• English
 • български
 1. ОПИСАНИЕ

 

 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Ивайло Минков – управител на ЦНСТДБУ- гр.Бяла

Телефон за контакт: 0889054564

Адрес: гр. Бяла, ул.“Гео Милев“ №20, ПК:7101

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  (ЦНСТДБУ) с капацитет 8 потребители

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №237 от 21.08.2019г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2021г. – 31.12.2021г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 21.08.2019г. до 20.08.2022г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДБУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

 

 1.  ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

 

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦНСТДБУ гр. Бяла са предоставяни съгласно утвърдените методики:

 • Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип “ (ЦНСТДБУ), утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето,  2014г.;
 • Дейностите са реализирани съгласно Детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга и се изпълняват в периода на отчитане.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦНСТДБУ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦНСТДБУ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2021г.

 • В началото на календарната година е направено стратегическо планиране на дейностите в ЦНСТДБУ за отчетния период;
 • През месец февруари 2021 бе финализирана „Оценката на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите, така и на потребителите;
 • През първото тримесечие на годината бе преработена и актуализирана нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н.;
 • Провеждат се ежемесечно екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦНСТДБУ взема участие в екипна  среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”;
 • Периодично се извършва мониторинг на извършваните дейности в ЦНСТДБУ от представител на доставчика и се правят препоръки за подобряване на взаимоотношенията между децата – потребители на услугата и екипа директно взаимодействащ с тях, за да се предотвратят или сведат до минимум конфликтни ситуации.
 • Във връзка с извънредното положение, обявено в страната и разрастващата се епидемия бе изготвена и утвърдена „Процедура за действие в случай, че на работното място е имало човек, за когото се подозира или е потвърден за COVID-19”
 • Бе изготвена и утвърдена „Оценка на риска за нов биологичен агент, причиняваш заболяване COVID-19”
 • Бе изготвен План за действие в условията на COVID-19” и утвърден от кмета на община Бяла.

 

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

 

През м. Юни е осводена от длъжност «детегледач» Лиляна Костова и на нейно място е назначена Пенка Атанасова.

 

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 • На 23.02.2021 бе проведена групова  супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от г-жа Надежда Петрова
 • На 10.05.2021бе проведена групова  супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦНСТДУ.
 • На 02.08.2021бе проведена групова супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦНСТДБУ.
 • На 11.11.2021бе проведена групова супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител на ЦНСТДБУ.

 

През м. юни детегледачите  на Центъра Георги Парушев и Пенка Атанасова преминаха въвеждащо обучение, организирано от СНЦ” Еквилибриум”. През м. Юли, екипите на ЦСРИ и ЦНСТ, заедно с потребителите на ЦНСТ бяха на еднодневна тиймбилдинг- екскурзия.

 

 

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦНСТДБУ

Дейностите в ЦНСТДБУ са насочени към настанените 6 деца. 

 • На 03.02.2021 със заповед  № ЗД/Д-Р-ДМ-004/03.02.2021г  е настанено детето Митко Емилов Герасимов
 • На 03.02.2021 със заповед  № ЗД/Д-Р-ДМ-002/03.02.2021г  е настанено детето Валентина Найденкова Стефанова
 • На 10.03.2021г бе прекратено настаняването на Мирослав Митков Кирков със Заповед на ДСП.
 • На 31.03.2021 с постановление  № 1929/21 от 31.03.2021 от Районна прокуратура- Русе е настанено  чуждестранния гражданин Ала Хюсеин Касо
 • На 30.06.2021 със заповед на ДСП- Бяла бе прекратено настаняването на Мирослава Костова
 • На 14.07.2021 със заповед на ДСП-Бяла бе прекратено настаняването на Валентина Найденкова и Митко  Герасимов
 • На 21.09.2021 бяха настанени децата с германско гражданство: Кайдамар Ефе Анил, Кайдамар Асия и  Кайдамар Еге Ата. На същите бе прекратено настаняването със заповед на ДСП на 27.09.2021г
 • На 19.11.2021 бе настанен чуждестранния гражданин Мохамед Роджер Махмуд със заповед № ЗД/Д-Р-Б-099/19.11.2021г.. На същият бе прекратено настаняването на 16.12.2021г със заповед на ДСП № ЗД- Д- Р-Б-104/16.12.2021г
 • На 30.11.2021г със заповед на ДСП бе прекратено настаняването на Ивона Диянова Петева.
 • На 03.12.2021 бе настанен чуждестранния гражданин Некмохамад Окомхан Сдики със заповед № ЗД/Д-Р-Б-104/03.12.2021г.. На същият бе прекратено настаняването на 16.12.2021г със заповед на ДСП  № ЗД/Д-Р-Б-105/ 16.12.2021г

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в следните направления:

 

 • Задоволяване на ежедневните потребности на децата/младежите, чрез 24-часова постоянна грижа.
 • Всяко дете разполага с добре обзаведено лично пространство;
 • Към края на отчетния период се наблюдава повишаване на активността на децата и младежите при поддържането на хигиената в къщата;
 • Включват се при изготвянето на седмичното меню и приготвянето на храната в ЦНСТДБУ.
 • На децата са осигурени дрехи и лични вещи според нуждите им за училище,жилището и сезона.
 • Задоволяване на здравните нужди на децата/младежите.

През отчетния като цяло децата не са имали сериозни здравословни проблеми.  Бяха осъществени следните дейности свързани със здравните потребности не децата и младежите:

Спазен е имунизационният календар за всички деца. Освен настинките и леките респираторни заболявания, за които са взети необходимите мерки за лечение, през отчетния период са задоволени следните здравни нужди на децата:

 • Децата преминаха профилактични прегледи при зъболекар.
 • Впериода 22-24.02.2021г, детето Митко Герасимов бе хоспитализиран в МБАЛ „Ю.Вревская „- гр. Бяла  поради болки в корема.

 

 

Възпитателни дейности

Насочени са главно към придобиването на знания и умения за независим живот и повишаване на личностните, социалните и гражданските умения и компенсации на децата и младежите. Децата ежедневно в неформалма среда с подкрепата на управителя и детегледачите усвояват модели на поведение, които изключват както вербалната, така и физическата агресия. В резултат на това, случаите на напрежение във взаимоотношениета както между децата, така и между децата и възрастъните са епизодични. През последното тримесечие на годината, дори и закъсненията и нарушаването на вечерния час, също са епизодични.

Обучителни дейности/ образование

Всички деца и младежи са записани в подходяща форма на обучение, съобразена с техните желания и се оказва подкрепа за редовно посещаване на учебните заведения. Всички деца посещават Център за социална рехабилитация и интеграция, където ползват услугите „Комплексна рехабилитация и интеграция” и «Социална рахабилитация» и им се оказва подкрепа в обучителната дейност.

В резултат на оказана подкрепа, все по-голяма част от децата посещават редовно учебни занятия в училище. Дори при някои от тях се наблюдава стремеж към постигане на по-високи резултати, което се изразява в повишаване на успеха.

Мирослава Костова успешно завърши успешно средното си образование в Професионална гимназия- гр. Бяла и бе приета за студентка в Русенски университет със специалност Социална педагогика.

 • Социална интеграция и дейности

През отчетения период се наблюдава значително подобрение в представянето на децата и младежите.

2.1.5. Дейност 5: Ваканционни програми и клубна дейност

 • Децата посещават всеки вторник,  четвъртък и петък услугите в ЦСРИ- гр.Бяла  
 • В началото на м. Януари децата посетиха Басарбовски скален манастир и Ивановски скални църкви.
 • В края на м. Февруари децата се включиха в изработването на мартеници
 • В  началото на м.Март децата взеха участие в благотворително раздаване на мартеници в града.
 • В началото на м. Март ЦНСТД се включи в Националната кампания на Национална мрежа за децата « Заедно за децата»
 • През м. Април децата бяха на екскурзия в гр. София и посетиха забележителностите на града. Средствата осигурени за ексурзията бяха събрани от продажбата на Коледните картички изработени от децата.
 • През м. Май децата се включиха в благотворителната кампания « Капачки за бъдеще»
 • На 25.05.2021  беше организирано празнично изпращане на абитуриентката Мирослава Костова
 • През м. Юни децата присъстваха на представянето на автобиографичната книга на Веселин Маринов « От любов»
 • През м. Юли децата заедно с екипите на ЦНСТ и ЦСРИ бяха на еднодневна екскурзия до гр. Велико Търново и Капиновски манастир.
 • През м. Август всички деца настанени в ЦНСТДБУ бяха на летен лагер в с. Кранево
 • Децата посещаваха ежеседмично градския басейн в гр. Бяла
 • През м. Декември децата се включиха в изработвонето на коледни картички и раздването им в различни институции в града.
 • Поради създалата се епидемиологична обстановка в страната всички планувани празници в ЦСРИ и ЦНСТ бяха отменени

 

 

2.1.6. Дейност 6: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦНСТДБУ.

 

 • Беше озеленен двора на ЦНСТДБУ, като бяха засадени рози, овошни дървета и лешници от децата, управителя и детегледачките.
 • Продължи пребоядисването на стените с цел освежаването на къщата
 • Косене на тревните площи

 

2.1.7. Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДБУ – Бяла

През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦНСТДБУ на фейсбук страницата   https://www.facebook.com/cnstdm.byala/   както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.8. Дейност 8: Доброволчество

В ЦНСТДБУ все още не работят доброволци, макар, че доставчикът има политика за привличане на такива.

2.1.9. Дейност 9: Обмяна на опит

Не е извършена такава дейност

 

2.1.10. Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦНСТДБУ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

2.1.11.  Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦНСТДБУ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“), Аз-профили на всяко едно от децата,

Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДБУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДБУ.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦНСТДБУ. На всяко тримесечие методическият ръководител на ЦНСТДБУ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет, а на ДСП-Бяла справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

2.1.12. Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Бяла

Техническите доклади за ЦНСТДБУ се предоставят текущо на всеки три месеца на община Бяла

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период социални услуги в ЦНСТДБУ са ползвали между 4-8 деца и младежи на възраст от 12 до 18 години.

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 През м. Март има получено дарение от фирма Тасвира-гр. Русе- бална рокля,  Живка Илиева- маникюр, «Фризьорски салон Жени»- прическа, Миглена Георгиева- грим за абитуриентката Мирослава Костова.

През М. Юни  има получено дарение на хранителни продукти от г-жа Елица Христова

През м. Декември бяха получени Коледни подаръци за децата от фондация «Плючено мече»

 

 

 

 

Име на лицето изготвило доклада: Ивайло Георгиев Минков

Подпис: ………………………………

 

 

Място на изпълнение: ЦНСТДБУ

 

Дата, на която трябва да бъде представен докладът: 05.03.2022г

 

Дата, на която е изпратен докладът: 11.03.2021г