• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЦСРИ, ГР. БЯЛА 2016 Г.

 1. ОПИСАНИЕ
 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Велико Иванов – управител на ЦСРИ- гр.Бяла

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Бяла, капацитет 20 места

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №233 от 30.06.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.07.2016г. – 31.12.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Деца и младежи с различни видове уврежднаия, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, хиперактивност, дефицит на вниманието, специфични нарушения на учебните умения, говорни нарушения, детска церебрална парализа, епилепсия, деца с разсторйства от аутистичния спектър, умтвено изоставане в различните му степени, множествени увреждания;
 • Деца и младежи с различни форми на зависимост;
 • Деца и младежи жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
 • Родители на деца и младежи с увреждания, забoлявания и специални нужди
 1.  ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2016година

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦСРИ – Бяла са предоставяни съгласно утвърдената методика. Дейностите са реализирани съгласно детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга, както и спрямо ежегоден план за развитие на услугите с график на актуализираните дейностите, който се изготвя през януари и отразява промени във вътршната и външната среда на услугата.

 2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦСРИ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦСРИ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2016г.

 • Сключен е договор за управление на услугата ЦСРИ с Община Бяла
 • Направено е стратегическо планиране на дейностите в ЦСРИ за отчетния период
 • Извършена „Оценка на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите,така и на потребителите
 • Въведена нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н
 • Провеждат се ежеседмично екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦСРИ взема участие в екипна  среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”
 • Ежеседмично се извършва вътрешен мониторинг на качеството на предоставяните услуги, като се набелязват мерки, правят се препоръки, за подобряване на работата.

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

При поемане на услугата от СНЦ „Еквилибриум”, ръководството проведе информационна среща с персонала на ЦСРИ – Бяла. Не се приложи процедура за подбор на нов персонал, като се даде възможност на членовете на вече сформирания екип на ЦСРИ да сключат трудови договори с новия работодател. Щатното разписание бе прецизирано и някои от длъжностите отпаднаха – като тези на психолог, домакин, хигиенист и др. Функцията на психолог през отчетния период се изпълняваше от методическия ръководител на ЦСРИ.

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

Проведени бяха първите обучения за персонала на ЦСРИ, които имаха информативен и методически характер.

На 21.10.2016г в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ –гр.Русе (КСУДС) бе проведено обучение на тема „Основни принципи на групова работа с деца“ с цел подобряване на работата с децата от ЦНСТ и ЦСРИ гр. Бяла, разбиране и откликване на потребностите им. Участие в обучението взеха Управителят – Велико Иванов, като представител на ЦНСТДМ и ЦСРИ гр. Бяла и Габриела Димитрова – Социален работник, като представител на ЦСРИ гр. Бяла.

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦСРИ

Основни дейности в ЦСРИ:

 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов специалист, с цел преодоляване на проблема;
 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: медицински специалист, ерготерапевт, кинезитерапевт и логопед;
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;
 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);
 • Индивидуална терапевтична и социална работа и занимания в ЦСРИ през деня за деца;
 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;
 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;
 • Консултиране и насочване към съответните институции за оказване на закрила и помощ
 • Част от дейността на СНЦ «Еквилибриум» е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие.

За периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г., са преминали потребители ползвали  социални услуги в ЦСРИ в следните направления:

 • Комплексна рехабилитация– 13бр. От тази услуга се възползват деца, които се нуждаят от работа с повече от един специалист, като (кинезитерапевт, медицинска сестра, ерготерапевт, логпед)
 • Двигателна рехабилитация – 1бр. От тази услуга се възползва дете, което се нуждае единствено и само от подобряване на моторното развитие.
 • Логопедична терапия – 10бр. От тази услуга се възползват деца, които имат само говорни затруднения, които са свързани с неправилна техника на говора и неправилно заучени артикулационни действия.
 • Социално консултиране – 0бр.
 • Ерготерапия – 0бр.

* Услугите в ЦСРИ – Бяла имат и   мобилен компонент, с което се осигурява възможност за работа на терен – в дома на семейството, в училището, детската градина на детето.

 • През отчетния период 5 деца са се възползвали от мобилната услуга, извършена от кинезитерапевта. Три от децата живеят на територията на гр. Бяла, а останалите две деса живеят в съседни села.  Медицинските сестри придружават специалиста при всяко домашно посещение, като оказват подкрепа в работата му, предоставят подкрепа на детето и неговото семейство във връзка със здравните грижи. Ефектът от мобилната работа е изключително голям, тъй като тези потребители са трудно подвижни и не могат да посещават ЦСРИ, а това им дава възможност за ефективна работа. По този начин родителите на децата имат възможност да наблюдават как протича терапията на децата им, да научат конкретни упражнения, които се правят и да ги осъществяват ежедневно, дори при липсата на специалиста. Също така имат възможност да задават въпроси на медицинската сестра свързани със здравословното състояние на детето.

2.1.5. Дейност 5: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦСРИ:

 • Монтирана ефункционираща аспирация над готварската печка в кабинета за Ерготерапия
 • Свързани сарадиаторите от парното отопление на втория етаж в сградата на ЦСРИ, тъй като не са били функциониращи
 • Монтирано е термореле на парната инсталация за автоматично изключване при достигане на необходимата температура в обекта
 • Извършен ремонт на асансьора от фирмата изпълнител „Лифтком“
 • Извършени и други текущи ремонти, като например: отремонтирана бравата на входната врата, отремонтиран е прозорец в кабинета на социалния работник и др.

2.1.6. Дейност 6: Информиране на обществеността за услугите в ЦСРИ – Бяла

На 28 юли 2016 година  екипът на ЦСРИ, организира и прведе „Караоке парти” в двора на Центъра. В мероприятиетието участие взеха както деца, клиенти, така и деца от общността, които бяха придружени от своите родители. Възможност за изява получиха и момичетата и момчетата от ЦНСТДМ – Бяла. Всички участници имаха възможност да се изявят, независимо от своите музикални възможностти. Важно бе участието и забавлението. С много смях, музика, танци, весели игри и разбира се вкусна почерпка, всички искренно се забавляваха.

Това малко тъжество, разкри и една друга страна от дейността на ЦСРИ, а именно забавлението и играта. По този начин родиетлите успяха да се насладят на изявите на своите деца, независимо от техните дефицити. Също така, бяха демонстрирани и терапевтични игри, които имат за цел да коригират различни дефицити, без това да е стресиращо или натоварващо за децата.

2.1.7. Дейност 9: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦСРИ за 2016 година бяха, Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

2.1.8.  Дейност 10: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦСРИ бе осъществяван, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“),

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включваха: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦСРИ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите,

Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦСРИ. На всяко тримесечие управителя на ЦСРИ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет.

2.1.9. Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 • На 05.12.2016г е получено дарение от хранителни продукти от БЧК за всички потребители, използващи услугите на ЦСРИ гр.Бяла

Име на лицето изготвило доклада: Велико Павлинов Иванов

Подпис: ………………………………

Име на лицето, подписало договора: Дейвид Бисет

Подпис: ………………………………………

Място на изпълнение: ЦСРИ –  Бяла

Дата, на която е изпратен докладът: