• English
 • български

Центровете за настаняване от семеен тип „Надежда“ и „Любов“ са изградени по проект „Нашите деца са нашата отговорност-разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“. Бенифициент на проекта бе Община Русе.

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ управлява двата центъра /ЦНСТДМУ „Любов“ и ЦНСТДМУ „Надежда“/, съгласно договори № 2362/30.03.2015 г. и № 2361/30.03.2015 г. за срок от 3 години, до 01.04.2018 г.

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 08.05.2012г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП); Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ); Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ); Приемна грижа и съответните удостоверения за регистрация в АСП: №191-01 от 09.05.2012г. за ЦОП; №191-02 от 09.05.2012г. за ЦРДУ; №191-03 от 09.05.2012г. за ЦНСТ; №191-04 от 09.05.2012г. за услуга „Приемна грижа”.

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Четирима експерти на сдружението участваха като външни специалисти, а един пое ролята на управител в проекта на община Русе, по който бяха изградени 3 ЦНСТДМУ, включително „Любов“. (Договор BG051PO001-5.2.12-0015-C0001. Проект: „Нашите деца са нашата отговорност-разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 2 „РАЗКРИВАНЕ НА  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Еквилибриум“ е партньор на британската организация „Надежда и домове за децата“ в съвместен проект за закриване на ДМСГД Тетевен (2010-2011) и на негово място е изграден ЦОП със Спешен прием по модел на русенския. Екипът на ЦОП Тетевен е обучаван в рамките на проекта и след това му е оказвана методическа подкрепа и супервизия.

Експерти на „Еквилибриум“ участват в изграждането на ЦОП Червен Бряг по проект по ОПРЧР (2011 г.) и досега се предоставя на екипа регулярно професионално консултиране и супервизия.

 

Материална база 

ЦНСТДМУ „Надежда” е с местонахождение град Русе, ж.к. „Здравец Изток”, ул. „Котовоск” № 12 А. Услугата се предоставя в имот частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.746.1, предмет на АОС6113/21.10.2009 г.          ЦНСТДМУ „Любов” е с местонахождение град Русе, ж.к. „Здравец Изток”, ул. „Котовоск” № 10. Услугата се предоставя в имот частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.274, предмет на АОС6435/24.03.2011 г.

Всяка една от сградите е със застроена площ 233 кв. м., двуетажни, предназначени за заведение за социални услуги с общ капацитет 28 места. Предоставянето на социалните услуги е обезпечено с държавната издръжка за съответната година, съобразно нормативните изисквания.

Сградите са построени, обзаведени и оборудвани по Междинен Компонент: „Нова социална инфраструктура”, по схемата за безвъзмездно финансиране „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” към ОП „Регионално развитие”, в подкрепа на проект „Детство за всички“, управляван от ДАЗД, в партньорство с АСП и МЗ.

Съгласно Стандарт 12 от Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социална услуга ЦНСТДМУ, на потребителите е осигурена благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в ЦНСТДМ. Сградите и помещенията в ЦНСТДМ отговарят на разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и на подзаконовите актове в областта на достъпност на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и осигуряване на безопасност при пожар. Вътрешните и външни пространства са адаптирани и съобразени с възрастта на децата/младежите и техните увреждания. Широчината на всички коридори и врати по пътя на движение са съобразени с широчината, необходима за преминаване на инвалидна количка. Вратите са без прагове или други препятствия. Бравите на вратите на спалните могат да бъдат секретни и височината им е съобразена с височината на дете, ползващо инвалидна количка. Всички врати и радиатори са обезопасени. По коридорите и там, където е необходимо има ръкохватки и парапети. Височината на санитарните прибори е съобразена с уврежданията на децата и младежите.

Във всеки център има една дневна и една игрова зала, подходяща за провеждането на групова работа с настанените деца/младежи, отбелязване на празници. Общите помещения в сградата – трапезария, антре – предлагат условия за създаване на домашна атмосфера и добри взаимоотношения между децата и специалистите от екипа, които от своя страна имат ангажимент да насърчават общи дейности, взаимопомощ.

 

Целева група: 

 • Лица до 18 – годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 29 – годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

Потребители на социални услуги 

Капацитета на ЦНСТДМУ „Надежда“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете/младеж в риск от общността. Общия брой потребители на услугата през 2015 г. е 13, от тях 12 младежи и 1 дете. Всички младежи са настанени с административна заповед на директора на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП. Настаненото дете е с административна заповед на ДСП  – Русе на основание чл.27, ал. 1 и чл. 25, ал.1, т.2 и със Съдебно решение № 1642 /04.11.2014 г.

На 08.05.2015 г. внезапно почина един от потребителите. В съобщението за смърт са упоменати, следните причини за смъртта: Обща интоксикация; Дебелочревен илеус; Токсичен дилатативен колит. Управленския екип, писмено уведоми кмета на Община Русе и ДСП – Русе, съгласно процедурата за смърт. Организирано е погребение на 09.05.15 г., на което присъства целият наличен персонал. На 17.05.15 г. младежът трябваше да навърши 24 г., а на 16 юни се навършиха 40 дни от смъртта му. И на двете дати бе почетена паметта на младежа. По настояване на доставчика на услугата е извършена аутопсия на младежа. Направена бе лична среща с патонатома от представители на доставчика и управителя на ЦНСТДМУ за снемане на цялата анамнеза по случая.        

Капацитета на ЦНСТДМУ „Любов“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете/младеж в риск от общността. Общия брой потребители на услугата през 2015 г. е 13, от тях 13 лица. Всички младежи са настанени с административна заповед на директора на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП.

В края на месец август на организирана работна среща в ДСП – Русе бе обсъдено настаняването на две девойки, съответно в ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“.

Едната девойка е изведена от семейна среда, въз основа на молба подадена от майката /Р-371/25.08.15 г./ Екип на ЦНСТДМУ осъществи пътуване до с. Хотанца за провеждане на опознавателни срещи. В изпълнение на Заповед № 542/16.09.15 г. на Директор ДСП- Русе, девойката е настанена в ЦНСТДМУ „Надежда“. С Решение № 441/21.09.2011 г. по гражданско дело № 490/2011 г. на Русенски окръжен съд, лицето е поставено под пълно запрещение. За неин настойник е назначена биологичната майка.

На 18.09.2015 г. в ЦНСТДМУ „Любов“ бе настанена девойка, която до този момент е била в Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора в гр. Русе. Момичето е пълнолетно, майка й е извън страната. Преди настаняването се проведоха опознавателни срещи в ЦНСТДМУ „Любов“. Девойката се запозна с потребителите и персонала, избра си стая, която да обособи за своя и с нетърпение очакваше да се премести.

Към 31.12.2015 г. в ЦНСТДМУ „Надежда“ са настанени 12 потребители, от които 1 дете и 11 лица – 6 от мъжки пол и 6 от женски.

Към 31.12.2015 г. в ЦНСТДМУ „Любов“ са настанени 13 потребители, от които 13 лица – 8 мъже и 5 жени.

 

Основни дейности в ЦНСТДМУ „Надежда” и ЦНСТДМУ „Любов”

 • Задоволяване ежедневните потребности на децата/младежите, чрез 24-часова постоянна грижа;

В двата Центъра е осигурена постоянна – 24 часова грижа. На децата/младежите е осигурена среда на живот, близка до семейната, която задоволява потребностите им от лично пространство и дава възможност за създаване и поддържане на социални контакти. Ежедневието им е организирано по начин, който стимулира развитието на техните умения. Има установен дневен ритъм, на бодърстване и сън, който се отразява благоприятно на потребителите. Всяко дете/младеж разполага с лични вещи, средства и с пространство за общи дейности с останалите деца/младежи и екипа на Центъра.

 

Децата/младежите от ЦНСТДМУ се хранят в спокойна и приятна атмосфера с питателна и здравословна храна, като начинът на хранене е съобразен със здравословното състояние на детето/младежа. От началото на м. май 2015 г. храната в ЦНСТДМУ „Надежда“ и ЦНСТДМУ „Любов“  се приготвя в собствена кухня. Закупува се качествена и здравословна храна, спазва се хигиената на хранене, както и правилното съхраняване на хранителните продукти и храната. Менюто се изработва от медицинския персонал, като се съобразява със специфичните диетични и възрастови особености и предпочитанията на децата/младежите. Децата/младежите участват в сервирането на храната според способностите си. По време на храненето персоналът възпитава у децата/младежите култура на хранене. Храненето се извършва на постоянни интервали. За всяко дете/младеж има осигурени топли и студени напитки, плодове, зеленчуци, както и междинни закуски. Диетичното хранене се спазва и е по препоръка на специалист.

В двата центъра децата/младежите разполагат с лични вещи, облекло и обувки и личен шкаф, до който имат непрекъснат достъп. Персоналът предоставя на детето/младежа индивидуално облекло и обувки, подходящи за сезона и времето, съобразени по възможност с предпочитанията му.      По предложение на ключовия социален работник от личните средства на младежите се закупува индивидуално облекло, според сезона, възрастовите и половите особености. Някои от потребителите вземат участие в процеса на избиране и закупуване.

В ЦНСТДМУ се осигурява възможност за поддържане на лична хигиена. Има осигурени достатъчно сервизни помещения, които са обзаведени и оборудвани, според специфичните потребности на децата/младежите. По-голяма част от потребителите не могат да извършват личния си тоалет и се нуждаят от подкрепата на персонала, друга част съдействат при извършване на тази дейност. Персоналът се старае да възпитава и изгражда у тях хигиенни навици и умения за миене на ръце, зъби, тяло, поддържане на лична хигиена.

 

 • Задоволяване здравните нужди на децата / младежите

Всички ползватели на социалната услуга са с комплексни увреждания. По ТЕЛК решения по-голяма част от тях с водеща диагноза: Тежка умствена изостаналост или Дълбока умствена изостаналост. Някои от тях имат придружаващи заболявания, като Шизофрения, ДЦП, Епилепсия. Седем потребители от ЦНСТДМУ „Надежда” и десет от ЦНСТДМУ „Любов” ежедневно приемат тежки психотропни лекарства, които да поддържат относително стабилно състоянието им.

Всички потребители имат избран личен лекар – д-р Орлин Кожухаров.

Във всеки Център има назначена по една медицинска сестра. Те придружават децата и младежите, при ползване на медицински услуги и лечение, и съдействат за подготвяне на необходимата документация за явяване пред ТЕЛК. Поддържат здравните досиета на потребителите и съхраняват медицинската документация от профилактика, прегледи, лечение и рехабилитация. Съвместно с ОПЛ изготвят индивидуален план за здравни грижи, включващ профилактични прегледи, прегледи от специалисти и имунизации. При необходимост личният лекар насочва детето/младежа към други специалисти за прегледи и консултации и определя нуждата от медицинска рехабилитация. Медицинските сестри поддържат ежемесечен контакт с личния лекар и психиатър на потребителите.

СНЦ „Еквилибриум” закупува на децата/младежите без доходи лекарства, а на тези потребители с доходи ги осигурява от личните им средства. Спазват се предписанията на личния лекар, а приемат на лекарствата се контролира от медицинската сестра.

В двата центъра се поддържат основни лекарствени средства и медицински изделия за оказване на първа долекарска помощ и здравни грижи и лечение. Лекарствените средства и медицински изделия се съхраняват на специално място, до което децата/младежите нямат достъп. Изписването на лекарствени средства се осъществява от лекар и се отразява в медицинската документация, водена в ЦНСТДМУ.

Основен акцент през 2015 г. бе провеждането на различни медицински изследвания на потребителите, тъй като, такива липсват преди настаняването им в ЦНСТДМУ и информацията за здравословното им състояние е оскъдна.

За осигуряването на качествени медицински услуги екипът на СНЦ „Еквилибриум” използва всички налични ресурси на населеното място и лични контакти за осигуряване необходимите специализирани изследвания и медицински  специалисти (вкл. институции, услуги).

През м. февруари 2015 г. на всички потребители са направени паразитологични изследвания.

През м. май 2015 г. бе проведена работна среща в РДСП, съвместно с личния лекар на потребителите и психиатъра, който ги проследява. Множеството здравословни проблеми изискват прегледи от специалисти, което създава проблем на личния лекар за издаване на направления. Това наложи Управителя да проведе среща с Директора на Районна здравноосигурителна каса – Калоян Копчев. Г-н Копчев изрази своята подкрепа и съдейства за допълнителни направления на ОПЛ. Изрази готовност при нужда от провеждане на скъпо платени специализирани медицински изследвания /ЯМР, скенери/ да окаже необходимата помощ.       

На 17.04.15 г. д-р Бойко Иванов – психиатър, посети двата Центъра и прегледа потребителите, като актуализира терапиите на някои от тях.

През м. май на всички потребители са направени изследвания за чревни бактерии и паразити.

На 11.06.2015 г. са проведени годишните профилактични прегледи от личния лекар. Д-р Кожухаров посети двата Центъра и направи ЕКГ изследвания на всички потребители. Издадени са направления за кръвни изследвания. Двата Центъра бяха посетени от лаборантка, която взе необходимия материал. След излизане на резултатите, бе видно, че 12 потребители са с нисък хемоглобин, а една девойка е с критични стойности. Своевременно бяха предприети действия и издадено направление за хоспитализация. Девойката бе приета в Трето вътрешно отделение, където й бе прелята кръв, осигурена от двама кръводарители. По време на престоя бе осигурена 24 часова грижа за девойката. Във връзка с ниските стойности на хемоглобин на 12 потребители, личният лекар издаде направления за хематолог. На 26.06.2015 г. д-р Галина Димитрова посети двата Центъра и прегледа младежите. Назначени бяха допълнителни кръвни изследвания. На място, в центровете дойде лаборантка за извършване на манипулациите.

На 15.06.15 г. и 16.06.2015 г. д-р Ламбева – невролог посети ЦНСТДМУ „Надежда” и ЦНСТДМУ „Любов”, за провеждането на обстоен преглед на всички потребители. След приключване на прегледите, специалистът издаде направления на трима потребители, за провеждане на медицински изследвания /две рентгенографии и една томография на главен мозък/.

На 25.06.2015 г. и 01.07.15 г. д-р Минчев – рентгенолог, посети двата центъра и проведе ехографско изследване на всички потребители. По негова препоръка, бе проведен консулт с нефролог – д-р Петков /06.07.15 г./ за един потребител /дете/, настанен в ЦНСТ „Надежда“. Заключението от извършената ултразвукова диагностика е: „Хипоплазия /ДД Нефросклероза/ на десен бъбрек. Компесаторна хипертрофия на ляв бъбрек.“. На 06.08.15 г. на детето е направена Ro-графия на ходила. Заключението на д-р Маринов – специалист Образна диагностика е: „Анормално скъсяване на 4-та метатарзална кост на двете ходила, по-изразено в ляво“.

На 02.09.2015 г. девойка от ЦНСТДМУ „Любов“, която е с хроничен здравословен проблем, свързан с храносмилателната система, постъпи в болница „Медика“ – Русе, по спешност. След проведеното лечение, на 04.09.2015 г. момичето бе изписано от болницата във видимо по-добро състояние. Спазва се препоръчаната от специалистите диета и всекидневно се правят клизми. От личните средства на девойката са закупени медикаменти и необходимата терапия за поддържане на добро здравословно състояние. Впоследствие са проведени и двата контролни прегледа при специалисти.

На 25.09.2015 г. Управителя на ЦНСТДМУ посети УМБАЛ „Св. Марина“ за консулт с проф. д-р Искрен Коцев – ръководител на клиниката по Гастроентерология. След проведен разговор и обстойно запознаване с наличната медицинска документация, проф. Коцев предостави писмено своите предположения за диагноза и препоръки към обгрижващия персонал. Последва среща с доц. Д-р Илко Плачков и гл. асистент П. Атанасов от клиниката по Хирургия. Устно и двамата заявиха, че не са имали подобен случай в своята практика и познанията са им единствено теоретични. По тяхна препоръка бе осъществена среща с д-р Кокенски – детски хирург. Неговото мнение е, че е възможно извършването на хирургическа интервенция. Д-р Кокенски препоръча да му бъдат изпратени по електронен път всички медицински документи, поемайки ангажимент да даде писмено своето становище, след като се запознае с тях.

На 25.09.2015 г. е извършен консулт на място в ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“ от психиатъра д-р Б. Иванов за двама младежи и две девойки. Д-р Иванов коригира терапията на единия младеж и назначи такава на едната девойка, тъй като са отчетени промени в поведението й.

На 29.09.2015 г. са направена ехографии на коремни органи при д-р Минчев на новонастанените потребители. От резултатите е видно, че няма патологични изменения.

През м. октомври е обсъдено психичното състояние на двама потребители от ЦНСТДМУ „Любов“ с психиатъра д-р Бойко Иванов. По преценка на специалиста са коригирани терапиите им – на единия е намалена терапията, а на другия е прибавен още един медикамент. През м. декември е направен консулт с психиатъра за две девойки от ЦНСТДМУ „Надежда‘‘ и младеж от ЦНСТДМУ „Любов“. По преценка на специалиста е коригирана терапията и на тримата.

През м. октомври са извършени микробиологично и паразитологично изследване, както и ПКК, на настанената през м. септември девойка в ЦНСТДМУ „Надежда“.        

На 22.10.2015 г. е направен профилактичен гинекологичен  преглед на девойка от ЦНСТДМУ „Надежда“. При прегледа не са установени отклонения от нормата.

През м. октомври един младеж от ЦНСТДМУ „Любов“ /с аутистични прояви и автоагресия/ бе консултиран от специалист хирург, във връзка с рани по кожата на главата. Дадените от специалиста указания за промивки и обработка на раните се спазват и провеждат от медицинското лице.

През м. ноември една девойка от ЦНСТДМУ „Надежда“ е прегледана от ОПЛ във връзка с промяна на телесното тегло. Направените кръвни и хормонални изследвания не показват отклонения от нормите.

През м. декември е проведен консулт със специалист хирург на една от девойките в ЦНСТДМУ „Надежда“, поради промяна в изхожданията. Кръвните изследвания показаха леко занижени стойности на хемоглобина. Хирургът поясни, че изхожданията не са притеснителни, но препоръча да се наблюдава и да се продължи приема на фолиева киселина. На контролния преглед проведен седмица по-късно, специалиста, отчете, че състоянието се е подобрило, но препоръча да й бъдат направени кръвни изследвания.

Психолог, продължава да провежда  ежеседмично Биофийдбек терапия с един от потребителите от ЦНСТДМУ „Любов“, който е с аутистични прояви. Младежът се повлиява добре, което е предпоставка сеансите да продължат да се провежда и занапред.

Екипът на СНЦ „Еквилибриум” осигурява на всяко дете/младеж съдействие за получаване на стоматологична помощ. При настаняването на потребителите в ЦНСТДМУ „Надежда” и ЦНСТДМУ „Любов”, за тях е избран стоматолог. Всички са преминали преглед и е снет актуален зъбен статус, съобразно който се насрочват дати за извършване на стоматологични интервенции. През 2015 година е проведено зъболечение на 1 дете и 14 младежи в стоматологична клиника „Света Аполония“. Извършените медицински интервенции на младежите са заплатени от техните лични средства.

 • Възпитателни дейности – жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време

СНЦ „Еквилибриум” създава условия и подкрепя всяко дете/младеж за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот в максимална степен, в зависимост от техните възможности и индивидуален потенциал.

С помощта на персонала потребителите придобиват всекидневни умения за живот – хранене; хигиена; грижи за здравето; битови умения – умения за запознаване с хранителни продукти и сервиране; избор на подходящо облекло и грижа за дрехите.

Персоналът на социалната услуга, организира ежедневието в ЦНСТДМУ по начин, който осигурява придобиване на знания и умения за независим живот:

 • Младежите участват в пазаруване, посещават градските детски площадки, разхождат се в парка, посещават театър, музей, изложби, градски карнавал и търговски центрове; гостуват на семействата на персонала;
 • Един потребител участва в клубовете по интереси в КСУДС. Ежедневно, по предварително установен график, всички потребители, през летния период посещаваха изградената детска площадка в дворното пространство на Комплекса;
 • Младежите и девойките участват в събития и тържества, организирани от СНЦ „Еквилибриум”– заключително тържество на лятната клубна програма провеждана в КСУДС, навършване на 10 годишнината от създаването на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Хелоуин, Коледно тържество и др.;
 • 23 младежи посещават Дневен център за младежи с увреждания в гр. Русе, а едно дете посещава Дневен център за деца с увреждания „Мечо Пух”;
 • Двама потребители ползваха социална услуга в КСУДС „Обучения в умения за самостоятелен живот”, а след приключването продължиха да участват в клубове по интереси в КСУДС;
 • На всички потребители се отбелязват личните празници с организирани тържества, почерпка и подарък;

По време на лятната ваканция екипът на ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“, с помощта на управленския екип на СНЦ „Еквилибриум“ организира две почивки на младежите и девойките. През м. юли 2015 г. 11 младежи и 1 дете почиваха на базата на Община Русе в лесопарк „Липник“ с. Николово. Като истински курортисти, те се наслаждаваха с пълна сила на поспиване до по-късничко сред прохладата на гората, хапване по желание и избор на домашно приготвените от персонала храна. Най-много им харесваха походите сред природата. С много топлина и разбиране ги посрещнаха в хижа „Кипарис“, което отново доказва, че добрите хора не са свършили и че българинът може да е разбиращ и приемащ различията. В началото на м. септември 2015 г., непосредствено преди учебната година бе организиран втори летен лагер – на море в с. Тюленово, общ. Добрич, обл. Варна. Там те се чувстваха невероятно. Някои от тях за първи път имаха възможността да видят морето и да усетят солената вода. Разходката до Шабла и Зеления образователен център бе само едно от многото нови приключения, които преживяха децата и младежите за първи път. Но истинската еуфория у тях и абсолютно нови реакции предизвикаха морето и  пясъка.

През м. ноември, трима потребители посетиха клуб по конен спорт и коневъдство „Ruse Horse“. Срещата с конете предизвика силна положителна емоция у тях и те прекараха незабравими часове на хиподрума. Наред с това, че имаха възможността да пояздят съпровождани от специалистите, те се включиха и в подготовката на конете за езда.

В края на м. ноември, екипът на ЦНСТДМУ с участието на младежите украсиха с коледна украса къщичките и елхите. Така създадохме усещането у младежите за предстоящите новогодишни и коледни празници. Екипите на двата центъра осигуриха домашно приготвена почерпка. Срещата с Дядо Коледа бе вълнуваща за младежите, заедно с него те пяха, танцуваха и  получиха своите дълго чакани коледни подаръци.

Младежите от двата центъра се включиха активно в подготовката на  благотворителния базар на СНЦ „Еквилибриум“, който се проведе в МОЛ Русе от 20.12.2015 г. до 23.12.2015 г. С подкрепата на персонала, рисуваха върху кадастрон с бои за ръце, като впоследствие този материал се използва за направата на празнична опаковъчна хартия.

 • Работа с близки и роднини

През м. септември бе възобновена връзката с дядото на младеж от ЦНСТДМУ „Надежда”, който живее в гр. Мартен. При получаване на информацията, че внукът му е настанен в близост до неговото населено място, възрастния мъж силно се развълнува и заяви желание да го посети. Още на следващия ден, момчето бе посетено от дядо си и баба си. Срещата бе изключително вълнуваща, както за семейството, така и за екипа на центъра. В младежа изплуваха приятни спомени от миналото, прекарано в семейството и той искаше да разкаже всичко, което му се бе случило до момента – ходенето на море, изживяванията в гората и др. При преразглеждането на индивидуалния план на младежа, екипът на Центъра покани дядото да вземе участие, с цел да се запознае с напредъка му и да се регулират техните бъдещи контакти. Възрастният мъж заяви готовност, да посещава внука си ежеседмично, в четвъртък от 10 ч. От тогава всяка седмица се осъществяват срещи, като връзката помежду им става все по–силна. За Бъдни вечер, момчето гостува в дома на дядо си в гр. Мартен и прекара една незабравима Коледа.

През м. ноември, със съдействието на служители на ДСП – гр. Бяла, установихме контакт с бабата по м. л. на девойка от ЦНСТДМУ „Любов“. При посещението на адреса, бабата ни информира, че майката е в чужбина, а тя самата категорично отказа да осъществява контакт с девойката и попълни декларация за отказ.

В началото на м. декември е установен контакт с майките на две девойки  /от ЦНСТДМУ „Надежда“ и ЦНСТДМУ „Любов“/. Майката на едната девойка работи в чужбина от няколко години. Жената не е осъществявала контакт с детето си от раждането до момента. Тя бе уведомена, къде е настанена дъщеря й и заяви желание да осъществи контакт при връщането си в страната през м. февруари 2016 г. С майката на другата девойка са провеждани множество телефонни разговори. Насрочени са няколко срещи в нейния дом, но поради безотговорното отношение на жената, реална среща с нея бе осъществена в началото на м. януари 2016 г. Майката бе информирана, къде е настанена дъщеря й и заяви желание за осъществяване на контакт.

Обучителни дейности

Със съдействието на Отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Образование и култура” към Общината и РИО на МОМН е осигурена възможност на всяко настанено дете/младеж (до навършване на 20 годишна възраст) да посещава училище. За учащите потребители са осигурени необходимите материали, помагала и пособия. Ежедневно, всички учащи се извозват до училище с транспорт на СНЦ „Еквилибриум” и се вземат след приключване на учебните занятия.

Петима младежи от ЦНСТДМУ „Любов“ и трима потребители от ЦНСТДМУ „Надежда“ посещават ПУ „Д-р Петър Берон“ в град Русе. Единият от тях завърши на 30.05.15 г. 1 клас. Четирима завършиха основно образование, един завърши 2 клас, а един 7 клас, двама завършиха 6 клас. На 30.06.15 г. потребителите получиха удостоверенията си, като трима от младежите завършиха основното си образование с отличие в ПУ „Петър Берон“. През м. юли 2015 г. бе проучена възможността, те да продължат образованието си в друго училище, където ще получат профилирано образование.

На 07.07.2015 г. екипът на ЦНСТДМУ проведе среща с Директорката на ПГО „Недка Иван Лазарова“, на която стана ясно, че младежите могат да бъдат записани в новооткритите паралелки за деца и младежи със специални потребности. Те ще получат възможността да придобият нови знания и умения в специалностите „Производство на облекло“ и „Шивачество“. Особено важно за „Еквилибриум“, е че тези младежи, изолирани до преди 1 година в различни Домове за деца и младежи с умствена изостаналост в отдалечени села, скрити от хората, прекрачиха прага на масово училище и имат шанса да усвоят професионални умения и компетентности наравно с всички останали деца. Това увеличава шансовете им за трудова заетост (с подкрепа, в защитена среда). Екипът  вярва, че тези деца и младежи имат потенциал и възможности, въпреки уврежданията им и институционалните им проблеми и той трябва и може да бъде развиван. Тяхното социализиране и индивидуалния подход и подкрепа са ключът към това развитие и младежите го доказват непрекъснато с напредъка, който бележат ежедневно. От началото на учебната година до настоящия момент служител на ЦНСТДМУ, всекидневно придружава младежите до училището и присъства на учебния процес, с цел подпомагане на учителите.

Петима младежи продължават своето образование в ПУ „Петър Берон“.     

На 15.09.2015 г. всички младежи са съпроводени от екип на ЦНСТДМУ до съответните училища и заедно с тях присъстваха на откриването на учебната година. Чувстваха се много радостни, част от тях, че виждат отново своите преподаватели, а тези които започват на ново място бяха щастливи да се запознаят с нови за тях хора.

Социалният работник на ЦНСТДМУ „Любов” и „Надежда“ подготвя служителите в училището за работа и пълноценна комуникация с децата/младежите, като им предоставя необходимата информация за поведението и когнитивното им развитие.

  Сформиране на екип

След поемане на управлението, ръководството на СНЦ „Еквилибриум” проведе индивидуални интервюта с всички служители, работещи в двата Центъра. С малки изключения, персоналът остана непроменен, което бе основната цел на доставчика, имайки предвид вероятността за промяна в поведението на потребителите.

Назначени бяха:

 • Управител на ЦНСТДМУ „Надежда “ и ЦНСТДМУ „Любов “ – 1
 • Оперативен счетоводител – ½
 • Социален работник на ЦНСТДМУ „Надежда “ и ЦНСТДМУ „Любов“ – 1
 • Детегледачки – 20
 • Медицинска сестра – 2
 • Шофьор – 1
 • Техник поддръжка сгради – 1

С всички служители са сключени трудови договори. Предоставени са им длъжностни характеристики и Етичен кодекс. Направен е първоначален инструктаж.

През 2015 г. са проведени общо четиринадесет процедури за подбор на детегледачки. Назначени са общо 13 детегледачки и 1 кинезитерапевт.

 

Административни дейности

През м. април фирма ЕЛИНА – 97, посети двата Центъра и изготви необходимата документация свързана с Противопожарна безопасност. Проведено бе обучение на екипите на ЦНСТДМУ.

Подадени са документите към Служба по трудова медицина „Антеа консулт” ЕООД гр. Русе. Изготвени са здравни досиета на служителите. Съгласно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд е сформиран Комитет по условията на труд.

От м. май ЦНСТДМУ „Надежда” и ЦНСТДМУ „Любов” са регистрирани като обекти с обществено предназначение към РЗИ – Русе. Направени са необходимите замервания за осветеност, температура на въздуха, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. Издадени са сертификати за контрол.

Съгласно Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ и Указание по водене на документацията в социалните услуги от общността за лица са изготвени и се поддържа задължителна документация, която е преномерирана, прошнурована и подпечатана с печата на доставчика. Поддържането и начините на ползване на тази документация се определя при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение, регламентирани в длъжностните характеристики на членовете на персонала:

 • регистър за ползвателите на социалната услуга ЦНСТДМ, с постоянен срок на съхранение;
 • входящ и изходящ дневник;
 • тетрадка за регистриране на заповедите на ръководителя и приложените заповеди към нея;
 • книга за жалби;
 • лично досие на всеки член на персонала;
 • утвърдените документи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
 • тетрадка за вписване и съхраняване на информация за протичане на работната смяна – Рапортна книга;
 • протоколни книги за обсъжданията на екипа и за общите работни срещи с целия персонал и/или с отделни групи служители;
 • протоколна тетрадка за регистриране на дарения с постоянен срок за съхранение и прилежащите документи;
 • лично досие на детето/младежа с постоянен срок на съхранение;
 • домакинска книга и др.

 

Изработени са вътрешни правила и процедури в съответствие с Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ и Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, с които персоналът е запознат.

През м. април са изготвени нови договори за ползване на социалната услуга ЦНСТДМУ за потребителите. Копия от които са предоставени на настойника.

През м. май е променен настойническия съвет, като настойник е назначен Управителя на услугата, което наложи преподписване на договорите за ползване на социална услуга ЦНСТДМУ. Поради същата причина са преподписани и договорите за ползване на социална услуга „Дневен център за младежи с увреждания”.

Ежемесечно се изработва работен график на детегледачките.

Регулярно се провеждат екипни срещи за обсъждане на вътрешни правила, трудности и предизвикателства пред персонала, както и за обсъждане здравословното и психо-емоционалното състояние на потребителите.

В края на месец октомври и началото на м. ноември, екипът на ЦНСТДМУ, съвместно с членовете на настойническия съвет, преразгледаха индивидуалните планове на всички потребители. Отчетен бе напредъка в развитието им и се планираха дейности за изпълнение през следващия шестмесечен период. Социалният работник изготви доклади за изминалия шестмесечен период.

През м. ноември на трима потребители е подновено настойничеството, поради изтичане срока на настоящите. Предоставени са доклади до Органа по настойничество, издадени са нови удостоверения.

Две девойки са преосвидетелствани пред ТЕЛК комисия, което наложи подаване на документи към ДСП – Русе за извършване на нови социални оценки.

На една от девойките настанени през месец септември в ЦНСТДМУ „Любов“ е оказано съдействие за промяна на адресната регистрация и издаване на нов документ за самоличност. През м. ноември момичето бе придружено до ОД на МВР за получаване на новите си документи. Подадени са всички необходими документи към ДСП – Русе за получаване на интеграционни добавки и НОИ за прехвърляне на пенсията в пощенски клон по адреса на местоживеене.

През м. декември за трима от младежите, които до този момент се самопредставляваха, са подадени искови молби до Окръжен съд – Русе, на основание чл.336 ал.1 от ГПК във връзка с чл.153 ал.1 от СК за поставяне под пълно запрещение и назначаване на настойнически съвет.

Проведени са ежемесечни оперативки с персонала на ЦНСТДМУ, на които се обсъждат въпроси свързани с ежедневните дейности в двата центъра, здравословното и психическото състояние на младежите и девойките, както и други текущи задачи. Насрочени са дати за новогодишните тържества на младежите в двата центъра през месец декември. 

Външни  супервизии  на екипа на услугата ЦНСТДМУ

Съгласно Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, е осигурена ежемесечна и извънредна – при възникнал проблем или заявка от член на персонала, супервизия на персонала, стажанти, доброволци и наставници. Тя се извършва от експерт, който не е член на екипа по предоставяне на услугата. Персоналът е запознат с възможностите и реда за получаване на професионална подкрепа и консултиране през периодите между планираната супервизия. На 21.04.15 г. е направена супервизия на екипа на ЦНСТДМУ „Надежда”, а на 22.04.15 г.  на екипа на ЦНСТДМУ „Любов” от външен супервизор – д-р Веселина Босилкова – Мелтева, д.п.н, преподавател в НБУ, РУ и др.;

През м. декември, детегледачките преминаха индивидуална супервизия, проведена от Д. Бисет. 

 

Вътрешни обучения

На 05.06.2015 г. е проведено вътрешно обучение на персонала на ЦНСТДМУ, което е част от Програма за повишаване професионалната квалификация на служителите на СНЦ „Еквилибриум“ – 2015: Програма ИМПАКТ – международна програма, създадена в САЩ, допълнена с методология и опит от Централна Източна Европа за работа с деца и младежи с увреждания. Тема на обучението бе: Методи на работа с аутистични деца и младежи. Обучител бе г-н Дейвид Бисет.

На 02.12.2015 г. е проведено обучение на тема: „Въздействие на увреждането върху детското развитие“, на което присъстваха всички служители на ЦНСТДМУ.

 

Участия в конференции, семинари, форуми

През м. май Управителя на ЦНСТДМУ участва в тридневно обучение в гр. Варна на тема: „Характеристики на аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детската възраст.“

През м. юни двама представители на СНЦ „Еквилибриум” взеха участие в националната заключителна конференция по проект: „Подкрепа“ на ДАЗД в гр. Пловдив на тема: „Преглед на отчетените ползи и практическите резултати от реализирането на шестте международни конференции“.

От 22.06.15 г. до 24.06.15 г. екип от СНЦ „Еквилибриум” проведе обучение на персонала на ЦНСТ гр. Ямбол по заявка на „Надежда и домове за децата“ – България. Тема на обучението бе: Организация и управление на услугата ЦНСТДМУ.

На 03.12.2015 г. медицинската сестра от ЦНСТДМУ „Надежда“ премина успешно курс за специализирано обучение с тема: „Отговорности на медицинската сестра при провеждане на лекарствена терапия в социални институции и услуги. Сестрински процес. Информирано съгласие за грижа, изследвания и манипулации.“

 

Посещения на гости, доброволци и дарители в ЦНСТДМУ

Екипът на СНЦ „Еквилибриум” поощрява активното общуване на децата/младежите с техни връстници и други значими за тях хора. Децата/младежите посрещат гости в ЦНСТДМУ „Надежда” и ЦНСТДМУ „Любов”, след като персоналът уведоми и съгласува с ръководството на доставчика и  е получено разрешение. Двата центъра бяха посетени от доброволци по случай Великден. На Велики четвъртък, съвместно с потребителите се боядисаха яйца, а на Великден им подариха козунаци. Първи юни бе отбелязан в двата Центъра с арт проява. Младежите рисуваха в дворното пространство с тебешири с доброволци. Нарисувани бяха символите на двата центъра – котва и сърце.

На 12.10.2015 г., специалисти и деца от трите Центъра за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция,  град Павликени, избраха за домакин на своята заключителна конференция – къщите „Любов“ и „Надежда“ в град Русе. Конференцията бе във връзка с приключване на техния проект. Изборът на град Русе за това събитие не е случаен, тъй като именно, в нашите Центрове за настаняване от семеен тип, са настанени и деца от Дома за деца с умствена изостаналост с. Михалци, които те познават. В уютното пространство на Центъра за настаняване от семеен  тип „Надежда“ се събраха екипите и децата и младежите от Павликени и Русе. Гостите представиха своите постижения и опит в новооткритите си центрове и екипите споделиха постиженията и предизвикателствата, свързани с процеса на адаптация на децата и младежите. Екипът на сдружение „Еквилибриум“, работещ в двете къщички в Русе, показа най-новия си филм, който събира моменти от ежедневието на децата и младежите и който е показателен за постиженията и напредъка  в рамките само на 1 година и 5 месеца от както са настанени в новите къщички в Русе.

На 14.12.15 г. и 15.12.15 г. бяха организирани тържества с нашите младежи, по повод коледните и новогодишните празници, в които се включиха доброволци от МГЕРБ.

Издания, публикации и филми, 2015 г.

През м. октомври, екипът на ЦНСТДМУ изготви брошура, която има за цел да запознае обществото със социалната услуга от резидентен тип, кои са потребителите на услугата, дейностите, които се провеждат с настанените младежи и девойки, целите, които се е поставил екипа при работата си с тях и не на последно място, начините по които социализираме младежите и девойките и разнообразяваме техните дни.

Направен е и филм за двата центъра, който може да се ползва, като обучителен при провеждане на външни обучения, тъй като отразява, как преминава ежедневието на потребителите и реално е отразен техния напредък.

 

Наименование на услугата:

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Надежда“

 

Точен адрес на предоставяната услуга:

(област, град/село, ул. №)

Област Русенска

Община Русе

гр. Русе, 7000

ул. „Котовск“№ 12 А

 

Телефон /E- mail:

 

0884 614 378 / cnstdmu@eq-bg.org

 

Лице за контакт:

 

Пламена Стефанова – управител на ЦНСТДМУ ”Надежда”

 

Капацитет на услугата:

12 +2

 

Целеви групи:

 

Лица до 18 – годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

Лица от 18 до 29 – годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

Общ брой деца, ползвали услугата през 2015г.:

От тях:

Услугата е предназначена за деца и младежи           (до 29г.), но към момента настанените потребители са общо 12, от тях имаме едно дете под 18 г. и 11 младежи..

 

     –      брой деца/младежи, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение:

Настанени са с административни заповеди на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП. Настаненото дете е с административна заповед на ДСП  – Русе № ЗД РД – 0111/28.08.14 г. на основание чл.27, ал. 1 и чл. 25, ал.1, т.2 и със Съдебно решение № 1642 /04.11.2014 г.

 

     –      брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

 

Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2015г.:

От тях:

0

 

      –     брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП:

0

 

     –     брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП:

0

 

      –    брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

 

           Общ брой потребители на услугата / всички клиенти  през годината :

13

 

       Общ брой случаи, по които е работено през годината:

От тях:

13

 

     –   брой затворени/ приключени случаи  през 2015 г. поради изтичане на срока за работа с клиента:

0

 

     –   затворени/ приключени случаи през 2015 г. поради отказ на клиента да сътрудничи:

0

 

    –   брой затворени/ приключени случаи  през 2015 г. с положителен ефект:

От тях:

0

 

– работата е довела до отпадане на риска

0

 

– работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето

0

 

–  друго / моля, опишете/

Починал младеж през месец май 2015 г. – 1 бр. Към края на 2015 г. заетите места в ЦНСТДМУ е 11 бр.+1 бр. от общността – общо 12 бр.

 

Услугата се предоставя:

( един верен отговор)

 

а)  самостоятелно от доставчика;  

б)  в партньорство с общината;

в)  в партньорство с друга НПО;

г)  друго………

 

Финансиране на услугата:

(възможен е повече от един отговор)

 

а) делегирана от държавата дейност;

б) общински средства;

в) собствени средства на организацията;

г) проект;

д) дарения; /фондонабиращи акции/

е) друго

 

Обща стойност на финансовите разходи по услугата за 2015г.:

95741 лв.- бюджетна субсидия 

1201,84 в брой – средства от дарения и фондонабиране

 

 

Извършвана ли е през 2015 г. промяна в екипа на услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  при кои длъжности и опишете причините/: След поемане  управлението на услугата ЦНСТДМУ от СНЦ „Еквилибриум“ е назначен следния персонал: 1 /2 управител: 1 /2 соц. работник; 1 мед. сестра; кинезитерапевт – 1 /4 ; работник поддръжка сгради – 1 /2 бр.; шофьор 1 /2 бр.; оперативен счетоводител 1 /4. Има голямо текучество на персонала, тъй като работата е много специфична и трудна, а заплащането за работа с деца и младежи със специални потребности е ниско и поради този факт има текучество на персонал и следователно не толкова качествени кадри.

Новоназначен персонал:

  Детегледачи – 17 бр.

 

Напуснал персонал: 7 бр. детегледачи.

б) не

 

Услугата има ли утвърден за 2015 г. план за обучение на персонала:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  кога е утвърден плана и от кого/:

План за развитие на персонала в ЦНСТДМУ „Надежда”  – изготвен е след атестацията на служителите в началото на 2015г. от управителя на услугата.

б) не /посочете причините

 

 

Провеждани ли са през 2015г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

 

 

 

 

 

а) да /посочете  колко бр.

1. Управителя на социалната услуга участва в тридневно обучение в гр. Варна на тема: „Характеристики на аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детската възраст“.   

2. Вътрешно обучение на целия персонал на ЦНСТДМУ „Методи на работа с аутистични деца и младежи“.

3. Мед. сестра на центъра участва в еднодневно обучение в гр. София на тема: „Отговорност на мед. сестра при провеждане на лекарствена терапия. Сестрински процеси и планове за сестрински грижи. Информирано съгласие за грижи, изследвания и манипулации.“

б) не /посочете причините

 

Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата.

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да – посочете броя на  проведените супервизии /индивидуални и групови/ и броя на обхванатите специалисти/:бр. на груповата супервизия – 13 бр. и индивидуална супервизия – 10 бр.

Проведени са общо  2 супервизии – индивидуална и  групова за целия персонал.

 

б) не – причини

 

Извършвана ли е проверка на услугата от служители на ДАЗД през отчетния период

(моля,  подчертайте верния отговор и пояснете)

а) да /посочете  по какъв повод 

б) не

 

 

 

 

 

 

Наименование на услугата:

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Любов“

 

Точен адрес на предоставяната услуга:

(област, град/село, ул. №)

Област Русенска

Община Русе

гр. Русе, 7000

ул. „Котовск“№ 10

 

Телефон /E- mail:

 

0884 614 378 / cnstdmu@eq-bg.org

 

Лице за контакт:

 

Пламена Стефанова – управител на ЦНСТДМУ ”Любов”

 

Капацитет на услугата:

12 +2

 

Целеви групи:

 

Лица до 18 – годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

Лица от 18 до 29 – годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

Общ брой деца, ползвали услугата през 2015г.:

От тях:

Услугата е предназначена за деца и младежи           (до 29г.), но към момента всички потребители са над 18 г., т.е. младежи.

 

     –      брой деца/младежи, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение:

Настанени са с административни заповеди на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП.

 

     –      брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

 

Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2015г.:

От тях:

0

 

      –     брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП:

0

 

     –     брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП:

0

 

      –    брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

0

 

           Общ брой потребители на услугата / всички клиенти  през годината :

13

 

       Общ брой случаи, по които е работено през годината:

От тях:

13

 

     –   брой затворени/ приключени случаи  през 2015 г. поради изтичане на срока за работа с клиента:

0

 

     –   затворени/ приключени случаи през 2015 г. поради отказ на клиента да сътрудничи:

0

 

    –   брой затворени/ приключени случаи  през 2015 г. с положителен ефект:

От тях:

0

 

– работата е довела до отпадане на риска

0

 

– работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето

0

 

–  друго / моля, опишете/

 

 

Услугата се предоставя:

( един верен отговор)

 

а)  самостоятелно от доставчика;  

б)  в партньорство с общината;

в)  в партньорство с друга НПО;

г)  друго………

 

Финансиране на услугата:

(възможен е повече от един отговор)

 

а) делегирана от държавата дейност;

б) общински средства;

в) собствени средства на организацията;

г) проект;

д) дарения; /фондонабиращи акции/

е) друго

 

Обща стойност на финансовите разходи по услугата за 2015г.:

96665 лв.- бюджетна субсидия 

1201,84 в брой – средства от дарения и фондонабиране

 

 

Извършвана ли е през 2015 г. промяна в екипа на услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  при кои длъжности и опишете причините/: След поемане  управлението на услугата ЦНСТДМУ от СНЦ „Еквилибриум“ е назначен следния персонал: 1 /2 управител: 1 /2 соц. работник; 1 мед. сестра; кинезитерапевт – 1 /4 ; работник поддръжка сгради – 1 /2 бр.; шофьор 1 /2 бр.; оперативен счетоводител 1 /4. Има голямо текучество на персонала, тъй като работата е много специфична и трудна, а заплащането за работа с деца и младежи със специални потребности е ниско и поради този факт има текучество на персонал и следователно не толкова качествени кадри.

 

Новоназначен персонал:

Детегледачи – 15 бр.

 

Напуснал персонал:

Детегледачи – 5 бр.

б) не

 

Услугата има ли утвърден за 2015 г. план за обучение на персонала:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да /посочете  кога е утвърден плана и от кого/:

План за развитие на персонала в ЦНСТДМУ „Любов”-изготвен е след атестацията на служителите в началото на 2015г. от управителя на услугата.

б) не /посочете причините

 

 

Провеждани ли са през 2015г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата:

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

 

 

 

 

 

а) да /посочете  колко бр.

1. Управителя на социалната услуга участва в тридневно обучение в гр. Варна на тема: „Характеристики на аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детската възраст“.   

2. Вътрешно обучение на целия персонал на ЦНСТДМУ „Методи на работа с аутистични деца и младежи“.

б) не /посочете причините

 

Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата.

(моля,  подчертайте верния отговоря и пояснете)

а) да – посочете броя на  проведените супервизии /индивидуални и групови/ и броя на обхванатите специалисти/:бр. на груповата супервизия – 13 бр. и индивидуална супервизия – 10 бр.

Проведени са общо  2 супервизии – индивидуална и  групова за целия персонал.

 

б) не – причини

 

Извършвана ли е проверка на услугата от служители на ДАЗД през отчетния период

(моля,  подчертайте верния отговор и пояснете)

а) да /посочете  по какъв повод 

б) не

 

 

 

           

 

Прилагане на методиката за оценка и управление на риска през 2015 г.

След поемане на управлението на двата центъра от СНЦ „Еквилибриум“ бе направена оценка и се изготви план за управление на риска, съгласно Методика за оценка и управление на риска. Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа.

 

Мониторинг

На 30.04.2015 г. е проведен мониторинг от ДСП – Русе за подкрепа и съвместна работа в социалната услуга.

На 18.09.2015 г. е проведен мониторинг от Община Русе, Областна администрация, РЗИ и РДСП за подкрепа и съвместна работа в социалната услуга.

На 17.11.2015 г. е проведен мониторинг от Община Русе.

 

Проверки и оценяване дейността на ЦНСДТДМУ. Дадени препоръки и предписания и предприети действия по изпълнението им

 

През изминалата година в ЦНСТДМУ са правени текущи проверки от Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Русе:

      – Текуща проверка на 14.09.2015 г. в ЦНСТДМУ „Надежда“ – Протокол от извършена инспекция в обект с обществено предназначение -14.09.2015 г. На основание чл. 19, ал. 2, т. 6 от Закона за здравето е предписано да се предоставят ЛЗК в РЗИ в срок до 18.09.15 г.

       – Текуща проверка на 13.10.2015 г. в ЦНСТДМУ „Любов“ – Протокол от извършена инспекция в обект с обществено предназначение -13.10.2015 г. – без предписание.

      – Текуща проверка на 25.11.2015 г. в ЦНСТДМУ „Надежда“ – Протокол от извършена инспекция в обект с обществено предназначение -25.11.2015 г. На основание чл. 19, ал. 2, т. 6 от Закона за здравето е предписано да се предоставят ЛЗК в РЗИ /Предписанието изпълнено/

 

Жалби, сигнали, инциденти

През 2015 г. в ЦНСТДМУ не са постъпвали  жалби и оплаквания от потребители. Не са регистрирани случаи на насилие и злоупотреба, инциденти и травми на потребители. Няма случаи на инфекциозни заболявания в ЦНСТДМУ „Надежда“ и ЦНСТДМУ „Любов“.

 

Привличане на допълнителни средства за повишаване качеството на предоставяните услуги

Дарения

В началото на м. юли 2015 г. е направено дарение от англичани от Обединена Божия църква, които дариха на младежите и девойките хранителни продукти. Срещнаха се с потребителите, запознаха се, пяха песни и танцуваха. Председателят на УС на СНЦ „Еквилибриум“ – г-н Бисет сподели за основните принципи, дейности и виждания на „Еквилибриум“ относно процеса на деинституционализация в България и ролята на сдружението в целия процес.   

През м. август 2015 г. са предоставени за безвъзмездно ползване помощни средства от Отдел ХУСУ на ДСП – Русе.

През м. септември са направени още две дарения, едното от които е от студентка на РУ „Ангел Кънчев“ /дрехи и обувки/, а другото е от „Фондация Надежда 2001-98“, които дариха на младежите и девойките двадесет и три чифта спортни обувки.

През м. декември 2015 г. предвид коледните и новогодишни празници са направени много дарения от различни фирми и частни лица. Осигурени са подаръци за децата и младежите с увреждания от къщи „Любов“ и „Надежда“ от:

 • Божия църква на пророчествата;
 • Гражданска доброволческа инициатива „Операция Плюшено мече“ кръвно/;
 • ВЗ „Дунарит“;
 • Чорапена фабрика „Феникс“;
 • Застрахователно дружество ASSET INSURANCE;
 • Ученици от Математическа гимназия, Русе;
 • Семейството осиновители, дарили 500 лева специално за младежите с увреждания от „Любов“ и „Надежда“;
 • ПП ГЕРБ, които за поредна година предоставиха две прекрасни коледни елхи за къщичките от семеен тип;
 • Много физически лица;

 

 

 

 

Развитие на услугите и дейностите през 2016 г.

При управлението си на двата центъра, през 2016 г. СНЦ „Еквилибриум“ планира

да осъществи следните дейности:

 1. Ще проведем задължителните медицински профилактични прегледи на всички ползватели на социална услуга.
 2. Ще се направят паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени в двата центъра.
 3. Ще продължим да разнообразяваме ежедневието на потребителите, като им организираме тържества, празнуване на личните им празници, разходки в Парка на младежта и по кея, разходки сред гората в лесопарк „Липник“.
 4. Ще организираме лагери в лесопарк „Липник“ и на базата на СНЦ „Еквилибриум“ в с. Тюленово.
 5. Ще организираме посещения на клуб по конен спорт и коневъдство „RuseHorse“.