• English
 • български

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и предоставя 10 социални услуги в гр. Русе и гр. Бяла. За социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) са издадени: удостоверение за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 00191-0006 – Заповед №РД1-235/14.06.2018 г. и лиценз от ДАЗД №1276/06.06.2018 г.

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826/2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010 г., Булстат: 117622997.

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦНСТДМУ

През 2020 година потребители на социалните услуги в ЦНСТДМУ са за:

 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

 ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

 Социалната услуга ЦНСТДМУ се предоставя съгласно утвърдените   нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.   

Дейност 1

 Организационно изграждане на ЦНСТДМУ към КСУДС

Изготвяне на Годишен план за развитие на ЦНСТДМУ; План за развитие на персонала на ЦНСТДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопастност в ЦНСТДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори за работата в ЦНСТДМУ; Процедура за управление на кризисно поведение в ЦНСТДМУ; Преглед и актуализиране на  индивидуалните Оценки на риска на потребителите и мерки за предотвратяване.  

Тези дейности са реализирани в началото на 2020 г. През м. януари 2020 г. бяха извършени атестации на персонала, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране.

Дейност 2

Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦНСТДМУ към КСУДС, който се следва.

 • На 17.09.2020 г. доктор Дикова изнесе здравна беседа на персонала на ЦНСТДМУ, като темите бяха свързани с Ковид 19.

Дейност 3

Супервизия на персонала”

Груповите супервизии за екипа на ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на КСУДС – Русе.

 • На 25.03.2020 г. бе проведена групова онлайн супервизия на екипа на ЦНСТДМУ от Елена Петкова.
 • На 19.06.2020 г., 07.2020 г., 26.08.2020 г., 30.09.2020 г. и 19.11.2020 г.са осъществени групови супервизии на екипа на ЦНСТДМУ със супервизор Надежда Петрова.
 • На 30.07.2020 г. е проведена една индивидуална супервизия на медицинксата сестра от Н. Петрова.

Дейност 4

Предоставяне на услуги в ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе”

Описание на дейностите:

 • Основни дейности в ЦНСТДМУ „Розовата къща”:
 • Задоволяване ежедневните потребности на децата и младежите – постоянна грижа;
 • Задоволяване здравните нужди на децата и младежите;
 • Психологическа подкрепа;
 • Възпитателни дейности;
 • Обучителни дейности;
 • Терапевтични дейности;
 • Медицинска рехабилитация;
 • Социално включване.

В ЦНСТДМУ „Розовата къща” има настанени 12 деца и младежи /5 деца и 7 младежи/.

През 2020 г. услугите в ЦНСТДМУ „Розовата къща” се предоставяха съгласно Детайлизираната програма, предоставена на Община Русе и Плана за развитие на услугата за 2020 г., в следните направления:

Базисни и здравни грижи:

Децата и младежите получават ежедневни грижи, съобразени с индивидуалните им потребности. Осигурени са: здравословна и питателна домашно приготвена храна, подходящо облекло, лични вещи.

Здравословното състояние на децата и младежите се следи от личния им лекар д-р Б. Иванова, наблюдава се от медицинската сестра /ежедневно/ и от д-р Дикова – педиатър, която веднъж седмично, а при нужда и по-често извършва прегледи на място в ЦНСТДМУ „Розовата къща”. Осигурен е редовен прием на поддържащите им медикаментозни терапии.

 • На 12.02.2020 г. Ив. бе представена пред ТЕЛК по повод подготовката на документи за закупуване на количка, отговаряща на специфичните ѝ потребности.
 • На 28.05.2020 г. М. бе на профилактичен стоматологичен преглед.
 • На 28.05.2020 г. служители от РЗИ – Русе проведоха изследване на персонала на ЦНСТДМУ с бърз кръвен тест за коронавирус. Една от детегледачките даде съмнителен резултат за положителна проба. Бе й взет гърлен и носен секрет с PСR тест. Със Заповед на директора на КСУДС, същата бе спряна от работа до излизане на резултатите от втория тест, който на 01.06.2020 г. се оказа отрицателен.
 • На 03.06.2020 г. К. бе изследван за „хеликобактер пилори”. Резултатът е отрицателен.
 • На 25.06.2020 г. от РЗИ – Русе проведоха в ЦМСТДМУ изследване за корона вирус с бърз кръвен тест на 12-те деца и младежи. Резултатите на всички са отрицателни.
 • На 31.08.2020 г. Ф. бе на консултативен преглед в ДЮЦПЗ – Русе при д-р Мечкунова по повод на зачестили прояви на автоагресия и напрегнатост. Бе увеличена дозата на приемания от момичето медикамент – Сперидан и бе изписано лекарство, подобряващо съня й.
 • На 18.09 и 29.09.2020 г. бяха проведени консулти на Ф. в ДЮЦПЗ – Русе при д-р Мечкунова. Отчетено бе, че автоагресивните прояви са намалели, момичето е по-спокойно през деня, вечер заспива нормално и сънят й е спокоен. Продължава назначената терапия.
 • На 23.09.2020 г. К. бе изследван за Хеликобактер пилори и пробата бе положителна. В тази връзка на 08.10.2020 г. е осъществен преглед при специалист – гастроентеролог, като е проведена назначената терапия.
 • На 28.09.2020 г. С. А. също се оказа с положителна проба за  Хеликобактер пилори и е проведена терапия.
 • На 05.10.2020 г. са извършени прегледи от д-р Немецова и е изготвена програма за физиотерапевтични процедури на всички деца и младежи.
 • На 13.10.2020 г. РЗИ – Русе проведе планирано изследване на потребителите и персонала в „Розовата къща” за коронавирусна инфекция. При тестването на всички потребители и персонал с бърз кръвен тест за изследване на IgG антитела срещу SARS-CoV-2 е установено, че един служител е с положителен резултат.
 • На 19.10.2020 г. медицинската сестра на ЦНСТДМУ е дала положителен резултат за наличие на Covid- 19 след направен PCR тест в РЗИ. Връчено е предписание от РЗИ за карантина от 14 дни.
 • На 20.10.2020 г. са направени PCR тестове на всички потребители и целия персонал. Резултатите показват три положителни теста на потребители – Ст., Р. и Н. и един на детегледачка. Още същата вечер своевременно са уведомени Община Русе и са получени указания от д-р Мирчева, директор Дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ. Предприети са всички мерки и е взето решение за изолиране на тримата заразени потребители в сектор „Спешен прием” в КСУДС, съгласно Плана за действие на КСУДС /ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ/ в условията на наличие на заразени от Covid- 19 и прилагане на противоепидемичните мерки за превенция на потребителите, предоставен и на Община Русе. Получени са указания от личния лекар на потребителите д-р Б. Иванова за лечение на заразените деца и младежи.
 • На 21.10.2020 г. е изпратена писмена информация до ДСП – Русе и община – Русе за предприетите мерки от страна на СНЦ „Еквилибриум”. Бащата на детето Ст. е уведомен от ръководител ЦНСТДМУ за здравословното състояние на сина му и предприетите мерки във връзка с положителния PCRтест.
 • На 21.10.2020 г. сутринта тримата заразени потребители са транспортирани до „Спешен прием” в КСУДС, след предварително извършена дезинфекция от фирма „Санси”, както в сектора, където ще пребивават, така и в „Розовата къща”. Започнато е и антибиотично лечение, предписано от личния им лекар. Направена бе и организация на работещия персонал, който е под карантина – грижи за деветте деца и младежи в ЦНСТДМУ полагат 3 детегледачки, а в „Спешен прием” за установените с Covid- 19 се грижат 2 детегледачки. За детегледачките са осигурени витамини и хранителни добавки за подсилване на имунната система.
 • Останалият персонал, контактен на заразените, бе под домашна карантина за 14 дни от 21.10.2020 г. до 02.11.2020 г., според предписанията, връчени им от РЗИ.
 • Ежедневно бе подавана информация до Община Русе за здравословното състояние на заразените потребители и персонал. И при трите деца заболяването протече безсимптомно. Детегледачката с положителен тест от 20.10.2020 г., бе приета в УМБАЛ „Канев” поради влошаване на здравословното й състояние, но след интубация почина.
 • На 02.11.2020 г. бе направен кръвен тест на установените с положителни проби за Covid- 19 потребители, както и на персонала, полагащ грижи в ЦНСТДМУ и в сектор «Спешен прием» на КСУДС. Резултатите на всички са отрицателни и на 03.11.2020 г. тримата заразени потребители са транспортирани обратно в ЦНСТДМУ. След приключване на карантината и на двете места – в сектор „Спешен прием” и в ЦНСТДМУ е извършена основна дезинфекция от фирма „Санси”.
 • На 10.11.2020 г. психологът на ЦНСТДМУ е дала положителен резултат за Covid- 19, след като е почувствала здравословно неразположение. Поставена е под карантина до 03.12.2020 г.
 • През м. ноември 2020 г. С. А., В., С. и К. прекараха остро респираторно заболяване, а Ф. – стомашно разстройство. Бяха своевременно прегледани от д-р Дикова /личният лекар на децата и младежите бе хоспитализиран с Covid – 19/. Предписано бе и проведено лечение.
 • За зимния период на децата и младежите е осигурен прием на имуностимулиращи витамини „Рибчо”, а на персонала – витамин Д3.

Дейностите в ЦНСТДМУ през 2020 г. са изцяло съобразявани с извънредното положение и противоепидемичните мерки по време на извънредната обстановка, заради риска от зараза с Covid- 19. На 09.03.2020 г. бе свикано извънредно събрание на ръководството на СНЦ „Еквилибриум“ за предприемане на превантивни мерки, проведен е и извънреден инструктаж на служителите. Издадена е Заповед № 56/09.03.2020 г. на Председателя на УС на СНЦ „Еквилибриум“ във връзка с усложнената ситуация и навлизащия в страната коронавирус и Заповед № 57/09.03.2020 г. във връзка със Заповед № РД-01-703/13.03.2020 г. на кмета на Община Русе за въвеждане на мерки за противоепидидемична защита.

 • След обявяването от правителството на Р. България на извънредно положение от 13.03.2020 г. поради епидемията от Covid – 19, бяха преустановени посещенията на външни лица в ЦНСТДМУ. Медицинската сестра в „Розовата къща” следи стриктно здравословното състояние на децата и младежите, като при наличие на симптоми се уведомява личния им лекар. Под контрола на сестрата е и състоянието на персонала, като при наличие на симптоми на заболяване не се допускат до работното им място.
 • Изготвена е оценка на риска за нов биологичен агент Корона вирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване Covid – 19 в структурните звена на СНЦ „Еквилибриум“ от 15.03.2020 г.
 • Засилена е дезинфекцията на вътрешните помещения в ЦНСТДМУ „Розовата къща” – под, плотове, шкафове, бюра, дръжки на врати, строго спазване на личната хигиена на персонала както на работното място, така и у дома, ползване на осигурените от СНЦ „Еквилибриум” предпазни средства – маски, ръкавици, дезинфектанти за ръце, строго спазване на изискванията при приготвяне на храната за децата и младежите, разсипването и самото им хранене. Преди влизане в центъра служителите дезинфекцират ръцете си с препаратите, оставени на входа, събуват се от вън и използват чехли и други дрехи, не тези, с които са дошли до работа, когато са на смяна. В ЦНСТДМУ е предоставена папка с пълна информация, касаеща предпазване от заразяване с Covid – 19. Всички предприети мерки са в съответствие с дезинфекционнaта програма за действие при борба с вируси.
 • За децата и младежите бе осигурен прием на имуностимуланти – чай „Цистус” /до края на м. май 2020 г./, а на две от децата, тъй като са по-податливи на респираторни инфекции – по препоръка на личния лекар приемаха имуностимулиращия продукт „Коластра”. През м. ноември 2020 г. започна приема и на имуноукрепващия медикамент „Рибчо”.  
 • С цел опазване здравето на служителите на ЦНСТДМУ са осигурявани лични предпазни средства – маски и ръкавици, дезинфектант за ръце, имуностимуланти /Витамини – от А до Я, чай „Цистус“/, Витамин „Д”. С цел ограничаване използването на обществен транспорт, доставчикът организира транспортирането на служителите от други населени места до работното място със служебен автомобил от м. март до м. май 2020 г. За всеки служител бе осигурен пакет с хранителни продукти от първа необходимост, за да се ограничат контактите и посещенията в хранителни магазини.
 • В ЦНСТДМУ е предоставена папка с пълна информация, касаеща Covid – 19. Всички предприети мерки са в съответствие с дезинфекционнaта програма за действие при борба с вируси, както и с изискванията на РЗИ.

Образование:

През 2020 г. децата С. /5 кл./, М. /4 кл./ и Ф. /6 кл./, записани в ОУ „Йордан Йовков” – Русе успешно завършиха учебната 2019/2020 г. в Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Русе, където се обучават. Децата Ст.Д. и Ст. завършиха 9 и 8 клас в ОУ „Йордан Йовков”. Н., В., К. и Кр. завършиха 11 клас – последен в тяхното обучение, в Професионална гимназия по облекло „Н.И. Лазарова”, специалност „Шивачество” в паралелка за деца със специални образователни потребности.

През новата учебна 2020/2021 г., децата С., М. и Ф. продължават да се обучават в ЦСОП – Русе. С. е в 6 клас с ръководител паралелка г-жа Миглена Стоянова, М. е в 5 клас с ръководител паралелка г-н Росен Димов, а Ф. е в 7 клас с ръководител паралелка г-н Константин Коев.

Децата Ст.Д. – 10 клас и Ст. – 9 клас през учебната 2020/2021 г. продължават да са записани и  ОУ „Йордан Йовков” – Русе, където ползват услугите на ресурсен учител и логопед.

От 06.03.2020 г. всички ученици от ЦНСТДМУ са преустановили посещенията си в учебните заведения, поради обявена грипна епидемия – вирус тип B, последваща такава от Covid – 19 и обявяване на извънредно положение в цялата страна.

При създалата се ситуация и неясния срок на продължаване на извънредното положение, класните ръководители на децата и младежите им бяха създали регистарции в онлайн обучителните платформи „Школо” и „Клас рум”, както и в  „G – майл”, където изпращаха учебни материали до края на учебната 2019/2020 г.

 

 

Терапевтични и социализиращи дейности:

С цел получаване на подкрепа от различни специалисти и по-добрата им социализация и интеграция, през 2020 г. /до м. март/, пет от децата два пъти седмично са ползвали услуги в Дневен център за деца с увреждания седмична грижа (ДЦДУ СГ) „Мечо Пух”, един младеж – два пъти седмично е посещавал Дневен център за младежи с увреждания седмична грижа (ДЦМУ СГ). Обратна връзка за поведението на децата и младежите по време на престоя им в ДЦДУ-СГ „Мечо Пух” и ДЦПЛУ се получава при връщането им в ЦНСТДМУ от специалиста, който ги придружава /обикновено това е психолога на социалната услуга/. Транспортирането на децата и младежите, ползващи социална услуга в ДЦДУ – СГ „Мечо Пух”, се осъществява с техен транспорт – микробус, оборудван с платформа за колички. Една девойка посещава Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи (ЦСРИН).

Четири от децата ползват съпътстваща услуга ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо” – С., М., Кр. и Ф., като през 2020 г. ежеседмично /без м. март и ноември и декември 2020 г./ ерготерапевт от социалната услуга посещава „Розовата къща” и работи с децата. При С. М. и Ф. е приятно и весело заниманието за тактилна стимулация с допир на ръцете до различни по твърдост и релеф материи и играчки, като през м. юни 2020 г. и Кр. е включен в тези дейности и видимо му е приятна дейността. При Ф. и Кр. целта е да се насърчават и усъвършенстват уменията им за самостоятелно хранене, с подкрепата на специалиста. В присъствието на ерготерапевта Ф. се чувства спокойна и не се съпротивлява, когато й се поставят задачи за изпълнение – да се пусне от стоящия до нея и отиде, вървейки напред, до друг възрастен, да си подпира чашката с вода с ръка и да пие вода. Специалистът се включи добре и в екипната работа с кинезитерапевта в къщата за позициониране на вертикализатор на силно спастичните деца М. и С.

Освен с тях, ерготерапевтът провежда и групови занимания с други деца и младежи, като дейностите са насочени към сензорно тактилна стимулация под формата на игри с допир до различни материи и консистенции.

От 06.03.2020 г. децата Ст. Д., Н., В., Ст. и К., посещаващи дневен център за деца с увреждания – ДЦДУ СГ – „Мечо Пух”, младежът С. – дневен център за пълнолетни лица с увреждания – ДЦПЛУ и Р., ползваща услуга в ЦСРИ за незрящи, са преустановили посещенията си, поради обявена грипна епидемия /вирус тип B/ и последваща от Covid – 19. Специалистите от социалните услуги, работещи с децата и младежите предоставяха по е-майл планове с дейности за работа с тях.

От м. юни до 20.10.2020 г . децата Ст. Д., Н., В., Ст. и К., ползващи социални услуги в дневен център за деца с увреждания – ДЦДУ СГ – „Мечо Пух” и младежът С. А. – дневен център за пълнолетни лица с увреждания – ДЦПЛУ възстановиха посещенията си съгласно Заповед № РД-01 – 1398/08.06.2020 г. на кмета на община Русе за възобновяване на директната работа с потребители на социалните услуги. Посещението на децата и младежите ставаше веднъж седмично, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на Covid – 19.

Девойката Р., придружена от детегледачка, посети по веднъж през м. юли и м. август 2020 г. ЦСРИ за незрящи. Договорът й с услугата изтече през м. 09.2020 г. и до края на годината не бе подновен поради промени в Закона за социалните услуги.

Най-малко два пъти седмично (когато метеорологичните условия позволяват), всяко от децата / младежите се извеждат на разходка от отговарящия персонално за тях възрастен или дежурната детегледачка.

През цялата година персоналът продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета. Всички деца имат напредък в развитието си, някои дори помагат на персонала – отсервират посудата след храна, сгъват изпраните дрехи, придружават възрастния, когато пазарува до близкия магазин, като по този начин се чувстват полезни и обградени с внимание.

Рехабилитация:

И през 2020 г. кинезитерапевтът в къщата продължи дейността си и извършва ежедневна рехабилитация на децата и младежите, нуждаещи се от подпомагане на двигателното им развитие. Дейностите бяха преустановени единствено по време на карантината /20.10. – 02.11.2020 г./ на персонала на ЦНСТДМУ. Рехабилитацията се провежда три пъти седмично при Кр., С., М. и С. А. На С. и М. им се прилагат дренажни масажи и позиции, позицониране на вертикализатор. При Кр. продължават масажи на долните крайници, стречинг, поставяне на шини на краката и позициониране на вертикализатор. При останалите деца рехабилитацията е по два пъти седмично – масаж на долни крайници, стречинг, общоразвиващи и активни упражнения. Рехабилитацията на Ст. остава масаж на долните крайници, стречинг, активни упражнения за крайниците, упражнения за таза и корема, общоразвиващи упражнения. При останалите деца – два пъти седмично: масаж на долни крайници, стречинг, общоразвиващи и активни упражнения. С децата С. и М. приоритет е извършването на всекидневни дренажни масажи, активни и общоразвиващи упражнения с цел незадържане на секрети, позициониране на модули и вертикализатор. При Ст. и Р. освен рехабилитацията, положително въздействие оказват слизанията и качванията по стълбите под наблюдението на специалиста. Кр. се чувства добре, когато е на вертикализатора, наблюдава се лесно отпускане на контрактурите на краката и поставяне на шините. При В. добър тонизиращ ефект имат масажът и активно – асистираните упражнения на долните крайници. Със С. А. се работи за намаляване контрактурите на долните крайници, като му се прилагат засилени упражнения и масажи. Ст. Д., въпреки своята физическа активност, се нуждае и му се правят масажи, активни и активно – асистирани упражнения на долните крайници. С Ив. се работи за намаляване контрактурите на долните крайници, като й се прилагат активни и пасивни асистирани упражнения и масажи, както позициониране в седнало положение на количката и на дивана в дневната.

От  м. ноември 2020 г. дареният велоергометър веднага бе включен в рехабилитационната програма на Ст., Р. и Ст. Д. Те с желание и успешно го ползват, а когато са на него, настроението им е приповдигнато и са усмихнати.

Други дейности:

Всички деца и младежи са били извеждани ежедневно на двора, в сензорната градина, а според възможностите и състоянието им – на разходки, пазар и др.

 • През м. януари и февруари 2020 ЦНСТДМУ бе посетен 8 пъти от г-жа Ел. Петрова и г-жа П. Стефанова – сътрудници на фондация „АСИСТ – помагащи технологии” за гр. Русе и проведоха занимания със Ст. Д., Ст., К. и М. с комуникатора и устройството за контрол на погледа. Отчита се значителен напредък при две от децата, които дори сами инициират различни занимания с устройството. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, от м. март 2020 г. специалистите не са посещавали повече „Розовата къща”, като се очаква да бъде удължен и през 2021 г. да се подновят заниманията на децата.
 • На 25.06.2020 г. ръководителят на ЦНСТДМУ и директор КСУДС – Русе взеха участие в мултидисциплинарна среща, проведена в ОЗД – Русе с представител и на ИОХУСУ към ДСП – Русе. Поводът за срещата бе предстоящата промяна на мярката за закрила на Кр., К., Н. и В. като вече пълнолетни и завършващи образованието си в ПГО. Бе взето решение за прекратяване на настаняването им от ОЗД от 01.07.2020 г. и настаняване като лица отново в ЦНСТДМУ чрез отдел ИОХУСУ към ДСП – Русе. На 01.07.2020 г. от ДСП – Русе бяха издадени настанителните им заповеди.
 • През м. 08.2020 г. за четиримата потребители, които са вече със статут на младежи бяха подадени заявление в отдел ИОХУСУ към ДСП – Русе за възобновяване на посещенията им в социалните услуги в общността.
 • На 21.08.2020 г. децата Ст. Д., Ст. и Н., придружени от двама души от персонала, посетиха лесопарк Липник и забележителностите там – езерото, зоологическия кът и др. Разходката бе вълнуващо събитие за децата, които изживяха много положителни емоции.
 • На 29.04.2020 г. бе проведена онлайн мултидисциплинарна среща за преразглеждане плановете на децата. На 09.10.2020 г. в ЦНСТДМУ бе проведена присъствена мултидисциплинарна среща с ОЗД и други социални услуги за преразглеждане на плановете на децата, при спазване на всички противоепидемични мерки.
 • На 11.12.2020 г. директор КСУДС, ръководителите на ЦОП, ЦРДУ, ЦНСТДМУ, социални работници и психолози от КСУДС взеха участие в заключителна онлайн работна среща за отчитане на резултати от проведено през зимния семестър практическо обучение по социална работа в електронна среда на студенти от специалност „Социални дейности“. Проф. дн Сашо Нунев прочете благодарствени адреси за ръководителите и екипите от специалисти в социалните услуги на КСУДС. Директорът на КСУДС благодари за признанието и сподели мнението си за добрата академична подготовка на студентите по социални дейности и увери аудиторията, че доброто партньорство ще продължи да се развива и утвърждава.
 • На 22.12.2020 г. в „Розовата къща” имаше Коледно тържество. Още от сутринта празничната украса, веселото настроение и смехът на децата предвещаваха, че ще се случи нещо хубаво. Дядо Коледа, който никога не забравя децата, пристигна и в тази трудна за всички година и раздаде на децата подаръци, прегръдки и топло настроение. Присъствието му, както и всички благородни жестове, направени през годината, за децата от „Розовата къща” от хората с добри сърца донесоха спокойствие и увереност, че въпреки всичко доброто, човешкото, вярата, обичта, надеждата и сплотеността не са изчезнали и че точно те ще ни преведат през всяко едно препятствие и пак те са основание да кажем, че чудесата съществуват, навсякъде около нас. И ако понякога не могат да се видят с очите, то със сигурност се чувстват със сърцето. По време на коледното тържество ученици от 11 клас от Ученическия парламент на 105 СУ „Атанас Далчев ”, гр. София, с председател Ивана Илиева, подариха на децата и младежите Коледна видео онлайн програма с приказки, песни и танци. Ст. Д. и Н. бяха специално поздравени от учениците с песента „Арам зам зам”.
 • В ЦНСТДМУ и през 2020 г. всички рождени дни на децата/младежите бяха отпразнувани тържествено. Всеки личен празник е отбелязан с празнична украса, балони и подаръци за рождениците, с торти, много настроение и смях. През м. януари 2020 г. бяха отпразнувани три рождени дни – Ст. вече е на 16 г., Р. стана на 25 г. и Кр. навърши 19 г. През м. февруари 2020 г. Ф. стана на 14 г. и В. навърши 19 г. През м. май 2020 г. Н. навърши 19 г., а Ст. Д. стана на 17 г. През м. юни 2020 г. М. навърши 12 г. През м. август 2020 г. Ив. стана на 28 г. На 21.09.2020 г. бе отпразнуван 13-ят рожден ден на С. През м. октомври 2020 г.  С. А. навърши 24 г.

А през м. декември 2020 г. К. стана на 19 г.

По подобаващ начин бяха отбелязани и официалните празници Баба Марта, Първа Пролет, Великден, Коледа и Нова Година, а атмосферата в къщата е като в едно голямо семейство.

 • Бащата на Ст. го посещаваше ежеседмично до м. март 2020 г. След обявяването на извънредно положение в страната, той поддържа телефонен контакт с ръководителя на ЦНСТДМУ и получава актуална информация за детето си. През м. септември и октомври 2020 г. родителят посети Ст. и се срещна с него навън на двора при спазване на противоепидемичните мерки.
 • След м. март 2020 г. поради епидемичната обстановка, свързана с Covid – 19, практиките на студенти от РУ „Ангел Кънчев” се провеждат онлайн, по график, договорен с преподавателите. На 03.09.2020 г. ръководителят на ЦНСТДМУ и директор КСУДС участваха в онлайн видео връзка със студенти I курс, специалност „Социална педагогика” от РУ „Ангел Кънчев” с ръководител доц. Б. Илиева. В сесията те бяха запознати с дейността и функционирането на ЦНСТДМУ „Розовата къща”.

На 25.11.2020 г. ръководителят на ЦНСТДМУ проведе онлайн занимание – практикум по въвеждане в специалността със студенти I курс, специалност „Социални дейности” от РУ „Ангел Кънчев”.

На 03.12., 10.12. и 17.12.2020 г. ръководителят на ЦНСТДМУ проведе онлайн сесии на тема „Социална работа по случай” със студенти II курс, редовно обучение, специалност „Социални дейности” от РУ „Ангел Кънчев”.

Дейност 5

Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

 Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации, участие в обучителна програма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

През март 2020 г. екипът на ЦНСТДМУ се включи в мартенския базар в МОЛ – Русе с изработка на мартеници, цветя и картички.

През 2020 г. в ЦНСТДМУ бяха получени следните дарения:

 • 20 бр. кисели млека от фирма „Шогун” ЕООД
 • от детски градини – 240 яйца, 20 кг ябълки, 15 кг портокали, 66 млека, 3,4 праз лук и 1 кг краставици;
 • пералня Беко от Вите аутомотив България ЕООД;
 • постелъчно бельо, шампоанчета и консумативи за баня – Дими Райз ЕООД;
 • опаковка спирт от „Надежда и домове за децата клон – България”.
 • На 06. и 07.10.2020 г. в дневната на втория етаж бе подменена амортизираната ламинатна настилка с нова винилова настилка от фирма „Паркети Илиев”. Цялостната ремонтна дейност бе извършена под формата на дарение;
 • На 25.11.2020 г. в ЦНСТДМУ бе предоставено дарение на велоергометър, сушилня и ваучер от Технополис на стойност 20 лв. от младежите от 12 б клас (випуск 2019-2020 г.), бивши възпитаници на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов”, които подариха половината от своята парична награда от конкурса за дигитален продукт #ACTHUMAN. Той беше обявен в третата година на действие на проект „Приеми и промени”, изпълняван от Каритас Русе, с водещ партньор община Торино, по Програма DEAR (Development education and awareness raising) на Европейската комисия.
 • През м. ноември и в началото на м. декември 2020 г. в ЦНСТДМУ бяха получени чрез куриерска фирма или лично индивидуалните коледни подаръци за всички деца и младежи, благодарение на организираната доброволческа инициатива „Акция „Плюшено мече“.
 • На 12.2020 г. проф. Смрикаров от РУ „Ангел Кънчев” подари на 12-те деца и младежи индивидуални коледни торбички с лакомства.
 • За децата и младежите са осигурени обувки и индивидуални играчки от Александър Нешев и Л. Михов.

Дейност 6

Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на ЦНСТДМУ са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе – отдел „Закрила на детето“ и отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги”, РДСП – Русе, УМБАЛ „Канев” – Русе, Център за специална образователна подкрепа – Русе, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, СУ „Йордан Йовков” – Русе, Детско юношески център за психично здраве, общопрактикуващите лекари и др.

Дейност 7

„Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“ – материалната база).

Контролни дейности, свързани с организацията на дейността са:

 • Екипни срещи на персонала в ЦНСТДМУ – провеждат се ежемесечно, организират се, водят се и се документират от съответния ръководител направление;
 • Ръководител ЦНСТДМУ участва във всички сбирки на Групата за управление на социалните услуги, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум”, както и в общите събрания на КСУДС;
 • За служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДМУ се изготвят графици от ръководител ЦНСТДМУ, които се съгласуват с оперативния счетоводител и директора на КСУДС. Контрол по спазването на графиците се осъществява от ръководител ЦНСТДМУ;

Контролни дейности, гарантиращи качеството и ефективността на предоставяните социални услуги:

 • Директорът на КСУДС осъществява периодичен контрол върху документацията в досиетата на потребителите, която удостоверява развитието на случая, постигнатите резултати и степента на изпълнение на плана за предоставяне на социалната услуга;
 • Ежемесечно ръководителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на директора на КСУДС технически отчет, а директорът на КСУДС изготвя и предоставя тримесечен технически доклад към Община Русе. Той е разделен на статистическа и информационна част, която съдържа: резултати, постижения и събития през месеца; мониторинг на изпълнението на годишния график на дейностите; публикации и подготвени проектни предложения; включени доброволци и стажанти в програмата; предоставени консултации и обучения на други организации; търсено/получено финансиране за допълнителни дейности и получени дарения; ефективна партньорска мрежа; срещнати трудности и начини за преодоляването им; потърсено съдействие от община Русе за решаване на текущи въпроси;
 • В ЦНСТДМУ „Розовата къща“ са разработени допълнителни инструменти за мониторинг –„Аз-профили“ за всяко едно от децата/младежите, Система за самоконтрол на качеството на услугата, която е разработена на основа индикатори за самооценка на ЦНСТДМУ. Те са разработени от НПО „Надежда и домове за децата“ и са адаптирани за български условия от Коалиция „Детство 2025“. Индикаторите за оценка качеството на услугата се преразглеждат на всеки шест месеца и се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа;
 • В ЦНСТДМУ е въведена книга за жалби и оплаквания, която е прономерована и прошнурована, като потребителите на социалната услуга, законните им представители, близки, роднини, референтният им възрастен или членове на персонала на ЦНСТДМУ могат да подават жалби, оплаквания, мнения или предложения до Ръководителя на ЦНСТДМУ или чрез него, до Председателя на УС на СНЦ „Еквилибриум“, ДСП – Русе, РДСП – Русе, АСП, ДАЗД, относно вида, качеството и съответствието на предоставяните социалните услуги, за защита от насилие, злоупотреби и тормоз. Към настоящият момент няма подадени жалби и оплаквяния в ЦНСТДМУ от потребители или техни близки и роднини, както и няма регистрирани инциденти, свързани с потребителите на социалната услуга.
 • На 13.02.2020 г. ЦНСТДМУ бе посетен от комисия от дирекция „Здравни и социални дейности” към община Русе. Бе издаден Констативен протокол с препоръки, които бяха изпълнени, а Община Русе бе уведомена за това с писмо с изх. №.1085/1703.2020 г.
 • На 24.02.2020 г. ЦНСТДМУ бе посетен от инспектор при РЗИ – Русе. Не бяха констатирани пропуски.
 • На 13.04.2020 г. директорът на КСУДС извърши проверка в ЦНСТДМУ на медицинския шкаф и водената медицинска документация относно изпълнение на препоръките от проведена проверка от дирекция „Здравни и социални дейности” към община Русе на 13.02.2020 г.
 • На 05.06.2020 г. в ЦНСТДМУ бе извършена проверка от инспектори от РЗИ – Русе, при спазване на всички предпазни епидемични мерки против Ковид 19. В Констативния протокол не са описани пропуски.
 • На 15.06.2020 г. директор КСУДС извърши проверка в ЦНСТДМУ относно изпълнението на ежедневните дейности в Розовата къща, личната хигиена на децата и помещенията.
 • На 13.08.2020 г. директор КСУДС извърши проверка в ЦНСТДМУ на изпълнение на ежедневните дейности в къщата, дезинфекция, готвене, хранене на децата и младежите, подготовка на медикаментите и др.
 • На 09.10.2020 г. в ЦНСТДМУ бе проведен мониторинг от общинското звено по мониторинг, с цел спазване на противоепидемичните мерки в къщата.
 • На 20.10.2020 г. в ЦНСТДМУ бе извършена проверка от инспектор Вл. Василев от РЗИ във връзка с потвърден случай на Covid – 19, взети проби за PCR тестове и карантиниране на контактните служители.
 • На 21.10.2020 г. бе извършена проверка в ЦНСТДМУ от гл. инспектор в Дирекция НЗБ, отдел ПЕК в РЗИ Б. Юмер с предписания за провеждане на инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и правилно носене на лични предпазни средства; изготвяне на нова дезинфекционна програма за набавените нови дезинфекционни препарати; при смяна на дезинфекционните препарати своевременно да се провежда инструктаж на персонала относно качествено извършване на дезинфекционния режим; да се сключи договор с подходяща фирма за събиране и извозване на опасни отпадъци; в кухненския блок и стаята за почивка на персонала да се поставят дезинфектанти за ръце. Всички предписания на РЗИ са изпълнени в срок.
 • На 22.10.2020 г. бе сключен договор с фирма „Абанос 55+” ЕООД за съхранение и извозване на опасни отпадъци и на двете места – ЦНСТДМУ и в сектор „Спешен прием” в КСУДС.
 • През 2020 г. ръководителят на ЦНСТДМУ е извършвал периодични проверки съгласно Процедурата за вътрешен контрол и плана за извършване на проверки в „Розовата къща” на следните области: даване на лекарства; медицинска документация; дейности с децата и младежите; хигиена на центъра и дезинфекция; социална документация.

„Напредък и развитие на децата и младежите в ЦНСТДМУ”

През 2020 г. персоналът продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета, разходки на открито. При всички деца и младежи се наблюдава напредък в развитието им.

 • Ф. вече е много по-спокойна, опитва се отново да направи няколко крачки сама, като възрастните са пред и зад нея и я насочват с глас накъде да се движи. Тя преодоля потребността да е близо до Р., самостоятелната походка е подобрена, има устойчив напредък и по отношение на самостоятелното хранене.
 • Ст. Д. не отделя поглед от музикалните играчки, с които много добре си играе, много често си тананика и звуците точно наподобяват мелодия на песен, но в същото време ги споделя и с възрастния, седнал до него, а както всяко дете със собствено мнение, се е научил, стъпвайки на раклата за дрехи в стаята си, да отваря и затваря малкото прозорче за проветряване.
 • При посещение на училище, когато е помолен от възрастен, Ст. хваща за ръка Ст. Д. и така заедно се качават по стълбите. И двамата са усмихнати и весели, харесва им да са на училище /до 06.03.2020 г./.
 • Ст. може дълго време да се занимава с конструктор и да построи с малка помощ от възрастен различни фигури, а дори и висока кула, а след това със заразителен смях разваля направеното и започва отново. Той толкова свикна със заниманията с психолога, че сутрин сам влиза в офиса, взима си конструктора и с усмивка и радостни възгласи чака указания за работа, след което сам прави различни фигури.
 • С. и М. дотолкова свикнаха и им харесва позиционирането на модули, че дори се сърдят, когато трябва да бъдат изместени, а когато им се каже, че пак ще се върнат се успокояват и усмихват.
 • Н. продължава да помага на персонала като при извеждането на децата на двора, хваща за ръка незрящата Р. и я води до пейката да седне.
 • С. А. управлява сам инвалидната си количка и може сам да си отваря вратите. Макар и с помощ, се храни самостоятелно – с лъжица – с обща намачкана храна, защото не може да дъвче – поглъща направо храната. Изпитва огромно удоволствие от контакти с хората.
 • К. много често сам слиза по стълбите, влиза в офиса, сяда на фотьойла, усмихвайки се и издавайки радостни звуци в очакване да му бъде обърнато внимание.
 • Забавленията и игрите на навън през летните месеци са любими на всички деца и младежи от къщата. Пандемията ни ограничи по отношение на осъществяване на летен лагер на море, но басейна на двора в къщата стана място за много смях, веселие и водно настроение, където най – активни бяха Ст. Д., Ст. и Н.
 • Ив. вече се храни седнала в количка и това я успокоява и се чувства добре.
 • Кр. пък е толкова музикален, има си собствено бюро, на което си тактува с ръка, издавайки такива звуци и мелодии, и то с усмивка, че навярно може да му завиди и професионален певец.
 • В. и Р. могат много успешно да се люлеят сами на балансиращата люлка, макар и по-трудно да се позиционират, но все пак успяват с помощта на персонала  – и усмивката грейва на лицата им.

Това е Розовата къща – хора, характери, съдби, ежедневие, борби, стремеж към красота и дванадест деца и младежи неспиращи да ни радват и учудват, удивляват и доверяват, тревожат, но и спасяват, защото само ако сме заедно и се подкрепяме ще може да преодолеем предизвикателствата на времето, в което живеем. Също като в едно голямо сплотено семейство!

 

 

 

 

Изготвил:                

Тотко Вълков – ръководител ЦНСТДМУ

25.01.2021 г.