• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2014 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

 

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

 

През изминалата 2014 година бенефициенти на нашата дейност бяха:

 • Деца в риск и техните семейства, по смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД);
 • Деца в образователната система и техните учители, педагогически съветници, психолози;
 • Родители и педагози на деца в предучилищна възраст;
 • Деца с увреждане или проблеми в развитието и техните семейства;
 • Кандидати и утвърдени приемни родители;
 • Кандидати и утвърдени осиновители;
 • Професионалисти от сферата на социалните дейности.

 

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 08.05.2012г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП); Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ); Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ); Приемна грижа и съответните удостоверения за регистрация в АСП: №191-01 от 09.05.2012г. за ЦОП; №191-02 от 09.05.2012г. за ЦРДУ; №191-03 от 09.05.2012г. за ЦНСТ; №191-04 от 09.05.2012г. за услуга „Приемна грижа”.

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на Сдружение “Еквилибриум” е:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

Партньорска организация на Сдружение „Еквилибриум” при администриране на Комплекса за социални услуги за деца и семейства е        Клуб „Отворено общество – Русе“, който е експерт в публичните комуникации, организационното развитие, подготовка на проекти и промоционални продукти и дейности.

 

Основни дейности, връзката им с целите на организацията и постигнати резултати

През 2014 г. СНЦ „Еквилибриум”, съвместно с Клуб „Отворено общество – Русе“, продължи да администрира социалните услуги за деца и семейства в Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе, по силата на пореден договор с Община Русе, обхващаш периода 2013г.-2016г., след проведен конкурс в края на 2013г.

През 2014г. продължи изпълнението на проект „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“, който стартира от м.юли 2013 г. до м.април 2015 г., в партньорство с 4 Центра за обществена подкрепа в страната (ЦОП) – Русе, Велико Търново, Монтана, Панагюрище     . Проектът е финансиран от Конфедерация Швейцария чрез фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Експерти на сдружението участваха в процеса на деинститутционализация и развиването на нови услуги в общността по отношение закриването на ДДМУИ, ДДЛРГ, ДМСГД, изграждане на капацитет на ЦНСТДМУ, супервизия на ЦОП. Включихме се активно в застъпническите дейности на Коалиция „Детство 2025“.

Четирима експерти на сдружението се присъединиха към екипа и участваха в подготвителните дейности на Фондация „Карин Дом“ по изпълнение на проект „Организиране и провеждане на надграждащо обучение за предоставяне на услугата Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията по проекти на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване“

Един от акцентите на 2014г. е включването в различни издания на редица успешни наши практики в работата с деца и младежи и предоставянето на социални услуги. Така по естествен път се отбелязаха постиженията на СНЦ „Еквилибриум”, който през 2014г. чества своята 10-годишнина. Издадохме юбилейна брошура и филм.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В КСУДС

През изминалата 2014 година бенефициенти на нашата дейност бяха:

 • Деца в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД):
 • Деца, в риск от изоставяне;
 • Деца, жертва на насилие (физическо, емоционално, сексуално или неглижиране и пренебрегване);
 • Деца, които имат проблемно поведение;
 • Деца в конфликт със закона;
 • Деца в риск да отпаднат или отпаднали от образователната система;
 • Деца от семейства в период на криза (влошени взаимоотношения, развод, раздяла, траур и др);
 • Деца със специални потребности;
 • Деца и младежи с комплексни увреждания;
 • Деца, на които им предстои да бъдат настанени или са настанени в приемно семейство;
 • Деца и младежи от специализирани институции или услуги от резидентен тип;
 • Деца и младежи, на които им предстои напускане на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно семейство/семейство на близки и роднини;
 • Деца и младежи с недобро образование или професионална ориентация, застрашени от социална маргинализация;
 • Родители, роднини и близки на тези категории деца;
 • Деца в образователната система и техните учители, педагогически съветници, психолози;
 • Родители и педагози на деца в предучилищна възраст;
 • Кандидати и утвърдени приемни родители;
 • Кандидати и регистрирани осиновители;
 • Бременни жени в риск да изоставят бъдещото си дете;
 • Деца и техните семейства в общността, към които са насочени дейности по първична превенция, както и различни информационни кампании;
 • Професионалисти от сферата на социалните дейности и образованието;

Целева група са и деца, при които има условия, които могат да доведат до определен риск и е в техен интерес да ползват социални услуги с цел превенция на риска. Насочването на тези деца става съгласно Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД, утвърдена от АСП и ДАЗД през 2010г (Стандарт 2 от Методиката съдържа текстове за насочване към социални услуги без да се отваря случай). Децата в тази група са гранични случаи, които ако не се подкрепят в този момент (първична превенция), биха се превърнали в деца в риск (вторична превенция).

Екипът на КСУДС работи директно с групи в общността, в рамките на кратки сесии и консултации:

 • За първична превенция на обществено значими проблеми, каквито са рисковото и отклоняващо се поведение, насилието и агресията, употребата на наркотици, алкохол, тютюнопушене, социално значими заболявания и др.;
 • Семейно планиране;
 • За развиване на жизнени и социални умения и подготовка за независим живот;
 • Родители/ лица, които отглеждат дете/деца, с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието им.

Методиката за ЦОП определя, че тази дейност се осъществява „на терен” в училища, детски градини, специализирани институции или по местоживеене на целевата група, по заявка на образователни и здравни институции, обществени, етнически организации/лидери и др.

 

ПОСТИЖЕНИЯ  И  ПРИОРИТЕТИ  В  ДЕЙНОСТТА  НА  КСУДС  ПРЕЗ  2014г.

 1. Социалните услуги в КСУДС и дейността на доставчика Сдружение “Еквилибриум” – отличени за високото си ниво.

         През 2014г. дейността на Сдружение “Еквилибриум” и услугите в КСУДС – Русе продължиха да получават признание на национално и международно ниво. Наши практики, фокусирани върху деинституционализацията, превенция на изоставянето на деца, подкрепа на семействата, ранно детско развитие, детско и младежко участие, бяха номинирани и след това представени на различни форуми на национално ниво, като добри и ефективни.

         Дейността на Сдружение “Еквилибриум” и КСУДС в подкрепа на деинституционализацията, адаптирането и прилагането на международен опит в областта на грижата за децата, бе избрана от Български център по нестопанско право, като успешна практика в областта: “Участие на НПО в процеса на вземане на решение”. Номинираните най-интересни практики бяха описани в сборник „Мостове – партньорство в стратегии и действия“. (копие на публикацията е включена като приложение).

 

         Близо тригодишния опит (2012г.-2014г.) на КСУДС в областта на ранната интервения при проблеми в развитието на деца от 0 до 6г. възраст беше високо оценена и определена, като една от десетте най-добри практики в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст. Тя бе представена на международна конференция „Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект”, в която имаха участие: д-р Мери Янг – педиатър, специалист по детско здраве и детско развитие, главен съветник към Институт за развиващото се дете към Университета в Харвард; Джудит Нюман – директор на Координираща Агенция за ранното детско развитие и оценка на услугите към Универистета на Орегон, Александра Маджи – председател на Борда на директорите на Института Дели Иноченти, Италия; Проф. Владимир Пилософ – педиатър, предсесател на Българска педиатрична асоциация.

         Конференцията бе организирана от Национална мрежа за децата (НМД), Фондация „За нашите деца” и УНИЦЕФ и проведена в гр.София през месец ноември 2014г. Представени бяха две издания: „Стандарти за ранно детско развитие”, разработени от експертен екип под ръководството на Института за изследване на населението и човека към БАН и наръчника „Преглед на практики и политики в областта на ранното детско развитие” на НМД, в който е публикувана добрата практика на СНЦ „Еквилибриум”-„Програма ранна интервенция при деца със специални потребности” в ЦОП към КСУДС – Русе (копие на публикацията е включена като приложение).

         През 2014г. по проект „Мегафон: Детско и младежко участие за по добро гражданство” на Национална мрежа за децата (НМД), бяха идентифицирани най-добрите модели на работа в областта, един от които е работата на КСУДС за включване на деца и младежи в неравностойно полежение. В публикацията на НМД „Защо децата?” е описана добрата практика в ЦОП и ЦРДУ към КСУДС, свързана с клубовете по интереси, „Книгата на моя успех”, водена за децата от ЦРДУ, работата с деца-доброволци в програмата „Благотворец Храбър”, различни методи за участие на деца в целия процес на предоставяне на социални услуги (копие на публикацията е включена като приложение).

По покана на МТСП, представител на СНЦ „Еквилибирум” представи дейността на КСУДС по направление “Превенция на изоставянето на деца” на интерактивен форум в гр.Девин. По проект на МТСП – “Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”, който се изпълнява с подкрепата на италиански партньори, бяха подбрани 15-те най-добри практики в България, сред които е и нашата. Издадена е специална публикация за практиките на български, италиански и английски език (копие на публикацията е включена като приложение).

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                       

 1. КСУДС се утвърди, като ресурсен център за експертна подкрепа в областта на деинституционализацията и развитието на услугите за деца, младежи и семейства.

         Политика на доставчикът на социалните услуги в КСУДС – Сдружение „Еквилибриум“ е насърчаването и развитието на професионалния капацитет на персонала в КСУДС. Утвърдените практики в КСУДС, експертизата и опита на екипа привличат интереса на други организации и специалисти от сферите на социалните дейности и образованието към обмяна на опит, консултиране, обучения и супервизии.

През 2013г. целият екип на КСУДС премина цикъл от обучения за обучители и презентатори, проведени от експерти на Сдружение „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество” – Русе. В резултат бе развита обучителната програма „ЕКсперт”, която и през 2014г. се развиваше, с цел оказване на техническа подкрепа, обучения и супервизия на новоразкриващи се и действащи социални услуги в цяла България.

         В електронния сайт на Сдружение „Еквилибриум“ е публикувана програма на различни обучения за професионалисти, публикации, методически материали разработени и прилагани успешно в КСУДС от 2009 г. до момента.

През м. март 2014г. в КСУДС бе проведено обучение по програма „ЕКсперт” за професионалисти от Сдружение „Здраве и социално развитие” – София, на тема: „Организация и управление на социални услуги”.

         Екип обучители от КСУДС направиха въвеждащо обучение за новоназначен персонал от ЦОП – Ветово през м. септември 2014г. Обучението „Управление на социалните услуги – ЦОП” по Програма „ЕКсперт” на СНЦ „Еквилибиурм”, включваше три тематични модула: „Въведение в същността на социалната услуга в общността”, „Организация и управление на ЦОП. Професионална роля и задължения на членовете на екипа”, „Работа по случай при предоставяне на социална услуга в ЦОП”.

         Същият месец, по заявка на РИО на МОН и на директора на ЦДГ „Незабравка” Русе, бе реализирано обучение за целия педагогически персонал на детското заведение. Тема на обучението бе: „Повишаване на професионалната компетентност и експертни умения за работа с деца със специални потребности”, а обучител – Дейвид Бисет.

         През 2014г. професионалисти от КСУДС бяха консултанти на НПО и Общини, обучаваха и супервизираха екипи на доставчици, социални услуги, училища и детски градини, целеви групи по проекти. Сдружение „Еквилибриум” получи покана от дългогодишните ни партньори Фондация „Карин дом” за съвместно реализиране на надграждащи обучения по темите ранно детско развитие и ранна интервенция, за екипите на новосъздадените в цялата страна Общностни центрове по  проект на МТСП „Социално включване”. През изминалата година, специалисти от КСУДС работиха като консултанти и обучители към „Надежда и домове за децата” – клон България в посока преструктуриране на Домове за медикосоциални услуги. Също така подкрепяха методически, супервизираха или обучаваха екипи на други доставчици: ЦОП – Червен бряг, ЦОП – Ветово, ЦОП – Ценово, общините  Харманли и Монтана и др. Бяха наети, като обучители по проекти на ИСДП, УНИЦЕФ.  При изпълнението на проект „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г.” от Община Русе, се включиха в подкрепа на процеса по подбор, преместване и адаптация на деца и младежи с увреждания от закриващите се ДДМУИ (по проект „Детство за всички”) в трите новоизградени ЦНСТДМУ в гр.Русе.

         През 2014г. КСУДС беше домакин на много посещения от екипи, работещи в социални услуги в цяла България и гости от чужбина.

         Група координатори от Централен и Северен регион, работещи по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, заедно с ръководителя на проекта от АСП бяха на работно посещение в КСУДС, тъй като дейността му е една от избраните и публикувани успешни практики в „Ръководство за планиране на набор от необходими услуги на областно ниво”, издадено 2013 г.;

Представители на Община Мездра и специалисти от ДДУИ гр.Мездра гостуваха през месец април 2014г. с цел обмяна на опит. Интересът им бе насочен към администрирането на КСУДС и спецификите в грижата за деца с множество увреждания в ЦНСТ, тъй като предстои разкриването на Комплекс от нови резидентни услуги и услуги в общността в гр. Мездра.           

Гостува ни и делегация от над 30 специалисти от различни страни – Италия, Полша, Латвия, Австрия, Турция и др. (педагози, социални работници, представители на общини). Групата бе водена от г-жа Радка Данчовска от Сдружение „Инициативи за гражданско общество“. Темата на обмяната на опит бе интегрирано образование и работа с деца със специални потребности.

Група от над 20 специалисти в областта на социалните услуги и образованието на деца със СОП от гр.Търговище бяга също гости на КСУДС. Обмяната на опит бе организирана от наш партньор – Клуб на нестопанските организации – Търговище.

         Професионалисти, работещи в сферата на социалните услуги за деца и за възрастни от цяла България направиха посещение с обучителна цел на КСУДС през месец май. Те бяха придружавани от г-жа Ренета Монова от обучителната организация „Тренинг фактори” – София.

Представители на сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ –Казанлък, „Екомисия 21 век“ – Ловеч, „Ръка за помощ“ – Добрич, ИМКА – Добрич и ОДК Варна също имаха работно посещение на КСУДС. Екипът на СНЦ „Еквилибриум” представи номинираната си добра практика за детско участие, която е публикувана в Наръчника за детско участие, който НМД разработи.

 

В края на годината на обмяна на опит в КСУДС бе екипът на ЦОП към Община Две могили, които запознахме с практиките ни в областта на приемната грижа. Екипът на ЦОП – Ветово получиха супервизия по сложни случаи на техни потребители.

 1. 3. Принос на КСУДС в подкрепа на деинституционализацията

        През последните три години (2012г.-2014г.) Сдружение „Еквилибриум“ партнира активно на британската организация „Надежда и домове за децата” в реализирането на проекти за реформа на грижите за деца в България. КСУДС в Русе разполага с опитен екип по деинституционализация, чиято експертиза бе използвана при проекти за закриването и преструктуриране на: ДМСГД в гр.Тетевен през 2010г. и развитието на алтернативни услуги (създаване на Център за обществена подкрепа през  2011г.), закриване на ДМСГД в Широка Лъка през 2012г., осемте пилотни ДМСГД в областите Русе, Габрово, Търговище, Пловдив, Пазарджик, Монтана, Перник и София.  Със своя ресурс КСУДС подкрепи извеждането на децата и закриването на другите специализирани институции в гр.Русе – ДДЛРГ „Райна Гатева”, ДДЛРГ „Надежда” и ДДЛРГ „Св.Димитър Басарбовски”. Оказвана бе активна подкрепа на семействата при превенция на изоставянето и реинтеграция. Търсени бяха алтернативи на институционалната грижа чрез подкрепа на приемната грижа за новородени и деца с увреждания и разширяване дейността на „Спешен прием” към ЦОП. Разработени са и се прилагат стратегии за ранна превенция, за ефективна работа в здравните структури и за оказване на подкрепа на семейства с малки деца с увреждания или с хронични заболявания (включително и на приемни семейства и осиновители, които отглеждат такива деца).     

 1. Прилагане на модела на активна семейна подкрепа и семейно ориентирани подходи

Прилагането от страна на доставчика на политика, насочена към активна подкрепа на семействата, укрепване на техните ресурси и тези на общността, пофесионалният опит на екипа и утвърдените практики, в които родителите са привлечени като партньори, дават възможност услугите в КСУДС да се предоставят гъвкаво, подкрепата да е навременна и да е ориентирана към резултати.

Ние сме убедени, че оказването на материална подкрепа на семействата е едно много важно условие за ефективна социална работа. Разбира се, този вид подкрепа не е самоцелна, тя трябва да е добре преценена, строго индивидуална (в зависимост от конретния случай, ситуация и нужда), целенасочена и водеща до устойчиво укрепване на ресурсите на семейството и подобряване грижата за децата.

Целия екип на КСУДС се включва в програмата за фондонабиране на доставчика, привличането на донори и ресурси, с които да се осигури възможността за оказване на финансова или материална подкрепа на децата и техните родители или грижещи се.

Отчитайки, новите тенденции в предоставянето на социални услуги в общността и нуждите на потребителите, през изминалата година услугите в ЦОП и ЦРДУ бяха с все по-голяма мобилност. В ЦОП това бяха най-вече услугите по превенция на изоставянето на деца /пренатална превенция, подкрепа на непълнолетни майки и семейства, отглеждащи дете в ниска възраст/, реинтеграция, ранна интервенция, приемна грижа, услуги свързани с дородителстване и повишаване на уменията на родителите в грижата за децата им. В ЦРДУ се въведе практиката на изнесени педагогически консултации на децата в дома или учебното заведение, което посещават. Тази практика доведе до подобряване на резултати, особено в случаите, когато семейството живее в отдалечен район или не е склонно да съдейства.

 1. Работа с ромската общност и други етнически общности, живеещи в сходна на тяхната ситуация

Още от създаването си КСУДС предоставя социални услуги на потребители от маргилизираните общности, включително ромската. Екипът познава добре етническите им особености и натрупа богат опит в работата с тях. През последните три години специалисти от КСУДС работиха на терен в ромските махали по програмите „Превенция на изоставянето на деца”, „Семейно планиране” и „Ранна интервенция”.

За да разшири обхвата си на дейност в това направление, Сдружение „Еквилибриум” кандидатства за финансиране към програма на Тръст за социална алтернатива. Проектът „Уверени родители за успешни деца. Игротека за родители“ има за цел развитие на умения в ромски родители за стимулиране на потенциала и психическото развитие на детето, установяване на емоционален контакт и регулиране на поведението на детето. Той бе одобрен от донорската организация и в края на 2014г. бе сключен договор за неговото изпълнение. Дейностите по проекта стартираха от началото на 2015г. и има възможност да продължат три години.

През 2014г. Сдружение „Еквилибриум” взе участие и в изготвянето на предложение за проект „Комплексен подход на Община  Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от  Област Русе“, който е по програма на Конфедерация Швейцария. След като донорската организация одобри проекта и се сключи договор с Община Русе,  Сдружение „Еквилибриум” ще е партньор и подизпълнител на част от дейностите, насочени към работа с маргинализирани общности в един от кварталите в Русе с преобладаващо население от ромски произход и селските райони.

 1. Съвместни дейности с образователните институции

Сдужение „Еквилибриум” продължи дейността си и през 2014г. в подкрепа на образователните институции, която е в няколко направления:

 • първична превенция: работа с педагози, училищни психолози и ученици за решаване на проблеми като предизвикателно поведение, отпадане от училище, комуникацията с връстници и възрастни и др. От няколко години в КСУДС функционира Ресурсна група за педагози и училищни психолози. Тази група се събира по заявка на някой от участниците и има за цел да осъществява важна връзка между социалните и образователните институции. Екип от КСУДС домакинства и фасилитира срещите. Дава се възможност и пространство на професионалната общност за разискване на актуални теми, обмяна на опит, обсъждане на сложни случаи от практиката.

         През 2014г. на работна среща с представители на ОЗД – Русе и РИП на МОН бяха обсъдени възможностите да се оказва подкрепа и обучение на екипи от детските градини в града. По заявка на ръководството на ЦДГ „Незабравка” педагозите преминаха обучение в КСУДС по теми, свързани с работата с деца с проблемно поведение;

 • неформално образование: групова работа с деца и младежи (клубове по интереси), в подкрепа интеграцията на младите клиенти на КСУДС, включване в младежки дейности и осмисляне на свободното време на деца от общността.

През изминалата година бяха проведени дейности с ученици от АГ „Гео Милев“, Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”.

 • доброволческа дейност и социално предприемачество: активно ангажиране на ученици с дейности, целящи насърчаване на младите хора да работят с или от името на деца, които не са толкова благополучни като тях – Програма „Благотворец Храбър”. Като резултат от програмата учениците реализираха, с подкрепата на екипа на „Еквилибриум“, свои проекти със социална насоченост – Благотворителен концерт на средношколски рок групи “Give hope“, „Работилничка за щастие“ – благотворитлен щанд на откирто и празник за децата от ЦРДУ по случай 1 юни.

През 2014г., за група ученици от Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ бе организиран изнесен клуб „Забавна работилница” в офиса на Сдружение „Еквилибриум” на ул.”Добруджа” 5. Участниците изработваха сувенири, картички, мартеници, с които после се включиха активно във фондонабиращите инициативи на Сдружение „Еквилибриум” – „Благотворителен Базар без аналог“ 2014г.

Традиционно в летните лагери за децата, клиенти на КСУДС се включват като доброволци  тийнейджъри – аниматори, които играят ключова роля в разработването и воденето на програмните дейности.  През 2014г. това бяха две момичета от АГ „Гео Милев”.

 • сътрудничество с Русенски университет:  съгласно сключено споразумение за пратньорство между Сдружение „Еквилибриум” и Русенски университет „Ангел Кънчев” студенти от специалностите „Социална педагогика”, „Социални дейности”, „Кинезитерапия”, „Ерготерапия” и „Медицинска сестра“ бяха приемани в трите услуги на КСУДС (ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТ) на учебен стаж, практика или учебни посещения. Ментори на студентите бяха ръководителите на трите центъра и директора на КСУДС.  

        

РАЗВИТИЕ  НА  УСЛУГИТЕ  В  КСУДС  И  РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  ГОДИШНИЯ ПЛАН  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  ПРЕЗ  2014г.

В началото на всяка година се извършва анализ на предлаганите социални услуги в КСУДС, провеждат се консултации и работни срещи с представители на ДСП – Русе и партньорски организации, с цел актуализиране и при необходимост преразглеждане на детайлизираното разписание на социалните услуги в КСУДС. За да се отговори на нови потребности и нужди на потребителите и отчитайки различни тенденции и обществени фактори, някои от дейностите се актуализират, може да се развият и нови такива. През 2014г. не се наложиха съществени промени по направленията на предоставяните услуги в КСУДС.

Годишният план за развитие на социалните услуги в КСУДС за 2014г. се изпълняваше в съответствие на заложените дейности и срокове, като ръководството упражнява необходимия текущ контрол. Постигнатите резултати в основните направления са следните:

Програма „Ранна интервенция”

През 2014г. в КСУДС продължи работата по Програма „Ранна интервенция за деца със специални нужди“. В нея бяха включени всички деца с увреждане или проблеми в развитието, настанени в приемни семейства, които ползват подкрепящи услуги по направление „Приемна грижа”, насочени с направление от ДСП – Русе и деца от общността, като самозаявени клиенти.  През изминалата година в програмата бяха включени общо 10 деца и техните семейства/грижещи се. Обучен екип има готовност да предоставя подкрепа на родители на новородени деца с ниско тегло или увреждане в МБАЛ – Русе. Иницативата „SOS-родител” бе продължена с изготвяне на регистър на формални и неформални организации на родители на деца с различни увреждания, които могат да оказват подкрепа на семействата на деца със същите здравословни проблеми.

В първата половина на годината се опитахме да привлечем интереса на повече родители за участие в сесиите на групата „Необикновени родители на необикновени деца”, но не успяхме да постигнем желаните резултати. В тази връзка екип „Ранна интервенция” към ЦОП си постави за цел да направи актуално проучване на нагласите на потребителите и да преразгледа работата в това направление.

През второто полугодие на годината екипа на КСУДС изработи нова концепция за групова работа за деца с проблеми в развитието и техните родители. През м. ноември и м. декември, с цел да се апробира новия подход се проведоха две демо-сесии на Play group (група за игра) „Мастърклас за бебета и малки деца”. Тя представлява съвместни занимания за деца в ниска възраст и техните родители. Груповите дейности са със свободен достъп за всички родители/грижещи се от общността, които желаят да насърчат развитието на своето дете, без значение дали то има увреждане или не.

Програмата “Ранна интервенция при деца със специални нужди” бе преформулирана и реорганизирана в Програма “Ранно детско развитие”. Тя ще бъде с по-широк обхват и освен  ранна интервенция при деца със специални потребности, ще включва и други дейности, насочени към ранно детско образование и грижа. Целта й ще бъде да се насърчават родителите да развиват  потенциала на своите деца и да подкрепят в най-голяма степен тяхното физическо, емоционално, социално, когнитивно и говорно развитие.

Програма за превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение

Работата на КСУДС за превенция на изоставянето на деца в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Русе продължи все така активно. През месец януари 2014г. се проведе работна среща с представители на: ръководството на МБАЛ – Русе, Отдел „Закрила на детето” – Русе, КСУДС – Русе, „Надежда и домове за децата – България”, която имаше за цел участниците да се запознаят с въведената в медицинското заведение Инструкция за работа по превенция изоставянето на деца, както и да се обсъди бъдещото междуинституционално сътрудничество. През м. април 2014г. бе актуализирано четиристранното Споразумение за сътрудничество – между МБАЛ – Русе, РДСП – Русе, ДСП –Русе, Сдружение “Еквилибриум”.  В изпълнение на ангажиментите, заложени в него, два пъти седмично специалисти от КСУДС посещаваха Акушеро-гинекологичен комплекс към МБАЛ – Русе и индивидуално консултираха бременни и родилки в риск да изоставят детето си. Освен на родителите бе оказвана подкрепа на ОЗД-Русе с транспорт, съдействие за контакти с подходящи приемни родители и др. През 2014г. консултираните бременни и родилки са с около 30 повече от 2013г. От обхванатите през годината 99 случая се е стигнало до изоставяне на 14 деца, от които 13 са настанени в приемни семейства, непосредствено след изписването от болницата, две са настанени в специализирана институция (ДМСГД – Русе) по медицински показания (децата са със синдрома на Даун и сърдечни малформации и е било невъзможно отглеждането им в семейна среда).

   Програма „Семейно планиране”

Програмата има превантивен характер и обхваща целевата група на жени във фертилна възраст от рискови, маргинализирани общности. Чрез групови сесии те по достъпен начин получават основни познания и компетентности по отношение на семейно планиране, здравословен начин на живот и достъп до здравни грижи, грижа за бебета и малки деца. При заявка от тяхна страна им се оказва подкрепа и придружаване за консултация с акушер-гинеколог и избор на подходяща контрацепция.

През 2014 г. в груповите сесии, провеждани „на терен” в ромските махали взеха участие 21 жени, като на 8 от тях бе оказано съдействие за прилагане на трайна контрацепция – вътрематочни спирали.

С цел да се надградят и разширят дейностите по трите програми и да се осигурят повече средства за подкрепа на семействата и децата, Сдружение “Еквилибриум” се включи много активно в изготвянето и защитаването на проекти, насочени към маргинализираните рискови общности (виж т. 5. Работа с ромската общност и други етнически общности, живеещи в сходна на тяхната ситуация).

И в двата проекта има заложени дейности, свързани с първична превенция на изоставянето на деца, ранно детско развитие и подобряване на грижата за децата, семейно планиране.

Приемна грижа

Сдружение „Еквилибриум” продължи да подкрепя и през 2014г. изпълнението на проекта на Община Русе „И аз имам семейство”, съгласно сключено споразумение. Екипа по приемна грижа (ЕПГ) на Община Русе е с работно място в КСУДС и екип от психолог и социални работници от ЦОП към КСУДС им оказваха практическа и методическа помощ при подбора, оценката, подкрепата, обученията и супервизията на приемните родители.

Партньорска организация в развитието на приемната грижа на общинско ниво е и „Български младежки червен кръст” (БМЧК). Сдружение „Еквилибриум” сътрудничи на БМЧК в изпълнение на техния проект „Социална програма за подкрепа на деца и младежи” – „Национална доброволческа информационна кампания по приемна грижа”. През 2014г. екипът, работещ по приемна грижа в КСУДС, заедно с екипите по приемна грижа на Община Русе и ОС на БЧК – Русе целогодишно реализираха информационни събития и инициативи свързани с приемната грижа. За приемните деца бяха организирани празници, пикник – изнесено обучение на вила „Кипарис” в лесопарк „Липник”, посещения на кино и посещение на постановка на Русенския куклен театър (с подкрепата на НАПГ и Нова ТВ). Екипа по приемна грижа на КСУДС и приемните родители съдействаха на медиите за изготвяне на филм, репортажи и публикации за приемната грижа.

Регулярно бяха провеждани междуинституционални срещи, с цел координиране и подобряване на взаимодействието между екипите на Община Русе, КСУДС,  ОС на БЧК – Русе и ОЗД, работещи по проекта „И аз имам семейство” за развитие на приемната грижа в общината. Дейностите, инициативите, резулататите от съвместната работа бяха отразявани в месечните отчети на доставчика до Община Русе.

В ЦОП към КСУДС през 2014г. са предоставяни социални услуги на 52 приемни деца и техните приемни семейства, биологични семейства или осиновители. От тях 10 са деца с увреждане или хронично заболяване. Реинтегирани в биологичното семейство са 2 деца. Подкрепено е осиновяването на 15 приемни деца (9 са осиновени от български семейства и 6 – от семейства на чужденци, от които 4 с увреждане).

През второто полугодие на 2014г. в КСУДС бяха проведени 2 базови и квалификационни обучения за кандидат – приемни родители, подали заявления в ДСП – Русе и ДСП – Кубрат. В първото обучение се включиха 3 приемни семейства, от които в последствие бе утвърдено едно, а във второто – 4 приемни семейства, от които  3 бяха утвърдени от Комисията за приемна грижа към РДСП – Русе.

Осиновяване

Дългогодишният успешен опит на КСУДС с осиновители, кандидат- осиновители бе оценен в поредица от срещи на работна група към Министерство на труда и социалната политика, на които, съвместно с ангажираните държавни институции и други неправителствени организации с опит по темата, се стигна до промяна в Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“. Беше създаден нов Стандарт 14 към Методиката, който подобрява процедурата при случаи на национално и международно осиновяване на деца, настанени в приемни семейства, така че то да се случва по най-добрия начин за децата.

 За екипа на КСУДС 2014г. бе наситена с информационни събития посветени на осиновяването. Съвместно със семейства на осиновители и техните деца бяха проведени множество инициативи, насочени към промяна на обществените нагласи и преодоляване на стереотипи и табута, свързани с осиновяването.

На 26 септември 2014г. КСУДС в Русе, беше домакин на Национален информационен ден за осиновяването, който се проведе за първи път в България по инициатива на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО) и Национална мрежа за децата. Ръководството на КСУДС, екипът, работещ по направление „Осиновяване” и няколко родители-осиновили дете/деца дадоха пресконференция. Интересът на медите беше много голям.  Този информационен ден издигна работата с кандидат-осиновители и осиновители на високо ниво и даде знак, че посоката е вярна и обществените нагласи могат и се променят, когато в тях се инвестира последователно, постоянно и заедно със семействата на осиновителите и техните деца.

На 28 септември 2014г., за пета поредна година в КСУДС се проведе, традиционната Годишна среща „Приятели на осиновяването и приемната грижа“. Тази инициатива възникна като идея на група кандидат-осиновители, клиенти на КСУДС, с цел да се предостави пространство за контакти, разговори и споделяне на най-съкровените мисли и чувства на всички, които се вълнуват от темата „Осиновяване”. Постепенно обхвата на участниците се рашири – присъединиха се осиновители, осиновени деца, техните близки, приемни родители, приемни деца и много приятели. Събитието, което бе своеобразен празник се подготви от самите участници, подкрепени от екипа на КСУДС – организираха се оригинални забавления и конкурси за децата, родителите споделиха опит, радости и трудности.

Като част от програмата на Сдружение „Еквилибирум” на благотворителния „Коледен базар без аналог” в МОЛ „Русе”, бе „Детско утро”, в което се включиха осиновени и приемни деца и техните родители или грижещи се. Дадена бе възможност на децата да покажат своите артистични таланти, а на възрастните да се радват и забавляват. Много от осиновителите застанаха смело пред микрофоните на медиите, като недвусмислено заявиха позициите си относно негативните нагласи на обществото и тайната на осиновяването.

Към услугите за обучение и подкрепа на кандидат-осиновители и осиновители в КСУДС през 2014г. имаше висок интерес, както от самите осиновители, така и от отделите „Закрила на детето” в Русе, Бяла, Две могили, Ветово, Кубрат. Бяха проведени четири задължителни базови обучения за  кандидат – осиновители, които обхванаха общо 60 участника.

По повод рожденния ден на КСУДС, в началото на м. октомври 2014г. М. Влахова – директор КСУДС и Я. Делева – психолог от ЦОП бяха поканени да вземат участие в директно обзорно предаване на БНТ – 2, което бе посветено на дейността на КСУДС в областта на осиновяването.

Развитие на услугите в подкрепа на деца жертви или свидетели на престъпления, чрез въвеждане на нови практики за провеждане на разпити и изслушване в специалирано помещение „Синя стая”

В средата на 2013г., по проект на Община Русе в пртаньорството с Института за социални дейности и практики (ИСДП) в КСУДС бе разкрито специализирано помещение „Синя стая”. Чрез провеждане на подготовка за участие в съдебни поцедури, разпити и изсушване в „Синя стая” не се допуска пряк контакт между детето и подсъдимия, неговата защита или други лица. Така детето – жертва се предпазва от стрес, страхове, неприятни емоции и спомени.

И през 2014г. продължи работата на КСУДС по едно от основните направления на услугите за деца и семейства, свързано с подкрепа на деца, жертви на насилие. Екипа на КСУДС пое предизвикателството за въвеждане на нова практика и развиване на социални услуги в подкрепа на децата, жертви и свидетели на тежки престъпления и техните родители.

Екипът работи в посока информиране на професионалната общност и обществеността за въвеждане на иновативните практики за щадящо психиката на децата провеждане на разпити и изслушвания в съдебните и досъдебните процедури.

По инициатива на екипа на КСУДС и Община Русе, през месец април 2014г. бе организирана и проведена работна среща с председателят на Районна Прокуратура гр. Русе г-н Георги Георгиев, районни прокурори и разследващи полицаи във връзка с ефективното използване на специализираното помещение „Синя стая” в КСУДС. На служителите на Районна прокуратура и Областна дирекция на МВР – Русе бяха предоставени методически и информационни материали. Служители на КСУДС – Русе посетиха КСУДС – Шумен за обмяна на опит.

През месец май 2014г. в КСУДС, бе проведена втора работна среща във връзка с разиването на дейности в специализираното помещение „Синя стая” за разпит на деца, свидетели или жертви на престъпления. На срещата присъстваха: предствители на Община Русе: г-жа М.Личева, директор на дирекция „Здравни и социални дейности” и г-жа Вяра Георгиева; началник отдел „Социални дейности”, г-н Венцислав Василев – председател на Районен съд – Русе; г-жа Милена Цонева – гл.разследващ полицай от ОД на МВР – Русе; г-н Мартин Райков и г-жа Петя Николова – разследващи полицаи от II-ро РУП – Русе; г-жа Събина Петкова от I-во РУП – Русе. Бяха обсъдени възможностите и реда за провеждане на разпити и изслушване на деца и взаимодействието и отговорностите на всички ангажирани институции. Гостите имаха възможност да разгледат „Синя стая” в КСУДС, беше направена демонстрация на техническите възможности и практическото приложение на помещението.

През месец октомври 2014г. в КСУДС постъпи заявка за ползване на специализираното помещение „Синя стая” от страши полицейски следовател към Второ РУП – Русе. Планирани бяха необходимите действия за организиране на разпита и стартиране на социална услуга за подкрепа на детето  и родителите в КСУДС. 

На 19 ноември 2014г. в “Синя стая” към КСУДС бе проведен първият за Русе разпит на дете в качеството му на свидетел. Разпитът бе планиран да се проведе пред съдия, но в последствие се води само от разследващ полцай, в присъствие на представител на ОЗД – Русе.  Касаеше се за малолетно дете, което бе изслушано в качеството на свидетел по досъдебно производство срещу неизвествен извършител на престъпление срещу личността, с помощта на детски психолог, в защитена среда.

Групова работа с деца и младежи

Клубове по интереси

Действащите в КСУДС клубове по интереси за деца през 2014г. бяха: “Научи ме как”( усвояване на социални умения), „Спортни дейности”,  „Музика и танци”, „Забавна работилница”(приложни изкуства), „Бижу”, „Природознание и игри на открито”, „Вълшебството на приказките”, „Всезнайко”, „Млад художник”. През годинта в клубната дейност на КСУДС се включиха над 59 деца.

От 15 до 19 юли 2014г. за 12 деца, клиенти на ЦРДУ бе проведен летен приключенски лагер в Общински детски комплекс в Природен парк „Шуменско плато“. В лагера се включиха и две девойки-доброволки от АГ „Гео Милев”, участвали в програма на КСУДС – „Благотворец храбър”. Летния отдих за децата от ЦРДУ бе организиран, благодарение на средствата, събрани от благотворителни кампании на сдружение „Еквилибриум“ през годината, които бяха подкрепени от гражданите на Русе, много доброволци и съмишленици.

Център за креативност младежка комуникация и активност

 1. „Музикална академия”

        Под мотото “Giv hope” в Мега МОЛ Русе се състоя благотворителен концерт с участието на две ученически метъл-групи – „Anekdot“ и „Power Enslave”, които свириха в подкрепа на деца в риск. Над 100 почитатели на младите музиканти, подкрепиха благотворителната инициатива, организирана изцяло от младежи доброволци. Ния, ученичка в Професионална гимназия по електротехника и електроника в Русе и Ралица, ученичка в СОУ „Възраждане“ бяха инициатори и „двигатели” на събитието. Двете момичета получиха подкрепата на екипа на КСУДС, а на самото събитие станаха носители на званието „Благотворец Храбър“ – сертификат на СНЦ „Еквилибриум“ за млади и активни лидери с особени заслуги в подкрепата на уязвими групи хора. Сертификати „Благотворец Храбър“ получиха, разбира се, и талантливите музиканти на двете групи, както и фирмата- собственик на заведението, които не само предоставиха безвъзмездно пространството за инициативата, но и дариха 50 % от печалбата си от вечерта. Средствата, събрани от концерта допълниха средствата, необходими за реализирането на летния лагер на децата от ЦРДУ.

 1. Програма за групова работа с младежи „Благотворец Храбър” – насочена към активни млади хора, ориентирани към социалните каузи.

През месец април 2014г. в КСУДС стартира работата по програма „Благотворец Храбър” с ученици от 9-ти и 11-ти клас на Английска гимназия „Гео Милев” гр.Русе. В интерактивните сесии в първия (теоритически) модул се включиха 19 младежи, желаещи да се подготвят за реализиране на доброволчески инициативи, с които да подкрепят свои връстици в нужда.

Във втория – практически модул на програма „Благотворец Храбър” на младежите бе поставена задача, да подготвят концепция за провеждане на благотворително събитие в подкрепа на децата – клиенти на КСУДС.

След като преминаха успешно, обучението младежите от Английска гимназия „Гео Милев” гр.Русе, подкрепяни и насочвани от екипа на КСУДС, организираха  детски празник по повод 1 юни – деня на детето и тридневен благотворителен базар в полза на малките потребители на услуги в КСУДС. Събитието бе резултат от придобитите знания и умения за създаване и реализиране на самостоятелни инициативи в полза на общността, училището и децата в неравностойно положение. Благотворителната акция под името „Работилничка за щастие“ се проведе в Парка на младежта. Освен игрите и изненадите за децата по повод Деня на детето, на всички участници бе предоставена възможност да нарисуват своето послание по случай празника, с цел да се направи най-дългата пъстра детска рисунка.

На 13 юни 2014г., на официална церемония в аулата на АГ „Гео Милев“ „Еквилибриум“ връчи сертификати на учениците, успешно завършили обучителната програма „Благотворец Храбър“ на Сдружение „Еквилибриум“, насочена към развитие на социална отговорност, младежко лидерство и участие. Младежите реализираха успешно своя проект „Работилничка за щастие“. На церемонията в училището присъстваха учители и много съученици на храбрите благотворци.

Други дейности за детско и младежко участие

Екипа на КСУДС – Русе подкрепи инициатива на учениците от Английска гимназия „Гео Милев“ за подпомагане на дете със специални образователни потребности. Младежите набраха средства по време на традиционния за училището „Ден без униформи“, който се проведе на 14 февруари 2014г. На този ден всички ученици идват в училището без задължителната униформа и плащат глоба в размер на 1 лев. По инициатива на Ученическия съвет и с подкрепата на директора и целия педагогически състав, предварително се избира каузата, която ще се подкрепи със събраните от „глоби“ пари. Този път учениците избраха набраните средства да бъдат дарени на дете с увреждане, клиент на КСУДС-Русе. Оказано бе съдействие на младите дарители за среща с детето и неговите родители, на която бяха предадени събраните пари. Средствата бяха използвани за специализирани средства за обучението на детето и за продължаването на рехабилитацията му.

По време на годишна среща на Национална мрежа за децата през месец юни 2014г., в която взеха участие над сто организации-членки, Сдужение “Еквилибриум” представи добри практики в сферата на детското участие и включването на  младите хора, с които работим във всички нива на работа – планиране, организиране, реализиране, финансиране и пр. Нашата презентация предизвика интерес и въпроси от аудиторията относно представените инструменти, чрез които прилагаме тази концепция на практика. Щандът ни с материали даде възможност на присъстващите да се запознаят с различните инструменти, снимки, „Участието на децата – лесно като детска игра“ и „Игри и приключения за малки и големи“ – изданията на Сдружение „Еквилибриум“, материали обобщаващи и представящи опита ни – Програма „Благотворец Храбър“, „Музикална академия“, „Паяжина на участието“, „Книгата на моите успехи“ за децата в ЦРДУ и много други нагледни примери и материали от работата ни с деца и младежи.

На 19 ноември 2014г. екип от КСУДС и ръководството на ПГО „Недка Иван Лазарова” съвместно организираха среща – разговор в Часа на класа за учениците от 10-те класове, с действащ приемен родител. Тема на дискусиите бе: „21 ноември – Ден на християнското семейство. Как мога да бъда доброволец? В какви каузи да се включа?” и е свързано с отбелязване на Международния ден на толерантността.

Празници и събития за децата, ваканцинни програми.

На 28 февруари 2014г. в КСУДС бе проведен празник „Моите успехи” на който всяко едно от децата, посещаващи ЦРДУ представи пред родителите си своята „Книга на успеха“. В книгата, децата и специалистите работещи с тях ще записват постиженията им, а родителите ще ги подписват. Идеята е децата да се гордеят с постиженията си, а всички, които участват във формирането на тяхната самооценка да окуражават малките им победи и да се фокусират върху това какво умеят да правят, а не какво не могат.

Децата от ЦРДУ взеха групово участие в Конкурс за приложна творба, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май 2014г.. Рисунката на децата бе класирана на II място, за което им бе връчена грамота от РИОСВ – Русе.

През юни, под формата на занимание по трудотерапия децата, посещаващи ЦРДУ, подкрепени от своите социални работнници и педагози засадиха своя  билкова градинка в двора на КСУДС. Те се грижат за растенията, които в последствие бяха набрани, изсушени и продавани с цел фондонабиране.

На 1 юли 2014г. за поредна година в КСУДС стартира лятна ваканционна програма по името „Забавно лято”, която продължи до началото на месец септември. Организирани бяха десет различни клубове по интереси, в които имаха възможност да се включат не само клиенти на КСУДС, но и всички други деца, които са в училищна възраст от града.

За децата от ЦРДУ във ваканционната програма бяха включени много и различни забавления извън Комплекса – посещение на музеи, кино, плувен басеин, пикници сред природата и др. Бяха проведени няколко интеракривни сесии от експерти на Регионален историческия музей – Русе по програмата „Русезнание“ на теми като: „Игрите на нашите баби”, “Първите неща в Русе” и др.

С детско тържество под надслов „Довиждане забавно лято!” на 11 септември 2014г. бе закрита лятната програма на КСУДС. Децата, които взеха участие в нея имаха възможност да се забавляват, изявят и почерпят с лакомства, а накаря получиха подаръци – помагала и тетрадки за новата учебна година.

На 2 октомври 2014г. седемнадесет деца, потребители на трите услуги в КСУДС посетиха безплатно цирково представление на Цирк „Балкански”, който гостува за поредна година в Русе.

На 10 октомври 2014г., под мотото „Арена за нови приключения и смели лъвски постижения“ бе честван 9 – я рождения ден на КСУДС, което бе съчетано и с откриването на детската площадка в двора на КСУДС, направена благодарение на дарение от 4 „Лайънс“ клуба в Русе и активността на съмишленик на „Еквилибриум“. Празникът бе отбелязан с много забавления, игри и торта със свещички.

В последния ден на месец октомври в КСУДС се проведе, станалото вече традиционно Хелоуинско парти. За всички желаещи да се включат деца бяха осигурени страшни костюми и грим, много забавление и почерпка с тиквеник.

В края на месец декември: в КСУДС бе организирано и проведено „Коледно айс парти” за всички деца – клиенти и техните родители или грижещи се. По традиция имаше празнична почерпка и подаръци, който раздаде Дядо Коледа.

Програма ЕКсперт

През 2014г. получили обучения и техническа подкрепа по програма „ЕКсперт” бяха предоставени на следните организации:

 • Сдружение „Здраве и социално развитие” – София, на тема: „Организация и управление на социални услуги”;
 • Въвеждащо обучение за новоназначен персонал от ЦОП – Ветово. Обучението „Управление на социалните услуги – ЦОП” по Програма „ЕКсперт” на СНЦ „Еквилибиурм”, включваше три тематични модула: „Въведение в същността на социалната услуга в общността”, „Организация и управление на ЦОП. Професионална роля и задължения на членовете на екипа”, „Работа по случай при предоставяне на социална услуга в ЦОП”;
 • По заявка на РИО на МОН и директора на ЦДГ „Незабравка” Русе бе реализирано обучение за целия педагогически екип на детското заведение. Тема на обучението бе: „Повишаване на професионалната компетентност и експертни умения за работа с деца със специални потребности”, а обучител – Д.Бисет.

Работа с доброволци и стажанти

     Дългогодишна практика на СНЦ „Еквилибриум” да дава възможност КСУДС да се ползва за учебна база на стажанти и дипломанти. През 2014г. бяха проведени следните учебни практики или стажове:

РУ „Ангел Кънчев”:

ФОЗЗГ:    – специалност „Ерготерапия” – 9

               – специалност  „Социални дейности” – 95

ФНПО:     – специалност „Социална педагогика” – 9

ОЗЦД:      – специалност „Медицинска сестра” – 30

ФБМ:       – специалност „Стопанско управление” – 1

               – специалност „Индустриален мениджмънт” – 2

НБУ-София:

Катедра „Психология” – специалност Психолог – 1 

ПГИУ „Елиас Канети” – Русе: 

      –  специалност „Оперативно счетоводство” – 6 ученика

               –  специалност „Митническа и данъчна администрация” – 1 ученик

Общ брой преминали стажанти – 154, от тях:

 • на учебна практика – 90 студента и 7 ученика
 • на посещения с учебна цел в КСУДС – 57 студента

През 2014г. в КСУДС бяха регистрирани четирима нови доброволци – 1 психолог, 2 педагози и 1 студент – ерготерапевт. Те сключиха договор с доставчика за подкрепа на пряката работата с децата в ЦРДУ и ЦНСТ.

Проведени  работни срещи, конференции и други събития  в КСУДС

В началото на месец март 2014г. Бе проведена годишната информационна конференция на СНЦ „Еквилибриум“ и Клуб „Отворено общество“ – Русе, на която бяха представени успехите, резултатите и трудностите през изминалата 2013 г. в работата на КСУДС. Представени бяха и приоритетите в управлението на Комплекса през 2014 г. На събитието присъстваха официални гости – Айлян Карамехмедова – Зам. областен управител, Мариела Личева – Директор на дирекция „Социални и здравни дейности“ в Община Русе, представители на РДСП – Русе, ДСП – Русе, партньорски организации.

На 22 май 2014г. изследователи от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ посетиха КСУДС и направиха интервюта с: директора на КСУДС, ръководителя на ЦОП, социални работници и психолози от ЦОП, клиенти на ЦОП, с цел външен мониторинг на резултатите по проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижата за деца от 0 до 3 години на „Надежда и домове за децата – България”, който е в подкрепа на проекта на МЗ „Посока: семейство” и участието на «Еквилибриум» като местен партньор в процеса на деинституционализация.

В Регионален исторически музей – Русе на 6 юни 2014г. се проведе “Детска нощ в музея”, като в програмата, наред с детска вокална група „Слънце“, фолклорен танцов ансамбъл „Здравец” към ОбДЦИК – Русе и други, участие взе и Сдружение „Еквилибриум“. В нашата „Работилница за хартиени чудеса” участниците изработваха от хартия собствени картини и изделия като използват декоративните техники „квилинг” и „торцевание“. Инициативата “Детска нощ в музея” се провежда за пета поредна година в гр.Русе. Събитията се реализираха в рамките на проект „Музеон – храмът на музите“ на сдружение „Приятели на музея – Русе“, с финансовата подкрепа на Община Русе по Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата.

На 2 септември по инициатива на екипа на КСУДС – Русе бе проведена работна среща на тема: „Взаимодействие и координация на ангажираните институции при работа по случаи на суициди при деца”. Обсъдена бе тревожната тенденция, свързана със зачестилите случаи на суициди при деца. На поканата ни се отзоваха представители на ДСП – Русе (ОЗД) и МБАЛ – Русе. Поради ангажименти нямаше представител на ДЮЦПЗ. Взето бе решение ОЗД – Русе да инициират втора среща, на която да участват и детски психиатър и клиничен психолог от ЦПЗ-Русе.

По инициатива на две партньорски организации – Зонта клуб – Русе и Сдружение „Дар”, на 5 септември в КСУДС гостуваха група френски филантропи. Целта на посещението бе да се запознаят с услугите в КСУДС и дейностите, които се извършват с деца и семейства в риск. Те предоставиха дарение, предназначено за потребителите на ЦНСТ, ЦРДУ и ЦОП от дрехи и вещи втора употреба.

Експерти по оценка на качеството на социални услуги и социални проекти в Европа – Алф и Натали Персон от Швеция посетиха КСУДС на 8 септември и се запознаха със системите, въведени за управление на качеството на услугите, тяхната ефективност, системите за оценка на риска. Поздравиха екипа за професионализма, ентусиазма и креативността, с които се подхожда към всеки отделен случай. В резултат на посещението те подкрепиха дейностите на организацията ни с малко парично дарение.

На 2 октомври в КСУДС се проведе среща с представители на русенското издателство „Инициали”. Те представиха книжката „Грижовна лисана”, която е преведена от немски език и може да се използва с методическа цел от професионалисти и родители при съобщаване на обстоятелствата около произхода на осиновени и приемни деца и при изграждане на тяхната идентичност. Разпространението на книжката има и благотворителна цел, т.е. част от средствата издателството ще насочва в подкрепа на развитието на приемната грижа в страната.

По покана на директора и педагогическия съветник на ПГ “Речно корабоплаване и корабостроене“, програмният ръководител на КСУДС Дейвид Бисет бе почетен гост на организирания в училището «Ден на философията» на 20 ноември.

На 11 декември по проект на СНЦ „Еквилибриум” – „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“, финансиран от Швейцария чрез Фонд за реформи в х-л „Кристал”, Русе се проведе Фокус-група за ангажирани с предоставянето на социални услуги институции (доставчици, общински и областни администрации, ДСП/ОЗД, РДСП и др.) Темата на срещата бе: Проблемни области, етика, ръководни принципи и инструментариум за самооценка и външна оценка на въздействието върху децата и семействата им, получаващи услуги в Центровете за обществена подкрепа. Фокус групи на същата тема се проведоха и в Монтана, Разград, Тетевен, Панагюрище, Велико Търново.

Участие на екипа в регионални и национални събития –  конференции, среши, форуми:

На 20 януари: Милена Влахова – директор на КСУДС – Русе взе участие в работна среща в ДАЗД като представител на Сдружение „Еквилибирум”, на която присъстваха Лазар Лазаров – Зам. министър на труда и социалната политика, Ева Жечева – председател на ДАЗД и представители на всички по-големи неправителствени организации. Срещата бе посветена на развитието на процеса по деинституционализация на национално ниво.

В края на месец  февруари представител на СНЦ „Еквилибриум” взе участие в двудневен семинар, организиран по проект „Подкрепа” на ДАЗД в Хисаря, на тема: „Сътрудничество и взаимодействие между РЕД и НПО в процеса на деинституционализация”.

Директорът на КСУДС взе участие в семинар, проведен на 5 март 2014г. в София, на тема: „Координация и комуникация в процеса на деинституционализация”, организиран от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет.

Представители на СНЦ „Еквилибирум” и КСУДС взеха участие в кръгла маса на 19 март 2014г., която се проведе в Областна администрация – Русе и бе на тема: „Координация и иновативност в работата на всички заинтересовани страни в процеса на реформиране грижите за деца в регион Русе”. Организатор на форума бе „Надежда и домове за децата”- клон България във връзка с проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”.

През последните два дни на месец май директорът на КСУДС и ръководителят на ЦОП взеха участие в Четвърта междурегионална среща за обмяна на опит на Центровете за обществена подкрепа в гр.Велико Търново. По покана на организаторите – Община Велико Търново и Международни социални служби. Директорът на КСУДС презентира добра практика на КСУДС в областта на приемната грижа.

Представители на СНЦ „Еквилибриум” взеха участие в годишната среща на организациите, членуващи в Национална мрежа за децата (НМД) в гр.Сливен. По покана на НМД, Сдружение „Еквилибриум“ представи с презентация и специален щанд своите практики „Включване на деца и млади хора“.

На 22 юли социални работници от КСУДС взеха участие в организираното в Регионален исторически музей представяне на проект „Промяна” на шведската организация “Reach for Change”. Проектът се изпълнява с подкрепата на Нова телевизия и предаването „Стани богат” и има за цел да подкрепи благотворителни инициативи и идейни проекти за социално предприемачество на физически и юридически лица.

Управленският екип на КСУДС взе участие в конференция на тема: „Истинските измерения на една подкрепа“. Тя се проведе на 29 юли в Гранд хотел София и бе по проекта  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – Великобритания, който подкрепя и надгражда проект „Посока: Семейство“ на Министерство на здравеопазването.

Милена Влахова – директор на КСУДС представи СНЦ „Еквилибриум” на работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация, която бе проведена на 27 май и домакинставана от Областна администрация Русе. На срещата присъстваха и представители на Сдужението на общопрактикуващите лекари, с които бяха обсъдени съвместни дейности в областта на закрила на децата.

На 1 август представители на КСУДС взеха участие в работна среща – семинар, организирана от Фондация „Карин дом” – Варна във връзка с предстоящи дейности в партньорство за развитието на услугата „Ранна интервенция при деца със специални нужди”.

Като представител на НМД Дейвид Бисет – програмен ръководител на КСУДС бе на учебно посещение в Единбург (Шотландия, Великобритания) на 9 – 12 септември, с цел запознаване със шотландската система за грижи за деца в ранна детска възраст. Учебната програма включваше посещения в частен център за деца под 5-годишна възраст, на обществена (държавно финансирана) детска градина, както и на автобуса „Игри, Разговори, Четене” (PlayTalkRead Bus) – мобилен ресурс за игри и обучение на семействата.  По време на посещението бяха изнесени презентации от страна на г-жа Вирджиния Радклиф – артистичен директор и главен изпълнителен директор на „Ликетиспит” (“Licketyspit”), както и от други организации, използващи драматургията, музиката и литературата в системата на предучилищното образование, включително и в програмите за деца със специални нужди. Основното място за провеждане на работните дейности бе „Норт Единбург Артс” (North Edinburgh Arts) – специализирано съоръжение (учреждение) в един от най-изостаналите, в социално-икономическо отношение, квартали на града. Групата от България се срещна също така и с г-жа Марион Маклиъд – старши политически и парламентарен секретар (ръководен служител) на „Деца в Шотландия” (“Children in Scotland”) – правителственият орган, който контролира и осъществява мониторинг на проблемите на децата в Шотландия.

При пребиваването си в Шотландия Дейвид Бисет посети Градския (общинския) съвет на Единбург и имаше среща с представители на образователната общност и обсъди в неформални срещи с тях методите, които прилагат за оценка на въздействието на услугите за деца в предучилищна възраст.

Екипът от КСУДС, които работи по приемна грижа взе участие в Работна среща по проблемите на осиновяването и приемната грижа, организирана от Национална асоциация за приемна грижа (НАПГ), която се проведе в гр.Търговище на 18-19 септември.

На 22 септември Дейвид Бисет – програмен ръковорител на КСУДС изнесе презентация на професионалната общност в гр.Габрово в рамките на форум за алтернативно образование Организатор на събитието бе Сдружение „Мечти и екипи” (Dreams and Teams).

По покана на председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари – клон Русе, на 27 септември: директорът на КСУДС и началникът на ОЗД към ДСП – Русе взеха участие в една от регулярните работни срещи на личните лекари от областта. М.Влахова презентира дейността на КСУДС, както и постави за обсъждане въпроси, касаещи съвместната работа на лекарите и социалните работници при предоставяне на социални услуги за деца в риск и техните семейства/грижещи се.

В края на септември Дейвид Бисет – председател на УС на СНЦ „Еквилибирм” и програмен ръководител на КСУДС участва в брифинг на експертния екип на НМД, работещ по съставянето на цялостен национален индекс за България, в съответствие с Конвенцията на ООН за Правата на детето. Той е включен в екипа за провеждане на изследвания и предоставянето на данни в областта на осиновяването на деца.

На 9 октомври директорът на КСУДС даде интервю за Дарик-радио във връзка с 9-годишнината от създаването на КСУДС – Русе. Коментирани бяха дейности и услуги предоставяни в Комплекса, резултатите от работата и приоритетите занапред.

Екип от ЦРДУ бе на работно посещение в гр.Варна на 9 -10 октомври. То бе организирано от НМД по проекта „Мегафон: Детско и младежко участие за по-добро гражданство”. Колегите се запознаха с друга добра практика, номинирана от НМД  – Младежки парламент, към Младежки дом – Варна.

Представител на СНЦ „Еквилибриум” бе поканен на работна среща, организирана от Фондация „Лале” на 9 и 10 октомври, за организациите, работещи по програма „Вяра в децата и семейството”, на която да представи работата на СНЦ „Еквилибриум” в областта на ранно детско развитие в рискови общности.

Представител на КСУДС взе участие в Международна конференция, организирана на 13 октомври 2014г. от Национална Агенция за развитие в София. Темата на форума бе: „Предоставяне на социални услуги и търсене на социална подкрепа – предизвикателства пред България и Европа”.

Надежда Петрова – ръководител на ЦНСТ-1  взе участие в конференция, организирана от Фондация „Сийдър” на 21 октомври 2014г. в София. Темата на форума бе: „Чуйте нашите гласове! Популяризиране и насърчаване на участието на децата с интелектуални затруднения”. Организаторите представиха опитът си в прилагането на методи за социално включване при работа с деца с ментални проблеми.

На 23 октомври, по съвместна инициатива на НМД и СНЦ „Еквилибриум” се проведе среща в Община Русе, на която директорите на дирекции „Здравни и социални дейности” и „Култура и образование” разговаряха с представители на НПО по темата за детското участие.

Директорът на КСУДС и екипът, който работи по направление “Осиновяване” в ЦОП участваха в семинар за Съветите по осиновяване, организиран на 23 октомври 2014г. в гр.Русе от МЗ по проект „ПОСОКА: семейство”. На събитието присъстваха всички ангажирани институции на обласно ниво, както и представители на МЗ и АСП – г-жа Даниела Чирийска – национален координатор проект „ПОСОКА:семейство” и г-жа Маргарита Бояджиева – главен експерт от АСП. Гостите представиха напредъка по проекта, подкрепящ процеса по деинституционализация на децата, процедурите за национално и международно осиновяване.

На 23 и 24 октомври представители на сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ –Казанлък, „Екомисия 21 век“ – Ловеч, „Ръка за помощ“ – Добрич, ИМКА – Добрич и ОДК Варна посетиха КСУДС. Екипа на СНЦ „Еквилибриум” представи номинираната си добра практика за детско участие, която е публикувана в Наръчника за детско участие, който НМД разработи през лятото тази година.

Директорът на КСУДС участва в конференция, организирана от Български център по нестопанско право и Национално сдружение на общините в Република България на 29 и 30 октомври в София, на тема; „Възможни ли са интегрираните подходи при предоставяне на здравни, образователни и социални услуги?”. Форумът бе разделен на два панела, първия ден се разглеждаха здравно-социалните услуги и имаше поканени предсатвители на МЗ, а втория панел, касаеше социално-образователните услуги и имаше преставители на МОН. В края на събитието се представи платформата за професионално консултиране и устойчив обмен на информация по теми, свързани със социалното договаряне.

В края на месец октомври представител на КСУДС взе участие в работна среща, организирана от ДСП – Русе, свързана с прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при кризисна интервенция. Обсъдения бяха членството, ангажиментите и координацията на действията между институциите. КСУДС не е постоянен член на Координационния механизъм, за участие ще бъде канен по преценка на ДСП – Русе.

На 30 и 31 октомври Дейвид Бисет представи СНЦ  „Еквилибриум” на конференция в София, организирана от Балкански институт по Програмата за българо-швейцарско сътрудничество. През втория ден на събитието се включи в работна група за обсъждане развитието на социалните услуги в страната.

Социални работници и психолози от КСУДС взеха участие в Работна среща, организирана от НМД на 4 ноември 2014г. в гр.Разрад. Тема на събитието бе: „Добри практики и качество на услугите в областта на ранното детско развитие и образование” по проект „Обмен и сътрудничество за подобряване на благосъстоянието на децата”. Една от подбраните от НМД добри практики е и тази на ЦОП към КСУДС – Русе по програмите „Ранна интервенция” и „Семейно планиране”.

Директорът на КСУДС взе участие в международна конференция на 12 и 13 ноември в София, организирана от УНИЦЕФ на тема: “Ранното детско развитие – право и инвестиция с дълготраен ефект“. В събитието взеха участие представители на изпълнителната власт, международни експерти, представители на академичните среди, гражданския сектор.

На 25 ноември, по покана на РИО на МОН директора на КСУДС и ръководител ЦОП взеха участие в информационна среща на тема: “Механизъм за противодействие на училищния тормоз”. Във форума участваха директори, педгогически съветници и училищни психлози от училищата в област Русе. Представен бе напредъка на работта по проекта. Представители на всички ангажирани с проблема институции – ОЗД, МКБППМН, ОД на МВР и др. презентираха ангажиментие и дейностите в областта на превенция на насилието. М.Влахова представи предоставяните услуги в КСУДС в тази връзка.

Дейвид Бисет взе участие в конференция, организирана на 18 декември 2014г. в София от Де Пасарел – България, като гост-презентатор по темата: „Инструменти за оценка на качеството – методологична рамка и различни варианти”.

На 19 декември под мотото „10 години – Вдъхновение, постоянство, постижения” в Мол Русе бе отбелязан юбилея на СНЦ „Еквилибриум”. Излъчена бе премиера на филма „10 години бързат делфините” – представяне на историята и опита в кадри на сдружението, което е доставчик на социалните услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе“.

Елена Петкова – мениджър PR на „Еквилибриум“ беше поканен от Сдружение „Европейски пространства“ Русе и беше модератор на панел, посветен на правата на децата и медиите – част от медийния фестивал „Българската Европа“ с участието на на национални медийни експерти, вкл. председателя на СЕМ г-н Георги Лозанов.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КСУДС ПРЕЗ 2014г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КСУДС ПРЕЗ 2014г.

Общ брой основни потребители ползвали  някоя от услугите  в КСУДС – 276

Център за обществена подкрепа – 235;

Център за работа с деца на улицата – 28(31 случая, 3 деца са ползвали два пъти услуга в ЦРДУ)

Център за настаняване от семеен тип – 13;

      От тях:

 • Действащи услуги от предходната година – 116 (91 – ЦОП, 14 – ЦРДУ и 11 -ЦНСТ);
 • Стартирали нови услуги през 2014г. – 226 (188 – с направления; 18 със заповеди (2 за настаняване в ЦНСТ, 1 ЦРДУ) 20 – самозаявени.
 • Приключили услуги – 211 (191 – ЦОП, 19 – ЦРДУ и 1 – ЦНСТ);

 При над 87 %  от  приключилите случаи  целта на услугата е постигната.

 Средногодишно изпълнение на капацитета на услугите:

ЦОП – 117 основни потребители;

ЦРДУ – 14,25  основни потребители;

         ЦНСТ – 12 основни потребители.

 

Наименование на услугата:

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП – 1

Точен адрес на предоставяната услуга:

(област, град/село, ул. №)

Област Русенска

Община Русе

гр. Русе, 7006

ул. Неофит Рилски № 66

Телефон /E- mail:

 

082 813 383 / моб. 0884 716 545

Лице за контакт:

 

Надежда Петрова – ръководител ЦНСТ

Капацитет на услугата:

12 потребители

Целеви групи:

 

Деца и младежи с комплексни  увреждания

Общ брой деца, ползвали услугата през 2014:

От тях:

13

     –      брой деца, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение:

13

     –      брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2014г.:

От тях:

0

      –     брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП:

0

     –     брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП:

0

 

 

      –    брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

           Общ брой потребители на услугата / всички клиенти  през годината :

13  (10 деца и 3 лица)

       Общ брой случаи, по които е работено през годината:

От тях:

13

     –   брой затворени/ приключени случаи  през 2013 г. поради изтичане на срока за работа с клиента:

0

     –   затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради отказ на клиента да сътрудничи:

0

    –   брой затворени/ приключени случаи  през 2014 г. с положителен ефект:

От тях:

1(международно осиновяване)

– работата е довела до отпадане на риска

0

– работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето

1 (международно осиновяване)

–  друго / моля, опишете/

 

Услугата се предоставя:

( един верен отговор)

 

а)  самостоятелно от доставчика;  

б)  в партньорство с общината;

в)  в партньорство с друга НПО;

г)  друго………

Финансиране на услугата:

(възможен е повече от един отговор)

 

а) делегирана от държавата дейност;

б) общински средства;

в) собствени средства на организацията;

г) проект;

д) дарения; /фондонабиращи акции/

е) друго

Обща стойност на финансовите разходи по услугата за 2014г.:

102 156,00лв.- бюджетна субсидия 

14 264,83лв. – средства от дарения и фондонабиране

 

Извършвана ли е през 2014 г. промяна в екипа на услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  при кои длъжности и опишете причините/:

Новоназначен персонал:

2  Детегледачки;

1  Медицинска сестра;

1 Координатор „Социални и образователни дейности”;

Напуснал персонал: Няма

б) не

Услугата има ли утвърден за 2014 г. план за обучение на персонала:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  кога е утвърден плана и от кого/:

План за развитие на персонала в КСУДС – Русе  -изготвен е след атестацията на служителите в началото на 2014г. Утвърден от Дейвид Бисет– председател на СНЦ „Еквилибриум”.

б) не /посочете причините

 

Провеждани ли са през 2014 г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  колко бр.

1. . Вътрешни /въвеждащи и поддържащи/ – 5 бр. (1 въвеждащо, 2 „Противопожарна охрана и безопасни условия на труд”, „Позитивна психология: какво е това и как може да допринесе за общото развитие  на КСУДС?”, „Програма IMPACT”).

2. Външни – 3бр. (СПИН и други социално значими инфекциозни и заразни болести“ – д-р Георгиева от ИО към МБАЛ Русе; Първа долекарска помощ” – БЧК; „Управление и качествено предоставяне на социални услуги, като регистрирани доставчици или техни служители” – ИСДП по проект на АСП)

б) не /посочете причините

Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата.

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да – посочете броя на  проведените супервизии /индивидуални и групови/ и броя на обхванатите специалисти/:

Проведени са общо  12 супервизии – индивидуални или  групови за целия персонал.

 

б) не – причини

Извършвана ли е проверка на услугата от служители на ДАЗД през отчетния период

(моля,  подчертайте верния отговор и пояснете)

а) да /посочете  по какъв повод 

б) не

 

 

 

Акцентите на работа в ЦНСТ „Розовата къща” са свързани с насърчаване социалното приобщаване на децата и младежите и включват:

 • Участие в ежедневни дейности – разходки в парка и посещение на градските детски площадки, за някои деца – цирк, детски празници, куклен театър, посещения в търговски центрове; гостуване на семействата на персонала; участия на някои деца в общите екскурзии и приключенски летни лагери;
 • Участие в дейностите и събитията в Комплекса;
 • Насочване на всяко дете към подкрепяща социална услуга и образование
 • Редовно участие на малки групи в събития и тържества, включително участие в годишното информационно събитие на КСУДС в Регионалния исторически музей през март 2013 г.
 • Осигуряването на летуване в бази с достъпна среда на планиина и на море.

Основен принцип при отглеждането на децата в ЦНСТ е индивидуалната грижа и внимание, които дават възможност на децата да изграждат привилегировани връзки. За едно децата, което се самонаранява осигурихме служител, който да му оказва индивидуални грижи.

Всички деца в училищна възраст са записани като ученици в Помощно училище „Петър Берон” (включително и един младеж, който вече е на 18г.) като посещават учебни часове в училището. Две от децата в предучилищна възраст посещава специализираната група в ЦДГ „Зора”. Три от децата и двама от младежите ползват почасови услуги в Дневен центрове за деца с увреждания „Мечо Пух”, „Надежда” и за хора с нарушено зрение.

Чрез външни специалисти и студенти-стажанти на децата бяха осигурени необходимите кинезитерапевтични процедури и ерготерапевтични занимания.

През лятото на 2014г. всички деца и младежи от ЦНСТ летуваха на море в с.Тюленово.

Всички настанени в ЦНСТ-1 деца са вписани в Международен регистър за осиновяване. През м.май 2014г. едно от децата бе осиновено и отпътува със своите осиновители за САЩ. Веднага след това в ЦНСТ – 1 бе настанено друго дете, което бе изведено от ДМСГД – Шумен. За същото дете стартира процедура за международно осиновяване и в периода 10-14 ноември се проведоха опознавателни срещи с осиновители от Италия.

На 2 октомври 2014г. още едно от децата навърши пълнолетие. Настаняването в ЦНСТ бе продължено със заповед на директора на ДСП – Русе, съгласно разпоредбите на ППЗСП.   

 

 

Наименование на услугата:

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Точен адрес на предоставяната услуга:

(област, град/село, ул. №)

Област Русенска

Община Русе

гр. Русе, 7006

ул. Липник  № 14

Телефон /E- mail:

 

082 / 813 380 – централа; 082 / 813 383

e – mail:  ksuds@eqbg.com

Лице за контакт:

 

Светла Межри – ръководител ЦОП

Капацитет на услугата:

105 потребители

Целеви групи:

 

Деца, в риск от изоставяне /включително и на ниво Родилен дом/; Деца, жертва на насилие /физическо, психическо, сексуално или пренебрегване/; Деца, които имат проблемно поведение и/или ниски резултати в училище, при които има риск от отпадане от образователната система; Деца и младежи отпаднали от образователната система, с недобро образование и професионална ориентация, застрашени от социална маргинализация; Деца, извършили противообществени прояви; Деца, на които им предстои настаняване в приемно семейство или осиновени; Деца, на които им предстои напускане на специализирана институция; Деца и младежи, на които им предстои подготовка за самостоятелен живот извън институцията, в която живеят; Деца със специални потребности; Деца от семейства в криза /влошени взаимоотношения, раздяла, развод и др/; Родители, роднини и близки на гореспоменатите категории деца; Бременни в риск да изоставят детето си след раждането; Кандидат – приемни родители; Кандидат –  осиновители;          Приемни семейства;  Осиновители.

Общ брой деца, ползвали услугата през 2014:

От тях:

235

     –      брой деца, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение:

209

     –      брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

26

Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2014г.:

От тях:

293   (родители/грижещи се на децата, ползващи услуга, кандидат-приемни родители, кандидат-осиновители, приемни родители, бременни, младежи)

      –     брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП:

252

     –     брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП:

15

      –    брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

26

           Общ брой потребители на услугата / всички клиенти  през годината :

551   (293 случаи ( работата по случай включва детето и неговите родители/грижещи се),  28  участници в родителски групи, 99 бременни и родилки консултирани в АГК;  21 жени от рискови общности обхванати в „работа на терен; 16 осиновени деца; 31 деца участници в клубове по интереси, 19 младежи, участници в програма „Благотворец Храбър”, 44 консултации)

       Общ брой случаи, по които е работено през годината:

От тях:

293

     –   брой затворени/ приключени случаи  през 2014 г. поради изтичане на срока за работа с клиента:

15

     –   затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради отказ на клиента да сътрудничи:

3

    –   брой затворени/ приключени случаи  през 2014 г. с положителен ефект:

От тях:

173

– работата е довела до отпадане на риска

99

– работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето

50

Друго / моля, опишете/

10 – детето е пренасочено към друг вид услуга в резултат на актуалните му потребности

Услугата се предоставя:

( един верен отговор)

 

а)  самостоятелно от доставчика;  

б)  в партньорство с общината;

в)  в партньорство с друга НПО;

г)  друго………

Финансиране на услугата:

(възможен е повече от един отговор)

 

а) делегирана от държавата дейност;

б) общински средства;

в) собствени средства на организацията;

г) проект;

д) дарения; /фондонабиращи акции/

е) друго:

Обща стойност на финансовите разходи по услугата за 2014 г.:

 

302 858.00лв. – бюджетна субсидия

5602,06 лв. – от дарения и фондонабиране

 

Извършвана ли е през 2014 г. промяна в екипа на услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  при кои длъжности и опишете причините/:

Преназначен персонал (с нова длъжност):

4 – Домашни санитари

Новоназначен персонал:

3 – Сътрудници „Социален случай” (социални работници);

2 ½  – Психолози

1-  Експерт „Етнически малцинства”

Напуснал персонал:

2 – Сътрудници „Социален случай” (социални работници);

2  – Психолози

б) не

Услугата има ли утвърден за 2014 г. план за обучение на персонала:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  кога е утвърден плана и от кого/:

План за развитие на персонала в КСУДС – Русе  -изготвен е след атестацията на служителите в началото на 2014г. и е утвърден от Дейвид Бисет- програмен  ръководител на КСУДС и председател на СНЦ „Еквилибриум”.

б) не /посочете причините

Провеждани ли са през 2014 г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  колко бр./

1. Вътрешни /въвеждащи и поддържащи/ – 8 бр.- 2 въвеждащи, 2 „Противопожарна охрана и безопасни условия на труд”- обучител от „Елина 97 ЕООД”, „Позитивна психология: какво е това и как може да допринесе за общото развитие на КСУДС?”- обучител Дейвид Бисет, „Активна семейна подкрепа – защо и как?”- обучител Галина Бисет, „Комуникативни умения за справяне в конфликтни (критични) ситуации“ и “Интерактивни методи за групова и индивидуална работа с деца” – обучител Десислава Лясова – психолог.

2. Външни – 6 бр.-(СПИН и други социално значими инфекциозни и заразни болести“ – д-р Георгиева от ИО към МБАЛ Русе; Детски болести и безопасна грижа” – БЧК; „Управление и качествено предоставяне на социални услуги, като регистрирани доставчици или техни служители” и „Спешна психологическа помощ при критични/стресови ситуации – ИСДП по проект на АСП; „Използване на метод за оценка на силните страни при изследване на организации“ (методът PAAR)- проф. Тони Гай, Великобритания; „IMPACT” – иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна трансформация на грижата за деца и младежи с увреждания“- д-р Дейлия Поп и екип специалисти от „Надежда и домове за децата” – Румъния)

б) не /посочете причините

Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата.

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да – посочете броя на  проведените супервизии /индивидуални и групови/ и броя на обхванатите специалисти/:

Проведени са 12 индивидуални и  групови супервизии за целия екип на ЦОП

б) не – причини

Извършвана ли е проверка на услугата от служители на ДАЗД през отчетния период

(моля,  подчертайте верния отговор и пояснете)

а) да /посочете  по какъв повод 

б) не

 

 

Акцентите на работа в ЦОП през 2014г. бяха свързани от една страна с качествено предоставяне на социални услуги по основните дейности:

 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов специалист, до преодоляване на проблема
 • Специализирани консултации със социален работник, психолог, педагог и други
 • Насочване и посредничество за установяване на контакти и придружаване до институции в общността, предлагащи административни услуги или специализирана помощ
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси
 • Социална подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа)
 • Грижи, индивидуална психологическа и социална работа и занимания по интереси през деня за деца
 • Услугата „Спешен прием” осигурява временно добро и защитено място за деца, жертви на насилие или изпаднали в криза.
 • Оценка, обучение и подкрепа на кандидат – осиновители и кандидат – приемни родители;

От друга страна, се развиваха допълнителните дейности – програмите за превенция и , за групова работа с деца и младежи, групова работа с родители, информационни кампании, и т.н.

Услугите предоставяни в ЦОП през изминалата бяха с повишена мобилност – с голяма част от клиентите се работи в обичайната им среда. Работата по проекти и фондонабирането даваха възможност да се работи активно със семействата и да им се оказва навременна и гъвкава покрепа.

 

Наименование на услугата:

 

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

Точен адрес на предоставяната услуга:

(област, град/село, ул. №)

Област Русенска

Община Русе

гр. Русе, 7006

бул. Липник  № 14

Телефон /E- mail:

 

082 / 813 380 – централа; 082 /  813 383

e – mail:  ksuds@eqbg.com

Лице за контакт:

 

Стефка Петева – ръководител ЦРДУ

Капацитет на услугата:

15 потребители

Целеви групи:

 

Деца, които: пребивават на улицата епизодично или на различни периоди; оставяни без надзор от възрастен или с намален родителски контрол; отпаднали или в риск да отпаднат от системата на образование; с отклоняващо поведение – бягства от вкъщи, бягства от училище, противообществени прояви, извършители на престъпления и др.

Общ брой деца, ползвали услугата през 2014г.:

От тях:

28

     –      брой деца, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение:

27

     –      брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

1 – насочено от Областна пробационна служба (на основание споразумение  с доставчика)

Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2014г.:

От тях:

31

      –     брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП:

28

     –     брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП:

2

 

 

 

      –    брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

1

 

           Общ брой потребители на услугата / всички клиенти  през годината :

59  (28 деца и 31 родители)

       Общ брой случаи, по които е работено през годината:

От тях:

31 (за три от децата услугата в ЦРДУ е стартирала 2 пъти през 2014г. )

     –   брой затворени/ приключени случаи  през 2014 г. поради изтичане на срока за работа с клиента:

13

     –   затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради отказ на клиента да сътрудничи:

1

    –   брой затворени/ приключени случаи  през 2014 г. с положителен ефект:

От тях:

17

– работата е довела до отпадане на риска

10

– работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето

7

–  друго / моля, опишете/

Услугата се предоставя:

( един верен отговор)

 

а)  самостоятелно от доставчика;  

б)  в партньорство с общината;

в)  в партньорство с друга НПО;

г)  друго………

Финансиране на услугата:

(възможен е повече от един отговор)

 

а) делегирана от държавата дейност;

б) общински средства;

в) собствени средства на организацията;

г) проект;

д) дарения; /фондонабиращи акции/

е) друго:

Обща стойност на финансовите разходи по услугата за 2014г.:

100 215, 00 лв. – от бюджетна субсидия

5602,06 лв. – от дарения и фондонабиране

 

 

Извършвана ли е през 2014 г. промяна в екипа на услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  при кои длъжности и опишете причините/:

Новоназначен персонал:

½ – Медицинска сестра.

Напуснал персонал:

1 Координатор „Учебни дейности” – напуснал по свое желание;

б) не

Услугата има ли утвърден за 2014 г. план за обучение на персонала:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  кога е утвърден плана и от кого/:

План за развитие на персонала в КСУДС – Русе  -изготвен е след атестацията на служителите в началото на 2014г. и е утвърден от Дейвид Бисет- програмен  ръководител на КСУДС и председател на СНЦ „Еквилибриум.

    б) не /посочете причините

Провеждани ли са през 2014 г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  колко бр./

1. Вътрешни /поддържащи/ – 6бр.- 2„Противопожарна охрана и безопасни условия на труд”- обучител от „Елина 97 ЕООД”, „Позитивна психология: какво е това и как може да допринесе за общото развитие  на КСУДС?”- обучител Дейвид Бисет, „Активна семейна подкрепа – защо и как?”- обучител Галина Бисет, „Комуникативни умения за справяне в конфликтни (критични) ситуации“ и “Интерактивни методи за групова и индивидуална работа с деца” – обучител Десислава Лясова – психолог.

2. Външни – 6 бр.-(СПИН и други социално значими инфекциозни и заразни болести“ – д-р Георгиева от ИО към МБАЛ Русе; Първа долекарска помощ” – БЧК; „Управление и качествено предоставяне на социални услуги, като регистрирани доставчици или техни служители” – ИСДП по проект на АСП; „Използване на метод за оценка на силните страни при изследване на организации“ (методът PAAR)- проф. Тони Гай, Великобритания; „Доброволчески мениджмънт” на НМД и Фондация „Пулс”, Арт-терапия за деца със специални образователни потребности и техните родители” на Институт за терапия и експресивни изкуства , София )

 б) не /посочете причините

Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата.

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да – посочете броя на  проведените супервизии /индивидуални и групови/ и броя на обхванатите специалисти/:

Проведени са общо 12 индивидуални и/или  групови супервизии за целия екип на ЦРДУ.

в) не – причини

Извършвана ли е проверка на услугата от служители на ДАЗД през отчетния период

(моля,  подчертайте верния отговор и пояснете)

а) да /посочете  по какъв повод 

б) не

 

 

 

    Основни акценти в работата с децата – клиенти на ЦРДУ бяха и продължават да бъдат:

 • Индивидуален подход към всяко дете – вземат се под внимание личностовите особености, силни страни, за да могат те да бъдат развивани и насърчавани по подходящ начин.
 • Комплексен подход в работата с децата – занимания на открито, спортни дейности и игри, занимания по интереси, забавления, посещения на природни, исторически забележителности, които да дават възможност на децата да се запознават с заобикалящия ги свят по нестандартен начин, да се подобрява и тяхната комуникативност и поведение.
 • Работа в посока родителите да се мотивират и да партнират, както и да бъдат въвличани в общи дейности с децата
 • Деца клиенти на ЦРДУ участваха в приключенски летен лагер.

СТОПАНИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА КСУДС

Доставчикът – Сдружение „Еквилибриум” се стреми материалната база на различните услуги в КСУДС  да отговаря на петте основни критерия: „Сигурност”; „Безопасност”; „Лично пространство и възможност за уединение”; „Удобство, комфорт”; „Достъпност”. За да са спазени тези критерии през годината са правени  поддържащи ремонти на сградите на КСУДС и ЦНСТ.

 

ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРЕЗ 2014г.

В КСУДС е разработена и се прилага Методика за оценка и управление на риска за всяко структурно звено – ЦНСТ, ЦРДУ, КСУДС/ЦОП. Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа.В началото на 2014г. бе направена актуална оценка и бе изготвен план за управление на риска.

В началото на 2015г. бе направен преглед на плана и се оказа, че голяма част от рисковете са отпаднали. Действията по плана бяха изпълнени – например: бяха извършени нужните ремонти, закупени необходимите предпазни средства, двора на КСУДС стана по-безопасен за децата, след като бе изградена новата площадка, която е заградена, поръчани и поставени бяха табели „Забранено паркирането”, „Забранено за кучета” и т.н. В ЦНСТ със средства от благотворителните инициативи на Сдружение „Еквилибиум” беше закупен специален телфер за къпането.

С предстоящото саниране на сградата на КСУДС се надяваме, че рисковете на средата ше бъдат изцяло преодоляни.

 

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КСУДС. ДАДЕНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДПИСАНИЯ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ.

През 2014г. в ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТ към КСУДС не са правени планови или други проверки от ДАЗД, АСП или Община Русе с цел оценяване на работата по услугите.

През изминалата година в КСУДС са правени текущи проверки от следните контролни органи:

 1. Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопастност на храните, Областна дирекция по безопастност на храните:

            – Костативни протоколи от извършени проверки – 31.01.2014г.               (Спазени са условията и сроковете на съхранение на храните в обекта, предоставени са редовно заверени ЛЗК на обслужващия персонал ) 

            – Костативни протоколи от извършени проверки – 29.05.2014г.              (Добро хигиенно състояние на обекта. Предоставени са документи за произход на доставените храни. Предоставени са редовно заверени ЛЗК. Предоставени редовно водени записи по СУБХ. )

            – Доклад от извършена планова инспекция в КСУДС – Русе на 01.09.2014г. (Обекта отговаря на изискванията на действащото законодателство.)

            – Доклад от извършена планова инспекция и връчена Заповед № РД11-1554 / 24.09.2014г. на 10.11.2014г. (Обекта съответства на изискванията на действащото законодателство.)

2.Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Русе:

      – Текуща проверка на 13.01.2014г. – връчено предписание № 51/13.01.2014г. с изх. № 03-51/13.01.2014г. за извършване на заверка и регистриране на ЛЗК в РЗИ-Русе и констативен протокол за извършена текуща проверка по тютюнопушене, съгласно указания на МЗ;   

     – Протокол от извършена инспекция в обект с обществено предназначение -14.05.2014г.; 

     – На 19.05.2014 г. връчено предписание на РЗИ – № 475 от 15.05.2014г. за извършване на ремонтни дейности в КСУДС;

    – Протокол от извършена инспекция в обект с обществено предназначение – 22.10.2014 г. – ремонтите са изпълнени и няма предписание.

 

ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ИНЦИДЕНТИ

През 2014г. в КСУДС не са постъпвали  жалби и оплаквания от потребители. Не са регистрирани случаи на насилие и злоупотреба, инциденти и травми на потребители по време на престоя им в сградите или по време на дейности, изнесени извън Комплекса. Няма случаи на инфекциозни заболявания в „Спешен прием” към ЦОП и в ЦНСТ.

 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

Проекти през 2014 г.

Име на проекта

Период на реализация

Целева група

Източник на финансиране и финансова стойност на проекта в лв.

 

Място на   реализация

Бенефициенти, обхванати от дейностите на проекта

 

1. Проект „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“

От м.юли

2013 г. до м.април 2015 г.

4 Центра за обществена подкрепа в страната (ЦОП)

Конфедерация Швейцария чрез фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Обща стойност:

79 889 лв.

ЦОП в Русе, Велико Търново, Монтана, Панагюрище

Бенефициенти на проекта  са доставчиците на социалните услуги и персонала на 4-те ЦОП.

Получени дарения

 1. Дрехи и обувки, легалца, детски колички/втора употреба/
  2. Миялна машина Беко
  3.  Играчки, детски книжки, ученически пособия
  4.  Хранителни продукти, дарени от БЧК
  5.  Хранителни продукти от Хранителна банка
  6.  Храна – кетъринг, дарена от фирма „Ди Ес Кетъринг” ЕООД гр.Русе
  7.  Детски съоражения и разходите за тяхното поставяне в КСУДС – гр Русе от „Сдружение Лайънс клубов Сексагинта Приста 2006 г.” –гр. Русе
  8.  Три компютърни конфигурации
  9.  Мокри кърпички, шампоани пасти за зъби и други консумативи
 2. Лакомства и подъраци за Коледното тържество
 3. Детски сиропи за кашлица

Фондонабиране

Чрез благотворителни иницативи / базари, уърк-шоп и др. /през 2014г. бе набрана сумата от 6322,50 лв. Тя бе изхарчена за летен лагер, карти за транспорт, достъп до културни и увеселителни и спортни занимания и консумативи за клубовете по интереси.

 

Благотворителна инициатива на художника Огнян Балканджиев и Илия Деведжиев

Февруари 2014г.

 

 

В полза на децата, ползващи услуги в КСУДС Русе, които са деца в риск по смисъла на ЗЗД

325 лв.

Благотворителна мартенска кампания проведена в безвъзмездно предоставена къщичка от Община Русе и Мол- Русе

26.02.2014г.-01.03.2014 г.

1977,94

Великденски базар – проведен в МОЛ Русе

16-7.04.2014г.

119 лв.

Благотворителена инициатива „Работилничка за щастие” проведена в Русенски парк, Благотоворитилен базар проведен в Русенския музей Сексагинта приста и проведен благотоворителен базар в гр. Сливен.

През месец

Юни 2014 г.

490,56 лв.

Благотворителен базар „Коледна Фиеста”, проведен в гр. МОЛ Русе

19-3.12.2014г.

3410 лв

 

      Партньорски  организации

 • Клуб „Отворено общество” – Русе
 • Сдружение „Европейски пространства 21” – Арена Медия – Русе
 • „Надежда и домове за децата” – България
 • Русенски университет „Ангел Кънчев”
 • НЧ „Захари Стоянов” – Русе
 • Сдружение „Приятели на музея” – Русе
 • Център за кариерно развитие – Русе
 • Център „Динамика” – Русе
 • ОС на БЧК – Русе
 • Фондация „Карин дом” – България
 • Бизнес партньори и спонсори

Издания и публикации, филми, 2014 г.

Юбилеен филм „Десет години бързат делфините“

Юбилейна брошура „10 години Еквилибриум – 10 години вдъхновение,  постоянство, постижения“

Филм за приемната грижа за децата с увреждания като добър модел за по-добра алтернативна грижа в процеса на деинституционализация – „Необикновени приемни родители на необикновени деца“

 

 

РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИте и дейностите през 2015г.

За 2015г. Сдружение „Еквилибриум” планира разширяване и усъвършенстване на работата в следните направления: 

 1. Ще продължим да работим по най-ранна превенция на изоставянето на новородени и малки деца, съгласно подписаното споразумение с МБАЛ Русе и в тясно сътрудничество с иновативните услуги, които ще стартират на мястото на закрития ДМСГД.
 2. Ще продължим да развиваме КСУДС като обучителен и ресурсен център за подкрепа на изграждането и организационното развитие на подобни услуги в други общини чрез предоставяне на обучения, професионално консултиране и супервизия, вкл. разширяване и актуализиране на обучителна програма „ЕКсперт“.
 3. Ще работим за развитието на приемната грижа в общината като най-добрата алтернатива на настаняването в специализирани институции и в контекста на закриването на ДМСГД и ДДЛРГ.
 4. Ще подкрепяме осиновителите, за да може осиновяването като трайно решение за едно дете, останало без родителска грижа, да бъде в негов най-добър интерес и да се осъществи в съгласие с новите процедури за плавен и щадящ детската психика преход.
 5. Ще работим в посока разширяване на обхвата на програма „Ранно детско развитие”, като тази година ще наблегнем на работата по проекта на доставчика „Уверени родители за успешни деца. Игротека за родители“. Ще осигурим по-широка публичност и информирмация за услугата и ще надградим капацитет на екипа, работещ по програмата. Ще следваме модела на семейно-ориентирания подход и вярваме, че семейството може да бъде подкрепено да осигури най-добрата грижа за детето си в рамките на ресурсите, с които разполага. За нас са много важни емоционалния климат и мотивацията на семейството.
 6. Продължаваме с разработването и предоставянето на услуга за подготовка и изслушване на деца жертви или свидетели на насилие в специализирано помещение „Синя стая”. Тази услуга ще подкрепи работата ни с деца-жертви на насилие, злоупотреба или експлоатация.
 7. Планираме през 2015г. да стартираме информационна кампания и дейности в детските градини в града за превенция на насилието, агресивното поведение при децата и за прилагане на позитивни методи на възпитание под мотото: „Да възпитаваме, без да нараняваме”
 8. Ще продължим да работим с децата и младежите за приемане на връстниците им със социални затруднения и различия като се се насочат към развиване на умения за доброволчество и социално предприемачество – дейности и проекти от интерес за децата и в полза на общността. Ще търсим допълнителни средства за разширяване на вече изпробвани и доказано ефективни форми като „Музикална академия“, „Благотворец Храбър“ и „Център за креативност, младежка комуникация и активност“.
 9. Ще доразвиваме своята стратегия за фондонабиране. За да развива качествени и ефективни социални услуги в КСУДС, екипът ще продължи да прилага цялостна стратегия и различни методи на фондонабиране, които да позволят разнообразяване на дейностите и подкрепата за децата и техните семейства. От една страна фондонабиране ще се извършва чрез проекти по донорски програми. От друга – екипът ще продължи с вече утвърдилите се успешни формули за фондонабиране, като участие в различни събития на местно, регионално и национално ниво – изложения, базари, фестивали и пр. Ще продължи развитието и усъвършенстването на „Благотворителен базар без аналог“, уникална формула и запазена марка на организацията, който набира все повече поддръжници и участници. Предвиждаме актуализиране на обучителната програма „ЕКсперт“ и предлагане на обучения за професионалисти в социалната и образователната сфера, средствата от тези обучения ще продължат да се използват както за развитието на екипа, така и за дейностите в полза на потребителите. Ще поддържаме и създаваме контакти с местните бизнес структури, организации и институции, които могат да осигурят финансова и материална подкрепа за работата на Комплекса, когато това се налага – например, облекла, пособия за училище, материали за детски тържества, ремонтни материали, специализиран транспорт и т.н.
 10. Ще надградим и разширим дейността си по програма „Семейно планиране“ и ранна превенция чрез реализиране на дейностите, разписани от доставчика в проекта, насочен към ромска общност под ръководството на Община Русе в един от кварталите с висока концентарция на ромско население и населените места в община Русе.

 

 1. Предстои да се анализират и представят резултатите от проект „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“, които да се обобщят в публикация на „Еквилибриум“ и популяризират, съвместното с партньорите по проекта от страната на официално заключително събитие в София.

 

 1. Продължаваме да търсим допълнителни възможности за финансиране за разширяване на дейностите, повишаване на качеството на услугите и подобряване на ефекта върху портебителите чрез участие в конкурси за проекти: USAID, Tier, Дъга, Велукс, др.

 

 1. Реализиране на надграждащи обучения на екипите в цялата страна по изпълнение на проект „Организиране и провеждане на надграждащо обучение за предоставяне на услугата Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията по проекти на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване“ на Фондация «Карин дом».

 

 1. Екипът на «Еквилибриум» ще продължи да оказва техническа подкрепа, помощ и супервизии на други доставчици на социални услуги.

 

 1. На национално ниво планирме участие в работни групи, свързани с деинституционализацията и развиването на алтернативни услуги за деца и семейства и договаряне на новия програмен период 2014-2020г.

 

 1. «Еквилибриум» ще продължи активното си участие в дейността на НМД, Коалиция «Детство 2025» и кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“ на Еврочайлд и „Надежда и домове за децата“ – Великобритания.

 

 1. Консолидиране на работата с младежи, детско участие, доброволчество чрез търсене на допълнително финансиране и мултиплициране на добрите практики («Център за креативност, младежка комуникация и активност» с прилежащите програми – «Музикална академия и «Благотворец Храбър»), започнати в КСУДС.

 

 1. Организиране на градско събитие по случай 10 –тия рожден ден на КСУДС, което ще обхване деца и младежи от 0 до 18 години.

 

 1. Работа с общонстта и утвърждаване на положителния публичен имидж на «Еквилибриум» с подобряване на качеството на социалните услуги – публикации, кампании, събития и др.