• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА” КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИУСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ ЗА 2019 г.

СНЦ  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и администрира 10 социални услуги в гр. Русе и гр. Бяла.

За управлението на Център за обществена подкрепа (ЦОП) има преиздаден лиценз от ДАЗД № 1277/ 06.06.2018 г. и удостоверение от АСП № 00191-0001, изд. на 16.09.2009 г., преиздадено на 22.05.2015 г. и на 15.06.2018 г. за „Център за обществена подкрепа”.

 

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОДКРЕПА 

Социалните услуги в ЦОП се предоставят съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите в ЦОП се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.

От 12.09.2018 г. действа нова Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа, на базата на която са разписани и настоящите програми и социални слуги, предоставяни в ЦОП.

 

Дейност 1

Организационно изграждане на КСУДС

В началото на 2019 г. е извършен преглед на Годишния график на дейностите и изработване на нов; изготвен е Годишен план за развитие на ЦОП. Извършен е преглед и актуализиране на Оценки на риска за неблагоприятните фактори, влияещи на сигурността и безопасността, както и на работата в сектор „Спешен прием”, който възобнови  функциите си от м. август 2019 г. след приключване на ремонтните дейности в КСУДС по проект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”.

През м. януари 2019 г. са извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурси и имат значение за годишното стратегическо планиране. През м. юли 2019 г. са проведени междинни атестации – функционални разговори на персонала на ЦОП.

 

Дейност 2

     „Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в КСУДС, който се следва.

На 26.03.2019 г. ръководител ЦОП премина обучение по международния стандарт ISO 9001:2015, проведено от г-н Илиев, магистър по управление на качеството.

На 16 и 17.05.2019 г. специалисти от ЦОП се включиха в обучителен модул за усвояване на знания и умения за използване на психотерапевтични подходи в помагащите дейности по проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие” на Русенски университет.

На 29.05.2019 г. бе проведено обучение на служителите от ЦОП и ЦРДУ на тема: „Работа с малолетни и непълнолетни с противообществени прояви – МКБППМН” с водещ Симона Балканска – секретар на МКБППМН.

През м. юни 2019 г. всички служители от ЦОП преминаха тридневно обучение на АСП на тема: „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца” по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Преминалите обучението получиха сертификати от фирмата, осигуряваща логистика за провеждане на специализирани обучения „Атлас Травелс” ЕООД.

От 17 – 19.06.2019 г. двама специалисти от ЦОП участваха в обучение на SOS Детски селища – България на тема: „Превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация”.

На 18.09.2019 г. бе проведено въвеждащо обучение на новоназначения персонал в СНЦ „Еквилибриум”, в което взеха участие и двама нови служители от ЦОП.

На 24.09.2019 г. психолог от ЦОП се включи в дискусионен форум на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ и Националния алианс за социална отговорност „Гласът на осиновеното дете“ в гр. София с цел да се даде гласност на важни теми, свързани с осиновяването – оценка, обучение, следосиновително наблюдение, тайната на произхода и др.

На 03 и 04.10.2019 г. специалисти от ЦОП се включиха в обучение Модул 5, организирано от РУ «Ангел Кънчев» – „Аспекти на психосоциалната работа с деца с психични разстройства”, водено от д-р Жупунов.

На 17.10.2019 г. екип ЦОП участва в уъркшоп в КСУДС на тема „Инструменти за проследяване на ранното детско развитие“, организиран от сдружение „Еквилибриум“ и Фондация „За Нашите Деца“.

На 01.11.2019 г. специалист „Социални дейности” участва в работна среща във връзка с изпълняван от фондация „Право на детство” и партньори проект, насочен към превенция на сексуалното насилие над  деца. Представена е платформа за онлайн подаване на сигнали за случаи на сексуално насилие над деца и анализ по приложение на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

На 05.12.2019 г. специалист „Социални дейности” от екипа на ЦОП  участва в семинар на ИСДП в град Шумен за споделяне на практики при работа с деца, жертви или свидетели на домашно  насилие, като част от дейностите по проект „БОДРОЗИ“, където представи опита на организацията по превенция на насилието.

 

Дейност 3

Супервизия на персонала”

Груповите супервизии за екипа на ЦОП към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на КСУДС – Русе. През 2019 г. ежемесечно са реализирани групови супервизии от Дейвид Бисет, а от Елена Петкова е осъществена индивидуална супервизия на социален работник от ЦОП, по негова заявка, през м. май 2019 г.

 

Дейност 4

      „Предоставяне на услуги в КСУДС”

Описание на дейностите:

 • Основни дейностив ЦОП:
 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов социален работник, с цел преодоляване на проблема;
 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: психолог, педагог, медицински специалист и др.;
 • Насочване, установяване на контакти и придружаване до институции в общността, предлагащи административни услуги, специализирана помощ, правни, здравни и социални услуги  и др.;
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;
 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);
 • Грижи, индивидуална психологическа и социална работа и занимания по интереси в ЦОП през деня за деца;
 • Осигуряване в рамките на един месец на сигурно и защитено място за деца в риск от изоставяне, жертви на насилие или от семейства, изпаднали в криза в сектор „Спешен прием”;
 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;
 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;
 • Консултира и насочва към съответните институции за оказване на закрила и помощ;
 • Частот дейността на ЦОП е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие;
 • Групова работа.

 

През 2019 г. ЦОП е работил с 293 потребители /271 случая + 22 потребители от консултативна работа в АГК и в семейния център „В света на ранното детство”/. През годината социални услуги са предоставени на 238 потребители, насочени с направления/заповеди от ДСП – Русе, ДСП – Бяла, ДСП – Две могили, заявление от ОП – Разград, ОС – Русе, административен съд – Русе, ОД на МВР – Русе, и на 33 самозаявени потребители. През годината средномесечно е работено по 112,5 случая.

 

В началото на 2019 г. до кмета на Община Русе и директор ДСП – Русе е изпратена информация за разписаните програми /дейности и социални услуги/, които се предоставят в Центъра за обществена подкрепа към КСУДС, базирани на актуализираната Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа. Социалните услуги и дейности съответстват и на планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“

 

През 2019 г. в ЦОП са предоставяни следните социални услуги и са осъществявани дейности по програмите:

 

ПРОГРАМА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА

Услуга „Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст (0 – 3 г.)”

През 2019 г. са предоставени 43 социални услуги за деца в ниска възраст и семействата им.  Основните дейности на мултидисциплинарния екип са консултиране на родители/грижещи се за изграждане на нужните умения за родителстване по отношение на: познаване на нормалните физиологични процеси при кърмаче/малко дете; хранене (кърмене, изкуствено и смесено хранене, въвеждане на нови храни, оводняване); разпознаване на основни признаци на болестно състояние при малко дете, първа помощ и навременна лекарска намеса; достъп до здравни услуги (проследяване на здравословното състояние и имунизационния статус на детето от личен лекар, редовно посещаване на детски консултации); хигиенни грижи; дневен ритъм на детето (сън, бодърстване, хранене); осигуряване на безопасни и сигурни битови условия, съобразени с възрастовите особености на детето.

Услуга „Здравно консултиране и семейно планиране ”

През 2019 г. са предоставени 3 социални услуги на жени – самозаявени клиенти, които са консултирани по въпроси на семейното планиране. След направен информиран избор на контрацепция, им е съдействано и са придружени да АГ специалист за безплатно поставяне на вътрематочни спирали и контролен преглед след това.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО/РАЗДЕЛЯНЕТО НА ДЕЦА ОТ БИОЛОГИЧНОТО ИМ СЕМЕЙСТВО И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

Работата на екип на ЦОП на ниво АГК по превенция на изоставянето на деца е в изпълнение на „Методика за работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилен дом“ на ДАЗД и ангажиментите по Споразумение за сътрудничество на СНЦ „Еквилибриум“ с УМБАЛ „Канев” – Русе, РДСП – Русе, ДСП –Русе, както и с актуализирания План за действие на Националната стратегия „Визия за ДИ на децата в Република България“.

През 2019 г. в АГК към УМБАЛ „Канев” са консултирани 129 бременни и родилки. Съвместно с ОЗД са посетени 93 сигнала, като от екипа на ЦОП са консултирани 71 родилки /37 от тях са непълнолетни/ и 22 бременни /само 1 от тях е пълнолетна/. Проведени са консултации от психолог с две родилки с мъртви раждания на деца. Променена е нагласата на семейство да изостави детето си с увреждане на меко и твърдо небце в резултат на консултиране от социални работници от ЦОП, ОЗД и УМБАЛ. През годината са изоставени 6 бебета, като две от тях ползват социална услуга в ЦОП след настаняването им в професионални приемни семейства. Към услуги в ЦОП са насочени и една непълнолетна майка и една пълнолетна за подкрепа при отглеждането на децата им. Една от пълнолетните родилки е изявила желание за подкрепа от социалната услуга и е самозаявен клиент в ЦОП. Пълнолетна родилка е насочена към социалната услуга „Звено „Майка и бебе” към ОДУ „Слънчо”, като същевременно се подкрепя и от екипа на ЦОП чрез социална услуга. С една от непълнолетните родилки, потребител на „Звено „Майка и бебе”, са проведени две срещи в АГК от екип на ЦОП и ОЗД за проучване на нагласите къде ще отглежда бебето си. През 2019 г. съвместно с ОЗД е посетен един сигнал в УМБАЛ „Медика”, а при втория – майката е променила намеренията си за изоставяне на бебето и с нея не е осъществявана среща.

Услуга „Пренатална грижа – консултиране и подкрепа по време на бременността и раждането за майки в риск да изоставят децата си”

През годината към социалната услуга не са насочвани потребители.

Услуга „Постнатална грижа – подкрепа на непълнолетни майки в следродовия период”

През 2019 г. услугата е ползвана от 6 непълнолетни майки, които съвместно със специалистите от ЦОП получават помощта на своите близки, както в грижите за децата, така и в ежедневието им и изграждането на автономност. Благодарение на оказаното съдействие и подкрепа от услугата и от своите роднини и бащи на децата, непълнолетните майки затвърждават родителските си умения и се чувстват все по – уверени. Една от тях продължава образованието си в 9 клас в самостоятелна форма на обучение.

Услуга „Семейно консултиране и подкрепа

Най-ползваната социална услуга е предоставена през 2019 г. на 129 деца и техните семейства /деца с предприета мярка за закрила „Настаняване при роднини или близки”, едно приемно дете със специални потребности, деца от семейства в криза, с влошени взаимоотношения, в раздяла или развод и др./. За децата и грижещите се предоставя подкрепа при отглеждането и възпитанието им, за преодоляване на проблеми в ежедневието, в общуването между различните поколения и разбирането на потребностите на подрастващите. Основен компонент при предоставяне на социалната услуга е мобилната работа – социална и специализирана подкрепа в дома на клиента, както и индивидуална подкрепа на потребителите от ключов социален работник, психолог, медицинска сестра при консултациите в КСУДС. Екипът на ЦОП подкрепя и материално семействата с ограничени финансови възможности – дарява хранителни продукти, дрехи, обувки, различни пособия и играчки за децата, закупува лекарства, поемат се разходите за транспорт до КСУДС и др. В някои от случаите се оказва и активна семейна подкрепа с цел децата да останат и продължат да се отглеждат и възпитават в семейната си среда.

Услуга „Спешна и заместваща грижа”

От м. август 2019 г. са предоставени 12 социални услуги на 5 деца. Основната цел на услугата е да се осигури 24-часова грижа от семеен тип за деца, чиито родители не желаят или не са в състояние да полагат грижи за тях, както и деца, жертва на насилие. Гарантира се защитена среда на живот и за децата, които спешно се налага да бъдат изведени от средата, в която се намират и която представлява заплаха за техния живот и здраве.

Три от децата, ползвали социалната услуга, са настанени в професионални приемни семейства, а другите две се върнаха в биологичното си семейство.

 

ПРОГРАМА ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ В БИОЛОГИЧНОТО СЕМЕЙСТВО НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА (НАСТАНЕНИ В РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА)

Услуга „Подкрепа при реинтеграция в биологичното семейство на дете, настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство”

През 2019 г. са предоставяни 13 социални услуги /през 2018 г. са били 43/. Екипът на ЦОП подготвя и подкрепя детето и биологичното му семейство в процеса преди връщането в биологичната среда, както и след реинтеграцията му. Към услугата се насочват деца в приемна грижа, настанени при близки и роднини и настанени в резидентни услуги извън област Русе. Част от работата при предоставяне на социалната услуга е изготвянето на оценка на детските потребности и възможностите на родителите/близките да ги задоволяват.

През годината екипът на ЦОП работи за реинтеграцията на три деца, настанени в ЦНСТ, на 6 деца в професионални приемни семейства, както и с тези, които са вече върнати в биологичната им среда. Въпреки оказаната подкрепа, едно от децата е настанено в ЦНСТ в гр. Карнобат, а друго е осиновено. Три от децата са реинтегрирани в родните им семейства, две са настанени при техни роднини. В края на годината продължава работата с майка на дете с ДЦП, настанено в ЦНСТДМУ, както и с бащата на момченце, което се отглежда в професионално приемно семейство.

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩНОСТТА

 • Индивидуално еднократно консултиране на семейства с цел информиране и насочване към  адекватни услуги в общността, индивидуални психологични или социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието, семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневни задължения, свързани с детето. През 2019 г. са консултирани 18 граждани, като са насочени към съответните институции или с тях е стартирала социална услуга в ЦОП като самозаявени клиенти.
 • Осигуряване на пространство, наблюдение и подкрепа на контакти на деца с биологичното им семейство, както и на контакти на деца с отсъстващия родител (в процес на развод или в процедура на договаряне на режим на лични отношения при съдебни спорове). През 2019 г. е предоставено пространство и са подкрепени повече от 40 деца за гостувания и срещи с отсъстващия родител, с биологичното им семейство или с кандидат – осиновители.

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Услуга „Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране”

През 2019 г. социалната услуга е оказала подкрепа на 7 деца и техните семейства. В случаите на брат и сестра се наложи интензивна психологическата работа с майката и двете й деца с цел подкрепа и справяне с трудностите в ежедневието, след неочакваната загуба на бащата. Екипът оказа подкрепа и на деца, преживели насилие и в ситуация на развод на родителите им. По два от случаите е проведена среща на с външен специалист – психолог с опит в работата с жертви на домашно насилие.

Услуга Подготовка и изслушване на деца в съдебното и досъдебното производство

През 2019 г. социалната услуга е предоставена на 6 деца и техните семейства. Първият е със заявка от Окръжен съд – Русе за разпит на девойка, жертва на сексуално насилие, вторият – от Административен съд – Русе за разпит на девойка, в качеството си на свидетел по съдебно дело, заведено от нейния баща срещу АСП – София, третият е със заявка от Окръжна прокуратура – Разград за разпит в специализирано помещение „Синя стая” на девойка, претърпяла сексуално насилие, извършено от семеен партньор на майка й, четвъртият е по заявка на Второ РУ на ОД на МВР – Русе за разпит на дете в качеството му на свидетел и жертва на физическо и психическо насилие от страна на бащата и два случая на деца – брат и сестра, насочени от ОД на МВР, отдел „Разследване”, сектор „Пътна полиция”/едното е претърпяло катастрофа през 2018 г, за което се води съдебно дело от родителите и тече разследване, а другото дете е в качеството си на свидетел/. При всички случаи е извършена подготовка на децата за предстоящите разпити в специализирано помещение „Синя стая”, според методиката на ИСДП. Всички разпити, с изключение на един, са осъществени в специализираното помещение в КСУДС, а един по един от случаите социален работник от ЦОП оказа подкрепа на детето по време на разпита, проведен в съдебна зала, по решение на съдията по делото.

 

ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ”

Общностна работа за промяна на семейните модели при ромския етнос, кампании за информиране за законовите норми и санкции по отношение на детските бракове, комплексните последици за бъдещата социална и професионална реализация на младите хора – здравни, социални, образователни и др. Индивидуални консултации и подкрепа за предотвратяване на ранните бракове, работата със семействата на девойките и младежите и с ресурсите на общността.

Дейностите по програмата са част от социалната работа на ЦОП при предоставяне на социални услуги в ромските квартали „Тракция”, „Селеметя”, „Трите гълъба” и селата с концентрирано ромско население в Община Русе.

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ОСИНОВЯВАНЕТО

В рамките на тази програма се реализират различни форуми, инициативи и информационни събития по въпросите, свързани с осиновяването, включително станалите вече традиция – Годишна среща „Приятели на осиновяването“, Национални ден/седмица на осиновяването, Отворени врати в КСУДС по темата „Осиновяване“, детски празници и благотворителни инициативи на осиновени и осиновители и др.  Целта на тези дейности най-общо е:

 • Информиране за същността на осиновяването, като възможност за децата, лишени от родителска грижа да намерят свое семейство;
 • Преодоляване на негативните обществени нагласи, предразсъдъци и страхове, свързани с процеса по осиновяване;
 • Насърчаване на толерантно отношение към осиновени, осиновители и родители, оставящи децата си за осиновяване и т.н.
 • Открито дискутиране по горещи теми, като тайната на осиновяването, разсиновяването и др.

Активна роля в осъществяването на дейностите има неформалната общност на кандидат-осиновители, осиновители и техните деца, която бе създадена в резултат на дългогодишната дейност на КСУДС в тази посока. Родителската група на осиновителите функционира от 2009 г. и интереса към нея не е намалял през годините. Това дава възможност на осиновители с вече поотраснали деца да оказват подкрепа, да дават положителен пример, да споделят опит със семействата, които тепърва тръгват по този път. През 2019 г. са проведени сесии на теми: през м. януари 2019 г. – „Обобщение и анализ на работата на групата през изминалата година. Изготвяне на програма за 2019 г.“ с участници – 6 възрастни и 7 деца;  през м. февруари 2019 г. – „Теория на разделите – емоционални и поведенчески реакции на децата“, с участници – 9 възрастни и 5 деца; м. март 2019 г. – „Взаимоотношенията в семейството – родителски роли. Семейство с един родител. Второ дете в семейството”, в която са се включили 8 възрастни и 6 деца, м. април 2019 г.: „Коментиране на проектопромените в СК за премахване на възможността да се разсиновява, както и дали да има максимална възрастова разлика между осиновен и осиновител”, в която са участвали 8 възрастни и 3 деца, м. ноември 2019 г. – „Прояви на насилие като възпитателни мерки и агресивно поведение на детето извън семейната среда”, с участието на10 възрастни и 6 деца. През м. май 2019 г. екипът от ЦОП, работещ по програма „Подкрепа на осиновяването”, организира и осъществи детски празник „Щъркелов ден” по инициатива на БАОО. В събититето се включиха 22 възрастни и 10  деца – участници от групата за взаимопомощ, социален работник от ОЗД, специалисти от КСУДС. През м. септември 2019 г. срещата на групата се проведе на 29.09.2019 г. в рамките на инициативата на БАОО – Национални седмици на осиновяването, като се дискутира темата „Осиновеното дете и детската градина”. Гост на групата бе г-жа Павлина Иванова – учител в Първо частно училище „Леонорадо Да Вичи”, гр. Русе, с участници – 4 възрастни и 4 деца.  През м. декември 2019 г. в рамките на месечната среща на групата на 15.12.2019 г. е проведено коледно тържество с участието на 12 деца и 14 възрастни. На празника бе поканен аниматор, който превърна празника в запомнящо се преживяване и за децата, и за техните родители.

Услуга  „Работа с кандидат–осиновители”

През 2019 г. са предоставени 30 социални услуги на кандидат-осиновители, като са проведени общо пет задължителни обучения и в тях са се включили 44 лица.

Услуга  „Наблюдение и подкрепа на осиновителските семейства и техните деца”

Услугата е предоставена на две деца и техните семейства – в единия случай се подкрепят грижите за детето от страна на неговата майка, която е подала съдебен иск за разсиновяване, с мотива, че не е била информирана за негов сериозен здравословен проблем, а в другия – екипът оказва подкрепа на осиновеното дете и родителите му в процеса на адаптация, след неговото осиноваване.

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА НА МЕСТНО НИВО

Програмата цели подкрепа за развитие на приемната грижа, като най-добрата алтернатива на настаняването в специализирани институции. Основните дейности в това направление са свързани основно с:

 • Промотиране на приемната грижа в общността, с цел привличане на интерес от страна на потенциални кандидати за приемни родители;
 • Кампанииза популяризиране на приемната грижа, информационни срещи, събития, обмен на опит, с цел изграждане на положителни обществени нагласи към приемните родители и приемните деца;
 • Работа с общността на приемните родители за развитието на профилирана приемна грижа (специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, непридружени бежанци).

През м. ноември 2019 г. на тържество, послучай 10-ия рожден ден на НАПГ и връчването на наградите „Спасители на детството” в гр. София, СНЦ „Еквилибриум” получи награда „Спасител на детството” в категория „Детска организация”, като принос за това има и екипът на ЦОП с дългогодишната си работа в направление Приемна грижа.

Към социалните услуги  „Работа с кандидат–приемни родители” и „Подкрепа на утвърдени приемни семейства” не са насочвани потребители, тъй като дейностите са ангажимент на ОЕПГ към Община Русе.

Услуга „Подкрепа на дете, на което предстои настаняване в приемно семейство”  

През 2019 г. към услугата не са насочвани деца, а дейностите по наблюдение и подкрепа на деца и приемни семейства са осъществявани в рамките на други социални услуги.

Услуга „Специализирана подкрепа на приемно дете в приемно семейство”

През 2019 г. ЦОП работи по 18 случая на приемни деца, като за три от тях е осигурена постоянна семейна среда – едно дете е реинтегрирано, а две са осиновени в България.

 

ПРОГРАМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, НАСТАНЕНИ В РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ

Към социалните услуги „Индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги“ и „Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция за деца и младежи, при напускане на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно семейство” не са насочвани потребители.

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Услуга „Работа с деца с проблемно (отклоняващо се) поведение”

През 2019 г. не е имало потребители на социалната услуга.

Услуга  „Център за права на децата в контакт и/или конфликт със закона “

През годината социалната услуга е ползвана от един младеж като работата е прекратена поради несъдействие от страна на семейството и по желание на майката.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ. РАБОТА С ДЕЦА, ОТПАДНАЛИ ИЛИ В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Услуга „Превенция на отпадането от училище”

През 2019 г. не е имало потребители на социалната услуга.

 

Дейност 5

       „Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации, участие в обучителнапрограма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

През 2019 г. екипът на ЦОП продължи да е ангажиран със събирането на пластмаса и други вторични суровини.

Екипът на ЦОП се включи в благотворителните базари вMall Rouse с изработени изделия, осигуряване на външни участници и директни продажби на базара. Със съдействието на служителите са осигурявани конкретни дарения за потребителите на ЦОП от мебели и вещи от дарители. От частни дарители са осигурени средства за нуждите на дете със специфични потребности, с което се работи за реинтегарция в родното му семейство.

На 09.09.2019 г. специалисти от ЦОП към КСУДС – Русе проведоха обучение на тема „Синдром на родителско отчуждение при деца на разделени / разведени родители” по програма ЕКсперт на ЦОП – Кубрат, в което са участвали 6 специалисти.

ЦОП инициира дарение през м. декември 2019 г. за нуждите на потребители и на социалните услуги на СНЦ „Еквилибриум” на бои от „Оргахим” в размер на 950 кг.

Със съдействието на екипа на ЦОП всички деца трите социални услуги на КСУДС получиха Рождественски кутии чрез „Операция Рождествено дете“ на Сдружение „Дунавско сияние“.

От операция „Плюшено мече” през м. декември 2019 г. за потребителите на ЦОП са получени подаръци за всички деца.

 

Дейност 6

 „Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”

Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения.

През 2019 г. специалисти от ЦОП към КСУДС продължават да оказват експертна подкрепа по проект „Приеми ме 2015“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № 2017-021 от 27.03.2017 г., сключен между СНЦ „Еквилибриум” и Община Силистра.

 

Дейност 7

Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на ЦОП са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/отдел „Закрила на детето“, РДСП, УМБАЛ „Канев” – Русе, ЦПЗ – Русе, ДЮЦПЗ, ОПЛ и др.

На 10.01.2019 г. бе проведена работна среща с представители на Община Омуртаг за обмяна на опит при предоставяните социални услуги от СНЦ „Еквилибриум” и в Община Омуртаг.

На 15.02.2019 г. ръководител ЦОП и специалист от ЦОП участваха в организирана от РДСП работна среща на социалните услуги ЦОП в Област Русе.

На 15.02.2019 г. двама специалисти от ЦОП и ЦРДУ участваха в информационна среща „Възможности за младежко доброволчество” на сдружение „Вдъхновение”.

На семинар в Букурещ от 16 – 19.04.2019 г. психологът от ЦОП Ина Радкова представи НМД и изследване на УНИЦЕФ България на тема „Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина“ и случай от практиката.

На 24.04.2019 г. 20 ученици от 5 клас на МГ „Баба Тонка” посетиха специализираното помещение „Синя стая” по техен проект. Съдия Иванов от РОС разясни на децата правната процедура, а екипът на ЦОП разказа за дейностите по предоставяне на социалната услуга по щадящ за детето начин.

На 09.05.2019 г. ръководител ЦОП участва в дискусисионен форум – фокус група, домакинствана от РДСП – Русе, в изпълнение на дейност А7: „Изготвяне на две публични политики за трансгранично сътрудничество, по една за всяка държава, относно управлението на социалните обезщетения и социални инспекции, които ще използват най-добрите практики в двете страни” по проект №16.5.2.065 „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България” на АСП – България и Национална агенция за плащания и социална инспекция – Румъния.

На 09.05.2019 г. ръководител ЦОП и специалист „Социални дейности” в ЦОП участваха в среща в Русенски университет с Експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация с цел оценка на специалностите от професионално направление Педагогика (Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, както и съответните магистърски програми).

На 07.06.2019 г. специалисти от ЦОП участваха в организирана от Дейвид Бисет среща с представители на социални услуги в Русе, училищни психолози и педагогически съветници, МКБППМН, за да обсъдят начини за подобряване на сътрудничеството помежду ни за подкрепа на уязвимите тийнейджъри.

На 25.06.2019 г. социален работник от ЦОП, работил по проекта, участва в заключителна кръгла маса по проект на BYMBE „Да върнем младите майки към образованието” в гр. София.

На 03.07.2019 г. специалист „Социални дейности” и психолог от екипа на ЦОП по покана на директора на СУЕЕ, гр. Русе, взеха участие в педагогически съвет и се включиха в обсъждането на казуси, свързани с различни проблеми в поведението на ученици.

На 03.07.2019 г. в КСУДС на работно посещение бяха колеги от НПО „Конкордия” – София, като по време на срещата бе споделен опит при предоставяне на социалните услуги ЦОП и ЦРДУ.

На 11.07.2019 г. екипът на ЦОП – Силистра посети КСУДС с цел обмяна на опит и оказаване на експертна подкрепа на ръководител ЦОП по отношение на дейността и управление на услугата ЦОП.

На 16.07.2019 г. екипът от ЦОП, работещ на ниво АГК, осъществи работна среща с координатора на ЗКЦ и със социалния работник на УМБАЛ „Канев” – Русе в Първия в България семеен интерактивен център „В света на ранното детство”.

На 28.08.2019 г. специалисти от ЦОП присъстваха на събитието „Пет години напредък с децата и младежите от „Вяра“, „Надежда“ и „Любов“, организирано от сдруженията „Еквилибриум“ и „Дете и пространство“ с любезното домакинство на Историческия музей.

На 02.10.2019 г. социални работници от ЦОП взеха участие в инициатива, послучай Международния ден на ненасилието –  2 октомври, по покана на Българска асоциация на социалните работници и професионалносионално направление „Социални дейности” в Русенски унивеситет в Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе.

На 09.10.2019 г. е осъществена работна среща с координаторите по проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 08.10.2019 г. Наталия Михайлова и Мая Грозданова от Уницеф проведоха фокус група с екипа на ЦОП с цел проучване за картографиране на работещите в социалната сфера и свързаните сектори с оглед разработване на пътна карта за изграждане капацитет и подкрепа на работещите в тази сфера.

На 22.10.2019 г. ръководител ЦОП присъства на представянето на най-новото издание на „Еквилибриум“, посветено на децата от Могилино, настанени преди малко повече от 10 години в първия център от семеен тип в страната. Автор на книжката „Малка история за любовта” е Надежда Петрова. Специален гост на събитието бе д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето.

На 12.11.2019 г. специалисти от ЦОП участваха в среща, организирана от НМД, относно актуални аспекти на социалната политика в България, касаещи правата на децата.

На 28.11.2019 г. на работно посещение в КСУДС бяха СНЦ „Божурите” съвместно с представители на партньора им Югоизточен университет за приложни науки /ХАМК/, Финландия, по проект №BG05 М90Р001-4.003-0021-С01 „NEETsLAB менторство чрез иновации – мисия възможна” с цел запознаване с предоставяните от СНЦ „Еквилибриум” социални услуги и добри практики, прилагани в работата с деца и младежи от уязвими групи. По същия проект е проведена и кръгла маса с участието на двама представители от ЦОП.

 

Дейност 8

„Информация и публичност”

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, новини, а на страницата на КСУДС във фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Разработени са различни брошури, отразяващи разнородните аспекти на дейността, които могат да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на базарите и при събития.

 

Дейност 9

„Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на КСУДС се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“).

В началото на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чиито услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите.

При приключването на всеки случай в ЦОП всички потребители попълват анкета за обратна връзка. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Методологията на доставчика за работа по случай включва оценка на напредъка по ключови индикатори в 6 области на благосъстоянието на детето и семейството. Тази оценка се прави няколко пъти в процеса на предоставяне на услугата и резултатите се анализират. Това е начин за цифрово измерване на промените и преценка доколко е ефективен плана за предоставяне на услуги.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, ежеседмични екипни срещи на персонала на ЦОП, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на работната ангажираност на служителите от ЦОП (месечен отчет за постигнати резултати при предоставяне на социалните услуги, седмично планиране).

Ежемесечно се изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за капацитета и натовареността на услугата, както и статистика и технически отчет за Община Русе – на тримесечие.

На 28.03.2019 г. в КСУДС бе извършена планова проверка от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе с цел спазване на хигиенните изисквания на действащото законодателство. Заключението в доклада за извършената инспекция е, че обекта съответства на изискванията на действащото законодателство.

На 31.05.2019 г. и 05.06.2019 г. в ЦОП бе извършен мониторинг от Община Русе на дейностите в социалните услуги.

До края на м. юли 2019 г. е осъществяван периодичен мониторинг от екип на Община – Русе по проект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”. През м. ноември 2019 г. е осъществен мониторинг от екип на Община Русе и гр. София по проект на Община – Русе „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгл. Наредба №4 за достъп на среда в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”.

На 22.11.2019 г. в ЦОП бе проведена проверка на място – наблюдение на дейности от Ина Георгиева – гл. експерт в отдел „Социални дейности”, Дирекция ЗСД, и Гергана Пашева- ст. експерт в отдел „Социални дейности”, Дирекция ЗСД, в Община Русе.

На 11.12.2019 г. бе извършена планова инспекция от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе от Вехдетин Таракчиев – ст. инспектор и д-р Севгин Татавалъ – ст. инспектор при ОДБХ – Русе, във връзка с план за 2019 г. Цел на проверката е спазване на хигиенни изисквания на действащото законодателство. Направено е заключение, че обектът е в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

 

Проекти, в които участват специалисти от екипа на ЦОП

СНЦ „Еквилибриум” бе партньор на Община Русе при реализирането на проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“, а специалисти от екипа на ЦОП осъществиха дейности в направление „Здравеопазване” и „Образование”, реализирани до края на м. април 2019 г., когато проектът приключи.

 

09.01.2020 г.

 

Изготвил: Д. Миланова –

ръководител ЦОП