• English
 • български

Изх. № 132./ 01.03.2018г.

 

 1. ОПИСАНИЕ

 

 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Ивайло Минков – управител на ЦНСТ- гр.Бяла

Телефон за контакт: 0889054564

Адрес: гр. Бяла, ул.“Гео Милев“ №20, ПК:7101

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи  (ЦНСТДМ) с капацитет 8 потребители

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №232 от 30.06.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2017г. – 31.12.2017г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

 

 1. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

 

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦНСТ гр. Бяла са предоставяни съгласно утвърдените методики:

 • Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип “ (ЦНСТ), утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, 2014г.;
 • Дейностите са реализирани съгласно Детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга и се изпълняват в периода на отчитане.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦНСТ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦНСТ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2017г.

 • В началото на календарната година е направено стратегическо планиране на дейностите в ЦНСТДМ за отчетния период;
 • През месец февруари 2017 бе финализирана „Оценката на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите, така и на потребителите;
 • През първото тримесечие на годината бе преработена и актуализирана нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н.;
 • Провеждат се ежемесечно екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦНСТДМ взема участие в екипна среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”;
 • Периодично се извършва мониторинг на извършваните дейности в ЦНСТДМ от представител на доставчика и се правят препоръки за подобряване на взаимоотношенията между децата – потребители на услугата и екипа директно взаимодействащ с тях, за да се предотвратят или сведат до минимум конфликтни ситуации.

 

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

През отчетния период с цел оптимизиране и подобряване на грижите за децата бяха извършени промени в персонала на ЦНСТДМ, както следва:

 • На 01.01.2017 са назначени нов детегледач – Величка Сидерова   и сътрудник социална работа с деца – Габриела Димитрова.
 • На 01.03.2017 бе назначен на ½ щат психолог – Ивайло Минков.
 • На 17.07.2017 е назначен нов детегледач – Ангел Ангелов, на мястото на Галин Маринов.
 • На 01.09.2017 е назначен допълнителен детегледач – Тодорка Миланова.
 • На 05.09.2017 психологът Ивайло Минков поема позицията управител на ЦНСТ, поради напускането на действащия до него момент управител Велико Иванов.
 • На 28.10.2017 е назначена за детегледачка Тодорка Цвяткова, след напускането на Ангел Ангелов.

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 • На 13.03.2017 в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”-гр.Русе (КСУДС) бе проведено обучение на тема „Основни принципи на групова работа с деца”, на което присъстваха управител-Велико Иванов, Величка Сидерова- детегледач, Ивайло Минков- психолог и Маргарита Цвяткова- детегледач.
 • На 15.06.2017 управителят взе участие в „Годишно общо събрание” на СНЦ „Еквилибриум”
 • На 27.09 бе проведено Въвеждащо обучение на новонаетият персонал.
 • На 24.10.2017 бе проведено обучение на тема „Подкрепа на деца с увреждания” в КСУДС-гр.Русе
 • На 27.112017 бе проведено обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ” в гр.Русе

През отчетният период на екипа на ЦНСТ периодично бяха провеждани супервизии.

 

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦНСТ

Дейностите в ЦНСТ са насочени към настанените  деца. На 22.05.2017 в ЦНСТ бе настанена със заповед ЗД/Д-ВТ-СВ-022/19.05.2017- Н. В.  На 05.12.2017 момичето бе реинтегрирана в биологичното си семейство.

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в следните направления:

 • Задоволяване на ежедневните потребности на децата/младежите, чрез 24-часова постоянна грижа.
 • Всяко дете разполага с добре обзаведено лично пространство;
 • Към края на отчетния период се наблюдава повишаване на активността на децата и младежите при поддържането на хигиената в къщата;
 • Включват се при изготвянето на седмичното меню и приготвянето на храната в ЦНСТ.
 • На децата са осигурени дрехи и лични вещи според нуждите им за училище, жилището и сезона.
 • Задоволяване на здравните нужди на децата/младежите.

През отчетния период бяха осъществени следните дейности свързани със здравните потребности не децата и младежите:

 • През отчетния период всички деца са преминали профилактични стоматологични прегледи. На децата, при които е констатиран проблем е проведено лечение от д-р Цочев. Всички девойки са преминали профилактични гинекологични прегледи в МБАЛ- гр.Бяла. Спазен е имунизационният календар за всички деца. Освен настинките и леките респираторни заболявания, за които са взети необходимите мерки за лечение, през отчетния период са задоволени следните здравни нужди на децата:
 • През месец Януари Р. Й. е извършила 10 дневна физиотерапия назначена от личният лекар след оплаквания в лумбалната област.
 • През първото тримесечие Р. Й. е осъществила 6 срещи с психолога Галена Станчева към ЦСРИ „Детски кът”- гр.Русе
 • През месец Март на всички деца бе назначена профилактична терапия с Акарол
 • През месец Юни П. М. бе хоспитализирана в МБАЛ-гр.Бяла за 3 дни, поради „бъбречна криза”. Не е имало опасност за здравето и живота на девойката.
 • В началото на месец Септември Ф. С. бе настанен в МБАЛ-гр.Бяла за 3 дни, поради контузия на безименния пръст на дясната ръка.
 • На 29.11.2017 след побой над С. Е., момчето бе прегледано от лекар в Спешна помощ

Възпитателни дейности

Насочени са главно към придобиването на знания и умения за независим живот и повишаване на личностните, социалните и гражданските умения и компенсации на децата и младежите. Децата ежедневно в неформалма среда с подкрепата на управителя и детегледачите усвояват модели на поведение, които изключват както вербалната, така и физическата агресия. В резултат на това, случаите на напрежение във взаимоотношениета както между децата, така и между децата и възрастъните са епизодични. През последното тримесечие на годината, дори и закъсненията и нарушаването на вечерния час, също са епизодични.

Обучителни дейности/ образование

Всички деца и младежи са записани в подходяща форма на обучение, съобразена с техните желания и се оказва подкрепа за редовно посещаване на учебните заведения. Всички деца посещават Център за социална рехабилитация и интеграция, където ползват услугата „Комплексна рехабилитация и интеграция” и им се оказва подкрепа в обучителната дейност.

След приключване на учебната 2016/2017 година, всички деца стартираха новата 2017/2018 учебна година, съответно:

 • С. С.- 7 клас , П.М. – 10 клас и Р. Д.- 8 клас в СУ „П.Волов”-гр.Бяла
 • Ф. С. – 8 клас, Р. С.- 8 клас, Р. Й.- 9 клас и Н. В.- 9 клас в Професионална гимназия-гр.Бяла
 • С.Е. – 7 клас в ОУ”Н.Вапцаров”-гр.Бяла

От предишното ръководство на ЦНСТ Р. Д. е била освидетелствана със „СОП”, което затрудняваше записването на детето в 8 клас в гр.Бяла, поради липсата на училище с ресурсен учител. На 29.11.2017 бе свикана комисия в СУ”П.Волов” и бе взето решение момичето да продължи образованието си в масова паралелка.

В резултат на оказана подкрепа, все по-голяма част от децата посещават редовно учебни занятия в училище. Дори при някои от тях се наблюдава стремеж към постигане на по-високи резултати, което се изразява в повишаване на успеха.

 Въпреки усилията на екипа, през месец декември, поради системно нарушаване на реда в училище и не посещение на учебните часове и натрупан брой не извинени отсъствия Ф. С. отпадна от образователната система (тай не подлежи на задължително образование тъй като вече е навършил 17 години).

Остава сериозен проблема с посещението на учебни занятия в училище при едно от момичетата – нейните посещения са все още епизодични. Екипа ще продължи да оказва подкрепа на момичето, за да може да преодолее притесненията и страховете си свързани с посещението на учебни занятия.

 • Социална интеграция и дейности

През отчетения период се наблюдава значително подобрение в представянето на децата и младежите. Съвместно с тях отбелязваме празници, рождени дни организират се тържества и се прилагат планираните месечни дейности.

2.1.5. Дейност 5: Ваканционни програми и клубна дейност

Децата посещават всеки четвъртък и петък услугите в ЦСРИ- гр.Бяла

През първото тримесечие децата взеха участие в благотворителния мартенски базар, посетиха организирано от община Бяла честване на националния празник, присъстваха на Годишната информационна конференция в гр.Русе и взеха участие в нея, посетика крепостта Царевец по повод празника на гр.В.Търново.

През второто тримесечие децата взеха участие в Първата годишна информационна конференция в гр.Бяла. Част от децата посещаваха уроци по солфеж към КСУДС-гр.Русе. Всички деца  посетиха цирково представление в гр.Русе. Няколко пъти посетиха градския басейн в града с придружител от ЦНСТ. Децата взеха участие в грандиозно тържество, по случай 1 година от управлението на СНЦ «Еквилибриум»

През третото тримеечие децата отново посетиха няколко пъти градския басейн, посетиха зоопарка в гр.Разград, присъстваха на концерт в гр.Борово. От 21.08.2017 до 27.08.2017  шест от децата придружени от В.Иванов. Г.Димитрова, И.Минков и А.Ангелов бяха на летен лагер в с.Кранево.

През четвъртото тримесечие децата взеха участие в Празника на плодородието организиран от ЦСРИ. На 21.12.2017 на Коледното парти в ЦНСТ децата получиха своите коледни подаръци осигурени от фондация «Плюшено мече». На 29.12.2017 взеха участие в Коледното парти на ЦСРИ.

2.1.6. Дейност 6: Поддържане на материално-техническа база

            През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦНСТДМ.

2.1.7. Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТ – Бяла

В периода 27.02.-01.03.2017 бе проведен първият благотворителен мартенски базар в града, на който бяха раздавани брошури с цел информиране на обществеността за дейността на двете услуги. На базара се продаваха мартенички изработени от потребителите на ЦСРИ и от децата от ЦНСТ. Мартеници бяха раздавани благотворително и в МБАЛ „Юлия Вревская”-гр.Бяла с цел популяризиране на услугата.

През месец април бе проведена първата Годишна информационна конференция на СНЦ „Еквилибриум” в гр.Бяла. На конференцията присъстваха представители на община Бяла, на ДСП-гр.Бяла, родители, деца и приятели на сдружението. Бяха представени двете услуги в града ръководени от СНЦ „Еквилибриум”. За доброто настроение на гостите се погрижиха част от децата от ЦНСТ, които се изявиха с песни и танци.

На 03.12.2017 бе проведен Празник на плодородието в ЦСРИ, на което децата от ЦНСТ взеха участие и показаха знания с всичко свързано с плодородието, за което получиха грамоти за участието си.

На 22.12.2017 своите ръчно изработени коледни картички раздадоха  децата от ЦНСТ в МБАЛ „Юлия Вревская” в града. По този начин все повече хора се информират за социалната услуга и научават нещо повече за нас.

На 29.12.2017 в ЦСРИ бе проведено Коледно парти с децата от ЦСРИ и ЦНСТ. Благодарение на фондация „Плюшено мече” всички те получиха желаните подаръци за Коледа.

 През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦНСТ на фейсбук страницата   https://www.facebook.com/cnstdm.byala/   както и на страницата на СНЦ ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.8. Дейност 8: Доброволчество

В ЦНСТ все още не работят доброволци, макар, че доставчикът има политика за привличане на такива.

2.1.9. Дейност 9: Обмяна на опит

На 12.12.2017 по покана на БЧК – Русе, бе споделен опита на СНЦ „Еквилибриум” в управлението на резидентна услуга за деца без увреждания. Служителите на ЦНСТДМ – към БЧК бяха силно впечатлени от споделеното добро сътрудничество с Община – Бяла и останалите местни структури имащи отношение към грижата за децата настанени в ЦНСТДМ.

На 21.12.2017 по покана на ръководството на БЧК – Русе, Управителят и Методиеческият ръководител проведоха супервизия на екипа на ЦНСТДМ – към БЧК – Русе.

2.1.10. Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦНСТ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

2.1.11.  Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦНСТ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“), Аз-профили на всяко едно от децата,

Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТ.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦНСТ. На всяко тримесечие методическият ръководител на ЦНСТ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет, а на ДСП-Бяла справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

2.1.12. Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Бяла

Техническите доклади за ЦНСТ се предоставят текущо на всеки три месеца на община Бяла

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период социални услуги в ЦНСТДМ се ползват между 7-8 деца и младежи на възраст от 13 до 17 години.

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 • На 31.05.2017 бяха осигурени обувки и пъзели за децата чрез дарения и средства на СНЦ”Еквилибриум”
 • На 22.06.2017 получено дарение от БЧК – хранителни продукти от първа необходимост.
 • През месец Декември фондация „Плюшено мече” осигури колени подаръци за децата от ЦНСТ
 • През месец Декември със съдействието на логопеда от ЦСРИ г-жа А.Карамехмедова бе получено дарение на хранителни продукти от „Братя Кязимови” ЕООД с.Горно Абланово

 

Име на лицето изготвило доклада: Ивайло Георгиев Минков

Подпис: ………………………………

 

Име на лицето, подписало договора: Дейвид Бисет

Подпис: ………………………………………

 

Място на изпълнение: ЦНСТ

Дата, на която трябва да бъде представен докладът: 05.03.2018г

Дата, на която е изпратен докладът: 01.03.2018г