• English
  • български

logo_bg2Мрежата ChildPact обединява страните от черноморския регион. Това е коалиция на националните мрежи на неправителствени организации, които работят с или от името на децата.

“Еквилибриум“  участва в тази коалиция  от ранните етапи на нейното развитие.

През април 2016, представители на 9 страни, членове на ChildPakt, се събраха в Сърбия, за да направят преглед на резултатите от работа си заедно. Джослин Пенър (регионален директор политика за World Vision) и румънският експерт закрила на децата – Анди Гът, представиха разработен индекс на закрила на детето, който е пилотиран от 9 страни.  В разработване и пилотиране участват 71 експерти от Румъния, България, Молдова, Албания, Армения, Грузия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Косово. Дейвид Бисет от „Еквилибриум“ е един от експертите, представител на България.

Индексът се отнася за тези артикули от Конвенцията за правата на детето на ООН, които са свързани със закрилата на детето и е предназначен за тестване на развитието на политиките и практиките в различните страни за закрила на детето. Той съдържа над 600 показатели, разпределени в областите на политики, услуги, отчетност и координация.

Каква е връзката между „Еквилибриум“ и ChildPact и развитието на Индекса за закрила на детето? Интересите на организации като „Еквилибриум“, които работят в предната линия на предоставянето на социални услуги за децата на Балканите и в съседни региони, не им върши работа коментарът, че „това не се нуждае доказателства“. Напротив, тези  доказателства трябва да бъдат щателно анализирани и тествани за уместност и достоверност. Индексът за закрила на детето, разработен от ChildPact е значим пример за именно такъв подход, основан на доказателства.

В дискусиите с експерти по развитието в Белград, Дейвид е заявил, че е полезно да се прави разлика между „професионален капацитет“ и „ресурси“ на доставчиците на социални услуги. Отделите за закрила на детето и доставчиците на услуги, които изнесоха първата фаза на процеса по деинституционализация в България, демонстрираха своя професионален капацитет и ангажираност.  Чрез техните впечатляващи действия, тази малка група от опитни мениджъри  на социални услуги показаха изключителна компетентност. Но от друга страна те отчитат критичен недостиг на ресурси (човешки и материални) по време на активната работа по деинституционализация. Това  излага на риск качеството на услугите, предоставяни от най-компетентните специалисти, когато тези хора са претоварени, финансирането е недостатъчно и работят във влошаваща се среда.

Абсолютно валидни са аргументите за „професионализирането“ на сектора – квалификация, обучение, професионално развитие, наставничество и  супервизия. Те са важни. Но заедно с това, качеството на грижите за децата  зависи от натовареността и наличието на ресурси за отделите за закрила на детето и доставчиците на социални услуги. Екипът на „Еквилибриум“ смята, че е необходимо консолидиране на съществуващите услуги, преди да продължи работата по разширяване и диверсификация на следващия етап от процеса по деинституционализация. В България продължават да съществуват 18 дома за бебета и този процес трябва да продължи добре планиран и обезпечен.