• English
  • български

Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Надежда“ и „Любов“ – резидентна грижа за младежи с увреждания (РГМУ)

– Активно взаимодействие между потребителите при групова работа;

– Включване на всички потребители в разнообразни терапевтични и образователни дейности;

– Придобиване на нови двигателни, когнитивни и социални умения;

– Повишаване самостоятелността на потребителите, чрез включването им в домакински дейности;

– Включване на потребителите в разнообразни инициативи в и извън територията на ЦНСТМУ – участие в лични празници и тържества, конкурси за рисунка, изработване на картички, Монтесори работилници, ателиета за изработване на мартеници и картички;

– Младежите показват голям интерес и видимо развитие в областта на ДАК;

– Доброто здравословно състояние на младежите и липсата на хоспитализации;

– Често провеждане на екипни срещи;

– Осигуряване на подкрепящи индивидуални и общи супервизии;

Предизвикателства:

– Недостатъчен персонал;

– Овладяване и търсене на алтернативни начини за справяне с тежко автоагресивно поведение на младеж;

– Неподходящи реакции на болногледачите, поради междуличностни конфликти и незаинтересованост;