• English
  • български

Опитите и грешките са единственият начин детето след време да овладее нови умения, както и да развие самочувствие и увереност в собствените си възможности – важни качества за един успешен човек в бъдеще.

А стимулирането на децата чрез похвали и поощрения е едно от най-важните умения, което родителите трябва да развият, за да изградят у децата добра самооценка за себе си, а от там и добри отношения с околните и към заобикалящия ги свят като цяло.

Всичко това с още по-голяма сила важи за децата в риск, посещаващи нашия Център за работа с деца на улицата. За това от началото на новата година започнахме да пишем заедно с децата „Книга на моите успехи”. Вътре децата събират и поставят удостоверения, свидетелства, грамоти, копия от бележници с оценки, за които много са работили, снимки, рисунки и колажи. Съхраняват собствените си истории за моменти, когато са се почувствали важни и можещи, когато са проявили емпатия, грижовност и съпричастност към другите.

Най – важно за децата е да получат признание от родителите си.

На специалния празник „Моите успехи” проведен на 28.02.14 г. в комплекса ги приобщихме към идеята. На празника всяко едно от децата представи началото на своята книга пред родителите си, както и бележник в който специалистите работещи в ЦРДУ с детето ще записват постиженията му и родителите ще го подписват. „Книгата на успеха“ на всяко дете ще обогатява от всички важни за него възрастни – родители, учители, социалните работници и педагозите в комплекса.

Идеята е както самите деца да се гордеят с постиженията си, така и всички, които участват във формирането на тяхната самооценка, да окуражават малките им победи и да се фокусират върху това какво могат да правят децата, а не какво не могат.

В края на тържеството децата пяха, рецитираха, танцуваха и заедно с родителите участваха в образователни игри и занимания.