• English
 • български

СНЦ „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и администрира 10 социални услуги в гр. Русе и гр. Бяла.

За управлението на Център за обществена подкрепа (ЦОП) имапреиздаден лиценз от ДАЗД № 1277/ 06.06.2018 г. и удостоверение от АСП № 00191-0001, изд. на 16.09.2009 г., преиздадено на 22.05.2015 г. и на 15.06.2018 г. за „Център за обществена подкрепа”.

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Социалните услуги в ЦОП се предоставят съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите в ЦОП се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м.януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.

От 12.09.2018 г. действа нова Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа, на базата на която са разписани и настоящите програми и социални слуги, предоставяни в ЦОП. Социалните услуги и дейности съответстват и на планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Във връзка с пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични меркипрез 2020 г. с цел предпазване от заразяване от Covid-19, работата по програмите и предоставяне на социалните услуги е съобразявана със заповедите и насоките на МЗ, кмета на Община Русе, указания от АСП и МТСП, заповеди на председателя на УС на СНЦ „Еквилибирум” и директор КСУДС.

 

Дейност 1

Организационно изграждане на КСУДС

В началото на 2020 г. е извършен преглед на Годишния график на дейностите и изработен нов;изготвен е Годишен план за развитие на ЦОП. Извършен е преглед и актуализиране на Оценки на риска занеблагоприятните фактори, влияещи на сигурността и безопасността, както и на работата в сектор „Спешен прием”.

През м.януари 2020 г. са извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурси и имат значение за годишното стратегическо планиране. През м. август 2020 г. са проведени междинни атестации – функционални разговори на персонала на ЦОП.

 

Дейност 2

Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в КСУДС, който се следва.

На 27.01.2020 г. бе проведено вътрешно обучение на екип ЦОП „Родителско отчуждение или Синдром на родителското отчуждение? Работа с деца на разделени/разведени родители и техните семейства”, водено от психолог от ЦОП с опит в работата с конкретната целева група.

В периода 13 – 14.02.2020 г. по покана на Международна организация по миграция социален работник от ЦОП взе участие в партньорска среща по проект PROTECT „Предотвратяване на сексуалното и основано на пола насилие над мигранти и подобряване подкрепата за жертвите” и обучение на тема: „Насилие, основано на пола сред бежанци и мигранти”.

На 25 и 26.02.2020 г. психолог от ЦОП взе участие в обучение и партньорска среща на тема „Провеждане на социални беседи и информационни беседи с граждани на трети страни” по проект „Укрепване на капацитета на национални институции и НПД в областта на убежището” на МОМ.

На 26.02.2020 г. ръководителите на трите услуги и директор КСУДС участваха в обучение по стандарт ISO 9001:2015 за управление качеството на социалните услуги.

На 30.03.2020 г. бе проведено онлайн обучение за екипа на ЦОП, водено от двама психолози, на тема: „Работа с родители със зависимости и психически заболявания. Работа с деца на родители със зависимости и психически заболявания”.

На 18.06.2020 г. директор КСУДС, ръководителите на ЦОП и ЦРДУ, както и специалисти от ЦОП  и ЦРДУ се включиха в онлайн обучение на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца „Супервизия основана на подхода „каунселинг“, водено от Галина Бисет и Елена Петкова. Предложена бе рамка за супервизия в социалната сфера, базирана на подхода „каунселинг“, която дава възможност за фино фокусиране върху проблема чрез саморефлексия в етапа на подготовка за супервизия с външен супервизор. Последователността от въпроси подпомага разграничаването на факти, знания, ценности и чувства, за по-качествен анализ на проблемната ситуация, а също така насочва към поуки и осъзнаване на нужди от учене и развитие.

На 23.06.2020 г. специалист „Социални дейности” от ЦОП се включи във фокус група по проект „Децата на първо място: за по-ефективни местни услуги, ориентирани към правата на децата – свидетели на насилие” на Сдружение „Динамика”.

На 08.07.2020 г. специалист „Социални дейности” от ЦОП участва в конференция на тема: «Обществото в подкрепа на съдебната реформа», организирана от Сдружение Център «Динамика» в партньорство с Клуб «Отворено общество» и Районен съд – Русе.

На 09.07.2020 г. психолог от ЦОП се включи в конференция на тема: „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество”.

На 28.07.2020 г. психолог от ЦОП се включи в онлайн обучение на тема: „Превенция на насилие, основано на пола”, организирано от Международна организация по миграция – Мисия в България, в партньорство с Уницеф.

През периода 7 – 11.09.2020 г. специалист „Социални дейности” от ЦОП взе участие в младежки обмен заедно с двама непълнолетни младежи, бивши потребители на услуги в КСУДС, по проект „Wings4Youth” на програма „Права, равенство и партньорство на Европейския съюз”, проведен в гр. Брашов, Румъния. Инициативата се изпълнява с водещото портньорство на фондация „Конкордия Румъния” и с участието на фондация „Конкордия България” и CSR Nest – Румъния.

На 14.09.2020 г. екипът от ЦОП премина обучение на тема: „Разводът и произходът по Семейния кодекс от 2009 г.”, проведено от Деница Несторова – юрист, докторант и преподавател в РУ „Ангел Кънчев”.

В периода 18-20.09.2020 г. ръководителите на ЦОП и ЦРДУ взеха участие в обучение по международен проект „A Systemic Approach for Perpetrators A.S.A.P.“, финансиран от „Програмата за права, равенство и гражданско участие“ на Европейския съюз 2014-2020, организирано от партньорската организация Сдружение „Асоциация НАЯ“, проведено в гр. В. Търново.

На 28.09.2020 г. двама социални работници от ЦОП и ЦРДУ участваха в обучителна среща на тема: „Правата на жертвите на трафик на хора. Влияние на травмата”, организирана от Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе в изпълнение на Националната и местни програми за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите 2020 г.

На 12.10.2020 г. екип ЦОП и ЦРДУ участваха в обучение на тема «Куклотерапия и приказкотерапия» с гост – лектор – г-жа Адриана Топалова. Участниците обогатиха своите познания по темата и научиха повече за приложението на куклите и приказките в индивидулната и групова работа с деца.

На 26.10.2020 г. социален работник от ЦОП участва в представяне на поредица от книжки, наречена „Говори с детето, дай му сила!“ по проект FIRST. Целта на проекта е превенция на сексуалното насилие над деца и да повиши докладването на случаите му. Представената поредица от книжки е създадена, за да се помогне на възрастните – професионалисти и родители, да се подготвят за важния разговор с децата, за това как да се пазят.

През периода 04.11.- 17.12.2020 г. психолог от ЦОП участва в обучение: ”АМБИТ- Адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход”, организирано от Анна Фройд Център, Лондон и НОУ-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет.

На 21.11.2020 г. психолози от ЦОП се включиха в онлайн уебинар на тема „Правото среща психологията: Разводът” с водещи психолози Милена Маринова и Десислава Симеонова и юриста Вилислава Стоева.

На 01.12.2020 г. специалист „Социални дейности“ от ЦОП участва в онлайн конференция „Метаморфозата на младежите в социални услуги – имат ли място в процеса институциите и бизнеса?“, организирана от НПО „Конкордия България“.

 

Дейност 3

Супервизия на персонала”

Груповите супервизии за екипа на ЦОП към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя, а в края на годината са осъществени ис целия екип на ЦОП.През 2020г. ежемесечно са реализирани групови супервизии от Д. Бисет, Ел. Петкова, а от м. юли 2020 г. те са поети от Надежда Петрова, която проведе и 10 индивидуални супервизии за специалистите от социалната услуга.

 

Дейност 4

Предоставяне на услуги в КСУДС”

Описание на дейностите:

 • Основни дейностив ЦОП:
 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов социален работник, с цел преодоляване на проблема;
 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: психолог, педагог, медицински специалист и др.;
 • Насочване, установяване на контакти и придружаване до институции в общността, предлагащи административни услуги, специализирана помощ, правни, здравни и социални услуги  и др.;
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;
 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);
 • Грижи, индивидуална психологическа и социална работа и занимания по интереси в ЦОП през деня за деца;
 • Осигуряване в рамките на един месец на сигурно и защитено място за деца в риск от изоставяне, жертви на насилие или от семейства, изпаднали в криза в сектор „Спешен прием”;
 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;
 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;
 • Консултира и насочва към съответните институции за оказване на закрила и помощ;
 • Частот дейността на ЦОП е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие;
 • Групова работа.

 

През 2020 г. ЦОП е работил по предоставяне на 223 социални услуги, като 185 потребители са насочени с направления/заповеди от ДСП – Русе, Две могили, Бяла; 38 са самозаявените клиенти; отчетени са двама потребители от консултативна работа в семейния център „В света на ранното детство” и 7 от еднократна консултативна работа в АГК.

През 2020 г. средномесечно е работено по 101 случая.

 

 

През 2020 г. в ЦОП са предоставяни следните социални услуги и са осъществявани дейности по програмите:

 

ПРОГРАМА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА

Услуга „Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст (0 – 3 г.)”

През 2020 г. са предоставени 47 социални услуги за деца в ниска възраст и семействата им.  Основните дейности на мултидисциплинарния екип са консултиране на родители/грижещи се за изграждане на нужните умения за родителстване по отношение на: познаване на нормалните физиологични процеси при кърмаче/малко дете; хранене (кърмене, изкуствено и смесено хранене, въвеждане на нови храни, оводняване); разпознаване на основни признаци на болестно състояние при малко дете, първа помощ и навременна лекарска намеса; достъп до здравни услуги (проследяване на здравословното състояние и имунизационния статус на детето от личен лекар, редовно посещаване на детски консултации); хигиенни грижи; дневен ритъм на детето (сън, бодърстване, хранене); осигуряване на безопасни и сигурни битови условия, съобразени с възрастовите особености на детето.

Услуга „Здравно консултиране и семейно планиране ”

През 2020 г. са предоставени 5 социални услуги на жени – самозаявени клиенти, които са консултирани по въпроси на семейното планиране. След направен информиран избор на контрацепция, им е съдействано и са придружени да АГ специалист за безплатно поставяне на вътрематочни спирали и контролен преглед след това.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО/РАЗДЕЛЯНЕТО НА ДЕЦА ОТ БИОЛОГИЧНОТО ИМ СЕМЕЙСТВО И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

Работата на екип на ЦОП на ниво АГК по превенция на изоставянето на деца е в изпълнение на „Методика за работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилен дом“ на ДАЗД и ангажиментите по Споразумение за сътрудничество на СНЦ „Еквилибриум“ с УМБАЛ „Канев” – Русе, РДСП – Русе, ДСП –Русе, както и с актуализирания План за действие на Националната стратегия „Визия за ДИ на децата в Република България“.

Ежеседмично социален работник/психолог посещават АГК към УМБАЛ – Русе и консултират бременни и родилки, подадени като рискови до ДСП от социалния работник на здравното заведение. При сигнал за майка, която иска да изостави детето си, социален работник от ЦОП, съвместно със социален работник от ОЗД към ДСП посещават АГК и при необходимост семейството се насочва за подкрепа от социалната услуга.

През 2020 г. работата на екипа от ЦОП с цел превенция на изоставянето на деца, съвместно с ОЗД – Русе, бе в съответствие с въведените противоепидемични мерки в страната. През годината екипът на ЦОП предостави еднократна информационна услуга на общо 103 бременни и родилки. Съвместно с ОЗД са посетени общо 68 сигнала /67 сигнала в АГК и един в УМБАЛ „Медика”/ – консултирани са 23 бременни непълнолетни девойки и 45 родилки, 17 от които непълнолетни. На ниво АГК през 2020 г. са изоставени 10 бебета. При едно от тях, настанено в приемно семейство, в кратки срокове работата с биологичното му семейство доведе до реинтеграция при родителите. При друго дете бе интензивно подкрепяна двойката майка и бебе, като бе подпомогнато и настаняването им в „Звено „Майка и бебе” в гр. Варна, по желание на майката. След бягство на майката с бебето от социалната услуга и тяхното издирване, детето бе насочено към социалната услуга „Спешна и заместваща грижа”, а след това то бе настанено в приемно семейство. Благодарение на работата на екипа от ЦОП и ОЗД на ниво АГК са предотвратени две изоставяния на бебета и те се подкрепят от социалната услуга в родните им семейства.

 

Услуга „Пренатална грижа – консултиране и подкрепа по време на бременността и раждането за майки в риск да изоставят децата си”

През годината към социалната услуга не са насочвани потребители.

Услуга „Постнатална грижа – подкрепа на непълнолетни майки в следродовия период”

През 2020 г. услугата е ползвана от 6 непълнолетни майки, които съвместно със специалистите от ЦОП получават помощта на своите близки, както в грижите за децата, така и в ежедневието им и изграждането на автономност. Благодарение на оказаното съдействие и подкрепа от услугата и от своите роднини и бащи на децата, непълнолетните майки развиват и затвърждават родителските си умения и се чувстват все по – уверени  при посрещане нуждите на децата си. Непълнолетните майки са насърчавани и подкрепяни от спепиалистите на ЦОП да продължат образованието си. Две от непълнолетните майки продължаватда се обучават самостоятелна форма в професионални гимназии.

Услуга „Семейно консултиране и подкрепа

Най-ползваната социална услуга е предоставена през 2020 г. на 90 деца и техните семейства /деца с предприета мярка за закрила „Настаняване при роднини или близки”, деца от семейства в криза, с влошени взаимоотношения, в раздяла или развод и др./. За децата и грижещите се предоставя подкрепа при отглеждането и възпитанието им, за преодоляване на проблеми в ежедневието, в общуването между различните поколения и разбирането на потребностите на подрастващите. Основен компонент при предоставяне на социалната услуга е мобилната работа – социална и специализирана подкрепа в дома на клиента, както и индивидуална подкрепа на потребителите от ключов социален работник, психолог, медицинска сестра при консултациите в КСУДС. Екипът на ЦОП подкрепя и материално семействата с ограничени финансови възможности – дарява хранителни продукти, дрехи, обувки, различни пособия и играчки за децата, закупува лекарства, поемат се разходите за транспорт до КСУДС и др. В рамките на изпълняван от СНЦ „Еквилибриум” проект „Устойчиви семейства” по програма „Ирис” на част от семействата са посрещани и по-специфични разходи след като са останали без работа по време на пандемията – фактури за вода и електроенергия, или са закупувани по 2 куб. дърва за зимния сезон. В някои от случаите се оказва и активна семейна подкрепа с цел децата да останат и продължат да се отглеждат и възпитават в семейната си среда.

Услуга „Спешна и заместваща грижа”

През 2020 г. са предоставени 7 социални услуги на 6 деца. Основната цел на услугата е да се осигури 24-часова грижа от семеен тип за деца, чиито родители не желаят или не са в състояние да полагат грижи за тях, както и деца, жертва на насилие. Гарантира се защитена среда на живот и за децата, които спешно се налага да бъдат изведени от средата, в която се намират и която представлява заплаха за техния живот и здраве. В един от случаите екипът на ЦОП оказва подкрепа на двойка майка и бебе още след самото раждане на детето с цел превенция на изоставянето, както и съдейства при осъществяване желанието на майката да бъдат настанени в социалната услуга „Звено „Майка и бебе” – Варна. След самоволното напускане на социалната услуга и поставяне на бебето в риск, то бе насочено към сектор „Спешен прием” в КСУДС, след което настанено в професионално приемно семейство. Социалната услуга оказа подкрепа на биологичното семeйство на две братчета в ниска възраст при решаване на семейни проблеми и за връщането на момченцата в родната им среда. От 30.11.2020 г. за две деца в родствена връзка е предприета мярка за закрила – насочване към социалната услуга „Спешна и заместваща грижа” в КСУДС – Русе с изнесено място – Кризисен център за жертви на трафик и всички форма на домашно насилие, тъй като са контактни на приемно семейство с положителен PCR тест. След кратък период на интензивно опознаване, те са настанени в ново приемно семейство. Социалната услуга е пердоставена и на младеж, настанен в ЦНСТ, с цел наблюдение на психичното му състояние и съблюдаване на предписаната му терапия.  

 

ПРОГРАМА ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ В БИОЛОГИЧНОТО СЕМЕЙСТВО НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА (НАСТАНЕНИ В РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА)

Услуга „Подкрепа при реинтеграция в биологичното семейство на дете, настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство”

През 2020 г. са предоставяни 17 социални услуги. Екипът на ЦОП подготвя и подкрепя детето и биологичното му семейство в процеса преди връщането в биологичната среда, както и след реинтеграцията му. Към услугата се насочват деца в приемна грижа, настанени при близки и роднини и настанени в резидентни услуги извън област Русе. Част от работата при предоставяне на социалната услуга е изготвянето на оценка на детските потребности и възможностите на родителите/близките да ги задоволяват.

През годината екипът на ЦОП работи за:

– реинтеграцията на едно дете, настанено в ЦНСТДМУ; на едно в Кризисен център; на 7 деца в професионални приемни семейства; на едно, което се отглежда от роднини;

– наблюдение и подкрепа на  четири деца, които вече са върнати в биологичната им среда. Въпреки оказаната подкрепа, едно от децата остана за отглеждане в ЦНСТДМУ, друго е осиновено. Две от децата са реинтегрирани в родните им семейства.

В края на годината продължава работата с общо десет деца – 4 са настанени в приемни семейства, едно в Кризисен център, едно в семейството на роднини и четири, които вече се отглеждат от биологичните им родители.

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩНОСТТА

 • Индивидуално еднократно консултиране на семейства с цел информиране и насочване към  адекватни услуги в общността, индивидуалнипсихологични или социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието, семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневни задължения, свързани с детето. През 2020 г. са консултирани 29 граждани, които са насочени към съответните институции или с тях е стартирала социална услуга в ЦОП като самозаявени клиенти.
 • Осигуряване на пространство, наблюдение и подкрепа на контакти на деца с биологичното им семейство, както и на контакти на деца с отсъстващия родител (в процес на развод или в процедура на договаряне на режим на лични отношения при съдебни спорове). През 2020 г. е предоставено пространство и са подкрепени повече от 25 деца за гостувания и срещи с отсъстващия родител, с биологичното им семейство или с кандидат – осиновители,  След обявяване на извънредното положение в страната заради пандемията от Covid– 19, контактите са осъществявани чрез телефонни или видеоразговори, а при възможност на открито при спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Услуга „Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране”

През 2020 г. към социалната услуга е насочено едно дете със специални потребности, станало обект на блудствени действия от възрастен. Оказва се подкрепа на семейството за адекватно посрещане на потребностите на  момичето и превенция на последващи рискове.

Услуга Подготовка и изслушване на деца в съдебното и досъдебното производство

През 2020 г. не са постъпвали заявки за провеждане на щадящи изслушвания или разпити на деца в специализираното помещение „Синя стая”.

 

ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ”

Програмата включва общностна работа за промяна на семейните модели при ромския етнос, кампании за информиране за законовите норми и санкции по отношение на детските бракове, комплексните последици за бъдещата социална и професионална реализация на младите хора – здравни, социални, образователни и др., индивидуални консултации и подкрепа за предотвратяване на ранните бракове, работата със семействата на девойките и младежите и с ресурсите на общността.

Дейностите по програмата са част от социалната работа на ЦОП при предоставяне на социални услуги в ромските квартали „Тракция”, „Селеметя”, „Трите гълъба” и селата с концентрирано ромско население в Община Русе.

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ОСИНОВЯВАНЕТО

В рамките на тази програма се реализират различни форуми, инициативи и информационни събития по въпросите, свързани с осиновяването, включително станалите вече традиция – Годишна среща „Приятели на осиновяването“, Национални ден/седмица на осиновяването, Отворени врати в КСУДС по темата „Осиновяване“, детски празници и благотворителни инициативи на осиновени и осиновители и др. Целта на тези дейности най-общо е:

 • Информиране за същността на осиновяването, като възможност за децата, лишени от родителска грижа да намерят свое семейство;
 • Преодоляване на негативните обществени нагласи, предразсъдъци и страхове, свързани с процеса по осиновяване;
 • Насърчаване на толерантно отношение към осиновени, осиновители и родители, оставящи децата си за осиновяване и т.н.
 • Открито дискутиране по горещи теми, като тайната на осиновяването, разсиновяването и др.

Активна роля в осъществяването на дейностите има неформалната общност на кандидат-осиновители, осиновители и техните деца, която бе създадена в резултат на дългогодишната дейност на КСУДС в тази посока. Родителската група на осиновителите функционира от 2009 г. и интереса към нея не е намалял през годините. Това дава възможност на осиновители с вече поотраснали деца да оказват подкрепа, да дават положителен пример, да споделят опит със семействата, които тепърва тръгват по този път.

През 2020 г. са осъществени следните дейности:

 • на 26.01.2020 г. – сесия на тема „Обобщение и анализ на работата в групата през 2019 г. – мнения и предложения. Коментиране на програмата през 2020 г.” с участието на 10 възрастни и 7 деца;
 • на  23.02.2020 г. – сесия на тема „Емоционалният свят на детето” с участието на 4 възрастни и 4 деца;
 • През м. март 2020 г. порадиизвънредната ситуация в страната екипът от ЦОП информира семействата чрез съобщение във фейсбукгрупата „Приятели на осиновяването“ за възможността да се дискутира онлайн по тема, поднесена от участниците, като целта е при необходимост да получат подкрепа от специалистите от ЦОП и останалите семейства. В групата осиновителите споделят за напредъка на децата си, за важни моменти от тяхното развитие и лични празници;
 • през летния период екипът от ЦОП продължи да информира семействата във фейсбукгрупата по различни теми и да публикува материали, касаещи осиновяването;
 • на 27.09.2020 г. екипът от ЦОПорганизира и осъществи единадесетта годишна среща „Приятели на осиновяването”, която се превърна в традиционно събитие на групата за взаимопомощ на кандидат – осиновители, осиновители и осиновени деца. В срещата, която се проведе в двора на Комплекса се включиха девет възрастни и пет деца. Гост бе Янка Делева – психолог и фамилен терапевт, с дългогодишен опит като специалист в осиновяването. И докато възрастните обсъждаха по-сериозни теми, децата играха и се забавляваха заедно със специалисти от ЦОП;
 • на 01.11.2020 г. бе организирана и осъществена първата онлайн група за взаимопомощ на тема „Тайната на осиновяването“. В срещата се включиха шест възрастни /родители и кандидат-осиновители/ и едно осиновено дете;
 • последната за годината среща на осиновителската група се проведе онлайн на 29.11.2020 г. на тема „Коментиране на индивидуалните емоционални и поведенчески особености, потребности и характеристики на детето в отделните възрастови периоди – разбиране и справяне”. В срещата се включиха девет родители и кандидат-осиновители.  

Услуга  „Работа с кандидат–осиновители”

През 2020 г. са предоставени 17 социални услуги на кандидат-осиновители, като са проведени общо четири задължителни обучения и в тях са се включили 31 лица. Едно от обученията е осъществено в онлайн формат.

Услуга  „Наблюдение и подкрепа на осиновителските семейства и техните деца”

Услугата е предоставена на две деца и техните семейства – в единия случай е подкрепен самотен родител в грижите за детесъс здравословен проблем, ав другия – екипът оказа подкрепа на осиновеното дете и родителите му в процеса на адаптация, след неговото осиноваване.

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА НА МЕСТНО НИВО

Програмата цели подкрепа за развитие на приемната грижа, като най-добрата алтернатива на настаняването в специализирани институции. Основните дейности в това направление са свързани основно с:

 • Промотиране на приемната грижа в общността, с цел привличане на интерес от страна на потенциални кандидати за приемни родители;
 • Кампанииза популяризиране на приемната грижа, информационни срещи, събития, обмен на опит, с цел изграждане на положителни обществени нагласи към приемните родители и приемните деца;
 • Работа с общността на приемните родители за развитието на профилирана приемна грижа (специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, непридружени бежанци).

Към социалните услуги „Работа с кандидат–приемни родители” и „Подкрепа на утвърдени приемни семейства” не са насочвани потребители, тъй като дейностите са ангажимент на ОЕПГ към Община Русе.

Услуга „Подкрепа на дете, на което предстои настаняване в приемно семейство”  

През 2020 г. към услугата не са насочвани деца, а дейностите по наблюдение и подкрепа на деца и приемни семейства в периода за напасване са осъществявани в рамките на други социални услуги.

Услуга „Специализирана подкрепа на приемно дете в приемно семейство”

През 2020 г. ЦОП работи по 29 случая на приемни деца, две от които със специални потребности. През годината за 7 деца е осигурена постоянна семейна среда – едно дете е реинтегрирано в биологичното си семейство, друго е настанено в семейството на близки, а пет са осиновени в България.

 

ПРОГРАМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, НАСТАНЕНИ В РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ

Към социалните услуги „Индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги“и „Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция за деца и младежи, при напускане на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно семейство”през 2020 г.не са насочвани потребители.

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Услуга „Работа с деца с проблемно (отклоняващо се) поведение”

През 2020 г. не е имало потребители на социалната услуга.

Услуга  „Център за права на децата в контакт и/или конфликт със закона “

През годината социалната услуга е ползвана от три деца и техните семейства – една непълнолетна майка с проблемно поведение, една девойка, при която е оценен риск от въвличане в неблагоприятни за развититето й дейности и с наложена възпитателна мярка от МКБППМН – работа с психолог, като се осъществява в рамките на услугата и младеж, за когото има данни, че е блудствал с малолетно дете.

Специалистите работят с младежите и техните семейства за преодоляване на проблемното поведение и превенция на последващи рискове при децата, като се подкрепят техните родители в посока адекватно посрещане на потребностите им.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ. РАБОТА С ДЕЦА, ОТПАДНАЛИ ИЛИ В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Услуга „Превенция на отпадането от училище”

През 2020 г. не е имало потребители на социалната услуга.

 

Дейност 5

Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

По програмата за фондонабиране на СНЦ „Еквилибриум”през 2020 г. бе подготвен и осъществен благотворителен Първомартенски Базар Без Аналог, в който се включи и екипът на ЦОП.

Поради въведените мерки в страната, свързани с Covid – 19, през м. декември 2020 г. не е проведен ежегодния Коледен базар.СНЦ «Еквилибриум» реализира благотворителна кампания „Коледен Дар“ в социалните мрежи с предложени 10 варианта за закупуване на електронни ваучери за децата, потребители на социалните услуги, като за четири деца – потребители на ЦОП са закупени съответните варианти на ваучерите.

През 2020г. екипът на ЦОП продължи да е ангажиран със събирането и издаването на пластмаса и други вторични суровини.

Всички деца-потребители на социални услуги в ЦОП, през м. декември 2020 г. получиха желаните подаръци, осигурени от НПО „Операция: Плюшено мече”, както и избрани книги от кампанията на НМД „Направи добро. Подари книга на дете”. Нови детски книжки, луксозни издания, са дарени на децата и от ВИП Секюрити.

 

Дейност 6

Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”

Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения.

През 2020 г. специалисти от ЦОП към КСУДС продължават да оказват експертна подкрепа по проект „Приеми ме 2015“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно подписан договор между СНЦ „Еквилибриум” и Община Силистра. Част от дейностите са проведени онлайн.

През м. август 2020 г. психолози от ЦОП и ЦРДУ оказаха психологическа подкрепа на персонала в ДСХ „Възраждане“ в Русе във връзка със заразените персонал и потребители на дома.

 

Дейност 7

Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на ЦОП са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/отдел „Закрила на детето“, РДСП, УМБАЛ „Канев” – Русе, ЦПЗ – Русе, ДЮЦПЗ, ОПЛ и др.

На 21.01.2020 г. психолог от ЦОП се включи в кризисна интервенция с ученици от АГ „Гео Милев” във връзка с трагично събитие с ученик в училището.

На 28.01.2020 г. директор КСУДС и ръководителите на социалните услуги в КСУДС се включиха в работна среща на Община Русе с доставчици на социални услуги с цел обсъждане на съвместни дейности и сътрудничество, както и проблеми и трудности при предоставянето на социални услуги.

На 29.01.2020 г. двама психолози от ЦОП проведоха кризисна интервенция с ученици от ПГИУ „Елиас Канети” във връзка с трагични събития с ученици от професионалната гимназия.

На 05.10.2020 г. по покана на Община Русе всички служители от КСУДС се включиха в инициативата „Да изчистим България“, като бе почистено дворното пространство и прилежащите площи към сградата.

През м. ноември и м. декември 2020 г. две семейства – потребители на социални услуги в ЦОП участваха във фокус групи за консултиране стратегията на Фонд „Мечтата на Таня”, който започва активно да работи в България.

 

Дейност 8

„Информация и публичност”

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, новини, а на страницата на КСУДС във фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Разработени са различни брошури, отразяващи разнородните аспекти на дейността, които могат да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на благотворителните базари и при събития.

 

Дейност 9

„Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на КСУДС се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“).

В началото на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чиито услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите. На 18.02.2020 г. бе проведена фокус група по метода „Световно кафене” с клиенти на ЦОП и ЦРДУ, чиито социални услуги са приключили през 2019 г.  В групата участваха седем родители/грижещи се, които споделиха кое за тях е било полезно, кои ангажименти им е било трудно да изпълняват, дадоха предложения какво биха променили, участваха в ролева игра с различни казуси, разказаха за най-приятните си спомени от съвместната работа при предоставяне на социалните услуги.

При приключването на всеки случай в ЦОП всички потребители попълват анкета за обратна връзка. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Методологията на доставчика за работа по случай включва оценка на напредъка по ключови индикатори в 6 области на благосъстоянието на детето и семейството. Тази оценка се прави няколко пъти в процеса на предоставяне на услугата и резултатите се анализират. Това е начин за цифрово измерване на промените и преценка доколко е ефективен плана за предоставяне на услуги.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: ежеседмични екипни срещи на персонала на ЦОП, ежедневни „петминутки” за разпределяне ангажиментите за деня, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на работната ангажираност на служителите от ЦОП (месечен отчет за постигнати резултати при предоставяне на социалните услуги, седмично планиране).

Ежемесечно се изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за капацитета и натовареността на услугата, както и статистика и технически отчет за Община Русе – на тримесечие.

На 02.03.2020 г. в КСУДС бе извършена проверка от д-р Хр. Климентова и д-р Иван Симеонов от Областна дирекция  по безопасност на храните -Русе с цел спазване на нормативните изисквания в в областта на безопасност на храните. Заключението в доклада от извършената инспекция е, че обектът отговаря на нормативните изисквания в областта на безопасност на храните.

На 26.05.2020 г. по електронен път са получени предписания от РЗИ за трите услуги на КСУДС за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки /за ЦОП предписание №760/22.04.2020 г./ Служителите са запознати със задължителните мерки срещу подпис.

На 04.06.2020 г. бе извършена проверка в ЦОП и ЦРДУ от държавен здравен инспектор от РЗИ Искрен Монев, при които е констатирано, че на видно място в обекта са осигурени указателни материали относно Covid-19, на мивките е осигурен сапун и дезинфектант. На входа е осигурен дезинфектант за ръце. Служителите работят с маски, ръкавици. Предписанията касаят извършване на пререгистрация на ЦОП и регистрация на ЦРДУ в РЗИ до 3 работни дни, както и извършване на минимум 4 пъти на ден дезинфекция на помещенията, санитарните възли и контактните повърхности. Препоръките са изпълнени в срок.

На 10.08.2020 г. по електронен път са получени предписания от РЗИ за трите услуги на КСУДС, на основание писмо №16-00-4/05.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Във връзка с нарастващия брой на лицата, заразени с Covid19 в домовете за социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, и с цел опазване здравето и живота на потребителите на тези услуги, са предписани мерки за временно преустановяване приема на нови лица, като изключение от забраната е допустимо само за случаи, налагащи прием по медицински или хуманитарни причини.

На 24.09.2020 г. в КСУДС е извършена проверка от гл. инспектор д-р Иван Симеонов от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, на основание заповед РД 11-2064 от 10.09.; ЗХВ регл. 852/2004. В протокола е вписано, че е констатирано добро хигиенно състояние в обекта. Храната се доставя от ЕТ «Елисавета Радева» – ресторант с кетъринг «Радилон», представен сертификат за качество №32968/24.09.2020. Представените записи по системата за самоконтрол се водят редовно. Личните здравни книжки са редовно заверени. Представен е дневник за ДДД мероприятия. Извършва се дезинфекция на 2 часа с препарат за антивирусно действие. Констатации извън проверката: Обектът съответства на нормативните изисквания на действащото законодателство.

На 22.10.2020 г. бе сключен договор с фирма «Абанос 55+» ЕООД за съхранение и извозване на опасни отпадъци и на двете места – ЦНСТДМУ и в сектор «Спешен прием» в КСУДС.

 

Проекти, в които участват специалисти от екипа на ЦОП

От м. юни до м. декември 2020 г. сдружение „Еквилибриум“ реализира проект  „Устойчиви семейства“, с финансовата подкрепа на Програма „ИРИС“. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.Проектът подкрепи общо 74 семейства, при които съществува риск от изпадане в криза, превенция на риска от раздяла с децата, опазване на психо-емоционалното състояние на семействата и подобряване информираността им за предпазване от Covid-19. Подборът на семействата бе осъществен на база анализ и оценка на индивидуалните потребности на всяко семейство. Общо бяха подкрепени 313 членове на семейства в криза, от които 171 деца, като екипът на проекта успя да преизпълни заложените цели.

Програма „Ирис“ предостави възможност на „Еквилибриум“ да окаже комплексна помощ на най-затруднените в създалата се ситуация семейства на територията на Община Русе. Беше разработена и специална брошура, съдържаща информация за начините на предпазване от Covid-19, която бе направена на достъпен, разбираем език както за децата, така и за техните родители. Материалната подкрепа за децата и семействата бе съпътствана и от психологически консултации, там където екипът на „Еквилибриум“ е идентифицирал такава нужда. Обратните връзки от всички подкрепени семейства са повече от суперлативни като 100 % от анкетираните са поставили най-високата оценка за оказаната им подкрепа по програма „Ирис“. 36.6% от подкрепените семейства споделят, че „Всичко”, което им е предоставено като подкрепа е било важно и необходимо  за тях. 21% отчитат, че най-важно за тях са били дарените хранителни продукти. Останалите 42.4% дават разширени и конкретни отговори, които включват цялостното взаимодействие с екипа, оказаната емоционална подкрепа, съветите и консултирането: „общуването с екипа”, „оказаното съдействие”, „вниманието към дъщеря ми и мен”, „подкрепата за училище, съвети, споделяне, дърва”, „проведените разговори, които действат успокояващо на психиката и продукти от първа необходимост” и др. Отчита се и по-специфичната подкрепа – заплатени битови сметки, закупени лекарства, печка, инхалатор и др. Няколко подкрепени коментират, че са им били много полезни и дарените маски за предпазване от Covid-19. Семействата с деца в ранна възраст са посочили адаптираните млека, памперси, лекарства и бебешка козметика, които им помага да полагат адекватни грижи за бебетата.

СНЦ „Еквилибриум” е една от трите организации в цялата страна, избрани от дарителската програма „Ирис“ да получи финансиране за свой нов проект „Устойчиви семейства – 2“, в размер 20 000 лева. През следващите осем месеца ще подкрепим около 200 деца от 90 семейства, ще разработим кратка брошура, която ще се отнася до младите родители, ще продължим да работим с брошурата, която в предната фаза разработихме за това какво е Covid-19 и как да се предпазваме, продължаваме подпомагането с хранителни продукти, адаптирани млека и памперси, дърва за огрев, достъп до специализирани услуги и др.  

 

15.01.2020 г.

 

Изготвил:Д. Миланова –

ръководител ЦОП