• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ 

2017 г.

 

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 08.05.2012г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ);  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпомагане (АСП): № 191-01 / 22.05.2015г. (ЦОП), № 191-04 / 22.05.2015г. (Приемна грижа); № 191-02 / 22.05.2015г. (ЦРДУ) и  № 191-0006/15.03.2016г. (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

Партньорска организация на Сдружение „Еквилибриум” при администриране на Комплекса за социални услуги за деца и семейства е Клуб „Отворено общество – Русе“, който е експерт в публичните комуникации, организационното развитие, подготовка на проекти и промоционални продукти и дейности.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦОП

През 2017 година потребители на социалните услуги в ЦОП са:

 • Деца в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД):
 • Деца, в риск от изоставяне;
 • Деца, жертва на насилие (физическо, емоционално, сексуално или неглижиране и пренебрегване);
 • Деца и младежи с отклоняващо поведение;
 • Деца в конфликт със закона;
 • Деца и младежи, отпаднали или в риск да отпаднат от системата на образование;
 • Младежи с образователни дефицити и липса на професионална ориентация, застрашени от социална маргинализация;
 • Деца от семейства в период на криза (влошени взаимоотношения, развод, раздяла, траур и др);
 • Деца, на които им предстои да бъдат настанени или са настанени в приемно семейство;
 • Деца и младежи от специализирани институции или услуги от резидентен тип, на които им предстои реинтеграция в биологичното семейство;
 • Родители, роднини и близки на тези категории деца;
 • Деца в детските градини и училищата, както и техни родители, учители, педагогически съветници, психолози;
 • Утвърдени приемни родители;
 • Кандидати и регистрирани осиновители ;
 • Бременни жени в риск да изоставят бъдещото си дете;
 • Деца и техните семейства в общността, към които са насочени дейности по първична превенция, както и различни информационни кампании;
 • Професионалисти от сферата на социалните дейности, образованието, здравеопазването.

Целева група са и деца, при които има условия, водещи до определен риск и е в техен интерес да ползват социални услуги с цел превенция на риска. Насочването на тези деца става съгласно Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД, утвърдена от АСП и ДАЗД през 2010г. (Стандарт 2 от Методиката съдържа текстове за насочване към социални услуги без да се отваря случай). Децата в тази група са гранични случаи, които ако не се подкрепят в този момент, биха се превърнали в деца в риск (вторична превенция).

Екипът на ЦОП работи директно с групи в общността, в рамките на кратки сесии и консултации по следните теми:

 • Превенция на обществено значими проблеми, каквито са рисковото и отклоняващо се поведение, насилието и агресията, употребата на наркотици, алкохол, тютюнопушене, социално значими заболявания и др.;
 • Семейно планиране;
 • Развиване на жизнени и социални умения и подготовка за независим живот;
 • Повишаване на компетентности и умения у родители за подобряване на грижата за децата и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието им.

Тези дейности, в по-голямата си част се осъществяват „на терен” – в училища, детски градини или по местоживеене на целевата група, по заявка на образователни и здравни институции, обществени, етнически, неформални организации  и др.

 

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Социалните услуги в ЦОП са предоставяни съгласно утвърдените   нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м.януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.  

 

            Дейност 1

          „Организационно изграждане на КСУДС”

            Преглед на Годишния график на дейностите и изработване на  нов;  Изготвяне на Годишен план за развитие на ЦОП; Преглед и актуализиране на Оценка на риска, произтичащ от средата в сектор „Спешен прием”; 

         Тези дейности са реализирани в началото на 2017г. През м.януари и м.февруари бяха извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. Преразгледана бе оценката на риска, изготвени са новите Годишни планове за развитие на услугата и график на дейностите на ЦОП като част от КСУДС.

 

Дейност 2

           Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

          Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в КСУДС, който се следва.  

         На 28.03.2017 г. в КСУДС бе проведено и вътрешно обучение и представяне на презентации на служителите по избрани от тях теми от ресурсните материали „Социална работа по законите на семейната система. ОКМД в ролята на добрия възрастен“ /издание на „Надежда и домове за децата”/ и „Пътеводител в страната на доброто родителство” /издание на СНЦ „Еквилибриум”/.

         На 26.04.2017 г. специалисти от ЦОП и ЦРДУ към КСУДС – Русе взеха участие в Уъркшоп за добри образователни практики в областта на социалните дейности, организиран от Национален алианс за социална отговорност, Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев”.

         През м.май 2017 г. (3,4,5 и 9,10,11 май.) социални работници и психолози от КСУДС преминаха сертифицирано обучение в два модула на тема: „Разпит и изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление”. Обучаващата организация бе ИСДП, с обучители: Златка Йорданова, Миглена Арсова (юрист) от „Зона ЗаКрила” – Шумен и Надя Стойкова.

През м. юли 2017 г. в КСУДС се проведе работна среща с цел обмяна на опит, по инициатива на екипа на ЦОП – Борово. Срещата бе провокирана от промените в ППЗСП и новия Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, предвиждащи реформиране на ЦОП.

        През м.октомври 2017 г. част от екипа на ЦОП се включи във вътрешно обучение на СНЦ „Еквилибриум“ на тема: „Терапевтични умения при работа с деца и младежи с увреждания“, което се проведе в КСУДС, с обучител – М. Влахова.

На 18.10.2017 г. в КСУДС се състоя работна среща с експерт от ИСДП, с цел методическа подкрепа и супервизия на по-сложни случаи на деца, жертви на насилие, и деца, разпитвани в „Синя стая“. Бяха проведени интервюта с клиенти, изгледани записи на проведени разпити с учебна цел и супервизия.

На 06.11.2017 г. психолозите и социални работници от ЦОП и ЦРДУ преминаха сертифицирано обучение на тема: „Работа с разделени/разведени родители и техните деца. Синдром на родителско отчуждение“. Обучаващата организация бе DND EAR KONTAKT с обучител – психотерапевт с дългогодишен опит в сферата на закрила на децата.

На 21.11.2017 г. за екипите на ЦОП и ЦРДУ бе проведено обучение на тема: „Социална работа с хора, зависими от психоактивни вещества“, обучители – екип социален работник и психолог, работили по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“  на БЧК.

На 27.11.2017г. и 15.12.2017г. за екипите на ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ „Розовата къща“ бе проведено обучение по Първа долекарска помощ, организирана от доставчика, с обучител лекар-педиатър от Център за спешна медицинска помощ – Русе.

 

Дейност 3

Супервизия на персонала”

           Груповите супервизии за екипа на ЦОП към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на КСУДС – Русе. През 2017г. ежемесечно се провеждаха групови супервизии от Дейвид Бисет, Елена Петкова от СНЦ „Еквилибриум” и М. Влахова, директор на КСУДС. През календарната година не са постъпвали заявки за индивидуални супервизии от служителите.

 

Дейност 4

„Предоставяне на услуги в КСУДС”

Описание на дейностите:

 • Основни дейности в ЦОП:
 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов социален работник, с цел преодоляване на проблема;
 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: психолог, педагог, медицински специалист и др.;
 • Насочване, установяване на контакти и придружаване до институции в общността, предлагащи административни услуги, специализирана помощ, правни, здравни и социални услуги и др.;
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;
 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);
 • Грижи, индивидуална психологическа и социална работа и занимания по интереси в ЦОП през деня за деца;
 • Осигуряване в рамките на един месец на сигурно и защитено място за деца в риск от изоставяне, жертви на насилие или от семейства, изпаднали в криза в сектор „Спешен прием”.
 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;
 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;
 • Консултира и насочва към съответните институции за оказване на закрила и помощ;
 • Част от дейността на ЦОП е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие.

 

През 2017 г. ЦОП е работил по 294 случая /269 деца и 25 лица/. През годината социална услуга е предоставяна на 264 потребители, насочени с направления, заповеди от ДСП – Русе, ДСП – Бяла, ДСП – Две могили, ДСП – Кубрат, полицейска закрила и прокурорски постановления и с 30 самозаявени потребители. През годината средномесечно е работено по 105,25 случая.

 

В началото на 2017 г. бяха актуализирани програмите и социалните усулги, предоставяни в ЦОП, в съответствие с планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Направен бе и анализ на предлаганите социални услуги в ЦОП през предходната година, на база проведени дискусии и разбор вътре в екипа и работни срещи и разговори с представители на ДСП – Русе и други партньорски организации, обратни връзки и фокус-групи с клиенти. Анализът цели от една страна да измери резултатността и качеството на услугите, а от друга – актуализиране и при необходимост преразглеждане на направленията на социалните услуги в КСУДС, с цел да се отговори на нови потребности на потребителите, отчитайки различни тенденции и обществени фактори.

 

През 2017 г. в ЦОП са предоставяни следните социални услуги:

 1. Направление „Превенция на изоставянето и разделянето на детето от семейството му
 • Програма „Превенция на изоставянето на деца на ниво родилно отделение“

През 2017 г. на ниво АГК са консултирани 58 родилки и 19 непълнолетни бременни в отделение „Патологична бременност”. Съвместно със социални работници от ОЗД са проучвани и сигналите за  изоставяне на дете. През годината са изоставени 13 деца на ниво АГК – три от тях са със здравословни проблеми и са настанени в ЦНСТ. Екипът на ЦОП работи със семейството на едно от тях, като се отчита успешна реинтеграция на детето след извършените оперативните интервенции. Пет от консултираните родилки са ползвали социална услуга в ЦОП.

 

 • Програма „Ранно детско развитие“

      През 2017 г. са проведени 7 сесии с ромски майки и техните деца /плей-групи/ в ромския квартал „Селяметя” на теми: „Как да развиваме детски умения”, „Родословно дърво – принадлежност”, „Каква е мечтата за бъдещето на децата ни”, „Как заедно с децата се приготвяме и празнуваме рамадан байрам”, „Да творим заедно в домашни условия”, ”Възпитание и отглеждане на деца”. В плейгрупите са се включили общо 48 възрастни и 79 деца. По време на срещите на майките и специалистите се активизира творческата активност както на децата, така и на техните родители/грижещи се, развива се въображението им, възрастните научават полезни нища в опита им на позитивни родители.

 

 • Услуга „Семейно консултиране и подкрепа”

        През 2017 г. социалната услуга е предоставена на 113 потребители /деца с предприета мярка за закрила „Настаняване при роднини или близки”, приемни деца, деца от семейства в криза, с влошени взаимоотношения, в раздяла или развод и др./. За децата и грижещите се предоставя подкрепа при отглеждането и възпитанието им, за преодоляване на проблеми в ежедневието, в общуването между различните поколения и разбирането на потребностите на подрастващите. Мултидисциплинарният екип при възможност работи с членовете на цялото семейство – осъществяват се специализирани консултации с психолог и социален работник. Основен компонент при предоставяне на социалната услуга е мобилната работа – социална и специализирана подкрепа в дома на клиента, както и индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов социален работник, психолог, медицинска сестра при консултациите в КСУДС. Екипът на ЦОП подкрепя и материално семействата с ограничени финансови възможности – дарява хранителни продукти, дрехи, обувки и различни пособия и играчки за децата, закупува лекарства, поемат се разходите за транспорт до КСУДС и др. В някои от случаите се оказва и активна семейна подкрепа с цел децата да останат в семейната си среда.

 • Услуга „Здравно консултиране и семейно планиране ”

      През 2017 г. е предоставяна една социална услуга на самозаявен клиент, като са извършени АГ прегледи и е направен информиран избор на контрацепция – поставена е вътрематочна спирала.

 • „Пренатална грижа – консултиране и подкрепа по време на бременността и раждането за майки в риск да изоставят децата си”

        През 2017 г. няма насочени потребители към социалната услуга.

 • „Постнатална грижа – подкрепа на непълнолетни майки в следродовия период”

        През 2017 г. е работено с една непълнолетна майка, като е оказвана подкрепа на цялото семейство в грижите за бебето, постигнати са устойчиви резултати по отношение развиване на родителски умения от девойката.

 • „Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ниска възраст (0 – 3 г.)”

        През 2017 г. е работено по 31 случая по социалната услуга. Основните дейности на мултидисциплинарния екип са консултиране на родители/грижещи се за изграждане на нужните умения за родителстване по отношение на: познаване на нормалните физиологични процеси при кърмаче/малко дете; хранене (кърмене, изкуствено и смесено хранене, въвеждане на нови храни, оводняване); разпознаване на основни признаци на болестно състояние при малко дете, първа помощ и навременна лекарска намеса; достъп до здравни услуги (проследяване на здравословното състояние и имунизационния статус на детето от личен лекар, редовно посещаване на детски консултации); хигиенни грижи; дневен ритъм на детето (сън, бодърстване, хранене); осигуряване на безопасни и сигурни битови условия, съобразени с възрастовите особености на детето.

 • Програма „Превенция на насилието“ – кампания „Да възпитаваме, като окриляваме” и Правозащитните клубове

През учебната 2016/2017 г. продължи провеждането на правозащитни клубове в три училища: НУИ „Проф. В. Стоянов”, ОУ „В. Априлов” и ОУ „Т. Кърджиев”. В заключителното събитие през м. юни 2017 г. са участвали общо 51 ученици. След края на учебната година дейностите по програмата „Правозащитни клубове” се изпълняват в рамките на новоразкрития Център за права на децата.

 • „Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране”

През 2017 г. екипът от ЦОП е работил по 18 случаи на деца, ползващи услугата „Подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране”. В някои от тях потребителите са деца на разделени/разведени родители, свидели на домашно насилие, в други – децата са обект на сексуално насилие.

През 2017 г. при предоставяне на социалната услуга „Подготовка и изслушване на деца в съдебното и досъдебното производство” в помещението „Синя стая” са разпитвани/изслушвани общо 10 деца – свидетели или жертви на престъпления. От тях две деца са разпитвани в съдебни производства, а останалите 9 деца са разпитвани/изслушвани в досъдебни производства.

Специализираното помещение „Синя стая” е предоставено за разпит на дете от гр. Разград, като е оказано съдействие за провеждане на разпита.

 • Програма „Клубни и ваканционни дейности за деца”

В КСУДС се провеждат детски клубове по интереси по график с различна насоченост – приложно изкуство, спорт, природознание, социални умения, литературно творчество, музика и танци, мода и бижу. В клубовете участват и децата, ползващи социални услуги в ЦРДУ.

 • Услуга „Работа с деца с проблемно (отклоняващо се) поведение”

През 2017 г. социалната услуга е ползвана от двама потребители.

 • Услуга „Превенция на отпадането от училище”

През 2017 г. социалната услуга е предоставяна на 4 потребители. Две от децата са върнати в образователната система и редовно посещават училище. Другите две са записани отново в училище, но след известен период отново не посещават учебни занятия.

 • Услуга „Спешна и заместваща грижа”

        През 2017 г. са предоставяни 33 социални услуги в сектор „Спешен прием”. След преобразуването на Приюта за безнадзорни деца към ОС на БЧК в ЦНСТ и липса на възможности за временно настаняване на деца в по-висока възраст, се отчита, че към услугата в КСУДС се насочват предимно тийнейджъри. В някои от случаите ОЗД продължава престоя на децата с ново направление/заповед на ДСП до намиране на трайно решение за детето. През 2017 г. освен с направления на ДПС, към услугата „Спешна и заместваща грижа” са насочени деца със 17 заповеди на ДСП, 4 прокурорски постановления за деца – бежанци и 1 полицейска закрила.

 

 1. Направление „Реинтеграция на деца от специализираните институции, услугите от резидентен тип, приемна грижа. Услуги за деца, настанени в резидентна грижа и деца напускащи системата за грижа”
 • Услуга „Подкрепа при реинтеграция в биологичното семейство на дете, настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство ”

През 2017 г. са предоставяни 43 социални услуги. Екипът на ЦОП оказва подкрепа след реинтеграцията на многочленно ромско семейство, както и на семейство с 11 деца. Към услугата се насочват и деца в приемна грижа, като екипът на ЦОП подкрепя реинтеграционния процес, изготвя оценки на детските потребности и възможностите на родителите да ги задоволяват.

 • Услуга „Индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги“

             През 2017 г. не е имало потребители, насочени към социалната услуга.

 • Услуга „Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция за деца и младежи, при напускане на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно семейство”

             През 2017 г. не е имало потребители, ползващи социалната услуга.

 

 1. Направление „Приемна грижа“
 • Програма „Развитие на приемната грижа“

През 2017 г. няма реализирани дейности по програмата на територията на обл. Русе, тъй като провеждането на информационни кампании, работа с кандидат-приемни родители и утвърдени приемни семейства се осъществява от ОЕПГ по проекта „Приеми ме 2”.

 • „Подкрепа на приемни семейства“
 • „Работа с кандидат–приемни родители”
 • „Подкрепа на утвърдени приемни семейства”

През 2017 г. не е имало потребители, ползващи социалните услуги.

 • „Подкрепа на приемни деца”:

        „Подкрепа на дете, на което предстои настаняване в приемно семейство”

        През 2017 г. не са насочвани потребители към конкретната социална услуга.

        „Специализирана подкрепа на приемно дете в приемно семейство”

През 2017 г. е работено по 25 случая на приемни деца. Мултидисциплинарен екип наблюдава развитието на детето, оказва социална и педагогическа подкрепа, психологическо консултиране, подкрепа на детето при контактите му с членовете на биологичното семейство, подкрепа на детето при стартирал процес на реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване. През 2017 г. са подкрепени 5 осиновявания на деца в България и 4 в чужбина.

 

 1. Направление „Осиновяване
 • Програма „Подкрепа на осиновяването“

През 2017 г. продължи и дейността на групата за взаимопомощ на кандидат – осиновители, родители и осиновени деца, като в ежемесечните сесии се включиха 50 кандидат – осиновители и родители, както и 20 деца.

Екипът на ЦОП организира множество инициативи по темата на осиновяването, проведени с активното участие на самите кандидат – осиновители и родители, отглеждащи осиновени деца. През м. септември 2017 г. КСУДС – Русе бе домакин за четвърти път на Националните седмици на осиновяването, по инициатива на БАОО. От 24.09.2017 г. до 28.09.2017 г. са осъществени: Осма годишна среща „Приятели на осиновяването”, дискусия на тема „Подкрепа на семействата през целия процес на осиновяване и отглеждане на децата” с участието на местни медии, кандидат – осиновители, осиновители, осиновени, специалисти в областта на осиновяването и представители на РДСП – Русе и ОЗД – Русе и изготвени искания за законови промени, касаещи осиновяването; консултативен ден в КСУДС – Русе с психотерапевт, логопед, социални работници с опит в сферата на осиновяването; Ден на Отворените врати в първия в България интерактивен център „В света на ранното детство” към СНЦ „Еквилибриум”, засаждане на дръвчета в двора на КСУДС. Представител от ЦОП взе участие в професионален форум на тема „Процесът осиновяване – тенденции и възможности”, иницииран от Българска асоциация „Осиновени и осиновители” в партньорство с МТСП, проведен на 06.10.2017 г. в МТСП. Специалисти от ЦОП участваха в телевизонни репортажи на БНТ 2, посветени на темата.

 • Услуга „Осиновители и осиновени деца“

        Работа с кандидат–осиновители”

        През 2017 г. са предоставени 23 социални услуги, с цел включване на потребителите в задължително обучение на кандидат-осиновители. Организирани са и проведени 3 базови /въвеждащи/ обучения за кандидат – осиновители, насочени с направления от ДСП – Русе, ДСП – Кубрат, ДСП – Ветово, ДСП – Две могили. Социална услуга за обучение и подкрепа в ЦОП са ползвали общо 35 клиента.

„Наблюдение и подкрепа на осиновителските семейства и техните деца”

        През 2017 г. социалната услуга е ползавана от едно дете и неговата осиновителка. Благодарение на подкрепата на екипа от ЦОП майката се чувства все по-уверена в родителстването.

       

Дейност 5

         Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

          Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи инициирани от други организации, участие в обучителна програма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

         Екипът на ЦОП се включи в благотворителните базари в Mall Rouse с изработени изделия от служителите, осигуряване на външни участници и директни продажби на базара. Със съдействието на екипа на ЦОП са осигурявани конкретни дарения за потребители от мебели и вещи от дарители.

От 28 – 29.11.2017 г. екип на ЦОП проведе по прокрама ЕКсперт обучение на тема „Обучение за обучители на кандидат-осиновители” за специалисти от ЦОП, ОЗД и Кризисен център – Силистра.

 

Дейност 6

 „Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”

         Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения.

На 04.10.2017 г. в КСУДС се проведе работна среща с цел обмяна на опит с екип на Фондация „За нашите деца“. Темата на посещението бе дейностите на ЦОП, свързани с осиновяване, превенция на изоставянето, Ранно детско развитие и т.н.

На 13.10.2017 г. екип на ЦОП – Несебър посети КСУДС, като основна коментирана тема бе функционирането на „Спешен прием“ към ЦОП, тъй като срещат затруднения в предоставянето на тази социална  услуга. Дискутирани бяха практиките и дейностите, които ЦОП към КСУДС осъществява в областта на ранното детско развитие, осиновяването, работата с родителите, работата по случаите на семейства в процес на раздяла/развод и др.

С цел обмяна на опит на 03.11.2017 г. в КСУДС на работно посещение бе екипът на ЦОП – Исперих. Темата отново бе дейностите и услугите, добрите практики, които ЦОП към КСУДС –Русе развива.

Трите работни срещи с екипите на ЦОП бяха провокирани от предстоящите реформи на услугите за деца, предвидени в Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

 

Дейност 7

 „Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на ЦОП са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/отдел „Закрила на детето“, РДСП, УМБАЛ – Русе, ЦПЗ – Русе, ДЮЦПЗ, ОПЛ и др.

 

Дейност 8

 „Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на КСУДС се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“).

След края на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чиито услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите.

При приключването на всеки случай в ЦОП всички потребители попълват анкета за обратна връзка. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Методологията на доставчика за работа по случай включва оценка на напредъка по ключови индикатори в 6 области на благосъстоянието на детето и семейството. Тази оценка се прави няколко пъти в процеса на предоставяне на услугата и резултатите се анализират. Това е начин за цифрово измерване на промените и преценка доколко е ефективен плана за предоставяне на услуги.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, ежеседмични екипни срещи на персонала на ЦОП, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на работната ангажираност на служителите от ЦОП (седмичен план-график на ангажиментите на служителите по случаите и месечен отчет за почасова заетост).

Ежемесечно се изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за капацитета и натовареността на услугата, както и статистика и технически отчет за Община Русе – на тримесечие.

 

Проекти, в които участват специалисти от екипа на ЦОП

         СНЦ „Еквилибриум” е партньор на Община Русе при реализирането на проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“, а специалисти от екипа на ЦОП осъществяват дейности  в направление „Здравеопазване”:

 

 

 

Изготвил:

Св. Межри – ръководител ЦОП

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА (ЦРДУ) КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ

2017 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦРДУ

През 2017година потребители на социалните услуги в ЦРДУ бяха:

 • Деца в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД):
 • Деца, жертва на насилие (физическо, емоционално, сексуално или неглижиране и пренебрегване);
 • Деца с проблемно поведение;
 • Деца и младежи в риск да отпаднат от системата на образование;
 • Деца с образователни дефицити и липса на професионална ориентация, застрашени от социална маргинализация;
 • Деца от семейства в период на криза (влошени взаимоотношения, развод, раздяла, траур и др);
 • Деца със специални потребности;
 • Родители, роднини и близки на тези категории деца;
 • Професионалисти от сферата на социалните дейности, образованието, здравеопазването;

 

Целева група  ЦРДУ:

 • Деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол;
 • Деца, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди – сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи; които прекарват деня си на улицата, въвлечени са в различни най-тежки форми на труд, но вечер се прибират в дом;
 • Деца, които живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са развили устойчиви навици за „уличен начин на живот”;
 • Деца, които са избягали от дома си или специализирана институция/резидентна услуга, в която са били настанени;
 • Деца, които са необхванати от образователната система или отпаднали от нея деца в предучилищна и училищна възраст;
 • Деца, които са скитащи, упражняващи различни тежки форми на детски труд и/или водещи начин на живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие;
 • Деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството;
 • Деца, които са употребяващи инхаланти и/или други упойващи вещества;
 • Деца, които са в конфликт със закона (осъдени на пробация);
 • Родители, членове на разширеното семейство и други значими за детето хора, семейството/близкото обкръжение на детето;
 • Деца и семейства в риск.

Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

            Дейности и резултати

Социалната услуга ЦРДУ към КСУДС – Русе е предоставяна съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите са реализирани съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м.януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата. 

            Дейност 1

 1. Наименование на дейността: „Организационно изграждане на ЦРДУ”
 2. Описание на дейността: Преглед на Годишния график на дейностите и изработване на нов;  Изготвяне на Годишен план за развитие на услугата ЦРДУ; Преглед и актуализиране на Оценка на риска, произтичащ от средата; 

         Повечето от задачите по тези дейности са реализирани през м.януари 2017г. Бяха извършени атестации на персонала, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. Преразгледана бе оценката на риска, изготвени са новите Годишни планове за развитие на услугата и  график на дейностите на  ЦРДУ.

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Не е приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е приложимо.
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността: В дейността се включва целия персонал на ЦРДУ към КСУДС – Русе.
 4. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо):

            Работен план, план за развитие и атестационни доклади на служителите; плана за развитие на ЦРДУ и график на дейностите; Актуална оценка на риска на ЦРДУ,

Дейност 2

 1. Наименование на дейността: Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”
 2. Описание на дейността: Преглед на Годишния план за развитие на персонала и изготвяне на нов; Реализация на вътрешни и външни обучения; Встъпителни обучения за нов персонал (провеждани регулярно по утвърдена програма); Включване на членове на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността. Презентиране на нашия опит и постижения.

През годината персонала на ЦРДУ е участва и следните обучения:

 • 03. – Въвеждащо обучение за новопостъпил персонал;
 • 05. до 05.05. и от 09.05. до 11.05. – Първи и втори модул „Разпит на деца жертви на насилие”;
 • 06. и 30.06. – „Работа с деца с проблемно поведение”;
 • 09. и 20.09. – „Семейно групова конференция”;
 • 10.17г. – „Зависимости и работа със зависими деца и родители”;
 • 08. и 15.12. 17 г. –„Първа долекарска помощ
 • 09. – Въвеждащо обучение
 • 09., 09.10. – „Управление на случай”
 • На 07.04. и 08.04. ръководител екип участва в регионална среща организирана от НМД за омен на опит по детски политики – Северен централен регион, по проект „Гласът на българските деца”.На срещата е представена добра практика на СНЦ „Еквилибриум”, реализирана в ЦРДУ по отношение участието на децата.
 • През м. май ппсихологът на ЦРДУ, заедно с доброволец в  ЦРДУ – ученичка в 11 клас взеха участие в среща организирана от НМД, като част от програма „Мегафон”.
 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Планирания брой лица, включени в дейността е специализирания персонал на ЦРДУ – Русе, който работи пряко с потребителите (ръководител, социални работници, психолози, координатори „Учебни дейности”, медицински работници, арт-терапевт).
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Няма отлагане, забавяне или неизпълнение.
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността: Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите и супервизии). В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦРДУ, който се следва.

Дейност 3

 1. Наименование на дейността:Супервизия на персонала”
 2. Описание на дейността: Груповите супервизии за екип ЦРДУ са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството.

През 2017 година се провеждаха ежемесечно групови супервизии от Дейвид Бисет. В ЦРДУ не са постъпвали заявки да индивидуални супервизии.

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): 6 специалисти от, ЦРДУ,
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е

приложимо;

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността: 6;
 2. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо):

месечни доклади от групови супервизии на служителите от ЦРДУ.

Дейност 4

 1. Наименование на дейността: „Предоставяне на услуги в КСУДС”
 2. Описание на дейностите:

         Основни дейности в ЦРДУ:

 • Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения;
 • Работа с родителите за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават детето; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми;
 • Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки според сезона, санитарно-хигиенни услуги;
 • Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на децата;
 • Психологическа подкрепа на децата и техните семейства;
 • Дневни грижи за деца на улицата, деца, които не са започвали училище, отпаднали и застрашени от отпадане от училище, включващи образователни и ограмотяващи занимания, спортни дейности, творчество и изкуство, социални дейности, насочени към социална интеграция; информиране на децата за техните права и застъпничество;
 • Училищна подкрепа и съдействие за получаване на образование – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, професионално ориентиране и пред-професионална подготовка – насочване към различни професионални курсове;
 • Арт и трудотерапевтични занимания за децата клиенти на ЦРДУ;
 • Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на способностите на всяко дете;
 • Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване към ЦРДУ;

 

През 2017г. в ЦРДУ са предоставяни социални услуги в следните направления:

 • „Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, за задоволяване на базисните потребности”

Услугите по това направление са насочени към деца в риск от неглижиране и социална занемареност. Чрез предоставянето на почасова или целодневна грижа в ЦРДУ им се осигуряваха условия за равен достъп до здравни, социални услуги и образование. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя в ЦРДУ са определени, съобразно индивидуалните потребности на детето и с училищната ангажираност. През учебно време престоя на децата в ЦРДУ бе полудневен, след приключване на учебните часове в училище. През неучебно време в зависимост от установените нужди престоят на децата бе полудневен, целодневен, по график. През годината услугата е ползвана от 11 деца, от които 5 от 2016 г.; 6 нови направления. Приключени са три случая, два са приключени и веднага са насочени с нови направления. В края на годината активни случаи са 7 случая. Работено е с 18 родители/грижещи се.

През годината, поради трудова ангажираност на родителите и ниската възраст 5 от децата бяха вземани от училище и придружавани до ЦРДУ от член на екипа, като за три от тях по график е ползван служебен транспорт поради отдалечеността на училището на децата, а след приключване на работата в ЦРДУ – две от децата са  връщани до вкъщи.

Успоредно с работата с децата се провежда индивидуална работа с родителите /грижещите се за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават детето; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми, използване на позитивни методи на възпитание, осигуряване на сигурна и спокойна семейна среда, насърчаване образователното развитие на децата. Ежемесечно се осъществяваше мобилна работа в домовете на семействата. През годината  бе съдействано на родители за записването на двете му деца в друго училище, поради промяна на адреса на живеене. През годината на родители/грижещи се бе оказано съдействане за извършване на медицински изследвания на децата, записване на час за специалист и придружаване при мед. специалист за извършване на преглед, закупуване на предписани медикаменти. 

Родителите бяха подкрепени с дарения от дрехи и обувки за децата, съобразно сезона, с пакетирани хранителни продукти. За домакинството на едно семейство бе осигурено дарение от мебели, с което се подобриха жилищните условия. Семействата на три от децата бяха подкрепени и със закупуване на транспортни карти за децата, което осигуряваше присъствието им в училище и в ЦРДУ.

При посещенията на децата в ЦРДУ се осигурява обяд и следобедна закуска, оказва им се образователна и психологическа подкрепа, включвани са в социализиращи дейности и дейности по интереси. Осъществявани са срещи с класни ръководители, ресурсни учители и училищно ръководство.

 В резултат на оказаната подкрепа родителите успяваха да задоволят базисните потребности на децата си в семейна среда.

 

 • Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, застрашени от отпадане от училище и попадане на улицата”

Основната работа по това направление е насочена към превенция на отпадането от училище, чрез интензивна педагогическа/учебно-възпитателна подкрепа за деца, при които е установен риск да бъдат изключени от образователната система и да попаднат на улицата. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя на децата в ЦРДУ се определя съобразно установените индивидуални нужди на детето и спецификата на всеки конкретен случай. Две от децата са вземани от училище и придружавани до ЦРДУ от член на екипа поради трудовата заетост на родителите и ниската им възраст, като е ползван служебен транспорт. През ваканциите и неучебните дни две от децата посещаваха центъра  ежедневно и целодневно, останалите полудневно или по график. През годината услугата е ползвана от 10 деца и 13 родители/грижещи се. Приключени са 4 случая, като ти от тях поради постигане на заложените цели, а другия поради предприето продължително гостуване на детето извън страната.

При посещенията в ЦРДУ на децата им се оказва образователна и психологическа подкрепа, включени са групова работа и клубове по интереси, тематични интерактивни сесии, в инициативи на организацията, посещения на различни културно-исторически обекти.

Успоредно с работата с децата през изминалия период се работеше и с техните родители/грижещи се съгласно заложените цели и планирани дейности – провеждано е социално и психологическо консултиране за повишаване на капацитета им за полагане на грижи и да възпитават децата си; за укрепване на връзките между тях и децата и подкрепа за справяне с кризи в семейните отношения, насърчаване да стимулират образователното развитие на децата си.  Оказвано им  е съдействие пред училищните власти. Ежемесечно са посещавани домовете на семействата. Осъществявани са срещи с класни ръководители, ресурсни учители и училищно ръководство.

В резултат на оказваната подкрепа децата недопускаха безпричинни отсъствия в училище и се справят по –добре с учебния материал. Две от децата,които при стартиране на услугата трайно не ходеха на училище и съществуваше риск от отпадането им образователната система, след намесата на екипа започнаха редовно да ходят на училище и рискът отпадна. Едно  от децата, което бе на ресурсно подпомагане премина в задължителна форма на обучение и през новата учебна година бе приет в 9 клас в училище, което желае, като бе оказано съдействие и за записването му. С друго дете, което е на ресурсно подпомагане се работи за неговото преминаване в задължителна форма на обучетие  и вероятността да премине през м. февруари 2018г. е голяма. В резултат на оказвана подкрепа и през ваканциите, децата успяха да компенсират известна част от натрупаните пропуски, които имат, две от тях  в начален значително подобиха четивната си техника, усвоиха правописни правила. На едно от децата бе оказана подкрепа при подготовката за явяването на поправителни изпити в резултат на което един от изпитите бе взет, но за съжаление момчето не се справи с втория и остана да повтаря шести клас.

 • „Превенция на рисково поведение и въвличане на децата в дейности, неблагоприятни за развитието им”

Услугата е насочена към деца с емоционални и поведенчески затруднения, с дефицити във възпитанието, предразполагащи към трудности при преценяването на рискови ситуации и неспособност да овладяват неприемливи поведенчески прояви.

През 2017г. услугата е ползвана от едно дете и неговите родители/грижещи се. Работеше се успоредно с детето и неговото семейство. Детето посещаваше центъра по график и с него работи психолог, оказваше му се помощ в подготовката за училище, включено бе и участва в интерактивни сесии и клубове по интереси, организирани дейности в и извън ЦРДУ, посещения на различни култулно –исторически обекти, лагер,участва в арт и трудотерапия.

С майката и членове от разширеното семейство са провеждани социални и психологически консултации в дома на семейството и в ЦРДУ, съгласно плана за действие и плана за предоставяне на социалната услуга. През месец март бе оказано съдействие на семейството и детето при явяване на възпитателно дело в МКБППМН (за проявено противообществено поведение през м.10.2016 г.). Оказано бе съдействие на майката за записването на момичето в друго училище, преи завършване на седми клас и след завършване на седми клас

В резултат на проведената работа поведението на момичето в училище и извън училище се запази добро, без противообществени прояви. 

 

В ЦРДУ услугите се предоставят почасово, полудневно или целодневно (през ваканциите). През изминалата година са предлагани целодневно и полудневно, а за родителите – почасово – провеждане на социални и психологически консултации в ЦРДУ или в дома на семейството чрез мобилна работа.

 

Основните дейности в ЦРДУ са насочени в четири области: „Образование, обучение, ограмотяване”;„Осигуряване на здравни грижи”; „Арт и трудотерапия”; „Социална рехабилитация”.

 

„Образование, обучение, ограмотяване”

През 2017г. в ЦРДУ е оказана образователна подкрепа на всички деца (22) ползващи социални услуги  за компенсиране на образователни пропуски по БЕЛ, Математика, Английски език и др.; помощ и подкрепа при подготовка на домашните за училище; усвояване и развиване на навици за учене и самостоятелност, работа за повишаване на мотивацията за полагане на учебен труд и добро поведение в училище, подготовка и явяване на поправителни изпити.

Поддържаха се периодични контакти с класните ръководители, ресурсни учители и училищни ръководства с цел получаване на информация за образователното развитие, съгласуване на работата, застъпничество, съдействие при записване в друго училището и др.

 

При работата с родителите/грижещите консултирани и насърчавани да стимулират образователното развитие на децата си, да проявяват интерес към това което учат, да ги хвалят и поощряват да постигат успехи. Оказвано им е съдействи пред училищните власти.

В резултат на оказаната подкрепа децата придобиват навици за учене и се справят по-добре в училище, при повече от тях се отчита, че редовно ходят на училище и не допускаха неизвинени отсъствия. Две деца, които трайно не ходеха на училище след намесата на екипа на ЦРДУ възобновиха посещенията си в училище.

 

През годината бяха провеждани срещи с представители на „Ученическа спортна школа“ към Община Русе – треньори по волейбол, лека атлетика и хандбал, където бяха записани да тренират три от децата ползващи услуги в ЦРДУ.

 

„Осигуряване на здравни грижи”

В ЦРДУ се осигурява наблюдение и грижа за здравословното състояние и личната хигиена на децата.  През 2017 при посещенията на децата  в ЦРДУ е работено за усвояване и развиване на навици за поддържане на лична хигиена – измиване на ръцете преди и след ядене, избърсване на ръцете в салфетка, пазене на дрехите чисти, култура на хранене. При стартиране на услугата се провежда първичен оглед на децата от мед. сестрата. Периодично медицинската сестра в екипа осъществява оглед на децата за външни паразити (въшки). При установяване на такива е извършвано обезпаразитяване на децата в ЦРДУ, предоставяни са и препарати на  родителите за почистване и в къщи. Предоставени са възможности за ползване на санитарно -хигиенни услуги на децата – ползване на  баня. За кратък период от годината две от децата ползваха банята.Периодично с децата са провеждани разговори по отношение здравословно хранене и хигиена от мед.сестра.  Съгласно плановете за подкрепа периодично се осъществяваха  контакти с личните лекари  на децата за  получаване на информация и проследяване на здравословното им състояние.

При възникнал здравословен проблем и невъзможност одителят да реагира някои от децата са придружавани за медицински преглед при личен лекар.  През годината на някои от родителите е оказвано съдействие за осъществяване на медицински прегледи и изследвания и разчитането им. Семействата са подкрепяни със закупуване на предписани медикаменти, съгласно издадена резцепта.

 През годината децата са боледували от респираторни заболявания. Проследявано е как протича лечението при децата.

Едно от децата бе оперирано от апендикс и след престой в болнично заведение бе изписано. По време на посещенията му в ЦРДУ след период на домашно лечение се съблюдаваше диета, препоръчана от лекуващия лекар.

На 10.05.17 г. по време на престоя в ЦРДУедно от децата не се почувства добре – силен тремор на ръцете и главата, видимо е забавило крачка, започнало да залита (детето не е губило съзнание) и по препоръка на медицинската сестра бе повикана Спешна помощ. Предприети бяха всички мерки съгласно процедурата за инцидент. Поради отказа на майката за хоспитализиране на детето за допълнителни изследвания, бе ѝ оказано съдействие за получаване на медицинско направление, преглед при специалист – невролог и извършване на изследвания (кръв, урина, скенер). При проведените прегледи и изследвания не е открит здравословен проблем.

 Едно от децата след стартиране на учебната година /2017- 2018/ през месец септември по време на междучасие си счупи ръката, друго по време на игра в квартала, в който живее си навяхва на глезна, а по-късно през годината лакатната става.

 

 „Арт- и трудотерапия”

            Дейността се реализираше в занимания по интереси с арт и трудотерапевтична насоченост – клубовете „Забавна работилница“ и „Мода и бижу“, „Спорт, природознание и игри на открито“, както и в организирани допълнителни тематични арт-работилници (мартенска, великденска, коледна, за участие в  базар на фестивал „Орлова чука  пее и танцува – различни, но единин), където се стимулира творческото въображение на децата, фината им моторика, внимание, естетически вкус и сръчности; децата опознават различни техники и материали, усвояват трудови навици, учат се да работят в екип. В дейностите се включват всички деца ползващи социални услуги в ЦРДУ, съгласно графика им на работа в центъра.

Ежедневно децата са стимулирани да овладяват елементарни трудови умения – подреждане на масата за обяд, сервиране, отсервиране, почистване, подреждане и почистване на стаите, грижа за стайните цветя. През годината децата се грижиха за билковите и цветната градина, като премахнаха плевелите и ги прекопаха с помощта на ръководителите, събираха готовите билки, подготвяха ги за изсушаване.

На 11.08. по време на участието на децата във фестивал „Орлова Чука пее и танцува – различно, но единни” децата участваха в организиран базар, като част от фестивала и предлагаха това, което са изработили в клубовете по интереси и в арт-работилниците.

По време на проведения летен лагер на море в част от организираните дейностите  в базата бяха свързани и с арт терапия – децата изработваха морски амулети, рисуваха рисунки с конкретни теми (това което са наблюдавали и видяли по време на пътуването и провежданите екскурзии в околностите на с. Тюленово – „Шабленски фар”, „Ветрогенератор”, „Аз и морето”).

 

„Социална рехабилитация”

Тази дейност се реализира в клубове по интереси: „Научи ме как”, „Група за дискусии” както и чрез провеждане тематични интерактивни сесии и разговори с децата; посещения на различни културно исторически обекти; чрез включване на младежи – доброволци в пряката работа, специалисти от РЗИ – Русе, стажант–студенти; служители от КСУДС с различни интереси и таланти и др.

В рамките на клуб „Научи ме как” през годината бяха проведени сесии със следните теми: „Аз в очите на другите 2” „Запознаване с часовника” „Аз и доброто в мен” „Защо е важно да знаем английски език” „Как да се обличаме” „144 години безсмъртие(за живота и делото на Апостола на Васил Левски)”; „Безопасен интернет”; „Свети Валентин – Празник на любовта и виното”, „Баба Марта“; „Бъдещето и Дискусия посветена на световният ден на жената ”„ Детската политика за закрила  на детето” – 1 и 2 част“; „Парите и тяхното значение – умения за работа с пари и бюджетиране“, „Ценните неща в живота”; „Орални заболявания и зъбна профилактика”; „Агресия и насилие”; „Здравословен начин на живот – колоездене, движение и безопасност” „Пуберитет”; „Здравословно хранене”, „Полза и вреда от интернет”, „Трафик на хора” и др. Във връзка с нашумялата онлайн игра „Син кит” с потребителите на ЦРДУ бе организирана интерактивна сесия с презентация за запознаване на децата с рисковете от въвличането и в нея.

В „Група за дискусии”, в която участват по-голмите деца ползващи социални услуги в ЦРДУ темите се поставяха от децата, след което се дискутираха. Част от темите са: „Хейтването”,  „Влюбването” „Начини за успокояване при стрес”; „Как да се справим с трудна ситуациия”, „ Компромисът“  и др.

 

 • На 20.02.17г. с децата бе проведена сесия на тема: „Влажни зони” от Д. Великова – експерт от РЗИ.
 • На 09.02.17г. с децата е проведена фокус група, свързана с предоставянето на социалните услуги в ЦРДУ, на която чрез използването на интерактивни методи децата дадоха обратна връзка за предоставените социални услуги, както и заявиха желание, какво още биха желали допълнително да правят при посещенията си в ЦРДУ;
 • На 01.03.17г. пет от децата се включиха в Мартенския базар в МОЛ Русе, като предлагаха на минувачите изделията, които те самите са направили в клубовете по интереси;

 

 • На 02.03.17г. децата посетиха Пантеона на Възрожденците по случай предстоящият национален празник на България, за да отдадат почит на героите дали живота си за Освобождението на България. Същият ден преди посещението с децата бе проведена мултимедийна презентация по темата.
 • На 09.03.17г., 10 деца от ЦРДУ участваха в Годишната отчетна конференция на СНЦ „Еквилибриум”, която се проведе в Регионалния исторически музей.
 • На 21.03.17г. децата заедно със своите ръководители посетиха хидрометеорологична станция на ИА „ППД“ по повод деня на водата и деня на метеорологията.
 • Във връзка със световния ден за борба с туберкулозата на 23.03.17г. д-р Лазаров от РЗИ – Русе проведе мултимедийна презентация, с която запозна децата със същността на заболяването и начините за профилактика.
 • На 27.03.17г. д-р Лазаров от РЗИ проведе с децата здравна интерактивна сесия на тема:„Здравословно хранене“ – децата разбраха кои храни са полезни и кои храни трябва да им се ограничи консумирането им.
 • На 12 и 13.04.17г. децата участваха в реализирането на Баготворителен Великденски базар, организират от самите тях с помощта на своите ръководители.
 • На 18.05.17г. децата посетиха изложба и концерт организирани от Община – Русе по проект

 „ Интегриран подход на Община Русе за интегриране на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“.

 • На 19.05. 17г.посетиха музейната експозиция в музей „Захари Стоянов“, след което се погрижиха за събирането на билките от „осиновената“ билкова градина в двора на музея.
 • На 01 юни 17 г. 10 деца децата посетиха изградените атракциони в „Младежки парк” – Русе по случай 1 юни Деня на детето.
 • На 02 юни 17 год. 11 деца от ЦРДУ участваха в подготовката и провеждането на празник в КСУДС по случай 1 юни Деня на детето. Някои от децата за първи път се изявяваха пред публика и за тях и екипа на ЦРДУ това бе голямо предизвикателство.
 • На 21 юни 17 г. обяда на децата бе организиран в ресторант „Радилон” (фирмата, която осигурява кетъринга на децата в ЦРДУ) с цел усвояване на умения за хранене на обществени места.
 • На 04.07.17 год. бе организирано и проведено посещение на Русенски исторически музей, Лапидариум и Екомузея в града.
 • На 11.07.17 г. децата посетиха зеленчуковата градина в Екомузея, където нагледно видяха различни видове зеленчуци и поучиха информация за начина им на отглеждане в градска среда.
 • На 13.07.17 г. бе организирано групово посещение на НЧ „Захари Соянов”, където децата четоха и си избираха книги за прочит в ЦРДУ и къщи, играха на компютрите. След посещението на в НЧ „Захари Стоянов” децата посетиха бар-расторант „Радион”(фирмата която осигурява кетъринга на децата в ЦРДУ), където бе организиран обяда на децата с цел усвояване на умения за хранене на обществени места.
 • На 20.07.17г. и 21.07.2017 г. разделени в две групи децата посетиха плувен басейн „Регал”, където се къпаха и забавляваха;
 • На 25.07.17 г. бяха организирани игри и забавления за децата в Парка на младежта и фитнес площадка;
 • На 28.07.17 г. по покана на ръководител ЦРДУ на децата гостува гост – тромпетист Александър Миланов. Същият ден клуб „В света на книгата и литературното творчество” гостува студентка, която представи пред децата откъс от художествената творба „Ние –врабчетата” и провокира децата да разсъждават по конкретни въпроси, съчетано с творчески елемент.
 • На 02.08.17г. за децата потребители бе организирано посещение на басейн „Регал”;
 • на 03 и 04.08.17г. 9 деца посетиха НЧ „Захари Стоянов” за връщане и вземане на книги за прочит, компютърни игри;
 • на 11.08.17 г. 10 деца потребители на ЦРДУ заедно със своите ръководители посетиха и участваха във фестивал „Орлова чука пее и танцува – различни, но единни” в гр. Две могили”, за което техните родители /грижещи се дадоха съгласие и подписаха необходимите документи. По време на фестивала децата участваха в организиран базар с изделията, които са направили, представиха групова ръченица и две от децата изпяха народни песни. Някои от децата за първи път се изявяваха пред публика и за тях и екипа на ЦРДУ това бе голямо предизвикателство.
 • На 15.08.17 година 9 деца играха и се забавляваха в Парка на младежта, като при придвижването им до там затвърждаваха уменията си безопасно придвижване.
 • За периода от 21.08.до 25.08. и от 27.08. до 31.08.2017 год. 13 деца разделени в две групи бяха на организиран летен лагер на море – с. Тюленово. По време на придвижването до там и по време на самия лагера децата посетиха различни забележителности и атракциони – Двора на Кирилицата и крепостта в гр. Плиска; шабленски фар; исторически център „Онгъл”; залива Болата, нос Калиакра, зоопарка и речна гара в гр.Варна.
 • на 13.09.17г бе организиран и проведен празник за приключване на лятната ваканционна програма. На празника децата представиха резултатите от своя труд от изминалото лято, споделиха спомени и емоции.
 • На 07.09.17г. децата посетиха НЧ „Захари Стоянов”, за да върнат книгите които са прочели.
 • През ноември девет от децата ползващи услуги в ЦРДУ участваха в две образователни екскурзии организирани съвместно с ТД „Приста” – Русе по проект на дружеството „Дунав – синьото училище”. Първата екскурзия бе проведена на 14.10.2017г. до „Калимок – Бръшлен” и гр. Тутракан. Втората екскурзия се проведе до ПП „Персина” край гр.Белене, като по пътя бе посетена местността „Паметниците” и къща –музей „Алеко Константинов” в гр. Свищов. Целта на екскурзиите бе децата да се запознаят с биоразнообразието на влажните зони и опазването на застрашените видове растения и животни, както и разширяване на социалните компетенции на децата и взаимодействие с другите участници.
 • На 05.10.17г. с децата бе организирано и проведено празнично парти по повод Рождения ден на КСУДС.
 • На 31.10.17 г. за децата потребители на ЦРДУ, както и за децата от другите услуги управлявани от СНЦ „ Еквилибриум” бе организиран и проведен Хелоуински празник, като децата от ЦРДУ бяха активните в подготовката му.
 • На 05.12.17г. във връзка със Световния ден на доброволчеството гости на децата от ЦРДУ бяха представители на Младежки парламент към Младежки дом – Русе, директора и социалния работник от Център за правата на децата, които заедно с младежите организираха в ЦРДУ интересни интерактивни игри.
 • На 17.12.17г. на гости на децата от ЦРДУ бяха ученици от Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, по повод деня на добротата. Те бяха дошли с мисия – да направят добро на деца в нужда, като им разкажат за благотворителните им инициативи и да им подарят играчки, дрехи, канцеларски материали и тетрадки.
 • По покана на Община Русе на 19.12.17г. децата посетиха Коледен концерт в Пленарна зала.
 • На 21.12.17г. в салона на КСУДС се проведе Коледно тържество с участието на деца от всички услуги управлявани от СНЦ „Еквилибриум”. Децата от ЦРДУ участваха в подготовката на празника. 
 • На 22.12.17г. ученици от ПГАСГ „Пеньо Пенев“ – Русе посетиха ЦРДУ, за да зарадват децата с книжки, тетрадки и лакомства за Коледа.

 

В ЦРДУ се отбелязваха всички национални празници на България и се честваха различни международни дни. Съвместно с децата ползващи услуги в ЦРДУ се организираха и проведоха различни празнични програми за: Деня на детето-1-ви юни,  Хелоуин, Рожден ден на Комплекса; Великден, Коледните и новогодишни празници. Най – обичаните лични празници  – рождени и именни дни също не останаха неотбелязани – организираха се партита по случай рождените дни, изработваха, съвместно с екипа подаръци за рожденика, празник при изпращането на деца, чиито услуги са приключили.

 

В ежедневната работа в ЦРДУ се стимулира детското участие – децата се насърчават да са активни в планирането на собствените си програми за развитие, да правят избор на дейностите, в които да участват, да споделят мнения, дават предложения. Участват и в срещите за приемане и преразглеждане на плановете, заедно с техните родители, представители на КСУДС и ОЗД, където се насърчават да дават мнения и предложения, да заявят в какви дейности желаят да се включват, за да се развиват, дава им се възможност да бъдат чути. Периодично се провеждат индивидуални и групови разговори с децата, по време на които се насърчават да споделят, в какви инициативи желаят да се включат, както къде, кога и с кого.

Добра практика на ЦРДУе изготвяне от всяко дете на книга „Моите успехи”, която цели стимулирането им да постигат успехи. В книгата си децата поставят своите успехи и ги карат да се чувстват значими и можещи – грамоти, копие на бележник, копия на контролни, съчинения, рисунки, които децата определят за успех и др.

Друга добра практика е „Пълнене” на „Бурканче за Щастие“- децата се стимулират  към позитивно отношение към света и себе си. Всяка положителна постъпка или момент, в който е накарало детето да се е почувства значимо и щастливо, записва на лист хартия и си го пуска в бурканчето. При приключване на услугата детето си го получава и си припомня щастливите моменти.

 

През 2017г., съгласно графика на посещение в ЦРДУ, на 22 деца бе осигурено обедно хранене и следобедна закуска. Дарявани са дрехи и обувки според сезона на всички деца, канцеларски консумативи, направени са ксерокопия на липсващи учебни помагала или учебници; поемани са ежемесечните транспортни разходи на 8 деца., за 6 от децата е ползван служебен транспорт за придвижването им до КСУДС и след това за връщането до домът им или до училище. Две от децата са изпращани до спирката от член на екипа. Три от децата са вземани от училище и придружавани до ЦРДУ от член на екипа.

 

В пряката работа с децата активно се включват и студенти –стажанти – подкрепа при подготовка на домашните, общуване и др. В един от дните в пряката работа с децата се включва и девойка – доброволец.

 

В резултат на участието си в различни дейности децата повишават своите социални компетенции, развиват силните си страни и уменията си за работа в екип, усвояват нови знания. Насърчават се в самостоятелност.

 

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): общият капацитет на ЦРДУ – 15, В ЦРДУ потребители могат да бъдат деца и възрастни, като се обхващат и членовете на семейството, разширения семеен кръг и др.
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е приложимо.
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността:

                        Капацитет на услугите на ЦРДУ – през 2017г.

 • работени случаи през м. януари 2017 г. – 11. Случаи от м. декември  2016 г. – 10 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. януари 2017г. – 2. Приключени случаи през м. януари 2017г.- 1. Активни към 31.01.17 г. – 11 от ДСП.
 •  работени случаи през м. февруари 2017г. – 12. Случаи от м. януари  2017 г. – 11 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. февруари 2017 г. – 1. Приключени случаи през м. февруари 2017 г.- няма. Активни към 28.02.17 г. – 12 от ДСП.
 •  работени случаи през м. март 2017 г. – 15. Случаи от м. февруари 2017 г. – 12 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. март 2017 г. – 3 от ДСП. Приключени случаи през м. март 2017 г.- няма. Активни към 31.03.17 г. – 15 от ДСП.
 • Активно работени през м. април 2017 г. – 16. Случаи от м. март 2017 г. – 15 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. април 2017 г. – 1 от ДСП. Приключени случаи през м. април 2017 г.- 3. Активни към 30.04.17 г. – 13 от ДСП.  
 • работени през м. май 2017 г. – 15. Случаи от м. април 2017 г. – 13 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. май 2017 г. – 2 от ДСП. Приключени случаи през м. май 2017 г.- 1. Активни към 31.05.17 г. – 14 от ДСП.
 • работени през м. юни 2017 г. – 16. Случаи от м. май 2017 г. – 14 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. юни 2017 г. – 2 от ДСП. Приключени случаи през м. юни 2017 г.- 1. Активни към 30.06.17 г. – 15 от ДСП.
 • работени през м. юли 2017 г. – 16. Случаи от м. юни 2017 г. – 15 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. юли 2017 г. – 1 от ДСП. Приключени случаи през м. юли 2017 г.- няма. Активни към 31.07.2017 г. – 16 от ДСП.
 • работени през м. август 2017 г. – 16. Случаи от м. юли 2017 г. – 16 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. август 2017 г. – няма. Приключени случаи през м. август 2017 г.- 2. Активни към 31.08.17 г. – 14 от ДСП
 • работени през м. септември 2017 г. – 14. Случаи от м. август 2017 г. – 14 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. септември 2017 г. – няма. Приключени случаи през м. септември 2017 г.- няма. Активни към 30.09.17 г. – 14 от ДСП.
 • работени случаи през м. октомври 2017 г. – 14. Случаи от м. септември 2017 г. – 14 (от ДСП). Новорегистрирани случаи през м. октомври 2017 г. – 1. Приключени случаи през м. октомври 2017 г.- 2. Активни случаи към 31.10.17 г. – 13 от ДСП.
 • работени случаи през м. ноември 2017 г. – 15 (от ДСП). Случаи от м. октомври 2017 г. – 13. Новорегистрирани случаи през м. ноември 2017 г. – 2. Приключени случаи през м. ноември 2017 г.- няма. Активни към 30.11.17 г. – 15 (от ДСП).
 • работени случаи през м. декември 2017 г. – 15(от ДСП). Случаи от м. ноември 2017 г. – 15. Новорегистрирани случаи през м. декември 2017 г. – няма. Приключени случаи през м. декември 2017 г.- няма. Активни към 31.12.17 г. – 15 от ДСП.

.                  Дейност 5

 1. Наименованиена дейността „ Информиране на обществеността за услугите”(информацията по тази дейност е оразена в „Информация и публичност

 

Дейност 6

 1. Наименованиена дейността „Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”
 2. Описание на дейността:

         Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи инициирани от други организации, участие в обучителна програма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

         Традиционният благотворителен Мартенски Базар без Аналог се състоя на 27 и 28 февруари и на 1 март в МОЛ- Русе. Тази година базарът премине под надслов „Мартенички с мисия“ – Мисия: „Детство у дома- обич, сигурност, развитие. Набраните средствасе използваха за развиване на дейностите в клубовете по интереси, за ваканционните програми, за закупуване на лекарства и храни за децата, потребители на социалните услуги в КСУДС.

         На 12 и 13.04.17г. децата от ЦРДУучастваха в Благотворителен Великденски базар, организиран от самите тях с помощта на своите ръководители.

         От благотворителен щанд с изделия на децата от ЦРДУ на фестивала „Орлова чука пее и танцува – различни, но еднакви“, които те самите предлагаха бяха събрани 100,00 лв.

         През м.декември по инициатива на екипа от ЦРДУ и СНЦ „Еквилибриум” в две от училищата в града – СУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ” и СУЕЕ „Фридрих Шилер” бе проведена кампания за изготвяне на коледни подаръци от деца за деца в нужда. С активната подкрепа на преподавателите от двете училища това се случи и много ученици се отзоваха. Така успяха да зарадват и деца от ЦРДУ, на които им бе разказано от къде са подаръците и бе дискутирано как и те в бъдеще биха могли да зарадват други деца.

Ротари клуб – Русе осигурени хранителни продукти и лакомства, които бяха раздадени на всички семейства ползващи социални услуги в ЦРДУ за Коледните празници.

Зонта – клуб осигури лакомства за 15 деца.

Чрез НПО „Операция Плюшено Мече” бяха осигурени индивидуални подаръци за 15 деца.

Дарение на книжки, тетрадки и лакомства за Коледа от ученици от ПГАСГ „Пеньо Пенев“ – Русе.

Дарение от ученици от Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, по повод деня на добротата – играчки, дрехи, канцеларски материали и тетрадки

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Не е приложимо.
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е приложимо.
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността: Не е приложимо.
 4. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо): Не е приложимо.

Дейност 7

 1. Наименование на дейността: Доброволчество”
 2. Описание на дейността: Привличане на доброволци за конкретни дейности. Поддържане на база данни на настоящи и минали доброволци, спонсори и дарители /физически и юридически лица/, съмишленици с принос.

През годината са регистрирани двама доброволци – студенти от РУ „Ангел Кънчев”, който подпомагаха работата с децата от ЦРДУ. Една девойка – ученичка в 11 клас продължи да е доброволец в услугата. Методът „деца обучават деца” се отразява порожително на децата –потебители.

В периода от 28.02. до 03.03.2017г. психологът от ЦРДУ и доброволеца към ЦРДУ – Рая Димитрова взеха участие в пролетна среща по проект „Мегафон” на НМД в гр. Велинград. Това е младежка мрежа, която е част от Национална мрежа за децата. Тя работи за отстояване интересите на младите хора и за оказване на съдействие в разрешаването на проблемите им.Целта на пролетната среща бе подготовка на Годишната среща през м. юни и изясняване на дейностите на участниците в „Бележник” и „Златна ябълка”. Месец юли психологът и доброволката участваха в Годишна среща на МНД в гр. Пловдив.

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Не е приложимо.
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е приложимо.
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността: Не е приложимо.
 4. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо): Не е приложимо.

Дейност 8

 1. Наименование на дейността: Ваканционни програми и клубна дейност”
 2. Описание на дейността: Развиване на дейности за осмисляне свободното време на децата – клубовете по интереси, разходки, пикници, посещения, забавления, игри на открито и др. В клубовете се акцентира върху удоволствието от експеримента, свободното изразяване, развиване на силните страни, подържане на емпатийна среда, в която всеки да се чувства разбран, приет и да търси и намира пътя към себе си и другите;  Провеждане на ваканционни програми (пролетна и лятна); Летен приключенски лагер за децата клиенти на ЦРДУ.

            Ежедневно в КСУДС се провеждат детски  клубове по интереси по график с различна насоченост – приложно изкуство, спорт, природознание, социални умения, литературно творчество, музика и танци, мода и бижу, в които участваха децата от ЦРДУ. Графикът на клубовете е съобразен с ангажираността на децата в училище.

         През 2017 г. се провеждаха следните клубове по интереси: „Забавна работилница”; „Спорт, природознание и игри на открито”; „Научи ме как”; „В света на книгата и литературното творчество”; „Мода и бижу”; „Музика и танци”. Във връзка с подготовката на Мартенския, Великденския и Коледен Базар Без Аналог, извън традиционните клубовете по интереси бяха организирани Мартенска, Великденска и Коледна работирничка, в която участваха децата, ползващи услуги в ЦРДУ. Поради изведена необходимост през годината се провеждаше и „Група за дискусии“, в която се включиха по – големите деца ползващи услуги в ЦРДУ. Целта е да бъдат провокирани да поставят и дискутират различни теми, да споделят свое мнение, да защитатват позиция.

В периода на пролетната ваканция бе организирана ваканционна програма с различни дейности включващи образователн занимания, подготовка за Великденски благотворителен базар, клубове по интереси, ИС за Великден, игри.

От 10 юли 2017г. в  КСУДС стартира лятната ваканционна програма, която включваше интензивни занимания в клубовете по интереси, образователна подкрепа за децата от ЦРДУ, посещения на различни забележителности и културно-исторически обекти, разходки и игри на открито,. За клубовете по интереси през ваканциите бяха канени и външни представители на различни институции – РЗИ, музикант и др. Част от Ваканционната програма за децата ползващи социални услуги в ЦРДУ, бе включването им в приключенски лагер на море. През м. август бе осигурено летуването на 13 деца разделени на две групи. Лагерът се проведе в с. Тюленово, обл. Добрич, като всички разходи, включително и направената застраховка „Злополука” бяха поети от бюджетите на услугите и средства от фондонабиране.

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Не е приложимо (клубовете и програмите са с отворен вход за всички деца от общността)
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е приложимо.
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността – деца ползващи социални услуги в ЦРДУ, ЦОП, от общността

Дейност 9

 1. Наименование на дейността: „Участие в комисии, съвети към Община Русе, Областна администрация –Русе, РДСП и др.”
 2. Описание на дейността: Представителство на КСУДС в комисии, съвети и координационни механизми към Община Русе, Областна администрация –Русе, РДСП/ДСП и др.

Представители на ЦРДУ взеха участие в Координационнен механизми по случаи на насилие спрямо дете.

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Не е приложимо.
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е приложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността: Не е приложимо.
 4. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо):

Няма.

Дейност 10

 1. Наименование на дейността: „Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”
 2. Описание на дейността: Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения.

През м. март експерт от ЦРДУ и представител на СНЦ „Еквилибриум” бяха поканени като обучители от „Надежда и домове за децата – клон България”, проведоха обучения на тема: „Активна семейна подкрепа” за професионалисти от ОЗД и социални услуги за деца от област Сливен.

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Не е приложимо.
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е приложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността: Не е приложимо.
 4. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо):

Няма

Дейност 11

 1. Наименование на дейността: „Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Описание на дейността: Основни партньори на СНЦ „Еквилибриум“ са Община Русе, Областна администрация – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/Отдел „Закрила на детето“, МБАЛ – Русе, ЦПЗ – Русе и ДЮЦПЗ. Партнираме и с много обществени и неправителствени организации, с които ни свързва дългосрочно сътрудничество с цел подкрепа на дейностите в КСУДС. (Повече информация в т. „Други партньорства на СНЦ „Еквилибриум”)

 1. Планиран брой лица, обхванати в дейността (където е приложимо): Не е приложимо.
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение (където е приложимо): Не е приложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността: Не е приложимо.
 4. Брой материали издадени във връзка с конкретната дейност (където е приложимо):

Няма.

Дейност 12

 1. Наименование на дейността: „Мониторинг на дейностите и резултатите”

(Информацията е изложена по-долу в настоящият отчет – т.2.4. „Механизми за проверка на извършените дейности и целеви групи”)

2.2. Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

Целевите групи обхванати по договора отговарят на описаните в т.1.9. в настоящият отчет.  В ЦРДУ, бенефициент на услугите е не само детето, а цялото семейство.

 • Възлагания и сключени договори, възложени чрез процедури (за строителни работи, доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на дейностите през периода на отчитане (стойност на договор, приложена процедура за възлагане, наименованието на изпълнителя).

  СНЦ „Еквилибриум” има сключени договори със следните доставчици:

 1. Форс 2012 ЕООД – договор сключен на 01.04.2011г. за извършване на счетоводни, транспортни услуги и поддръжка на сгради и автомобили;
 2. Елком ЕООД – договор сключен на 04.01.2010г. за извършване на абонамент за Пожароизвестителни инсталации.
 3. Хигия – Цанков ЕООД – договор сключен на 20.02.2014г. за извършване на рехабилитационни услуги
 4. Васто 2010 ЕООД – договор 122 от 01.03.2011 г. – абонамент за асансьорни услуги.
 5. ЕТ „Елико Елисавета Радева” – договор за доставка на храни (кетъринг), сключен на 11.05.2016г.
 6. Нетуркс –България ООД – договор за доставка на услуга от 07.01.2013г. – интернет.
 7. Дезинфекционна станция – Русе ЕООД- договор сключен на 05.03.2016 г. – дезинсекционни обработки – 144,00 лв. за отчетния период 01.01.2017г. -31.03.2017г.
  • Механизми за проверка на извършените дейности и целеви групи. Констатирано финансиране по друга общностна или национална програма.

Мониторингът на дейността на КСУДС се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“).

След края на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чийто услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите. На 09.02.2017г. се проведе такава фокус – група с децата ползващи социални услуги в ЦРДУ.

При приключването на всеки случай в ЦРДУ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези документи се проверяват и анализират от ръководителя на ЦРДУ. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Методологията на доставчика за работа по случай включва оценка на напредъка по ключови индикатори в 6 области на благосъстоянието на детето и семейството. Тази оценка се прави няколко пъти в процеса на предоставяне на услугата и резултатите се анализират. Това е начин за цифрово измерване на промените и преценка доколко е ефективен плана за предоставяне на услуги.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на всяка една от трите услуги – ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите от ЦНСТДМУ и работната ангажираност на служителите от ЦОП и ЦРДУ (седмичен план-график на ангажиментите на служителите по случаите и месечен отчет за почасова заетост). Ежеседмично се прави и общ план-график на дейностите в КСУДС (закача се на видно място) и в края на седмицата се преглежда неговото изпълнение.

Ежемесечно, директорът изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за капацитетът и натовареността на услугите, както и статистика и технически отчет за Община Русе.

В началото на всяка година се прави стратегическо планиране с целия екип: преглед на изпълнението на плана/ графика и на набелязаните мерки за преодоляване на идентифицираните рискове от предходната година и се разработват нови такива. Документират се най-значимите постижения, както и трудности/слабости – неща, които могат да бъдат подобрени.

2.5 Проблеми, срещани по време на предоставяне на социалните услуги, и предприетите мерки за преодоляването им. (ако е приложимо).

         През 2017г. не са възниквали проблеми при предоставяне на социалните услуги в ЦРДУ Русе.

 • Принос на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Дейностите на услугите към КСУДС – Русе допринасят за изпълнението на следните направления от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги:

Приоритетно направление 1: „Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията за услугите в общността” (ЦОП, ЦРДУ) и

Приоритетно направление 2: „Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа” (ЦНСТДМУ „Розовата къща”) от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Русе.

 1. Партньори и други форми на сътрудничество

            Договорът осъществява ли се в партньорство с други организации или лица?

 1. Да
 2. Не

Описание на партньорските отношения на СНЦ „Еквиириум” с дуги организации, ангажирани с изпълнението на дейностите:

 • Основен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел;
 • Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в КСУДС;
 • Поддържаме добри партньорски отношения с Отдел „Образование“ към Община Русе и Регионално управление на образованието – Русе при изпълнение на дейности в детските градини и училищата;
 • СНЦ „Еквилибриум“ е член и партньор на Национална мрежа за децата (НМД);
 • Партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България.
 • СНЦ „Еквилибриум“ работи в партньорство със Сдружение „Приятели на музея – Русе“ за изпълнение на конкретни инициативи и събития на двете организации;
 • Партнираме с НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ , ОУ „В.Априлов“ и ОУ „Т.Кърджиев“ за реализиране на програмата „Правилната посока: участието на децата, като път към правата” на СНЦ „Еквилибриум“ за създаване на мрежа от детски клубове в основните училища в гр.Русе. Основната цел на програмата е да разшири участието на децата в постигането на техните права и изпълнени на техните отговорности в рамките на общностите, в които живеят (семейство, училище, квартал). Познаването на правата и отговорностите, разбирането за взаимната връзка между права  и отговорности у децата да доведе изготвяне заедно с тях на Алгоритъм за действие при насилие, който те познават и да могат да използват;
 • Партньори сме с ПГО„Н. Ив. Лазарова“, чийто ученици са редовни участници в реализирането на Благотворително Базари Без Аналог, които СНЦ „Еквилибриум“ и Клуб „Отворено общество“ – Русе традиционно организират в МОЛ Русе;
 • Имаме сключено споразумение за сътрудничество с Фондация „Институт по фамилна терапия- България” за провеждане на фамилни сесии със семейства, клиенти на ЦОП и ЦРДУ и супервизии на специалистите от услугите;
 • Дългогодишно е сътрудничеството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор;
 • Със Сдружение „Движение за храмонично развитие на човека“, Клуб по спортно катерене и алпинизъм „Академик“ и Клуб по спортни танци „Приста“ имаме дългогодишно сътрудничество в областта на организацията на детските клубове и заниманията по интереси. Те безвъзмездно тренират и занимават деца, клиенти на КСУДС.
 • Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”.
 • Подизпълнител (подизпълнители) – Няма.
 • Крайни потребители и целеви групи – Деца, младежи, родители, бременни жени,

кандидати за осиновители или приемни родители, утвърдени приемни семейства и др.

 

Информация и публичност

Стратегията за връзки с обществеността на КСУДС цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите центъра на Комплекса и да привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката по Връзки с обществеността на организациите се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

         1.Информиране на ползвателите на услугите в КСУДС

Съществува информационна табела на входа на сградата на КСУДС за принадлежността на услугите към Община Русе и управлението им като доставчик от СНЦ „Еквилибриум“ и Клуб „Отоворено общество“ – Русе.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, а на страницата на КСУДС във Фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Разработени са различни брошури, отразяващи разнородните аспекти на дейността, които могат да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на базарите и при събития. Ежегодно се издават публикации (книжки) и филми, които се качват и на сайта.

 

Име на лицето изготвило доклада: Стефка Петева– ръководител ЦРДУ към КСУДС – Русе

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА НАСТНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „РОЗОВАТА КЪЩА”  КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ

2017 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЦНСТДМУ

През 2017 година потребители на социалните услуги в ЦНСТДМУ са:

 

      Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

      Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Социалната услуга ЦНСТДМУ се предоставя съгласно утвърдените   нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите се реализират съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугите и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м.януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.  

 

            Дейност 1

          „Организационно изграждане на ЦНСТДМУ към КСУДС”

             Изготвяне на Годишен план за развитие на ЦНСТДМУ; План за развитие на персонала на ЦНСТДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори по отношение на здарве, сигурност и безопастност в ЦНСТДМУ; Анализ на риска: неблагоприятни фактори за работата в ЦНСТДМУ; Процедура за управление на кризисно поведение в ЦНСТДМУ; Преглед и актуализиране на  индивидуалните Оценки на риска на потребителите и мерки за предотвратяване. 

         Тези дейности са реализирани в началото на 2017г. През м.февруари бяха извършени атестации на персонала, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране.

 

Дейност 2

           Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”

          Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦНСТДМУ към КСУДС, който се следва.

             На 13.03.2017г. бе проведено въвеждащо обучение на новопостъпилите служители в ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе.

             На 29.10.2017г. бе проведено обучение на екипа на ЦНСТДМУ от М. Влахова – директор на КСУДС – Русе на тема: Терапевтични умения и подходи при деца с увреждания.

               На 28.11.2017г. в ЦНСТДМУ „Розовата къща“ бе проведено обучение по Първа долекарска помощ, организирана от доставчика, с обучител лекар-педиатър от Център за спешна медицинска помощ – Русе.

 

Дейност 3

Супервизия на персонала”

           Груповите супервизии за екипа на ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на КСУДС – Русе.

На 19.01.2017г. бяха проведени 2 индивидуални  и една групова супервизия на екипа на ЦНСТДМУ.  Супервизор – Милена Влахова.

На 09.03.2017г. бе проведена групова супервизия на екипа на ЦНСТДМУ.  Супервизор – Милена Влахова.

На 23.03.2017г. бе проведена групова супервизия на екипа на ЦНСТДМУ.  Супервизор – Милена Влахова.

На 16.06.2017г. бе проведена групова супервизия на екипа на ЦНСТДМУ.  Супервизор – Дейвид Бисет.

На 28.09.2017г. бе проведена групова супервизия на персонала на ЦНСТДМУ от М. Влахова и Е. Петкова.

 

 

Дейност 4

„Предоставяне на услуги в ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе”

Описание на дейностите:

 • Основни дейности в ЦНСТДМУ „Розовата къща”
 • Задоволяване ежедневните потребности на децата и младежите – постоянна грижа;
 • Задоволяване здравните нужди на децата и младежите;
 • Психологическа подкрепа;
 • Възпитателни дейности;
 • Обучителни дейности;
 • Терапевтични дейности;
 • Медицинска рехабилитация;
 • Социално включване;

 

В ЦНСТДМУ „Розовата къща” има настанени 12 деца и младежи, като последното дете Станислав Яворов Самарджиев бе настанено на 1.03.2017г. със Заповед на Директора на ДСП – Русе.

        През  2017 г. услугите в ЦНСТДМУ „Розовата къща” се предоставяха съгласно Детайлизираната програма, предоставена на Община Русе и Плана за развитие на услугата за 2017 г., в следните направления:

  Базисни и здравни грижи:       

  Децата и младежите получават ежедневни грижи, съобразени с индивидуалните им потребности. Осигурени са: здравословна и питателна домашно приготвена храна, подходящо облекло, лични вещи.

От месец Март 2017г. здравословното им състояние се наблюдава освен от медицинската сестра и от д-р Дикова – педиатър, която веднъж седмично, а при нужда и по често извършва прегледи на място в ЦНСТДМУ „Розовата къща”. Осигурен е редовен прием на поддържащите им медикаментозни терапии.

 • През годината здравословното състояние на децата бе стабилно, като единствено през Март три от децата преболедуваха от респираторни инфекции на горните дихателни пътища. Лечението и състоянието им се наблюдаваха от д-р Дикова, която посещаваше децата в „Розовата къща”. Екипът на ЦНСТДМУ стриктно следваше и спазваше назначената медикаментозна терапия, от която децата се повлияха добре.
 • През м. април 2017г.децата Калоян и Сашо бяха консултирани от психиатъра д-р Б. Иванов по повод на зачестилите моменти на напрегнатост и безспокойство. Предписана им бе медикаментозна терапия. Състоянието на децата се наблюдава както от д-р Иванов, така и от д-р Дикова. През месец Октомври терапията на Калоян бе коригирана и лечението продължава. Екипът на ЦНСТДМУ стриктно следи и спазва назначената медикаментозна терапия, от която децата се повлияват добре.
 • През месец Октомври и Ноември профилактично на всички деца са извършени лабораторни изследвания на кръвна картина и урина, като всички резултати са в норма.
 • През 2017 г. пет от децата са били преосвидетелставни от ТЕЛК.
 • Всички деца са преминали профилактични стоматологични прегледи през 2017г., а четири деца са били на зъболечение под обща анестезия в Дентална клиника „Света Аполония” в гр. Русе.

Образование:

През 2017 г. децата в училищна възраст посещаваха ПУ „Д-р П. Берон” – Русе и завършиха успешно учебната 2016/2017 г. През новата учебна 2017/2018 година, децата Стефан, Сава, Мустафа, Станислав и Фейдан са записани в ОУ „Йордан Йовков”, но посещават учебните занятия в сградата на помощното училище, което бе преобразувано в Център за специална образователна подкрепа. Стефан е в 7 клас с класен ръководител г-н Константин Коев, Сава е в 3 клас с класен ръководител  г-жа Айсел Ахмедова, Мустафа е във 2 клас с класен ръководител г-жа Катя Кочева, Станислав е в 6 клас с класен ръководител г-жа Миглена Стоянова и посещават учебните занятия без придружител. Единствено Фейдан, която е в 4 клас с класен ръководител г-жа Таня Пенчева е необходимо да бъде придружавана от човек от персонала по време на престоя и в центъра.

Децата Калоян, Наталия, Кристиян и Венцислава през новата учебна 2017/2018 година продължиха образованието си в Професионална Гимназия по облекло „Н.И. Лазарова” в специалност „шивачество”, като не е необходимо някои да ги придружава по време на учебните часове. Техен класен ръководител е г-жа Маринка Милушева. Децата Наталия и Венцислава посещават ежедневно учебното заведение и с желание участват в заниманията на класа. Калоян и Кристиян посещават училище според състоянието им.

Терапевтични и социализиращи дейности:

С цел получаване на подкрепа от различни специалисти и по-добрата им социализация и интеграция, и през 2017 г. три от децата два пъти седмично са ползвали услуги в Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) „Мечо Пух”, един младеж два пъти седмично  е посещавал Дневен център за младежи с увреждания (ДЦМУ) „Надежда” и една девойка Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи. През годината продължиха също и посещенията на четири от децата в ДЦДУ „Слънчо” където получават психологическа, кинезитерапевтична и логопедична терапия. Честотата на посещенията им се съобразява със здравословното им състояние и метеорологичните условия.

Най-малко два пъти седмично (когато метеорологичните условия позволяват (не вали дъжд, не духа силен вятър и не е прекалено горещо), всяко от децата / младежите се извеждат на разходка от отговарящият персонално за тях възрастен.

През цялата година персонала продължава да се занимава с децата под формата на игри, песни, четене на приказки, гледане на детски филмчета. Всички деца имат напредък в развитието си, някои дори помагат на персонала – отсервират посудата след храна, сгъват изпраните дрехи, придружават възрастния, които пазарува до близкия магазин, като по този начин се чувстват полезни и обградени с внимание.

 

Рехабилитация:

 • До месец Юни 2017 г. кинезитерапевт от „Хигия– КТ” е посещавал три пъти седмично ЦНСТДМУ „Розовата” и работил с всички деца имащи нужда от рехабилитация (услугата се заплаща по договор със СНЦ „Еквилибриум”).
 • От месец Юли 2017 г. веднъж седмично къщата посещава кинезитерапевт от ДЦДУ „Слънчо” и извършва рехабилитация на децата нуждаещи се от такава.

 

Други дейности:

 • Всички деца и младежи са били извеждани ежедневно на двора, в сензорната градина, а според възможностите и състоянието им – на разходки, пазар и др.
 • През месец Юли всички деца от ЦНСТДМУ бяха на летен отдих на море и изкараха едно незабравимо лято изпълнено с много настроение, слънце, смях и весели моменти.

      Първият лагер бе в село Тюленово от 2.07.2017г. до 8.07.2017г., където шест от децата бяха придружени от трима възрастни от персонала на къщата. А вторият бе от 10.07. до 20.07.2017г. в МБАЛ „Лайф Хоспитал” град Свети Влас, където останалите шест деца бяха придружени от шест детегледачки и медицинската сестра на къщата.

Смяната на обстановката и климата се отрази благотворно на всички деца, а досега до морето им донесе много положителни емоции.

 • В ЦНСТДМУ и през 2017 г. всички рождени дни на децата и младежите бяха отпразнувани тържествено, с много настроение подаръци и лакомства.
 • По подобаващ начин бяха отбелязани и официалните празници Баба Марта, Първа Пролет, Коледа и Нова Година, а атмосферата в къщата е като в едно голямо семейство.

 

Екипът на ЦНСТДМУ „Розовата къща” насърчава всички посещения и гостувания на доброволци и студенти, които се занимават персонално с децата, разхождат ги, люлеят ги на люлките в двора и т.н.

През 2017 г. ЦНСТДМУ са посетили общо 142 студента, 10 от които са продължили посещенията си от миналата година по платена студентска практика до месец Април 2017г,  като 139 от студентите са от РУ „Ангел Кънчев”, а 3-ма са били студенти от Германия – специалност Ерготерапия по програма за обмяна на студенти към РУ „Ангел Кънчев”.

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност Ерготерапия – 40 студента.

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност Кинезитерапия – 28 студента.

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност Социални дейности – 26 студента.

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност Медицинска сестра –29 студента.

Факултет „ Природни науки и образование” със специалност Социална педагогика – 18 студента.

Факултет „ Природни науки и образование” със специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 1 студент.

 

 

Дейност 5

         Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”

             Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първо мартенски Базар Без Аналог на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи инициирани от други организации, участие в обучителна програма „ЕКсперт” – платени обучения за професионалисти.

         Екипът на ЦНСТДМУ се включи в благотворителните базари в Mall Rouse с изработени изделия от служителите, осигуряване на външни участници и директни продажби на базара.

 • От проведения Мартенски Благотворителен Базар Без Аналог в Mall Русе бе набрана сума на стойност 1573,76 лв;
 • От Великденски Баготворителен Базар без Аналог в МОЛ Русе и Благотворителния базар за доставчици на социални услуги, провел се във фоайето на Доходното здание бе набрана общо сумата от 348,89 лв.;
 • По повод Празника на детето, който се проведе в КСУДС на 02.06.2017г., Аладин Фуудс ООД дари празнична почерпка на стойност 240,00 лв.;
 • През м.юни бе получено дарение от обувки (75 кг) от Van Gelderop Clothing – Холандия;
 • От благотворителен щанд с изделия на децата от ЦРДУ на фестивала „Орлова чука пее и танцува – различни, но еднакви“ бяха събрани 100,00 лв.;
 • 410,00 лв. бяха набрани от благотворителното събитие „Мисия детство у дома“, организирано от децата, участници в клуба „Предай нататък” в КСУДС;
 • На 07.12.2017г. бе получено дарение от Община Русе – естествени Коледни елхи за всяка от услугите в КСУДС;

 

  През 2017г. в ЦНСТДМУ бяха получени следните дарения:

 • На 21.11.2017 година ученици и учители от Гимназията по Дървообработване посетиха ЦНСТДМУ и подариха на децата дрехи и хранителни продукти;
 • На 7.12.201 година бе получено дарение от Община Русе – естествена Коледна елха;
 • На 19.12.2017 година студентки от Русенския Университет „Ангел Кънчев” специалност „Медицинска сестра” посетиха ЦНСТДМУ и подариха плодове и лакомства за децата;
 • На 21.12.2017г. Куриерска фирма „DHL” направиха дарение на ЦНСТДМУ „Розовата къща“ – пералня на стойност  399,04 лв. и  сушилня  на стойност 1100,00 лв.;
 • На 28.12.2017 година от Операция „Плюшено мече” индивидуално за всяко дете бе получен празничен пакет съдържащ дрехи, лакомства и играчки;
 • На 28.12.2017 година проф. Ангел Стрикаров от Русенския Университет „Ангел Кънчев” посети ЦНСТДМУ и подари на децата 12 броя коледни торбички;

 

 

Дейност 6

 „Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”

       Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения. През м.март 2017г. експерти от КСУДС и ръководителя на ЦНСТДМУ бяха поканени като обучители от „Надежда и домове за децата – клон България” и проведоха обучения на тема: „Активна семейна подкрепа” за професионалисти от ОЗД и социални услуги за деца от област Стара Загора.

На 12.10.2017г. ръководителя на ЦНСТДМУ взе участие в Регионална среща на доставчиците на социални услуги в гр. Търговище под патронажа на Министерството на социалните грижи.

 

 

Дейност 7

 „Поддържане на ефективна партньорска мрежа”

Основни работни партньори на екипа на ЦНСТДМУ са: дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/отдел „Закрила на детето“, РДСП – Русе, УМБАЛ – Русе, Център за специална образователна подкрепа – Русе, Професионална Гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, Детско юношески център за психично здраве, Общо практикуващите лекари и др.

 

Дейност 8

 „Мониторинг на дейностите и резултатите”

Мониторингът на дейността на ЦНСТДМУ към КСУДС – Русе се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“ – материалната база).

Контролни дейности свързани с организацията на дейността са :

 • Периодични срещи на Групата за управление (членове на УС на СНЦ „Еквилибриум”, представител на КОО, ръководител програма, директор на КСУДС, ръководители направления ЦОП, ЦРДУ, ЦНСТДМУ, оперативен счетоводител и мениджър комуникации). Срещите се провеждат най-малко веднъж месечно, организират се и се протоколират от директора на КСУДС;
 • Общо събрание – за целия перонал на КСУДС – провежда се веднъж месечно, инициира се от Групата за управление;
 • Екипни срещи на персонала в ЦНСТДМУ – провеждат ежемесечно, организират се, водят се и се документират от съответния ръководител направление;

Проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването трудовата дисциплина от персонала:

 • На видно място в административната част на сградата ежемесечно се изготвя и излага план на дейностите в КСУДС (заложени в годишния план-график на дейността на КСУДС и допълнителни такива). Това са: събития (работни срещи, конференции, супервизии, фондонабиращи инициативи и др.), обучения, посещения на и от други организации, официални гости, празници и т.н.;
 • За служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДМУ и „Спешен прием” към ЦОП се изготвят графици от съответния ръководител направление, които се съгласуват с оперативния счетоводител и директора на КСУДС. Контрол по спазването на графиците се осъществява от ръководителите на ЦОП и ЦНСТДМУ;

Контролни дейности, гарантиращи качеството и ефективността на предоставяните социални услуги:

 • Директорът на КСУДС осъществява периодичен контрол върху документацията в досиетата на потребителите, която удостоверява развитието на случая, постигнатите резултати и степента на изпълнение на от плана за предоставяне на социалната услуга;
 • Ежемесечно директорът на КСУДС изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет. Той е разделен на статистическа и информационна част, която съдържа: резултати, постижения и събития през месеца; мониторинг на изпълнението на годишния график на дейностите; публикации и подготвени проектни предложения; включени доброволци и стажанти в програмата; предоставени консултации и обучения на други организации; търсено/получено финансиране за допълнителни дейности и получени дарения; ефективна партньорска мрежа; срещнати трудности и начини за преодоляването им; потърсено съдействие от община Русе за решаване на текущи въпроси;
 • В ЦНСТДМУ „Розовата къща“ са разработени допълнителни инструменти за мониторинг –„Аз-профили“ за всяко едно от децата/младежите, Система за самоконтрол на качеството на услугата, която е разработена на основа индикатори за самооценка на ЦНСТДМУ. Те са разработени от „Надежда и домове за децата“ и са адаптирани за български условия от Коалиция „Детство 2025“. Индикаторите за оценка качеството на услугата се преразглеждат на всеки шест месеца и се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа;
 • В ЦНСТДМУ е въведена книга за жалби и оплаквания, която е прономерована и прошнурована, като потребителите на социалната услуга, законните им представители, близки, роднини, референтният им възрастен или членове на персонала на ЦНСТДМУ могат да подават жалби, оплаквания, мнения или предложения до Ръководителя на ЦНСТДМУ или чрез него, до Председателя на СНЦ „Еквилибриум“, ДСП – Русе, РДСП – Русе, АСП, ДАЗД, относно вида, качеството и съответствието на предоставяните социалните услуги, за защита от насилие, злоупотреби и тормоз.
 • Към настоящият момент няма подадени жалби и оплаквяния в ЦНСТДМУ от потребители или техни близки и роднини, както и няма регистрирани инциденти свързани с потребителите на социалната услуга.

 

През 2017г.  инспектори от Дирекция здравни и социални дейности отдел към община Русе периодично са провеждали мониторинг в ЦНСТДМУ – на 08.02., 28.06. 2017 г. а на 13.10.2017 г. мониторинг в къщата бе проведен и от представители на отдел Образование към община Русе, РЗИ – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности” – Русе, както и от Звеното за мониторинг към община Русе, в което учства и д-р Ботева от Агенцията по храните.

 

 

Изготвил:

Тотко Вълков – ръководител ЦНСТДМУ