• English
  • български

pdf-buttonПрез 2010 г. СНЦ Еквилибриум се пререгистрира в обществена полза и е вписано в Националния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20100908011.