• English
  • български

Ресурсни материали

Настоящият документ е разработен по проект № BG05M9OP001-4.001-0089 „Гласът на децата“ с бенефициент Сдружение „Еквилибриум“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  Дейностите по проекта са свързани с ранната намеса при развитието на децата от ромски семейства. Те кореспондират на Инвестиционен приоритет 7 „Социално-икономическа интеграция на маргиналлизирани общности като ромите“, както и на програмата.

Настоящият анализ представя резултатите от проведено анкетиране на 30 семейства/родители на  деца, участващи в дейностите по проект „Гласът на децата“ на „Еквилибриум“.

Анкетата, наречена „Родителски умения“ е изготвена от експертите по проекта и цели да оцени/изследва разбирането за ранно детско развитие у родителите от целевата група и техните родителски умения в 6 основни области: Основна грижа; Осигуряване на безопасност; Емоционална топлина; Стимулиране; Напътствия и граници; Стабилност, а тези области са по отношение на: Здравното развитие; Когнитивното развитие;… Continue reading

Broshura obuchitelni zatrudnenia-1pdf-buttonНикой човек не е способен да научи и усвои всичко, което би искал – всички имаме пропуски в знанията и уменията.

Някои деца обаче изпитват затруднение при някои сфери, които са нужни за успешнен живот. Липсата на тези умения може да затрудни израстването им в социално и професионално развит възрастен.

Ранното осъзнаване на подобни обучителни затруднения може да предотврати сериозни бъдещи проблеми, особено ако с детето работи обучен възпитател, който би му помогнал да развие пълния си потенциал.

Център за обществена подкрепа (Комплекс за социални услуги), Русе

Доставчик: Сдружение „Еквилибриум“

Определете кои са вашите УСПЕХИ в работата. Опишете техните ключови характеристики.

Въвличане на широката общественост в Русе към целите и мисията на доставчиците на социални услуги. Развиване на общността чрез  възраждане на ценностни категории като лична ангажираност, отговорност, съпричастност към по-уязвимите членове.

– Разработени иновативни подходи и инструменти за акумулиране на автентична обратна връзка от потребителите – деца и възрастни.

По какъв начин горепосочените успехи променят… Continue reading

„Не е възможно да се елиминират всички рискове.

Обаче ние имаме задължението да оказваме закрила на хората – служители, клиенти, членове на социалните кръгове, с които общуваме – доколкото това е осъществимо в разумни граници. Рискът може да се свърже с действителните законови действия, които ние предприемаме при доставката на услуги според програмата за управление, която сме внесли на общината, или с физическата среда и обстоятелствата, при които тези действия са предприети.” Каква е дефиницията за риск, която „Еквилибриум” приема?… Continue reading

Повечето родители се чудят дали правят нещата правилно. Разбира се, че „перфектният” родител не съществува.

Всички срещат трудности и всички се тревожат за въздействието, което оказват върху децата си. Едно от нещата, за което родителите се тревожат най-много, е въпросът за дисциплината и как да накарат децата си да се държат добре. Това може да окаже голямо затруднение за много родители. Изглежда всеки има собствено мнение за това как да отглежда деца успешно. Дали прекалено малко дисциплина означава, че децата… Continue reading

Разработеният от „Еквилибриум” наръчник за практическо обучение се основава на изпълнението на един единствен проект, в който част от работата бе осъществена в селски райони на страната.

Помагалото включва раздел с подробни съвети за безопасност за хората, които работят с деца и младежи на открито. Ето защо ние го препоръчваме като полезно четиво за учители и хора, работещи с младежи, които възнамеряват да водят групи извън големите градове.

Това кратко ръководство пояснява как да се работи в или близо до… Continue reading

В рамките на проект „Екообразование чрез активно преживяване на природата”, финансиран от Британското посолство, „Еквилибриум” осъществи обучителни сесии с деца за изследване на Света на Дърветата от различни гледни точки:

  • дълголетие
  • забележителни качества
  • принос към равновесието на природата
  • значение за хората
  • въздействие върху човешкото съзнание през вековете

 

И най-главното – децата осъзнаха заплахата, произтичаща от човешката дейност. Един от основните уроци, който научихме, докато разработвахме тези разнообразни и комплексни модули е как различни критерии си противоречат при определяне на… Continue reading

Връстници обучават връстници е утвърден метод на разпространяване на информация,

послания и въздействие от деца към деца, който се основава на ефективността на неформалното общуване между децата и нуждата им да се впишат в желаната от тях група връстници /влияние на връстниците върху ценностите и моделите на поведение на дадено дете, което е характерно за годините на израстване и формиране/. Когато се канализира по подходящ начин тази енергия и естествени тенденции могат успешно да се използват за създаване на лавинообразен… Continue reading

Като участник в проекта “Утвърждаване на неформално образование и социално включване на млади хора в неравностойно положение” Сдружение с нестопанска цел “Еквилибриум” започна изучаването на темата за институциите и организациите на Европейския съюз в контекста на създаване и пилотно прилагане на методология за неформално обучение.

Същата е насочена към осъществяването на целите на проекта, изразени по следния начин в Меморандума за споразумение, подписан съвместно от “Еквилибриум” и ARSIS – Асоциация за социална подкрепа на младежта – Гърция

“…повишаване на уменията… Continue reading