• English
 • български
 1. ОПИСАНИЕ 
 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Гергана Николова – управител на ЦСРИ- гр.Бяла

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Бяла, капацитет 20 места

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №238 от 21.08.2019г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2020г. – 31.12.2020г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 21.08.2019г. до 20.08.2022г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Деца и младежи с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, хиперактивност, дефицит на вниманието, специфични нарушения на учебните умения, говорни нарушения, детска церебрална парализа, епилепсия, деца с разстройства от аутистичния спектър, умствено изоставане в различните му степени, множествени увреждания;
 • Деца и младежи с различни форми на зависимост;
 • Деца и младежи жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
 • Родители на деца и младежи с увреждания, забoлявания и специални нужди

 

 1.  ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦСРИ – Бяла са предоставяни съгласно утвърдената методика.

Дейностите са реализирани съгласно детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга, както и спрямо ежегоден план за развитие на услугите с график на актуализираните дейностите, който се изготвя през януари и отразява промени във вътрешната и външната среда на услугата.  

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦСРИ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦСРИ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2020г.

 • Направено е стратегическо планиране на дейностите в ЦСРИ за отчетния период
 • Извършена „Оценка на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите,така и на потребителите
 • Актуализирана е нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н
 • Провеждат се ежеседмично екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦСРИ взема участие в екипна  среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”
 • Ежемесечно се извършва вътрешен мониторинг на качеството на предоставяните услуги, като се набелязват мерки, правят се препоръки, за подобряване на работата.
 • Във връзка с извънредното положение, обявено в страната и разрастващата се епидемия бе изготвена и утвърдена „Процедура за действие в случай, че на работното място е имало човек, за когото се подозира или е потвърден за COVID-19”
 • Бе изготвена и утвърдена „Оценка на риска за нов биологичен агент, причиняваш заболяване COVID-19”
 • Бе изготвен План за действиев условията на COVID-19” и утвърден  от кмета на община Бяла

 

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонала

 Няма промяна в персонала през отчетния период

 

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 • На 31.01.2020бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦСРИ.
 • На 24.03.2020бе проведена групова онлайн супервизия с екипа на ЦСРИ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦСРИ.
 • На 21.06.2020бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦСРИ.
 • На 19.08.2020бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦСРИ.
 • На 02.10.2020бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦСРИ.
 • На 18.12.2020бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦСРИ.

През м. Октомври психолога на ЦСРИ премина обучение на тема „Социалният работник- бялата лястовица за младежите в социални услуги“организирано от Конкордия България.

 

 

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦСРИ

Основни дейности в ЦСРИ:

 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов специалист, с цел преодоляване на проблема;
 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: медицински специалист, ерготерапевт, кинезитерапевт и логопед;
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;
 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);
 • Индивидуална терапевтична и социална работа и занимания в ЦСРИ през деня за деца;
 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;
 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;
 • Консултиране и насочване към съответните институции за оказване на закрила и помощ

Част от дейността на СНЦ «Еквилибриум» е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие.

 

За периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г., от услуги в ЦСРИ са се възползвали потребители в следните направления:

 • Комплексна рехабилитация – 7бр От тази услуга се възползват деца, които се нуждаят от работа с повече от един специалист
 • Логопедична терапия – 11бр От тази услуга се възползват деца, които имат говорни нарушения
 • Социално консултиране – 6бр
 • Двигателна рехабилитация – 0бр  От тази услуга не се възползват деца, тъй като децата имащи двигателни нарушения, в повечето случай имат и друго съпътстващо заболяване и имат нужда от подкрепа и от други специалисти и използват услугата „Комплексна рехабилитация и интеграция”
 • Психологическа подкрепа– 2бр От тази услуга се възползват деца, които имат психически или емоционални затруднения или са обект на насилие

* Услугите в ЦСРИ – Бяла имат и   мобилен компонент, с което се осигурява възможност за работа на терен – в дома на семейството, в училището, детската градина на детето. По този начин се прилагат принципите на семейно-ориентирания подход – детето и семейството му биват опознавани и оценявани в собствената им среда. Чрез мобилната работа много по-ефективно и в срок се изпълняват дейностите, заложени в плановете за предоставяне на социалните услуги и се подобрява достъпа на семействата до обществените ресурси. Консултирането, педагогическата подкрепа, терапевтичните интервенции и др.дейности са много по-ефикасни, като се провеждат в обичайната среда на детето и неговите родители/грижещи се, особено като се има предвид, че семействата, изпитващи затруднения в грижата за децата си, често имат нужда и от практически съвети за сравнително прости битови дейности (поддържане на хигиената на дома, организиране на всекидневната програма на детето и др.), както и от придружаване и застъпничество. 

 

Медицинската сестра придружава специалиста при всяко домашно посещение, като оказва подкрепа в работата му, предоставя подкрепа на детето и неговото семейство във връзка със здравни грижи. Ефектът от мобилната работа е изключително голям, тъй като някои от потребителите са трудно подвижни и не могат да посещават ЦСРИ, а това им дава възможност за ефективна работа. По този начин родителите на децата имат възможност да наблюдават как протича терапията на децата им, да научат конкретни упражнения, които се правят и да ги осъществяват ежедневно, дори при липсата на специалиста. Също така имат възможност да задават въпроси на медицинската сестра свързани със здравословното състояние на детето.

 

През следващата година, ще се актуализират и прецизират услугите предоставяни в ЦСРИ, за да се отговори в максимална степен на нуждите на децата със специални потребности и техните семейства.

 

2.1.5. Дейност 5: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦСРИ:

 • Извършен ремонт на асансьора от фирмата изпълнител „Лифтком“
 • Извършени и други текущи ремонти, като например:  косене на тревните площи в двора, снегопочистване (при необходимост),
 • Извършване на ежемесечна дезинфекция от фирма «Санси» ООД,
 • Справяне с влагата на първия етаж посредством включване на влагоабсорбатори.
 • Освежаване на помещението на третия етаж на сградата

 

 

2.1.6. Дейност 6: Информиране на обществеността за услугите в ЦСРИ – Бяла

През м. Март бе организиран и проведен Мартенски базар в центъра на града и бяха раздадени мартеници в МБАЛ»Ю. Вревская», както и във всички институции в града

Всички други планирани празници и мероприятия бяха отменени, поради епидемиологичната обстановка в страната свързана с заболяването COVID-19

В края на м. Октомври при спазване на всички противоепидемиологични мерки, проведохме Есенен празник на открито / в двора на ЦСРИ/ с част от потребителите на центъра.

През м. Декември раздадохме Коледните подаръци индивидуално на всяко дете.

 

През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦСРИ на фейсбук страницата https://www.facebook.com/csribyala/ както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.7. Дейност 7: Доброволчество

В ЦСРИ все още не работят доброволци, макар, че доставчикът има политика за привличане на такива.

2.1.8. Дейност 8: Обмяна на опит

През отчетния период няма такава дейност.

 

 

2.1.9. Дейност 9: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦСРИ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ „Юлия Вревская” –гр. Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

 

2.1.10.  Дейност 10: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦСРИ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“),

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦСРИ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите,

След края на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чийто услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите. При приключването на всеки случай в ЦСРИ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези докумети се проверяват и анализират от екипа за управление на СНЦ „Еквилибриум”. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

 

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦСРИ. На всяко тримесечие управителя на ЦСРИ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет.

 

Доказателствени документации, които да удостоверят коректността на подадените данни:

 • Регистър на потребителите на ЦСРИ;
 • Регистър на участниците в групова работа;
 • Регистър на издадени удостоверения за участие
 • Книга за регистриране на посетителите в ЦСРИ;
 • Дневник за регистриране на консултации;
 • Регистър на доброволци;
 • Присъствени списъции др.

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период  социални услуги в ЦСРИ са ползвали между 19-26 деца и младежи на възраст от 6 до 18 години.

 

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

През м. Април има получено дарение на хранителни продукти от ОМВ България ООД

През м. Декември бяха осигурени Коледни подаръци за потребителите от фондация „Плюшено мече”

 

 

Име на лицето изготвило доклада: Гергана Сашева Николова

 

Подпис: ………………………………

 

Място на изпълнение: ЦСРИ

 

Дата, на която трябва да бъде представен докладът:  05.03 .2021г

 

Дата, на която е изпратен докладът: 04.03.2021г