• English
  • български

На 10 и 11 ноември кюстендилският екип на Фондация „Сийдър” посети КСУДС в Русе за обмяна на опит в предоставянето на социални услуги, със специален интерес към Центъра за настаняване от семеен тип, където се отглеждат 8 деца от закрития дом в с. Могилино.

В Кюстендил Фондацията управлява Комплекс, състоящ се от два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и две Защитени жилища за младежи, в които живеят млади хора от закрития, с помощта на Фондацията, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Горна Козница.

Гостите се интересуваха от проблемите и успехите, свързани с образованието на децата, и ползват ли някакви допълнителни услуги в общността. Споделихме с тях образователните решения за всяко дете, според специфичните му потребности, както и опита си в предоставянето на терапевтични дейности: биофийдбек, кинезитерапията и хипотерапията, в разработване на индивидуални дневни програми, които задължително включват разходка и посещения на обществени места, на детски събития в Комплекса или на територията на други доставчици.

Особен интерес предизвика програмата на Еквилибриум за развитие на доброволчеството, която включва трайно взаимодействие с партньори-специалисти в определена област, които водят занимания по интереси с децата в Комплекса. Обсъдихме и други добри доброволчески практики в Комплекса – корпоративното доброволчество, участие на младежи от средни училища в града ни, които в момента ни помагат в изработването на коледни картички за коледния базар с благотворителна цел.

Споделихме общите си тревоги във връзка с недостатъчното финансиране на услугата ЦНСТ и стратегиите на Еквилибриум и „Сийдър” за справяне с това предизвикателство.

Гостите ни си тръгнаха доволни от споделения опит и впечатлени от набора от услуги и мащабността на дейностите, които Комплекса за социални услуги в Русе предлага, включително и в ЦНСТ.