• English
  • български

Hope_and_Homes_for_Children_logoПрез декември 2009 бе подписано споразумение за сътрудничество между Еквилибриум, „Надежда и дом за децата” (Великобритания) и Община Тетевен с цел развиване на алтернативни социални услуги в подкрепа на деца и семейства в риск в Община Тетевен.

За практическото изпълнение на тази цел бе разработен проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – Тетевен и изграждане на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС)”, който ще бъде реализиран в продължение на 26 месеца – до декември 2011.

Еквилибриум има водеща роля в реализиране и мониториране на изпълнението на планираните стъпки и ще оказва техническа и методическа подкрепа за организационно развитие на новия КСУДС по отношение на изработването на правила, процедури, политики и практики за развитие на персонала. Заедно със специалистите от Отделите за закрила на детето в Ловешка област „Еквилибриум” ще работи по извеждане на настанените деца в ДМСГД, превенция на изоставянето на новородени деца, преструктуриране на сградата на ДМСГД и превръщането й в база за разгръщане на новия КСУДС, организационно изграждане на местния екип, който ще предоставя услуги в Комплекса.

Дългосрочната цел е в началото на 2011 година в сградата на сегашния ДМСГД да се предоставят само социални услуги в рамките на този нов Комплекс за социални услуги за деца и семейства. В периода 2011 – 2013/14 усилията на Еквилибриум и „Надежда и дом за децата” ще са насочени към усъвършенстване на КСУДС и развиване на други услуги за деца, на база проучени местни нужди, в сътрудничество с ОЗД.

По отношение на КСУДС дейностите ще са: поддържащи обучения и супервизия за персонала; консултиране по трудни и сложни случаи на деца в риск; консултиране на управленския екип на КСУДС за усъвършенстване на организацията на работа и осъществяване на вътрешен мониторинг на качеството на предоставяните услуги, в съответствие с Наредбата за критерии и стандарти на социалните услуги за деца; външна оценка на качеството на предоставените услуги, с препоръки за усъвършенстване.

По отношение развиването на нови услуги ще бъде осигурена подкрепа за идентифициране на потребности и определяне на подходящи услуги; преглед на всички деца от община Тетевен, настанени в специализирани институции в други градове и планиране на мерки и услуги за тяхното завръщане; техническа подкрепа за развиване на предвидените услуги – структуриране на пространството, щат, длъжностни характеристики, организация на работа, постигане и съблюдаване на минималните стандарти за качество; обучение на персонала, който ще работи в тези услуги.

В резултат от изпълнението на проекта ще може да се представи модел за реформа на специализираните институции за деца от 0 до 3 години в България и предоставянето на грижа за деца в риск, базиран изцяло на комплекс от алтернативни услуги за подкрепа в семейството или отглеждане в семейна среда. ДМСГД – Тетевен ще е първата по рода си институция в страната, която ще бъде преструктурирана в социална услуга от нов тип. Развиването на комплекс от услуги за деца и семейства в риск, на база местни потребности, ще покаже модел на грижа за децата, отчитащ нуждата и право им да израснат в семейна среда.

Най-важният индикатор за успеха на този модел е тетевенските деца да не бъдат изпращани в специализирани институции в други общини, както и деца, настанени в институции по-рано, да се завърнат у дома, в семейни форми на грижа.