• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2019 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

 

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

Към момента „Еквилибриум“ управлява  11 услуги в община Русе и община Бяла:

Център за обществена подкрепа, работи с над 105 деца в риск и техните семейства всеки месец, Център за работа с деца на улицата, работи с над 15 деца ежедневно и Център за настаняване от семеен тип за 12 деца и младежи с увреждане. Трите услуги са обединени в Комплекс за социални услуги – най-дълго управляваната от нас социална услуга или както го наричаме помежду си: кораба-майка.

Звено майка и бебе, което работи с 4 майки, които нямат подкрепяща семейна среда и с техните деца, Дневен център за деца с увреждане, който работи с около 30 деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за 8 деца с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа, които управляваме комплексно като Обединени детски услуги „Слънчо“.

Центрове за настаняване от семеен тип предимно за младежи с тежки интелектуални увреждания и психотично поведение, познати като къщи „Надежда“ и „Любов“. Грижим се за 25 младежи и девойки с тежка умствена изостаналост и психиатрични диагнози, проблемно поведение и тежки институционални синдроми.

 

Център за настаняване от семеен тип за 8 деца без увреждания, изведени от закрити в района институции и Център за социална рехабилитация и интеграция за 20 деца с увреждане и техните семейства в град Бяла, като акцентираме върху мобилната работа – кинезитерапия, медицинска помощ и други в дома на семействата. Помагаме и за тяхната социализация.

 

 • Център за права на децата в конфликт и контакт със закона, който беше разкрит по проект, а сега е част от Програмите и услугите на ЦОП. Обхваща деца с противообществени прояви, отхвърлени от всички системи, на които помагаме да развиват позитивните си страни чрез интензивни занимания по интереси – музика, спорт, графити, кулинария и др., така че да придобият по-добра самооценка за себе си и пренасочат енергията си към градивни дейности и да преодолеят емоционалните си дефицити, които обикновено са в основата на тяхното проблемно поведение.

 

През 2019 г. продължихме да развиваме иновативната универсална услуга – първият в страната Семеен център по проект „Творческо родителство: създаване на първия в България интерактивен център „В света на ранното детство“ – в подкрепа на родители, педагози и социални работници“, финансиран от Фондации Велукс. Над 420 родители и 435 деца са участници в историята на центъра от неговото откриване през септември 2017 г. Играта на децата и взаимодействието деца-родители са едни от основните принципи, на които стъпва Семейният център. Контактът със специалистите в центъра е неформален и необременен от йерархични или бюрократични бариери. Бяха реализирани три кратки видеоматериала, които представят философията на семейния център и бяха популяризирани чрез социалните мрежи и сайта на организацията:

http://eq-bg.org/bg/category/interesno-i-polezno/films/

http://eq-bg.org/bg/category/interesno-i-polezno/films/

http://eq-bg.org/bg/darvodelci-i-gradinari/

През 2019 г. бе първата година от реализиране на новия ни проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“

Проектът е с период на изпълнение януари 2019 г. до декември 2021 г. Източник на финансиране: Фондация Villum, Дания. Ние сме местен партньор на VIA University College, Факултет по образование и социални изследвания, Дания.

Общата цел е да се стимулира националната информираност за важността на високото качество в грижата и образованието в ранното детство. Това ще бъде постигнато чрез създаване на съвременни педагогически практики и учебни среди в пилотните детски градини и създаване на информираност сред ключовите заинтересовани страни и националните медии. Действията по проекта ще доведат до трансформация на педагогическия подход и учебна среда в столичната детска градина „Братя Грим“ и русенската детска градина „Снежанка“.

Очакваните резултати са:

 

 • Трансформация на педагогическия подход и развитието на компетентности за прилагането му в границите на съществуващите учебни програми и регулаторни рамки
 • Обширно препроектиране и обновяване на закрити и открити площи и инвестиции в ново оборудване
 • Приобщаване на родителите и консолидиране на тяхната подкрепа
 • Създаване на конкретен модел за демонстрация пред правителството и други заинтересовани страни.

Какво се случи през първата година от реализирането на проекта: Персоналът на българските детски градини посети детски градини в Дания и премина през 8 учебни модула, предоставени от преподаватели от VIA колежа. Те бяха насърчавани да въвеждат нови елементи в своите педагогически практики – стъпка по стъпка.

Това са първите промени с отлични резултати за децата, отчетени от педагогическите екипи:

Хранене

Децата имаха изградени навици за самообслужване по време на хранене. То се изразяваше в самостоятелно отсервиране след хранене.

Промяната сега е активно включване в подготовка на масата за хранене, самостоятелното сервиране на храната от децата, използване на купи и блюда, от които децата сами разсипват храната си и кани, от които сами сипват вода и чай. Продължават да отсервират  и помагат при почистване след хранене.

Игра навън

Стремим се децата максимално да играят навън. Досега за игра навън децата използваха играчки за пясъчника, топки и обръчи. Наред с това играеха различни организирани игри.

Направихме голяма промяна в игрите на децата на двора, като ги стимулираме да играят с пясък, кал, вода и естествени материали в различни метеoрологични условия. Децата се чувстват щастливи и свободни да изучават света и заобикалящата ги среда. Тази свобода на децата да играят е нещото, което най-много ни хареса да видим в датските детски градини и след видяното, с увереност споделяме на родителите, колко важно е децата да откриват собствените си възможности и да развиват социалните си умения точно по този начин. Също така организираме допълнителни занимания и хранене навън, когато естеството на храната позволява.

Музиката

Музиката е неразделна част от ежедневието на децата. Слушаме музика подходяща за възрастта им, пеем песни. Сега вече звучи класическа музика през деня. Промяната е използването на  музиката в малко по-различен  аспект. С децата играем ,,Калипсо“, използваме картонени твърди чаши и пеем ,,Га,галоп“ – премествайки чашата към съседното дете в посока обратна на часовниковата стрелка (като цел тук ни е да направим подготовка за писане). Използваме  мелодия чрез импровизиране като начало или край на дейност. Например: пеем 1,2,3 всичко прибери; 1,2,3 за кръг се приготви,1,2,3 в кръгчето седни и т.н.

Закупихме по проекта различни детски музикални инструменти, които да са на разположение на децата по всяко време, за да могат да играят и свирят когато желаят. Използваме като музикални инструменти кофи, дървени лъжици.

Кътове за игра и четене

По време на посещението ни в детските градини в гр. Орхус успях ме да съберем много впечатления и вдъхновение за промяна на средата и цялостното отношение към играта и децата .

Много ни хареса, че почти във всяка детска градина имаше кът с възглавници за четене на книги и други занимания на децата, затова в някои от групите направихме подобни на тези, които ни харесаха .

От само себе си дойдоха идеите за промени в интериора на групите, които включват:

– премахване на голяма част от пердетата

– намаляване на излишните играчки и акцент върху тези от естествени материали

– осигуряване повече пространство за свободна игра

– творчеството на децата като част от интериора

Другата промяна, която направихме е да обособим кътовете за игра в занималнята, съобразявайки се с датския начин на подреждане на групите.  С малки модули отделихме пространствата в занималнята и направихме следните кътове за игра: магазин, кухня, фризьорски салон и бебе-център. В съседно помещение направихме кътове, в които да играят момчетата. Там има: работилница, джаги, различни конструктори и гаражи.

Смятаме, че децата на по-малки групи играят по-добре, не проявяват агресия помежду си и изпитват удоволствие от играта.

Педагогическо взаимодействие

Най-голямата промяна извършихме именно тук, в процеса на педагогическо взаимодействие и общуването с децата, защото е въпрос на промяна на личните нагласи.

Основно в работата си използваме фронтален метод. Сега вече всички се стараем да променим своята позиция спрямо децата. Стараем се да сме до тях и да бъдем на тяхното ниво (седнали на земята или на столче до тях). Стараем се контактите ни да бъдат очи в очи.

 

През 2019 г. реализирахме и проект „Тактилна работилница за равни възможности в общността“ с период на изпълнение: април 2019 – април 2020 г.

Източник на финансиране: Програма на Виваком и Български център за нестопанско право

Обща цел на проекта беше подобряване на социалното включване на уязвими членове на общността чрез разширяване на социалната им опитност и досега с изкуството и културно-историческото наследство на Русе. Подобряване на чувствителността на хората от общността от най-ранна възраст чрез преживяване на личен опит и осъзнаване и приемане на различията.

Специфични цели:

Създаване на тактилна изложба на най-емблематичните за град Русе културно-исторически паметници в Регионалния исторически музей, която ще се разглежда от малки и големи, независимо от техните възможности, чрез сензитизиращи интерактивни сесии. Ще се изработят 5 тактилни макета (с повече ключови детайли) на сгради и паметници, които ще се опознават чрез пипане. Ще бъдат предоставени и произведения на изкуството от местни автори, също подходящи за пипане. По забавен и атрактивен начин ще се поднася информацията за обектите. Методите ще са подходящи за деца и възрастни с различен социален и здравословен статус ( с увреждания, незрящи, здрави, от маргинализирани общности). По този начин всички ще се включват равнопоставено, движени от присъщото за всички хора любопитство и желанието да се забавляват. Децата и хората със затруднения ще бъдат успешно приобщени към културно-историческото наследство и съвременното изкуство. А тези без затруднения ще бъдат поставяни в ситуации, които ще им помогнат да разберат как се чувстват хората със сензорни или когнитивни нарушения. В рамките на проекта изложбата ще посетят деца от детски градини и училища, от социални услуги, включително за незрящи, от маргинализираните квартали. Ще бъдат обучени аниматорите на музея да правят сензитизиращите сесии и изложбата ще остане в музея, за да стане достояние до всички хора от града и не само.

Разработихме три вида сесии, подходящи за различни целеви групи – деца, незрящи и възрастни. По време на тактилната работилница, в рамките на един месец изложбата и интерактивните сесии бяха посетени от над 200 човека.

С цел устойчивост макетите от тактилната работилница бяха предоставени на Регионален исторически музей – Русе и сесиите продължиха, предоставяни от обучените по проекта екскурзоводи на музея.

Изложбата получи широк регионален и национален отзвук.

 

През април 2019 г. приключи проектът „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, изпълняван от „Еквилибриум“ в партньорство с Община Русе:

Целите на проекта бяха:

Реализация на практики за репродуктивно здравеопазване и семейно планиране за здравно неосигурени жени в репродуктивна възраст от ромски произход или живеещи в сходна на тяхната ситуация (кв. Тракция Русе и 13 населени места от Община Русе). Дейности в две направления: информиране на жени от ромски произход (около 400) в репродуктивна възраст чрез беседи и срещи в неформална атмосфера по домовете на жените в общността и индивидуални консултации и от друга страна подкрепа и придружаване на жените (най-малко 50), направили здравословен репродуктивен избор до медицински услуги на АГ специалист, както и последваща подкрепа.

Насърчаване на използването на пренатални услуги чрез осигуряване на 4 пренатални прегледа за най – малко 50 бременни здравно неосигури ромски жени от ромски произход или живеещи в сходна на тях ситуация – кв. Тракция и 13 населени места от Община Русе.

Формиране на знания и умения у родителите от ромски произход и живеещи в сходна на тяхната ситуация за стимулиране на когнитивното, социално и емоционално развитие на децата в ранна детска възраст чрез провеждане на съвмести занимания/клубове – деца в предучилищна възраст и родители в две училища в гр. Русе (ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Братя Миладинови“)

За периода от края на 2015 до април 2019 г. година бяха постигнати следните   резултати:

В област Здравеопазване:

– проведени здравни беседи – 83 /в Тракция/Селеметя – 42 и в села от община Русе – 41/

– участвали жени в сесии по семейно планиране – общо 640 /Тракция/Селеметя – 338 + 302 от селата на община Русе/

– общо прегледани жени от АГ специалист – 68

– обхванати бременни – 34

– проведени прегледи на бременни – 85

– поставени спирали – 34

В област Образование:

Съвместни клубове деца и родители – общо 313 /3 групи в 2-те училища „Братя Миладинови“ „Ал. Константинов“ – 268, проектната дейност беше разширена и в  ОУ „Н. Обретенов“ – 25 и ДГ „Ралица“ – 20/

Брой деца – общо – 132 /3 групи в 2те училища „Братя Миладинови“ „Ал. Константинов“ – 102 + ОУ „Н. Обретенов“ – 9 и ДГ „Ралица“ – 21/

Брой родители – общо – 138 /3 групи в 2те училища „Братя Миладинови“ „Ал. Константинов“ – 110 и ОУ „Н. Обретенов“ – 19 и ДГ „Ралица“ – 9/

Брой обучени педагогически специалисти – 74 в две обучения.

В края на проекта бе публикувана и добрата практика на „Еквилибриум“, прилагана по проекта в общ наръчник с добри практики.

http://eq-bg.org/wp-content/uploads/2019/08/Zov_body-1.pdf

 

 През 2019 г. беше продължен договора с Община Силистра по проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-C01

При реализирането на дейностите по проекта бяха проведени:

 • Проведени 2 индивидуални супервизии на приемните семейства от област Силистра, в които има настанени деца;
 • Проведени 2 специализирани обучения на ОЕПГ Силистра;
 • Проведено 1 специализирано обучение на членовете на Комисията по приемна грижа към РДСП – Силистра;
 • Проведени 4 групови супервизии на ОЕПГ и ОЗД Силистра;
 • Проведени 2 индивидуални супервизии на ОЕПГ Силистра.

Приемните деца си „тръгват” с лична история –  „Книга на живота”; приемни деца се насочват към психологическа подкрепа в ЦОП /предимно, когато предстои осиновяване/; оказана е методическа подкрепа в комплицирани казуси и са осъществени директни срещи с приемните майки и ОЕПГ – Силистра при планиране на действия и раздяла с приемно дете със специфични потребности при настаняването му в ЦНСТДУ, както и при заявено желание на приемен родител за отказ от приемната грижа; по-практически, целенасочени и интерактивни обучения на приемните семейства, провеждани от ОЕПГ.

През 2019 г. бе сключен договор за оказване на супервизии и консултации на ЦОП Разград

Бяха проведени 5 индивидуални и 1 групова супервизии.

 

През 2019 година „Еквилибриум“ беше организатор и участник в редица значими събития на регионално и национално ниво

На 3 и 4 октомври 2019 г. Дейвид Бисет посети конференция, организирана от УНИЦЕФ и Националната мрежа за децата. Конференцията позволи на участници с различна специализация да разсъждават по предизвикателствата пред изграждането на система за ранна интервенция в детството (РНД) в България. Тя трябва да осигури ефективно откриване на признаци на забавено развитие, увреждания, трудности при ученето или семеен риск и да мобилизира групи от професионалисти в подкрепа на семейството.

Конференцията бе председателствана от Емили Варгас-Барон – практикуващ специалист от САЩ с голям опит. Тя играе важна роля, като помага за развитието на стратегията за РНД и на рамка на развитието й в България.

На 17-ти и 18-ти април 2019 г. повече от 40 специалисти от 15 държави в централна и източна Европа се събраха в Букурещ, за да дискутират проблемите на децата в семейства, разделени поради миграция на родителите. Темата бе „Права и закрила на децата, чиито родители са емигрирали, за да работят в чужбина“.

В рамките на два дни общо 11 представители на различни страни презентираха ситуацията в родните им държави по отношение на трудностите, които тези деца и професионалистите, работещи с тях, изпитват, както и модели за подкрепа на такива деца. Представител на Национална мрежа за децата, България, бе Ина Радкова, която работи като психолог в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе, към СНЦ „Еквилибриум“. През първия ден тя представи изследване на УНИЦЕФ България на тема „Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина“, а през втория ден – случай от практиката. Презентациите ѝ засегнаха основните проблеми, пред които са изправени живеещите в България деца на емигранти, както и нуждата от много промени в системата за закрила на детето.

По проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“, реализиран от Клуб на социалния работник към Русенски университет „Ангел Кънчев“ в партньорство с Община Русе и финансиран от Фондация „Русе – град на свободния ух“ днес –  04.12.2019 г. се проведе финалния Коледен концерт. В концерта взеха участие всички потребители на социални услуги и студенти от специалност „Социални дейности“ на Русенски университет. „Еквилибриум“ беше основен организатор и движеща сила по организирането и провеждането както на творческите работилници за децата, потребители на социални услуги в града, така и в организацията и провеждането на коледния концерт.

От 5-ти до 8-ми ноември в НДК – София се проведе международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?”, в която взеха участие над 250 представители на университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ.

В първия ден от конференцията „Еквилибриум“ представи своя успешен модел на грижа по една от най-горещите теми – грижата за децата и младежите в Центровете за настаняване от семеен тип. Галина Бисет – Изпълнителен директор на организацията представи чрез филма „Цветя от Рая“ успешния подход „Отвътре навън, или за смисъла на човешкото присъствие“ .

Филмът представя историите на децата, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип (изведени от Домове за деца лишени от родителска грижа) в гр. Бяла, който „Еквилибриум“ управлява от 2016 г.

Името на подхода е заимствано от едноименната публикация на организацията http://eq-bg.org/wp-content/uploads/2018/11/Otvatrenavan_FINAL.pdf , посветена на проблемите и успехите с децата в този център, които изправиха екипа и ръководството пред предизвикателството да помогнат на деца, които не вярваха на никого, поради тежките си семейни истории и неблагоприятни обстоятелства в цялото им детство.

Въпреки това ние успяхме, защото повярвахме в тях, защото те ни се довериха и заедно извървяхме нелек, но удовлетворяващ път, който им даде повече увереност и ентусиазъм за собственото им бъдеще.

Международната конференция представи един успешен модел на деинституционализация, случил се България, въпреки трудностите и проблемите по пътя. Този модел показва, че могат да бъдат обединени усилията на държавни, местни институции, НПО и широка общественост в името на най-добрия интерес на децата на България. Стана ясно, че сме на прав път и че сме на етап, който изисква сериозен анализ на свършеното до момента, за да можем да планираме правилно следващите стъпки в този процес.

На 29-ти и 30-ти април „Еквилибриум“ взе участие в международна конференция на Фондации Велукс, проведена във Варна. Целта беше идентифицирането на добри практики в борбата с последиците от бедността и социалната маргинализация на ромското население в Югоизточна Европа. Събитието събра заедно организации от България, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия, чиято работа им дава възможност за пряк контакт с ромите и чийто опит е помогнал на делегатите да идентифицират основни проблеми и общи модели (неща, които са еднакви за различните страни), като в същото време осигуряват широк диапазон от мнения и гледни точки.

На 28 май 2019 г. Семейния център на „Еквилибриум“ се проведе пресконференция на тема „Кой поема отговорността за политиките за децата и семействата в България“. Събитието в Русе бе част от националната кампания подета от Национална мрежа за децата по въпросите, които вълнуват цялото общество в последните месеци в България, а именно – децата и семействата и системите, свързани с тях.

Да бъде отворен дебат, от който очевидно има нужда, за това кой поема отговорността за всички политики за всички деца и семейства. С тези думи Елена Петкова от сдружение „Еквилибриум“ откри срещата посветена на това как работи социалната система и системата за закрила на детето в България. „Национална мрежа за децата“, в която членува „Еквилибриум“, предлага собствен поглед за разрешаването на проблемите.

Това трябва да стане с публичен дебат, защото практиката показва, че у нас има нужда от дълбока структурна реформа. Има нужда от лидерство – фигура или институция, която да носи отговорност. Към момента всичко е разпокъсано и няма обединяващо звено.

На 16 май „Еквилибриум“ и Арена медиа  напарвиха прожекция на филма „Азбука“ в Русе

Филмът „Азбука“ е предоставен от Гьоте институт и събитието е част от десетки прожекции, които се провеждат в цялата страна през май. Това е съпътстващо събитие от националния филмов фестивал за документални филми „(не)Възможното образование“ на Общност за демократично образование.

Целта е да се популяризират алтернативни форми на образование и да се провеждат дебати за плюсовете и предизвикателствата пред образованието в променящото се ежедневно общество в глобален мащаб.

Филмът „Азбука“ в Русе събра над 40 зрители, които се включиха активно и в последвалата дискусия.

Инициативата на „Еквилибриум“ и Арена медиа е абсолютно безвъзмездна и продиктувана от желанието и в нашия град да се повдигне дискусията сред родители, учители и специалисти за нужната промяна в нашето образование.

Филмът повдига  много и важни въпроси за това колко адекватна е образователната система в глобален мащаб в настоящия момент, тъй като тя функционира от времето на индустриалната революция, когато тя е била необходима и адекватна, но в настоящия момент е необходимо училището да отговори на различни потребности на съвременния свят.

Сдружение „Еквилибриум“ стана домакин и организатор на уъркшоп на тема „Инструменти за проследяване на ранното детско развитие“. Събитието се проведе на 17 октомври 2019 г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства Русе.

Уъркшопа е час от проект на Фондация „За нашите деца“ и премина със огромен интерес от страна на  представители на социалните услуги в Русе, както и педагогически специалисти от ясли и детски градини в града и представители на Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе.

Състоя се разгорещен дебат относно адекватните начини за проследяване на напредъка в осъществяването на целите, политиките и професионалната квалификация на специалистите в областта на ранното детско развитие. Бяха изведени от участниците проблеми и предложения за решения на липсващи към настоящия момент компоненти, особено що се отнася до цялостна политика и стратегия за ранното детско развитие в България. Специално внимание бе обърнато на това как биха могли да се включат и да бъдат подкрепени бъдещите и настоящите родители в по-доброто разбиране на важността най-ранното детство на децата.

В рамките на събитието беше представена и обсъдена статията „Глобалната скала за ранно детско развитие“ от списание „Early Childhood Matters”, издавано от фондация „Бернард фон Леер“.

На 28 август 2019 г. „Еквилибриум“ проведе събитие „Пет години напредък с децата и младежите от „Вяра“, „Надежда“ и „Любов“

На събитието в Регионален исторически музей като партньори бяха поканени и Сдружение „Дете и пространство. От повече от 15 години „Еквилибриум“ и „Дете и пространство“ правят най-доброто, подкрепяйки семействата и децата в риск, инвестирайки всичките си сили, човешки ресурси и изключително много допълнителни средства, за да предоставят най-добрата грижа и подкрепа за най-уязвимите. В резултат от усиления труд  на много специалисти и възстановени контакти със близките на децата и младежите Севда успява да изрече за пръв път думата „мама“, когато е на 23 години. Преди десет години лекарите дават на лъчезарната днес Гергана една година живот. Боби се превръща от едва кретащо момче в бързоног младеж.

Това са само част от успешните истории, споделени днес по време на събитието „Пет години напредък с децата и младежите от „Вяра“, „Надежда“ и „Любов“, организирано от сдруженията „Еквилибриум“ и „Дете и пространство“.

През месец ноември 2019 година се навършват 10 години от настаняването в „Розовата къща“ на първите деца, изведени от дома в Могилино

В Семейния център на „Еквилибриум“ се състоя представянето на най-новото издание на организацията, посветено на децата от Могилино, настанени преди малко повече от 10 години в първия център от семеен тип в страната.

Авторът на книжката – Надежда Петрова, дългогодишен ръководител на т.нар. Розова къща, където живеят 12 деца с тежки увреждания, разказа историята на децата, техния огромен напредък и най-вече за нежната грижа от страна на целия екип на центъра, който дарява децата с много любов.

Специален гост на събитието беше д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето. Тя поздрави гостите и най-вече децата от Розовата къща, които бяха главните виновници за събитието и взеха активно участие в него, според възможностите си. Те получиха и специални подаръци от д-р Лилова – книжки от деца от пловдивско училище с мили послания от децата към техни връстници в уязвима ситуация.

Накрая всички гости и участници залепиха сърца с позитивни послания към децата и екипа на Розовата къща на специално подготвената за това картина, чийто автор е русенския художник Огнян Балканджиев.

 

 

 

 

 

Признание за „Еквилибриум“

На 13 юни 2019 година на международната конференция на Националния алианс за социална отговорност, посветен на 10 години от неговото създаване, „Еквилибриум“ получи награда за цялостен принос в социалната работа и дългогодишно партньорство с Алианса.

Наградата бе получена от изпълнителния директор на „Еквилибриум“ Галя Бисет на официалната гала вечер на форума.

През месец ноември „Еквилибриум“ получи аграда „Спасител на детството“ на Националната асоциация за приемна грижа

На 10-я си рожден ден Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) награди приемни родители, организации, социални работници, лекари, училище, инвеститори, журналисти за приноса им към приемната грижа. В категорията „Детска организация“ СНЦ „Еквилибриум“ получи специална награда „Спасител на детството“. Г-жа Ева Жечева говори за приноса на „Еквилибриум “ към деинституционализацията и работата с деца и семейства в риск. Вълнението и сълзите на водещите от „Майко мила“ и присъстващите на празника доказаха, че в приемна грижа работят хора-герои с големи сърца и любовта им може да промени детските съдби.

 

 

Фондонабиране

В резултат на постоянните ни усилия за набиране на средства с цел подобряване качеството на грижите в социалните услуги и оказване на подкрепа на децата и семействата от уязвими групи и през 2019 години бяха набрани не малко финансови средства и дарения в натура. Успяхме да привлечем нови спонсори и да задържим контактите с утвърдени наши съмишленици. Чрез спонсори бяха направени множество подобрения на материалната база в ОДУ „Слънчо“ – от Фондация „Направи добро за непознат“ и кампанията ни за събиране на вторични суровини бяха осигурени за децата  с потребност от постоянна медицинска грижа хранителни добавки, адаптирани млека и др. Фондацията предостави и монтира климатици в ЦНСТ гр. Бяла; от фирма Пътинжинерингстрой-Т ЕАД бяха осигурени и 2 тона нафта за отоплителния сезон на центъра.

От „Ерго дизайн“ бяха предоставени и подменени матраците на ЦНСТМУ „Надежда“ и „Любов“.

Служителите от фирма „Сафик – Алкан химснаб – Русе” с лични средства закупиха хранителни продукти и плодове за Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и специални пакети с книжки, канцеларски материали и лакомства за децата от Центъра за работа с деца на улицата към Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Фондация „Сърца без граници“ направиха дарение за децата от „Слънчо“. В резултат от благотворителното ревю – концерт, което сдружение „Сърца без граници“ организира през м. март тази година, се събраха средства за закупуване на така необходимите кислороден концентратор и ултразвук за децата от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа /ЦНСТДМУ – ПМГ/ и Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/ към Обединени детски услуги „Слънчо“.

За рождения ден на Зорница Ганева, тя и нейните колеги от inMusic Bulgaria решават, че сумите, предвидени за подаръци ще дарят за благотворителна кауза. Избраха да помогнат за закупуване на жизненоважните ентерлани храни за децата с потребност от постоянна медицинска грижа от Обединени детски услуги „Слънчо“, управлявани от „Еквилибриум“.

Неизброими са жестовете на много хора и фирми, които допринасят за по-доброто качество на услугите, които предоставяме.

Проведени бяха и традиционните за „Еквилибириум“ благотворителни събития: Коледен благотворителен базар без аналог в МОЛ Русе; Мартенски благотворителен базар.; Великденски базар на децата от Център за работа с деца на улицата

Събитията са разпознаваеми от русенци и привличат все повече поддръжници и дарители.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ (Сдружението) е регистрирано през септември 2004г. със следните основни дейности:

 1. Проектиране и управление на социални услуги.
 2. Предоставяне на социална подкрепа на деца, младежи ( в неравностойно положение) и техните родители.
 3. Консултантски и обучителни услуги и супервизии.
 4. Организиране на културни, образователни, социални събития.
 5. Развиване на конкретни социални програми и проекти за подпомагане на населението в съответствие с нуждите му.

 

След съставянето на годишния финансов отчет на СНЦ ЕКВИЛИБРИУМ за 2019 година е видно, че  сдружението  е реализирало приходи, в размер на 1831 хил.лв.от нестопанска дейност, а от стопанска дейност 20 хил. лв  в сравнение с 2018г. сдружението е имало приходи в размер на 1810 хил.лв от нестопанска дейност а от стопанска 22 хил. лв..

За 2019 година сдружението е реализирало положителен финансов резултат в размер на 25 хил .лева. (2018г. отрицателен финансов резултат –  111 хил.лв.) от нестопанска дейност.

За 2019 година сдружението не е реализирало  печалба в хил .лева. (2018г. е реализирало печалба 7 хил.лв.) от стопанска дейност.

През периода 2019г са извършени разходи  в размер на 1806 хил. лв (2018г. –  1921 хил.лв.) от нестопанска дейност,  от стопанска дейност за 2019г 20хил лв. (2018г. –  15 хил.лв.)

 

 

Разходи 2019г. Относителен дял(%) 2018г. Относителен дял(%)
  в хил.лв.   в хил.лв.  
1.Разходи за регламентираната дейност   179 9,91 482 25,09
2.Административни разходи 1627 90,09 1439 74,91
2.1. Материали: 32 1,77 38 1,98
2.2. Разходи за външни услуги: 357 19,77 384 19,99
2.3 Заплати 944 52,27 794 41,33
2.4 Осигуровки: 213 11,79 201 10,46
2.5 Други разходи 63 3,49 4 0,21
Амортизации 18 1 18 0,94
Общо: 1806   1921  
         
         
Разходи за стопанската дейност общо: 20   15  
Разходи за външини услуги 20 100,00  13 86,67
Разходи за данъци     1  6,67
Разходи от амортизации                 1 6,66

 

 

Най-голям дял в разходите по елементи се пада на административните разходи през периода

Социална политика

В края на отчетния период Сдружението има  наети 85 лица по трудови правоотношения .

Политика по опазване на околната среда

Сдружението не извършва дейности, които оказват влияние върху околната среда.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет

Сдружението няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет.

Вероятното бъдещо развитие на сдружението

Сдружението ще насочи усилията си към предоставяне на социални услуги, свързани с основната си дейност.

Управителен съвет

Членове на управителния съвет на СНЦ Еквилибриум са Елена Петкова Петкова, Галина Тодорова Пурчева – Бисет и Марияна Марчева Великова. Председател на УС е Елена Петкова Петкова.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сдружението има обекти извън мястото на регистрация – в гр.Бяла, обл. Русе. Когато се налага оперативен контрол извън мястото на управление на Сдружението,  председателя или друг служител се изпращат в командировка.

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

 1. Рискове, свързани с финансовите инструменти

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Сдружението е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са финансов риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Сдружението се осъществява от Председателя. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци.

Вследствие на използването на финансови инструменти, Сдружението е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Сдружението.

 

 • Анализ на финансовия риск
  • Валутен риск

По-голямата част от сделките на Сдружението се осъществяват в български лева, а при извършване на чуждестранни сделки за основна валута се използва евро.

 • Лихвен риск

Политиката на Сдружението е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2018 г. Сдружението не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като Сдружението не ползва привлечени кредитни средства.

1.3. Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск представлява рискът Сдружението да не може да погаси своите задължения. Сдружението посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Сдружението държи пари в брой и по банкови сметки, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни.

 

ПРЕДВИДЕНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2019 г.

Задачите за следващата година се концентрират върху:

 • Качествено управление на социалните услуги;
 • Търсене на нови  проекти;

 

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Сдружението не е предприело и няма намерения да предприема действие в областта на научноизследователската и развойна дейност.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Сдружението към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2018 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

 

 

 

Дата 16.06.2020 г.                                Подпис:

Елена Петкова

Председател на УС

на СНЦ Еквилибриум