• English
  • български

Постиженията през 2015 г. и предизвикателствата, които предстоят през настоящата година представиха на годишна информационна конференция Сдружение „Еквилибриум“  и Клуб „Отворено общество“ – Русе.

Събитието премина под мотото „Подходи на „Еквилибриум“ за реализиране правата на децата“  и бе посетено от представители на местната власт, институции, НПО, училища, детски градини, ползватели на услуги в Комплекса за социални услуги и  много граждани.

Специални участници и гости на събитието бяха младежи от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Любов“ и „Надежда“, а едно от момчетата беше придружено от дядо си, с който отново са подновили контактите си. Дядото разказа за ранното детство на Боби и сподели огромната си радост от това, че отново може да вижда внука си, той да му гостува и да имат общи занимания и емоции.

Директорът на Комплекса за социални услуги – г-жа Милена Влахова представи предизвикателствата, креативните решения и добрите резултати за децата и семействата, с които работят трите центъра на Комплекса.

Общо 940 деца и възрастни са получили подкрепа от специалистите на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Русе през 2015 г. в т.ч.:

  • Общо 940 деца и възрастни – техни родители, близки, приемни родители, осиновители и бременни са получили подкрепа в Комплекса;
  • 53 са консултираните бременни и родилки в Акушер гинекологичния комплекс, като г-жа Влахова отбеляза, че броят на рисковите родилки през 2015 г. е драстично по-нисък от предходната година, което е пряк ефект от работата на „Еквилибриум“ по ранна превенция на риск в различните маргинализирани общности в Русе и региона и работата по семейно планиране в кварталите;
  • 117 деца са включени в групови занимания през годината;
  • 59 родители са участвали в групова работа и обучения;
  • 47 родители или грижещи се за деца са получили консултации;
  • 33 педагози включени в тренинги за професионалисти.

Акцентите  в работата на Центъра за работа с деца на улицата през изминалата година са били: изнесена работа в училищата и домовете на семейството след учебните часове –  за деца, живеещи в отдалечени райони на града и  с невъзможност родителя да ги придружава до ЦРДУ, създаване на нови партньорства с Европа Директно, ТД “ Приста”, РУ “Ангел Кънчев” и съвместно проведени  инициативи / Участие в проекти “Деца, изкуство, история”; “Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови”, „Мобилност на младите хора и рискове. Трафик”/, както и разширяване на партньорствата с други социални услуги от града и региона / ЦОП, ЦРДУ, ЦНСДМУ, ЦСРИ  – участие във фондонабиране, провеждане на детски празници  и събития/.

Работата на Центъра за обществена подкрепа бе представена през завладяващите истории на приемни деца с увреждания преминали през грижите на приемни семейства, подкрепени от Центъра и сега щастливи в новите си семейства. Услугата, свързана с изслушване/разпити на деца в специализирано помещение „Синя стая“ също търпи огромно развитие, където през 2015 година са заявени и направени 5 щадящи изслушвания на деца по заявка от разследващите или съдебни органи, които развиват чувствителност относно нуждата от този тип услуга за децата.  Един от успехите, реализиран от екипа на Комплекса бе и провеждането на кампанията  за превенция на насилието – „Да възпитаваме, като окриляваме“, насочена към деца от детските градини, техните родители и педагогическите специалисти. Учители от детските градини споделиха своята обратна връзка за полезността на сесиите, които са проведени при тях с родителите и новите неща, които те самите са научили като професионалисти. Ателиетата за децата в градините „Вълкът и червената шапчица приятели“, както и съвместните събития родители и  деца са били с особено силен отзвук както сред децата, така сред семействата им.

Реализирани са редица дейности и инициативи, свързани с детско и младежко участие, което е един от приоритетите на „Еквилибриум“ от повече от 10 години.

В центъра за настаняване от семеен тип – „Розовата къща“ грижа получават 13 деца и младежи със специални потребности. Постиженията бяха представени през успешното развитие на деца с увреждания, изведени от специализираните институции в Шумен и Русе, които след като са компенсирали големи двигателни, емоционални и други дефицити под грижите на екипа на „Розовата къща“, са били успешно изведени в приемни семейства, а други са щастливо осиновени.

А двата Центъра за деца и младежи увреждания „Любов“ и „Надежда“, които „Еквилибриум“ управлява от април 2015 г. бяха представени чрез две филмчета. Едното, представящо живота на 25–мата младежи и девойки в двата центъра, а другото най-ново филмче „И аз имам мнение! Подкрепено участие на деца и младежи с увреждания“, демонстрира по завладяващ начин как могат да бъдат чути и разбрани, как могат да участват активно в решенията, касаещи собствения им живот деца и младежи със специални потребности.

На конференцията бяха представени трогателни истории на приемни майки, които се грижат за деца с увреждания, майка от ромски произход, която участва в групови занимания за повишаване на родителските си умения по програмата на „Еквилибриум“ „Уверени родители за успешни деца“, която през изминалата година бе финансирана от Тръст за социална алтернатива, а ще продължи и за напред с ресурсите на самата организация.

Реализирането на правата на децата продължава да е приоритет за русенската организация. Едно от основните права, а именно това децата да се отглеждат в биологичното си семейство или във възможно най-добрата за тях алтернативна семейна среда, бе представено от Дейвид и Галя Бисет през призмата на процеса на деинституционализация, в който сдружението участва активно на регионално и национално ниво. Галя и Дейвид представиха най-новото издание на „Еквилибриум“ – „Детство у дома“ за приносът на сдружение „Еквилибриум“ към деинституционализация на децата в област Русе – опит, перспективи и основания за неугасващ позитивизъм.

Представиха и част от предстоящите  инициативи през 2016 година на „Еквилибриум“ , които са свързани със създаването на универсален семеен  център, с финансовата подкрепа на фондации „Velux“ чрез реализиране на проект „Творческо родителство: създаване на първия в България интерактивен център „В света на ранното детство“, в подкрепа на родители, педагози и социални работници“. Другата голяма тема за детското участие и правата на децата ще се реализира чрез вече стартиралата през март програма „Участието на децата – правилния път към правата“ за изграждане на мрежа от детски правозащитни клубове в русенските училища.

Специални гости на събитието бяха партньори на „Еквилибриум“ от „SOS детски селища“ от Габрово и Велико Търново, вдъхновители кампанията „Да възпитаваме като окриляваме“, която „Еквилибриум“ продължава да реализира и разширява в детските градини в Русе.