• English
  • български

РЕЗЮМЕ

Общо за оценката: Финалната външна оценка на Проект Гласът на уязвимостта“ бе осъществена в периода юни-август 2022 г., с участието на екипа на Сдружение „Еквилибриум“, ръководители на партньорски организации в пет пилотни области на страната (Видин, Пловдив, Русе, София и Шумен), ментори и хора, чиито гласове се чуват – деца, младежи и родители, включени в проекта поради потребност от подкрепа от системата за закрила на детето, социални услуги и програми. Екип оценители на ИСУО Консулт проведе интервюта на място и онлайн и направи анализ на теоретични, методически и приложни документи, разработени и прилагани в проекта. Към екипа се присъединиха консултантите Даниела Янева и Радка Младенова, които работиха на терен в две области. Екипът посети две публични събития за обща дискусия на резултатите.

За хората и продуктите: В края на проекта, събрахме мненията на общо 58 участника от 7 населени места в 5-те пилотни области. 29 деца, младежи и родители се срещнаха с оценителите и споделиха „от първа ръка“ кой е чул техния глас и как това вслушване им въздейства. Разговаряхме – на живо и дистанционно – с 19 ментора и с 6 мениджъра на партньорските организации в страната. Задълбочихме мненията с рефлексията на 4-ма членове на екипа на „Еквилибриум“ – за контекста на проекта, ролята на метода на личните истории и перспективите за развитие на активността и социалния капитал. Запознахме се с ноу-хау документи на проекта (методология, инструменти за записване и анализ на личните истории, обучителни материали, обратни връзки, онлайн платформа, публикации) и други документи на екипа за работа със семейства, помагащи и вземащи решения.

За анализа и изводите: Анализирахме вълнуващи, искрени, задълбочени мнения:

  • На децата, младежите и родителите: за ценността на слушането и окуражаването на личното мнение и активност – в семейството, в защитената среда на социалните услуги, в общността.
  • На менторите, партньорите и екипа на проекта: за потребността и силата на свободното човешко общуване, което следва разказа на споделящия, проучва ресурсите  на разказвача и на помагащите с идеи за ресурсите, възможните решения и стъпки за промяна.

Запомнящите се основни изводи са свързани с:

  • Участието на уязвимите.„Гласът на уязвимостта“ е  е уникален за България проект, насочен към трайни социо-културни нагласи, които поставят бариери пред активността на хората и ги задържат в уязвимо или пасивно състояние, силно зависимо от достъпа до подкрепа.  С участието си в проекта, всяко дете, млад човек и родител извървява, с подкрепата на ментор,  собствен път – от ролята на „уязвимо лице“  към ролята на „разказвач“ на лична история, „съавтор“ на общо знание за трудностите пред семействата  и член на група за взаимна подкрепа. По този път участниците развиват уменията си, увеличават вярата в собствените сили, търсят решения и съмишленици.
  • Ученето на професионалистите от личната история и опита. Вслушването в разказите на деца и семейства – оригинален метод на екипа на „Еквилибриум“ – повишава компететността на менторите, помагащите и организациите-партньори, които учат отсподелените трудности на семействата в конкретния град.  Събраните 385 истории носят автентично знание за проблеми и възможни решения в основните области на живот: семейна подкрепа, образование, здраве, социална подкрепа и услуги, жилище, заетост, транспорт, отдих и свободно време.
  • Личните истории-„компас“ за качество. „Еквилибриум“ и организациите-партньори прилагат личните истории като инструмент за оценка на  качеството на получената от семействата подкрепа. Напредъкът се открива в разказите за промяна – за личността и семейството.
  • Споделяне и овластяване. Преходът от споделяне на лични истории към овластяване е процес на непрекъснато развитие – на личността и групите. Това е продължаващ път с много стъпки и с подкрепа чрез менторство, обучение,  подготовка за застъпничество. Участниците в проекта са извървели различен брой стъпки заедно. Заедно пътят продължава!