДУ се определя съобразно установените индивидуални нужди на детето и спецификата на всеки конкретен случай. Периодично се поддържа връзка с педагозите на децата с училищно ръководство във връзка образователното развитие на децата, съгласуване на съвместни дейности, застъпничество при необходимост.

През годината услугата е ползвана от 10 деца и 11 родители/грижещи се, като три от случаите са от 2018 година. Получени са 7 нови направления от ДСП – Русе за предоставяне на социалната услуга. Едно от децата е насочвано към услугата два пъти в различни периоди. Приключени са 5 случая, поради постигане на поставените цели и изтичане на срока на направленията. Три от децата са вземани/връщани от училище и придружавани до ЦРДУ от член на екипа поради ниската им възраст и трудовата заетост на родителите им, като е ползван служебен транспорт. Децата посещаваха центъра полудневно (преди или след училище) по график през учебната година или целодневно през ваканциите.

При посещенията в ЦРДУ на децата им се оказва образователна и психологическа подкрепа, включени са в групова работа и клубове по интереси, тематични интерактивни сесии, в инициативи на организацията, посещения на различни културно-исторически обекти.

Успоредно с работата с децата се работеше и с техните родители/грижещи се съгласно заложените цели и планирани дейности – провеждано е социално и психологическо консултиране за повишаване на капацитета им за полагане на грижи и да възпитават децата си; за укрепване на връзките между тях и децата и подкрепа за справяне с кризи в семейните отношения, насърчаване да стимулират образователното развитие на децата си. Оказвано им е съдействие пред училищните власти. Ежемесечно са посещавани домовете на семействата за проследяване на жилищно – битовите условия и консултиране на родителите.

В резултат на оказваната подкрепа децата не допускаха безпричинни отсъствия в училище и се справят по–добре с учебния материал, а през ваканциите успяха да компенсират част от натрупаните пропуски, които имат. За едно от децата преди стартиране на социалната услуга в ЦРДУ бе предприето преминаването му в самостоятелна форма на обучение. То бе подкрепено и подпомогнато при подготовката му за явяване на изпитите, които успешно успя да положи и премина в 8 клас, след две години повтаряне на седми клас. Детето и семейството бяха подкрепени при избора на училище и специалност, в която кандидатства и бе прието, както и формата на обучение – редовно.

 • „Превенция на рисково поведение и въвличане на деца в дейности, неблагоприятни за развитието  им”

Услугата е насочена към деца с емоционални и поведенчески затруднения, с дефицити във възпитанието, предразполагащи към трудности при преценяването на рискови ситуации и неспособност да овладяват неприемливи поведенчески прояви.

През годината услугата е ползвана от две деца и техните семейства. И в двата случая децата посещаваха услугата по график. Предвид училищната ангажираност и двуразови тренировки през учебната година се провеждаше мобилна работа от член на екипа в училището за консултации с децата. Работеше се в посока превенция на рисково поведение и недопускане на противообществени прояви. Успоредно с децата се осъществяваха консултации и с родителите/грижещи, провеждаха се домашни посещения на адресите на семействата. В резултат на проведената работа взаимоотношенията между децата и техните родители се подобриха, не бяха допуснати нови противообществени прояви от страна на децата, редовно посещават училище и не допускат безпричинни отсъствия. Поведението и на двете деца е социално приемливо, наблюдава се стремеж към поставяне и реализиране на цели, преценяване на рискове и подходящи компании. Единият от случаите е приключен поради постигане на поставените цели и постигнати положителни резултати. В края на годината активен е един случай.

 

Основните дейности в ЦРДУ са насочени в четири области: „Образование, обучение, ограмотяване”; „Осигуряване на здравни грижи”; „Арт и трудотерапия”; „Социална рехабилитация”.

„Образование, обучение, ограмотяване”

         През 2019г. в ЦРДУ е оказана образователна подкрепа на всички деца (23), ползващи социални услуги за компенсиране на образователни пропуски по БЕЛ, математика, английски език и др.; помощ и подкрепа при подготовка на домашните за училище; усвояване и развиване на навици за учене и самостоятелност, работа за повишаване на мотивацията за полагане на учебен труд и добро поведение в училище. Едно от децата бе ученик в самостоятелна форма и в резултат на оказаната подкрепа успя да се справи с всички изпити, както и с тези от НВО и успя да завърши основно образование (след две години повтаряне на седми клас). Със същото дете и неговите родители се работеше за професионалното му ориентиране и вземане на решение за бъдещата му форма на обучение. В резултат на проведената работа от страна на екипа, момчето бе прието в специалност по негов избор, преосмисли и формата а обучение – продължи в дневна редовна форма на обучение, което му даде възможност и за социализиране. С четири деца интензивно се работеше за тяхното ограмотяване и бяха постигнати добри резултати, като работата с тях продължава. В резултат на оказаната подкрепа децата придобиват навици за учене и се справят по-добре в училище в сравнение при стартиране на услугите. При повече от тях се отчита, че редовно ходят на училище и не допускаха неизвинени отсъствия.

При работата с родителите/грижещите те са консултирани и насърчавани да стимулират образователното развитие на децата си, да проявяват интерес към това, което учат, да ги хвалят и поощряват да постигат успехи. Оказвано им е съдействие пред училищните власти. Подкрепяни са с дарения на тетрадки и канцеларски материали, за едно дете е закупена униформа за училище, за друго -комплект учебни помагала.

През годината се поддържаха периодични контакти с класните ръководители, ресурсни учители, педагози от училищна занималня и училищни ръководства, с цел получаване на информация за образователното развитие, съгласуване на работата, застъпничество.

          „Осигуряване на здравни грижи”

В ЦРДУ се осигурява наблюдение и грижа за здравословното състояние и личната хигиена на децата. През 2019 при посещенията на всички деца в ЦРДУ е работено за усвояване и развиване на навици за поддържане на лична хигиена – измиване на ръцете преди и след ядене, избърсване на ръцете в салфетка, пазене на дрехите чисти, култура на хранене. При стартиране на услугата се провежда първичен оглед на децата от медицинската сестра. Периодично се осъществява оглед на децата за външни паразити (въшки). През годината са установени такива при две от децата, за което е извършвано обезпаразитяване в ЦРДУ и са предоставени препарати на родителите за почистване и вкъщи. Периодично с децата са провеждани разговори по отношение здравословно хранене и хигиена. Съгласно плановете за подкрепа периодично се осъществяваха контакти с личните лекари на децата за получаване на информация и проследяване на здравословното им състояние.

При възникнал здравословен проблем и невъзможност родителят да реагира, някои от децата са придружавани за медицински преглед при личен лекар. През годината е оказвано съдействие за осъществяване на медицински изследвания и прегледи, като финансовите разходи са поемани от услугата. За едно от децата и неговата майка е оказано съдействие за хоспитализирането му в клиника в гр. София, където бе оперирано, а на друго – съдействие и придружаване за зъболечение в клиника „Света Аполония” – Русе. Резултатите от проведените интервенции бяха успешни. Семействата са подкрепяни със закупуване на медикаменти, съгласно предписана рецепта. За едно от децата бе съдействано за получаване на медицинска документация от личен лекар от населено място, където е живяло преди преместването му в гр. Русе. Съдействано е на родителя за записване на детето в пациентската листа на ОПЛ в гр. Русе.

През годината децата са боледували предимно от респираторни заболявания. Едно от тях боледува от „Варицела”, друго – след падане вкъщи бе с фрактура на ръката. Проследявано е как протича лечението при децата.

          „Арт- и трудотерапия”

Дейността се реализираше в занимания по интереси с арт и трудотерапевтична насоченост – клубовете „Забавна работилница“ и „Мода и бижу“, „Спорт, природознание и игри на открито“, както и в организирани допълнителни тематични арт-работилници (мартенска, великденска, коледна), където се стимулира творческото въображение на децата, фината им моторика, внимание, естетически вкус и сръчности; децата опознават различни техники и материали, усвояват трудови навици, учат се да работят в екип. В дейностите се включват всички деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ, съгласно графика им на работа в центъра.

Децата са стимулирани да овладяват елементарни трудови умения – подреждане на масата за обяд, сервиране, отсервиране, почистване, подреждане и почистване на стаите, засаждане на стайни цветя и грижа за тях. С помощта на специалистите от услугата през летните месеци децата се погрижиха за събирането на билките от билковата градина на музей „Захари Стоянов” и ги подготвиха за изсушаване.

„Социална рехабилитация” 

Тази дейност се реализира в клуб „Научи ме как”, както и чрез провеждане на тематични интерактивни сесии и разговори с децата; чрез включване на гости, студенти; експерти от РЗИ, посещения на различни организирани мероприятия или забележителности в града, участие в проект на Художествената галерия и РИМ, ТД „Приста” и др.

Проведените сесии в клуб „Научи ме как” през годината имаха за цел да научат и развият уменията на децата за работа в екип, изразяване на собствено мнение, самопредставяне, себепознание, говорене пред група, защитаване на собствена позиция, да разсъждават върху конкретна тема, представяне на своя гледна точка по обсъждана тема, усвояване на различни житейски умения, обогатяване на ценностната система. През годината в клуба бяха разгледани следните теми: ”Комплиментите”, „Карта на сърцето”, „Фотолангаж” (ролеви игри), „Хигиена и облекло”, „Св. Валентин и Трифон Зарезан”, „Баба Марта”, „ 8 – ми март – денят на жената”, „Агресия и насилие – начин за справяне с конфликтно поведение”, „Вярата на човека”, „Различията между хората”, „Доброволчество – доброто с нас”, „Доверие”, „Аз говоря пред другите”, „Алкохол и зависимости”, „Заявяване на интереси”, „Добрите и лошите думи”, „Игри за сплотяване на групата”, „Разбиране на другия”, „Весели и находчиви”, „Благодаря”, „Какво означава да си известен сред другите?”, „Какво ни носи четенето на книги”, „Как да се държим на обществено място”, „За и против марихуаната”, „За и против ученическата униформа”, „Творчески идеи за Хелоуин”, „Различията между хората”, „Умението да даваш и получаваш”. Периодично в клубните сесии на клуба са включвани бордови игри с цел развиване на мислене, съобразителност и логика.

         Други социализиращи дейности:

През м. февруари 2019 г. едно дете е придружено до читалище „Захари Стоянов” за запознаване с дейността на читалището.

На 20.02.2019 г. във връзка с Освобождението на гр. Русе бе организирано посещение за децата в Пантеона на възрожденците.

На 25.02.2019 г. екип от TVN засне репортаж с децата по време на групова работа за изработка на мартеници за благотворителния базар. След снимките децата бяха запознати от оператора и репортера с техните професии, за предизвикателството да работят в телевизия.

На 01.03.2019 г. две деца от ЦРДУ се включиха в реализирането на Мартенски базар в МОЛ – Русе.

На 27.03.18 г. бе проведена фокус група с деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ с цел получаване на обратна връзка за предоставените им социални услуги, споделяне на мнения и предложения.

На 01.04.2019 г. и 03.04.2019 г. като част от пролетната ваканционна програма децата посетиха Парка на възрожденците, където им бяха организирани различни спортни игри.

На 02.04.2019 г. 7 деца организирано посетиха „Екомузей с аквариум”, с цел разглеждане на експозицията, обогатяване на знанията, които имат и придобиване на нови за праисторическия период.

На 04.04.2019 г. като част от пролетната ваканционна програма 8 деца посетиха Парка на младежта, където наблюдаваха паркови птици, получиха пръв урок за разпъване на туристическа палатка. Дейността бе реализирана с подкрепата на Туристическо дружество „Приста”.

На 05.04.2019 г. обядът на децата бе организиран в бар – ресторант „Радилон” с цел развиване на умения за хранене на обществено място, придвижване и спазване на правила за безопасност на движение по улиците, общуване в неформална обстановка, взаимопомощ.

На 24.04.2019 г. 4 от децата се включиха в реализирането на Великденския благотворителен базар, проведен в МОЛ – Русе – ежегодна традиция на екипа на ЦРДУ.

На 25.04.2019 г. в ЦРДУ бе проведена интерактивна сесия на тема „Великден”, по време на която децата подробно се запознаха с традицията, различни техники за боядисване на яйца и на практика приложиха наученото.

През м. май 2019 г. едно от децата, което заяви желание да кандидатства за член на съвета на децата към ДАЗД, бе подкрепено при попълването на необходимите документи и бе придружено до Община Русе за подаването им.

На 03.06.2019 г. с весел празник в ЦРДУ бе отбелязан празника на детето.

На 14.06.2019 г. в клуб „В света на книгата и литературното творчество” бе отбелязан световния ден на значимата мъжка фигура чрез провеждане на дискусия и рисуване на портрети. Същият ден обядът на децата бе организиран в ресторант „Радилон”.

На 18.06.2019 г. три деца посетиха читалище „Захари Стоянов” с цел вземане на книги за прочит през лятната ваканция.

На 20.06.2019 г. две деца посетиха шивашка фирма „Саксо” ООД, гр. Русе, където се запознаха с професията шивач и процеса на изготвяне на дрехата.

На 24.06.2019 г. група ученици от Първо частно средно училище ”Леонардо да Винчи” заедно с техни учители посетиха КСУДС и се срещнаха с децата, ползващи социални услуги в ЦРДУ. Те дариха събрани от тях пластмасови капачки с благотворителна цел и се включиха в организирана игра с децата от ЦРДУ.

От 26.06.2019 г. до 28.08.2019 г. децата ежеседмично посещаваха Художествената галерия за участие в дейност по проект на галерията „Игра с изкуството”. Целта на проекта бе да запознае децата и младежите с историята и характеристиките на визуалните изкуства чрез атрактивни уроци и практически задания със специално разработени издания, които подпомагат усвояването на новата информация по по-достъпен и забавен начин, провокирайки активността на участниците. Планирани и реализирани са 10 сесии. При придвижването на децата до галерията те се учиха да спазват правилата за безопасност на движение по улиците, да общуват в неформална обстановка, взаимопомощ.

На 28.06.2019 г. деца от ЦРДУ участваха в интерактивна сесия на тема: „Наркотици”, проведена от експерт от Регионална здравна инспекция. Същият ден 6 деца посетиха автосервиз „Интергазауто“ ООД, където се запознаха с професията на автомонтьора и нагледно им бе представена работата му.

През м. юни 2019 г. детето, което кандидатства за Съвета на децата към ДАЗД получи писмо-покана за среща с лицата, ангажирани с оценката на постъпилите кандидатури за 07.07.2019 г. в Областна администрация – Русе, във връзка с областно класиране и определяне, кой ще участва в националния подбор. В последствие бе избрано друго дете.

През м. юли 2019 г. децата участваха в здравно-образователни сесии с водещи експерти от РЗИ – Русе: „Агресия” (05.07.2019 г.); „Деца на колела” (12.07.2019 г.); „Безопасен интернет” (19.07.2019 г.); „Зъбките и грижата за тях. Орални заболявания” (26.07.2019 г.).

На 11.07.2019 г. три деца посетиха „Екомузей с аквариум” и участваха в поредица от образователни игри, посветени на прилепите.

На 26.07.2019 г. обядът на децата от ЦРДУ бе организиран в ресторант „Радилон”. На връщане играха и се забавляваха на детската и фитнес площадка в квартала.

На 31.07.2019 г. гости на децата в ЦРДУ бяха художникът Огнян Балканджиев и Ирина Стоянова от информационен център „Европа Директно” – Русе.

От 31.07.2019 г. до 04.09.2019 г. веднъж седмично за децата, ползващи социални услуги в КСУДС, се организираше и провеждаше образователен и терапевтичен куклен театър с водещ г-жа Адриана Топалова.

През м. август 2019 г. продължиха да се провеждат здравно–образователни беседи веднъж в седмицата с водещи експерти от РЗИ – Русе. Разгледани бяха следните теми: „Движението –фактор за добро здраве”; „Преходна възраст – пубертет”; „Енергийни напитки”; „ Здравословно хранене, хигиена на храненето и обща хигиена”; „Всичко за СПИН и ХИВ”; „Вредата от алкохола и тютюнопушенето”.

На 02.08., 09.08. и на 16.08.2019 г. обядът на 6 деца бе организиран в ресторант „Радилон”, като на връщане към КСУДС те имаха възможност да спортуват и играят на фитнес и детска площадки.

На 12.08.2019 г. 8 деца посетиха плувен басейн „Норд” с цел забавление и отдих.

На 16.08.2019 г. бе организирано посещение на 4 деца в шивашка фирма „Саксо” ООД – гр. Русе, където се запознаха с професията „шивач”, наблюдаваха процеса на шиене с шевна машина и гладене с парна ютия.

На 19.08.2019 г. децата в ЦРДУ бяха посетени от представители на танцова формация „Настроение”, които им разказаха за различните народни танци и направиха демонстрация на някои хора и ръченица. Децата проявиха интерес и пожелаха да се включат и научат танците.

На 30.08.2019 г. бе организирано групово посещение на 6 деца на плувен басейн „Локомотив”, а 3 деца посетиха семеен център „В света на ранното детство”, където играха, забавляваха се и се учиха как се приготвят соленки.

На 02.09.2019 г. гост на децата в ЦРДУ бе действащ полицай Б. Русев, който ги запозна с особеностите на професията си.

На 11.09.2019 г. бе организирана и реализирана еднодневна екскурзия за 6 деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ, по маршрут – гр. Русе – Басарбовски манастир – пещера „Орлова чука” – с. Екзарх Йосиф (етнографска сбирка и зоокът). Децата за първи път посещаваха обектите и бяха силно впечатлени, задаваха въпроси и искаха да научат нови неща. В края на екскурзията определиха деня като незабравим и много интересен.

На 13.09.2019 г. деца от ЦРДУ участваха в празник за приключване на лятната ваканционна програма, който бе организиран сред природата в Парка на младежта.

На 27.09.2019 г. деца от ЦРДУ посетиха Регионален исторически музей, където участваха в тематична работилница „Праистория” – дейност по проект „В дрехите на историята – обучение в култура“. До края на годината се проведоха планираните тематични работилници – „Римска епоха”, „Средновековие” и „Модерност”. Проектът се реализира от Русенския музей с подкрепата на Министерство на културата.

На 18.10.2019 г. с децата от ЦРДУ бе проведена интерактивна сесия на тема „Трафик на хора” във връзка с международния ден за борба с трафика на хора.

От 25.10.2019 г. стартира провеждането на творческа работилница „Театър, музика, приказки и танци” по проект на РУ „Ангел Кънчев” с участието на студенти от първи и трети курс, специалност „Социални дейности”. Творческата работилница се провеждаше веднъж седмично. Децата съвместно със студентите и екипа на ЦРДУ подготвиха декори, разучиха песен и футболен скеч, които представиха на коледен концерт, организиран от Община – Русе, в края на проекта (04.12.2019 г.).

На 31.10.2019 г. деца, потребители на ЦРДУ и ЦОП, специалисти и родители участваха в празник „Хелоуин”.

През м. ноември 2019 г. продължи да се провежда творческа работилница съвместно със студенти от РУ „Ангел Кънчев”, специалност „Социални дейности”, децата на ЦРДУ към КСУДС и четири деца от ЦРДУ към БЧК. На 15.11.2019 г. дейността в работилницата бе заснета от БНТ.

На 01.11.2018 г. в ЦРДУ за децата бяха подготвени и проведени поредица от интерактивни занимания, целящи да събудят патриотични и родолюбиви чувства у тях, както и да научат повече за Народните будители.

На 20.11.2019 г. в ЦРДУ чрез интерактивна сесия бе разгледана темата за правата на децата, във връзка с 30 години от подписването на конвенцията за правата на децата.

На 26.11.2019 г. гости на децата в социалната услуга бяха представители от туристическо дружество „Приста” – Михаил Михов и Петър Ванев. Те запознаха децата с дейността на туристическото дружество, необходимата екипировка за туристическо пътуване. Пътешественикът П. Ванев разказа за своите пътешествия по най-дългите пешеходни преходи в САЩ. Обсъдени бяха следващите дейности по проект „Училище по природа”, в които ще участват и децата от ЦРДУ.

На 04.12.2019 г. 9 деца участваха във финалната дейност по проект на РУ „Ангел Кънчев” – Коледен концерт в Пленарна зала на Община Русе. За участието си те получиха сувенирни чаши, пълни с лакомства.

На 05.12.2019 г. гости на децата в ЦРДУ бяха трима представители на ДЗИ – Русе, които осигуриха на децата желани подаръци.

На 13.12.2019 г. деца-доброволци от Младежки дом, по покана на екипа, посетиха децата в ЦРДУ, разказаха за дейността си и дариха на 10 деца билети за безплатно групово посещение на филма „Замръзналото кралство – 2”.

На 18.12.2019 г. за децата, ползващи социални услуги в КСУДС, бе организирано и проведено Коледно тържество. Предварително децата от ЦРДУ се подготвяха за празника – разучиха коледни песни, направиха украсата за салона, където се проведе тържеството.

На 20.12.2019 г. 6 деца посетиха изложба „Тайна изложба” на художника Огнян Балканджиев и фотографа П. Стаменков, като имаха възможност лично да се срещнат с художника и той да им разкаже за експонатите. След като разгледаха изложбата всички си тръгнаха с подарък от О. Балканджиев – календарче за новата година с репродукция на експонат от изложбата.

На 20.12.2019 г. екипът на ЦРДУ осигури за едно от децата и неговия баща безплатни билети за Коледен концерт с участието на съставите от Младежки дом – Русе. За детето това бе първото посещение на подобно събитие.

На 22.12.2019 г. по преценка на екипа, две от децата, ползващи услуги в ЦРДУ, посетиха филма „Замръзналото кралство – 2” заедно със своята майка, а на 23.12.2019 г. останалите деца групово гледаха прожекцията.

В резултат на участието си в различни дейности децата повишават своите социални компетенции, развиват силните си страни и уменията си за работа в екип, усвояват нови знания. Насърчават се в самостоятелност.

В ЦРДУ се отбелязваха и най – обичаните лични празници – рождени и именни дни – организираха се партита. Децата и екипът поздравяваха и отправяха своите пожелания към рожденика, изработваха картички, които му подаряваха. Услугата осигуряваше подарък за всеки рожденик. Организираха се и малки празници за изпращане на децата, чиито услуги са приключили.

В ежедневната работа в ЦРДУ се стимулира детското участие – децата се насърчават да са активни в планирането на собствените си програми за развитие, да правят избор на дейностите, в които да участват, да споделят мнения, дават предложения. Участват и в срещите за приемане и преразглеждане на плановете, заедно с техните родители, представители на ЦРДУ и ОЗД, където се насърчават да дават мнения и предложения, да заявят в какви дейности желаят да се включват, за да се развиват, дава им се възможност да бъдат чути. Периодично се провеждат индивидуални и групови разговори с децата, по време на които се насърчават да споделят, в какви инициативи желаят да се включат, както къде, кога и с кого. Ежеседмично се съгласува менюто за обяд с тях.

Добра практика на ЦРДУ е изготвяне от всяко дете на книга „Моите успехи”, която цели стимулирането им да постигат успехи. В книгата си децата поставят своите успехи, които ги карат да се чувстват значими и можещи – грамоти, копие на бележник, копия на контролни, съчинения, рисунки и др.

Друга добра практика е „пълнене” на „Бурканче за Щастие“- децата се стимулират към позитивно отношение към света и себе си. Всяка положителна постъпка или момент, който е накарал детето да се е почувства значимо и щастливо, се записва на лист хартия и си го пуска в бурканчето. При приключване на услугата детето си го получава и си припомня щастливите моменти.

През 2019 г., съгласно графика на посещение в ЦРДУ, на 18 деца бе осигурено обедно хранене, а за 5 от децата, с които се провеждаше изнесена работа в с. Ново село интензивно са осигурявани хранителни продукти. Дарявани са дрехи и обувки според сезона на всички деца, канцеларски консумативи, закупен е комплект помагала за едно от децата, за друго – униформа и е съдействано за закупуването на пълен комплект учебници на ниска цена; поемани са ежемесечните транспортни разходи на 5 деца, за 4 е ползван служебен транспорт за придвижването им до КСУДС и след това за връщането до дома им или до училище. Четири от децата са изпращани до спирката от член на екипа, а едно до вкъщи.

 

     Дейност 5

 1. Наименование на дейността:Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”
 2. Описание на дейността:

Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски базари на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации.

Децата от ЦРДУ изработваха картички и сувенири за организираните благотворителни базари, в някои бяха включени и при реализирането им. Участваха в Благотворителен Великденски базар, подготвен и осъществен от самите тях с помощта на своите ръководители.

На 14.09.2019 г. член от екипа участва в благотворителен базар на „Сексагинта Приста”

През м. декември 2019 г. по инициатива на екипа от ЦРДУ и СНЦ „Еквилибриум” в две от училищата в града – СУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ” и СУЕЕ „Фридрих Шилер” бе проведена за поредна година кампания за изготвяне на коледни подаръци от деца за деца в нужда. С активната подкрепа на преподавателите от двете училища това се случи и много ученици се отзоваха. Така успяха да зарадват и деца от ЦРДУ, на които им бе разказано от къде са подаръците и бе дискутирано как и те в бъдеще биха могли да зарадват други деца.

През м. декември 2019 г. Ротари клуб – Русе осигури хранителни продукти и лакомства за всички семейства, ползващи социални услуги в ЦРДУ за Коледните празници.

НПО „Операция Плюшено Мече”, Сдружение „Дунавско сияние”, ДЗИ – Русе осигуриха индивидуални подаръци за всички деца за Коледа.

  

    Дейност 6

 1. Наименование на дейността: Ваканционни програми и клубна дейност”
 2. Описание на дейността:Развиване на дейности за осмисляне свободното време на децата – клубовете по интереси, разходки, пикници, посещения, забавления, игри на открито и др. В клубовете се акцентира върху удоволствието от експеримента, свободното изразяване, развиване на силните страни, подържане на емпатийна среда, в която всеки да се чувства разбран, приет и да търси и намира пътя към себе си и другите. В клубовете по интереси се работи върху развиване на уменията на децата за общуване, работа в екип, взаимопомощ, емпатия, фината и обща моторика и др. Провеждане на пролетна и лятна ваканционни програми.

Ежедневно в КСУДС се провеждат детски клубове по интереси по график с различна насоченост – приложно изкуство, спорт, природознание, социални умения, литературно творчество, музика и танци, мода и бижу, в които участваха децата от ЦРДУ. Графикът на клубовете е съобразен с ангажираността на децата в училище.

През 2019 година клубовете по интереси, които се провеждаха бяха: „Забавна работилница”, „Научи ме как?”; „Спорт, природознание и игри на открито”; „Мода и бижу”; „В света на книгата и литературното творчество”; „Джио-джицо”. През годината бяха организирани и реализирани пролетна и лятна ваканционни програми с включени различни развиващи дейности за децата.

 

Дейност 7

 1. Наименование на дейността: „Поддържане на ефективна партньорска мрежа”
 2. Описание на дейността:Основни партньори на СНЦ „Еквилибриум“и в частност на ЦРДУ са Община Русе, Областна администрация – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/Отдел „Закрила на детето“, УМБАЛ – Русе, ЦПЗ – Русе ДЮЦПЗ, ОПЛ, НЧ „Захари Стоянов”, ТД „Приста”, РЗИ, РУ „Ангел Кънчев”, РИМ, „Художествена галерия” и др. Партнираме и с много обществени и неправителствени организации, с които ни свързва дългосрочно сътрудничество с цел подкрепа на дейностите в КСУДС.

На 11.01.2019 г. директор КСУДС и ръководител ЦРДУ участваха в инициирана от РДСП работна среща с представители на ОЗД и на доставчици, предоставящи социалните услуги ЦРДУ.

На 15.02.2019 г. двама специалисти от ЦОП и ЦРДУ участваха в информационна среща „Възможности за младежко доброволчество” на сдружение „Вдъхновение”.

На 22.02.2019 г. ръководител ЦРДУ присъства на отчетно общо събрание на Областната организация на БЧК.

СНЦ „Еквилибриум” е един от съорганизаторите на регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности” с тема на форума: „Професията „Социален работник” през 21 век – предизвикателства и възможности за развитие”, иницииран от РУ „Ангел Кънчев”. На откриването на форума на 28.03.2019 г. СНЦ „Еквилибриум” участва и с информационен щанд за предоставяните социални услуги.

На 07.06.2019 г. психологът от екипа участва в междуинституционална среща, организирана от Дейвид Бисет, с цел подобряване на сътрудничеството между организации, работещи с тийнейджъри.

На 03.07.2019 г. бе проведена работна среща в КСУДС с колеги от „Конкордия – България”, на която присъстваха директор КСУДС, ръководител ЦРДУ и ръководител ЦОП. Представен бе опита от двете организации за работа с деца и семейства в риск.

На 28.08.2019 г. специалисти от ЦРДУ присъстваха на събитието „Пет години напредък с децата и младежите от „Вяра“, „Надежда“ и „Любов“, организирано от сдруженията „Еквилибриум“ и „Дете и пространство“ с любезното домакинство на Историческия музей.

На 02.10.2019 г. социален работник от ЦРДУ взе участие в инициатива, послучай Международния ден на ненасилието –  2 октомври, по покана на Българска асоциация на социалните работници и професионално направление „Социални дейности” в РУ «Ангел Кънчев».

На 14.10.2019 г. е осъществена работна среща с координаторите по проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 22.10.2019 г. директор КСУДС, ръководителите на ЦРДУ и ЦОП присъстваха на представянето на най-новото издание на „Еквилибриум“, посветено на децата от Могилино, настанени преди малко повече от 10 години в първия център от семеен тип в страната. Автор на книжката „Малка история за любовта” е Надежда Петрова. Специален гост на събитието бе д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето.

От 25.10.2019 г. в ЦРДУ стартираха ежеседмични творчески работилници по проект на Русенски университет „Ангел Кънчев“ „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб на социалния работник)” с участието на студенти. Във връзка с дейността периодично се провеждаха междуинституционални срещи с представители на други социални услуги, работещи по проекта, представители на Община – Русе и на РУ «Ангел Кънчев» за обсъждане на съвместната ни работа.

На 12.11.2019 г. специалисти от ЦРДУ участваха в среща, организирана от НМД, относно актуални аспекти на социалната политика в България, касаещи правата на децата.

На 28.11.2019 г. на работно посещение в КСУДС бяха СНЦ „Божурите” съвместно с представители на партньора им Югоизточен университет за приложни науки /ХАМК/, Финландия, по проект №BG05 М90Р001-4.003-0021-С01 „NEETsLAB менторство чрез иновации – мисия възможна” с цел запознаване с предоставяните от СНЦ „Еквилибриум” социални услуги и добри практики, прилагани в работата с деца и младежи от уязвими групи.

До края на м. април 2019 г. специалисти от екипа на ЦРДУ осъществяваха дейности при реализирането на проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе – Програма ЗОВ” – направление „Образование”. Провеждаха се ежеседмични клубове деца-родители с пет формирани групи – две в ОУ „Алеко Константинов”, една в ОУ „Братя Миладинови”, една в ОУ „ Никола Обретенов” и една в кв. Тракция в ДГ «Ралица». В периода 07 – 09.02.2019 г. бе проведено обучение на две групи учители от детски градини и училища – планирана дейност по проекта, в което се включиха 54 педагози от училища и детски градини, предимно партньори по проекта. В периода 17 – 18.04.2019 г. в сградата на ДГ „Ралица” бе проведено още едно обучение на други 20 учители от детски градини. Екипът от ЦРДУ, реализирал дейности по проекта, участва в заключителната Кръгла маса по проекта на 19.04.2019 г., като дете от съвместните клубове деца – родители поздрави присъстващите с песен.

Членове от екипа се включваха в дейности по проект „Център по правата на децата”, изпълняван с НМД и финансиран от фондация „Велукс“, който приключи през м. март 2019 г.

На 31.05.2019 г. специалисти от ЦРДУ бяха водещи на „Хартиена работилничка” в Детска нощ в музея, организирана от Сдружение „Приятели на музея”, по програма „Култура” на Община Русе със съдействието на Регионален исторически музей.

 

Дейност 8

 1. Наименование на дейността:„Мониторинг на дейностите и резултатите”
 2. Описание на дейността:Мониторингът на дейността на ЦРДУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“). Провеждат се фокус – групи с клиенти, чийто услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите.

При приключването на всеки случай в ЦРДУ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези документи се проверяват и анализират от ръководител ЦРДУ. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на услугата, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол на работната ангажираност на служителите от ЦРДУ. В началото на всяка година се прави стратегическо планиране с целия екип: преглед на изпълнението на плана/графика и на набелязаните мерки за преодоляване на идентифицираните рискове от предходната година и се разработват нови такива. Документират се най-значимите постижения, както и трудности/слабости – неща, които могат да бъдат подобрени.

На 28.03.2019 г. в КСУДС бе извършена планова проверка от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе с цел спазване на хигиенните изисквания на действащото законодателство. Заключението в доклада за извършената инспекция е, че обекта съответства на изискванията на действащото законодателство.

Осъществяван е периодичен мониторинг от екип на Община – Русе по проект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”.

На 05.06.2019 г. в ЦРДУ бе извършен мониторинг от Община Русе на дейностите в социалната услуга.

През м. ноември 2019 г. е осъществяван мониторинг от екип на Община Русе и гр. София по проект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”.

На 22.11.2019 г. в ЦРДУ бе осъществена проверка на място – наблюдение на дейности от Ина Георгиева – гл. експерт в отдел „Социални дейности”, Дирекция ЗСД и Гергана Пашева- ст. експерт в отдел „Социални дейности”, Дирекция ЗСД в Община Русе.

На 11.12.2019 г. бе извършена планова инспекция от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе от Вехдетин Таракчиев – ст. инспектор и д-р Севгин Татавалъ – ст. инспектор при ОДБХ – Русе, във връзка с план за 2019 г. Цел на проверката е спазване на хигиенни изисквания на действащото законодателство. Направено е заключение, че обектът е в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

            Дейност 9

  1.Наименование на дейността: „Информация и публичност”

 1. Описание на дейността: Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“, се съдържа в информационни брошури на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, а на страницата на КСУДС във Фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Информационните брошури може да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на базарите и при събития.

 

 

 

Име на лицето, изготвило доклада:

Стефка Петева – ръководител ЦРДУ към КСУДС – Русе

Подпис: ………………

 

10.01.2020 г.