• English
  • български

Лице за контакт: Елена Петкова – Председател на УС на СНЦ „Еквилибриум”; тел. 0884 716 557, e-mail: e.petkova@eq-bg.org

Какво е това?

Провеждане на групови сесии в клубен формат с деца и техни родители или близки в училища и детски градини, които са в близост до кварталите с концентрирано ромско насе­ление. Подходите са „Учене чрез преживява­не“, използване на силните страни на децата и родителите и разнообразния набор от инте­лигентности, които носи всяко дете. Чрез раз­лични игри и приложни техники деца и роди­тели разглеждат разнообразни теми, значими за осъзнаване на нуждата от образование и приемането на училището като приятно мяс­то, в което може да се учи по забавен и лесен начин. Развиват се умения, знания и опит у родителите от ромски произход за посрещане на нуждите на децата в ранна детска възраст, за подобрено общуване с тях, включително на български език, за мотивиране на децата да започнат учи­лище и да останат в образователната система.

Защо разработихме тази практика?

  • Ранното детско развитие се случва в 100 % от случаите между 0 – 7 годишна възраст, независимо дали родителите и педагозите се занимават целенасочено с него.
  • Науката е доказала, че тези години са ключови за развитието на психиката, емоционалността и инте­лигентността. Затова осъзнатото занимание с детето в тази възраст разгръща по най-добрия начин потенциала му.
  • Липсата на знания и умения у родителите от ромски произход да отговорят на нуждите на децата в ранна детска възраст, най-често се дължи на бедност и необразованост на семействата, на тради­ционни (културно – етнически) модели на отглеждане на децата.
  • Последствията са социално занемаряване, изолиране в гета (самоизолация), изоставане на децата в комуникативно, когнитивно, емоционално и психо-моторното развитие.
  • Децата са неподготвени за образователната система, вкл. не владеят български език, а това води до изоставане и отпадане от системата на образование още в начален етап и съответно до социална маргинализация и повторяемост на моделите.
  • Практиките на „Еквилибриум“ за работа с ромските общности, живеещи в няколко квартала на Русе е дългогодишна и се базира на „учене чрез преживяване“ или другояче казано – „учене чрез правене“, на принципа на групови интерактивни сесии