• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА” КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИУСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ ЗА 2018 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 0720/ 08.05.2012 г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ); Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 191-01/22.05.2015 г. (ЦОП), № 191-04/22.05.2015 г. (Приемна грижа); № 191-02/ 22.05.2015 г. (ЦРДУ) и № 191-0006/15.03.2016 г. (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826/2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011/28.09.2010 г., Булстат: 117622997.

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОДКРЕПА

Социалните услуги в ЦОП са предоставяни съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.

От 12.09.2018 г. действа нова Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа.

Дейност 1

Организационно изграждане на КСУДС

В началото на 2018 г. е извършен преглед на Годишния график на дейностите и изработване на нов; изготвен е Годишен план за развитие на ЦОП. Извършен е преглед и актуализиране на Оценка на риска, произтичащ от средата в сектор „Спешен прием”, който временно не функционира от 20.02.2018 г. Във връзка с проект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, на проведена работна среща на 13.02.2018 г. с представители на СНЦ „Еквилибриум”, Община – Русе и фирмата – изпълнител е взето решение за стартиране на ремонтни дейности на първия етаж, където се намира сектор „Спешен прием”. До края на гоидната не са насочвани потребители към социалната услуга „Спешна и заместваща грижа”.

През м. януари и м. февруари 2018 г. бяха извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурси и имат значение за годишното стратегическо планиране. През м. юли 2018 г. са проведени междинни атестации – функционални разговори на персонала на ЦОП.

Дейност 2

Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в КСУДС, който се следва.

През м. януари 2018 г. директор КСУДС и ръководителите на ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ взеха участие в организирана от Община Русе и РДСП – Русе работна среща/семинар с представител на Агенцията за социално подпомагане, на която бяха разяснявани промените в ППЗСП, имащи отношение към предоставянето на държавно делегираните социални услуги.

На 08 и 09.02.2018 г. представители на КСУДС взеха участие в две срещи, организирани от НМД – в работните групи „Семейство” и „Здраве”, на които бяха разглеждани темите, свързани с промените в Методиката за предоставяне на социалната услуга ЦОП и промените в Наредба за правенция на изоставянето и реинтаграция на деца. Представители на ЦОП се включиха в работата на група „Семейство”.

На 10 и 11.05.2018 г. социален работник от ЦОП се включи в осмия форум за обмяна на опит между специалисти от социални услуги от българо-румънския граничен район. Тема на форума бе: „Процедури по осиновяване” и бе проведен в румънския град Александрия. Дейностите са по проект „Регионална мрежа за социална кохезия” на сдружение „Свободен младежки център”, с което сдружение „Еквилибриум” развива партньорски взаимоотношения.

На 29 и 30.05.2018 г. социални работници и психолози от ЦОП взеха участие в обучение – уъркшоп на тема: „Последствията от лишаването на децата от игра – I-ва част”, проведено в Семеен център „В света на ранното детство”.

На 06.06.2018 г. целият специализиран екип на КСУДС премина вътрешно обучение на тема: „Специфики на етносите в Русенска област”. Водещи на тренинга бяха колеги – представители на ромския, турски и татарския етнос.

На 10 и 11.07.2018 г. специалисти от ЦОП и ЦРДУ участваха в обучение на тема „Свободната детска игра” в семейния интерактивен център на СНЦ „Еквилибриум” „В света на ранното детство” с обучител Дейвид Бисет.

На 27 и 28.08.2018 г. специалисти от ЦОП и ЦРДУ взеха участие в семинар „Превенция на изоставянето – активна семейна подкрепа”, организиран от Свободен младежки център – Видин, по проект „Регионална мрежа за социална кохезия”.

На 24.09.2018 г. психологът Десислава Лясова участва в Пост-конферентен семинар с Бен Фурман в гр. София на тема: „Отвъд Детски умения: Иновативен и креативен фокусиран към решения метод, който помага на децата и тийнейджърите да преодоляват проблеми и да придобиват социални умения“.

На 27.09.2018 г. психологът Ина Радкова взе участие в семинар на тема „Модерни методи за работа/консултиране на жертви на домашно насилие и агресори”, проведено в гр. Костанца, Румъния, който е част от дейностите по проект „Регионална мрежа за социална кохезия” на сдружение „Свободен младежки център”, с което сдружение „Еквилибриум” е в партньорски взаимоотношения.

На 09.10.2018 г. бе проведено въвеждащо обучение за новопостъпили специалисти в КСУДС, в което се включиха 4 служители от ЦОП и ЦРДУ.

В периода 19–20.10.2018 г. социалният работник от ЦОП Р. Александрова взе участие в семинар на тема „Превенция на зависимостта”, проведено в гр. Крайова, Румъния, който е част от дейностите по проект „Регионална мрежа за социална кохезия” на сдружение „Свободен младежки център”, с което сдружение „Еквилибриум” е в партньорски взаимоотношения.

На 12.11.2018 г. представители от ЦОП участваха в семинар на тема „Толерантност в действие”, в изпълнение на проект „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България”, имащ за цел да повиши чувствителността на различните ежедневни форми на дискриминация и предразсъдъци и да допринесе за тяхното преодоляване.

На 21.11.2018 г. екипите от ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ участваха във вътрешно обучение на тема „Новости в детските умения – Бен Фурман”, проведено от психолога Д. Лясова.

На 11.12.2018 г. екипът на ЦОП проведе вътрешно обучение на тема „Подкрепа на приемните деца и приемните родители”, в което взеха участие директор КСУДС, шест социални работници, трима психолози и двама студенти от РУ.

На 13.12.2018 г. екипите от ЦРДУ и ЦОП участваха в обучение по програма ИМПАКТ.

Дейност 3

Супервизия на персонала”

Груповите супервизии за екипа на ЦОП към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на КСУДС – Русе. През 2018 г. ежемесечно са реализирани групови супервизии от Дейвид Бисет, а от Елена Петкова е осъществена индивидуална супервизия на социален работник от ЦОП, по негова заявка, през м. май 2018 г.

Дейност 4

Предоставяне на услуги в КСУДС”

Описание на дейностите:

 • Основни дейности в ЦОП:

 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов социален работник, с цел преодоляване на проблема;

 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: психолог, педагог, медицински специалист и др.;

 • Насочване, установяване на контакти и придружаване до институции в общността, предлагащи административни услуги, специализирана помощ, правни, здравни и социални услуги и др.;

 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;

 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);

 • Грижи, индивидуална психологическа и социална работа и занимания по интереси в ЦОП през деня за деца;

 • Осигуряване в рамките на един месец на сигурно и защитено място за деца в риск от изоставяне, жертви на насилие или от семейства, изпаднали в криза в сектор „Спешен прием”;

 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;

 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;

 • Консултира и насочва към съответните институции за оказване на закрила и помощ;

 • Част от дейността на ЦОП е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие;

 • Групова работа.

През 2018 г. ЦОП е работил по 277 случая /256 деца и 21 лица/. През годината социална услуга е предоставяна на 251 потребители, насочени с направления от ДСП – Русе, ДСП – Бяла, ДСП – Две могили, ДСП – Разград, ДСП – Тутракан; заповед от ДСП – Русе, заявление от ОСлО към ОП – Разград, и на 26 самозаявени потребители. През годината средномесечно е работено по 107,83 случая.

През 2018 г. работата в ЦОП продължи по актуализираните през 2017 г. програми и социални услуги, в съответствие с планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, както и според приетата от 12.09.2018 г. Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа.

През2018 г. в ЦОП са предоставяни следните социални услуги:

 1. Направление „Превенция на изоставянето и разделянето на детето от семейството му

 • Програма „Превенция на изоставянето на деца на ниво родилно отделение“

През 2018 г. на ниво АГК са консултирани 73 родилки /от тях 31 непълнолетни/ и 24 непълнолетни бременни в отделение „Патологична бременност”общо 97 жени. Съвместно със социални работници от ОЗД са проучвани и сигналите за дете в риск. През годината 8 жени са заявили желание за изоставяне на бебето си. Благодарение на съвместната работа на ОЗД и ЦОП едно от децата остана в семейната си среда, отглежда се предимно от баба си по м.л. с активната подкрепа на социалната услуга. Четири от децата, настанени в приемна грижа, ползват социални услуги в ЦОП – едно от тях е осиновено, с друго се работи в посока реинтеграция в семейството на бащата, майката на третото изтърпява ефективна присъда, а при четвъртото – текат срокове за предприемане на действия от страна на биологичното семейство, според Семейния кодекс. След заявено желание за подкрепа при консултирането в АГК, ЦОП работи и със 7 непълнолетни майки и техните деца. За подкрепа от социалната услуга са насочени и още пет семейства /шест бебета/, консултирани на ниво АГК /семействата са предимно многодетни/.

След приемането на новата Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа, от м. октомври 2018 г. екипът на ЦОП извършва и еднократна консултативна услуга на родилки и бременни – за три месеца тя е предоставена на 39 жени.

 • Програма „Ранно детско развитие“

През 2018 г. са проведени 7 сесии с ромски майки и техните деца /плей-групи/ в ромския квартал „Селяметя” на теми: „Традиции – Гергьовден – смисъла на пренадлежност и многообразие от мултикултурни различия /приложни дейности/”, „Как празнуваме Рамазан Байрам”, „Очаквана ваканция”, „Интерактивни занимания – детски песнички и детски игри”, „Роли в семейството – перспективи”, „Коледна работилничка”, „Коледно тържество”. В плейгрупите са се включили общо 22 възрастни и 47 деца. По време на плейгрупите се насърчава общуването на български език, активизира се творческата активност както на децата, така и на техните родители/грижещи се, развива се въображението им, възрастните научават полезни нища в опита им на позитивни родители.

 • Услуга „Семейно консултиране и подкрепа”

През 2018 г. социалната услуга е предоставена на 126 потребители /деца с предприета мярка за закрила „Настаняване при роднини или близки”, едно приемно дете, деца от семейства в криза, с влошени взаимоотношения, в раздяла или развод и др./. За децата и грижещите се предоставя подкрепа при отглеждането и възпитанието им, за преодоляване на проблеми в ежедневието, в общуването между различните поколения и разбирането на потребностите на подрастващите. Основен компонент при предоставяне на социалната услуга е мобилната работа – социална и специализирана подкрепа в дома на клиента, както и индивидуална подкрепа на потребителите от ключов социален работник, психолог, медицинска сестра при консултациите в КСУДС. Екипът на ЦОП подкрепя и материално семействата с ограничени финансови възможности – дарява хранителни продукти, дрехи, обувки, различни пособия и играчки за децата, закупува лекарства, поемат се разходите за транспорт до КСУДС и др. В някои от случаите се оказва и активна семейна подкрепа с цел децата да останат и продължат да се отглеждат и възпитават в семейната си среда.

 • Услуга „Здравно консултиране и семейно планиране ”

През 2018 г. социалната услуга не е предоставяна на потребители.

 • Пренатална грижа – консултиране и подкрепа по време на бременността и раждането за майки в риск да изоставят децата си”

През 2018 г. социалната услуга е ползвана от три бъдещи непълнолетни майки.

 • Постнатална грижа – подкрепа на непълнолетни майки в следродовия период”

През 2018 г. е работено с две непълнолетни майки, като е оказвана подкрепа на цялото семейство за адекватно посрещане нуждите на девойките, изграждане на родителски умения у тях, подпомагани са при отглеждането на бебетата в семейната им среда.

 • Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ниска възраст (0 – 3 г.)”

През 2018 г. са предоставяни 34 социални услуги. Основните дейности на мултидисциплинарния екип са консултиране на родители/грижещи се за изграждане на нужните умения за родителстване по отношение на: познаване на нормалните физиологични процеси при кърмаче/малко дете; хранене (кърмене, изкуствено и смесено хранене, въвеждане на нови храни, оводняване); разпознаване на основни признаци на болестно състояние при малко дете, първа помощ и навременна лекарска намеса; достъп до здравни услуги (проследяване на здравословното състояние и имунизационния статус на детето от личен лекар, редовно посещаване на детски консултации); хигиенни грижи; дневен ритъм на детето (сън, бодърстване, хранене); осигуряване на безопасни и сигурни битови условия, съобразени с възрастовите особености на детето.

 • Програма „Превенция на насилието“

През 2018 г. дейностите по програмата се изпълняват в рамките на социалната услуга Център за права на децата, предоставяна от СНЦ „Еквилибриум”.

 • Подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране”

През 2018 г. екипът от ЦОП е работил общо по 23 случая.

Социалната услуга „Подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране”е ползвана от 13 деца. В някои случаи потребителите са деца на разделени/разведени родители, свидели на домашно насилие, пострадали от физическо и сексуално насилие от близки и познати.

През 2018 г. при предоставяне на социалната услуга „Подготовка и изслушване на деца в съдебното и досъдебното производство” в специализираното помещение „Синя стая” са разпитвани/изслушвани общо 10 деца – свидетели или жертви на престъпления – едно дете е разпитвано в досъдебно производство, 5 деца са разпитани в съдебни производства, осъществени са две изслушвания в съдебно производство, както и две изслушвания по заявка на ОЗД – Русе и ОЗД – Тутракан.

Едно от децата, жертва на престъпление, е разпитвано два пъти – в досъдебно и съдебно производство от Районен съд – Бяла. Едно от децата е дете на разведени родители и е изслушано относно упражняване на родителските права и промяна режима на лични отношения. От проведените разпити, единият е на лице, жертва на престъпление.

 • Програма „Клубни и ваканционни дейности за деца”

В КСУДС се провеждат детски клубове по интереси по график с различна насоченост – приложно изкуство, спорт, природознание, социални умения, литературно творчество, музика и танци, мода и бижу. В клубовете участват и децата,ползващи социални услуги в ЦРДУ.

 • Услуга „Работа с деца с проблемно (отклоняващо се) поведение”

През 2018 г. към социалната услуга не са насочвани потребители.

 • Услуга „Превенция на отпадането от училище”

През 2018 г. социалната услуга е предоставяна на 1 потребител, като младежът бе върнат в образователната система и работата с него и семейството му продължи с подкрепа на социалната услуга „Семейно консултиране и подкрепа”.

 • Услуга „Спешна и заместващагрижа”

През м. февруари 2018 г. са приключени две социални услуги, тъй като от 20.02.2018 г. сектор „Спешен прием” е в ремонт попроект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

2. Направление „Реинтеграция на деца от специализираните институции, услугите от резидентен тип, приемна грижа. Услуги за деца, настанени в резидентна грижа и деца, напускащи системата за грижа”

 • Услуга „Подкрепа при реинтеграция в биологичното семейство на дете, настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство ”

През 2018 г. са предоставяни 43 социални услуги. Екипът на ЦОП подготвя и подкрепя детето и биологичното му семейство в процеса преди връщането в биологичната среда, както и след реинтеграцията му. Към услугата се насочват деца в приемна грижа, настанени при близки и роднини и настанени в резидентни услуги извън област Русе. Част от работата при предоставяне на социалната услуга е изготвянето на оценка на детските потребности и възможностите на родителите/близките да ги задоволяват. Към момента 17 от децата са върнати в биологичната им среда, а с други работата продължава.

 • Услуга „Индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги“

 • Услуга „Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция за деца и младежи, при напускане на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно семейство”

И при двете услуги за работа с деца/младежи, настанени в резидентни услуги, не са насочвани потребители.

3. Направление „Приемнагрижа“

 • Програма „Развитие на приемната грижа“

През 2018 г. няма реализирани дейности по програмата на територията на обл. Русе, тъй като провеждането на информационни кампании, работа с кандидат-приемни родители и утвърдени приемни семейства се осъществява от ОЕПГ по проект „Приеми ме 2”.

 • Подкрепа на приемни семейства“

 • Работа с кандидат–приемни родители”

 • Подкрепа на утвърдени приемни семейства”

През 2018 г. не е имало потребители, ползващи социалните услуги – дейностите се осъществяват от ОЕПГ в рамките на проект „Приеми ме 2”.

 • Подкрепа на приемни деца”:

„Подкрепа на дете, на което предстои настаняване в приемно семейство”

През 2018 г. не са насочвани потребители към конкретната социална услуга.

„Специализирана подкрепа на приемно дете в приемно семейство

През 2018 г. е работено по 20 случая на приемни деца в конкретната социална услуга. Мултидисциплинарен екип наблюдава и подкрепя развитието на детето, оказва социална и педагогическа подкрепа, психологическо консултиране, подкрепа на детето при контактите му с членовете на биологичното семейство, подкрепа на детето при стартирал процес на реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване. През 2018 г. са подкрепени 3 осиновявания на деца – две в България и едно в чужбина.

4. Направление „Осиновяване

 • Програма „Подкрепа на осиновяването“

През 2018 г. продължи и дейността на групата за взаимопомощ на кандидат – осиновители, родители и осиновени деца, като сесиите се провеждат в първия в България семеен интерактивен център на СНЦ „Еквилибриум” „В света на ранното детство”. При разглеждането на темата през м. март 2018 г. „Адаптацията на осиновеното дете и неговите родители. Взаимоотношения в семейството. Семейство с един родител” е поканен гост – лектор – клиничен психолог П. Деков. През м. април 2018 г. е подготвен и осъществен детски празник „Щъркелов ден” по инициатива на БАОО. От участниците са получени добри отзиви и положителна обратна връзка. В празника се включиха 20 възрастни и 10 деца. През м. септември 2018 г. за пета поредна година КСУДС – Русе се включи в инициативата на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“  Национални информационни седмици за осиновяването в периода от 24.09.2018 г. до 05.10.2018 г. Осъществени са:

 • 24.09.2018 г. – 28.09.2018 г. – информационни дни в КСУДС – Русе;

 • 27.09.2018 г. – в Регионална библиотека „Любен Каравелов” представяне на книгата на Дора Прангаджийска „Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката“, психотерапевт и член на БАОО. Прожекция на филма „Триъгълник от любов“, изработен по проекта на БАОО „Да не отхвърлим за втори път едно дете“, финансиран от Фондация „Лале“ и Фондация „ОУК“, отличен с наградата „Проект на годината в социалната сфера 2016“ и дискусия – участие на екипа на ЦОП и на групата за взаимопомощ към КСУДС в инициативата;

 • 30.09.2018 г. – девета поредна среща „Приятели на осиновяването” под формата на дискусия, свързана с необходимостта от достъпа до информация за биологичния произход на осиновените хора, подкрепата за тях и осиновяващите родители. Специален гост на срещата бе г-жа Мирослава Трифонова, член на БАОО. Присъстваха 10 възрастни и 6 деца.

На 25.11.2018 г. с групата за взаимопомощ бе проведено кулинарно забавление „Готвим с татко”, като част от инициативите на НМД, в което се включиха 9 родители и 5 осиновени деца.

През м. декември 2018 г. бе проведено Коледно тържество в присъствието на 11 възрастни /родители/ и техните 8 деца, за които имаше подготвени много забавления и подъръци от Дядо Коледа.

През м. декември 2018 г. КСУДС – Русе получи благодарствен адрес от г-жа Дора Прангажийска от Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ за участие на екипа от ЦОП, работещ по направление „Осиновяване“, в събитие за представянето на книгата й „Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката“. В него г-жа Прангажийска пише: „Вашето участие е изключително ценно за мен и се надявам да продължим и за в бъдеще да си сътрудничим заедно“.

 • Услуга „Осиновители и осиновени деца“

Работа с кандидат–осиновители”

През 2018 г. са предоставени 18 социални услуги, с цел включване на потребителите в задължително обучение на кандидат-осиновители, съобразено и с актуализираната Програма за обучение наосиновяващи при условията на пълно осиновяване със Заповед №РД 01-375/11.05.2018 г. на Министъра на труда и социалната политика.Организирани са и проведени 3 базови /въвеждащи/ обучения за кандидат – осиновители, насочени с направления от ДСП – Русе, ДСП – Бяла и ДСП – Две могили.

Наблюдение и подкрепа на осиновителските семейства и техните деца”

През 2018 г. продължи предоставянето на социална услуга за едно дете и неговата осиновителка. Благодарение на подкрепата на екипа от ЦОП майката се чувства все по-уверена в родителстването, детето е включено в образователната система и се разделя здравословно с родителя.Наблюдава се поддържане на добро психоемоционално състояние и успешно развитие на осиновеното дете под грижите на майката.

Дейност 5

Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации, участие в обучителнапрограма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

През 2018 г. всички служители на СНЦ „Еквилибриум” се включиха в събирането на пластмаса и други вторични суровини, по инициатива на ЦОП.

Екипът на ЦОП се включи в благотворителните базари вMall Rouse с изработени изделия от служителите, осигуряване на външни участници и директни продажби на базара. Със съдействието на екипа на ЦОП са осигурявани конкретни дарения за потребители от мебели и вещи от дарители. Чрез акция във фейсбук е подпомогнато многодетно семейство с вещи от първа необходимост. Благодарение на екипа на ЦОП е осигурено дарение от два климатика за сградата на ОДУ „Слънчо“, както и памперси за потребителите на ЦОП и ОДУ „Слънчо“.

На 12.03.2018 г. специалисти от ЦОП проведоха по програма ЕКсперт обучение на ЦОП – Борово на тема „Синдром на родителско отчуждение при деца на разделени/разведени родители”.

ЦОП инициира дарение през м. декември 2018 г. за децата – потребители на социални услуги в КСУДС – получени са коледни и новогодишни подаръци от „ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД – обувки, якета и пособия на стойност 300 лв.

Със съдействието на екипа на ЦОП всички деца от Центъра за обществена подкрепа, Центъра за работа с деца на улицата и ОДУ „Слънчо“ получиха Рождественски кутии чрез „Операция Рождествено дете“ на Сдружение „Дунавско сияние“.

От операция „Плюшено мече” през м. декември 2018 г. за потребителите на ЦОП са получени подаръци за децата, монитори и клавиатури /втора употреба/, памперси, адаптирано мляко и настолни игри на обща стойност 2 150 лв.

Дейност 6

Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”

Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения.

През 2018 г. специалисти от ЦОП към КСУДС оказват експертна подкрепа по проект „Приеми ме 2015“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № 2017-021 от 27.03.2017 г., сключен между СНЦ „Еквилибриум” и Община Силистра.

Дейност 7

Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на ЦОП са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/отдел „Закрила на детето“, РДСП, УМБАЛ – Русе, ЦПЗ – Русе, ДЮЦПЗ, ОПЛ и др.

На 18.07.2018 г. бе проведена работна среща с делегация от Преднестровието, като екипи от ЦРДУ, ЦОП и ЦНСТДМУ представиха услугите, които се предоставят в трите звена.

На 26.07.2018 г. КСУДС бе посетен от делегация от Община – Козлудуй, които бяха запознати с дейността на КСУДС от ръководителите на ЦРДУ и ЦОП.

На 29.08.2018 г. екипи от ЦРДУ и от ЦОП участваха в работна среща, организирана от НПО „Каритас” – Русе, по време на която бе получена подробна информация за проведени и предстоящи дейности по проект „Приеми и промени”.

На 20.09.2018 г. специалисти от ЦОП и ЦРДУ взеха участие в конференцията на НПО „Каритас” – Русе: „Да изградим заедно култура на доверие! Идентичност и връзки между хората” по проект „Приеми и промени”. На срещата бе презентирана и работата на двете социални услуги ЦОП и ЦРДУ.

На 06.12.2018 г. бе проведена среща с координаторите по проект „Повишаване капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” с цел представяне на предстоящи обучения на служителите от социалните услуги.

Дейност 8

„Информация и публичност”

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, новини, а на страницата на КСУДС във Фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Разработени са различни брошури, отразяващи разнородните аспекти на дейността, които могат да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на базарите и при събития.

Дейност 9

Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на КСУДС се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“).

След края на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чиито услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите.

При приключването на всеки случай в ЦОП всички потребители попълват анкета за обратна връзка. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Методологията на доставчика за работа по случай включва оценка на напредъка по ключови индикатори в 6 области на благосъстоянието на детето и семейството. Тази оценка се прави няколко пъти в процеса на предоставяне на услугата и резултатите се анализират. Това е начин за цифрово измерване на промените и преценка доколко е ефективен плана за предоставяне на услуги.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, ежеседмични екипни срещи на персонала на ЦОП, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на работната ангажираност на служителите от ЦОП (седмичен план-график на ангажиментите на служителите по случаите и месечен отчет за постигнати резултати при предоставяне на социалните услуги).

Ежемесечно се изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за капацитета и натовареността на услугата, както и статистика и технически отчет за Община Русе – на тримесечие.

На 21.05.2018 г. в ЦОП и ЦРДУ бе проведен мониторинг на дейностите от експерти от дирекция „Здравни и социални дейности” към Община Русе. Не са констатирани пропуски.

През м. октомври 2018 г. в социалните услуги в КСУДС бе извършен мониторинг от Областното звено по мониторинг в ЦОП на 09.10.2018 г.

На 09.11.2018 г. социалните услуги ЦОП и ЦРДУ бяха посетени от експерти от отдел „Социални дейности”, дирекция „Здравни и социални дейности” – Община – Русе с цел наблюдение на дейности с потребители.

През тримесечието е осъществяван периодичен мониторинг от екип на Община – Русе по проект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”.

Проекти, в които участват специалисти от екипа на ЦОП

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на Община Русе при реализирането на проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“, а специалисти от екипа на ЦОП осъществяват дейности в направление „Здравеопазване” и „Образование”.

През 2018 г. социални работници от ЦОП са работили по още два проекта:

 • проект „Гласът на децата” в партньорство с МТСП, който се изпълнява в кв. Средна кула до края на 2018 г.

 • международен проект BYMBE “Връщане на младите майки към образованието”, фокусиран върху разработването на мерки за подпомагане на младите майки, които са ИОЗО (Извън Образование, Заетост и Обучение).

Една част от нашите успехи:

Случай 1

Д. Н. е родена на 23.05.2018 г. в АГК към УМБАЛ „Канев” – Русе. В родилно отделение майка й заявява намерение да я изостави поради липса на подкрепяща среда. Сигналът е посетен от социални работници от ОЗД и ЦОП, които успяват да убедят родилката, че детето трябва да се отглежда в собственото си семейство, а социалната услуга ще оказва подкрепа на грижещите се. На следващия ден майката С. Д. съобщава решението си, че ще се грижи за дъщеричката си.

Веднага след изписването на двойката майка и бебе от АГК те са насочени към социална услуга в ЦОП към КСУДС – Русе. Още при първото домашно посещение става ясно, че бебето е с ДГ „Катаракта двустранно”.

Условия на живот

Майката и детето живеят заедно с бабата и дядото по м.л. на бебето в наследствен апартамент на дядото. Семейството ползва стая и кухня. С подкрепата на социалната услуга използваните помещения бяха подредени, мебелите разместени /в жилището има складирани много вещи, тъй като понякога дядото по м.л. ги събира от контейнерите/. В стаята бе освободено пространство и бе поставено детско легло, дарение от ЦОП. При домашните посещения се отчита, че бабата по м.л. /основният грижещ се за Д. Н./ се вслушва в съветите на екипа на ЦОП и поддържа добър ред и хигиена. Детето се облича с подходящи и чисти дрехи, дарение от социалната услуга. При интензивните посещения грижещата бе консултирана и за необходимостта да се спазва постоянен дневен режим за Д. Н., като тя се старае да го следва.

Семейни и социални взаимоотношения

С. Д. е единствено дете на родителите си. Семейството се определят като представители на турския етнос, силно вярващи мюсюлмани.

Д. Н. е първото дете на 18-годишната майка. В грижите за бебето помага и неговата прабаба по м.л., която живее в близост до клиентите.

Част от работата на екипа от ЦОП бе в посока изграждане на емоционална връзка майка – дете, тъй като след раждането се наблюдаваше дистанцираност от страна на С. Д. в посока грижите за дъщеричката й, тя бе плаха и нерешителна в действията си. Оставила бе грижите за новороденото изцяло на своята майка. Важно бе да се работи в посока адаптация на младата майка към новата семейна ситуация, за да може бебето да получава майчина ласка и грижа. През периода юли – октомври 2018 г. С. Д. работи при леля си в Германия, но продължи да се интересува от детето си, като поддържаше телефонна връзка с екипа на ЦОП, за да може да получава информация за здравословното състояние на бебето. Консултациите с майката продължаваха и по телефона, като след завръщането й от Р Германия тя за определено време сама пое грижата за дъщеричката си.

Семейството е задружно и сплотено, като бабата по м.л. казва, че за нея и съпруга й, Д. Н. е много важна и са категорични, че дори дъщеря им отново да пожелае да изостави детето, те ще продължат да се грижат за внучката си.

И към момента Д. Н. получава обичта на всички членове на разширеното семейство.

Познавателно развитие и поведение

Предвид заболяването, момиченцето не може да осъществява контакт с очи, въпреки че реагира на светлина с по-чести премигвания. Търси източник на шум, като се вслушва от къде идва шума и се обръща към него. При поставена играчка в ръцете ѝ, Д. Н. умее да я стисне, като извършва няколко движения заедно с нея. Бебето сигнализира за състоянието си на дискомфорт (колики, глад и пр.), като плаче, дърпа главата си назад или се присвива. Спира да плаче и утихва, когато го успокояват. Детето реагира позитивно на стимулация като масаж, баня и гимнастика, за което майката и бабата са информирани и насърчени да го правят.

От екипа на ЦОП са давани съвети как да се стимулира познавателното развитие на бебето, дарявани са дрънкалки, музикални играчки, играчки, развиващи фината моторика и такива, при които да се използват другите сетива. В процеса на работа по случая е проведена консултативна робота с майката в посока изграждане на повече увереност и ангажираност, свързана с необходимостта от адекватно посрещане на специфичните здравни потребности на Д. Н.

Физическо и психическо здраве

В АГК на Д. Н. е поставена диагноза „Катаракта двустранно” с мнение за консулт със специалист в гр. Варна. Благодарение на интензивната работа по случая, на подкрепата на различни институции и дарители, специфичните здравни потребности на Д. Н. са посрещани през периода на работа със семейството й. Оказана е подкрепа за:

 • консулт в гр. Варна, осъществен с подкрепата на ДСП /отпусната е еднократна помощ за пътуването/, на ЦОП и със съдействието на Лумос. След провеждането му, бебето е насочено за изследвания в Александровска болница в гр. София;

 • през м. юни 2018 г. Д. Н. е хоспитализирана два пъти в Александровска болница, придружена от баба си по м.л. След преглед на очите под пълна анестезия е поставена диагноза „Конгентална глаукома” със становище от ЛКК- Детско очно отделение, за оперативно лечение на дясно око в спешен порядък, в чужбина. Детето е насочено към фонда за лечение на деца в чужбина;

 • поддържани са непрекъснати контакти с фонда за лечение на деца относно спешността от оперативни интервенции на Д. Н.;

 • интензивна работа по осигуряването на необходимата документация по подготовката за заминаването на Д. Н., превод на английски език на епикризите на детето и пълномощните от майката, попълване на документи на английски език с ресурса на екипа на ЦОП;

 • направени медицински застраховки на детето и бабата по м.л.;

 • съдействие от страна на началник ОЗД и началник сектор БДС към ОДМВР за получаване паспорта на бебето в отсъствието на родителя;

 • интензивни домашни посещения преди заминаването на Д. Н. и баба й за клиниката в Белгия, инструкции /писмени и устни/ относно пътуването, интензивни консултации във връзка с отказа на бабата да пътува сама с бебето /без друг придружител/;

 • осигуряване на ресурс за оказване на помощ на клиентите на летище София;

 • извършени две оперативни интервенции на бебето в клиника в Антверпен, Белгия, на 20 и 21.08.2018 г.;

 • поддържане на контакт на социалния работник с майката и лелята в Германия;

 • през м. септември 2018 г. две хоспитализации в Александровска болница;

 • съдействие на неправителствената организация „Надежда и домове за децата – клон България” за транспортиране на клиентите в гр. София до болницата и обратно до автогарата;

 • непрекъснати консултации със семейството за важността стриктно да се спазват назначените консулти и лечения на детето;

 • през м. октомври 2018 г. – хоспитализация на детето в ПО на УМБАЛ „Канев”, Русе, поради поддържане на висока температура и кашлица;

 • подготвени и подадени документи за явяването на Д. Н. пред ТЕЛК;

 • придружаване и поддържане на постоянен контакт с личния лекар на Д. Н.;

 • закупуване на предписани медикаменти;

 • интензивни домашни посещения за обясняване нагледно как да се прилага предписаното лечение;

 • съдействие, транспортиране за извършване на необходимите изследвания и консулти при различни медицински специалисти;

 • поддържане на контакти с лечебните заведения – клиника в Белгия, Александровска болница и др.;

 • съдействие за явяване на детето на ТЕЛК.

Трудова заетост и икономика на домакинството

Майката получава месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7(1) и чл. 8 (1) от ЗСПД, на обща стойност 140 лв. Прародителите не са трудово ангажирани, като същите нямат регистрации в ДБТ. Дядото по м.л. подържа стопанска постройка на свой познат в местност извън гр. Русе, където гледа и няколко техни кози.

Предвид финансовите затруднения, които изпитва семейството и предстоящото пътуване до Белгия за извършване на оперативни интервенции, с ресурса на екипа на ЦОП бе намерено дарителско семейство, което помогна финансово, както и материално /памперси, адаптирано мляко, детска козметика, играчки/ за Д. Н.

Оказано е съдействие и придружаване на бабата по б.л. до първи район на „Социална закрила”, за подаване молба за изплащане на помощи по чл. 17 от ППЗСП.

През периода семейството е подпомагано ежемесечно с адаптирано мляко, памперси и детски дрехи, кошница за пренасяне на бебето.

Работата на екипа на ЦОП със семейството продължава, като към момента е преодолян риска от изоставяне на бебето. Специалистите подкрепят детето и грижещите се в посока адекватно посрещане на неговите специфични здравни потребности. При предоставяне на социалната услуга екипът от ЦОП продължи да оказва интензивна подкрепа на семейството при посрещане на нуждите на детето, като активно съдейства и за осъществяването на своевременни медицински прегледи и консулти както за установения очен проблем, така и при други заболявания, които изискваха медицинска намеса.

Базовите потребности на детето Д. Н. продължават да се задоволяват с финансовата и материална подкрепа от страна на социалната услуга, като семейството е подпомагано и от дарители. Всички стъпки в този процес на работа бяха договаряни с клиентите и въпреки трудностите, които изпитваха те изпълняваха съответните ангажименти в името на това детето да се чувства добре и да се повлияе на зрителния проблем. Прави впечатление силната емоционална връзка, която се създава между майката и детето, както и между прародителите и Д.Н. Получавайки обичта на близките си и с правилното стимулиране, Д. Н. се развива в норма за календарната си възраст, расте в своето семейство, което с подкрепата на ангажираните институции гарантира щастливото й детство.

Случай 2

Родители на момичетата П. и Ем. са Цв. Кр. и Кр. Тр. Бащата е загинал при ПТП през 2016 г. След неговата смърт, майката заедно с П. и по-малката й сестричка Ем. остават да живеят в дома на дядото по б.л. На 18.11.2016 г. Цв. Кр. посещава ОЗД, като заявява, че се изнесла от дома на дядото, следствие на психически тормоз. От 23.11.2016 г. майката и двете й дъщери ползват социална услуга в ОДУ „Слънчо” и са настанени в Звено „Майка и бебе”. Междувременно Цв. Кр. има партньор – В. Хр., който многократно я посещава по време на настаняването й в услугата. На 13.04.2017 г. по желание на майката, услугата е прекратена и тя заживява заедно с децата си и г-н Хр. на квартира в гр. Русе. На 10.05.2017 г. майката ражда третото си дете – Н., което е припознато от бащата В. Хр.

Условия на живот на детето и семейството му

Младото семейство през годината, по време на предоставяне на социалната услуга, сменя няколко квартири /живее на свободен наем/. Със съдействието на екипа на ЦОП са набавени и подадени необходимите документи пред ОП „Жилфонд”, но до момента те са само картотекирани. При отправени въпроси към Директора на Жилфонд, той информира, че нуждаещите са много. По време на преместването на семейството от едно жилище в друго, им е осигуряван транспорт с ресурса на ЦОП. Следва да се отбележи и факта, че младите родители трудно намират квартира, тъй като наемодателите предпочитат семействата да нямат „толкова много деца”. Налагало се е специалистите да убеждават посреднически агенции за имоти, както и хазяи, че клиентите ще се справят с плащането на наема и сметките и ще поемат разходи при евентуални ремонти.

Към момента децата и родителите живеят в двустайно жилище, наето дълготрайно със съответния договор, който им гарантира както задължения, така и права, за което отново получиха подкрепата на екипа на ЦОП. Условията, при които се отглеждат трите деца са много добри. Майката се старае ежедневно да приготвя питателна и разнообразна храна.

Семейни и социални взаимоотношения

Цв. Кр., като малолетна и непълнолетна, е била обект на работа на ОЗД и КСУДС. Отгледана е от само майка си, която е била алкохоличка и умира, когато Цв. Кр. не е навършила още пълнолетие. След кончината на родителя, за кратко клиентката е живяла в семейството на по-голямата си сестра, пребивавала е и в институция. На 20-годишна възраст заживява на семейни начала с мъж, малко по-голям от нея – Кр. Тр., от когото има две деца – П. и Ем., припознати от бащата. През 2016 г., след смъртта на г-н Тр., майката за кратко остава в дома на дядото по б.л., но през м. ноември 2016 г. сигнализира в ОЗД, че е подложена на психически тормоз от страна на възрастния човек, поради което се изнася от дома му и ползва социална услуга заедно с двете си дъщери в ОДУ „Слънчо”. Междувременно започва връзка с г-н В. Хр. /който също е израснал в институция/ и през м. април 2017 г. двамата заживяват на семейни начала. През м. май 2017 г. се ражда общото им дете Н., което е припознато от баща си.

Двамата родители, под непрекъснатата подкрепа на специалистите от ЦОП, се справят много умело със социалния си живот – майката е направила необходимите постъпки и двете й деца получават пенсия от починалия им баща, сменила е регистрациите на членовете на семейството при последното преместване, записала е децата си в детски заведения, подала е документи за помощ за отопление и т.н. Родителите имат социално желателно поведение и без притеснение общуват с познати и непознати, като същевременно знаят и отстояват правата си и гражданската си позиция /стимулирани са в тази насока и без притеснение при определена трудност заявяват, че са обект на закрила от страна на социалните служби/.

Петчленното семейство поддържа добра емоционална връзка помежду си. Г-жа Кр. и г-н Хр. стараят да дават и на трите деца обич, подкрепа, разбиране, както и да им гарантират постоянна и сигурна семейна среда. В тази връзка те са стимулирани и подкрепяни от специалистите, предвид трудната житейска ситуация, в която се намират. Понякога младите родители информират, че „са изнервени, изморени, обезверени”, но е факт, че ежедневно продължават да се борят за разрешаването на всеки един проблем, като разчитат на подкрепата та екипа. Проблемите в семейството са най-вече от финансов характер, тъй като г-н Хр. не получава пълно възнаграждение – в повечето случаи приходите им не могат да покрият разходите /наем, сметки за вода, ток, парно, такси за детски заведения, храна и най-голямото перо в бюджета им – лекарствата, тъй като и трите деца често боледуват/. Екипът на ЦОП подпомага клиентите с памперси и хранителни продукти, закупува лекарства. Търси донори за осигуряване на различни стоки за дома, най-вече хранителни. Въпреки това, родителите продължават да се намират във финансова криза. Разчитат на заеми от приятели и познати, които не е ясно как ще бъдат върнати. Това допълнително ги натоварва и г-жа Кр. информира, че е имало периоди, когато това води до конфликти. Специалистите съветват клиентите да бъдат разумни, децата им да не стават свидетели на споровете им и да се стремят да разрешат по безболезнен начин своите проблеми /като г-н Хр. си потърси по-добре платена работа, майката да се опита да намери надомна работа и т.н./.

Поведение и познавателно развитие

Ем. е на 3 години, П.е на 5 години. Те са будни и усмихнати деца. Възрастта кореспондира с поведението на момичетата. Обичат да разглеждат книжки, да оцветяват. Демонстрират обич и нежност към братчето си и към грижещите се. Имат речников запас, отговарящ на възрастта – правят прости изречения, изговарят думите правилно. Посещават детска градина „Чучулига”, първа и трета група, но не много редовно, тъй като често боледуват. По данни на педагогическия персонал, момиченцата са много усмихнати и общителни, имат приятели в групата, забавляват се при престоя си в детското заведение. Идват в чист и спретнат вид. Родителите са отговорни, таксите се заплащат навреме.

Клиентите са стимулирани и консултирани да поддържат положителен образа на починалия баща, да стимулират връзката на Ем. и П. с техния дядо по б.л. и да запазят тяхната идентичност.

Майката на децата има завършен 7 клас. След агитация и мотивиране на специалистите тя пожела да продължи обучението си. Бе включена в проект „Връщане на младите майки в училище”, чрез който да получи подготовка как да продължи образованието си. С изключителното съдействие на част от екипа, тя успя да извади дубликат на загубена диплома, да се запише в училище, за да продължи образованието си, като продължава подкрепата й в подготовката за явяване на изпити.

Физическо и психическо здраве

По информация на личния лекар на трите деца, те боледуват много често, а най-малкия Н.е и с астма. Родителите са много отговорни и редовно посещават кабинета и с трите деца. Много често се изписват рецепти, които семейството силно се затруднява да изпълни, но все пак се справя с активната подкрепа на екипа на ЦОП. Средномесечно лекарствата на децата са около 150 лева, което е сериозно перо в семейния бюджет. Част от тях се поемат от СНЦ „Еквилибриум”.

Трудова заетост и икономика на домакинството

Г-жа Кр. получава месечни помощи по ЗСПД и за трите си деца, както и две пенсии за П. и Ем. от починалия им баща – по 150 лв. Г-н Хр. продължава да работи в заведение за хранене като готвач, към момента твърди, че получава по 30 лева дневно.

Семейството се опитва да се справя с наличните си доходи, но те надвишават разходите им, което значително затруднява адекватното задоволяване на базисните нужди на децата, както и техните собствени. Продължават да бъдат консултирани за приоритизиране и намаляване на разходите, както и да бъдат подкрепяни в тази област – даряване на хранителни продукти, дрехи, лекарства, стоки за бита и др. Организирани са коледни подаръци за трите деца от операция „Плюшено мече” и рождественски кутии. Търсят се дарители, които да подкрепят семейството /до момента един дарител, който дари 20 кг хранителни стоки и перилни препарати/. Правят се дарителски кампании.

Екипът от ЦОП, работещ по случая на трите деца счита, че към настоящия момент майката и семейният й партньор се опитват, въпреки финансовите си затруднения, адекватно и своевременно да задоволяват основните им потребности. Цв. Кр. и В. Хр. подхождат отговорно към родителските си отговорности и към трите деца, които получават обичта им и се стимулира емоционалната връзка между тях.

Изготвил: Д. Миланова –

ръководител ЦОП

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА (ЦРДУ) КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ

2018 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 0720/08.05.2012г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ); Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 191-01/22.05.2015г. (ЦОП), № 191-04/22.05.2015г. (Приемна грижа); № 191-02/22.05.2015г. (ЦРДУ) и № 191-0006/15.03.2016г. (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011/28.09.2010г., Булстат: 117622997.

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;

 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦРДУ

 • Деца в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД):

 • Деца, жертва на насилие (физическо, емоционално, сексуално или неглижиране и пренебрегване);

 • Деца с проблемно поведение;

 • Деца и младежи в риск да отпаднат от системата на образование;

 • Деца с образователни дефицити и липса на професионална ориентация, застрашени от социална маргинализация;

 • Деца от семейства в период на криза (влошени взаимоотношения, развод, раздяла, траур и др);

 • Деца със специални потребности;

 • Родители, роднини и близки на тези категории деца;

 • Професионалисти от сферата на социалните дейности, образованието, здравеопазването;

Целева група ЦРДУ:

 • Деца, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на адекватна родителска или друга заместваща я грижа и контрол;

 • Деца, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди – сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи; които прекарват деня си на улицата, въвлечени са в различни най-тежки форми на труд, но вечер се прибират в дом;

 • Деца, които живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са развили устойчиви навици за „уличен начин на живот”;

 • Деца, които са избягали от дома си или специализирана институция/резидентна услуга, в която са били настанени;

 • Деца, които са необхванати от образователната система или отпаднали от нея деца в предучилищна и училищна възраст;

 • Деца, които са скитащи, упражняващи различни тежки форми на детски труд и/или водещи начин на живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие;

 • Деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството;

 • Деца, които са употребяващи инхаланти и/или други упойващи вещества;

 • Деца, които са в конфликт със закона (осъдени на пробация);

 • Родители, членове на разширеното семейство и други значими за детето хора, семейството/близкото обкръжение на детето;

 • Деца и семейства в риск.

Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

Дейности и резултати

Социалната услуга ЦРДУ към КСУДС – Русе е предоставяна съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите са реализирани съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м.януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.

Дейност 1

 1. Наименование на дейността: „Организационно изграждане на ЦРДУ”

 2. Описание на дейността: Преглед на Годишния график на дейностите и изработване на нов; Изготвяне на Годишен план за развитие на услугата ЦРДУ; Преглед и актуализиране на Оценка на риска, произтичащ от средата;

Тези дейности са реализирани през м.януари 2018г. Бяха извършени атестации на персонала, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. Преразгледана бе оценката на риска, изготвени са новите Годишни планове за развитие на услугата и график на дейностите на ЦРДУ.

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността: В дейността се включва целия персонал на ЦРДУ към КСУДС – Русе.

 2. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо):

Работен план, план за развитие и атестационни доклади на служителите; плана за развитие на ЦРДУ и график на дейностите; Актуална оценка на риска на ЦРДУ,

Дейност 2

 1. Наименование на дейността: „Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

 2. Описание на дейността: Преглед на Годишния план за развитие на персонала и изготвяне на нов; Реализация на вътрешни и външни обучения; Встъпителни обучения за нов персонал; Включване на членове на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността. Презентиране на нашия опит и постижения.

През годината персонала на ЦРДУ участва в следните обучения, работни срещи, семинари:

През м.януари 2018г. директора на КСУДС и ръководителите на ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТ взеха участие в организирана от Община Русе и РДСП – Русе работна среща/семинар с представител на Агенцията за социално подпомагане, на която бяха разяснявани промените в ППЗСП, имащи отношение към предоставянето на държавно делегираните социалн услуги.

На 19 и 20.04.2018 г. координатор „Учебни дейности” от екипа на ЦРДУ участва в тематичен

форум за обмяна на опит на тема: „Социални услуги за деца – дневна грижа”, проведен в гр. В. Търново. Присъстваха представители на социални услуги от гр.Видин, гр.В. Търново, гр.Русе, ДСП – Кула, РДСП – Добрич и представители на държавни институции и социални услуги от Румъния. По време на семинара са презентирани добрите практики на ЦРДУ към КСУДС – Русе.

На 25.04.2018г. ръководителят на ЦРДУ, социален работник и координатор „Учебни дейности” участваха в семинар на тема „Създаване на подкрепяща среда в социалните услуги за деца и семейства в риск. Добри практики, проблеми и предизвикателства”, организиран от Национален алианс за социална отговорност и Община Суворово. Част от семинара бе посещение на социалната услуга ЦРДУ в гр. Суворово, по време на което екипът на ЦРДУ – Русе обмени опит със своите колеги. На 02.05.2018г. на целият екип на ЦРДУ бе предаден опита и впечатленията почерпени от участията във форума (на 19 и 20.04.18), семинара и посещението в ЦРДУ – Суворово.

На 06.06.18г. целият специализиран екип на КСУДС премина вътрешно обучение на тема: „Специфики на етносите в Русенска област”. Водещи на обучението бяха колеги – представители на ромския, турски и татарския етнос.

На 04.07.2018 г. целият екип от ЦРДУ участва във вътрешно обучение на тема: „Анализ на детска рисунка. Светът на детските рисунки”, проведено от Координатор учебни дейности и психолога от екипа на ЦРДУ.

На 13.07.2018 г. екип от ЦРДУ – ръководител и сътрудник социален случай деца присъстваха на презентация на дигитални образователни програми на Scientific Learning Corp.- Neuro Therapy и Neuro English на Европейския център по невронауки. Презентацията е организирана от СНЦ „Еквилибриум” със съдействието на Община Русе. Програмата Neuro Therapy коригира дефицитите при дислексия, аутизъм, синдром на дефицит на вниманието, синдром на Аспергер, синдром на Даун, синдром на Рет, разстройства на слуховата обработка и на речта, за слухово речева рехабилитация след поставяне на кохлеарен имплант и други.

На 10 и 11.07.2018 г. специалисти от ЦРДУ и ЦОП участваха в обучение на тема „Свободната детска игра” проведено в семейния интерактивен център на СНЦ „Еквилибриум” „В света на ранното детство” с обучител Дейвид Бисет.

На 27 и 28.08.2018 г. специалисти от ЦРДУ и ЦОП взеха участие в семинар „Превенция на изоставянето – активна семейна подкрепа”, организиран от Свободен младежки център – Видин, по проект „Регионална мрежа за социална кохезия”.

На 09.10.2018 г. бе проведено въвеждащо обучение за новопостъпили специалисти в КСУДС, в което се включиха 4 служители от ЦРДУ и ЦОП.

По покана на „РАЛИЗ” – Русе на 10.10.2018 г., координатор „Учебни дейности” от екипа на ЦРДУ участва в тематичен семинар с насоченост – аутизъм, диагностика, възможности за лечение и развитие на терапията на аутизма в Германия на тема: „Терапия и грижи в институции и в семейна среда. Възможности за живеене и работа за възрастни”.

На 29.10.2018 г. екипът на ЦРДУ участва във вътрешно обучение на тема: „Генограма и използването ѝ в работата с деца и семейства”, проведено от ръководител ЦРДУ.

На 12.11.2018 г. екипът на ЦРДУ участва във вътрешно обучение на тема „Работа със семейства и консултиране. Активна семейна подкрепа”.

На 21.11.2018 год. екипите от ЦОП и ЦРДУ участваха във вътрешно обучение на тема „Новости в детските умения – Бен Фурман”, проведено от психолога Д. Лясова.

На 13.12.2018 г. екипите от ЦРДУ и ЦОП участваха в обучение по програма ИМПАКТ.

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Планираният брой лица, включени в дейността е специализираният персонал на ЦРДУ – Русе, който работи пряко с потребителите (ръководител, социални работници, психолози, координатори „Учебни дейности”, медицински работници).

Дейност 3

 1. Наименование на дейността: „Супервизия на персонала”

 2. Описание на дейността: Груповите супервизии за екип ЦРДУ са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството.

През 2018 година се провеждаха ежемесечно групови супервизии от Дейвид Бисет. В ЦРДУ не са постъпвали заявки да индивидуални супервизии.

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): 6 специалисти от ЦРДУ,

 2. Актуален брой участници, обхванати от дейността: 6;

 3. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо):

Месечни доклади от групови супервизии на служителите от ЦРДУ.

Дейност 4

 1. Наименование на дейността: „Предоставяне на услуги в КСУДС”

 2. Описание на дейностите:

Основни дейности в ЦРДУ:

 • Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения;

 • Работа с родителите за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават детето; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми;

 • Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки според сезона, санитарно-хигиенни услуги;

 • Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на децата;

 • Психологическа подкрепа на децата и техните семейства;

 • Дневни грижи за деца на улицата, деца, които не са започвали училище, отпаднали и застрашени от отпадане от училище, включващи образователни и ограмотяващи занимания, спортни дейности, творчество и изкуство, социални дейности, насочени към социална интеграция; информиране на децата за техните права и застъпничество;

 • Училищна подкрепа и съдействие за получаване на образование – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, професионално ориентиране и пред-професионална подготовка – насочване към различни професионални курсове;

 • Арт – и трудотерапевтични занимания за децата клиенти на ЦРДУ;

 • Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на способностите на всяко дете;

 • Мобилна работа (социална работа на терен);

През 2018г. в ЦРДУ са предоставяни социални услуги в следните направления:

 • Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, за задоволяване на базисните потребности”

Услугите по това направление са насочени към деца в риск от неглижиране и социална занемареност. Чрез предоставянето на полудневна грижа в ЦРДУ им се осигуряваха условия за равен достъп до здравни, социални услуги и образование. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя в ЦРДУ са определени, съобразно индивидуалните потребности на детето и с училищната ангажираност. За две от децата в ниска възраст бе организирано вземането им от училище и детска градина със служебен транспорт и придружаването им в ЦРДУ. За придвижването на 8 деца се поемаха транспортните разходи за градски транспорт, което осигуряваше присъствието им в училище и в ЦРДУ.

През годината престоят на децата в ЦРДУ бе полудневен, по график в зависимост от установените нужди. През годината услугата е ползвана от 17 деца, от които 8 от 2017г. Получени са 12 нови направления, от които за три деца за втора година. В края на годината активни са 5 случая. През годинта е работено с 20 родители/грижещи се.

Успоредно с работата с децата се провежда индивидуална работа с родителите /грижещите се за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават децата си; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми, използване на позитивни методи на възпитание, осигуряване на сигурна и спокойна семейна среда, насърчаване образователното развитие на децата. Ежемесечно се осъществяваше мобилна работа в домовете на семействата. През годината бе съдействано на родители за издаване на необходимите документи за започване на детска градина на четири от децата им, като разходите бяха поети от услугата. През 2018г. на родители/грижещи се бе оказано съдействане за записване на час за специалист и придружаване при медицински специалист за извършване на преглед, закупуване на предписани медикаменти. След оказване на необходимото съдействие едно от децата от началото на втория срок бе включено в ресурсно подпомагане в училище, подобри се комуникацията между неговите родители и училищното ръководство.

Родителите бяха подкрепени с дарения от дрехи и обувки за децата, съобразно сезона, с пакетирани хранителни продукти. За домакинството на три семейства бяха осигурени мебели (бюро, скрин ученически стол) и електрически уреди (електрическа печка, телевизори), с което се подобриха жилищните условия.

При посещенията на децата в ЦРДУ се осигурява топъл обяд, оказва им се образователна и психологическа подкрепа, включвани са в социализиращи дейности и дейности по интереси. Осъществявани са срещи с класни ръководители, ресурсни учители и училищно ръководство.

В резултат на оказаната подкрепа родителите успяваха да задоволят базисните потребности на децата си в семейна среда.

 • Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, застрашени от отпадане от училище и попадане на улицата”

Основната работа по това направление е насочена към превенция на отпадането от училище, чрез интензивна педагогическа/учебно-възпитателна подкрепа за деца, при които е установен риск да бъдат изключени от образователната система. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя на децата в ЦРДУ се определя съобразно установените индивидуални нужди на детето и спецификата на всеки конкретен случай. Две от децата са вземани/връщани от училище и придружавани до ЦРДУ от член на екипа поради ниската им възраст и трудовата заетост на родителите им, като е ползван служебен транспорт. Децата посещаваха центъра полудневно по график през учебната година, а за едно дете през междусрочната ваканция бе ежедневен и целодневен. През годината услугата е ползвана от 8 деца и 15 родители/грижещи се. Приключени са 7 случая, като за две от децата са издадени нови направления за работа в ЦРДУ.

При посещенията в ЦРДУ на децата им се оказва образователна и психологическа подкрепа, включени са групова работа и клубове по интереси, тематични интерактивни сесии, в инициативи на организацията, посещения на различни културно-исторически обекти.

Успоредно с работата с децата се работеше и с техните родители/грижещи се съгласно заложените цели и планирани дейности – провеждано е социално и психологическо консултиране за повишаване на капацитета им за полагане на грижи и да възпитават децата си; за укрепване на връзките между тях и децата и подкрепа за справяне с кризи в семейните отношения, насърчаване да стимулират образователното развитие на децата си. Оказвано им е съдействие пред училищните власти. Ежемесечно са посещавани домовете на семействата. Осъществявани срещи с класни ръководители, ресурсни учители и училищно ръководство.

В резултат на оказваната подкрепа децата недопускаха безпричинни отсъствия в училище и се справят по –добре с учебния материал. В резултат на оказвана подкрепа и през ваканциите, децата успяха да компенсират известна част от натрупаните пропуски, които имат. Две от децата, които при стартиране на услугата не ходеха на училище и съществуваше риск от отпадането им от образователната система, след намесата на екипа започнаха редовно да ходят, рискът отпадна и случаите бяха приключени успешно. Едно от децата, което бе на ресурсно подпомагане премина в задължителна форма на обучение и през новата учебна година бе приет в 8 клас в училище, което желае, като бе оказано съдействие и за записването му.

През годината не са насочвани деца към други услуги в ЦРДУ

Основните дейности в ЦРДУ са насочени в четири области: „Образование, обучение, ограмотяване”;„Осигуряване на здравни грижи”; „Арт и трудотерапия”; „Социална рехабилитация”.

Образование, обучение, ограмотяване”

През 2018г. в ЦРДУ е оказана образователна подкрепа на всички деца (24) ползващи социални услуги за компенсиране на образователни пропуски по БЕЛ, Математика, Английски език и др.; помощ и подкрепа при подготовка на домашните за училище; усвояване и развиване на навици за учене и самостоятелност, работа за повишаване на мотивацията за полагане на учебен труд и добро поведение в училище. С две от децата се работеше за професионално ориентиране, оказана е подкрепа на едно от децата при подаване на документите за кандидатстване след седми клас, подкрепа при кандидатстване на едно от децата след четвърти клас.

Поддържаха се периодични контакти с класните ръководители, ресурсни учители и училищни ръководства с цел получаване на информация за образователното развитие, съгласуване на работата, застъпничество, съдействие при записване в друго училището и др. По желание на едно от тях и неговата баба, която полага грижи за него, детето да продължи образованието си в друго училище, бяха проведени срещи с училищните ръководства на две училища с цел проучване и подаване на документите за записване. На две деца е оказано съдействие при подготовка на документите за кандидатстване в други училища, където в последствие продължиха образованието си.

При работата с родителите/грижещите консултирани и насърчавани да стимулират образователното развитие на децата си, да проявяват интерес към това което учат, да ги хвалят и поощряват да постигат успехи. Оказвано им е съдействи пред училищните власти.

В резултат на оказаната подкрепа децата придобиват навици за учене и се справят по-добре в училище, при повече от тях се отчита, че редовно ходят на училище и не допускаха неизвинени отсъствия.

През годината бе оказано съдействие на едно от децата за записване в клуб по рисуване към Общински младежки дом – Русе.

Осигуряване на здравни грижи”

В ЦРДУ се осигурява наблюдение и грижа за здравословното състояние и личната хигиена на децата. През 2018 при посещенията на всички деца в ЦРДУ е работено за усвояване и развиване на навици за поддържане на лична хигиена – измиване на ръцете преди и след ядене, избърсване на ръцете в салфетка, пазене на дрехите чисти, култура на хранене. При стартиране на услугата се провежда първичен оглед на децата от медицинската сестрата. Периодично се осъществява оглед на децата за външни паразити (въшки). При установяване на такива е извършвано обезпаразитяване на децата в ЦРДУ, предоставяни са и препарати на родителите за почистване и в къщи. Периодично с децата са провеждани разговори по отношение здравословно хранене и хигиена от медицинската сестра и членовете на екипа. Съгласно плановете за подкрепа периодично се осъществяваха контакти с личните лекари на децата за получаване на информация и проследяване на здравословното им състояние. Проведени са среща в ДЮЦПЗ с д-р Мечкунова (детски психиатър) във връзка с работата по конкретни случаи, с г-жа В. Куртева – логопед и д-р Неделчев /детски психиатър/ от ДЮЦПЗ във връзка изготвянето на оценка на едно от децата позващи услуга в ЦРДУ.

При възникнал здравословен проблем и невъзможност родителят да реагира, някои от децата са придружавани за медицински преглед при личен лекар. През годината на някои от родителите е оказвано съдействие за осъществяване на медицински изследвания и прегледи. Финансовите разходи са поемани от услугата. Семействата са подкрепяни със закупуване на предписани медикаменти, съгласно издадена рецепта.

През годината децата са боледували предимно от респираторни заболявания. Проследявано е как протича лечението при децата. При едно дете бе установено от екипа нарастващо образование на глезена му, за което след разговор с майката й е оказано съдействие за медицински преглед със специалист – ортопед /д-р Ванев/ и извършване на рентгенова снимка на детето. След консулт на д-р Ванев със сепециалисти от УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ – Горна баня, София, бе поставена диагноза „Костна екзостоза”. Специалистите изразиха мнение, че детето трябва да се оперира. Екипът от услугата оказа необходимата подкрепа на майката във връзка предстоящата хоспитализация на детето, която ще се случи през м. януари 2019г

Арт- и трудотерапия”

Дейността се реализираше в занимания по интереси с арт и трудотерапевтична насоченост – клубовете „Забавна работилница“ и „Мода и бижу“, „Спорт, природознание и игри на открито“, както и в организирани допълнителни тематични арт-работилници (мартенска, великденска, коледна), където се стимулира творческото въображение на децата, фината им моторика, внимание, естетически вкус и сръчности; децата опознават различни техники и материали, усвояват трудови навици, учат се да работят в екип. В дейностите се включват всички деца ползващи социални услуги в ЦРДУ, съгласно графика им на работа в центъра.

Децата са стимулирани да овладяват елементарни трудови умения – подреждане на масата за обяд, сервиране, отсервиране, почистване, подреждане и почистване на стаите, грижа за стайните цветя. С помощта на специалистите от услугата през летните месеци децата се погрижиха за събирането на билките от билковата градина на музей „Захари Стоянов”, подготвяха ги за изсушаване.

Социална рехабилитация”

Тази дейност се реализира в клубове по интереси: „Научи ме как”, както и чрез провеждане тематични интерактивни сесии и разговори с децата; посещения на различни културно исторически обекти; чрез включване на младежи – доброволци в пряката работа, специалисти от РЗИ – Русе, и др.

Проведените сесии в клуб „Научи ме как” през годината имаха за цел да научат и развият уменията на децата за работа в екип, изразяване на собствено мнение, да разсъждават върху върху конкретна тема, да разпознават своите чувства и емоции и да ги споделят, да усвояват различни житейскиу уменя. Темите в клуба бяха:„Ценностите в нашия живот”, „Моите качества”; „Фотолангаж”; „Благотворителност – какво е това?”; „Свети Валентин”, „Имената – значение и произход”. „Изработване на калъфи за телефоните”; „Апостола на Свободата”; „Великден”; „Различията между хората”; Война и мир” „Глобалните проблеми”; „Водене на разговор с други хора”, „Толерантност и разбиране към различните”, „Лична самооценка” „Добро събеседване”; „Социалното представяне на хората в обществото – добрите маниери и обноски”, „Езика на тялото”; „Естетика”; „Професионално ориентиране”; „Уважение, екипност”; „Себепредставяне, бъдещето за мен”; „Конфликти и начин на разрешаване”, „Екипна работа”, „Умения за бюджетиране”;„Взаимоотношенията между хората”, „Да се поставяме на местата на другите”, „Вярата”, „Хигиена”; „Различията между хората”; „Доверието”; „Човешките качества” и „Хората, на които можем да имаме доверие”. Чрез настолната игра „Диксит” децата бяха провокирани да мислят и да развиват въображението си. Специалисти от РЗИ провеждаха здравно-образователни беседи и презентации с децата по значими теми.

На 07.03.18 г. бе организирано посещение на „Пантеона на Възрожденците” по случай Деня на Освобождението на България – 03.03.18г.

На 16.03.18 г. бе проведена фокус група с деца ползващи социални услуги в ЦРДУ с цел получаване на обратна връзка за предоставените им социални услуги, споделяне на мнения и предложения, участваха.

На 21.03.18г. бе организирано посещение на Хидрометеорологичната станция към ИА „ППД” – гр. Русе във връзка с отбелязване на Световния ден на водата и метеорологията.

На 23.03.18 г. по повод Световния ден за борба с туберкулозата (24.03.) бе поканен експерт от РЗИ – д-р Лазаров, който чрез мултимедийна презентация запозна децата със същността на болестта, начини за заразяване и превенция на разпространяването ѝ.

На 28.03.18 г. децата посетиха Русенски исторически музей за участие в първа интерактивна сесия по проект на музея – „Обучение в култура, маските на историята, Червенската кула и кухнята на Калиопа”. Разгледана бе темата „Маските на историята. Древен Рим – история, бит и култура” – Чрез използването на интерактивни методи на обучене – беседа, разглеждане на музейната експозиция, ролеви игри и приложни дейности, децата имаха възможност да придобият остновни познания за историята, бита, културата и митологията на Древен Рим.

На 02.04.2018 г. обядът за децата, ползващи социални услуги в ЦРДУ, бе организиран в Бар – ресторант „Радилон” с цел усвояване на социални умения, свързани с протокол и етикет по време на хранене на обществено място.

Във връзка с деня на птиците, на 03.04.2018 г. деца от ЦРДУ посетиха младежки парк, където със съдействието на ТД „Приста” те наблюдаваха парковите птици с оптични уреди. Експертите от ТД запознаха децата с различните видове птици и начините за класифицирането им, в зависимост от мястото им на живот, начина им на хранене и пр. (дейността бе част от „Пролетна ваканционна програма”).

На 04.04.2018г. пет деца, клиенти на ЦРДУ, участваха при реализирането на благотворителен Великденски базар в Мол – Русе.

На 05.04.2018г. шест деца, ползващи социална услуга в ЦРДУ, посетиха Екомузей – Аквариум, където участваха във Великденски екопъзел – дейността бе част от „Пролетна ваканционна програма”.

На 05.04.2018г. 9 деца и две майки участваха в интерактивна сесия в ЦРДУ за запознаване на децата с традиците, свързани празника Великден. Част от сесията бе представяне на различни техники, свързани с боядисването на яйца.

На 11.04.2018г. бе организирана и проведена интерактивна сесия с по-големите деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ, на тема: „Сексуално предавани инфекции и други опасности през пубертета”. Водещ на сесията бе д-р Лазаров от РЗИ – Русе.

На 20.04.2018 г. децата псетиха РИМ, където бе проведена втора сесия на тема: „Животът през средновековието” по проект на музея – „Обучение в култура, маските на историята, Червенската кула и кухнята на Калиопа”.

На 14.05.2018г. децата постиха концерт „Етноритми без граници, организиран от Община Русе.

На 09.05.2018 г. 6 деца посетиха хидрометериологична станция в града.

На 11.05.2018 год. 6 децата посетиха Музей на градския бит и култура, където участваха в поредна сесия по проект на музея – „Обучение в култура, маските на историята, Червенската кула и кухнята на Калиопа” на тема:„Светът на модерността”.

На 09.05.2018 г. бе отбелязан Денят на Европа.

На 23.05.18 г. 6 деца участваха в интерактивни занимания и дискусия по повод 24.05.

На 01.06.2018 г. 5 деца от ЦРДУ и 4 деца ползващи услуги в ЦОП, участваха във фестивала „Орлова чука пее и танцува, различни, но единни” в гр. Две могили. Децата от ЦРДУ се представиха с две песни – „Чуй ме, Дилмано” и „Седнало е Джоре Дос”, за което усилено се подготвяха през месец май при

посещенията си в ЦРДУ. За участието си децата получиха грамота. След участието бе организирано групово посещение на пещерата „Орлова чука”.

На 20.06.2018 год. за децата бяха организирани игри и забавления в Парка на възрожденците. При придвижването с тях се разговаря и на практика се прилагат правилата за безопасно придвижване и култура на поведение на обществено място.

На 04.07.2018 г. клуб „Спорт, природознание и игри на открито” се проведе в Парка на възрожденците. На 11.07.2018 г. и 18.07.2018 г. бяха организирани игри на фитнес площадка в двора на ОУ „Тома Кърджиев”.

На 13.07.2018 г. бе организирана и проведена интерактивна сесия с децата от експерт от Регионална здравна инспекция на тема „Енергийните напитки”– тема, изключително актуална сред подрастващото поколение. По-големите деца проявиха най-голяма активност, задавайки въпроси и включвайки се в проведените дискусии.

На 17.07.2018 г. седем деца посетиха Държавната опера и участваха в образователна „Разходка в операта. Запознаване с музикалните инструменти”.

На 18.07.2018 г. пет деца имаха възможност да развиват своите умения за култура на хранене при организиран обяд в ресторант „Радилон”.

На 20.07.2018 г. шест деца участваха в интерактивна сесия на тема „Безопасен интернет”, проведена от експерт на РЗИ – Русе. По време на сесията децата научиха за основни правила при ползването на интернет, повишиха информираността си за потенциалните опасности при комуникирането с непознати лица чрез социалните мрежи на интернет.

На 25.07.2018 г. четири деца от ЦРДУ посетиха „Екомузей с аквариум”. Две от тях за първи път посещават музей.

На 27.07.2018 г. след прадварителна договорка, децата от ЦРДУ бяха посетени от представители на БМЧК, които им подариха играчки.

На 31.07.2018 г. децата, ползващи социални услуги в ЦРДУ, заедно със своите ръководители посетиха НЧ „Захари Стоянов”, за да си вземат книжки от препоръчителните списъци от училище за четене през лятната ваканция.

Поради продължаващите ремонтни дейности в КСУДС и двора, спортните дейности с децата и през м. август 2018 г. бяха изнесени на близките до комлекса площадки. При придвижването им до там децата затвърждават умения за безопасно придвижване, култура на поведение на обществени места.

На 01.08.2018 г. клуб „Спорт, природознание и игри на открито” се проведе в двора на ОУ „Тома Кърджиев” и фитнес площадката. На 13.08.2018 г. 5 от децата посетиха парка на Възрожденците, където им бяха организирани спортни игри, а на 23.08.2018 г. спортните игри на 10 деца бяха осъществени в двора на ОУ „Олимпи Панов”.

На 02.08.2018 г. обядът на децата бе организиран в ресторант „Радилон”.

На 03.08.2018 г. на гости на децата в ЦРДУ беше известния русенски художник – Огнян Балканджиев. Той представи на децата различни негови картини – градски пейзажи, разказа какви материали е използвал и ги запозна с различни техники на рисуване, демонстрира пред тях рисуване на пейзаж, който в края подари на децата. Те останаха запленени от срещата с художника и всяко от тях, следвайки определен модел – картина, нарисува своя, като използваше техника и материали по желание. Г-н Балканджиев помагаше на децата със светлосенките и финалните контури. По време на рисуването им разказа от кога се занимава с рисуване, какво училище е завършил, какви изложби е правил и пр.

Същият ден децата от ЦРДУ бяха посетени и от доброволци на БМЧК – Русе, които проведоха с тях интерактивна сесия на тема: „Оказване на първа долекарска помощ”.

На 06.08.2018 г. 9 деца заедно със своите ръководители посетиха Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението – Русе. Там те бяха запознати с професията на пожарникаря, показаха им стаята с апаратура и оборудване, където се получават сигналите при евентуално бедствие. Децата имаха възможност да се качат в пожарните коли и да ги разгледат от вътре. Последва и практическа демонстрация по гасене на пожар.

На 10.08.2018 г. гост в клуб „В света на приказката и литературното творбчество” бе Величка Ганчева – дългогогдишен доброволец в БЧК и Дружество „Майчина ласка”, която представи пред децата драматизация на „Приказка за папагала”. В клуба участваха 11 деца.

На 17.08.2018 г. 7 деца участваха в интерактивна сесия на тема: „СПИН и други опасностти през пубертета”, проведена от д- р Лазаров от Регионална здравна инспекция.

На 24.08.2018 г. 11 от децата посетиха Държавната опера, където бяха запознати по интерактивен начин с творчеството на трима класици – Хайдн, Моцарт и Бетовен.

На 29.08.2018 г. 5 деца спортуваха в двора на ОУ „Т. Кърджиев”, след което обядваха в бар-ресторант „Радилон”.

На 29.08.2018 г. 6 деца участваха в интерактивна сесия, проведена от експерт на РЗИ – Русе на тема „Здравословно хранене”.

На 31.08.2018 г. 10 деца посетиха плувен басейн „Норд” с цел летен отдих и участие в обучение на тема „Воден травматизъм”, проведено от представители на БЧК – Русе.

На 07.09.2018 г. децата в ЦРДУ бяха посетени от екип от НПО „Каритас”, работещ по проект „Приеми и продължи”, които проведоха интерактивна сесия на тема „Дискриминация”. В дейността участваха 10 деца.

На 12.09.2018 г. експерт от РЗИ – Русе проведе интерактивна сесия с участието на четири деца от ЦРДУ на тема „Природни забележителности в България”.

На 14.09.2018 г. осем деца участваха в празник сред природата (Парка на младежтта), където с игри и забавления бе сложен край на лятната ваканционна програма.

На 12.10.2018 г. на гости на децата на ЦРДУ бе отново русенския художник Огнян Балканджиев, който запозна децата с различни техники на рисуване.

На 23.10.2018 г. по покана на Община Русе две деца заедно с координатор „Учебни дейности” участваха в работна среща за обсъждане на Националната стратегия за детето 2019 г. – 2030 г.

На 01.11.2018 г. в ЦРДУ за децата бяха подготвени и проведени поредица от интерактивни занимания, целящи да събудят патриотични и родолюбиви чувства у тях, както и да научат повече за народните будители. След като децата изготвиха флаери с ликовете на народните будители и тяхното дело за 01.11.2018 г., те ги раздаваха по улиците на града на случайни минувачи, като им отправяха и поздрав за патриотичния празник. Организираните дейности приключиха с посещение на къщата музей „Баба Тонка”, където децата се запознаха с живота и делото на Тонка Обретенова и нейните деца.

На 16.11.2018 г. по покана на доц. Багряна Илиева, ръководител на клуб „Млад педагог/социален педагог” към РУ „Ангел Кънчев”, 5 деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ, посетиха Русенския университет, където разгледаха изложба на електромобили и водородомобил, конструирани и изработени от преподаватели и студенти към Център за иновационни образователни технологии. Децата разгледаха и сградата на Ректората и бяха запознати от доц. Илиева с дейността на учебното заведение и значимостта му за обществото.

На 07.12.2018 г. децата в ЦРДУ бяха посетени от Иванка Георгиева – собственик на био – магазин, която предварително бе организирала кампания за набиране на средства, с които бе закупила канцеларски материали за потребителите.

На 07.12.2018 г. пет от децата участваха в интерактивна сесия на тема „Стоп на агресията“, проведена от студенти от Русенския универиситет, специалност „Социална педагогика“.

На 12.12.2018 г. две деца от ЦРДУ участваха в заключително събитие в РИМ по проект „Обучение в култура: Маските на историята, Червенската кула и кухнята на Калиопа“ на Сдружение „Приятели на музея“.

На 20.12.2018 г. бе проведено Коледно тържество, с участието на деца – потребители на услугите ЦРДУ, ЦПД и ЦОП, както и родители, специалисти от КСУДС.

В ЦРДУ се отбелязваха и най – обичаните лични празници – рожденни и именни дни – организираха се партита по случай рождените дни, изработваха, съвместно с екипа подаръци за рожденика, Организираха се малки празници за изпращане на децата, чиито услуги са приключили.

В ежедневната работа в ЦРДУ се стимулира детското участие – децата се насърчават да са активни в планирането на собствените си програми за развитие, да правят избор на дейностите, в които да участват, да споделят мнения, дават предложения. Участват и в срещите за приемане и преразглеждане на плановете, заедно с техните родители, представители на КСУДС и ОЗД, където се насърчават да дават мнения и предложения, да заявят в какви дейности желаят да се включват, за да се развиват, дава им се възможност да бъдат чути. Периодично се провеждат индивидуални и групови разговори с децата, по време на които се насърчават да споделят, в какви инициативи желаят да се включат, както къде, кога и с кого.

Добра практика на ЦРДУе изготвяне от всяко дете на книга „Моите успехи”, която цели стимулирането им да постигат успехи. В книгата си децата поставят своите успехи, които ги карат да се чувстват значими и можещи – грамоти, копие на бележник, копия на контролни, съчинения, рисунки и др.

Друга добра практика е „Пълнене” на „Бурканче за Щастие“- децата се стимулират към позитивно отношение към света и себе си. Всяка положителна постъпка или момент, в който е накарало детето да се е почувства значимо и щастливо, записва на лист хартия и си го пуска в бурканчето. При приключване на услугата детето си го получава и си припомня щастливите моменти.

През 2018г., съгласно графика на посещение в ЦРДУ, на 24 деца бе осигурено обедно хранене. Дарявани са дрехи и обувки според сезона на всички деца, канцеларски консумативи, направени са ксерокопия на липсващи учебни помагала или учебници; поемани са ежемесечните транспортни разходи на 8 деца., за 3 от децата е ползван служебен транспорт за придвижването им до КСУДС и след това за връщането до домът им или до училище. Четири от децата са изпращани до спирката от член на екипа, две до вкъщи.

В пряката работа с децата активно се включват и студенти –стажанти – подкрепа при подготовка на домашните, общуване и др.

В резултат на участието си в различни дейности децата повишават своите социални компетенции, развиват силните си страни и уменията си за работа в екип, усвояват нови знания. Насърчават се в самостоятелност.

Дейност 5

 1. Наименованиена дейността „Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

 2. Описание на дейността:

Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи инициирани от други организации.

Децата от ЦРДУ изработваха картички и сувенири за организираните благотворителни базари, в някои бяха включени и при реализирането им. Участваха в Благотворителен Великденски базар, организиран от самите тях с помощта на своите ръководители.

През м.декември по инициатива на екипа от ЦРДУ и СНЦ „Еквилибриум” в две от училищата в града – СУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ” и СУЕЕ „Фридрих Шилер” бе проведена за поредна година кампания за изготвяне на коледни подаръци от деца за деца в нужда. С активната подкрепа на преподавателите от двете училища това се случи и много ученици се отзоваха. Така успяха да зарадват и деца от ЦРДУ, на които им бе разказано от къде са подаръците и бе дискутирано как и те в бъдеще биха могли да зарадват други деца.

Ротари клуб – Русе осигурени хранителни продукти и лакомства, които бяха раздадени на всички семейства ползващи социални услуги в ЦРДУ за Коледните празници.

Чрез НПО „Операция Плюшено Мече” бяха осигурени индивидуални подаръци за Коледа на децата. Всички деца получиха и рождествени кутии от Сдружение „Дунавско сияние”.

Получено бе дарение на книжки, тетрадки и канцеларски материали за Коледа от граждани на Русе.

Дейност 6

 1. Наименование на дейността: „Ваканционни програми и клубна дейност”

 2. Описание на дейността: Развиване на дейности за осмисляне свободното време на децата – клубовете по интереси, разходки, пикници, посещения, забавления, игри на открито и др. В клубовете се акцентира върху удоволствието от експеримента, свободното изразяване, развиване на силните страни, подържане на емпатийна среда, в която всеки да се чувства разбран, приет и да търси и намира пътя към себе си и другите; Провеждане на ваканционни програми (пролетна и лятна).

Ежедневно в КСУДС се провеждат детски клубове по интереси по график с различна насоченост – приложно изкуство, спорт, природознание, социални умения, литературно творчество, музика и танци, мода и бижу, в които участваха децата от ЦРДУ. Графикът на клубовете е съобразен с ангажираността на децата в училище. През пролетната и лятната ваканция бяха организирани ваканционни програми, в които участваха предимно деца ползващи социални услуги в ЦРДУ.

Дейност 7

 1. Наименование на дейността: „Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

 2. Описание на дейността: Основни партньори на СНЦ „Еквилибриум“ са Община Русе, Областна администрация – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/Отдел „Закрила на детето“, МБАЛ – Русе, ЦПЗ – Русе ДЮЦПЗ, ОПЛ ,чилища, ТД „Приста”, РЗИ, РУ „Ангел Кънчев”, РИМ и др.

Партнираме и с много обществени и неправителствени организации, с които ни свързва дългосрочно сътрудничество с цел подкрепа на дейностите в КСУДС.

На 18.07.2018 г. бе проведена работна среща с делегация от Преднестровието, като екипи от ЦРДУ, ЦОП и ЦНСТДМУ представиха услугите, които се предоставят в трите звена.

На 26.07.2018 г. КСУДС бе посетен от делегация от Община – Козлудуй, които бяха запознати с дейността на КСУДС от ръководителите на ЦРДУ и ЦОП.

На 29.08.2018 г. екипи от ЦРДУ и от ЦОП участваха в работна среща, организирана от НПО „Каритас” – Русе, по време на която бе получена подробна информация за проведени и предстоящи дейности по проект „Приеми и промени”.

На 20.09.2018 г. специалисти от ЦРДУ и ЦОП взеха участие в конференцията на НПО „Каритас” – Русе: „Да изградим заедно култура на доверие! Идентичност и връзки между хората” по проект „Приеми и промени”. На срещата бе презентирана и работата на двете социални услуги ЦРДУ и ЦОП.

На 06.12.2018 г. бе проведена среща с координаторите по проект „Повишаване капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” с цел представяне на предстоящи обучения на служителите от социалните услуги.

Дейност 8

1.Наименование на дейността: „Информация и публичност”

2. Описание на дейността: Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, а на страницата на КСУДС във Фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Разработени са различни брошури, отразяващи разнородните аспекти на дейността, които могат да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на базарите и при събития.

Дейност 9

 1. Наименование на дейността: „Мониторинг на дейностите и резултатите”

 2. Описание на дейността: Мониторингът на дейността на ЦРДУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“). Провеждат се фокус – групи с клиенти, чийто услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите.

При приключването на всеки случай в ЦРДУ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези документи се проверяват и анализират от ръководител на ЦРДУ. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на услугата, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол на работната ангажираност на служителите от ЦРДУ. В началото на всяка година се прави стратегическо планиране с целия екип: преглед на изпълнението на плана/графика и на набелязаните мерки за преодоляване на идентифицираните рискове от предходната година и се разработват нови такива. Документират се най-значимите постижения, както и трудности/слабости – неща, които могат да бъдат подобрени.

На 21.05.2018 г. в ЦРДУ и ЦОП бе проведен мониторинг на дейностите от експерти от дирекция „Здравни и социални дейности” към Община Русе. Не са констатирани пропуски.

На 09.11.2018 г. социалните услуги ЦРДУ и ЦОП бяха посетени от експерти от отдел „Социални дейности”, дирекция „Здравни и социални дейности” – Община – Русе с цел наблюдение на дейности с потребители.

През тримесечието е осъществяван периодичен мониторинг от екип на Община – Русе по проект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”.

Проекти, в които участват специалисти от екипа на ЦРДУ

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на Община Русе при реализирането на проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе”. Специалисти от екипа на ЦРДУ осъществяват дейности в направление „Образование” – проведжане на ежеседмични клубове деца-родители с пет формирани групи – в две ОУ „Алеко Константинов”, една ОУ „Братя Миладинови”, една ОУ „ Никола Обретенов” и една в кв. Тракция.

През 2018 г. социален работник от ЦРДУ работи по проект „Гласът на децата” в партньорство с МТСП, който се изпълнява в кв. Средна кула до края на 2018 г.

Членове от екипа се включваха в дейности по проект „Център по правата на децата” изпълняван с НМД и финансиран от Фондации „Велукс“.

Част от нашите успехи:

Случай 1

М. е момче на 13 години, което учи в 6 клас, отказва да ходи на училище и съществува реален риск от отпадане от образователната система. Майката и съжителят й не могат да се справят със ситуацията и търсят подкрепа в ОЗД. Детето и семейството са насочени за оказване на подкрепа в Център за работа с деца на улицата.

Дата на стартиране на услугата /подкрепата/: 18.04.2017 г.

Дата на приключване на работата със семейството:05.01.2018 г.

Веднага след получаване на направлението за предоставяне на социалната услуга, екипът определен за работа по случая, се срещна с майката и момчето. Установено бе следното: до края на четвърти клас (2015 г.) М. е учил в ОУ «Отец Паисий» – Русе, но след обвинение за нанесен побой от страна М. над съученик, майката премества сина си в друго училище. През новата учебна година М. е в пети клас в спортно училище в града, паралелка футбол. М. постепенно започва да допуска неизвинени отсъствия, като причината, според клиентите, е системен тормоз към момчето от съученици. Успява да завърши пети клас, но ситуацията се повтаря и в 6 клас. В началото на втория срок майката предприема стъпки за преместване на момчето в друго училище в близост до новата им квартира (до тогава са живяли в друг квартал, където М. е имал приятели). М. отива в новото училище веднъж, след което категорично отказва да ходи и прекарва времето си вкъщи пред компютъра, рядко излиза от къщи, не се среща с връстници. Тогава майката търси подкрепа за справяне със ситуацията.

М. живее с майка си, нейния съжителстващ партньор и малката си сестричка. Родителите на М. са разведени от около 5 години. Взаимоотношенията между майката, съжителят ѝ (от около 5 години) и децата са на добро ниво. Първоначално е имало неприемане от страна на М. на новия семеен партньор на майката, но постепенно го приема и в момента на стартиране на услугата са в много добри взаимоотношения. Семейството живее на квартира, като условията на живот в дома са на добро ниво. Майката и съжителстващият ѝ партньор са трудово ангажирани. Възрастните успяват да заплащат сметките и да задоволяват нуждите на двете деца в семейството. За М. е осигурено всичко необходимо за училище.

През периода на предоставяне на социалната услуга с момчето, майката и нейния партньор се провеждаше социално и психологическо консултиране, както в Центъра, така и в дома на семейството. Периодично се провеждаха разговори и застъпничество пред класен ръководител и училищно ръководство.

М. бе подкрепен при наваксване на изпуснатия учебен материал, при подготовка на домашните за училище, включен бе в дейности (предимно спортни), които се организират в и извън Центъра, приложен бе метода „Детски умения”.

След 8 месеца интензивна работа с детето и семейството са постигнати следните резултати:

 • Подобряването на самочувствието и желание на М. да комуникира с други деца;

 • Момчето се почувства по–уверено в своите възможности, повиши мотивацията си за редовно ходене на училище и за успешно завършване на 6 клас;

– При посещенията си в ЦРДУ М. започна да търси разговорите с екипа и помощ при подготовката на текущите задачи, поставени за домашна работа от училище;

– Апатичността към заобикалящия свят и самоизолацията в началото на предоставяне на социалната услуга отстъпи място на редовен и активен ученически живот. М. започна редовно да посещава учебните занятия, спазва установената дисциплина в училище, чувства се приет от класа си и няма притеснения да ходи на училище;

– Записването и редовното посещение на момчето на извънкласните занимания в ПИГ – 6 му се отрази положително – освен получаваната педагогическа подкрепа, той има възможност да общува и да е в среда със свои връстници;

 • М.спазва определен дневен ритъм, съобразен с учебната натовареност;

 • През периода майката и съжителстващият ѝ партньор бяха партньори и съдействаха на екипа в работа по случая. Те проявиха загриженост за образователното му развитие;

 • С класен ръководител и училищното ръководство бе постигнато добро сътрудничество, което повлия на положителното развитие на случая.

Оказаната адекватна подкрепа, ефективното взаимодействие с училищните власти и партньорството на семейството спомогна за преодоляване на риска от отпадане от училище и самоизолацията на момчето М. и работата по случая бе приключена.

След прекратяване на социалната услуга, екипът продължи да проследява случващото се с момчето – М. е редовен в училище, справя се добре с учебния материал, успешно приключи учебната година, започна да проявява интерес към противоположния пол.

Изготвил доклада:

Стефка Петева– ръководител ЦРДУ към КСУДС – Русе

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „РОЗОВАТА КЪЩА” КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ ЗА 2018 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 0720/ 08.05.2012 г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ); Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 191-01/22.05.2015 г. (ЦОП), № 191-04 / 22.05.2015 г. (Приемна грижа); № 191-02/ 22.05.2015 г. (ЦРДУ) и № 191-0006/15.03.2016 г. (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826/2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010 г., Булстат: 117622997.

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;

Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦНСТДМУ

През 2018 година потребители на социалните услуги в ЦНСТДМУ са:

Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

Лица от 18 до 35-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Социалната услуга ЦНСТДМУ се предоставя съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.

Дейност 1

Организационно изграждане на ЦНСТДМУ към КСУДС”

Изготвяне на Годишен план за развитие на ЦНСТДМУ; План за развитие на персонала на ЦНСТДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопастност в ЦНСТДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори за работата в ЦНСТДМУ; Процедура за управление на кризисно поведение в ЦНСТДМУ; Преглед и актуализиране на индивидуалните Оценки на риска на потребителите и мерки за предотвратяване.

Тези дейности са реализирани в началото на 2018 г. През м. януари 2018 г. бяха извършени атестации на персонала, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране.

Дейност 2

Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦНСТДМУ към КСУДС, който се следва.

През м. февруари 2018 г. във въвеждащо обучение за новопостъпили служители бе включен кинезитерапевт, назначен през месец януари 2018 г. в ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе.

През м. март 2018 г. /13.07.2018 г./ част от екипа на ЦНСТДМУ „Розовата къща“ взе участие в обучение на Европейски център по невронауки на тема: „Дигитални образователни технологии”.

На 25.09.2018 г. част от екипа на ЦНСТДМУ „Розовата къща“ взе участие в проведено обучение в Комплекс „Островче” по Програма Импакт.

На 25.10.2018 г. в ЦНСТДМУ „Розовата къща“ бе проведено обучение от Д. Бисет на тема: „Справяне с кризисно поведение”.

На 21.11.2018 г. част от екипа на ЦНСТДМУ „Розовата къща“ взе участие в обучение, проведено в КСУДС – Русе, от Д. Лясова на тема „Новости в детските умения – Бен Фурман”.

На 20.12.2018 г. д-р Дикова изнесе беседа в ЦНСТДМУ „Розовата къща” на тема: „Възникване на спешни случаи с децата и младежите в къщата” с конкретни практически насоки към персонала за храненето на децата.

Дейност 3

Супервизия на персонала”

Груповите супервизии за екипа на ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на КСУДС – Русе.

През месец януари /23.01.2018 г./ бе проведена групова супервизия на екипа на ЦНСТДМУ със супервизор Дейвид Бисет.

През месец март /09.03.2018 г./ бе проведена групова супервизия на екипа на ЦНСТДМУ. Супервизор – Милена Влахова.

През месец юни /16.05.2018 г./ в ЦНСТДМУ бе осъществена една индивидуална и групова супервизия на екипа. Супервизор – Дейвид Бисет.

През месец юли /02.07.2018 г./ бе проведена една индивидуална и групова супервизия на екипа. Супервизор – Надежда Петрова.

През месец октомври /25.10.2018 г./ бе проведена групова супервизия на персонала на ЦНСТДМУ от Дейвид Бисет.

Дейност 4

Предоставяне на услуги в ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе”

Описание на дейностите:

Основни дейности в ЦНСТДМУ „Розовата къща”

Задоволяване ежедневните потребности на децата и младежите – постоянна грижа;

Задоволяване здравните нужди на децата и младежите;

Психологическа подкрепа;

Възпитателни дейности;

Обучителни дейности;

Терапевтични дейности;

Медицинска рехабилитация;

Социално включване.

В ЦНСТДМУ „Розовата къща” има настанени 12 деца и младежи /9 деца и 3 младежи/.

През 2018 г. услугите в ЦНСТДМУ „Розовата къща” се предоставяха съгласно Детайлизираната програма, предоставена на Община Русе и Плана за развитие на услугата за 2018 г., в следните направления:

Базисни и здравни грижи:

Децата и младежите получават ежедневни грижи, съобразени с индивидуалните им потребности. Осигурени са: здравословна и питателна домашно приготвена храна, подходящо облекло, лични вещи.

Здравословното състояние на децата и младежите се наблюдава освен от медицинската сестра /ежедневно/ и от д-р Дикова – педиатър, която веднъж седмично, а при нужда и по-често извършва прегледи на място в ЦНСТДМУ „Розовата къща”. Осигурен е редовен прием на поддържащите им медикаментозни терапии.

През м. януари /17.01.2018 г/. бе проведен пакет от изследвания на всички 12 деца и младежи във връзка с „Хранителен и орален статус на деца с нервно-психични заболявания и качеството им на живот”. Резултатите са в норма.

През месец февруари /7.02.2018 г./ детето Св. бе настанено в Педиатрично отделение на УМБАЛ „Канев” АД, с диагноза „Бронхопневмония”, вследствие на усложнение от респираторно заболяване. Изписан е на 12.02.2018 г. с подобрение. След проведен консулт с детски невролог през м. 02.2018 г. терапията му е променена – медикаментът Депакин е заменен с Конвулекс, като дозата е сутрин 3 мл, обяд – 2 мл и вечер – 3мл.

На 05.03.2018 г. бе проведен консулт на Н. с детски психиатър – д-р Б. Мечкунова, поради зачестило безпокойство и напрегнатост. Предписан е медикамента „Медориспер”, като приема е ½ таблетка вечер.

На 03.04.2018 г. бе проведено ЕЕГ изследване на детето С. по повод предстояща консултация с невролог, която се състоя на 11.04.2018 г. в УМБАЛ, гр. Варна. Към терапията му е добавен медикамента Клонарекс от 0,5 мг в доза – сутрин и вечер по ½ таблетка.

На 04.06.2018 г. бе проведен консулт на Ф. с детски хирург д-р Кожухаров по повод травми по пръстите на двете ръце и колената. Назначена е терапия.

На 15.10.2018 г. на Ф. бе поставена имунизация – МПР (морбили, паротит, рубеола).

На 30.10.2018 г. М. бе на ЕЕГ изследване в УМБАЛ – Русе, по повод на явяването му пред ТЕЛК на 09.11.2018 г.

На 07.11.2018 г. Ф. бе на профилактичен преглед при детски кардиолог д-р В. Миловска. Не бяха установени ритъмни нарушения.

На 16.11.2018 г. на Ф. бе поставена реимунизация – Т –Д (тетанус и дифтерия).

На 26.11.2018 г. К. бе на преглед при гастроентеролог д-р Пейчева, по повод на зачестилите повръщания нощно време. Назначена е допълнителна терапия.

На 27.11.2018 г. ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе посетена от медицински лица от Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания „Д-р Димитър Граматиков“ и на всички деца и младежи бе направена проба – Манту. Поводът за изследването е провеждане на скрининг за туберкулоза в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р Бългрария 2017-2020 и Програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулозата”, съгласно указанията на г-жа Св. Йорданова – Заместник министър на здравеопазването, разпоредени в писмо до РЗИ – Русе с изх. № 12-00-466/21.09.2018 г. На 30.11.2018 г. пробите от Манту бяха отчетени – всички са отрицателни.

На 04.12.2018 г. по препоръка на специалист-гастроентеролог бе проведено изследване на изпражнения на К. за наличие или липса на „Хелико-бактер пилори”. Резултатът бе положителен и бе назначено лечение.

През 2018 г. четири от децата – Кл., Кр., М. и Ф. са преосвидетелставни от ТЕЛК.

Всички деца са преминали профилактични стоматологични прегледи през 2018 г., а две деца – С. и Н., и един младеж – С., са били на зъболечение под обща анестезия в Дентална клиника „Света Аполония” в гр. Русе.

Образование:

През 2018 г. децата Ст. /7 кл./, Сл. /6 кл./, Св. /3 кл./, М. /2 кл./ и Ф. /4 кл./ бяха записани в ОУ „Йордан Йовков” и успешно завършиха учебната 2017/2018 г. в Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Русе, където се обучават. Н., В., К. и К. завършиха 9 клас, в Професионална гимназия по облекло „Н.И. Лазарова”, специалност „Шивачество” в паралелка за деца със специални образователни потребности.

През новата учебна 2018/2019 г., децата Св., М., Сл. и Ф. продължават да посещават учебните занятия в ЦСОП – Русе. С. е в 4 клас с класен ръководител г-жа Айсел Ахмедова, М. е в 3 клас с класен ръководител г-жа Катя Кочева, С. е в 7 клас с класен ръководител г-жа Миглена Стоянова и посещават учебните занятия без придружител. Единствено Ф., която е в 5 клас, с класен ръководител г-н Константин Коев, е необходимо да бъде придружавана от човек от персонала по време на престоя й в ЦСОП.

Детето Ст. е в 8 клас през учебната 2018/2019 г., записан е и посещава редовно ОУ „Йордан Йовков” – Русе, където ползва услугите на ресурсен учител и логопед.

Децата Кр., Н., Кл. и В. през новата учебна 2018/2019 г. продължиха образованието си в Професионална гимназия по облекло „Н.И. Лазарова” в специалност „Шивачество”, като не е необходимо някой да ги придружава по време на учебните часове. Техен класен ръководител е г-н Дечев. Децата Н. и В. посещават ежедневно учебното заведение и с желание участват в заниманията на класа. Кл. и Кр. посещават училище според състоянието им.

Терапевтични и социализиращи дейности:

С цел получаване на подкрепа от различни специалисти и по-добрата им социализация и интеграция, през 2018 г. пет от децата два пъти седмично са ползвали услуги в Дневен център за деца с увреждания седмична грижа (ДЦДУ СГ) „Мечо Пух”, един младеж – два пъти седмично е посещавал Дневен център за младежи с увреждания седмична грижа (ДЦМУ СГ) и една девойка – Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи (ЦСРИН). През годината продължиха също и посещенията на четири от децата в ДЦДУ „Слънчо”, където получават психологическа, кинезитерапевтична и логопедична терапия. Честотата на посещенията им се съобразява със здравословното им състояние и метеорологичните условия.

Най-малко два пъти седмично (когато метеорологичните условия позволяват (не вали дъжд, не духа силен вятър и не е прекалено горещо), всяко от децата / младежите се извеждат на разходка от отговарящия персонално за тях възрастен или дежурната детегледачка.

През цялата година персоналът продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета. Всички деца имат напредък в развитието си, някои дори помагат на персонала – отсервират посудата след храна, сгъват изпраните дрехи, придружават възрастния, когато пазарува до близкия магазин, като по този начин се чувстват полезни и обградени с внимание.

Рехабилитация:

От м. януари 2018 г. в ЦНСТДМУ „Розовата къща” има назначен кинезитерапевт, който извършва ежедневна рехабилитация на всички деца и младежи, нуждаещи се от подпомагане на двигателното им развитие. Рехабилитацията за всяко дете или младеж е индивидуална и включва общораздвижващи упражнения, масажи, стречинг, позициониране на вертикализатор и лежанка. При Св. се извършва ежедневна, целенасочена рехабилитация с лечебна цел, предвид спомагане разгъването на белия дроб и отхрачване на евентуално събран секрет. Позиционира се също така и на вертикализатор, цялостно подмомагащ развитието на мускулатурата. М. и К. паралелно с извършването на масажи и общо-укрепващи упражнения, също се позиционират на вертикализатор. При Иванка се прилагат масажи, общо-укрепващи упражнения и гимнастика. Кинезитерапевтът я позиционира в седнал стоеж на дивана, и девойката се чувства много добре и спокойна. При Сл. и Р., освен масажите и стречинг упражненията, добър резултат имат и ежедневните им разходки за слизане и качване по стълбите.

Други дейности:

Всички деца и младежи са били извеждани ежедневно на двора, в сензорната градина, а според възможностите и състоянието им – на разходки, пазар и др.

На 01.06.2018 г. децата Ф., Кр. и М., придружени от част от екипа, посетиха ОДУ „Слънчо“ и взеха участие в тържество, по случай празника на детето.

На 07.06.2018 г. и на 18.06.2018 г. в ЦНСТДМУ бяха проведени открити заседания на Русенския районен съд по повод пренастаняването по съдебен ред на две от пълнолетните лица Р. и И.

През месец юни /08.06.2018 г. – 18.06.2018 г./ три деца – Ф., М. и Н. от ЦНСТДМУ бяха на рехабилитационна програма в Курортен Комплекс „Златни пясъци”, Варна, в специализирана болница по рехабилитация – Комплекс „Термал”.

На 21.09.2018 г. децата Св., Н. и Сл., придружени от част от екипа, посетиха предствлението на цирк «Балкански». За тях това беше едно незабравимо и вълнуващо преживяване. Всички бяха много развълнувани, наблюдаваха с интерес случващото се на манежа, а г-н Николай Балкански обърна специално внимание на децата и се снима с тях.

Посещението на децата на цирковото представление стана възможно благодарение на г-жа Виктория Маринова, която бе голям приятел на децата от Розовата къща и завинаги ще остане в сърцата им.

В ЦНСТДМУ и през 2018 г. всички рождени дни на децата и младежите бяха отпразнувани тържествено, с много настроение, подаръци и лакомства.

По подобаващ начин бяха отбелязани и официалните празници Баба Марта, Първа Пролет, Великден, Коледа и Нова Година, а атмосферата в къщата е като в едно голямо семейство.

Бащата на Сл. го е посещавал в ЦНСТДМУ ежеседмично през цялата 2018 г., според регламента на ОЗД, извеждал го е на разходка и го е връщал в рамките на деня.

Екипът на „Розовата къща” насърчава посещения и гостувания на доброволци и студенти, които се занимават персонално с децата ЦНСТДМУ, разхождат ги, люлеят ги на люлките в двора.

През 2018 г. ЦНСТДМУ са посетили общо 117 студента от РУ „Ангел Кънчев”:

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Ерготерапия” – 17 студента;

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Социални дейности” – 3 студента;

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Медицинска сестра” – 48 студента;

Факултет „ Природни науки и образование” със специалност „Социална педагогика” – 49 студента.

Дейност 5

Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации, участие в обучителна програма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

През месец април 2018 г. екипът на ЦНСТДМУ се включи в благотворителния базар „Сладко изкушение” в Семейния център за ранно детско развитие с изработени домашни сладкарски изделия от служителите, осигуряване на външни участници и директни продажби на базара.

През 2018 г. в ЦНСТДМУ бяха получени следните дарения:

На 18.02.2018 г. ученици от клуб „Правото да знам” при ПГИУ „Елиас Канети” – Русе, посетиха ЦНСТДМУ „Розовата къща” и подариха на децата и младежите индивидуални пакети плодове и сладки неща, хранителни продукти от първа необходимост и играчки.

На 05.04.2018 г. г-н И. Бозмов дари на децата и младежите от ЦНСТДМУ „Розовата къща” агнешко месо, свинско месо и кебапчета.

На 31.05.2018 г. бяха получени хранителни продукти на стойност 753.22 лв. от БЧК по Опеартивна програма за храна и/или основно материално подпомагане.

На 05.09.2018 г. бяха дарени шест броя единични легла с повдигащ механизъм за нуждите на децата и младежите от ЦНСТДМУ „Розовата къща”, които са изработени, доставени и монтирани от мебелна фирма Голд – Аполо – Русе. Дарението се осъществи по инициатива на г-жа Виктория Маринова с подкрепата на доставчика на телекомуникационни услуги Нетуоркс – България и с дарени лични средства от граждани на гр. Русе.

На 07.12.2018 г. бе получено дарение от Община Русе – естествена Коледна елха.

На 12.12.2018 г. ученици и учители от Гимназията по туризъм посетиха ЦНСТДМУ и подариха плодове и лакомства за децата.

На 13.12.2018 г. представители на фирма Делта текстил ЕООД – България посетиха ЦНСТДМУ и подариха на децата дрехи и лакомства, включиха се също така и в акцията по събиране на пластамасови капачки, като донесоха голямо количество от тях, както и бебешко легло за нуждите на деца, ползващи социална услуга в КСУДС.

На 15.12.2018 г. от Операция „Плюшено мече” индивидуално за всяко дете и младеж бе получен празничен пакет, съдържащ дрехи, лакомства и играчки.

На 17.12.2018 г. ЦНСТДМУ бе посетен от две студентки от РУ „Ангел Кънчев”, специалност „Медицинска сестра”, които донесоха на децата и младежите лакомства.

На 21.12.2018 г. представители на „Витте Аутомотив” – България ЕООД посетиха ЦНСТДМУ и подариха на децата и младежите играчки, дрехи и лакомства.

На 21.12.2018 г. в ЦНСТДМУ бе получен обяд, подарен на децата и младежите от Организация Зонта България – предствителство Русе. Вкусните ястия са приготвени от „Иркома партнърс”.

На 21.12.2018 г. ЦНСТДМУ бе посетено от представител на българската общност във Великобритания, който подари на децата индивидуални подаръчни комплекти с играчки, лакомства и хигиенен консумативи.

На 23.12.2018 г. проф. Ангел Смрикаров от Русенския университет „Ангел Кънчев” посети ЦНСТДМУ и подари на децата 12 броя коледни торбички.

На 26.12.2018 г. студенти от РУ „Ангел Кънчев” – специалност „Медицинска сестра” и „Социална педагогика” подариха на децата и младежите играчки и лакомства.

Дейност 6

Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”

Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения.

През 2018 г. специалисти от КСУДС оказват експертна подкрепа по проект „Приеми ме 2015“, в който има участие психолога от ЦНСТДМУ Н. Петрова, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № 2017-021 от 27.03.2017 г., сключен между СНЦ „Еквилибриум” и Община Силистра.

Дейност 7

Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на ЦНСТДМУ са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе – отдел „Закрила на детето“ и отдел „Хора с увреждания и социални услуги”, РДСП – Русе, УМБАЛ „Канев” – Русе, Център за специална образователна подкрепа – Русе, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, СУ „Йордан Йовков” – Русе, Детско юношески център за психично здраве, общопрактикуващите лекари и др.

Дейност 8

Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“ – материалната база).

Контролни дейности, свързани с организацията на дейността са:

Екипни срещи на персонала в ЦНСТДМУ – провеждат се ежемесечно, организират се, водят се и се документират от съответния ръководител направление;

Ръководител ЦНСТДМУ участва във всички сбирки на Групата за управление на социалните услуги, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум”, както и в общите събрания на КСУДС;

За служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДМУ се изготвят графици от ръководител ЦНСТДМУ, които се съгласуват с оперативния счетоводител и директора на КСУДС. Контрол по спазването на графиците се осъществява от ръководител ЦНСТДМУ;

Контролни дейности, гарантиращи качеството и ефективността на предоставяните социални услуги:

Директорът на КСУДС осъществява периодичен контрол върху документацията в досиетата на потребителите, която удостоверява развитието на случая, постигнатите резултати и степента на изпълнение на плана за предоставяне на социалната услуга;

Ежемесечно ръководителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на директора на КСУДС технически отчет, а директорът на КСУДС изготвя и предоставя тримесечен технически доклад към Община Русе. Той е разделен на статистическа и информационна част, която съдържа: резултати, постижения и събития през месеца; мониторинг на изпълнението на годишния график на дейностите; публикации и подготвени проектни предложения; включени доброволци и стажанти в програмата; предоставени консултации и обучения на други организации; търсено/получено финансиране за допълнителни дейности и получени дарения; ефективна партньорска мрежа; срещнати трудности и начини за преодоляването им; потърсено съдействие от община Русе за решаване на текущи въпроси;

В ЦНСТДМУ „Розовата къща“ са разработени допълнителни инструменти за мониторинг –„Аз-профили“ за всяко едно от децата/младежите, Система за самоконтрол на качеството на услугата, която е разработена на основа индикатори за самооценка на ЦНСТДМУ. Те са разработени от НПО „Надежда и домове за децата“ и са адаптирани за български условия от Коалиция „Детство 2025“. Индикаторите за оценка качеството на услугата се преразглеждат на всеки шест месеца и се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа;

В ЦНСТДМУ е въведена книга за жалби и оплаквания, която е прономерована и прошнурована, като потребителите на социалната услуга, законните им представители, близки, роднини, референтният им възрастен или членове на персонала на ЦНСТДМУ могат да подават жалби, оплаквания, мнения или предложения до Ръководителя на ЦНСТДМУ или чрез него, до Председателя на УС на СНЦ „Еквилибриум“, ДСП – Русе, РДСП – Русе, АСП, ДАЗД, относно вида, качеството и съответствието на предоставяните социалните услуги, за защита от насилие, злоупотреби и тормоз. Към настоящият момент няма подадени жалби и оплаквяния в ЦНСТДМУ от потребители или техни близки и роднини, както и няма регистрирани инциденти, свързани с потребителите на социалната услуга.

На 24.07.2018 г. в ЦНСТДМУ е ригистрирано нерегламентирано влизане на две момчета в къщата, едното от които е снимало с телефона си и се е държало грубо спрямо детегледачката на смяна. По този повод са взети незабавни мерки като своевременно е уведомен ръководителя на къщата, както и е подаден сигнал на тел.112. Поискани са писмени обяснение за случилото се от двете детегледачки, които са били на смяна, както и е проведена спешна екипна среща на 27.07.2018 г.

През 2018 г. експерти от Дирекция „Здравни и социални дейности” към община Русе периодично са провеждали мониторинг в ЦНСТДМУ – на 21.02.2018 г., 06.06.2018 г., 11.10.2018 г.

На 12.03.2018 г. и 13.03.2018 г. в ЦНСТДМУ бе извършена тематична проверка от Комисия на ДАЗД – район северен при Главна Дирекция по контрол правата на детето. Комисията е издала Констативен протокол и последващо Задължително предписание с установените пропуски, които бяха отсранени в едномесечен срок.

На 22.03.2018 г. ЦНСТДМУ бе посетен от двама специалисти по ранно детско развитие от Дания, придружавани от г-жа Галина Бисет и г-н Дейвид Бисет.

На 26.04.2018 г. ЦНСТДМУ бе посетен от г-жа Елеонора Петрова по повод на изпълнението на проект от РДСП – Русе „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на социалното подпомагане, закрилата на детето и социалните услуги”.

На 06.06.2018 г. в ЦНСТДМУ бе извършена планова проверка от представители на Звеното за мониторинг към община Русе. Не са констатирани пропуски.

На 23.08.2018 г. ЦНСТДМУ бе посетен от г-жа Катя Петрова, началник отдел „Социални дейности” към община Русе и от двама експерти от община Русе, с цел оглед на сградата и набелязване на проблемни места по нея. Препоръчано е изпращане на докладна записка до кмета на община Русе, с установените проблеми зони.

През месец септември 2018 г. /28.09.2018 г., с входящ № на община Русе 63-54-31 от 01.10.2018 г./ е изпратена Докладна записка до кмета на община Русе във връзка с необходимостта от ремонтни дейности в ЦНСТДМУ.

На 11.10.2018 г. ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе посетена от Областното звено по мониторинг в лицето на представител на РЗИ – Русе, ОДБХ – Русе, Общинска администрация – Русе, РДСП – Русе. Бяха дадени устни препоръки, които бяха изпълнени в срок.

На 15.10.2018 г. мониторинг в къщата бе проведен и от представители на Звеното за мониторинг към община Русе. Не са констатирани пропуски.

На 20.12.2018 г. в ЦНСТДМУ Розовата къща бе извършена проверка от инспектори при РЗИ – Русе. Не са констатирани пропуски. Напомниха устно, че е необходимо да се ускори ремонта на сградата.

Напредък и развитие на децата и младежите в ЦНСТДМУ”

През 2018 г. персоналът продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета, разходки на открито. Всички деца имат напредък в развитието си.

Н. се включва в дейности, които й доставят удоволствие – помага на детегледачките в сгъването на изпраните дрехи, води Росица до стаята й и до кухнята за хранене, отсервира си след храна. Може също и да отключва и отваря врата, заключена с ключ и си взима набелязана играчка или предмет, което е радващо, но в същото време предполага и повишено внимание от страна на възрастните. Когато времето позволява, Наталия придружава член от персонала, който пазарува до близкия магазин. Веднъж при едно такова излизане, Наталия бутна една от наредените на пирамида ябълки и те се търкулиха по целия под в магазина. После, разбира се, помогна да ги наредим отново, като по този начин си заслужи почерпка от персонала на магазина.

И. все повече време се застоява седнала на дивана в дневната и присъствието на другите деца не я напряга.

Кл. почти през целия ден е в дневната с другите деца, много е усмихнат и закачлив.

В. на пръв поглед е бавна и тиха, но само я вижте, когато бъде поканена за хранене, тогава е много по-бърза и от вървящите деца, придвижва се толкова бързо, пълзейки и смеейки се, че е първа на масата.

Ст. и Са. посрещат всички, влизащи в къщата, още на входната врата. Стефко ясно изговаря думичката „здрасти” и подава ръка за поздрав.

Сл. ходи с желание на училище, още при влизането си в учебното заведение, той натиска бутона на звънеца, като по този начин дава началото на учебните занятия в училище и много се радва на звука, който се чува.

Значителен е напредъка и на Ф., като проявите на автоагресия са изключително редки, тя стана по-общителна, лесно влиза в контакт с възрастен и често се усмихва. Може вече дори да се храни самостоятелно, благодарение на упоритостта и постоянството на детегледачките, като й е необходима помощ за загребване на храната с лъжичка, а тя сама си я поднася към устата. Е, не винаги разбира се лъжичката попада където трябва, но тогава пък момичето си украсява лицето така, че създава весело и забавно настроение у околните и даже сама започва да се смее.

Р., когато усети, че в стаята влиза кинезитерапевта, започва да издава радостни звуци, да пляска с ръце и да си събува чорапите, вероятно в знак на готовност за започване на рехабилитацията.

Св. и М. продължават да са усмихнати, контактни и любвеобвилни. Мустафа дори плаче със сълзи, когато не му се обръща внимание.

Кр. пък е толкова музикален, има си собствено бюро, на което си тактува с ръка, издавайки такива звуци и мелодии, и то с усмивка, че навярно може да му завиди и професионален певец.

Целият екип в Розовата къща сме съпричастни и се радваме от сърце на успехите и постиженията на децата, но и се тревожим, разбира се, когато някой е тъжен, болен или напрегнат. За нас като екип, от ключово значение за съществуването и съхраняването на центъра е думичката СЕМЕЕН от абревиатурата ЦНСТДМУ. Защото, всичките ни усилия са насочени точно към това – децата и младежите да се чувстват като неизменна част от едно голямо семейство.

Изготвил доклада:

Тотко Вълков – ръководител ЦНСТДМУ „Розова къща“