• English
 • български

Услуги

лого-надеждаилюбовpdf-buttonОт първи април 2015 г. СНЦ Еквилибриум пое управлението на ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“, изградени по проект „Нашите деца са нашата отговорност- разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“.

Еквилибриум следва философията на подхода към хората с увреждане, наречен IMPACT: ИНОВАТИВНА (Innovative), МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА (Multidisciplinary), ПЕРСОНАЛНО НАСОЧЕНА (Personalised), АКТИВНА (Active), ПРОДЪЛЖИТЕЛНА (Continuous), ТРАНСФОРМАЦИЯ (Transformation) на живота на децата и младежите със специални потребности.

ПОДХОДЪТ НА ЕКВИЛИБРИУМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТ

Continue reading

Центровете за настаняване от семеен тип „Надежда“ и „Любов“, са изградени по проект: „Нашите деца са нашата отговорност- разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания в Община Русе“.

В двете къщички от семеен тип се грижим за младежи и девойки с тежки увреждания, изведени от закритите Домове за деца и младежи с умствена изостаналост, които бяха разположени в отдалечени села, изолирани и скрити от хората. Двата центъра „Надежда“ и „Любов“ се управляват от  Сдружение… Continue reading

Услугата осигурява временно настаняване в безопасна среда за максимум 4 деца, пострадали от домашно насилие, жертви на трафик или в  кризисна ситуация. Разположена е в отделно крило на сградата на Комплекса за социални услуги и предоставя необходимите условия за живот на децата в среда, близка до семейната. 

Осигурена е 24–часова грижа и екип от специалисти, който работи с детето за преодоляване на травмите му и посрещане на всички негови потребности. Оказва се подкрепа… Continue reading

Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)

Най-добри постижения:

Задвижване на постоянни родителски групи; Г.

Откриване на сензорна стая – ензорна стая бе открита на 04.11.2022 година в Обединени детски услуги „Слънчо“, управлявани от „Еквилибриум“. „Отдавна си мечтаехме за такава сензорна стая и това стана възможно блатгодарение на благотворителния жест, който направиха четирите Лайънс клуба в Русе – Lion’s Club Русе, Lion’s Club Русе-Север и Lion’s Club Сексагинта Приста“, сподели днес при откриването Директорът на социалните услуги Милена… Continue reading

Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Надежда“ и „Любов“ – резидентна грижа за младежи с увреждания (РГМУ)

– Активно взаимодействие между потребителите при групова работа;

– Включване на всички потребители в разнообразни терапевтични и образователни дейности;

– Придобиване на нови двигателни, когнитивни и социални умения;

– Повишаване самостоятелността на потребителите, чрез включването им в домакински дейности;

– Включване на потребителите в разнообразни инициативи в и извън територията на ЦНСТМУ – участие в лични празници и тържества,… Continue reading

 1. ОПИСАНИЕ

 

 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Гергана Николова – управител на ЦСРИ- гр.Бяла

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Бяла, капацитет 20 места

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-… Continue reading

 1. ОПИСАНИЕ

 

 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Ивайло Минков – управител на ЦНСТДБУ- гр.Бяла

Телефон за контакт: 0889054564

Адрес: гр. Бяла, ул.“Гео Милев“ №20, ПК:7101

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  (ЦНСТДБУ) с капацитет 8 потребители

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и младежи – издадени лицензи от Агенция за качество на социалните услуги (АКСУ) с  № Л-3129-246/31.05.2021 г. за предоставяне на социална услуга „Информиране и консултиране“ с целева група по чл.14, ал. 2, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7 и ал. 3 от Закона за социалните услуги; № Л-3129-247/31.05.2021 г. за предоставяне на социална… Continue reading

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 18.05.2012г., за управлението на: ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум”е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо… Continue reading

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  1421  от 04.06.2019г., за управлението на: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Развиване и… Continue reading