• English
  • български

Интересно и полезно

„Вижте успехите ни!“ Това решават, че искат децата, участващи в програмата “Отвори сърцето – заключи юмрука“ на Сдружение „Еквилибриум“ .

Те създават „Книга на успеха“, в която поставят свои грамоти, копия от бележници,
снимки, рисунки и колажи, собствените си истории за моменти, когато са се почувствали важни и можещи или са
проявили грижа и съпричастност към другите.
Програмата включва редица клубове по интереси, където екипът системно изучава и подкрепя интересите на децата, техните силни страни, радва се на удоволствието, с…

folded-arrow1

Сдружение „Еквилибриум” е създадено 2004 г. и е пререгистрирано в обществена полза през 2010 г. Лицензиран доставчик на услуги за деца и семейства – управлява 11 услуги в общините Русе и Бяла. Създадени иноватвни услуги и практики по различни проекти.

Участва в разработване на национални политики и изграждане на капацитет в сферата. Със сертификат за качество по системата ISO 9001. Лицензиран към МОН доставчик на обучения за педагози. Член на Коалиция „Детство 2025”, Национална мрежа за децата, Алианс за ранно…

folded-arrow1

Семейният център /СЦ/ на Еквилибриум в град Русе е интерактивен семеен център „в света на ранното детство“, създаден в полза на семейства, педагози и социални работници. Центърът е резултат от проект „Творческо родителство“.

Настоящата оценка има за цел да отговори на следните въпроси:

  1. Каква е ползата на потребителите от контакта със СЦ. Осигуряват ли компонентите на проекта истинска стойност за потребителите:
  • Прилага ли се моделът на „място за срещи“ успешно в България.
  • Успяват ли различните дейности, включени в проекта, да…

    folded-arrow1

Настоящият документ е разработен по проект № BG05M9OP001-4.001-0089 „Гласът на децата“ с бенефициент Сдружение „Еквилибриум“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Настоящият документ е разработен по проект № BG05M9OP001-4.001-0089 „Гласът на децата“ с бенефициент Сдружение „Еквилибриум“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  Дейностите по проекта са свързани с ранната намеса при развитието на децата от ромски семейства. Те кореспондират на Инвестиционен приоритет 7 „Социално-икономическа интеграция на маргиналлизирани общности като ромите“, както и на програмата.

Настоящият анализ представя резултатите от проведено анкетиране на 30 семейства/родители на  деца, участващи в дейностите по проект „Гласът на децата“ на „Еквилибриум“.

Анкетата, наречена „Родителски умения“ е изготвена от експертите по проекта и цели да оцени/изследва разбирането за ранно детско развитие у родителите от целевата група и техните родителски умения в 6 основни области: Основна грижа; Осигуряване на безопасност; Емоционална топлина; Стимулиране; Напътствия и граници; Стабилност, а тези области са по отношение на: Здравното развитие; Когнитивното развитие; Емоционалното…

folded-arrow1

Филмът “Гласът на децата” е изработен по проект, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

Филмът “Творческо родителство” е изработен по проект Създаване на първия в страната интерактивен семеен център “В света на ранното детство”, финансиран от фондации Велукс

 

Въведение

Изграждането на русенския семеен център за ранно детско развитие е част от проект, финансиран от Фондации „Велукс“ – Дания и в отговор на нуждите и аспирациите на семейства с малки деца.

Най-просто казано, целта ни е да помогнем на родителите (настойниците) да бъдат най-доброто, на което са способни, в ролята им на майки и бащи.

Първите ни стъпки в рамките на проекта включиха задълбочени разговори с майки и бащи, за да се уверим, че бъдещите ни действия ще имат…

folded-arrow1