• English
  • български

Нашият опит

Какво се крие зад категоричния отказ на едно момче, в началото на пубертета, да ходи на училище? Така нареченото от специалистите „девиантно“ поведение често е предизвикано от нерешени емоционални проблеми и усещане за неразбиране и неприемане. Раздели с близки хора, тормоз от връстници, смяна на училища и ниско самочувствие от пропуски в знанията карат М. категорично да отказва да ходи на училище и да се самоизолира. Прочете как Центърът за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги… Continue reading

Когато родителите срещат трудности в отглеждането на децата си, те имат право да бъдат подкрепени и това е първата мярка за закрила по Закона за закрила на детето. Представяме ви случая на семейство с 3 деца, които се подкрепят от 2 услуги на „Еквилибриум“ – Звено „Майка и бебе“ и Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги. Какво се случва на практика прочетете в историята на двама млади родители с трудна съдба, които се борят за оцеляване на… Continue reading

Какво означава „превенция на изоставянето“ от речника на социалните работници? Какво се случва с новородено бебе, ако майка му се колебае дали ще се справи с отглеждането му и вече няма Дом за бебета? Как помага на децата и семействата една социална услуга със сложното име Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства? Прочетете историята на малката Д.!

Случай по предотвратяване на изоставянето на новородено дете

Д. Н. е родена през месец май. В… Continue reading

pdf-button

Цел на анкетирането, проведено в 6 детски градини в гр.Русе:

Да  се определят нагласите на специалистите по отношение разпознаваемостта на симптомите на насилие, видове и причините за насилието и агресивността сред децата, умението да се отнасят аналитично към проблема, способността за адекватно решение в паралелна работа с децата и с родителите.

Проучването беше направено със 100 педагози в 6 детски градини в Русе:

  • o52% от анкетираните  намират, че  имат нужда от допълнителна информация относно възможности за работа… Continue reading

Организация/институция/физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

 

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

 

Описание/ обосновка на практиката

Комплексът за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ – Русе, управляван от Сдружение„Еквилибриум” в партньорство с Община Русе и Клуб „Отворено общество” от 2009 г., предоставя социални услуги в общността в подкрепа на осиновяването на деца. Във връзка с изпълнение на провежданата политика от МТСП за закриване на ДМСГД и ДДЛРГ в… Continue reading

 

Организация/институция/физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

Описание/ обосновка на практиката

Приемната грижа за деца с увреждания е социална услуга, в чието прилагане на територията на община Русе е ангажирано сдружение„Еквилибриум” чрез управлявания от него Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ – Русе в партньорство с Клуб “Отворено общество” – Русе.

Първата стъпка, която СНЦ „Еквилибриум” прилага при подпомагането на тази… Continue reading

Организация/институция/

физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

Описание/ обосновка на практиката

 

 

 

 

 

Едно от основните направления в работата на Сдружение „Еквилибриум” е превенция изоставянето на деца, което се реализира чрез няколко взаимно свързани програми : „Превенция на ниво родилен дом”, „Ранна интервенция за деца със специални нужди”, родителска група за взаимопомощ „Необикновени родители – необикновени деца”, Програма „SOS – родител”… Continue reading

presentationЗа практиките в КСУДС – в синхрон с национални и регионални политики можете да научите повече от нашата презентация.

  • —Изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“;
  • —Областна и общинска стратегии за развиване на социалните услуги и преход от институционална грижа към грижа в семейна среда и общността;
  • —Проект „ПОСОКА: семейство“, който включва закриване на ДМСГД Русе;
  • —Проект “Детство за всички” – за деинституционализацията на деца и младежи с увреждания;
  • —Проект “И аз имам… Continue reading

Тук представяме някои добри практики в работата на екипа на КСУДС Русе. Ако желаете да прочетете нещо, което представлява специален интерес за вас, моля, пратете ни заявката си в електронен вид на адрес: ksuds@eq-bg.com

Първи стъпки на 11 години или как невъзможното става възможно

„Както си играеше на дюшека, Венца седна, след което се изправи с почти напълно изпънати крака, държейки се за мен, и ме прегърна. Прегърнах я и аз, тя се обърна и по същия начин напълно изправена,… Continue reading

Насилието над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който произтича както от тежките последици върху детското развитие, така и от разпространяването му в семейството и училището. Прочетете целия текст