• English
 • български

СНЦ „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и администрира 10 социални услуги в гр. Русе и гр. Бяла, както и е сертифицирано по системата за качество ИСО 9001 – 2015.

За управлението на Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) има преиздадени: лиценз от ДАЗД № 1278/06.06.2018 г. и удостоверение от АСП № 00191-0002 от 14.06.2018 г.

 

Съгласно ППЗСП „Център за работа с деца на улицата“ (ЦРДУ) е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения (Допълнителни разпоредби, §1 т.31 от ППЗСП).

Основна цел на услугата ЦРДУ е да осигури защита на децата на улицата, чрез извеждането им от рисковите условия на живот, в които живеят, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа (почасово, полудневно или целодневно) и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Услугите са свързани и с превенция на попадането на деца на улицата, отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, чрез индивидуална и групова работа с детето и неговото семейство. Предоставяните услуги осигуряват на децата в риск възможността да растат в семейна среда.

Пребиваването на деца в ЦРДУ цели още:

 • Осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете;
 • Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му;
 • Предотвратяване на социалната изолация на безнадзорните и безпризорни деца;
 • Превенция на противообществените и криминални прояви;
 • Защита на децата от всякакви форми на насилие, експлоатация на детски труд, трафик;
 • Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства;
 • Подготовка и осъществяване на интегриране на детето в семейна и/или близка до семейната среда.

 

От 16.03.2020 година във връзка с обявената извънредна обстановка в страната, свързана с Ковид – 19, изпълнението на всички дейности и дейности по предоставянето на социалните услуги в ЦРДУ са съобразявани със заповедите на министъра на МЗ, на кмета на община Русе, председателя на УС на СНЦ „Еквилибриум”, директор на КСУДС, указания на АСП и МТСП.

 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

Дейности и резултати

Социалната услуга ЦРДУ към КСУДС – Русе е предоставяна съгласно утвърдените нормативни и методически изисквания, програмите и политиките на доставчика.

Дейностите са реализирани съгласно Детайлизирана програма за управление на социалните услуги в КСУДС – Русе, представена при провеждане на конкурса за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугата и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м. януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.  

 Дейност 1

 1. Наименование на дейността:„Организационно изграждане на ЦРДУ”
 2. Описание на дейността: Преглед на Годишния график на дейностите и изработване на нов; Изготвяне на Годишен план за развитие на услугата ЦРДУ; Преглед и актуализиране на Оценка на риска, произтичащ от средата.

През м. януари 2020 г. бяха извършени атестации на персонала на ЦРДУ – Русе, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. Преразгледана бе оценката на риска, изготвен бе и нов Годишен план за развитие на услугата и график на дейностите за 2020 г. В началото на м. юли 2020 г. се проведоха функционални разговори с членовете на екипа и бе извършена междинна атестация.

Дейност 2

 1. Наименование на дейността: Обучения на персонала за развитие на професионалния капацитет”
 2. Описание на дейността:През м. януари 2020 г. бе отчетено изпълнението на План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦРДУ за 2019 г. и бе изготвен нов за 2020 г.

     През годината са осъществени вътрешни и външни обучения; членовете на персонала бяха включени във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността. Включени в дейността са специализираният персонал на ЦРДУ, който работи пряко с потребителите (ръководител, социални работници, психолог, координатори „Учебни дейности”).

На 26.02.2020 г. ръководитeл ЦРДУ участва в обучение по стандарт ISO 9001:2015 за управление качеството на социалните услуги.

На 09.03.2020 г. бе проведено вътрешно обучение на екипа на ЦРДУ на тема: „Документопоток в социалната услуга. Методика за използване на инструментите за Оценка, Анализ, планиране и подкрепа на деца и семейства”. Водещ на обучението бе Ст. Петева – ръководител ЦРДУ.

На 25.03.2020 г. екипът на ЦРДУ участва във вътрешно онлайн обучение на тема: „Текстово общуване и осъществяване на видео разговори, използвайки приложения като месинджър, фейсбук и вайбър”. Водещ на обучението бе член от екипа с познания по темата.

На 15.04.2020 г. бе организирано и проведено вътрешно онлайн обучение на екипа на ЦРДУ на тема: „Работа с общности”.

На 22.04.2020 г. бе проведено вътрешно онлайн обучение на екипа на ЦРДУ на тема: „Личностно центриран подход в работата с деца и младежи. Подход Базиран на силните страни- какво могат, а не какво не могат да правят. Подход, базиран на нуждите на децата и младежите (пирамидата на Маслоу) и на правата им.” Водещ на обучението бе психолога от услугата.

На 26.05.2020 г. екипът участва във вътрешно онлайн обучение на тема: „Консултирането в социалната сфера”.

На 18.06.2020 г. екипът от ЦРДУ участва в онлайн обучение „Супервизи, основана на подхода „каунселинг”, проведено от Ноу – хау център.

На 19.06. и 20.06.2020 г. директор КСУДС и ръководител екип на ЦРДУ участваха в обучения: „Професионалното прегаряне и стратегии за справяне” и „Стратегическо планиране на информационни кампании за детски политики”, проведени в гр. Велико Търново по проект „На фокус децата на България”, организирано от Българско училище за политика „Димитър Паница”.

На 25.06.2020 г. психологът на ЦРДУ участва в обучителна среща, организирана от Превантивно– информационен център, съвместно с Регионална здравна инспекция – Русе за планиране на съвместни мерки и действия за сътрудничество и реализиране на дейност.

На 19 и 20.09.2020 г. ръководителите на ЦРДУ и ЦОП участваха в обучение по проект – „ASAP”- Системен подход към работата с извършители на домашно насилие” на Асоциация „Ная”.

На 28.09.2020 г. сътрудник социална работа от ЦРДУ участва в обучителна сесия на тема: „Правата на жертвите на трафик на хора”, организирана от Община – Русе.

На 12.10.2020 г. екип от ЦРДУ и ЦОП участваха в обучение на тема: «Куклотерапия и приказкотерапия» с гост – лектор – Адриана Топалова.

    На 26.10.2020 г. ръководител ЦРДУ участва в организирано представяне на поредица от книжки, наречена „Говори с детето, дай му сила!“ по проект FIRST.

На 21.12.2020 г. екипът на ЦРДУ участва във вътрешно обучение, проведено от психолога от екипа на тема: „Методи и подходи при работа с деца с проблемно и предизвикателно поведение”.

На 18.12.2020 г. по покана на Сдружение „Дете и пространство“ член от екипа участва в онлайн премиера на документалния филм „Странни птици“.

 

Дейност 3

 1. Наименование на дейността:Супервизия на персонала”
 2. Описание на дейността:Груповите супервизии за екип ЦРДУ са планирани, съгласно нормативните изисквания и са част от Плана за развитие на професионалния капацитет на персонала. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството.

     През 2020 г. са проведени 12 групови супервизии по конкретни случаи и 6 индивидуални супервизии, за което са изготвени доклади и присъствени листи.

 

Дейност 4

 1. Наименование на дейността:„Предоставяне на услуги в ЦРДУ”
 2. Описание на дейностите:
 • Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения;
 • Работа с родителите за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават детето; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми;
 • Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки според сезона, санитарно-хигиенни услуги;
 • Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на децата;
 • Психологическа подкрепа на децата и техните семейства;
 • Дневни грижи за деца на улицата, деца, които не са започвали училище, отпаднали и застрашени от отпадане от училище, включващи образователни и ограмотяващи занимания, спортни дейности, творчество и изкуство, социални дейности, насочени към социална интеграция; информиране на децата за техните права и застъпничество;
 • Училищна подкрепа и съдействие за получаване на образование – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, професионално ориентиране и пред-професионална подготовка – насочване към различни професионални курсове;
 • Арт и трудотерапевтични занимания за децата, клиенти на ЦРДУ;
 • Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на способностите на всяко дете;
 • Мобилна работа (социална работа на терен).

 

2020 г. година постави екипа на ЦРДУ пред предизвикателството на дистанционна и комбинирана (онлайн и директна) работа с децата и техните родители/грижещи се при предоставяне на социалните услуги – прилагане на нови подходи, които се подчиняват на противоепидемичните изисквания и в същото време да съответстват на специалните потребности на уязвимите деца. Противоепидемичната обстановка в страната наложи в услугата мерките да се въвеждат с необичайна бързина и координация, за да се запазят резултатите от досегашната работа с децата, да се гарантира участието им в обучението и в същото време – тяхната безопасност.

По време на извънредното положение (от 16.03.2020 г. до 10.06.2020 г.) за по –лесна комуникация с клиентите, както и предоставяне на актуална информация, идеи и предложения за активно и забавно организиране на свободното време вкъщи от екипа на ЦРДУ бяха създадени фейсбук и месинджър групи, в които бяха включени децата и техните родители/грижещи се, която продължи да функционира до края на годината. За да поддържат децата социални контакти, екипът на ЦРДУ по време на извънредното положение провеждаше онлайн групова работа с тях, два дни седмично. Оказано бе съдействие на част от клиентите за регистрация на децата в училищните платформи и е проследяван процеса на онлайн обучението. За семействата, които не разполагаха с мобилни устройства за включването на децата в дистанционното обучение им бяха предоставени лаптопи от услугата за временно ползване, което осигури своевременното им включване в обучението.

От 10.06.2020 г. след получени указания от АСП, заповед на кмета на община – Русе и подписани от родител/грижещ се декларации, поетапно се възобнови директната работа с децата в ЦРДУ, като се следваха всички противоепидемични мерки. По някои от случаите планираните дейности продължиха да се провеждат комбинирано – дистанционно и директно.

През летните месеци бе създадена организация на работа, при която потребителите посещаваха услугата по изготвен график, така че да няма едновременно много деца в услугата. Част от дейностите се провеждаха на двора. Работеше се индивидуално и в малки групи.

От 19.10.2020 г. във връзка с нарастващия брой на заразени в страната от корона вирус и издадена заповед на директора на КСУДС директната работа с децата в услугата се извършва индивидуално, преустановени бяха директните групови дейности, като такива се извършват онлайн, чрез месинджър или групов телефонен разговор.

 

През 2020 г. в ЦРДУ са предоставяни социални услуги в следните направления:

 • „Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, за задоволяване на базисните потребности”

      Услугите по това направление са насочени към деца в риск от неглижиране и социална занемареност. Чрез предоставянето на почасова грижа в ЦРДУ им се осигуряват условия за равен достъп до здравни, социални услуги и образование. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя в ЦРДУ са определени, съобразно индивидуалните потребности на детето, училищната ангажираност, трудовата заетост на родителите. При посещенията на децата в ЦРДУ и при онлайн работа, съгласно плановете им за предоставяне на социална услуга, се провеждат социални и психологически консултации, оказва им се образователна подкрепа, включват се групова арт и трудотерапевтични дейности, участват в организирани социализиращи дейности, в дейности по интереси, работи се за усвояване и развиване на хигиенни навици, самостоятелност, поемане на отговорности. На децата в ЦРДУ се осигурява топъл обяд, проследява се здравословното им състояние – физическо и психическо. Осъществяват се разговори с класните ръководители, ресурсни учители и училищно ръководство, лични лекари, при необходимост се придружават за медицински преглед или се оказва съдействие на родителите за контакт или преглед с различни специалисти. Предвид извънредната обстановка в страната, поради КОВИД – 19, децата и родителите/грижещите се са запознавани, както и периодично се информирани и консултирани за мерките за безопасност, правила и норми за предпазване и съхранение на здравето. Поддържа се обратна връзка с родителите/грижещите се има ли заболеваемост в семейството. Проследява се процеса на онлайн обучението на децата и чрез контакти с родителите и с класните ръководители.

    През годината услугата е работила по 15 случая, от които 8 от 2019 г. Получени са 7 нови направления от ДСП. В края на годината активни са 6 случая.

Успоредно с работата с децата се провежда индивидуална работа с родителите /грижещите се за повишаване на капацитета им да полагат грижи и възпитават децата си; посредничество и практическа помощ за преодоляване на проблеми, използване на позитивни методи на възпитание, осигуряване на сигурна и спокойна семейна среда, насърчаване образователното развитие на децата, подобряване на влошени взаимоотношения дете-родител. Родителите/грижещите са насърчавани да стимулират образователното развитие на децата си, да проявяват интерес към това което учат, да ги хвалят и поощряват да постигат успехи, заедно да извършват съвместни образователни дейности. Давани са практически насоки как да помагат на децата си при усвояването на конкретни знания и компенсиране на пропуските, които имат.

На една от майките е оказано съдействие пред Д„БТ” и ръководството на фирма, към която бе насочена за работа, в следствие на което тя започна работа като хигиенистка.

При преминаване в дистанционна форма на обучение на всички деца и родители е оказано съдействие за регистриране в училищните платформи, на пет от децата са предоставяни мобилни устройства за временно ползване, което осигури своевременното им включване.

На едно дете се оказа съдействие за подаване на документите за кандидатстване след седми клас.

След заявено желание от страна на грижещите се за едно от децата да се премести да учи и живее в ЧОУ „Димитър Екимов” в с. Русаля, им бе оказано съдействие с подготовката на документите и с транспортирането им до там.

Всички деца получиха желаните коледни подаръци от НПО „Операция: Плюшено мече” и книги чрез кампанията на НМД „Направи добро. Подари книга на дете”.

     Родителите на всички деца периодично са подкрепяни с дарения на дрехи, обувки, хранителни продукти, транспортни разходи за децата, закупуване на лекарства. Някои от тях са подпомогнати със заплащане на битови сметки и интернет. За едно от семействата бе закупена конверторна печка за отопление. За четири от децата през годината е използван служебен транспорт за придвижването им до услугата, училище и дома им. За три от децата ежемесечно са закупувани карти за градския транспорт.

Част от работата по случаите бе провеждане на домашни посещения, като през годината бяха прецизирани и се извършваха при строго спазване на въведените в страната противоепидемични мерки.

В резултат на оказаната подкрепа родителите успяваха да задоволят базисните потребности на децата си в семейна среда.

 

 • „Дневна грижа (почасово, след училище) за деца, застрашени от отпадане от училище и попадане на улицата”

Основната работа по това направление е насочена към превенция на отпадането от училище, чрез интензивна педагогическа/учебно-възпитателна подкрепа за деца, при които е установен риск да бъдат изключени от образователната система. Интензивността на посещенията и времетраенето на престоя на децата в ЦРДУ се определя съобразно установените индивидуални нужди на детето и спецификата на всеки конкретен случай.,

През годината е работено по 11 случая, като 5 от тях са от 2019 г. Получени са 6 нови направления от ДСП – Русе за предоставяне на социалната услуга. В края на периода активни са 6 случая.

През годината планираните дейности с децата се провеждаха директно, дистанционно или комбинирано /дистанционно и директно/, което се налагаше поради въвежданите мерки за превенция на разпространяване и заразяване с COVID – 19. Престоят на децата в услугата бе полудневен, по график или ежедневно.

С децата са провеждаха планираните социални и психологически консултации, работеше се за повишаване на мотивацията и развиване на навици за полагане на учебен труд; оказваше се педагогическа подкрепа за покриване на образователни дефицити; подкрепа за подготовка на уроците за училище; участват в групова работа и в индивидуални арт и трудови занимания, в дейности по интереси. Работи се за усвояване и развиване на хигиенни навици и самостоятелност, проследява се здравословното им състояние – физическо и психическо. При посещенията на децата в ЦРДУ им се осигурява обяд. Периодично се поддържа връзка с педагозите на децата и с училищно ръководство във връзка образователното развитие на децата, съгласуване на съвместни дейности, застъпничество при необходимост. Във връзка с налаганите мерки в страната с цел превенция от заразяване и разпространяване на COVID – 19 на децата бе оказано съдействие за регистриране в училищните платформи. За едно дете е съдействано за безплатен интернет за периода на извънредното положение от Нетуоркс, от където и бе предоставен и компютър. При необходимост са заплащани сметки за интернет.

Успоредно с работата с децата се работеше и с техните родители/грижещи се съгласно заложените цели и планирани дейности – провеждано е социално и психологическо консултиране за повишаване на капацитета им за полагане на грижи и възпитание децата; за укрепване на връзките между тях и децата и подкрепа за справяне с кризи в семейните отношения, насърчаване да стимулират образователното развитие на децата си. Оказвано им е съдействие пред училищните власти. При спазване на наложените мерки във връзка с корона вируса са посещавани домовете на семействата за проследяване на жилищно – битовите условия и консултиране на родителите. Оказвано е съдействие за придвижването на 4 от децата от училище до услугата и обратно до вкъщи със служебен транспорт, поради ниската им възраст или трудовата заетост на родителите им. За всички деца бяха осигурени тетрадки и канцеларски материали. За две от децата бяха закупени учебни помагала.

В резултат на оказваната подкрепа децата не допускаха безпричинни отсъствия в училище и се справят по–добре с учебния материал, а през ваканциите успяха да компенсират част от натрупаните пропуски, които имат. Едно от децата, което е в самостоятелна форма на обучение успешно положи всички изпити и премина в 9 клас. Със съдействието и подкрепата на екипа в периодите на дистанционно обучение всички деца бяха включени в образователния процес.

 

 • „Превенция на рисково поведение и въвличане на деца в дейности, неблагоприятни за развитието  им”

      Услугата е насочена към деца с емоционални и поведенчески затруднения, с дефицити във възпитанието, предразполагащи към трудности при преценяването на рискови ситуации и неспособност да овладяват неприемливи поведенчески прояви.

      През годината услугата е ползвана от едно дете и неговото семейство. В резултат на проведената работа бяха постигнати заложените цели /взаимоотношенията между детето и родителите се подобриха, не бяха допуснати нови противообществени прояви от страна на детето, редовно посещава училище и не допуска безпричинни отсъствия/ и случаят бе приключен успешно. Към момента детето продължава да поддържа връзка с екипа и с гордост споделя за своите успехи и реализирани цели.

През годината не са насочвани потребители към социалните услуги: „Социална и образователна рехабилитация за деца, трайно отпаднали от училище и социално маргинализирани групи или от семейства с нисък социален статус” и „Работа с непълнолетни лица, осъдени на пробация”

 

Основните дейности в ЦРДУ са насочени в четири области: „Образование, обучение, ограмотяване”; „Осигуряване на здравни грижи”; „Арт и трудотерапия”; „Социална рехабилитация”.

„Образование, обучение, ограмотяване”

     През 2020 г. в ЦРДУ е оказана образователна подкрепа на всички деца (18), ползващи социални услуги за компенсиране на образователни пропуски по БЕЛ, математика, английски език и др.; при подготовка на домашните за училище; за усвояване и развиване на навици за учене и самостоятелност. Работено е за повишаване на мотивацията за полагане на учебен труд и добро поведение в училище.

Едно от децата е ученик в самостоятелна форма и в резултат на оказаната подкрепа успя да се справи успешно с изпитните сесии. В резултат на оказаната подкрепа всички деца развиват навици за учене и се справят по-добре в училище в сравнение при стартиране на услугите. Редовно ходят на училище и не допускат неизвинени отсъствия. По време на дистанционно обучение с подкрепата на екипа всички деца се включиха своевременно и не са прекъсвали образователния процес.

      При работата с родителите/грижещите те са консултирани и насърчавани да стимулират образователното развитие на децата си, да проявяват интерес към това, което учат, да ги хвалят и поощряват да постигат успехи. Оказвано им е съдействие пред училищните власти. Подкрепяни са с дарения на тетрадки и канцеларски материали, училищни раници, за четири от децата са закупени училищни помагала по съответните предмети, осигурявани са мобилни устройства при преминаване на дистанционно обучение.

     През годината се поддържаха периодични контакти с класните ръководители, педагози от училищна занималня и училищни ръководства, с цел получаване на информация за образователното развитие, съгласуване на работата, застъпничество.

   „Осигуряване на здравни грижи”

    В ЦРДУ се осигурява наблюдение и грижа за здравословното състояние и личната хигиена на децата. През 2020 при посещенията на всички деца в ЦРДУ е работено за усвояване и развиване на навици за поддържане на лична хигиена – дезинфекция, измиване на ръцете преди и след ядене, избърсване на ръцете в салфетка, пазене на дрехите чисти, култура на хранене, спазване на въведените противоепидемични мерки. При стартиране на услугата се провежда първичен оглед на децата от медицинската сестра. Периодично се осъществява оглед на децата за външни паразити (въшки) и са провеждани разговори по отношение здравословно хранене и хигиена. Съгласно плановете за подкрепа регулярно се осъществяваха контакти с личните лекари на децата за получаване на информация и проследяване на здравословното им състояние. Предвид извънредната обстановка в страната, поради КОВИД 19, децата и родителите/грижещите се са запознавани, както и периодично се информирани и консултирани за мерките за безопасност, правила и норми за предпазване и съхранение на здравето. Проследявано е има ли заболели в семейството. През м. октомври 2020 г. бащата на едно от децата информира, че е с положителен тест за корона вирус и заедно с детето си бяха под карантина в период на 14 дни. При спазване на всички противоепидемични мерки екипът своевременно закупи предписаните лекарства за бащата и детето и им бяха предоставени. Подкрепени бяха с хранителни продукти за периода на карантината.

При възникнал здравословен проблем и невъзможност родителят да реагира, с негово съгласие някои от децата са придружавани за медицински преглед при личен лекар. Семействата са подкрепяни със закупуване на медикаменти, съгласно предписана рецепта.

       През годината децата са боледували предимно от респираторни заболявания. Едно от тях е с поставена диагноза „Епилепсия”. При заболяване е проследявано как протича лечението при децата.

      „Арт- и трудотерапия”

     Дейността се реализираше в занимания по интереси с арт и трудотерапевтична насоченост – клубовете „Забавна работилница“, „Мода и бижу“, „Спорт, природознание и игри на открито“, както и в провеждани индивидуални занимания с децата с арт и трудова насоченост, където се стимулира творческото въображение на децата, фината им моторика, внимание, естетически вкус и сръчности; децата опознават различни техники и материали, усвояват трудови навици, учат се да работят в екип. В дейностите се включват всички деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ, съгласно графика им на работа в центъра.

Децата са стимулирани да овладяват елементарни трудови умения – подреждане на масата за обяд, сервиране, отсервиране, почистване, подреждане и почистване на стаите, засаждане на стайни цветя и грижа за тях.

„Социална рехабилитация” 

Тази дейност се реализира в клуб „Научи ме как”, както и чрез провеждане на тематични интерактивни сесии и разговори с децата; чрез включване на гости, студенти; експерти от РЗИ, посещения на различни организирани мероприятия или забележителности в града, участие в проекти и др.

През м. февруари 2020 г. активно в пряката работа с децата се включиха студенти, които бяха на практика в услугата (образователна подкрепа, подкрепа на децата в клубовете по интереси, проведоха интерактивна сесия за „Трифон Зарезан и Свети Валентин” и др.) и така децата, ползващи услугата, имаха възможност да общуват и да си взаимодействат с други хора, различни от екипа, и да разширяват социалните си контакти.

Предвид въведените противоепидемични мерки в страната от м. март 2020 дейностите с външни лица-гости в услугата, както и посещенията извън ЦРДУ бяха прецизирани и ограничени.

      Проведените сесии в клуб „Научи ме как” през годината имаха за цел да научат и развият уменията на децата за работа в екип, изразяване на собствено мнение, самопредставяне, себепознание, говорене пред група, защитаване на собствена позиция, да разсъждават върху конкретна тема, представяне на своя гледна точка по обсъждана тема, усвояване на различни житейски умения, обогатяване на ценностната система. През годината в клуба бяха разгледани следните теми: „Справяне с трудности”; „Весели и находчиви”, „Какво ме прави щастлив”, „Рекламата – що е то?” „Етикет на хранeне” и „Насилието в училище”, „Различните”, „Добрите и лошите думи”, „Комплиментите – начин на употреба”, „Приятелството”, „Правилата”, „Представяне пред група”, „Емоциите”, „Екипна работа”, „Да направим нещо за другите”, „Вярата на човека”, „Красотата в мен”, „Кой съм аз”.

       Отбелязани бяха празниците „Баба Марта”, годишнината от обесването на В. Левски, Освобождението на гр. Русе, световния ден на розовата фланелка, денят на Народните будители, Коледа и др.

 

Други социализиращи дейности:

В началото на годината (03.01.2020) с децата, които посещават ЦРДУ бе проведена фокус група, с цел  равносметка на изминалата година и какви цели си поставят за новата. Децата бяха провокирани да споделят кои от дейностите в ЦРДУ са им били най – полезни и с какво, кое им е харесало най-много, какво биха искали да се промени и какви нови дейности да се включат.

На 04.02.2020 г. децата участваха в поредна дейност по проект „Училище по природа” на ТД „Приста” – наблюдение на птици по поречието на р. Дунав.

На 27.02.2020 г. децата посетиха офиса на Сдружение „Европейски пространства 21”, който се намира в сградата на КСУДС и бяха запознати с професиите „монтажист”, „режисьор” и „оператор”.

На 28.02.2020 г. децата посрещнаха Баба Марта, която ги запозна с легендите за произхода на мартениците, традицията и им раздаде мартеници.

През м. февруари 2020 г. децата участваха в арт – конкурс за най-креативна Валентинка, организиран от СНЦ „Дунавско сияние”. Валентинката на едно от децата бе класирана на трето място, за което получи грамота и подарък гривна, а всички останали участници – грамота за участие.

На 02.03. и 04.03.2020 г. се проведоха интерактивни сесии във връзка с Освобождението на България, като на 02.03.2020 г. бе посетен и Паметника на свободата в центъра на града. Целта на дейността бе децата да се запознаят със събитията, свързани с Освобождението на България и възстановяването на българската държавност. Децата бяха провокирани да размишляват над понятия като „свобода”, „освобождение”, „родолюбие”, „патриотизъм”.

На 05.03.2020 г. бе отбелязан международния ден на жената – 8 март. Част от сесията бе посветена на изработване на кошничка с цветя от хартия – подарък за значимите за тях жени.

След обявяване на извънредното положение от 20.03.2020 г. чрез видеовръзка по месинджър се провеждаше онлайн групова работа с участието на екипа и децата. Поради технически причини се работеше в малки групи. Една от целите на груповата работа бе социалзация, децата да се видят помежду си и с екипа, да общуват. В онлайн груповата работа се включиха всички деца, които към периода ползваха социални услуги.

През м. март 2020 г. бяха разгледани следните теми: „Как да предпазим себе си и близките си от корона вируса“, „Как да се предпазим от измами (телефонни или позвънявания на вратата) по време на обявеното извънредно положение”; „Какви са положителните и отрицателните страни на онлайн обучението. Как да организираме свободното си време“ и „Отбелязване на международния ден на хумора и сатирата“.

     През м. април 2020 г. бяха разгледани следните теми онлайн: „Международен ден на детската книжка”, „Световен ден на здравето”, „Изкуството да правиш добро”, „Великден – запознаване с традициите и техниките за боядисване на яйца”; „Създаване на приказки”, „Денят на земята”; „Международен ден на труда. Да работим за мечтите си”.

      През м. май 2020 г. по време на онлайн груповата работа с децата се обсъждаха теми от различни области – литература, спорт, животински видове, отбелязваха се международни и традиционни български празници. В допълнение им се предлагаха интересни игри и арт занимания. Показваха им се физически упражнения, които да прилагат вкъщи, както се целеше да осъзнаят и ползата от физическата активност. По повод Деня на детето, децата имаха възможност да се поздравят, да пеят, а екипът им обяви и ги насърчи да участват в конкурс за рисунка на тема: „Детство мое”. По време на груповите дейности на децата се поставяха различни задачи, игри, които спомагат развитието на логическата им мисъл, въображението им, силните им страни, да изразяват мнение и да споделят. Понякога родителите или грижещите се за децата, наблюдаваха и се включваха в сесиите, подпомагаха ги.

     На 29.05.2020 г. по случай първи юни всички деца бяха изненадани с подаръци от услугата – книжки за оцветяване, книжки за четене, календари, балони, пакет с лакомства и грамоти за участие в конкурса „Детство мое”, като срещите с децата се осъществиха пред домовете им.

     През м. юни 2020 г. по време на дистанционната групова работа с децата бяха разгледани следните теми: „Втори юни – ден на Христо Ботев”, „Приятелството”, „Безопасност на движението”.

Възстановяването на посещенията и директната работа в ЦРДУ след 10.06.2020 г. се отрази положително на всички деца и те го очакваха с голямо нетърпение. Контактите и срещите се осъществяваха поетапно при спазване на противоепидемичните мерки.

През м. юни 2020 г. едно дете заедно с екипа на ЦРДУ се включи в събирането на билки в билковата градина на къща – музей „Захари Стоянов”, което спомогна то да разшири знанията си за видовете билки и лечебните им свойства, както и да развие трудови навици.

Във връзка с международния ден на бащата на 21.06.2020 г. и националната кампания „Да бъдеш баща” в ЦРДУ бе организиран и проведен празник под наслов: „Връзката е важна” с участието на децата, техните бащи и една майка. В празника се включиха пет деца, трима бащи и една майка.

На 11.08.2020 г. в ЦРДУ децата бяха посетени от експерт на РЗИ – Русе, който ги запозна с мерките за предпазване от корона вируса и им прочете приказка по темата.

На 18.08.2020 г., разделени в две групи, децата посетиха Пантеона на възрожденците в града, след което играха на детската площадка.

На 26.08.2020 г. отново разделени в две групи посетиха фитнес площадка, намираща се в близост до Комплекса.

На 28.08.2020 г. децата бяха посетени от известния русенски художник Огнян Балканджиев, който им разказа за своята професия, показа им свои картини.

От 28.08. до 01.09.2020 г., разпределени в малки групи, децата участваха в интерактивна сесия на тема: „Грижа за нашето тяло”. Представен им бе анимационния филм „Чук и Пук”.

На 13.09.2020 г. в двора на Комплекса, децата ползващи социални услуги в ЦРДУ и техните родители /грижещи се, казаха „довиждане” на лятото, като децата демонстрираха какво са правили и какво са научили в услугата през лятната ваканция. Те се похвалиха на родителите си със своите Лични книги «Моите успехи», които попълват в услугата и ги поздравиха с изпълнения на стихотворения, гатанки и песни.

На 15.09.2020 г. художникът О. Балканджиев поздрави децата в услугата с началото на новата учебна година и им подари книжки и тефтерчета.

На 23.09.2020 г. 6 деца от ЦРДУ заедно с други деца участваха в музикално събитие „Дръм съркъл ЛИБЕРА” с барабанния терапевт Мартин Иванов.

През м. октомври 2020 г. за участие в онлайн младежко събитие VOICE IT 2020 „Дискриминацията не ти отива” – дейност, която реализира Национална мрежа за детето, бе изготвен видеоклип с мнението на четири от децата и екипа по темата. Направеният клип бе публикуван в социалните мрежи.

Във връзка с нарастващия брой на заразени в страната от 19.10.2020 г. груповата дейност в ЦРДУ бе преустановена и отново се премина към провеждане на онлайн такава. Чрез включването на децата в групови онлайн сесии, те имат възможност да се „срещат” и да разговарят помежду си, да усвояват нови знания.  

На 27.11.2020 г. бе проведена онлайн групова сесия с участието на 5 деца на тема: „Трудности в онлайн обучението. Ден на християнското семейство”.

През м. декември 2020 г. бяха проведени три онлайн групови сесии на следните теми: „Опасностите в интернет”, „Права, отговорности и задължения на децата” (във връзка с международния ден за правата на човека) и „Бъдни вечер и Коледа”. Включиха се 7 от децата.

На 20.12.2020 г. в ЦРДУ бе организирана коледна изненада – празник за деца и родители, на който те пристигаха в точно определен час и бяха посрещани от Снежанка и джуджетата на Дядо Коледа. Срещите на децата със Снежанка и джуджетата беше изненада за тях, подготвена от екипа на ЦРДУ със съдействието на родителите им. Децата и родителите, които не успяха да дойдат в КСУДС бяха посетени на адресите им, което отново бе изненада за децата. Всички те получиха желаните подаръци, които за поредна година са осигурени от НПО „Операция: Плюшено мече” и желани книги от кампанията на НМД „Направи добро. Подари книга на дете”.

В резултат на участието в различни дейности децата повишават своите социални компетенции, развиват силните си страни и уменията си за работа в екип, усвояват нови знания. Насърчават се в самостоятелност.

В ЦРДУ се отбелязваха и най – обичаните лични празници – рождени и именни дни. Децата и екипът поздравяваха и отправяха своите пожелания към рожденика, изработваха картички, които му подаряваха. Услугата осигуряваше подарък за всеки рожденик. Организираха се и малки празници за изпращане на децата, чиито услуги са приключили.

В ежедневната работа в ЦРДУ се стимулира детското участие – децата се насърчават да са активни в планирането на собствените си програми за развитие, да правят избор на дейностите, в които да участват, да споделят мнения, дават предложения. Участват и в срещите за приемане и преразглеждане на плановете, заедно с техните родители, представители на ЦРДУ и ОЗД, където се насърчават да дават мнения и предложения, да заявят в какви дейности желаят да се включват, за да се развиват, дава им се възможност да бъдат чути. Периодично се провеждат индивидуални и групови разговори с децата, по време на които се насърчават да споделят, в какви инициативи желаят да се включат, както къде, кога и с кого. Ежеседмично се съгласува менюто за обяд с тях.

В ЦРДУ всяко дете изготвя книга „Моите успехи”, която цели стимулирането им да постигат успехи. В книгата си децата поставят своите успехи, които ги карат да се чувстват значими и можещи – грамоти, копие на бележник, копия на контролни, съчинения, рисунки и др. С гордост ги показват на своите родители/грижещи се.

Друга добра практика е „пълнене” на „Бурканче за Щастие“- децата се стимулират към позитивно отношение към света и себе си. Всяка положителна постъпка или момент, който е накарал детето да се е почувства значимо и щастливо, се записва на лист хартия и си го пуска в бурканчето. При приключване на услугата детето си го получава и си припомня щастливите моменти.

През 2020 г., съгласно графика на посещение в ЦРДУ, на 18 деца бе осигурено обедно хранене. Дарявани са хранителни стоки, дрехи и обувки според сезона на всички деца, канцеларски консумативи, закупени са комплекти – помагала за четири от децата, поемани са ежемесечните транспортни разходи на 4 деца, за 4 е ползван служебен транспорт за придвижването им до КСУДС и след това за връщането до дома им или до училище.

Дейност 5

 1. Наименование на дейността:„Организиране и провеждане на дейности и кампании за фондонабиране”
 2. Описание на дейността:

    Програмата за фондонабиране на КСУДС включва участие в благотворителните Коледен, Великденски и Първомартенски базари на СНЦ „Еквилибриум”; привличане на донори за целево спонсориране, участие в благотворителни инициативи, инициирани от други организации.

     През годината децата от ЦРДУ изработваха сувенири за благотворителните базари, но предвид  обявените противоепидемични мерки бе проведен само Първомартенски базар. СНЦ «Еквилибриум» реализира благотворителна кампания „Коледен Дар“ в социалните мрежи с предложени 10 варианта за закупуване на електронни ваучери за децата, потребители на социалните услуги.

На 26.09.2020 г. член от екипа участва в благотворителен базар на „Сексагинта Приста” с изделия, изготвени от децата и служители на ЦРДУ.

През м. декември 2020 г. чрез НПО „Операция: Плюшено Мече” и включване в кампания на НМД „Направи добро. Подари книга на дете” бяха осигурени на всички деца желаните подаръци и книги.

Дейност 6

 1. Наименование на дейността: Ваканционни програми и клубна дейност”
 2. Описание на дейността:Развиване на дейности за осмисляне свободното време на децата – клубовете по интереси, разходки, пикници, посещения, забавления, игри на открито и др. В клубовете се акцентира върху удоволствието от експеримента, свободното изразяване, развиване на силните страни, подържане на емпатийна среда, в която всеки да се чувства разбран, приет и да търси и намира пътя към себе си и другите. В клубовете по интереси се работи върху развиване на уменията на децата за общуване, работа в екип, взаимопомощ, емпатия, фината и обща моторика и др.

През 2020 г. клубовете по интереси, които се провеждаха бяха: „Забавна работилница”, „Научи ме как?”; „Спорт, природознание и игри на открито”; „Мода и бижу”; „В света на книгата и литературното творчество”. Сесиите се водят от различни специалисти на ЦРДУ – Координатори учебни дейности, социални работници, психолог. С цел спазване на въведените противоепидемични мерки в страната през летните месеци клубовете по интереси се провеждаха в две малки групи в сутрешните и следобедните часове по изготвен график и в тях участваха деца, ползващи социални услуги в ЦРДУ и ЦОП. Организирани и реализирани бяха посещения до различни обекти, разходки до близки детски площадки и паркове, игри на открито. Посещенията на външни лица в услугата за работа с децата бяха ограничени.

Провеждането на групова работа през годината бе съобразено с въвежданите противоепидемични мерки в страната, като в периода на извънредното положение и след 19.10.2020 г. пряка групова работа с децата не се провеждаше.

Дейност 7

 1. Наименование на дейността: „Поддържане на ефективна партньорска мрежа”
 2. Описание на дейността:Основни партньори на СНЦ „Еквилибриум“и в частност на ЦРДУ са Община Русе, Областна администрация – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе/Отдел „Закрила на детето“, УМБАЛ – Русе, ЦПЗ – Русе ДЮЦПЗ, ОПЛ, НЧ „Захари Стоянов”, ТД „Приста”, РЗИ, РУ „Ангел Кънчев”, РИМ, „Художествена галерия”, Сдружение „Европейски пространства 21“ и др. Партнираме и с много обществени и неправителствени организации, с които ни свързва дългосрочно сътрудничество.

На 28.01.2020 г. директор КСУДС и ръководител ЦРДУ присъстваха в РУ „Ангел Кънчев” на събитие във връзка с инициатива, свързана с представяне от доц. Нунев на сборник с научно-приложни материали по проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“.

На 10.02.2020 г. екипът на ЦРДУ обмени опит със социален работник, работещ в социална услуга (ЦНСТ за деца без увреждания) в гр. Исперих, която през месеца бе на студентска практика в ЦРДУ.

На 09.07.2020 г. ръководител ЦРДУ участва в работна среща с г-жа Десислава Димитрова, представител на Sioow Food – България, за обсъждане на бъдещи съвместни дейности и партниране. Представителите на двете организации взаимно се запознаха с дейността, която извършват и набелязаха области и различни дейности за сътрудничество.

На 11.12.2020 г. част от екипа участва в заключителна онлайн работна среща за отчитане на резултати от проведено през зимния семестър практическо обучение по социална работа в електронна среда на студенти от специалност „Социални дейности“. Проф. дн Сашо Нунев прочете благодарствени адреси за ръководителите и екипите от специалисти в социалните услуги на КСУДС.

Дейност 8

 1. Наименование на дейността:„Мониторинг на дейностите и резултатите”
 2. Описание на дейността:Мониторингът на дейността на ЦРДУ се осъществява съгласно процедурата за вътрешен контрол на доставчика, а също така Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“). Провеждат се фокус – групи с клиенти, чийто услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите.

При приключването на всеки случай в ЦРДУ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези документи се проверяват и анализират от ръководител ЦРДУ. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на услугата, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол на работната ангажираност на служителите от ЦРДУ. В началото на всяка година се прави стратегическо планиране с целия екип: преглед на изпълнението на плана/графика и на набелязаните мерки за преодоляване на идентифицираните рискове от предходната година и се разработват нови такива. Документират се най-значимите постижения, както и трудности/слабости – неща, които могат да бъдат подобрени.

На 02.03.2020 г. в КСУДС бе извършена планова проверка от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе с цел спазване на нормативни изисквания в областта на безопасност на храните. Заключението в доклада за извършената инспекция е, че обекта отговаря на нормативните изисквания в област на безопасност на храненето.

На 26.05.2020 г. по електронен път е получено предписание от РЗИ за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в социалните услуги. Служителите са запознати със задължителните мерки срещу подпис.

На 04.06.2020 г. е извършена проверка от държавен здравен инспектор от РЗИ Искрен Монев, при която е констатирано, че на видно място в обекта са осигурени указателни материали относно COVID – 19, на мивките е осигурен сапун и дезинфектант. На входа е осигурен дезинфектант за ръце. Служителите работят с маски, ръкавици. Предписанията касаят извършване на пререгистрация на ЦОП и регистрация на ЦРДУ в РЗИ до 3 работни дни, както и извършване на минимум 4 пъти на ден дезинфекция на помещенията, санитарните възли и контактните повърхности. Препоръките са изпълнени в срок.

На 10.08.2020 г. по електронен път е получено предписание от РЗИ, на основание писмо №16-00-4/05.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Във връзка с нарастващия брой на лицата, заразени с COVID – 19 в домовете за социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, и с цел опазване здравето и живота на потребителите на тези услуги, са предписани мерки за временно преустановяване приема на нови лица, като изключение от забраната е допустимо само за случаи, налагащи прием по медицински или хуманитарни причини.

На 24.09.2020 г. бе извършена планова инспекция от Областна дирекция по безопасност на храните. Направено е заключение, че обектът е в съответствие с  нормативните изисквания на действащото законодателство.

  На 12.10.2020 г. бе проведен мониторинг от Община Русе с цел спазване на противоепидемичните мерки. 

Дейност 9

 1. Наименование на дейността: „Оказване на експертна подкрепа на други доставчици на социални услуги”.
 2. Описание на дейността:Специалисти с опит от КСУДС са се утвърдили като презентатори, обучители и супервизори и са канени от други организации за оказване на експертна подкрепа и обучения.

През м. август 2020 г. психолози от ЦРДУ и ЦОП оказаха психологическа подкрепа на персонала в ДСХ „Възраждане“ в Русе във връзка със заразените персонал и потребители на дома.

В периода 15 – 24.09.2020 г. са проведени обучения в четири групи на персонала на ДСХ „Възраждане” от експерти (включително и от ЦРДУ) на СНЦ „Еквилибриум”.

Дейност 10

  1.Наименование на дейността: „Информация и публичност”

 1. Описание на дейността: Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“, се съдържа в информационни брошури на организацията. В сайта на СНЦ „Еквилибриум“ се публикуват проекти, инициативи, годишни отчети, а на страницата на КСУДС във Фейсбук текущо се изнася информация и се копират връзки към публикации за дейностите на услугите. Информационните брошури може да бъдат намерени на рецепцията, както и се раздават на базарите и при събития.

 

 

Име на лицето, изготвило доклада: 

Стефка Петева – ръководител ЦРДУ към КСУДС – Русе

Подпис: ………………

 

08.01.2021 г.